Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige love om selvejende uddannelsesinstitutioner

(Revisorkrav, digital kommunikation m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 955 af 28. november 2003, foretages følgende ændringer:

1. § 22 a affattes således:

»§ 22 a. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om elektronisk kommunikation mellem institutionen og Undervisningsministeriet, mellem institutionen og andre offentlige myndigheder og uddannelsesinstitutioner omfattet af Undervisningsministeriets lovgivning samt mellem institutionen og brugerne af institutionen, herunder om anvendelse af digital signatur.«

2. I § 24, stk. 3 , indsættes efter 1. pkt.:

»Bestyrelsen underretter Undervisningsministeriet om den udpegede revisor og om revisorskift.«

3. § 24 a affattes således:

»§ 24 a. Bestyrelsen påser, at revisor opfylder bestemmelserne om uafhængighed i § 11 i lov om statsautoriserede og registrerede revisorer. Bestyrelsen må endvidere ikke antage en revisor, der samtidig er revisor for udlejer af de ejendomme m.m., som institutionen anvender, eller for fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der kontrollerer udlejer, medmindre lejeforholdet er af uvæsentligt omfang. Undervisningsministeren fastsætter regler om, hvornår lejeforholdet er af uvæsentligt omfang. Opfylder revisor ikke på tilfredsstillende måde kravene til revision i henhold til denne lov eller regler fastsat i medfør heraf, eller tilsidesætter revisor i øvrigt sine pligter som revisor, kan undervisningsministeren pålægge bestyrelsen inden for en nærmere angiven frist at udpege en anden revisor.«

4. I § 28, stk. 1, udgår »eller for et af undervisningsministeren oprettet særligt klagenævn, hvis afgørelse ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed«.

§ 2

I lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 954 af 28. november 2003, som ændret ved § 7 i lov nr. 1156 af 19. december 2003 og § 3 i lov nr. 98 af 18. februar 2004, foretages følgende ændringer:

1. § 27 affattes således:

»§ 27. Bestyrelsen påser, at revisor opfylder bestemmelserne om uafhængighed i § 11 i lov om statsautoriserede og registrerede revisorer. Bestyrelsen må endvidere ikke antage en revisor, der samtidig er revisor for udlejer af de ejendomme m.m., som institutionen anvender, eller for fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der kontrollerer udlejer, medmindre lejeforholdet er af uvæsentligt omfang. Undervisningsministeren fastsætter regler om, hvornår lejeforholdet er af uvæsentligt omfang. Opfylder revisor ikke på tilfredsstillende måde kravene til revision i henhold til denne lov eller regler fastsat i medfør heraf, eller tilsidesætter revisor i øvrigt sine pligter som revisor, kan undervisningsministeren pålægge bestyrelsen inden for en nærmere angiven frist at udpege en anden revisor.«

2. § 31, stk. 4 , affattes således:

»Stk. 4. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om elektronisk kommunikation mellem institutionen og Undervisningsministeriet, mellem institutionen og andre offentlige myndigheder og uddannelsesinstitutioner omfattet af Undervisningsministeriets lovgivning samt mellem institutionen og brugerne af institutionen, herunder om anvendelse af digital signatur.«

3. § 39, stk. 8, ophæves.

Stk. 9 bliver herefter stk. 8.

§ 3

I lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 75 af 29. januar 2003, som ændret ved § 4 i lov nr. 297 af 30. april 2003, § 15 i lov nr. 418 af 10. juni 2003, § 2 i lov nr. 1226 af 27. december 2003 og § 5 i lov nr. 1228 af 27. december 2003, foretages følgende ændringer:

1. § 7 a affattes således:

»§ 7 a. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om elektronisk kommunikation mellem skolen og Undervisningsministeriet, mellem skolen og andre offentlige myndigheder og uddannelsesinstitutioner omfattet af Undervisningsministeriets lovgivning samt mellem skolen og brugerne af skolen, herunder om anvendelse af digital signatur.«

2. § 15, stk. 2 og 3, affattes således:

»Stk. 2. Årsregnskaber for produktionsskoler skal revideres af en statsautoriseret eller en registreret revisor. Bestyrelsen underretter Undervisningsministeriet om den udpegede revisor og om revisorskift.

