Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om grundfag i erhvervsuddannelserne

 

I medfør af § 4, stk. 1, jf. § 25, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 183 af 22. marts 2004, fastsættes:

Grundfag

§ 1. Grundfag i erhvervsuddannelserne er beskrevet i bilag 1 - 26 (fagbilagene) til denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Grundfag i uddannelsernes grundforløb og hovedforløb fremgår af bekendtgørelse om grundforløb og af de enkelte uddannelsesbekendtgørelser.

Undervisningens tilrettelæggelse og niveauer

§ 2. Skolen gennemfører undervisningen i det enkelte grundfag sådan, at målene for hvert grundfag kan indgå i prøve eller anden bedømmelse af elevens standpunkt.

Stk. 2. Skolen gennemfører undervisningen i de grundfag, som er obligatoriske i uddannelserne i sammenhæng med områdefag og specialefag, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

§ 3. Grundfag har følgende niveauer:

1)   F er et niveau mellem folkeskolens afgangsprøve og 10. klasse-prøve.

2)   E svarer til 10. klasse-prøve.

3)   D er et niveau mellem 10. klasse-prøve og gymnasialt niveau C.

4)   C svarer til det gymnasiale niveau C.

Stk. 2. Niveau fremgår af fagbilaget for det pågældende grundfag.

Stk. 3 . Elever kan vælge grundfag på højere niveau end det obligatoriske. Hvis dette medfører forlængelse af den obligatoriske skoleundervisning betragtes det som valgfri supplerende undervisning, jf. § 4, stk. 4. Valget skal fremgå af elevens personlige uddannelsesplan.

§ 4. Skolen gennemfører undervisningen i grundfag på en sådan måde, at undervisningen i faget på højere niveau er baseret på gennemførelsen af det lavere niveau.

Stk. 2. Skolen kan efter en konkret vurdering af elevens kompetencer i samråd med eleven fastsætte, at undervisningen for den enkelte elev gennemføres på kortere eller længere tid end den, der er angivet i fagbilaget. Beslutningen herom skal fremgå af elevens personlige uddannelsesplan. Skolen kan endvidere godskrive kompetencer efter § 5.

Stk. 3. Eleven kan følge 2 eller flere niveauer som et samlet forløb, når det er fastsat i elevens personlige uddannelsesplan. Den vejledende uddannelsestid kan afkortes. Prøve aflægges først ved forløbets afslutning. Prøven omfatter det højeste niveau i forløbet.

Stk. 4. Skolen tilbyder grundfag som valgfag eller som valgfri supplerende undervisning. Eleven kan ikke vælge grundfag som valgfag eller som valgfri supplerende undervisning, hvis eleven følger faget på samme eller højere niveau i den obligatoriske undervisning.

Godskrivning (merit)

§ 5. En elev har ret til efter ansøgning at få godskrevet kompetencer (få merit) for grundfag med det niveau, der er obligatorisk i uddannelsen, efter bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (hovedbekendtgørelsen), jf. dog stk. 2. Godskrivning skal fremgå af elevens personlige uddannelsesplan.

Stk. 2. Bekendtgørelse om merit for visse fag i ungdomsuddannelserne (meritbekendtgørelsen) finder anvendelse for grundfag på niveau E og højere, hvis grundlaget for eventuel godskrivning alene er undervisning i fag, omfattet af den nævnte bekendtgørelse.

Stk. 3. Ved godskrivning anføres dette på beviset for grundforløb eller skolebeviset med angivelse af grundlaget for godskrivningen. Såfremt godskrivning sker på grundlag af undervisning i fag på samme niveau, hvor faget er bestået efter reglerne om disse uddannelser, overføres den oprindeligt givne karakter med angivelse af niveau.

Bedømmelse

§ 6. Skolen giver standpunktskarakterer i alle grundfag, medmindre andet fremgår af fagbilaget. Når et fag efter fagbilaget skal afsluttes med både en skriftlig og mundtlig prøve, gives tilsvarende en skriftlig og en mundtlig standpunktskarakter. Det kan være fastsat i fagbilaget, at der skal gives både en mundtlig og skriftlig standpunktskarakter, selv om faget alene afsluttes med en skriftlig eller mundtlig prøve. Når prøve er aflagt, træder prøvekarakteren i stedet for tilsvarende mundtlige eller skriftlige standpunktskarakter.

Stk. 2. Standpunktskaraktererne ved undervisningens afslutning skal meddeles eleven inden elevens deltagelse i prøver i faget. Såfremt et grundfag eller et forløb efter § 4, stk. 3, ikke er afsluttet, når skoleperioden afsluttes, gives en karakter (delkarakter) for den gennemførte undervisning med angivelse af, at undervisningen ikke er afsluttet.

§ 7. Grundfag afsluttes med prøver (eksaminer), i det omfang, det fremgår af det pågældende fagbilag, jf. dog § 8.

Stk. 2. Ved bedømmelse af mundtlige og skriftlige prøver fastsættes karakteren af en censor og eksaminator i forening, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Ved bedømmelse af skriftlige prøver på niveau C fastsættes karakteren af to censorer i forening.

Stk. 4. Når der efter reglerne om faget gives mere end én karakter for et fag, skal hver karakter være mindst 6, for at faget er bestået.

§ 8. Den enkelte elev skal kun deltage i højst nedennævnte antal prøver i grundfag (inkl. grundfag valgt som valgfag) i skoleperioder med den anførte fastsatte varighed af den obligatoriske undervisning, jf. dog stk. 2:

1)

0-20 uger

1

2)

21-40 uger

2

3)

41-60 uger

3

4)

61 uger og derover

4

§ 9. Undervisningsministeriet fastsætter en prioriteret rækkefølge af prøver for hver eksamenstermin og giver meddelelse til skolerne herom. Skolen afholder prøver i de grundfag, som eleven har gennemført, i overensstemmelse med rækkefølgen og i overensstemmelse med antallet af prøver efter § 8, stk. 1. Hvis der udtages et fag, som eleven har fået godskrevet, betragtes prøven som aflagt.

Stk. 2. Eleverne kan først få meddelt, hvilke prøver i grundfag de skal deltage i, 7 dage før prøven skal finde sted. Skolen kan fastsætte en længere periode i skolens eksamensplan.

§ 10. Opgaverne (spørgsmålene) ved mundtlige prøver stilles af skolen i henhold til fagbilaget. Medmindre andet er fastsat i fagbilaget, skal opgaverne tilsammen omfatte faget som helhed, og deres antal skal være rimeligt i forhold til antallet af eksaminander. Hver opgave skal omfatte væsentlige emner inden for faget.

Stk. 2. Medmindre andet fremgår af fagbilaget, fastsætter skolen forberedelsestid og tilladte hjælpemidler. Såfremt andet ikke er fastsat, må eleven medbringe alle skriftlige hjælpemidler til forberedelsen, herunder eventuelle ordbøger.

Stk. 3. Spørgsmål, kursusarbejder, projektrapporter eller lignende samt oversigt over, hvad der er arbejdet med i undervisningen, fremsendes af skolen til censor i så god tid inden prøven, at disse kan drøftes med eksaminator inden prøven. Censor kan, så vidt muligt senest dagen før prøvedagen, henstille, at eksamensspørgsmål udgår, ændres eller tilføjes.

Stk. 4. Samme ekstemporaltekst eller samme lokalt udarbejdede opgaver må højst indgå i 3 spørgsmål samme dag og kan ikke bruges ved efterfølgende eksamensdage på samme hold, medmindre andet er anført i fagbilaget.

Stk. 5. En prøve kan aflægges som gruppeeksamination, hvis dette fremgår af fagbilaget. Gruppeeksamination kan højst omfatte 3 elever ad gangen. Hver deltager i eksaminationen skal bedømmes individuelt.

§ 11. Det fremgår af fagbilaget, om skriftlige prøver stilles af skolen eller af ministeriet. Medmindre andet fremgår af fagbilaget, er alle skriftlige hjælpemidler tilladt.

Klager

§ 12. Elever kan klage til Undervisningsministeriet over skolens afgørelser efter bekendtgørelsen, for så vidt angår retlige mangler.

Stk. 2. Klage skal indgives til skolen senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende med angivelse af klagevejledning. Såfremt klagen ikke tages til følge af skolen videresender skolen inden 10 dage klagen til ministeriet ledsaget af skolens udtalelse. Ministeriet kan bestemme, at klagen skal have opsættende virkning.

Stk. 3. Klager vedrørende prøver følger bekendtgørelsen om eksamensordning på erhvervsskolerne mv.

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juli 2004.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 655 af 3. juli 2001, om grundfag i erhvervsuddannelserne ophæves, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 3. Undervisning, der på ikrafttrædelsestidspunktet er påbegyndt efter den i stk. 2 nævnte bekendtgørelse, gennemføres efter disse regler, hvis det kan ske inden den 1. juli 2005. Eventuel sygeeksamen eller omprøve finder sted efter de regler, der gælder for den oprindelige prøve.

Stk. 4. Grundfaget Reklame opretholdes indtil bekendtgørelserne for de uddannelser, hvori faget indgår, ændres eller ophæves.

Undervisningsministeriet, den 28. juni 2004

P.M.V.
Uffe Toudal Pedersen
Styrelseschef

/Arne Andreasen


Bilag 1

Grundfagsbekendtgørelsen
Fagbilag juni 2004

ARBEJDSMILJØ

Formål

Formålet med faget er at styrke det forebyggende arbejdsmiljøarbejde. Faget skal give eleverne forudsætninger for at erhverve sig viden om arbejdsmiljø samt forudsætninger for at medvirke til varetagelse af sikkerheds- og sundhedsmæssige opgaver. Faget skal desuden give eleverne forudsætninger for at medvirke til, at arbejdsmiljøarbejdet sker på en systematisk måde. Undervisningen tager udgangspunkt i fag- eller brancherelevante problemstillinger.

Vejledende uddannelsestid

1,0 uger

2,0 uger

3,0 uger.

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven kan

1)   bidrage til bestræbelserne på at skabe det bedst mulige arbejdsmiljø gennem deltagelse i og gennemførelse af arbejdspladsvurderinger (APV)

2)   anvende viden til at forebygge arbejdsbetingede belastningslidelser og ulykker, herunder kan foretage valg af hensigtsmæssige arbejdsstillinger og -bevægelser

3)   anvende arbejdspladsbrugsanvisninger til brug for substitution med henblik på at forebygge arbejdsskader

4)   anvende viden om det fysiske, kemisk-biologiske og psykosociale arbejdsmiljø til at tilrettelægge hensigtsmæssige arbejdsgange med henblik på at forebygge belastninger

5)   identificere og beskrive årsager til problemer i arbejdsmiljøet samt udarbejde forslag til problemløsning, blandt andet ved at inddrage arbejdsmiljøaktørerne, herunder branche-arbejdsmiljøråd, Arbejdstilsynet og bedriftssundhedstjeneste m.v.

6)   arbejde med sammenhænge i arbejdsmiljøet og det ydre miljø, kan arbejde med disses betydning for sundhed og livskvalitet og kan forholde sig til den aktuelle debat herom

7)   anvende viden om produktionsformernes og de teknologiske ændringers betydning for miljøet relateret til branchen

8)   identificere og beskrive årsager til problemer i arbejdsmiljøet, det ydre miljø og virkninger heraf samt kan forholde sig til, hvordan miljøproblemer kan løses eller forebygges og

9)   arbejde med ansattes opgaver i arbejdsmiljø- og miljøstyringssystemer.

Ved vejledende uddannelsestid på 1,0 uge omfatter undervisningen mål nr. 1), 2), 3) og 4).

Ved vejledende uddannelsestid på 2,0 uger omfatter undervisningen mål nr. 1), 2), 3), 4), 5) og 6).

Rammer for valg af indhold

Undervisningen tager udgangspunkt i fag- eller brancherelevante problemstillinger inden for arbejdsmiljø og omfatter følgende perspektiver samt sammenhæng mellem dem:

1)   Oprindelse – hvilken betydning produktionsfaktorerne har for arbejdsmiljøet

2)   Virkning – hvilke påvirkninger produktionsprocessen har på arbejdsmiljøet

3)   Handling – hvilke forbedringer af arbejdsmiljøet, der kan foretages på forskellige niveauer, herunder ændringer af holdninger og adfærd samt produktionsfaktorer og -proces

Det systematiske arbejdsmiljøarbejde, herunder anvendelse af arbejdsplads- og undervisningsmiljøvurderinger, er omdrejningspunkt for undervisningen.

I det korte forløb undervises der grundlæggende i identifikation og forebyggelse af problemstillinger i forhold til arbejdsbetingede belastningslidelser og ulykker, herunder arbejdsstillinger og -bevægelser, i forhold til maskinsikkerhed, i forhold til det kemisk-biologiske arbejdsmiljø, herunder brug af arbejdshygiejniske brugsanvisninger, samt i forhold til det psykosociale arbejdsmiljø.

I det mellemste forløb lægges yderligere vægt på det systematiske arbejdsmiljøarbejde gennem arbejde med identifikation af problemstillinger, med identifikation af årsagssammenhænge, med problemløsning og handlingsplaner.

I det lange forløb udvikles elevens kompetencer i arbejdet med det systematiske arbejdsmiljøarbejde i en mere overordnet sammenhæng. Der undervises i opbygningen af miljø- og arbejdsmiljøstyringssystemer og håndbøger. Der arbejdes med de ansattes opgaver ved miljø- og arbejdsmiljøcertificering og med udarbejdelse af procedurer og instruktioner Derudover lægges vægt på temaer såsom arbejdsmiljø historisk belyst, psykisk arbejdsmiljø, medarbejderindflydelse, selvstyrende grupper m.m.


Bilag 2

Grundfagsbekendtgørelsen
Fagbilag juni 2004

BIOLOGI

Formål

Formålet med faget er, at eleverne opnår biologisk kompetence, således at de på baggrund af faglig indsigt er i stand til at handle hensigtsmæssigt i forhold til biologiske emner, som de møder inden for uddannelsesområdet. Endvidere er formålet at styrke elevernes forudsætning for på en kompetent måde at kunne deltage i og vurdere biologiske spørgsmål i samfundsdebatten.

Niveauer og vejledende uddannelsestid

Uden for niveau

1,0 uge

Niveau F:

2,0 uger

Niveau E:

1,0 uge

Niveau D:

1,0 uge

Uden for niveau/Niveau F, E, D

Uden for niveau arbejdes med målene 1, 2, 6 og 7. På niveau F-D arbejdes med alle mål. Under mål nr. 7 skal undervisningen omfatte følgende antal områder:

Uden for niveau:

1-2 områder

Niveau F:

3-4 områder

Niveau E:

4-5 områder

Niveau D:

Alle områder

Undervisningens mål

Målet med undervisningen er, at eleven kan

1)   anvende sin biologiske viden i forbindelse med praktisk arbejde i forhold til elevens uddannelsesområde

2)   redegøre for biologisk tankegang og metode

3)   udføre enkle biologiske undersøgelser eller forsøg

4)   dokumentere og formidle sine overvejelser, resultater og konklusioner vedrørende biologiske undersøgelser eller forsøg

5)   forholde sig til forskellige teknologiske udviklingsmuligheder og deres betydning for faget, naturen og samfundet

6)   redegøre for de biologiske sammenhænge og disses indflydelse på miljøet og

7)   redegøre for et eller flere af følgende områder:

a.   centrale økologiske sammenhænge

b.   principper for nedarvning

c.   planters anatomi og fysiologi

d.   dyrs anatomi og fysiologi

e.   insekters anatomi og fysiologi

f.   mikroorganismers anatomi og fysiologi

g.   bioteknologi

Rammer for valg af indhold

Generelt

Der tages udgangspunkt i miljø- og produktionsmæssige problemstillinger, der viser biologiens anvendelse i både praktiske og mere teoretiske sammenhænge, der relaterer sig til det valgte uddannelsesområde. Praktisk arbejde, forsøg og undersøgelser indgår i undervisningen. Undervisningen omfatter følgende områder:

a. Centrale økologiske sammenhænge

-   Energistrømmen gennem økosystemer, herunder fotosyntese, fødekæder og fødenet, økosystemers levende og døde elementer og deres indbyrdes samspil

-   Stofkredsløb i forskellige økosystemer, herunder P- og N- kredsløb, nærings- og energitab gennem fødekæder og vandets kredsløb.

-   Vækst, regulering og genetiske forandringer af populationer, herunder stabilitet i økosystemer.

-   Akkumulering af fremmede stoffer i fødekæder

-   Menneskets udnyttelse og påvirkning af naturen

-   Analyser af enkle økologiske problemer ud fra forskellige interessenters interesser

-   Den gældende miljølovgivning i historisk og økonomisk perspektiv.

b. Principper for nedarvning

-   Generelle principper for egenskabers nedarvning hos både planter, dyr og mikroorganismer

-   Moderne reproduktionsmetoder og genteknologi.

c. Planters anatomi og fysiologi

-   Anatomiske begreber, som er nødvendige for forståelse af planternes livsprocesser

-   Principper for planternes vækst og de vækstfaktorer, der har betydning for at regulere væksten.

d. Dyrs anatomi og fysiologi

-   Anatomiske begreber, som er nødvendige for at forstå, hvordan et dyr fungerer

-   De almindelige organers funktioner, og hvordan ydre ting kan påvirke et dyr.

e. Insekters anatomi og fysiologi

-   Anatomiske begreber, som er nødvendige for forståelse af insekternes livsprocesser

-   Udvalgte insekters livscyklus inden for nytteinsekter og skadelige insekter.

f. Mikroorganismers anatomi og fysiologi

-   Anatomiske begreber, som er nødvendige for at forstå, hvordan vira, bakterier og svampe fungerer

-   Virus, bakteriers og svampes fysiologi samt betydning i forskellige sammenhænge.

g. Bioteknologi

-   Bioteknologiske principper med henblik på produktion

-   Bioteknologiens anvendelse i medicinalindustri, levnedsmiddelindustri og jordbrug

-   Sammenhængen mellem det faglige, det etiske og det samfundsmæssige aspekt ved anvendelse af bioteknologi.

Dokumentation

Eleven udarbejder individuelt eller i gruppe temaopgaver. Eleven vælger temaopgave, som skal være inden for undervisningens mål. På niveau E og D skal mindst den ene opgave indeholde praktiske biologiske problemstillinger fra elevens uddannelsesområde. Opgaverne danner grundlag for eksamen.

Uden for niveau udarbejdes der ikke opgaver.

På niveau F udarbejdes 1 opgave.

På niveau E udarbejdes yderligere 1 opgave.

På niveau D udarbejdes yderligere 1 opgave.

Eksamen

Der afholdes mundtlig prøve for niveau F, E og D. Der er ikke prøve i faget uden for niveau. For at en elev kan indstilles til prøven, kræves, at temaopgaverne er godkendt af læreren.

Prøven tager udgangspunkt i temaopgaven og et spørgsmål, som eleven får ved lodtrækning. For niveau E og D vælger eleven selv, hvilken opgave, der skal tages udgangspunkt i. Prøven kan gennemføres som individuel prøve eller som gruppeprøve. Eksamination inkl. votering varer ca. 20 minutter. Gruppeprøven har en varighed på ca. 15 minutter pr. gruppemedlem. Eleven skal have mulighed for i ca. 10 minutter at fremlægge temaopgaverne, eksaminator stiller supplerende og uddybende spørgsmål. Derefter eksamineres i det trukne spørgsmål. Under eksaminationen må eleven støtte sig til temaopgaven og notater udarbejdet under forberedelsen og spørgsmålet med bilag.

Såfremt faget indgår i det afsluttende projekt på grundforløbet, skal en del af eksaminationen tage udgangspunkt i projektet.

Eksaminator udarbejder spørgsmål inden for de områder, der er valgt som pensum.

Der gives forberedelsestid på ca. 20 minutter.

Karakteren fastsættes på baggrund af en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation.


Bilag 2.1

Grundfagsbekendtgørelsen
Fagbilag juni 2004

BIOLOGI, NIVEAU C

Niveau og vejledende uddannelsestid

Niveau C: 4 uger eller niveau D + 2,0 uger

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven

1)   selvstændigt kan redegøre for biologisk tankegang og metode

2)   selvstændigt kan udføre og dokumentere simple biologiske eksperimenter, undersøgelser eller forsøg

3)   selvstændigt kan dokumentere og formidle sine overvejelser, resultater og konklusioner vedrørende biologiske eksperimenter, undersøgelser eller forsøg

4)   kan forholde sig nuanceret til forskellige teknologiske udviklingsmuligheder og opnå elementære, faglige forudsætninger for at vurdere og deltage i debatten om aktuelle biologiske problemstillinger og deres betydning for naturen, samfundet, økonomien og individet

5)   selvstændigt kan redegøre for de biologiske sammenhænge og disses indflydelse på miljøet og

6)   kan redegøre for mindst 5 af følgende områder: (område a, b, g og h er obligatoriske)

7)   centrale økologiske sammenhænge

a.   principper for nedarvning

b.   planters anatomi og fysiologi

c.   dyrs anatomi og fysiologi

d.   insekters anatomi og fysiologi

e.   mikroorganismers anatomi og fysiologi

f.   bioteknologi

g.   individ.

Rammer for valg af indhold

Undervisningen tager udgangspunkt i individ, miljø- og produktionsmæssige problemstillinger, der viser biologiens anvendelse i både praktiske og mere teoretiske sammenhænge. Aktuelle biologiske emner skal indgå i undervisningen. Praktisk arbejde, forsøg, undersøgelser og eksperimenter indgår i undervisningen. Områderne a, b, g, og h er obligatorisk, de 4 andre områder er valgfrit stof.

Undervisningen omfatter følgende områder:

a. Økologiske sammenhænge

-   Energistrømmen gennem økosystemer, herunder fotosyntese, fødekæder og fødenet, økosystemers levende og døde elementer og deres indbyrdes samspil

-   Stofkredsløb i forskellige økosystemer, herunder P- og N-kredsløb, nærings- og energitab gennem fødekæder og vandets kredsløb

-   Vækst, regulering og genetiske forandringer af populationer, herunder stabilitet i økosystemer.

-   Akkumulering af fremmede stoffer i fødekæder

-   Menneskets udnyttelse og påvirkning af naturen

-   Analyser af aktuelle økologiske problemer ud fra forskellige interessenters interesser

-   Den gældende miljølovgivning i historisk og økonomisk perspektiv.

b. Principper for nedarvning

-   Generelle principper for egenskabers nedarvning hos både planter, dyr (mennesket) og mikroorganismer

-   Moderne reproduktionsmetoder og genteknologi.

c. Planters anatomi og fysiologi

-   Anatomiske begreber, som er nødvendige for forståelse af planternes livsprocesser

-   Principper for planternes vækst og de vækstfaktorer, der har betydning for at regulere væksten.

d. Dyrs anatomi og fysiologi

-   Anatomiske begreber, som er nødvendige for at forstå, hvordan et dyr fungerer

-   De almindelige organers funktioner og hvordan ydre ting kan påvirke et dyr.

e. Insekters anatomi og fysiologi

-   Anatomiske begreber, som er nødvendige for forståelse af insekternes livsprocesser

-   Udvalgte insekters livscyklus inden for nytteinsekter og skadelige insekter.

f. Mikroorganismers anatomi og fysiologi

-   Anatomiske begreber, som er nødvendige for at forstå, hvordan vira, bakterier og svampe fungerer

-   Virus, bakteriers og svampes fysiologi samt betydning i forskellige sammenhænge.

g. Bioteknologi

-   Bioteknologiske principper med henblik på produktion

-   Bioteknologiens anvendelse i medicinalindustri, levnedsmiddelindustri og jordbrug

-   Sammenhængen mellem det faglige, det etiske og det samfundsmæssige aspekt ved anvendelse af bioteknologi.

h. Individ

-   Kendskab til et eller flere organsystemers funktioner og regulering. Menneskets sexologi samt forhold, der har indflydelse på den, så eleven kan gøre rede for og tage stilling til en given påvirknings betydning for mennesket og dets sundhed.

Dokumentation

Biologiske arbejdsmetoder

Eleven udfører og beskriver enkle biologiske eksperimenter, så eleven udviser forståelse af:

-   betydningen af eksperimenter som grundlag for biologiske teorier og

-   biologiske processers betydning for teknik, produktion, individ og miljø.

I undervisningen indgår der projektarbejde og rapportskrivning.

I et 4 ugers forløb udarbejdes der 3 projektrapporter og udføres mindst et biologisk eksperiment med tilhørende rapport. I et 2 ugers forløb, der bygger på niveau D, udarbejdes en projektrapport og mindst et biologisk eksperiment med tilhørende rapport.

For at en elev kan indstilles til prøven kræves, at dokumentationer og projektrapporter er godkendt af læreren.

Eksamen

Der afholdes mundtlig prøve. Eleven får et spørgsmål ved lodtrækning. Spørgsmålene har udgangspunkt i dokumentationer og projektrapporter fra undervisningen og udarbejdes af eksaminator. Spørgsmålene omhandler emner, temaer eller lignende og kan inddrage figurer, tabeller og andre materialer. Prøven omfatter en selvstændig fremlæggelse. Eksaminator stiller supplerende og uddybende spørgsmål. Under prøven og i forberedelsen må anvendes notater, materialer, dokumentation og projektrapporter fra undervisningen. Der gives forberedelsestid på 20 minutter. Eksaminationen inkl. votering varer ca. 20 minutter.

For at en elev kan indstilles til prøven kræves, at dokumentationer og projektrapporter er godkendt af læreren.

Såfremt faget indgår i det afsluttende projekt på grundforløbet, skal en del af eksaminationen tage udgangspunkt i projektet


Bilag 3

Grundfagsbekendtgørelsen
Fagbilag juni 2004

DANSK

Formål

Formålet med faget er at styrke elevernes sproglige bevidsthed og færdigheder, så de bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte til og læse forskellige teksttyper med forståelse og udbytte. Formålet er endvidere at styrke elevernes forudsætninger for at udnytte det danske sprog i uddannelses- og arbejdsmæssige sammenhænge og for erkendelse, oplevelse, tolerance og fællesskab.

Niveauer og vejledende uddannelsestid

Niveau F:

2,0 uger

Niveau E:

2,0 uger

Niveau D:

2,0 uger

Niveau F

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven kan

1)   udtrykke sig hensigtsmæssigt i skrift og tale

2)   anvende relevant læsestrategi i forhold til almindelige teksttyper og læseformål i uddannelse, erhverv og hverdagsliv

3)   læse med sikkerhed og med forståelse, indlevelse og eftertanke

4)   bruge det skrevne sprog med en rimelig grad af korrekthed og med bevidsthed om sproglige normer og vilkår i relevante erhvervsfaglige situationer

5)   anvende færdigheder i faglig læsning og i mundtlig og skriftlig kommunikation med relevans for den erhvervsfaglige uddannelse og profession

6)   udvælge, fastholde og redegøre for det væsentlige i en læst, set og hørt tekst

7)   analysere og tage stilling til forskellige teksttyper og sætte dem ind i en social, teknologisk, historisk eller anden relevant sammenhæng

8)   anvende sin kommunikative forståelse til nytte for samarbejdet og samværet med andre

9)   anvende IT til relevant kommunikation og informationssøgning.

Rammer for valg af indhold

a. Generelt

Undervisningen omfatter læsning og arbejde med tekster samt mundtlig og skriftlig fremstilling. Tekster og mundtligt stof af relevans for den uddannelse eller det uddannelsesområde, eleven har valgt, skal have vægt i undervisningen.

b. Tekstarbejde

Tekstarbejde omfatter forskellige teksttyper, medier, læsning og læsestrategier samt brug af grundlæggende danskfaglige redskaber til analyse, forståelse og perspektivering.

c. Mundtlig og skriftlig fremstilling

Mundtlig fremstilling omfatter elevens færdighed i at anvende talesproget hensigtsmæssigt og i at lytte og forstå ved samtale og mundtlig fremlæggelse.

Skriftlig fremstilling dyrker elevens færdighed i at udtrykke sig med sans for forskellige teksttypers særlige former og muligheder. Eksempler på faglig skrivning og formidling inden for den uddannelse, eleven har valgt, skal indgå.

Der arbejdes med sprogrigtighed, grammatik og retstavning.

d. Skriftligt arbejde

Det skriftlige arbejde omfatter skriveprocesser og opgavetyper af forskellig art og omfang, herunder processkrivning og faglig skrivning. Mindst én skriftlig opgave skal repræsentere skrivning på tværs af dansk og et eller flere andre fag.

Det skriftlige arbejde tilrettelægges og dokumenteres på en sådan måde, at det kan danne grundlag for afgivelse af standpunktskarakter i skriftlig dansk. Dokumentationen opsamles i elevens portfolio, der indgår i den mundtlige eksamen.

Der afgives standpunktskarakter i både mundtlig og skriftlig dansk.

Eksamen

Der afholdes 1 mundtlig prøve. Der gives 30 minutters forberedelsestid. Notater udarbejdet i forberedelsestiden må anvendes under eksaminationen.

Eksamination inkl. votering varer ca. 30 minutter og omfatter følgende:

a. Et tekstmateriale med tilhørende spørgsmål, som eleven får ved lodtrækning

Opgaverne med spørgsmål baseres på ekstemporalt materiale, der omfatter en eller flere tekster inden for det udvidede tekstbegreb. Forskellige teksttyper skal være repræsenteret.

Eleven skal analysere og tage stilling til tekstmaterialet og sætte det ind en social, teknologisk, historisk eller anden relevant sammenhæng.

Prøven skal demonstrere elevens evne til at fremdrage de væsentlige sider af tekstens indhold og form samt til at indplacere teksten i en sammenhæng ud fra de grundsynspunkter, som har været anvendt i undervisningen.

b. Elevens portfolio med skriftligt arbejde

Eleven skal med udgangspunkt i et eller flere eksempler på eget skriftligt arbejde redegøre for og indgå i dialog om det skriftlige produkt, herunder om skriveformål og målgruppe, valg af sprog og udtryksform samt sproglig form og indhold. Prøven skal demonstrere elevens viden og bevidsthed om normer, vilkår og valg i skriftligt arbejde med udgangspunkt i resultatet af egen skriveproces.

Såfremt faget har været inddraget i det afsluttende projekt på grundforløbet, skal den del af eksamen, der vedrører skriftligt arbejde, inddrage elevens dokumentation fra dette projekt.

Eleven bedømmes i forhold til fagets kompetencemål, og karakteren for prøven gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation.

Niveau E

Undervisningens mål

Undervisningen på niveau E skal udbygge målene på niveau F.

Eleven kan

1)   udtrykke sig klart og præcist i skrift og tale og på en måde, der er tilpasset situationen i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge

2)   anvende relevant læsestrategi i forhold til teksttyper og læseformål i forbindelse med uddannelse, erhverv og hverdagsliv

3)   anvende korrekt sprog, retstavning og tegnsætning

4)   styre en skriveproces med defineret mål og indgå i dialog om egne og andres skriftlige produkter

5)   læse med sikkerhed og hurtighed og med forståelse, indlevelse og eftertanke

6)   udvælge, fastholde og redegøre for det væsentlige i en læst, set og hørt tekst

7)   analysere og reflektere over forskellige teksttypers indhold og form, budskab og perspektiv

8)   anvende sin kommunikative forståelse til nytte for samarbejdet og samværet med andre

9)   anvende IT til relevant kommunikation og informationssøgning.

Rammer for valg af indhold

a. Generelt

Undervisningen omfatter tekstarbejde samt mundtlig og skriftlig fremstilling. Tekster og mundtligt stof af relevans for den uddannelse eller det uddannelsesområde, eleven har valgt, skal have vægt i undervisningen.

b. Tekstarbejde

Tekstarbejde omfatter forskellige teksttyper, medier, læsning og læsestrategier samt brug af grundlæggende danskfaglige metoder og redskaber til analyse, forståelse og perspektivering af tekster.

Hovedvægten lægges på tekster fra nyeste tid.

Der læses mindst 2 emner. I et emne skal der arbejdes med tekst- og kommunikationsformer i relation til virksomhedens interne og eksterne kommunikation. Det andet emne er valgfrit.

c. Mundtlig og skriftlig fremstilling

Mundtlig fremstilling omfatter elevens færdighed i at anvende talesproget på en hensigtsmæssig måde og i at lytte og forstå ved samtale og mundtlig fremlæggelse.

Skriftlig fremstilling dyrker elevens færdighed i at udtrykke sig med sans for forskellige teksttypers særlige former og muligheder. Eksempler på faglig skrivning og formidling inden for den uddannelse, eleven har valgt, skal indgå.

Der arbejdes med sprogrigtighed, grammatik og retstavning.

d. Skriftligt arbejde

Det skriftlige arbejde omfatter skriveprocesser og opgavetyper af forskellig art og omfang, herunder processkrivning og faglig skrivning. Mindst én skriftlig opgave skal repræsentere skrivning på tværs af dansk og et eller flere andre fag.

Det skriftlige arbejde tilrettelægges og dokumenteres på en sådan måde, at det kan danne grundlag for afgivelse af standpunktskarakter i skriftlig dansk. Dokumentationen opsamles i elevens portfolio, der indgår i den mundtlige eksamen.

Der afgives standpunktskarakter i både mundtlig og skriftlig dansk.

Eksamen

Der afholdes en mundtlig prøve. Der gives 30 minutters forberedelsestid. Notater udarbejdet i forberedelsestiden må anvendes under eksaminationen.

Eksamination inkl. votering varer ca. 30 minutter og omfatter følgende:

a. Et tekstmateriale med tilhørende spørgsmål, som eleven får ved lodtrækning

Opgaverne med spørgsmål baseres på ekstemporalt materiale, der omfatter en eller flere tekster inden for det udvidede tekstbegreb. Forskellige teksttyper skal være repræsenteret.

Eleven skal analysere og tage stilling til tekstmaterialet og sætte det ind i en social, teknologisk, historisk eller anden relevant sammenhæng.

Prøven skal demonstrere elevens evne til at fremdrage de væsentlige sider af tekstens indhold og form samt til at indplacere teksten i en sammenhæng ud fra de grundsynspunkter, som har været anvendt i undervisningen.

b. Elevens portfolio med skriftligt arbejde

Eleven skal med udgangspunkt i et eller flere eksempler på eget skriftligt arbejde redegøre for og indgå i dialog om det skriftlige produkt, herunder om skriveformål og målgruppe, valg af sprog og udtryksform samt sproglig form og indhold.

Prøven skal demonstrere elevens viden og bevidsthed om normer, vilkår og valg i skriftligt arbejde med udgangspunkt i resultatet af egen skriveproces.

Såfremt faget har været inddraget i det afsluttende projekt på grundforløbet, skal den del af eksamen, der vedrører skriftligt arbejde, inddrage elevens dokumentation fra dette projekt.

Eleven bedømmes i forhold til fagets kompetencemål, og karakteren for prøven gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation.

Niveau D

Undervisningens mål

Undervisningen på niveau D skal udbygge målene på niveau E.

Eleven kan

1)   udtrykke sig med variation, klarhed og præcision i skrift og tale i både erhvervsfaglige og almene sammenhænge

2)   anvende korrekt sprog, retstavning og tegnsætning og forholde sig til regler og normer for sprogbrug

3   redegøre for sprogets opbygning, brug og funktion i konkrete erhvervsfaglige og almene sammenhænge

4)   indsamle og bearbejde tekstmateriale i trykt eller elektronisk form

5)   styre en skriveproces fra idé til produkt og indgå i dialog om egne og andres skriftlige produkter

6)   foretage en metodisk analyse, perspektivering og vurdering af forskellige teksttyper

7)   identificere og forholde sig til sprogets rolle og betydning i forskellige sammenhænge og situationer

8)   anvende sin kommunikative forståelse til nytte for samarbejdet og samværet med andre

9)   anvende IT til relevant kommunikation og informationssøgning.

Rammer for valg af indhold

a. Generelt

Undervisningen omfatter tekstarbejde samt mundtlig og skriftlig fremstilling. Tekster og mundtligt stof af relevans for den uddannelse eller det uddannelsesområde, eleven har valgt, skal have vægt i undervisningen.

b. Tekstarbejde

Der arbejdes med forskelligartede teksttyper, medier samt med danskfaglige metoder og redskaber til analyse, forståelse og perspektivering af tekster.

Teksterne skal spænde over et vidt spektrum i tid og med hensyn til genre, funktion og sammenhæng.

Der læses mindst 2 emner.

Et emne skal behandle sprogets rolle og betydning i en nærmere defineret arbejdsmæssig eller social sammenhæng.

Det andet emne skal være flerfagligt og indeholde en veldefineret danskfaglig tilgang.

c. Mundtlig og skriftlig fremstilling

Mundtlig fremstilling omfatter elevens færdighed i at anvende talesprogets udtryksmidler på en hensigtsmæssig måde og i at lytte og forstå ved samtale og mundtlig fremlæggelse.

Skriftlig fremstilling dyrker elevens færdighed i at udtrykke sig med sans for forskellige teksttypers særlige former og muligheder. Eksempler på faglig skrivning og formidling inden for den uddannelse, eleven har valgt, skal indgå.

Der arbejdes med sprogrigtighed, grammatik og retstavning.

Skriftligt arbejde

Det skriftlige arbejde omfatter skriveprocesser og opgavetyper af forskellig art og omfang, herunder processkrivning og faglig skrivning. Som fremstillingsformer indgår resumé, referat, beskrivelse, analyse, fortolkning, fri fremstilling og rapport. Mindst én skriftlig opgave skal repræsentere skrivning på tværs af dansk og et eller flere andre fag.

Eksamen

Der afholdes 2 prøver, en skriftlig og en mundtlig prøve.

a. Skriftlig prøve

Prøven varer 4 timer.

Opgaverne udarbejdes af Undervisningsministeriet. Opgavesættet rummer et antal opgaver, som eleven kan vælge imellem.

Alle typer ordbøger uden leksikalske oplysninger må benyttes under prøven.

Ved bedømmelsen lægges der vægt på elevens forståelse og skriftlige udtryksfærdighed, idet besvarelsen vurderes som en helhed.

b. Mundtlig prøve

Pensum omfatter, hvad der er blevet arbejdet med i faget. Forskellige teksttyper skal være repræsenteret.

Eksaminator udarbejder opgaver med spørgsmål til ekstemporaltekst med tilknytning til pensum.

Eleven får en opgave ved lodtrækning.

Der gives 30 minutters forberedelsestid. Notater udarbejdet i forberedelsestiden må anvendes under eksaminationen.

Eksamination inkl. votering varer ca. 30 minutter og former sig som en samtale mellem eksaminator og elev om ekstemporalteksten.

Såfremt faget har været inddraget i det afsluttende projekt på grundforløbet, skal eksaminationen inddrage elevens dokumentation fra dette projekt.

Prøven skal demonstrere elevens evne til at fremdrage de væsentlige sider af tekstens indhold og form samt til at indplacere teksten i en sammenhæng ud fra de grundsynspunkter, som har været anvendt i undervisningen.

Eleven bedømmes i forhold til fagets kompetencemål, og karakteren fastsættes på baggrund af en helhedsvurdering af elevens præstation.


Bilag 3.1

Grundfagsbekendtgørelsen
Fagbilag juni 2004

DANSK, NIVEAU C

Niveau og vejledende uddannelsestid

Niveau C: 4 uger eller niveau D + 2,0 uger

Undervisningens mål

For elever, der i forvejen har niveau D, skal indholdet i niveau C supplere indholdet i niveau D.