Stk. 3. Bestyrelsen påser, at revisor opfylder bestemmelserne om uafhængighed i § 11 i lov om statsautoriserede og registrerede revisorer. Bestyrelsen må endvidere ikke antage en revisor, der samtidig er revisor for udlejer af de ejendomme m.m., som institutionen anvender, eller for fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der kontrollerer udlejer, medmindre lejeforholdet er af uvæsentligt omfang. Undervisningsministeren fastsætter regler om, hvornår lejeforholdet er af uvæsentligt omfang. Opfylder revisor ikke på tilfredsstillende måde kravene til revision i henhold til denne lov eller regler fastsat i medfør heraf, eller tilsidesætter revisor i øvrigt sine pligter som revisor, kan undervisningsministeren pålægge bestyrelsen inden for en nærmere angiven frist at udpege en anden revisor.«

§ 4

I lov om friskoler og private grundskoler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 696 af 4. august 2003, som ændret ved § 3 i lov nr. 1226 af 27. december 2003 og lov nr. 291 af 29. april 2004, foretages følgende ændringer:

1. § 20 c affattes således:

»§ 20 c. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om elektronisk kommunikation mellem skolen og Undervisningsministeriet, mellem skolen og andre offentlige myndigheder og uddannelsesinstitutioner omfattet af Undervisningsministeriets lovgivning samt mellem skolen og brugerne af skolen, herunder om anvendelse af digital signatur.«

2. § 24, stk. 1, 4.-7. pkt., affattes således:

»Bestyrelsen påser, at revisor opfylder bestemmelserne om uafhængighed i § 11 i lov om statsautoriserede og registrerede revisorer. Bestyrelsen må endvidere ikke antage en revisor, der samtidig er revisor for udlejer af de ejendomme m.m., som skolen anvender, eller for fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der kontrollerer udlejer, medmindre lejeforholdet er af uvæsentligt omfang. Undervisningsministeren fastsætter regler om, hvornår lejeforholdet er af uvæsentligt omfang . Opfylder revisor ikke på tilfredsstillende måde kravene til revision i henhold til denne lov eller regler fastsat i medfør heraf, eller tilsidesætter revisor i øvrigt sine pligter som revisor, kan undervisningsministeren pålægge bestyrelsen inden for en nærmere angiven frist at udpege en anden revisor.«

§ 5

I lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), jf. lovbekendtgørelse nr. 724 af 15. august 2003, som ændret ved § 1 i lov nr. 1226 af 27. december 2003, foretages følgende ændringer:

 

1. § 39, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Bestyrelsen påser, at revisor opfylder bestemmelserne om uafhængighed i § 11 i lov om statsautoriserede og registrerede revisorer. Bestyrelsen må endvidere ikke antage en revisor, der samtidig er revisor for udlejer af de ejendomme m.m., som institutionen anvender, eller for fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der kontrollerer udlejer, medmindre lejeforholdet er af uvæsentligt omfang. Undervisningsministeren fastsætter regler om, hvornår lejeforholdet er af uvæsentligt omfang. Opfylder revisor ikke på tilfredsstillende måde kravene til revision i henhold til denne lov eller regler fastsat i medfør heraf, eller tilsidesætter revisor i øvrigt sine pligter som revisor, kan undervisningsministeren pålægge bestyrelsen inden for en nærmere angiven frist at udpege en anden revisor.«

2. § 52 b affattes således:

»§ 52 b. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om elektronisk kommunikation mellem skolen og Undervisningsministeriet, mellem skolen og andre offentlige myndigheder og uddannelsesinstitutioner omfattet af Undervisningsministeriets lovgivning samt mellem skolen og brugerne af skolen, herunder om anvendelse af digital signatur.«

3. § 54, stk. 6 , ophæves.