Undervisningens mål er, at eleven kan

1)   udtrykke sig i et varieret, klart og nuanceret sprog

2)   anvende og forholde sig til korrekt sprog, retstavning og tegnsætning i såvel egne som andres tekster

3)   styre forskelligartede skriveprocesser fra idé til produkt og indgå i dialog om egne og andres skriftlige produkter

4)   reflektere over sprogets brug og funktion i erhvervsfaglige og almene sammenhænge, herunder samspillet mellem forskellige teksttypers indhold, æstetik og kontekst

5)   foretage en metodisk tekstanalyse med perspektivering og give en begrundet vurdering af forskellige teksttyper og udtryksformer

6)   formulere sin analyse, perspektivering og vurdering både mundtligt og skriftligt

7)   anskue og vurdere sproget som socialt og samfundsmæssigt fænomen, herunder dets rolle og betydning i erhvervsfaglige og almene sammenhænge

8)   anvende sin kommunikative forståelse til nytte for samarbejdet og samværet med andre

9)   anvende IT til relevant kommunikation og informationssøgning.

Rammer for valg af indhold

a. Generelt

Undervisningen omfatter tekstarbejde samt mundtlig og skriftlig fremstilling. Tekster og mundtligt stof af relevans for den uddannelse eller det uddannelsesområde, eleven har valgt, skal have vægt i undervisningen.

b. Tekstarbejde

Tekstarbejdet omfatter læsning og metodisk analyse af litterære, massekommunikative og erhvervskommunikative tekster. Billeder indgår blandt teksterne.

De analyserede tekster perspektiveres i en samfundsmæssig, psykologisk, kulturhistorisk eller anden sammenhæng. Teksterne gøres til genstand for en begrundet vurdering.

Der læses to eller flere emner.

Et emne er en periode, mediekultur, sprogtema, forfatterskab eller genre.

I emnelæsningen indgår en række primærtekster og en større eller flere mindre sekundærtekster.

Et eller flere emner inddrager tekster fra andre sprog- og kulturområder.

Der læses mindst et hovedværk.

c. Mundtlig og skriftlig fremstilling

Mundtlig fremstilling omfatter elevens færdighed i at anvende talesprogets udtryksmidler på en hensigtsmæssig måde og i at lytte ved samtale og mundtlig fremlæggelse.

Skriftlig fremstilling dyrker elevens færdighed i at udtrykke sig med sans for forskellige teksttypers særlige former og muligheder. Som fremstillingsformer indgår resumé, referat, beskrivelse, analyse, fortolkning, fri fremstilling og rapport.

Der arbejdes med sprogrigtighed, grammatik og retstavning.

Det skriftlige arbejde fordeles jævnt over forløbet og skal omfatte skriveprocesser og fremstillingsformer af varieret art og omfang, herunder processkrivning og opgaver med erhvervsfaglig relevans. Mindst to skriftlige opgaver skal repræsentere skrivning på tværs af dansk og et eller flere andre fag med veldefineret danskfaglig tilgang.

Eksamen

Der afholdes 2 prøver, en skriftlig og en mundtlig prøve.

a. Skriftlig prøve

Prøven varer 4 timer.

Opgaverne udarbejdes af Undervisningsministeriet. Opgavesættet rummer et antal opgaver, som eleven kan vælge imellem.

Alle typer ordbøger uden leksikalske oplysninger må benyttes under prøven.

Ved bedømmelsen lægges der vægt på elevens forståelse og skriftlige udtryksfærdighed, idet besvarelsen vurderes som en helhed.

b. Mundtlig prøve

Pensum omfatter, hvad der er blevet arbejdet med i faget. Skønlitteratur, sagprosa og billeder skal være repræsenteret.

Eksaminator udarbejder opgaver med spørgsmål til ekstemporaltekst med tilknytning til pensum.

Eleven får en opgave ved lodtrækning.

Der gives 30 minutters forberedelsestid. Notater udarbejdet i forberedelsestiden må anvendes under eksaminationen.

Eksamination inkl. votering varer ca. 30 minutter og former sig som en samtale mellem eksaminator og elev om ekstemporalteksten.

Såfremt faget har været inddraget i det afsluttende projekt på grundforløbet, skal eksaminationen inddrage elevens dokumentation fra dette projekt.

Prøven skal demonstrere elevens evne til at fremdrage de væsentlige sider af tekstens indhold og form samt til at perspektivere teksten ud fra de grundsynspunkter, som har været anvendt i undervisningen.

Eleven bedømmes i forhold til fagets kompetencemål, og karakteren fastsættes på baggrund af en helhedsvurdering af elevens præstation.


Bilag 4

Grundfagsbekendtgørelsen
Fagbilag juni 2004

DESIGN

Formål

Formålet med faget er at styrke elevernes viden og bevidsthed om designfunktioner og designprocesser, at give dem forudsætninger for at anskue og vurdere design under forskellige synsvinkler og for at forholde sig til spørgsmål vedrørende design i både erhvervsfaglig og almen sammenhæng.

Niveauer og vejledende uddannelsestid

Niveau E:

2,0 uger

Niveau E

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven kan

1)   udføre enkle skitse- og formgivningsopgaver med krav til fantasi og æstetisk sans

2)   analysere og vurdere design med henblik på form og funktion

3)   identificere designfunktioner i forhold til individuelle og kollektive brugersynspunkter

4)   analysere design i forhold til praktiske, æstetiske og symbolske funktioner

5)   beskrive basale træk i stilarter med relevans for industriel design

6)   redegøre for grundlæggende faktorer, der har indflydelse på problemløsning og formgivning

7)   beskrive basale elementer og faser i designprocessen fra idé til færdigt produkt

8)   redegøre for designprodukter i miljøperspektiv

9)   perspektivere design i forhold til historiske, kulturelle eller teknologiske betingelser.

Rammer for valg af indhold

Undervisningen omfatter primært industriel og grafisk design. Arbejde med håndværksbaserede produkter og arkitektur indgår i mindre omfang. Der arbejdes med forskelligartede eksempler på design forstået både som praktisk problemløsning og som medium for kommunikation af normer og holdninger. Designeksempler og stof af relevans for den uddannelse, eleven har valgt, skal indgå i undervisningen.

Valg af analyseobjekter og synsvinkler skal tilgodese muligheden for teknologisk, kulturel og miljømæssig perspektivering.

Til belysning af fagets områder indgår følgende emner:

-   Designbegrebet, designopfattelser og teorier om design

-   Funktion og form

-   Den industrielle produktkultur siden ca.1870

-   Materialer og farver

-   Stil, mode og status

-   Æstetik og perception

-   Ergonomi

-   Miljøforhold og genbrug

-   Teknologi

-   Livsformer og livsstil.

Dokumentation

Praktisk arbejde med visualisering og formgivning skal indgå, og mindst en opgave skal repræsentere en individuel løsning. Et udvalgt arbejde i form af skitse eller mock-up indgår i eksamen.

Eksamen

Der afholdes mundtlig prøve. Der gives ca. 30 minutters forberedelsestid. Notater udarbejdet i forberedelsestiden må anvendes under eksaminationen.

Eksamination inkl. votering varer ca. 30 minutter og omfatter følgende:

a. En opgave, som eleven får ved lodtrækning

Opgaverne udarbejdes af eksaminator og baseres på ekstemporalt materiale, der omfatter et eller flere designprodukter, der har relation til den gennemførte undervisning. Eleven skal beskrive, analysere og vurdere opgavens materiale ud fra en designmæssig synsvinkel.

b. Elevarbejde

Eksaminationen tager udgangspunkt i det udvalgte arbejde i form af skitse eller mock-up.

Eleven skal redegøre for de overvejelser, der ligger til grund for problemløsning og formgivning.

Eleven bedømmes i forhold til fagets kompetencemål, og karakteren for prøven gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation.

Såfremt faget har været inddraget i et afsluttende projekt på grundforløbet, skal den del af eksamen, der vedrører elevarbejde, tage udgangspunkt i projektet.


Bilag 4.1

Grundfagsbekendtgørelsen
Fagbilag juni 2004

DESIGN, NIVEAU C

Niveau og vejledende uddannelsestid

Niveau C: 3,5 uger eller niveau E + 1,5 uger

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven kan

1)   udføre mindre designopgaver med krav til fantasi, æstetisk sans og refleksion over problemløsningen

2)   foretage en metodisk analyse og vurdering af design med henblik på form og funktion

3)   analysere og vurdere designfunktioner ud fra individuelle og kollektive behov og brugersynspunkter

4)   analysere og perspektivere designfunktioner af praktisk, æstetisk og symbolsk art

5)   redegøre for karakteristiske træk i stilarter med relevans for industriel design

6)   sætte ændringer i stilarter i relation til teknologiudvikling og samfundsforhold

7)   redegøre for faktorer, der har indflydelse på problemløsning og formgivning

8)   redegøre for elementer og faser i designprocessen fra idé til færdigt produkt

9)   redegøre for designs miljøkonsekvenser og vurdere designprodukter i dette perspektiv

10) redegøre for historiske, kulturelle og teknologiske betingelser for design.

Rammer for valg af indhold

Undervisningen kombinerer fagets praktiske og teoretiske aspekter. Hovedvægten lægges på industriel produktdesign. Endvidere inddrages et eller flere af områderne håndværksbaserede produkter, grafisk design, arkitektur og by- og landskabsplanlægning.

I valget af emner udgør form og funktion et grundlæggende tema. Emnerne bearbejdes under en teknologisk, en kulturel og en samfundsmæssig synsvinkel.

Undervisningen omfatter følgende områder:

a. Praktisk problemløsning og formgivning

Analyse og formulering af grundlæggende designspørgsmål, ideudvikling og praktisk og eksperimenterende opgaveløsning.

b. Designteori og -analyse

Designbegrebet behandles ud fra forskellige definitioner og eksempler. Forskellige designopfattelser, teorier om design og analysemetoder inddrages.

c. Designprocessen

Konkrete eksempler på designprodukters vej fra ide til færdigt produkt.

d. Designhistorie

Den industrielle produktkulturs historie fra ca. 1850 og til nutiden belyses med sigte på væsentlige perioder og træk.

e. Design, teknologi og samfund

Samspillet mellem design, teknologi og samfundsmæssige faktorer som produktionsbetingelser, økonomi, markedsvilkår og miljøforhold.

Dokumentation

Den praktiske del af undervisningen omfatter mindre designopgaver, hvoraf mindst en skal repræsentere en individuel opgaveløsning.

Et udvalgt arbejde i form af skitse eller mock-up indgår i eksamen.

Eksamen

Der afholdes mundtlig prøve. Der gives ca. 30 minutters forberedelsestid. Notater udarbejdet i forberedelsestiden må anvendes under eksaminationen.

Eksamination inkl. votering varer ca. 30 minutter og omfatter følgende:

a. En opgave, som eleven får ved lodtrækning

Opgaverne udarbejdes af eksaminator og baseres på ekstemporalt materiale, der omfatter et eller flere designprodukter. Eleven skal beskrive, analysere og vurdere opgavens materiale ud fra en designmæssig synsvinkel.

b. Elevarbejde

Eksaminationen tager udgangspunkt i det udvalgte arbejde i form af skitse eller mock-up.

Eleven skal redegøre for de overvejelser, der ligger til grund for problemløsning og formgivning.

Eleven bedømmes i forhold til fagets kompetencemål, og karakteren for prøven gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation.


Bilag 5

Grundfagsbekendtgørelsen
Fagbilag juni 2004

ERGONOMI

Formål

Formålet med faget er at styrke elevernes forudsætninger for at kunne fungere hensigtsmæssigt under arbejde. Eleverne skal med henblik på at sikre optimal ergonomisk adfærd kunne anvende viden om kroppens og psykens funktion i forhold til arbejdets udførelse samt arbejdsstedets indretning.

Vejledende uddannelsestid

1,0 uge

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven kan

1)   dokumentere kendskab til kroppens bygning og funktion under arbejde

2)   anvende viden om grundprincipper for arbejdsbevægelser samt opøver et handleberedskab, der varetager forebyggelse og sundhed i udførelse af jobfunktionen

3)   forklare, hvordan psykiske faktorer påvirker kropsfunktionen samt redegøre for ydre faktorers indflydelse på kroppens funktion under arbejde

4)   begrunde valg af indretning af arbejdsstedet, valg af redskaber, udstyr og arbejdsgange samt udformningen af disse.

Rammer for valg af indhold

Der arbejdes med emner, som retter elevens opmærksomhed mod at forebygge eller mindske nedslidninger som følge af belastninger og ensidigt, gentaget arbejde.

Eleven skal bevidstgøres om de arbejdsfysiologiske og arbejdstekniske faktorer, der kan virke befordrende for helbredet og arbejdsevnen. Herunder skal emner som arbejde, motion og egenindsats medvirke til, at eleven kan bevare og forbedre helbredet hele livet.


Bilag 6

Grundfagsbekendtgørelsen
Fagbilag juni 2004

ERHVERVSØKONOMI

Formål

Formålet med faget er, at eleverne opnår indsigt og færdigheder i erhvervsøkonomien og dens faktiske anvendelse således at de kan varetage arbejdsopgaver inden for økonomi og regnskab. Faget bidrager til elevernes erhvervsfaglige uddannelse med de erhvervsøkonomiske kompetencer, der indgår deri.

Nivauer og vejledende uddannelsestid

Niveau F:

1,0 eller 2,0 uger

Niveau E:

2,0 uger

Niveau D:

2,0 uger

Niveau F

Undervisningens mål er, at eleven kan

1)   anvende de erhvervsøkonomiske metoder og fremstillingsformer i erhvervsmæssige sammenhænge og anvende disse fagligt i uddannelsen

2)   kommunikere erhvervsøkonomisk information i mundtlig form

3)   redegøre for virksomhedens etablering

4)   foretage daglige registreringer af vareomkostningstransaktioner i en handelsvirksomhed og servicevirksomhed

5)   udarbejde et simpelt regnskab for en handelsvirksomhed

6)   anvende relevante informationsteknologiske værktøjer

7)   foretage pengetransaktioner ved indenlandsk køb og salg samt regnskabsmæssige afslutninger

Niveau E

Undervisningens mål er, at eleven kan

1)   anvende de erhvervsøkonomiske metoder og fremstillingsformer i erhvervsmæssige sammenhænge og anvende disse i sammenhæng med andre fag i uddannelsen

2)   kommunikere erhvervsøkonomisk information i mundtlig og skriftlig form

3)   redegøre for virksomhedens idégrundlag og mål

4)   foretage grundlæggende registrering af kredithandel og afskrivninger

5)   foretage pengetransaktioner ved indenlandsk køb og salg samt regnskabsmæssige afstemninger

6)   opstille et regnskab for handelsvirksomheder og servicevirksomheder

7)   opstille et resultatbudget og likviditetsbudget på basis af ind- og udbetalingsmodellen

8)   anvende relevante informationsteknologiske værktøjer og andre hjælpemidler.

Dokumentation

Der udarbejdes løbende dokumentation for arbejdet med faget. Arbejdet kan udføres individuelt eller i grupper.

Eksamen

Prøven omfatter en mundtlig eksamination med udgangspunkt i en opgave med en praktisk orienteret problemstilling. Opgaverne stilles af skolen. Eksamen i niveau E omfatter målene fra niveau F og E.

Der afsættes 1 time til løsning af den praktisk orienterede skriftlige opgave og 20 minutter incl. votering til den efterfølgende eksamination.

Niveau D

Undervisningens mål er, at eleven kan

1)   redegøre for virksomhedens arbejdsdelingsprincipper

2)   foretage grundlæggende registrering af løn

3)   foretage beregninger af afskrivninger på anlægsaktiver

4)   opstille et regnskab for handelsvirksomheder, servicevirksomheder med noter

5)   registrere og udarbejde rapporter fra et relevant økonomistyringssystem

6)   foretage analyse af miljøforhold ved brug af indekstal og miljøindikatorer.

Dokumentation

Der udarbejdes løbende dokumentation af arbejdet med faget. Arbejdet kan udføres individuelt eller i grupper.

Eksamen

Prøven omfatter en mundtlig eksamination med udgangspunkt i en opgave med en praktisk orienteret problemstilling. Opgaverne stilles af skolen. Eksamen i niveau D omfatter målene fra niveau F, E og D.

Der afsættes 1 time til løsning af den praktisk orienterede skriftlige opgave og 20 minutter incl. votering til den efterfølgende eksamination.


Bilag 6.1

Grundfagsbekendtgørelsen
Fagbilag juni 2004

ERHVERVSØKONOMI, NIVEAU C

Niveau og vejledende uddannelsestid

Niveau C: 4 uger eller niveau D + 2,0 uger

Undervisningen skal udbygge målene fra niveau D.

Undervisningens mål er, at eleven kan

1)   foretage grundlæggende registrering af vare- og omkostningstransaktioner i en produktionsvirksomhed

2)   opstille et regnskab for en produktionsvirksomhed

3)   redegøre for omkostningernes variabilitet

4)   opstille priskalkulationer ud fra et bidragsprincip i dansk og udenlandsk valuta

5)   redegøre for virksomhedens indtjeningsevne

6)   foretage en prisoptimering under forudsætning af ledig kapacitet og omkostningsmæssig uafhængighed

7)   registrere og udarbejde rapporter fra et relevant økonomistyringssystem

8)   redegøre for udvikling i og anvendelsen af virksomhedens personaleressourcer og disses effektivitet ved brug af indekstal og nøgletal

Dokumentation

Der udarbejdes løbende dokumentation for arbejdet med faget. Arbejdet kan udføres individuelt eller i grupper.

Eksamen

Eksamen omfatter en skriftlig prøve med IT. Eksamen i niveau C omfatter målene fra niveau F, E, D og C.

Prøven varer 4 timer.


Bilag 7

Grundfagsbekendtgørelsen
Fagbilag juni 2004

FREMMEDSPROG

Formål

Formålet med faget er at styrke elevernes internationale og kommunikative kompetence, så de kan læse, skrive, tale og lytte til og forstå fremmedsproget i jobmæssige, samfundsmæssige og almene sammenhænge.

Faget styrker elevernes forudsætninger for at kunne varetage arbejdsopgaver, hvori fremmedsprog indgår og for at kunne fungere som medarbejdere og borgere i et internationaliseret erhvervsliv og samfund. Faget styrker dermed forudsætningerne for mobilitet på et internationalt arbejdsmarked.

Niveauer og vejledende uddannelsestid

Niveau F:

2,0 uger (for elever med forudsætninger svarende til folkeskolens afgangsprøve)

Niveau F:

4,0 uger (for elever med ingen/næsten ingen forudsætninger i faget)

Niveau E:

2,0 uger

Niveau D:

2,0 uger

Niveau F

Undervisningens mål er, at eleven kan

1)   anvende fremmedsproget hensigtsmæssigt i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv

2)   anvende et enkelt sprog i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv

3)   anvende enkle, hensigtsmæssige tale-, skrive-, lytte- og læsestrategier

4)   anvende såvel verbale som nonverbale strategier

5)   dokumentere forståelse af talt sprog i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv

6)   læse og dokumentere forståelse af enkle tekster på fremmedsproget

7)   formulere enkle meddelelser hentet fra erhvervsliv og dagligdag

8)   tale i et enkelt sprog om almene, samfundsmæssige og erhvervsfaglige forhold på fremmedsproget

9)   genkende og tale om forskelle og ligheder imellem fremmede og egne kulturer

10) begynde at anvende sproglig opmærksomhed i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligdag

11) anvende IT til kommunikation, informationssøgning, sprogtræning og tekstproduktion.

Niveau E

Undervisningens mål er, at eleven kan

1)   anvende fremmedsproget hensigtsmæssigt i erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene sammenhænge

2)   anvende et enkelt, men rimeligt sammenhængende sprog i erhvervsfaglige og samfundsmæssige og almene sammenhænge

3)   anvende hensigtsmæssige tale-, skrive-, lytte- og læsestrategier

4)   anvende såvel verbale som nonverbale strategier

5)   dokumentere forståelse af enkle og mere sammenhængende tekster og kontekster på fremmedsproget

6)   læse og dokumentere forståelse af enkle og mere sammenhængende tekster på fremmedsproget

7)   skrive i et enkelt, men rimeligt sammenhængende sprog om erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene forhold på fremmedsproget

8)   redegøre for og i et enkelt, men rimeligt sammenhængende sprog tale om erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene forhold på fremmedsproget

9)   genkende og redegøre for forskelle og ligheder imellem fremmede og egne kulturer

10) anvende begyndende sproglig opmærksomhed og viden til formidling i erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene sammenhænge

11) anvende IT til kommunikation, informationssøgning, sprogtræning og tekstproduktion.

Niveau D

Undervisningens mål er, at eleven kan

1)   anvende fremmedsproget hensigtsmæssigt i erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene sammenhænge

2)   anvende et rimeligt varieret, sammenhængende sprog i erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene sammenhænge

3)   anvende hensigtsmæssige tale-, skrive-, lytte- og læsetrategier

4)   anvende såvel verbale som nonverbale strategier

5)   dokumentere forståelse af sammenhængende og sprogligt varierede tekster og kontekster på fremmedsproget

6)   læse og dokumentere forståelse af sammenhængende og sprogligt varierede tekster på fremmedsproget

7)   skrive i et rimeligt varieret, sammenhængende sprog om erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene forhold på fremmedsproget

8)   redegøre for og i et rimeligt varieret, sammenhængende sprog tale om samt analysere, kommentere og perspektivere tekster og emner med erhvervsfagligt, samfundsmæssigt og alment indhold på fremmedsproget

9)   genkende, redegøre for samt analysere og kommentere forskelle og ligheder imellem fremmede og egne kulturer

10) anvende sproglig opmærksomhed og viden til formidling i erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene sammenhænge

11) anvende IT til kommunikation, informationssøgning, sprogtræning og tekstproduktion.

Rammer for valg af indhold

Tekstlæsning

Undervisningen tager udgangspunkt i enhver form for tekst. Tekstvalget omfatter både fiktion og sagprosa.

Undervisningen omfatter følgende områder:

-   Erhvervsfaglige og erhvervsmæssige forhold

-   Samfund og kultur

-   Almene og personlige forhold

Individuelt emne

Eleven arbejder med et individuelt emne, som bestemmes i samråd mellem lærer og elev. Emnet vælges inden for fagets indholdsområder. Hvis emnet allerede er behandlet i undervisningen, skal der være tale om en indholdsmæssig fordybelse eller udvidelse af det.

Sproglig viden og bevidsthed

Undervisningen tager udgangspunkt i sprogets anvendelse i praksis og omfatter sprogbrug, omgangsformer, normer og sædvaner i sprogområdet.

Dokumentation

Eleven udarbejder dokumentation for det individuelle emne. Dokumentationen skal godkendes af læreren og danner grundlag for en præsentation af emnet til eksamen.

Eleven dokumenterer løbende sit faglige arbejde.

Eksamen

Prøven tager sit udgangspunkt dels i elevens dokumentation i forbindelse med elevens individuelle emne, dels i de i øvrigt stillede eksamensopgaver og følger de heri nærmere anførte regler og retningslinier.

Prøven varer 30 minutter, og eleven bedømmes i forhold til fagets kompetencemål. Karakteren for prøven gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation samt den fremlagte dokumentation.

Prøven kan gennemføres som en individuel prøve eller som en gruppeprøve. Eleven bedømmes individuelt i forbindelse med en gruppeprøve.

Skolen fastsætter de nærmere bestemmelser omkring prøveafholdelsen i skolens bedømmelsesplan. Såfremt faget har været inddraget i det afsluttende projekt på grundforløbet, skal en del af eksaminationen tage udgangspunkt i aspekter af elevens dokumentation fra dette projekt, der kan medvirke til at evaluere fagets kompetencemål.


Bilag 7.1

Grundfagsbekendtgørelsen
Fagbilag juni 2004

FREMMEDSPROG, NIVEAU C

Niveau og vejledende uddannelsestid

Niveau C: 4 uger eller niveau D + 2,0 uger

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven udvikler de fire sprogfærdigheder: tale, skrive, lytte og læse, samt øger sin sproglige og kulturelle viden og bevidsthed.

Hermed forstås at eleven kan

1)   anvende fremmedsproget hensigtsmæssigt samt med en vis grad af sproglig og grammatisk korrekthed i erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene sammenhænge

2)   anvende et rimeligt flydende, varieret og sammenhængende sprog i erhvervsmæssige, samfundsmæssige og almene sammenhæng.

3)   anvende hensigtsmæssige tale-, skrive-, lytte- og læsestrategier

4)   anvende såvel verbale som nonverbale strategier

5)   dokumentere forståelse af sammenhængende samt sprogligt og genremæssigt varierede tekster og kontekster på fremmedsproget

6)   læse og dokumentere forståelse af sammenhængende samt sprogligt og genremæssigt varierede tekster på fremmedsproget

7)   skrive i et rimeligt flydende, varieret og sammenhængende sprog, samt med en vis grad af sproglig og grammatisk korrekthed om erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene forhold på fremmedsproget

8)   redegøre for og i et rimeligt flydende, varieret og sammenhængende sprog, samt med en vis grad af sproglig og grammatisk korrekthed, tale om samt analysere, kommentere, vurdere og perspektivere tekster og emner med erhvervsfagligt, samfundsmæssigt og alment indhold på fremmedsproget

9)   genkende, redegøre for , samt analysere og kommentere og i erhvervsmæssige sammenhænge anvende viden om forskelle og ligheder imellem fremmede og egne kulturer

10) anvende viden om sprogets opbygning og grammatik til modtagerrelevant formidling i erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene sammenhænge

11) anvende IT til kommunikation, informationssøgning, sprogtræning og tekstproduktion.

Rammer for valg af indhold

Undervisningen tager udgangspunkt i sprogligt og genremæssigt varierede tekster. Tekstvalget omfatter således både fiktion og sagprosa.

Undervisningen omfatter følgende områder:

-   Erhvervsfaglige og erhvervsmæssige forhold

-   Samfund og kultur

-   Almene og personlige forhold

Individuelt emne

Eleven arbejder med et individuelt emne, som bestemmes i samråd mellem lærer og elev. Emnet tager udgangspunkt i et eller flere af de i undervisningen behandlede emner. Der skal være tale om en indholdsmæssig fordybelse eller udvidelse af det eller de emner, der danner udgangspunkt for elevens arbejde.

Sproglig viden og bevidsthed

Undervisningen tager udgangspunkt i elevens arbejde med en vifte af forskellige genrer samt sprogets anvendelse i praksis. Undervisningen omfatter endvidere omgangsformer, normer og sædvaner i sprogområdet.

Dokumentation

Eleven udarbejder dokumentation for det individuelle emne. Dokumentationen skal godkendes af læreren og danner grundlag for en præsentation af emnet til eksamen.

Eleven dokumenterer løbende sit faglige arbejde.

Eksamen

Prøven tager sit udgangspunkt dels i elevens dokumentation i forbindelse med elevens individuelle emne og dels i de i øvrigt stillede eksamensopgaver og følger de heri nærmere anførte regler og retningslinier.

Prøven varer 30 minutter, og eleven bedømmes i forhold til fagets kompetencemål. Karakteren for prøven gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation samt den fremlagte dokumentation.

Prøven kan gennemføres som en individuel prøve eller som en gruppeprøve. Eleven bedømmes individuelt i forbindelse med en gruppeprøve. Prøven kan indgå i en samlet prøve for flere fag.

Skolen fastsætter de nærmere bestemmelser omkring prøveafholdelsen i skolens eksamensplan. Såfremt faget har været inddraget i det afsluttende projekt på grundforløbet, skal en del af eksaminationen tage udgangspunkt i aspekter af elevens dokumentation fra dette projekt, der kan medvirke til at evaluere fagets kompetencemål.

Skriftlig prøve i engelsk, de merkantile erhvervsuddannelser

Prøven varer 4 timer og udarbejdes af Undervisningsministeriet.

Eksamensopgaven omfatter:

1)   Opgave i tekstforståelse i tilknytning til et tekstmateriale på engelsk

2)   Besvarelse af et eller flere kommenteringsspørgsmål med udgangspunkt i samme materiale. Der gives valgmulighed

3)   Oversættelse fra dansk til engelsk af en tekst på ca. 100 ord med et, merkantilt, samfundsmæssigt eller alment indhold

4)   Udarbejdelse af et brev, memo eller e-mail på engelsk på grundlag af et oplæg på dansk eller engelsk

Tekstmaterialet på engelsk, der er sagprosa med et merkantilt indhold, udgør 400 ord. Karakteren fastsættes på baggrund af en helhedsvurdering af elevens præstation.


 


Bilag 8

Grundfagsbekendtgørelsen
Fagbilag juni 2004

FYSIK

Formål

Formålet med faget er at give eleverne indsigt i fysiske principper og metoder, der danner grundlag for teknik og teknologi, samt give forudsætninger for at kunne arbejde med fysikfaglige emner, der findes inden for et erhvervsuddannelsesområde.

For niveau E gælder endvidere, at faget skal bidrage til elevernes forståelse af fysikkens betydning for den teknologiske udvikling og dens påvirkning af mennesket, erhverv og samfund.

For niveau D gælder endvidere, at faget skal give eleverne mulighed for at tilegne sig en begyndende studiekompetence gennem arbejde med udvalgt kernestof samt gennem valg af arbejdsmetoder og selvstændighedsfremmende arbejdsformer.

Niveauer og vejledende uddannelsestid

Niveau F:

2,0 uger

Niveau E:

2,0 uger

Niveau D:

2,0 uger

Niveau F

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven kan

1)   anvende fysiske begreber og modeller til at forklare erhvervsfaglige problemstillinger med fysikfagligt indhold

2)   foretage beregninger i sammenhæng med det fysikfaglige arbejde

3)   arbejde eksperimentelt med faget ud fra en naturvidenskabelig tankegang

4)   arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt ved anvendelse af udstyr

5)   søge, udvælge og anvende relevante fysikfaglige informationer fra forskellige informationskilder, herunder IT-baserede informationskilder

6)   dokumentere og formidle resultater af sit arbejde med fysikfaglige emner.

Rammer for valg af indhold

Det konkrete indhold fastlægges på baggrund af overvejelser over, hvilke væsentlige fysikfaglige emner, der indgår i den uddannelse, som eleven har valgt.

Ved udvælgelsen skal der sikres bredde i det fysikfaglige stof.

Gennemføres faget som valgfag eller valgfri supplerende undervisning, kan indholdet endvidere omfatte væsentlige fysikfaglige fænomener fra hverdagen.

Det eksperimentelle arbejde skal have en fremtrædende plads i undervisningen.

Dokumentation

Eleven udarbejder løbende dokumentation for sit arbejde med fysik.

Der skal særskilt udarbejdes dokumentation for 2 emner.

Dokumentationen udgør grundlaget for den mundtlige prøve. De valgte emner skal have en sådan bredde, at der gives mulighed for at prøve bredt i faget.

Dokumentationen skal godkendes af læreren, for at eleven kan indstilles til eksamen.

Indgår faget i et afsluttende projekt på grundforløbet, kan den ene af de særskilte dokumentationer udarbejdes i forbindelse hermed.

Eksamen

Prøven er mundtlig og tager sit udgangspunkt i den for de to emner udarbejdede og godkendte dokumentation. Eleven fremlægger de 2 emner og inddrager relevant fysik- og erhvervsfagligt udstyr i prøven.

Prøven kan gennemføres som individuel prøve eller som gruppeprøve. Der afsættes 30 minutter pr. elev til prøven, incl. votering.

Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren for prøven gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation og den fremlagte dokumentation.

Niveau E

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven kan

1)   udvælge og anvende fysiske begreber og modeller til at forklare fysikfaglige problemstillinger inden for erhvervs- og samfundsmæssige områder

2)   anvende matematiske udtryk og beregninger i sammenhæng med det fysikfaglige arbejde

3)   arbejde eksperimentelt med faget gennem f.eks. forsøg, undersøgelse, eksperiment, observation eller iagttagelse

4)   forholde sig til fysikkens betydning for den teknologiske udvikling og for dens påvirkning af mennesket, erhverv og samfund

5)   arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt ved anvendelse af udstyr

6)   søge, udvælge og anvende relevante fysikfaglige informationer fra forskellige informationskilder

7)   anvende relevante IT-værktøjer til f.eks. informationssøgning, beregninger og dokumentation

8)   dokumentere og selvstændigt formidle resultater af arbejdet med fysikfaglige emner.

Rammer for valg af indhold

Det konkrete indhold fastlægges på baggrund af overvejelser om:

-   Væsentlige fysikfaglige emner af betydning for det valgte uddannelsesområde.

-   Væsentlige fysikfaglige problemstillinger af betydning for den teknologiske udvikling og for dens påvirkning af mennesket, erhverv og samfund.

Der sikres faglig bredde og dybde ved udvælgelsen af indhold.

Gennemføres faget som valgfag eller valgfri supplerende undervisning, kan indholdet endvidere omfatte øvrige væsentlige fysikfaglige fænomener fra hverdagen.

Det eksperimentelle arbejde skal have en fremtrædende plads i undervisningen.

Dokumentation

Eleven udarbejder løbende dokumentation for anvendelsen af fagets begreber og arbejdsmetoder.

Der skal særskilt udarbejdes dokumentation for 2 emner.

Dokumentationen udgør grundlaget for den mundtlige prøve. De valgte emner skal have en sådan bredde og dybde, at der gives mulighed for at prøve bredt og dybt i faget.

Dokumentationen skal godkendes af læreren, for at eleven kan indstilles til eksamen.

Indgår faget i et afsluttende projekt på grundforløbet, kan den ene af de særskilte dokumentationer udarbejdes i forbindelse hermed.

Eksamen

Prøven er mundtlig og tager sit udgangspunkt i den for de to emner udarbejdede og godkendte dokumentation. Eleven fremlægger de 2 emner og inddrager relevant fysik- og erhvervsfagligt udstyr i prøven.

Prøven kan gennemføres som individuel prøve eller som gruppeprøve. Der afsættes 30 minutter pr. elev til prøven, incl. votering.

Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren for prøven gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation og den fremlagte dokumentation.

Niveau D

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven

1)   kan udvælge og anvende mere komplekse fysiske begreber og modeller til at forklare fysikfaglige problemstillinger og fænomener

2)   med sikkerhed kan anvende matematiske udtryk og beregninger i sammenhæng med det fysikfaglige arbejde

3)   selvstændigt kan planlægge, gennemføre og vurdere eksperimentelt arbejde

4)   metodisk korrekt kan arbejde eksperimentelt med faget gennem f.eks. forsøg, undersøgelse, eksperiment, observation eller iagttagelse, og uddrage væsentlige konklusioner heraf

5)   kan forholde sig kritisk til fysikkens betydning for den teknologiske udvikling og for dens påvirkning af mennesket, erhverv og samfund

6)   selvstændigt kan begrunde og arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt med anvendt udstyr

7)   selvstændigt kan søge, vurdere, udvælge og anvende relevante fysikfaglige informationer fra forskellige informationskilder

8)   kan udvælge og anvende relevante IT-værktøjer til f.eks. simulering, informationssøgning- og behandling, databehandling og præsentation

9)   selvstændigt og i samarbejde med andre kan dokumentere og formidle resultater af sit arbejde med fysikfaglige emner

Rammer for valg af indhold

Det konkrete indhold fastlægges på baggrund af overvejelser om:

-   Væsentlige fysikfaglige emner af betydning for det valgte uddannelsesområde.

-   Væsentlige fysikfaglige problemstillinger af betydning for den teknologiske udvikling og for dens påvirkning af mennesket, erhverv og samfund.

-   Væsentlige fysikfaglige emner med betydning for videreuddannelse.

Ved udvælgelsen skal der sikres bredde og dybde i det fysikfaglige stof.

Gennemføres faget som valgfag eller valgfri undervisning, kan indholdet endvidere omfatte væsentlige fysikfaglige fænomener fra hverdagen.

Det eksperimentelle arbejde skal have en fremtrædende plads i undervisningen.

Der tilbydes eleverne undervisnings- og arbejdsformer, der sigter mod at give eleverne en begyndende studiekompetence, hvor det selvstændige arbejde med stoffet vægtes.

Dokumentation

Eleven udarbejder løbende dokumentation for anvendelsen af fagets begreber og arbejdsmetoder i sit arbejde med fysik. Der lægges vægt på faglig og metodisk korrekthed.

Der skal særskilt udarbejdes dokumentation for 2 emner, hvor der tages udgangspunkt i centrale fysikfaglige problemstillinger.

Dokumentationen udgør grundlaget for den mundtlige prøve. De valgte emner skal have en sådan bredde og dybde, at der gives mulighed for at prøve bredt og dybt i faget.

Dokumentationen skal godkendes af læreren, for at eleven kan indstilles til eksamen.

Indgår faget i et afsluttende projekt på grundforløbet, kan den ene af de særskilte dokumentationer udarbejdes i forbindelse hermed.

Eksamen

Prøven er mundtlig og tager sit udgangspunkt i den for de to emner udarbejdede og godkendte dokumentation. Eleven fremlægger de 2 emner og inddrager relevant fysik- og erhvervsfagligt udstyr i prøven.

Prøven kan gennemføres som individuel prøve eller som gruppeprøve. Der afsættes 30 minutter pr. elev til prøven, incl. votering.

Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren for prøven gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation og den fremlagte dokumentation.


 


Bilag 8.1

Grundfagsbekendtgørelsen
Fagbilag juni 2004

FYSIK, NIVEAU C

Niveauer og vejledende uddannelsestid

Niveau C: 4 uger eller niveau D + 2,0 uger

For niveau C gælder, at faget skal give eleven mulighed for at opnå studiekompetence samt bidrage til elevens almendannelse.

Undervisningens mål

Undervisningens mål er at udbygge målene fra niveau D og at eleven

1)   opnår indsigt i fundamentale fysiske begreber, opnår indsigt i fundamentale fysiske begreber, metoder og tankegange, der finder anvendelse i erhverv eller dagligdag, og som har betydning for videreuddannelse

2)   opnår viden om fysiske principper og metoder, der har betydning for teknologiske og miljømæssige forhold

3)   sættes i stand til at behandle og vurdere problemstillinger af fysikfaglig karakter, som eleven møder i andre fag, i medierne og i dagligdagen i øvrigt.

Undervisningens indhold

Der indøves en systematisk naturvidenskabelig arbejdsmetode, hvor planlægning, indsamling og behandling af data, udførelse af forsøg, vurdering og konklusion indgår.

I arbejdet med de fysikfaglige emner skal eksperimentet have en fremtrædende plads. Både demonstrationsforsøg og eksperimenter udført af eleven indgår i undervisningen.

Det er vigtigt, at der i undervisningen arbejdes bevidst med fagsproget, så eleven lærer at udtrykke sig korrekt om fysikfaglige begreber og metoder.

Det er væsentligt, at eleven oplever en sammenhæng mellem fysikken i undervisningen og anvendelsesmulighederne i dagligdagen.

Undervisningen omfatter følgende områder:

1) El-lære

Målet er at give en grundlæggende praktisk og teoretisk forståelse for eltekniske sammenhænge, så eleven kan

a.   anvende regler for strøm, spænding, modstand og effekt

b.   kan gøre rede for sammenhængen mellem strøm og spændingsdeling af modstande

c.   kan forklare og måle på serie- og parallelkoblingen af modstande.

2) Bølger

Målet er at give kendskab til bølgefænomener og deres anvendelse, så eleven kan

a.   anvende regler for bølgers udbredelse

b.   redegøre for brydning og reflektion

c.   forklare områder og anvendelse af bølgebegrebet.

3) Mekanik

Målet er at give kendskab til de grundlæggende principper omkring bevægelseslære, kraft og bevægelse samt mekanisk arbejde, så eleven kan

a.   anvende regler for hastighed og acceleration

b.   redegøre for de grundlæggende sammenhænge ved kraft og mekanisk arbejde

c.   forklare områder og anvendelse af bevægelseslære.

4) Energi

Målet er at give kendskab til grundlæggende principper ved energi, så eleven kan

a.   anvende simple regler for mekanisk energi

b.   redegøre for grundlæggende sammenhænge ved potentiel og kinetisk energi

c.   forklare områder og anvendelse af begrebet energi.