§ 6

I lov om gymnasiet m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 833 af 8. oktober 2003, som ændret ved § 1 i lov nr. 98 af 18. februar 2004, foretages følgende ændringer:

1. § 18 ll, stk. 3 , affattes således:

»Stk. 3. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om elektronisk kommunikation mellem det private gymnasium og Undervisningsministeriet, mellem det private gymnasium og andre offentlige myndigheder og uddannelsesinstitutioner omfattet af Undervisningsministeriets lovgivning samt mellem det private gymnasium og brugerne af det private gymnasium, herunder om anvendelse af digital signatur.«

2. § 18 n, stk. 1, 4.-7. pkt., affattes således:

»Bestyrelsen påser, at revisor opfylder bestemmelserne om uafhængighed i § 11 i lov om statsautoriserede og registrerede revisorer. Bestyrelsen må endvidere ikke antage en revisor, der samtidig er revisor for udlejer af de ejendomme m.m., som det private gymnasium anvender, eller for fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der kontrollerer udlejer, medmindre lejeforholdet er af uvæsentligt omfang. Undervisningsministeren fastsætter regler om, hvornår lejeforholdet er af uvæsentligt omfang . Opfylder revisor ikke på tilfredsstillende måde kravene til revision i henhold til denne lov eller regler fastsat i medfør heraf, eller tilsidesætter revisor i øvrigt sine pligter som revisor, kan undervisningsministeren pålægge bestyrelsen inden for en nærmere angiven frist at udpege en anden revisor.«

3. I § 18 n, stk. 3 , indsættes som 5. pkt . :

»Bestyrelsen underretter Undervisningsministeriet om den udpegede revisor og om revisorskift.«

§ 7

I lov om kursus til højere forberedelseseksamen og om studieforberedende enkeltfagsundervisning for voksne m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 864 af 23. oktober 2003, som ændret ved § 2 i lov nr. 98 af 18. februar 2004, foretages følgende ændringer:

1. § 30 mm , stk. 3 , affattes således:

»Stk. 3. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om elektronisk kommunikation mellem det private kursus og Undervisningsministeriet, mellem det private kursus og andre offentlige myndigheder og uddannelsesinstitutioner omfattet af Undervisningsministeriets lovgivning samt mellem det private kursus og brugerne af det private kursus, herunder om anvendelse af digital signatur.«

2. § 30 o, stk. 1, 4.-7. pkt., affattes således:

»Bestyrelsen påser, at revisor opfylder bestemmelserne om uafhængighed i § 11 i lov om statsautoriserede og registrerede revisorer. Bestyrelsen må endvidere ikke antage en revisor, der samtidig er revisor for udlejer af de ejendomme m.m., som det private kursus anvender, eller for fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der kontrollerer udlejer, medmindre lejeforholdet er af uvæsentligt omfang. Undervisningsministeren fastsætter regler om, hvornår lejeforholdet er af uvæsentligt omfang . Opfylder revisor ikke på tilfredsstillende måde kravene til revision i henhold til denne lov eller regler fastsat i medfør heraf, eller tilsidesætter revisor i øvrigt sine pligter som revisor, kan undervisningsministeren pålægge bestyrelsen inden for en nærmere angiven frist at udpege en anden revisor.«

3. I § 30 o, stk. 3 , indsættes som 5. pkt. :

»Bestyrelsen underretter Undervisningsministeriet om den udpegede revisor og om revisorskift.«

§ 8

I lov nr. 478 af 31. maj 2000 om ændring af forskellige love om selvejende uddannelsesinstitutioner. (Selvejekrav, habilitet m.v.), foretages følgende ændring:

1. § 14, stk. 6, ophæves.

Stk. 7 bliver herefter stk. 6.

§ 9

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2004.

Stk. 2. Kravet i § 15, stk. 2, i lov om produktionsskoler som affattet ved denne lovs § 3, nr. 2, om, at årsregnskaber for produktionsskoler skal revideres af en statsautoriseret eller en registreret revisor, har virkning fra og med regnskabsåret 2005.

Givet på Amalienborg, den 19. maj 2004

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Ulla Tørnæs