Skriftligt arbejde

Der udarbejdes 1 emnerapport eller anden form for dokumentation, der indgår i eksamen og hvor fysikfaglige begreber og metoder bruges til at analysere og beskrive en teknologisk eller miljømæssig problemstilling.

Omfanget af det skriftlige arbejde - inklusiv emnerapporten - svarer til 5 standardopgaver i et 2 ugers forløb efter niveau D eller 10 standardopgaver i et 4 ugers forløb (1 standardopgave = 2 timers elevarbejde).

Eksamen

Der afholdes mundtlig prøve.

For at en elev kan indstilles til prøven kræves, at emnerapporten eller anden form for dokumentation er godkendt af læreren.

Der gives forberedelsestid på 30 minutter. Til forberedelsen må eleven anvende en af skolen godkendt lommeregner.

Under eksaminationen må eleven støtte sig til emnerapporten, noter udfærdiget under forberedelsen og spørgsmålet med eventuelle bilag.

Eksamination og votering varer ca. 30 minutter og omfatter følgende:

1)   Eksamination med udgangspunkt i emnerapporten eller anden form for dokumentation. Eleven skal kunne fremdrage væsentlige sider i det behandlede emne, og demonstrere viden og indsigt i de fysikfaglige områder, der er behandlet i rapporten.

2)   Eksamination i et spørgsmål. Eksaminator udarbejder et passende antal spørgsmål, der tilsammen dækker de gennemgåede områder og som eleven får ved lodtrækning.

Spørgsmålene skal normalt være forsynet med præciserende underspørgsmål og bilagsmateriale f.eks. tabeller, figurer eller apparatur. Forsøg må indgå i eksaminationen.

Eleven vælger rækkefølgen af nr. 1 og 2.

Karakteren fastsættes på baggrund af en helhedsvurdering af emnerapporten eller anden form for dokumentation og den mundtlige præstation, dog med vægt på den mundtlige præstation.

Der lægges vægt på elevens evne til mundtligt at formidle sin viden og indsigt i faget.


 


Bilag 9

Grundfagsbekendtgørelsen
Fagbilag juni 2004

FØRSTEHJÆLP OG BRAND

Vejledende uddannelsestid

0,5 uge

Undervisningens mål

Grundkursus i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse.

a. Førstehjælp

Undervisningens mål er, at eleven

1)   tilegner sig sådanne teoretiske og praktiske færdigheder, at eleven vil være i stand til at yde førstehjælp ved ulykker og pludselige sygdomme og

2)   opnår bevis for grundkursus i førstehjælp.

b. Elementær brandbekæmpelse

Undervisningens mål er, at eleven

1)   tilegner sig sådanne teoretiske og praktiske færdigheder, at eleven ved, hvordan man bør forholde sig i tilfælde af brand, og hvordan eleven ved simple hjælpemidler og metoder kan slukke mindre brande og hindre brandudbredelse og

2)   opnår bevis for kursus i elementær brandbekæmpelse.

Undervisningens indhold

Der undervises i overensstemmelse med Dansk Førstehjælpsråds undervisningsplan i førstehjælp. Der undervises i overensstemmelse med Dansk Brandteknisk Instituts kursus i elementær brandbekæmpelse.

Afsluttende bedømmelse

a. Førstehjælp

Efter Dansk Førstehjælpsråds regler.

b. Elementær brandbekæmpelse

Efter Dansk Brandteknisk Instituts regler.

Særlige bemærkninger

Underviseren skal have gyldige instruktørbeviser.


 


Bilag 9.1

Grundfagsbekendtgørelsen
Fagbilag juni 2004

GRUNDKURSUS I FØRSTEHJÆLP OG PSYKISK FØRSTEHJÆLP

Vejledende uddannelsestid

0,5 uge

1. Undervisningens mål

a. Førstehjælp:

Målet med undervisningen er, at eleverne

1)   tilegner sig sådanne teoretiske og praktiske færdigheder, at eleven vil være i stand til at yde førstehjælp ved ulykker og pludselige sygdomme og

2)   opnår bevis for grundkursus i førstehjælp.

b. Psykisk førstehjælp:

Undervisningens mål er, at eleven

1)   bliver bevidst om normale og naturlige måder at reagere på i psykisk belastende situationer og

2)   opnår bevis for kursus i psykisk førstehjælp.

2. Undervisningens indhold

Der undervises i overensstemmelse med Dansk Førstehjælpsråds undervisningsplan i førstehjælp og psykisk førstehjælp.

3. Afsluttende bedømmelse

Efter Dansk Førstehjælpsråds regler.

Særlige bemærkninger

Underviseren skal have gyldigt instruktørbevis.


 


Bilag 9.2

Grundfagsbekendtgørelsen
Fagbilag juni 2004

UDVIDET FØRSTEHJÆLP

Vejledende uddannelsestid

1,0 uge

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven

1)   tilegner sig teoretisk indsigt i anatomi og fysiologi samt praktisk færdighed i førstehjælp, så eleven vil være i stand til at yde førstehjælp ved ulykker og pludselige sygdomme og

2)   opnår bevis for kursus i udvidet førstehjælp.

Undervisningens indhold

Der undervises i overensstemmelse med Dansk Førstehjælpsråds undervisningsplaner i udvidet førstehjælp.

Afsluttende bedømmelse

Efter Dansk Førstehjælpsråds regler.

Særlige bemærkninger

Underviseren skal have gyldigt instruktørbevis til undervisning i udvidet førstehjælp.


 


Bilag 9.3

Grundfagsbekendtgørelsen
Fagbilag juni 2004

UDVIDET FØRSTEHJÆLP - SUPPLEMENTSKURSUS TIL GF-KURSUS

Vejledende uddannelsestid

0,5 uge

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven

1)   tilegner sig teoretisk indsigt i anatomi og fysiologi samt praktisk færdighed i førstehjælp, så eleven vil være i stand til at yde førstehjælp ved ulykker og pludselige sygdomme og

2)   opnår bevis for kursus i udvidet førstehjælp.

Undervisningens indhold

Der undervises i overensstemmelse med Dansk Førstehjælpsråds undervisningsplaner i udvidet førstehjælp.

Afsluttende bedømmelse

Efter Dansk Førstehjælpsråds regler.

Særlige bemærkninger

Supplementkurset kan være et tilbud til elever, der allerede har erhvervet bevis for GF-kurset.

Underviseren skal have gyldigt instruktørbevis til undervisning i udvidet førstehjælp. Eleverne skal have gennemgået Grundkursus i førstehjælp inden for de sidste 3 år.


 


Bilag 10

Grundfagsbekendtgørelsen
Fagbilag juni 2004

HYGIEJNE

Formål

Formålet med faget er at styrke elevernes bevidsthed om hygiejne, således at de på baggrund af faglig indsigt er i stand til at sikre en høj hygiejnisk standard i det aktuelle arbejdsområde. Faget skal sikre at eleverne er i stand til aktivt at handle i forhold af hygiejnisk relevans.

Vejledende uddannelsestid

1,0 uge

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven

1)   kan redegøre for de fysiske og psykiske behov, som kroppen har, og den personlige hygiejnes betydning for behovene

2)   kan forstå og redegøre for egne og det omgivende samfunds handlemuligheder i sundheds- og hygiejnespørgsmål

3)   kan redegøre for arbejdshygiejnens betydning for en virksomheds produktion, kvalitet og afsætning

4)   praktisk kan anvende metoder og forholdsregler i forbindelse med opretholdelse af god produktionshygiejne i den relevante branche på et avanceret niveau

5)   kan anvende principperne ved egenkontrol efter HACCP-systemet og kan deltage aktivt i den enkelte virksomheds egenkontrolsystem.

Bedømmelse

Eleven skal inden for uddannelser, hvor dette er et myndighedskrav, bestå den teoretiske prøve, der er gældende ved Veterinær- og Fødevaredirektoratets certifikatprøve i almen levnedsmiddelhygiejne. Desuden skal eleven i det praktiske arbejde kunne udvise en god hygiejne – personlig som produktionsmæssig.


 


Bilag 11

Grundfagsbekendtgørelsen
Fagbilag juni 2004

IDRÆT

Formål

Formålet med faget er, at eleverne bliver motiveret for at være i god fysisk form samt opnår teoretisk og praktisk helhedsforståelse for dette, til gavn i jobbet og for dem selv i hverdagen.

Niveauer og vejledende uddannelsestid

Niveau E: 1,0 uge

Niveau D: 2 uger eller niveau E + 1,0 uge

Undervisningens mål

Niveau E

Undervisningens mål er, at eleven kan

1)   dokumentere kendskab til samspillet mellem individet og jobbet, herunder følgerne af ensformigt arbejde og mangel på fysisk aktivitet

2)   udfolde sig kreativt gennem idræt, både alene og i samarbejde med andre

3)   dokumentere kendskab til, hvordan man selv kan medvirke til at forebygge fysiske skader, herunder vælge hensigtsmæssige arbejdsteknikker

4)   arbejde bevidst og målrettet på at styrke sin egen fysiske form.

Niveau D

Undervisningens mål er, at eleven kan

1)   gøre rede for forudsætningerne for og vurdere betydningen af at være i god fysisk form

2)   gøre rede for samspillet mellem individet og jobbet, herunder vurdere følgerne af ensformigt arbejde og mangel på fysisk aktivitet

3)   selvstændigt udfolde sig kreativt gennem idræt, både alene og i samarbejde med andre

4)   gøre rede for hvordan man selv kan medvirke til at forebygge fysiske skader samt vise hensigtsmæssige arbejdsteknikker

5)   gøre rede for hvordan idrætslige udfoldelser skal ske med respekt for mennesker, natur og miljø

6)   handle selvstændigt og med sikkerhed på baggrund af viden om vigtigheden af at være i god fysisk form.

Rammer for valg af indhold

Undervisningen omfatter både teori og praksis. Der indgår styrkelse af tekniske og taktiske færdigheder inden for opvarmning, grundtræning, holdidrætter og individuelle idrætter samt grundprincipper for gode arbejdsteknikker.

Dokumentation

Eleven udarbejder begrundet dokumentation i form af en personlig handleplan for fortsat fysisk aktivitet. De opnåede kompetencer inddrages bredt heri. Dokumentationen indgår som en del af bedømmelsesgrundlaget.

Bedømmelse

Der gives en samlet afsluttende standpunktskarakter hvor både praktiske færdigheder og handleplan indgår.


 


Bilag 12

Grundfagsbekendtgørelsen
Fagbilag juni 2004

INFORMATIONSTEKNOLOGI

Formål

Formålet med faget er, at styrke elevernes forudsætninger for at udarbejde med informationsteknologiske opgaver og problemstillinger, som er typiske for deres uddannelse og job. Faget skal overordnet bidrage, til at eleverne kan betjene en computer og til at udvikle elevernes forståelse og evne til reflektsion i relation til IT-relaterede problemstillinger. Hermed styrkes deres personlige og faglige forudsætninger for at agere i et informationsteknologisk og videnbaseret arbejdsmarked og samfund.

Niveauer og vejledende uddannelsestid

Uden for niveau:

1,0 uge

Niveau F:

2,0 uger

Niveau E:

2,0 uger

Niveau D:

2,0 uger

Kompetencemål for informationsteknologi niveau F,E og D

Det faglige indhold i fagets 4 niveauer bygger på følgende tre overordnede faglige kompetencer:

Betjeningskompetence:

Evnen til at udføre funktioner på computeren og de forskellige softwaregenrer.

Forståelseskompetence:

Evnen til selvstændigt at vælge det rigtige værktøj afhængigt af opgaven samt forstå de arbejdsmetoder og processer, som IT indgår i.

Refleksionskompetence:

Evnen til at kunne vurdere og perspektivere de personlige, brancherelaterede og samfundsmæssige virkninger ved anvendelsen af informationsteknologiske redskaber og processer.

Hvis faget gennemføres uden for niveau skal undervisningen kun omfatte nedenstående mål 1,2,3 og 6.

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven

1)   betjene generelle funktioner i informationsteknologiske værktøjer til tekst- og talbehandling samt forstå nytteværdien af brugen af disse IT-værktøjer

2)   forstå begreber og metoder, der er nødvendige for at anvende computere til tekst- og talbehandling

3)   anvende elektronisk kommunikation og informationsindsamling på grundlæggende niveau

4)   redegøre for branchens generelle krav til arbejdsmiljø omkring en computerplads

5)   forholde sig til brug af IT generelt i samfundet, i branchen og til livslang kompetenceudvikling og kan reflektere over konsekvenser for den enkelte ved den informationsteknologiske udvikling

6)   dokumentere og formidle løsning af IT-relaterede problemstillinger.

Rammer for valg af indhold

Det konkrete indhold fastlægges på baggrund af overvejelser over, hvilke væsentlige informationsteknologiske emner af både praktisk og teoretisk indhold, der indgår i den uddannelse, som eleven har valgt.

Ved udvælgelsen skal der sikres bredde i det informationsteknologiske stofområde, således at elevens betjenings-, forståelses- og refleksionskompetence styrkes.

Den praktiske opgaveløsning ved computer skal have en fremtrædende plads i undervisningen.

Dokumentation, uden for niveau

Eleven udarbejder dokumentation for 2 emner (heraf kan det ene være en minirapport eller lignende fagrettet materiale). Eleven udarbejder løbende dokumentation for sit arbejde med informationsteknologien. Den afleverede dokumentation indgår i bedømmelse af eleven.

Dokumentation, niveau F

Eleven udarbejder løbende dokumentation for sit arbejde med informationsteknologien. Dokumentationen skal understøtte elevens motivation i faget, ved at eleven kan se en progression i opbygning af kvalifikationer. Der skal særskilt udarbejdes dokumentation for 2 emner. Emnerne skal på forhånd godkendes af læreren. Besvarelserne skal dokumentere elevens samlede læringsresultat og indgår i bedømmelsen af eleven.

Niveau E

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven kan

1)   anvende relevante IT-værktøjer og IT-udstyr til løsning af brancherelaterede opgaver

2)   designe produkter til både papir- og skærmbaseret kommunikation vha. en computer og anvende grundlæggende begreber og hensigtsmæssige metoder til dette

3)   overføre viden opnået i et program til et andet

4)   foretage effektiv elektronisk søgning, analyse og vurdering af elektroniske informationer

5)   forholde sig til relevant datalovgivning

6)   redegøre for fordele og ulemper ved jobrelaterede informationsteknologiske systemer og arbejdsprocesser samt den overordnede informationsteknologiske udvikling i udvalgte dele af samfundet

7)   mundtligt og skriftligt dokumentere og formidle løsninger på brancherelaterede IT-problemstillinger.

Rammer for valg af indhold

Det konkrete indhold fastlægges på baggrund af overvejelser over, hvilke væsentlige informationsteknologiske emner af både praktisk og teoretisk indhold, der indgår i den uddannelse, som eleven har valgt.

Ved udvælgelsen skal der endvidere sikres bredde i emnerne, således at elevens kommunikative kompetence styrkes gennem betjening, forståelse og refleksion.

I undervisningen bør der fokuseres lige meget på forståelse- refleksions- og betjeningskompetencen.

Dokumentation

Eleven udarbejder løbende dokumentation for sit arbejde med informationsteknologien. Dokumentationen skal understøtte elevens motivation i faget, ved at eleven kan se en progression i opbygningen af kvalifikationer.

Der skal særskilt udarbejdes dokumentation for 2 emner, hvoraf det ene indgår i den mundtlige eksamen. Emnerne skal på forhånd godkendes af læreren. Besvarelserne skal dokumentere elevens samlede læringsresultat. De valgte emner skal have en sådan bredde, at der bliver mulighed for at eksaminere bredt i faget.

Eksamen

Eksamen er mundtlig og tager sit udgangspunkt i den udarbejdede, godkendte dokumentation. Eleven fremlægger og dokumentere sit emne under anvendelse af relevante IT værktøjer.

Eksamen kan gennemføres som individuel eksamen eller som gruppeeksamen. Der afsættes 30 minutter pr. elev til eksamination, inkl. votering.

I bedømmelsen skal indgå en samlet vurdering af elevens valg af værktøj, anvendelse af værktøjet og elevens evne til at formidle, dokumentere og perspektivere sit emne.

Såfremt faget har været inddraget i det afsluttende projekt på grundforløbet, skal en del af eksaminationen tage udgangspunkt i dele af elevens dokumentation fra dette projekt, der kan medvirke til at evaluere fagets kompetencemål.

Niveau D

Undervisningens mål

Undervisningens mål er at udbygge målene fra niveau E, og at eleven

1)   kan demonstrere rationel betjening af IT-værktøjer og IT-udstyr

2)   kan overføre viden opnået i et program til et andet og selvstændigt sætte sig ind i anvendelsen af nye programmer

3)   kan anvende computeren til at arbejde med simuleringer

4)   kan redegøre for grundlæggende principper i den generelle opbygning og anvendelse af virksomhedens netværk

5)   selvstændigt kan anvende og vurdere relevante tjenester på et informationsnetværk

6)   selvstændigt kan anvende og designe et websted

7)   kan redegøre for, hvilken betydning IT har for virksomhedens arbejdsproces og produkt, samt fremdrage og vurdere konsekvenser for individ, virksomhed, og samfund

8)   selvstændigt kan planlægge, dokumentere og formidle informationsteknologiske problemstillinger skriftligt og mundtligt.

Rammer for valg af indhold

Det konkrete indhold fastlægges på baggrund af overvejelser over, hvilke væsentlige informationsteknologiske emner af teoretisk og praktisk art, der indgår i den uddannelse, som eleven har valgt.

Ved udvælgelsen af emner skal der endvidere sikres bredde i det informationsteknologiske stofområde indenfor kommunikation og informationsbehandling, således at elevens betjenings-, forståelses- og refleksionskompetences styrkes.

Udvælgelse og rationel betjening af IT-værktøjer til selvstændig løsning af informationsteknologiske problemstillinger skal have en fremtrædende plads i undervisningen.

Dokumentation

Eleven udarbejder løbende dokumentation for sit arbejde med informationsteknologien. Dokumentationen skal understøtte elevens motiviation i faget, ved at eleven kan se en progression i opbygningen af kvalifikationer.

Der skal særskilt udarbejdes dokumentation for 2 emner, hvoraf det ene indgår i den mundtlige eksamen. Emnerne skal på forhånd godkendes af læreren. Besvarelserne skal dokumentere elevens samlede læringsresultat. De valgte emner skal have en sådan bredde, at der bliver mulighed for at eksaminere bredt i faget.

Eksamen

Eksamen er mundtlig. Der skal eksamineres bredt i niveauets emneområde med udgangspunkt i den udarbejdede, godkendte dokumentation. Eksamen kan aflægges individuelt eller som gruppeeksamen. Der anvendes præsentations- og demonstrationsværktøj. Der afsættes 30 minutter pr. elev til eksamen inkl. votering.

I bedømmelsen skal indgå en samlet vurdering af elevens valg af værktøj, anvendelse af værktøjet og elevens evne til at formidle, dokumentere og perspektivere sit emne.

Såfremt faget har været inddraget i det afsluttende projekt på grundforløbet, skal en del af eksaminationen tage udgangspunkt i dele af elevens dokumentation fra dette projekt, der kan medvirke til at evaluere fagets kompetencemål.


 


Bilag 12.1

Grundfagsbekendtgørelsen
Fagbilag juni 2004

INFORMATIONSTEKNOLOGI, NIVEAU C

Niveau og vejledende uddannelsestid

Niveau C: 4 uger eller niveau D + 2,0 uger

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven

1)   kan demonstrere effektiv betjening af IT-værktøjer og IT-udstyr

2)   kan forholde sig til virksomhedens behov for dataopsamling, lagring, bearbejdning og formidling af data

3)   selvstændigt kan udforske programmernes anvendelighed og begrænsninger samt integration med andre programmer

4)   kan medvirke aktivt i virksomhedens informationsteknologiske forandringsprocesser set i relation til afgrænsede problemstillinger

5)   kan medvirke aktivt ved analyse og vurdering af virksomhedens behov for informationsteknologi

6)   fremsætte løsningsforslag til opdatering af afgrænsede dele af virksomhedens informationsteknologi

7)   selvstændigt kan dokumentere og formidle informationsteknologiske problemstillinger.

Rammer for valg af indhold

Det konkrete indhold skal vælges inden for rammerne af den teknologi, der er fremherskende og relevant for det aktuelle uddannelsesområde, således, at eleven bliver i stand til at medvirke ved valg af hardware- og softwaresystemer til løsning af brancherelevante opgaver.

Ved udvælgelsen af de teoretiske emner, skal der sikres både bredde og dybde i det organisatoriske, administrative og tekniske stof set i et brancherelevant perspektiv.

Indholdet skal desuden vælges således, at eleven er bekendt med et relevant modelapparat inden for områderne organisations-/systemudvikling og proces/projektstyring. Herunder skal eleven have kendskab til relevante modeller for IT-strategi og IT-politik.

Gennem det praktiske arbejde skal eleven lære om databehandlingsprocessen, hvor der vælges branchenære metoder og teknologier til opsamling, lagring og distribution af data. Der bør specielt fokuseres på databehandling og integration af de opsamlede data.

Kommunikations- og formidlingskompetencen udvides på dette niveau til at omfatte større branchenære problemstillinger.

Dokumentation

Eleven udarbejder løbende dokumentation for sit arbejde med informationsteknologien. Dokumentationen skal understøtte elevens motivation i faget, ved at eleven kan se en progression i opbygning af kvalifikationer.

Der skal særskilt udarbejdes dokumentation for 2 emner, hvoraf det ene indgår i den mundtlige eksamen. Emnerne skal på forhånd godkendes af læreren. Besvarelserne skal dokumentere elevens samlede læringsresultat. De valgte emner skal have en sådan bredde, at der bliver mulighed for at eksaminere bredt i faget.

Eksamen

Eksamen er mundtlig og tager sit udgangspunkt i den udarbejdede dokumentation. Eleven fremlægger sit emne og inddrager relevant IT- og erhvervsfagligt udstyr i eksamen. Eksamen kan gennemføres som individuel eksamen eller som gruppeeksamen. Der afsættes 30 minutter pr. elev til eksamination, inkl. votering.

Såfremt faget har været inddraget i det afsluttende projekt på grundforløbet, skal en del af eksaminationen tage udgangspunkt i dele af elevens dokumentation fra dette projekt, der kan medvirke til at evaluere fagets kompetencemål.


 


Bilag 13

Grundfagsbekendtgørelsen
Fagbilag juni 2004

IVÆRKSÆTTERI OG INNOVATION

Formål

Formålet med faget er, at eleverne kan starte egen virksomhed eller medvirke til udvikling og innovation i virksomheder på det private og offentlige arbejdsmarked samt får kendskab til erhvervsjura i forbindelse med produktudvikling.

Niveauer og vejledende uddannelsestid

Niveau F:

1,0 uge

Niveau E:

1,0 uge

Niveau D:

1,0 uge

Niveau F

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven

1)   får kendskab til innovations- og iværksætter- og selvstændighedsbegrebet

2)   kan gøre rede for etableringsforhold, herunder for virksomhedens daglige drift, finansieringsmuligheder, og for vilkår ved virksomhedens ophør

3)   kan gøre rede for forskellige organisatoriske principper i virksomheden, herunder for beslutningsprocesser og samarbejdsformer på forskellige niveauer

4)   opnår indsigt i dansk erhvervsstruktur og dens forskydninger, herunder sådanne som helt eller delvist følger af internationale forhold.

Rammer for valg af indhold

a.   Virksomhedens etablering

b.   Virksomhedens organisatoriske struktur

c.   Erhvervsstruktur

d.   Etablering af egen virksomhed

e.   Innovationsredskaber- og processer

Niveau E

Undervisningens mål

Undervisningens mål er at udbygge målene fra niveau F, og at eleven

1)   opnår kendskab til virksomhedens drift og organisation, herunder samarbejdsformer, så eleven kan deltage i virksomhedens liv som ligestillet medarbejder

2)   opnår viden om de opgaver og problemer, der knytter sig til industriel drift af en virksomhed, så eleven kan deltage i virksomhedens liv som ligestillet medarbejder

3)   kan gøre rede for sammenhængen mellem virksomhedens hovedfunktioner og forstår vigtigheden af, at hver funktion fungerer hensigtsmæssigt.

Rammer for valg af indhold

a.   Organisationsstruktur

b.   Virksomhedens funktioner

c.   Erhvervsstruktur

Niveau D

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at udbygge målene fra niveau E, og at eleven

1)   får kendskab til innovations- og iværksætter- og selvstændighedsbegrebet

2)   kan gøre rede for etableringsmuligheder, for virksomhedens organisatoriske opbygning, herunder samarbejdsformer, og for vilkår ved virksomhedens ophør

3)   kan gøre rede for sammenhængen mellem virksomhedens hovedfunktioner og forstår vigtigheden af, at funktionerne fungerer hensigtsmæssigt

4)   kan udføre elementære administrative arbejdsrutiner i forbindelse med indkøb, lager, produktion, salg og regnskab og personaleforhold

5)   opnår viden om de enkelte funktioner i en virksomhed og forståelse af samspillet imellem dem, så eleven kan deltage i virksomhedens liv som ligestillet medarbejder

6)   kan indgå i innovations- og udviklingsprocesser i en virksomhed.

Undervisningens indhold

a.   Virksomhedens etablering

b.   Virksomhedens organisatoriske struktur

c.   Virksomhedens funktioner

d.   Virksomhedens salgsfunktion

e.   Virksomhedens produktionsfunktion

f.   Virksomhedens regnskabsfunktion

g.   Budgetter

h.   Erhvervsstruktur

i.   Etablering af egen virksomhed

j.   Innovationsredskaber- og processer

Dokumentation

Eleven præsenteres for en forretningsplan og udarbejder en plan for at start af egen virksomhed.

Eksamen

Der afholdes mundtlig prøve.

Eleven får et spørgsmål ved lodtrækning med materiale, der ikke er benyttet i undervisningen, eksempelvis artikler, uddrag af lærebogsstof, en case eller lignende.

Den udarbejdede forretningsplan kan inddrages ved eksaminationen. Der gives 20 minutters forberedelsestid.

Under eksaminationen må eleven støtte sig til notater udarbejdet under forberedelsen og spørgsmålet med bilag. Eksaminationen er 20 minutter pr. elev inkl. votering.

Karakteren fastsættes på baggrund af en helhedsvurdering af elevens præsentation.

Såfremt faget indgår i et afsluttende projekt på grundforløbet, skal en del af eksaminationen tage udgangspunkt i projektet.


 


Bilag 13.1

Grundfagsbekendtgørelsen
Fagbilag juni 2004

IVÆRKSÆTTERI OG INNOVATION, NIVEAU C

Niveau og vejledende uddannelsestid

Niveau C: Niveau D + 1,0 uge

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven

1)   får kendskab til relevante forhold på arbejdsmarkedet og relevante og organisationsforhold i virksomheden

2)   får kendskab til arbejdspsykologiske mekanismer i virksomheden og servicebegrebet i forhold til kunder og samarbejdspartnere

3)   får kendskab til tekniske og administrative arbejdsgange og lønsystemer

4)   opnår indsigt i virksomhedens forhold, herunder omkostningslære og kan læse og beskrive indholdet i et perioderegnskab og et periodebudget

5)   når indsigt i og i begrænset omfang kan anvende metodestyring, produktionsstyring og logistiske opgaver.

Rammer for valg af indhold

a.   Arbejdsmarkedsforhold

b.   Organisation

c.   Teknisk administration

d   Arbejdspsykologi

e.   Virksomhedsøkonomi

f.   Styring af virksomheden

Eksamen

Der afholdes skriftlig prøve. Prøven varer 4 timer.

Skolen udarbejder et antal opgaver, som tilsammen skal prøve eleven bredt i fagets mål.

Såfremt faget indgår i et afsluttende projekt på grundforløbet, skal en del af eksaminationen tage udgangspunkt i projektet.


 


Bilag 14

Grundfagsbekendtgørelsen
Fagbilag juni 2004

KEMI

Formål

Fagets formål er at give eleverne indsigt i kemiske principper og metoder, der danner grundlag for teknik og teknologi, samt give forudsætninger for at kunne arbejde med kemifaglige emner, der findes inden for et erhvervsuddannelsesområde.

For niveau E gælder endvidere, at faget skal bidrage til elevernes forståelse af kemiens betydning for den teknologiske udvikling og dens påvirkning af mennesket, erhverv og samfund.

For niveau D gælder endvidere, at faget skal give eleverne mulighed for at tilegne sig en begyndende studiekompetence gennem arbejde med udvalgt kernestof samt gennem valg af arbejdsmetoder og selvstændighedsfremmende arbejdsformer.

Niveauer og vejledende uddannelsestid

Niveau F:

2,0 uger

Niveau E

2,0 uger

Niveau D:

2,0 uger

Niveau F

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven kan

1)   anvende kemiske begreber og modeller til at forklare erhvervsfaglige problemstillinger med kemifagligt indhold

2)   foretage beregninger i sammenhæng med det kemifaglige arbejde

3)   arbejde eksperimentelt med faget ud fra en naturvidenskabelig tankegang

4)   arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt med kemikalier og udstyr

5)   søge, udvælge og anvende relevante kemifaglige informationer fra forskellige informationskilder, herunder IT-baserede informationskilder

6)   dokumentere og formidle resultater af sit arbejde med kemifaglige emner.

Rammer for valg af indhold

Det konkrete indhold fastlægges på baggrund af overvejelser over, hvilke væsentlige kemifaglige emner, der indgår i den uddannelse, som eleven har valgt.

Ved udvælgelsen skal der sikres bredde i det kemifaglige stof.

Gennemføres faget som valgfag eller valgfri supplerende undervisning, kan indholdet endvidere omfatte væsentlige kemifaglige fænomener fra hverdagen.

Det eksperimentelle arbejde skal have en fremtrædende plads i undervisningen.

Dokumentation

Eleven udarbejder løbende dokumentation for arbejdet med kemi.

Der skal særskilt udarbejdes dokumentation for 2 emner.

Dokumentationen udgør grundlaget for den mundtlige prøve. De valgte emner skal have en sådan bredde, at der gives mulighed for at prøve bredt i faget.

Dokumentationen skal godkendes af læreren, for at eleven kan indstilles til eksamen.

Indgår faget i et afsluttende projekt på grundforløbet, kan den ene af de særskilte dokumentationer udarbejdes i forbindelse hermed.

Eksamen

Prøven er mundtlig og tager sit udgangspunkt i den for de to emner udarbejdede og godkendte dokumentation. Eleven fremlægger de 2 emner og inddrager relevant kemi- og erhvervsfagligt udstyr i prøven.

Prøven kan gennemføres som individuel prøve eller som gruppeprøve. Der afsættes 30 minutter pr. elev til prøven, incl. votering.

Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren for prøven gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation og den fremlagte dokumentation.

Niveau E

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven kan

1)   udvælge og anvende kemiske begreber og modeller til at forklare kemifaglige problemstillinger inden for erhvervs- og samfundsmæssige områder

2)   arbejde eksperimentelt med faget gennem f.eks. forsøg, undersøgelse, eksperiment, observation eller iagttagelse

3)   forholde sig til kemiens betydning for den teknologiske udvikling og for dens påvirkning af mennesket, erhverv og samfund

4)   arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt ved anvendelse af kemikalier og udstyr

5)   søge, udvælge og anvende relevante kemifaglige informationer fra forskellige informationskilder

6)   anvende relevante IT-værktøjer til f.eks. informationssøgning og dokumentation

7)   dokumentere og selvstændigt formidle resultater af arbejdet med kemifaglige emner.

Rammer for valg af indhold

Det konkrete indhold fastlægges på baggrund af overvejelser over:

-   Væsentlige kemifaglige emner af betydning for det valgte uddannelsesområde.

-   Væsentlige kemifaglige problemstillinger af betydning for den teknologiske udvikling og dens påvirkning af mennesket, erhverv og samfund.

Der sikres faglig bredde og dybde ved udvælgelsen af indhold.

Gennemføres faget som valgfag eller valgfri supplerende undervisning, kan indholdet endvidere omfatte øvrige væsentlige kemifaglige fænomener fra hverdagen.

Det eksperimentelle arbejde skal have en fremtrædende plads i undervisningen.

Dokumentation

Eleven udarbejder løbende dokumentation for anvendelsen af fagets begreber og arbejdsmetoder i arbejdet med kemi.

Der skal særskilt udarbejdes dokumentation for 2 emner.

Dokumentationen udgør grundlaget for den mundtlige prøve. De valgte emner skal have en sådan bredde og dybde, at der gives mulighed for at prøve bredt og dybt i faget.

Dokumentationen skal godkendes af læreren, for at eleven kan indstilles til eksamen.

Indgår faget i et afsluttende projekt på grundforløbet, kan den ene af de særskilte dokumentationer udarbejdes i forbindelse hermed.

Eksamen

Prøven er mundtlig og tager sit udgangspunkt i den for de to emner udarbejdede og godkendte dokumentation. Eleven fremlægger de 2 emner og inddrager relevant kemi- og erhvervsfagligt udstyr i prøven.

Prøven kan gennemføres som individuel prøve eller som gruppeprøve. Der afsættes 30 minutter pr. elev til prøven, incl. votering.

Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren for prøven gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation og den fremlagte dokumentation.

Niveau D

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven

1)   kan udvælge og anvende mere komplekse kemiske begreber og modeller til at forklare kemifaglige problemstillinger og fænomener

2)   metodisk korrekt kan arbejde eksperimentelt med faget gennem f.eks. forsøg, undersøgelse, eksperiment, observation eller iagttagelse, og uddrage væsentlige konklusioner heraf

3)   selvstændigt kan planlægge, gennemføre og vurdere eksperimentelt arbejde

4)   kan forholde sig kritisk til kemiens betydning for den teknologiske udvikling og dens påvirkning af mennesket, erhverv og samfund

5)   selvstændigt kan begrunde og arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt med kemikalier og udstyr

6)   selvstændigt kan søge, vurdere, udvælge og anvende relevante kemifaglige informationer fra forskellige informationskilder

7)   kan udvælge og anvende relevante IT-værktøjer til f.eks. simulering, informationssøgning- og behandling, databehandling og præsentation

8)   selvstændigt og i samarbejde med andre kan dokumentere og formidle resultater af sit arbejde med kemifaglige emner.

Rammer for valg af indhold

Det konkrete indhold fastlægges på baggrund af overvejelser over:

-   Væsentlige kemifaglige emner af betydning for det valgte uddannelsesområde.

-   Væsentlige kemifaglige problemstillinger af betydning for den teknologiske udvikling og dens påvirkning af mennesket, erhverv og samfund.

-   Væsentlige kemifaglige emner med betydning for videreuddannelse.

Ved udvælgelsen skal der sikres bredde og dybde i det kemifaglige stof.

Gennemføres faget som valgfag eller valgfri supplerende undervisning, kan indholdet endvidere omfatte væsentlige kemifaglige fænomener fra hverdagen.

Det eksperimentelle arbejde skal have en fremtrædende plads i undervisningen.

Der tilbydes eleven undervisnings- og arbejdsformer, der sigter mod at give eleven en begyndende studiekompetence, hvor det selvstændige arbejde med stoffet vægtes.

Dokumentation

Eleven udarbejder løbende dokumentation for anvendelsen af fagets begreber og arbejdsmetoder i sit arbejde med kemi. Der lægges vægt på faglig og metodisk korrekthed.

Der skal særskilt udarbejdes dokumentation for 2 emner, hvor der tages udgangspunkt i centrale kemifaglige problemstillinger.

Dokumentationen udgør grundlaget for den mundtlige prøve. De valgte emner skal have en sådan bredde og dybde, at der gives mulighed for at prøve bredt og dybt i faget.

Dokumentationen skal godkendes af læreren, for at eleven kan indstilles til eksamen.

Indgår faget i et afsluttende projekt på grundforløbet, kan den ene af de særskilte dokumentationer udarbejdes i forbindelse hermed.

Eksamen

Prøven er mundtlig og tager sit udgangspunkt i den for de to emner udarbejdede og godkendte dokumentation. Eleven fremlægger de 2 emner og inddrager relevant kemi- og erhvervsfagligt udstyr i prøven.

Prøven kan gennemføres som individuel prøve eller som gruppeprøve. Der afsættes 30 minutter pr. elev til prøven, incl. votering.

Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren for prøven gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation og den fremlagte dokumentation.


 


Bilag 14.1

Grundfagsbekendtgørelsen
Fagbilag juni 2004

KEMI, NIVEAU C

Niveauer og vejledende uddannelsestid

Niveau C: 4 uger + niveau D + 2,0 uger

For niveau C gælder, at faget skal give eleven mulighed for at opnå studiekompetence samt bidrage til elevens almendannelse

Niveau C

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven

1)   opnår kendskab til vigtige kemiske stoffers egenskaber og anvendelse og til udvalgte kemiske reaktioners betydning for teknologiske, miljø- og samfundsmæssige forhold

2)   opnår elementære færdigheder i eksperimentelt arbejde og laboratorieteknik, herunder viden om sikkerhedsregler og miljøaspekter ved håndtering af kemikalier

3)   opnår øvelse i at udtrykke sig mundtligt og skriftligt om kemiske problemstillinger og eksperimenter

4)   opnår grundlæggende faglige forudsætninger for at vurdere kemiens betydning for det enkelte menneske, samfundet og den teknologiske udvikling.

Undervisningens indhold

a. Generelt

Der indøves en systematisk kemifaglig arbejdsmetode, hvor planlægning, indsamling og behandling af data, udførelse af forsøg, vurdering og konklusion indgår.

Stofferne behandles med henblik på deres tekniske og miljømæssige betydning; deres fremstilling og nedbrydning (korrosion).

Eksperimentelt arbejde integreres i hele undervisningsforløbet. Arbejdet dokumenteres mundtligt og skriftligt med beregninger, journaler og rapporter. De skriftlige arbejder omfatter elevernes beregninger, journaler og rapporter fra det eksperimentelle arbejde. Mindst et skriftligt arbejde skal være resultat af et samarbejde med matematik eller et eller fleres af de øvrige naturvidenskabelige fag.

Når faget gennemføres som enkeltfag, bortfalder kravet om, at mindst et skriftligt arbejde skal være resultat af et samarbejde med matematik eller et eller flere af de øvrige naturvidenskabelige fag.

Undervisningen omfatter følgende områder:

1)   Stoffers opbygning (10%).

2)   Kemiske reaktioner (30%).

3)   Stofkemi (40%).

4)   Kemiske arbejdsmetoder og laboratorieteknik (20%).

1) Stoffers opbygning

Målet er at give kendskab til atomers, molekylers og ioners opbygning, grundstoffernes periodesystem, elektronegativitet og kemiske bindinger, stoffers opbygning, polære og upolære forbindelser, tilstandsformer og nomenklaturregler, så eleven kan

a.   sammensætte kemiske formler

b.   navngive uorganiske og organiske forbindelser

c.   gøre rede for kemiske forbindelsers fysiske og kemiske egenskaber, herunder deres opløselighedsforhold.

2) Kemiske reaktioner

Målet er at orientere om stærke og svage syrer og baser og at give kendskab til kemiske reaktionsskemaer og begreberne stofmængde, molær masse, koncentration (molaritet og masseprocent), fældningsreaktioner, syre-basereaktioner, redoxreaktioner og organiske reaktionstyper, så eleven kan

a.   afstemme reaktionsskemaer og anvende dem ved mængdeberegninger

b.   beregne opløsningers koncentration

c.   anvende idealgasloven

d.   skrive reaktionsskemaer for fældningsreaktioner og gøre rede for deres anvendelse

e.   skrive reaktionsskemaer for stærke syrers og basers reaktion med vand og for deres neutralisation

f.   beregne pH i opløsninger af stærke syrer og baser

g.   afstemme redoxreaktioner

h.   gøre rede for metallers reaktion med metalioner og med syrer

i.   give eksempler på de organiske reaktionstyper substitution, addition, elimination, forbrænding og polymerisation.

3) Stofkemi

Målet er at give kendskab til et bredt udvalg af følgende grundstoffer og deres kemiske forbindelser: Oxygen, nitrogen, fosfor, carbon, halogenerne, calcium, svovl, jern, bly, zink, aluminium og kobber samt til følgende organiske stofgrupper: Carbonhydrider, halogenforbindelser, alkoholer og carboxylsyrer, så eleven kan gøre rede for:

a.   stoffernes tekniske betydning i f.eks. gødnings-, olie- og naturgasproduktion,

b.   strukturisomeri og cis/trans-isomeri

c.   eksempler på luft- og vandforurening og følgevirkninger heraf

d.   eksempler på korrosion og dens forebyggelse

e.   fremstilling af nogle udvalgte stoffer.

4) Kemiske arbejdsmetoder og laboratorieteknik

Målet er at give kendskab til kemiske arbejdsmetoder og udførelse, almindeligt laboratoriearbejde, herunder laboratoriesikkerhed og håndtering af kemikalieaffald, så eleven kan

a.   forstå betydningen af eksperimenter som grundlag for kemiske teorier

b.   udføre enkle øvelser efter forskrift på sikkerhedsmæssig forsvarlig vis

c.   forstå mærkning af kemikalier og bortskaffe kemikalieaffald på rette måde

d.   forstå kemiske processers betydning for teknik, produktion, individ og miljø.

b. Skriftligt arbejde

Omfanget af det skriftlige arbejde i 4 ugers forløbet svarer til 6-10 standardopgaver i faget, hver svarende til 2 timers elevarbejde. I 2 ugers forløbet efter niveau D er omfanget 3 opgaver.

Eksamen

Der afholdes mundtlig prøve.

Prøven varer ca. 20 minutter, ved enkeltfagseksamen dog 30 minutter. Eleven får et spørgsmål ved lodtrækning og har ca. 20 minutters, ved enkeltfagseksamen dog 30 minutters forberedelsestid, hvor alt skriftligt materiale, lommeregner og nødvendigt udstyr og dokumentation fra undervisningen må benyttes.

Spørgsmålene har udgangspunkt i de skriftlige arbejder fra undervisningen. Spørgsmålene er bredt udformede fagemner eller temaer og kan inddrage figurer, tabeller, udstyr m.v. Prøven omfatter en selvstændig fremlæggelse, og eksaminator stiller supplerende og uddybende spørgsmål. Under prøven må anvendes notater fra forberedelsestiden og nødvendigt udstyr og dokumentation fra undervisningen.

Ved karaktergivningen lægges vægt på elevens forståelse af kemiske begreber og principper, evne til at disponere eksamensspørgsmålet og forståelse af det eksperimentelle arbejde, herunder kemiske love og deres anvendelse.


 


Bilag 15

Grundfagsbekendtgørelsen
Fagbilag juni 2004

LÆRING, KOMMUNIKATION OG SAMARBEJDE

Formål

Formålet med faget er, at eleverne opnår en øget kompetence til at lære, samarbejde og kommunikere og derved får større udbytte af uddannelsens skole- og praktikundervisning.

Faget skal give eleverne øget mulighed for mere selvstændigt og effektivt at kunne planlægge, gennemføre og evaluere deres arbejde individuelt og i forskellige samarbejdssituationer.

Endvidere skal faget styrke elevernes motivation for livslang udvikling af faglige og personlige kompetencer.

Vejledende uddannelsestid

1,0 uge

2,0 uger

3,0 uger

Undervisningens mål

1 uges vejledende uddannelsestid

Undervisningens mål er, at eleven

1)   kan anvende viden om læreprocesser til styrkelse af egen læring

2)   kan anvende selvevalueringsværktøjer

3)   kan udvise medansvar for egen læreproces

4)   kan fungere i forskellige samarbejds- og kommunikationssituationer

5)   kan forholde sig til sine arbejdsprocesser

2 ugers vejledende uddannelsestid

Undervisningens mål er, at eleven

1)   kan dokumentere indsigt i læreprocesser og egne motivationsmæssige styrker og udviklingspotentialer

2)   kan anvende evaluering og selvevaluering som redskab i sin lære- og udviklingsproces

3)   kan udvise medansvar for tilrettelæggelsen af egne og andres læreprocesser

4)   kender til og kan fungere i forskellige samarbejds- og kommunikationssituationer

5)   kan reflektere over og diskutere arbejdsprocesser

3 ugers vejledende uddannelsestid

Undervisningens mål er, at eleven

1)   kan dokumentere indsigt i læreprocesser og bevidst anvende denne indsigt til at styrke egne og andres læreprocesser

2)   kan anvende evaluering og selvevaluering som redskab i individuelle og kollektive lære- og udviklingsprocesser

3)   kan udvise medansvar ved tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af egne og andres læreprocesser

4)   kan beherske forskellige samarbejds- og kommunikationssituationer, og kan vurdere disse

5)   kritisk kan reflektere over og vurdere individuelle og kollektive arbejdsprocesser fra skole og praktik

Rammer for valg af indhold

Undervisningen skal foregå i en vekselvirkning mellem teori og praksis, således at teorien er med til at udvikle praksis. I uddannelsens skole- og praktikforløb indgår den enkelte elev i mange forskellige processer, hvor det at lære, samarbejde og kommunikere er nødvendigt. Faget skal bringes i sammenhæng med disse processer.

Fagets indhold består af tre temaer, som alle indgår i undervisningen uanset fagets varighed. Temaernes konkrete indhold udvælges i forhold til fagets vejledende uddannelsestid.

Tema 1. Læreprocessen

I temaet arbejdes der med læreprocesser, hvor der fokuseres på f.eks.:

-   individuelle og kollektive læreprocesser og arbejdsformer

-   det enkelte menneskes egen særlige måde at lære på

-   evaluering af individuelle og kollektive læreprocesser

-   den enkeltes ansvar for sin egen læreproces.

Tema 2: Samarbejde

I temaet arbejdes der med samarbejdsrelationer, hvor der fokuseres på f.eks.:

-   elevernes sociale kompetencer, herunder fælles ansvarlighed og fælles mål for en gruppe

-   gruppekompetencer i forhold til roller, personlighedstype og gruppesammensætning

-   konflikttyper og konflikthåndtering i forhold til vanskelige samarbejdsrelationer.

Tema 3: Kommunikation

I temaet arbejdes der med kommunikationssammenhænge, hvor der fokuseres på:

-   anvendelse af hensigtsmæssige kommunikationsformer til forskellige situationer

-   kommunikationsanalyse, hvor der arbejdes med afsender-/modtagerforhold, envejs- og tovejskommunikation

-   forskellige former for sprogbrug, herunder kropssprog

-   dialog og argumentation i samarbejdet.

Bedømmelse

Der evalueres løbende og der lægges ved evalueringen vægt på elevens udviklingsproces. Faget kan bedømmes og gives selvstændig standpunktskarakter i forbindelse med en arbejdsproces, fx et projektarbejde i uddannelsen, jf. den enkelte uddannelsesbekendtgørelse.


 


Bilag 16

Grundfagsbekendtgørelsen
Fagbilag juni 2004

MATEMATIK

Formål

Formålet med faget er, at eleverne bliver i stand til at identificere matematiske problemstillinger i både erhvervsfaglig og almen sammenhæng, at anvende matematikken i praksis og at kunne kommunikere herom. Hvor faget indgår som obligatorisk del af en erhvervsuddannelse, bidrager det til elevernes erhvervsfaglige kvalificering, således at de bliver i stand til at foretage beregninger indenfor det relevante erhvervsområde.

Niveauer og vejledende uddannelsestid

Niveau F:

2,0 uger

Niveau E

2,0 uger

Niveau D:

2,0 uger

Niveau F

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven opnår følgende kompetencer:

1)   Symbol- og formalismekompetence
Eleven kan arbejde med tal og anvende enkle formeludtryk.

2)   Tankegangs- og repræsentationskompetence
Eleven kan genkende matematiske problemstillinger og deres repræsentationer i erhvervsmæssige og almene sammenhænge samt anvende matematiske fremstillingsformer af disse.

3)   Modellerings- og problembehandlingskompetence
Eleven kan foretage matematisering og løse matematiske problemer ved behandling af enkle erhvervsmæssige og almene opgavetyper.

4)   Kommunikationskompetence
Eleven kan dokumentere matematiske løsningsmetoder.

5)   Hjælpemiddelkompetence
Eleven kan anvende relevante hjælpemidler.

Rammer for valg af indhold

a. Generelt

Undervisning omfatter erhvervsfaglige problemstillinger, der viser matematikkens anvendelse i praksis og samtidig giver eleven mulighed for at vedligeholde og udbygge sine matematiske kompetencer.

Endvidere arbejdes med matematikken som model for løsning af praktiske problemstillinger og de dermed forbundne muligheder og begrænsninger.

De matematiske kompetencer opnås ved arbejde med tal- og symbolbehandling, et erhvervsfagligt emne samt mindst et af emnerne geometri, funktioner og statistik.

b. Tal- og symbolbehandling

-   Almindelige regneoperationer med tal- og formeludtryk

-   Procentregning

-   Anvendelse af regnetekniske hjælpemidler

-   Regning med elementære brøker inddrages i de faglige sammenhænge, de optræder i, og i det omfang, de skønnes nødvendige for de øvrige områder.

c. Erhvervsfagligt emne

Det valgte emne skal omhandle erhvervsfaglige problemstillinger. Der kan arbejdes med to eller flere mindre erhvervsfaglige emner i stedet for et større.

d. Geometri

-   Enkle plangeometriske figurer (cirkel, trekant og firkant)

-   Pythagoras’ læresætning

-   Sinus og cosinus i retvinklede trekanter.

e. Funktioner og grafer

-   Koordinatsystemet

-   Forståelse og anvendelse af grafiske fremstillinger i almindelighed

-   Ligefrem og omvendt proportionalitet med dertil hørende funktioner, grafisk beskrivelse

-   Løsning af ligninger af første grad.

f. Statistik

-   Fremstilling og fortolkning af statistiske beskrivelser

-   Præsentation af statistisk materiale i form af tabeller, diagrammer og grafer

-   Beregning af gennemsnit, median og kvartilsæt.

Dokumentation

Eleven udarbejder individuelt eller i gruppe to temaopgaver med udgangspunkt i to af de praktiske problemstillinger, der er arbejdet med i undervisningen. Mindst en af de to temaopgaver skal omhandle et erhvervsmæssigt anvendelsesområde. Temaopgaven skal indeholde løsning af den praktiske problemstilling samt dokumentation derfor. De to temaopgaver skal tilsammen dække de emner, der er arbejdet med i undervisningen, herunder det erhvervsfaglige tema.

Hvis skolen vælger at gennemføre skriftlig eksamen, erstattes den ene temaopgave af opgaver, der forbereder eleven på den skriftlige eksamen. I sådanne tilfælde, hvor eleven kun udarbejder én temaopgave, skal denne omhandle et erhvervsmæssigt anvendelsesområde.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig eller en skriftlig prøve. Hvor eksamen gennemføres i et grundforløb, der afsluttes med projekt, afholdes mundtlig prøve. Hvor eksamen gennemføres i forløb, der ikke afsluttes med projekt, beslutter skolen, om der afholdes mundtlig eller skriftlig prøve.

a. Mundtlig prøve

Eksamen tager udgangspunkt i en af de to udarbejdede temaopgaver. Opgaven tildeles eleven ved lodtrækning. Hvor eksamen gennemføres i et grundforløb, der afsluttes med et projekt, skal eksamen endvidere indeholde elementer fra projektet. Eksamen og votering varer ca. 20 minutter.

Eleven skal kunne gøre rede for de matematiske emner, der er omfattet af opgaven, den praktiske problemstilling, emneopgaven omhandler, samt for den anvendelse af matematikken, der finder sted i opgaven. I eksamener, der indeholder elementer fra et grundforløbsprojekt, gør eleven tillige rede for beregninger foretaget i projektet. Under eksaminationen må eleven støtte sig til temaopgaven og evt. relevante uddrag af projektet.

Prøven kan gennemføres som individuel prøve eller gruppeprøve.

Eleven bedømmes i forhold til fagets kompetencemål, og karakteren for prøven gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation og den fremlagte dokumentation, dog med vægt på den mundtlige præstation.

b. Skriftlig prøve

Prøven varer to timer. Skolen udarbejder opgavesættet, der skal prøve bredt i de emner, der er arbejdet med i undervisningen, herunder det erhvervsfaglige emne.

Sættet indeholder opgaver, der viser matematikkens anvendelse inden for det relevante erhvervsfaglige område. Mindst halvdelen af sættet skal bestå af sådanne anvendelsesorienterede opgaver.

Ved bedømmelsen skal der lægges vægt på, at den benyttede fremgangsmåde fremgår af besvarelsen. Eleven bedømmes i forhold til fagets kompetencemål og karakteren for prøven gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens besvarelse af det samlede opgavesæt.

Niveau E

Undervisningens mål

Undervisningens mål er at udbygge målene fra niveau F, og at eleven opnår følgende kompetencer.

1)   Symbol- og formalismekompetence
Eleven kan arbejde med tal samt omforme og anvende enkle formel- og symboludstryk.

2)   Tankegangs- og repræsentationskompetence
Eleven kan forstå og anvende grundlæggende matematiske begreber, tankegang og metoder samt forklare betydningen af forskellige repræsentationer af matematiske problemstillinger, herunder repræsentationer i erhvervsfaglige sammenhæng.

3)   Modellerings- og problembehandlingskompetence
Eleven kan foretage matematisering og løse matematiske problemer ved behandling af såvel enkle som sammenhængende erhvervsmæssige og almene opgavetyper.

4)   Kommunikationskompetence
Eleven kan forklare anvendte problemløsningsmetoder og gøre rede for den dertil anvendte matematik.

5)   Hjælpemiddelkompetence
Eleven kan anvende relevante hjælpemidler.

Rammer for valg af indhold

a. Generelt

Undervisningen omfatter erhvervsfaglige problemstillinger, der viser matematikkens anvendelse i praksis og samtidig giver eleven mulighed for at vedligeholde og udbygge sine matematiske kompetencer. Endvidere arbejdes med matematikken som model for løsning af praktiske problemstillinger og de dermed forbundne muligheder og begrænsninger.

De matematiske kompetencer opnås ved arbejde med erhvervsfagligt emne og mindst to af emnerne funktioner, geometri og statistik. Emnerne skal supplere indholdet på niveau F.

b. Erhvervsfagligt emne

Det valgte emne skal kunne finde anvendelse i forbindelse med erhvervsfaglige problemstillinger. Der kan arbejdes med to eller flere mindre erhvervsfaglige emner i stedet for et større.

c. Funktioner

-   Funktionsbegrebet, herunder funktionsbegrebet som middel til at beskrive sammenhænge og forandringer

-   Lineære funktioner og omvendt proportionalitet med tilhørende grafisk beskrivelse og løsning af ligninger, herunder løsning af to ligninger med to ubekendte.

d. Geometri

-   Enkle plangeometriske figurer (cirkel, trekant og firkant)

-   Enkle rumlige figurer (cylinder og prisme)

-   Pythagoras’ læresætning

-   Sinus og cosinus i retvinklede trekanter.

e. Statistik

-   Fremstilling og fortolkning af statistiske beskrivelser

-   Præsentation af statistisk materiale i form af tabeller, diagrammer og grafer

-   Beregning af gennemsnit, median og kvartilsæt

-   Hyppigheds- og frekvensfunktioner.

Dokumentation

Eleven udarbejder individuelt eller i gruppe to temaopgaver. Mindst en af de to temaopgaver skal omhandle praktiske problemstillinger fra elevens uddannelsesområde. Temaopgaven indeholder opstilling og løsning af de praktiske problemstillinger samt beskrivelse af den anvendte matematik. De to temaopgaver skal tilsammen dække to af de tre indholdsmæssige områder funktioner, geometri og statistik.

Eksamen

Eksamen er mundtlig. Eksamen tager udgangspunkt i en af de to udarbejdede temaopgaver. Opgaven tildeles eleven ved lodtrækning. Hvor eksamen gennemføres i et grundforløb, der afsluttes med et projekt, skal eksamen endvidere indeholde elementer fra projektet. Eksamen og votering varer ca. 20 minutter.

Eleven skal kunne gøre rede for de matematiske emner, der er omfattet af opgaven, den praktiske problemstilling, emneopgaven omhandler, samt for den anvendelse af matematikken, der finder sted i opgaven. I eksamener, der indeholder elementer fra et grundforløbsprojekt, gør eleven tillige rede for beregninger foretaget i projektet. Under eksaminationen må eleven støtte sig til temaopgaven og evt. relevant uddrag af projekt.

Prøven kan gennemføres som individuel prøve eller gruppeprøve.

Eleven bedømmes i forhold til fagets kompetencemål, og karakteren gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation og den fremlagte dokumentation, dog med vægt på den mundtlige præstation.

Niveau D

Undervisningens mål

Undervisningens mål er at udbygge målene fra niveau E, og at eleven opnår følgende kompetencer:

1)   Symbol- og formalismekompetence
Eleven kan selvstændigt arbejde med tal- symbol- og formeludtryk.

2)   Tankegangs- og repræsentationskompetence
Eleven kan forstå, anvende og gøre rede for matematiske definitioner, begreber, tankegang og metoder i forbindelse med selvstændig formulering og løsning af praktiske problemstillinger.

3)   Modellerings- og problembehandlingskompetence
Eleven kan arbejde med matematisk modellering, herunder opstilling og afgrænsning af anvendelsesorienterede matematiske problemstillinger af erhvervsmæssig eller almen art samt fortolkning af det fremkomne resultat.

4)   Problembehandlingskompetence
Eleven kan indkredse, undersøge og løse et matematisk problemkompleks.

5)   Kommunikationskompetence
Eleven kan kommunikere mundtligt og skriftligt om matematikken og dens anvendelse ved vekslende anvendelse af hverdagssproget og det matematiske symbolsprog.

6)   Hjælpemiddelkompetence
Eleven kan anvende relevante hjælpemidler herunder IT.

Rammer for valg af indhold

a. Generelt

Undervisningen omfatter problemstillinger, der viser matematikkens anvendelse i praksis og samtidig giver eleven mulighed for at vedligeholde og udbygge sine matematiske kompetencer. De matematiske kompetencer opnås ved arbejde med tal- og symbolbehandling, et projektforløb samt mindst et af emnerne geometri og funktioner og grafer:

b. Tal og symbolbehandling.

-   Almindelige regneoperationer med tal og symboludtryk

-   Brøkregning

-   Procent, potens og rod

-   Anvendelse af regnetekniske hjælpemidler.

c. Geometri

-   Enkle plangeometriske figurer (cirkel, trekant og firkant)

-   Rumlige figurer

-   Pythagoras’ læresætning

-   Sinus, cosinus og tangens i retvinklede trekanter

-   Sinus- og cosinusrelationerne.

d. Funktioner og grafer

-   Koordinatsystemet

-   Funktionsbegrebet

-   Ligefrem og omvendt proportionalitet med tilhørende grafisk beskrivelse og løsning af ligninger og uligheder, herunder løsning af to ligninger med to ubekendte

-   Procentuel vækst.

Projektperiode

Det valgte emne skal kunne finde anvendelse i forbindelse med almene eller erhvervsfaglige problemstillinger. Hvis det valgte emne allerede har været behandlet, skal der ske en uddybning af det i forløbet.

Dokumentation

I forbindelse med projektperioden arbejder eleven med en problemstilling med et alment eller erhvervsfagligt indhold. Eleven udarbejder individuelt eller i gruppe en projektrapport om problemstillingen. Rapporten skal primært indeholde problemformulering, analyse og konklusion.

Eksamen

Eksamen er mundtlig og omfatter projektrapporten og et spørgsmål, som eleven får ved lodtrækning. Hvor eksamen gennemføres i et grundforløb, der afsluttes med et projekt, skal eksamen endvidere indeholde elementer fra projektet. Der gives 30 minutters forberedelsestid til spørgsmålet.

Under eksaminationen må eleven støtte sig til projektrapporten, det udleverede spørgsmål med evt. bilag, notater udarbejdet under forberedelsen samt evt. relevante uddrag af projektet.

Eksamination og votering varer ca. 30 minutter og omfatter følgende:

-   Eksamination med udgangspunkt i projektrapporten.
Eleven skal kunne fremdrage væsentlige sider i det behandlede projektemne og demonstrere viden om og indsigt i de områder af matematikken, der er behandlet i rapporten.

-   Eksamination i et spørgsmål.
Eksaminator udarbejder et passende antal spørgsmål, der tilsammen dækker de områder, der er behandlet i undervisningen.

I eksamener, der indeholder elementer fra et grundforløbsprojekt, gør eleven tillige rede for beregninger foretaget i projektet.

Eleven vælger rækkefølgen af projektrapporten og det lodtrukne spørgsmål.

Prøven kan gennemføres som individuel prøve eller gruppeprøve.

Eleven bedømmes i forhold til fagets kompetencemål, og karakteren for prøven gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation og den fremlagte dokumentation, dog med vægt på den mundtlige præstation.


 


Bilag 16.1

Grundfagsbekendtgørelsen
Fagbilag juni 2004

MATEMATIK, NIVEAU C

Niveau og vejledende uddannelsestid

Niveau C: 4 uger eller niveau D + 2,0 uger

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven opnår følgende kompetencer:

1)   Symbol- og formalismekompetence
Eleven kan selvstændigt arbejde med tal og ukendte symbol- og formeludtryk.

2)   Tankegangs- og repræsentationskompetence
Eleven kan forstå og anvende matematiske begreber, tankegang og metoder i forbindelse med selvstændig formulering og løsning af praktiske problemstillinger samt vælge og gøre rede for forskellige repræsentationer af det samme matematiske stof.

3)   Modellerings- og problembehandlingskompetence
Eleven kan arbejde selvstændigt med matematisk modellering, herunder opstilling, afgrænsning, analyse samt løsning af anvendelsesorienterede matematiske problemstillinger af erhvervsfaglig, almen eller samfundsfaglig art samt foretage vurdering af resultatets validitet.

4)   Problembehandlingskompetence
Eleven kan selvstændigt formulere, analysere og løse et matematisk problemkompleks

5)   Ræsonnementskompetence
Eleven kan gennemføre og forholde sig til egne og andres ræsonnement i forbindelse med udfoldelse af de øvrige kompetencer.

6)   Kommunikationskompetence
Eleven kan foretage skriftlig dokumentation samt udtrykke sig mundtlig om forhold af matematiske karakter ved vekslende anvendelse af et præcist matematiske symbolsprog og hverdagssproget.

7)   Hjælpemiddelkompetence
Eleven kan anvende relevante hjælpemidler herunder IT.

Rammer for valg af indhold

a. Generelt

Undervisningen omfatter problemstillinger, der viser matematikkens anvendelse i praksis og samtidig giver eleven mulighed for at vedligeholde og udbygge sine matematiske kompetencer.

De matematiske kompetencer opnås ved arbejde med emnet tal og talbehandling samt mindst tre af områderne funktioner, geometri, trigonometri, rentes- og annuitetsregning og statistik og sandsynlighedsregning.

b. Tal og talbehandling

-   Regneregler, herunder parenteser og regningsarternes hierarki

-   Regning med potenser og rødder

-   Brug af lommeregner og informationsteknologiske hjælpemidler.

c. Funktioner

-   Koordinatsystemet, herunder enkeltlogaritmisk koordinatsystem

-   Lineære funktioner, andengradsfunktioner, eksponentielle vækstfunktioner og logaritmefunktionen med grundtallet 10 samt tilhørende grafiske afbildninger

-   Løsning af ligninger og simple uligheder.

d. Geometri

–   Plangeometriske figurer (cirkel, firkant og trekant) samt punkt, linier og vinkler

–   Rumlige figurer, herunder rumfang og overfladeareal.

e. Trigonometri

-   Enhedscirkelen og radianbegrebet

-   Sinus, cosinus og deres respektive grafer

-   Trigonometriske grundligninger

-   Trigonometriske formler for retvinklede trekanter samt sinus- og cosinusrelationerne.

e. Rentes- og annuitetsregning

-   Rentesregning, herunder frem- og tilbageskrivning af en kapital, beregning af rentefod, antal terminer og gennemsnitlig procent

-   Annuitetsregning, herunder opsparings- og gældsannuitet, beregning af annuitetsydelse, rentefod og antal ydelser

-   Amortisationsplan.

f. Statistik og sandsynlighedsregning

-   Empiriske observationssæt, herunder grafiske beskrivelser og statistiske deskriptorer

-   Sandsynlighedsfelt og stokastisk eksperiment

-   Diskret stokastisk variabel, sandsynlighedsfunktion, middelværdi, varians og standardafvigelse

-   Binomialfordeling

-   Normalfordeling, herunder normalfordelingspapir. Grafisk beskrivelse af observationssæt, herunder frekvensfunktioner og sumfunktioner

-   Middeltal og fraktiler.

Projektperiode

I projektperioden arbejder eleven ud fra et skriftligt oplæg med en problemformulering, der har et matematisk indhold af almen, erhvervsfaglig eller samfundsfaglig karakter. Eleven udarbejder individuelt eller i gruppe en projektrapport om det valgte emne på grundlag af egne studier og undervisningen. Rapporteringen skal styrke elevens evne til at formulere et matematisk problem, analysere problemet, opstille løsningsmodeller, løse problemet samt dokumentere og vurdere løsningen. Rapporten er en del af grundlaget for den mundtlige prøve.

Eksamen

Eksamen er mundtlig. Ved godkendelsen af rapporten skal der lægges vægt på det matematiske indhold og niveau, og at rapporten generelt bidrager til at opfylde fagets mål. Desuden indgår elevens evne til at formulere sig med vekslende brug af det matematikfaglige sprog og hverdagssproget.

Eksamen omfatter projektrapporten og et spørgsmål, som eleven får ved lodtrækning. Der gives 30 minutters forberedelsestid til spørgsmålet.

Under eksaminationen på eleven støtte sig til projektrapporten, det udleverede spørgsmål med evt. bilag samt notater udarbejdet under forberedelsen.

Eksamination og votering varer ca. 30 minutter og omfatter følgende:

-   Eksamination med udgangspunkt i projektrapporten.
Eleven skal kunne fremdrage væsentlige sider i det behandlede projektemne og demonstrere viden om og indsigt i de områder af matematikken, der er behandlet i rapporten.

-   Eksamination i et spørgsmål.
Eksaminator udarbejder et passende antal spørgsmål, der tilsammen dækker de områder, der er behandlet i undervisningen.

Eleven vælger rækkefølgen af projektrapporten og det lodtrukne spørgsmål.

Prøven kan gennemføres som individuel prøve eller gruppeprøve.

Eleven bedømmes i forhold til fagets kompetencemål, og karakteren for prøven gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation og den fremlagte dokumentation, dog med vægt på den mundtlige præstation.


 


Bilag 17

Grundfagsbekendtgørelsen
Fagbilag juni 2004

MATERIALEFORSTÅELSE

Formål

Formålet med faget er, at valg, anvendelse, bearbejdning og bortskaffelse af materialer sker kvalificeret ud fra såvel tekniske, økonomiske som miljø- og arbejdsmiljømæssige overvejelser. Faget skal bidrage til, at eleverne tilegner sig viden om relevante materialers oprindelse, opbygning, struktur, egenskaber og anvendelsesmuligheder. Desuden skal eleverne opnå forudsætninger for at indgå i de processer, der knytter sig til materialers anvendelse.

Vejledende uddannelsestid

1,0 uge

2,0 uger

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven kan

1)   overholde gældende regler og sikkerhedsforskrifter i forbindelse med anvendelse og bearbejdning af forskellige materialer

2)   anvende materialeteknologiens relevante begreber og terminologier i erhvervsfaglige sammenhænge

3)   søge informationer om materialers tekniske, miljø- og arbejdsmiljømæssige samt økonomiske specifikationer i skriftlige og elektroniske medier

4)   foretage materialevalg på baggrund af relevante informationer og ud fra hensynet til tekniske, miljø- og arbejdsmiljømæssige samt økonomiske faktorer

5)   redegøre for relevante materialers forædling, bearbejdningsevner, bearbejdningsmuligheder, bestandighed og reaktion ved forskellige påvirkninger.

Ved vejledende uddannelsestid på 1,0 uge omfatter undervisningen mål nr. 1), 2) og 3).

Ved vejledende uddannelsestid på 2,0 uger omfatter undervisningen mål nr. 1), 2), 3) 4) og 5).

Rammer for valg af indhold

Undervisningen omfatter teoretisk gennemgang af grundlæggende elementer og principper samt praktiske opgaver, hvor eleverne anvender det indlærte i forbindelse med undervisningens service- og produktionsopgaver. Undervisningen omfatter områderne a) råmaterialer og grundstoffer samt b) materialers fysiske og kemiske egenskaber.

Den teoretiske del af materialeteknologien behandles på et niveau, der sigter mod, at eleverne kan vælge, bearbejde og anvende relevante materialer inden for branchen. Der tages udgangspunkt i erhvervsfaglige emner eller problemstillinger, hvori der indgår forskellige materialer eller stoffer.

I de praktiske opgaver tages udgangspunkt i råmaterialer, der er kendte eller relevante inden for branchen. De grundlæggende elementer og principper i materialeteknologien, herunder materialernes fysiske og kemiske egenskaber, belyses med eksempler fra kendte service- og produktionsopgaver.

Undervisningen gennemføres, så eleverne ud fra givne regler og specifikationer for en vare-, produkt- og serviceydelse kan vurdere og prioritere et materiales egnethed ud fra følgende kriterier: kvalitet, størst muligt hensyn til miljø- og arbejdsmiljømæssige forhold, bearbejdningsmuligheder og økonomiske faktorer.


 


Bilag 18

Grundfagsbekendtgørelsen
Fagbilag juni 2004

MILJØ

Formål

Formålet med faget er at styrke elevernes indsigt i miljømæssige problemstillinger. Faget skal give eleverne forudsætning for at forstå de miljømæssige begreber, der bliver brugt i erhvervet og i samfundet. Formålet er endvidere, at eleverne kan deltage i miljødebatten både i erhvervet og i det omgivende samfund samt have forståelse for erhvervets og husholdningens påvirkning af det indre og det ydre miljø.

Vejledende uddannelsestid

1,0 uge

2,0 uger

3,0 uger

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven

1)   kan forstå den betydning, de miljømæssige tankegange, begreber og metoder har for erhverv og dagligdag

2)   har indsigt i samspillet mellem samfund og miljø

3)   kan redegøre for de grundlæggende økologiske tankegange og begreber i forbindelse med stof- og energikredsløb i naturen

4)   kan søge, udvælge og anvende relevante miljømæssige informationer fra forskellige informationskilder, herunder fra IT-baserede

5)   kender de komplicerede sammenhænge mellem råvarer, energiforbrug og miljø, der har betydning for ressourceudnyttelsen

6)   kan bidrage til bestræbelserne på at mindske produktionens og husholdningernes skadelige påvirkning af det ydre miljø

7)   kan forstå og vurdere, hvordan produktionen kan ændre naturgrundlaget set i et historisk og økonomisk perspektiv og danner baggrund for den globale arbejdsdeling, der eksisterer i dag.

8)   kan bruge gældende miljølovgivning i forhold til konkrete eksempler

9)   kan forholde sig til miljøspørgsmål set i forhold til beskæftigelse, produktion, livskvalitet m.m.

Ved vejledende uddannelsestid på 1,0 uge omfatter undervisningen mål nr. 1), 2), 3) og 4).

Ved vejledende uddannelsestid på 2,0 uger omfatter undervisningen mål nr. 1), 2), 3), 4), 5), 6) og 7).

Ved vejledende uddannelsestid på 3,0 uger omfatter undervisningen alle mål.

Rammer for valg af indhold

Generelt

I undervisningen tages der så vidt muligt udgangspunkt i erhvervsfaglige eller miljømæssige problemstillinger i forhold til en konkret produktions- eller servicevirksomhed for at analysere og vurdere produktionen i forhold til naturens stof- og energikredsløb, herunder ressourceudnyttelse i form af råvarevalg og energiforbrug og evt. forurening.

En uge

I det korte forløb undervises i det daglige miljøarbejde, herunder sortering af affald, energibesparelse og ressourceoptimering, dog med vægt på skolens eller praktikstedets miljøarbejde. Der arbejdes med en forståelse af aktuelle miljøproblematikker.

To uger

I det mellemste forløb arbejdes der yderligere med systematiske metoder i forbindelse med miljøstyringsarbejdet og opbygning af miljøstyringssystemer. Problematikken omkring miljømærkninger inddrages.

Tre uger

I det lange forløb arbejdes der yderligere med indføring af brancherelateret miljøstyring. Derudover inddrages valgfrie temaer, fx naturforståelse, miljørigtig markedsføringsprofil, interessentanalyser af samfundsmæssige miljøforhold, humanøkologi, naturæstetik, kløften mellem natur og kultur, miljø jobs og grønne jobs.


 


Bilag 19

Grundfagsbekendtgørelsen
Fagbilag juni 2004

NATURFAG

Formål

Faget skal give eleverne indsigt i det fysiske og kemiske grundlag for teknik og teknologi samt give forudsætninger for at arbejde med naturfaglige emner, der findes inden for et erhvervsuddannelsesområde.

For niveau E gælder endvidere, at faget skal bidrage til elevernes forståelse for naturfagenes betydning for den teknologiske udvikling og for dens påvirkning af mennesket, erhverv og samfund.

For niveau D gælder endvidere, at faget skal give eleverne mulighed for at tilegne sig en begyndende studiekompetence gennem arbejde med udvalgt kernestof samt gennem valg af arbejdsmetoder og selvstændighedsfremmende arbejdsformer.

Niveauer og vejledende uddannelsestid

Niveau F:

2,0 uger

Niveau E

2,0 uger

Niveau D:

2,0 uger

Niveau F

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven kan

1)   anvende fysiske og kemiske begreber og modeller til at forklare erhvervsfaglige problemstillinger med naturfagligt indhold

2)   foretage beregninger i sammenhæng med det naturfaglige arbejde

3)   arbejde eksperimentelt med faget ud fra en naturfaglig tankegang

4)   arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt med udstyr og kemikalier

5)   søge, udvælge og anvende relevante naturfaglige informationer fra forskellige informationskilder, herunder fra it-baserede informationskilder

6)   dokumentere og formidle resultater af sit arbejde med naturfaglige emner.

Rammer for valg af indhold

Naturfag består af elementer fra fysik, kemi og matematik. De matematiske elementer indgår som en integreret del af fysik- og kemielementerne i forbindelse med beskrivelse og beregninger.

Det konkrete indhold fastlægges på baggrund af overvejelser over, hvilke væsentlige fysik- og kemifaglige emner, der indgår i det uddannelsesområde, som eleven har valgt.

Ved udvælgelsen skal der sikres bredde i både det fysikfaglige og det kemifaglige stof, og der arbejdes med såvel fysikfaglige som kemifaglige områder.

Gennemføres faget som valgfag eller valgfri supplerende undervisning, kan indholdet endvidere omfatte væsentlige fysik- eller kemifaglige fænomener fra hverdagen.

Det eksperimentelle arbejde skal have en fremtrædende plads i undervisningen.

Dokumentation

Eleven udarbejder løbende dokumentation for arbejdet med naturfag.

Der skal særskilt udarbejdes dokumentation for 2 emner.

Dokumentationen udgør grundlaget for den mundtlige prøve. De valgte emner skal have en sådan bredde, at der gives mulighed for at prøve bredt i faget, og både fysik- og kemifaglige elementer skal være repræsenteret.

Dokumentationen skal godkendes af læreren, for at eleven kan indstilles til eksamen.

Indgår faget i et afsluttende projekt på grundforløbet, kan den ene af de særskilte dokumentationer udarbejdes i forbindelse hermed.

Eksamen

Prøven er mundtlig og tager sit udgangspunkt i den for de to emner udarbejdede og godkendte dokumentation. Eleven fremlægger de 2 emner og inddrager relevant natur- og erhvervsfagligt udstyr i prøven.

Prøven kan gennemføres som individuel prøve eller som gruppeprøve. Der afsættes 30 minutter pr. elev til prøven, incl. votering.

Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren for prøven gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation og den fremlagte dokumentation.

Niveau E

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven kan

1)   udvælge og anvende fysiske og kemiske begreber og modeller til at forklare centrale naturfaglige problemstillinger inden for erhvervs- og samfundsmæssige områder

2)   anvende matematiske udtryk og beregninger i sammenhæng med det naturfaglige arbejde

3)   arbejde eksperimentelt med faget gennem f.eks. forsøg, undersøgelse, eksperiment, observation eller iagttagelse

4)   forholde sig til naturfagenes betydning for den teknologiske udvikling og for dens påvirkning af mennesket, erhverv og samfund

5)   arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt med udstyr og kemikalier

6)   søge, udvælge og anvende relevante naturfaglige informationer fra forskellige informationskilder

7)   anvende relevante IT-værktøjer til f.eks. informationssøgning, beregninger og dokumentation

8)   dokumentere og selvstændigt formidle resultater af arbejdet med naturfaglige emner.

Rammer for valg af indhold

Naturfag består af elementer fra fysik, kemi og matematik. De matematiske elementer indgår som en integreret del af fysik- og kemielementerne i forbindelse med beskrivelse og beregninger

Det konkrete indhold fastlægges på baggrund af overvejelser over:

-   Væsentlige fysik- og kemifaglige emner af betydning for det valgte uddannelsesområde.

-   Væsentlige fysik- og kemifaglige problemstillinger af betydning for den teknologiske udvikling og for dens påvirkning af mennesket, erhverv og samfund.

Ved udvælgelsen skal der sikres bredde og dybde i både det fysikfaglige og det kemifaglige stof, og der arbejdes med såvel fysikfaglige som kemifaglige områder.

Gennemføres faget som valgfag eller valgfri supplerende undervisning, kan indholdet endvidere omfatte væsentlige fysik- eller kemifaglige fænomener fra hverdagen.

Det eksperimentelle arbejde skal have en fremtrædende plads i undervisningen.

Dokumentation

Eleven udarbejder løbende dokumentation for anvendelsen af fagets begreber og arbejdsmetoder i arbejdet med naturfag.

Der skal særskilt udarbejdes dokumentation for 2 emner.

Dokumentationen udgør grundlaget for den mundtlige prøve. De valgte emner skal have en sådan bredde og dybde, at der gives mulighed for at prøve bredt og dybt i faget, og både fysik- og kemifaglige elementer skal være repræsenteret.

Dokumentationen skal godkendes af læreren, for at eleven kan indstilles til eksamen.

Indgår faget i et afsluttende projekt på grundforløbet, kan den ene af de særskilte dokumentationer udarbejdes i forbindelse hermed.

Eksamen

Prøven er mundtlig og tager sit udgangspunkt i den for de to emner udarbejdede og godkendte dokumentation. Eleven fremlægger de 2 emner og inddrager relevant natur- og erhvervsfagligt udstyr i prøven.

Prøven kan gennemføres som individuel prøve eller som gruppeprøve. Der afsættes 30 minutter pr. elev til prøven, incl. votering.

Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren for prøven gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation og den fremlagte dokumentation.

Niveau D

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven

1)   kan udvælge og anvende mere komplekse fysiske, kemiske og matematiske begreber og modeller til at forklare naturfaglige problemstillinger og fænomener

2)   med sikkerhed kan anvende matematiske udtryk og beregninger i sammenhæng med det naturfaglige arbejde

3)   metodisk korrekt kan arbejde eksperimentelt med faget gennem f.eks. forsøg, undersøgelse, eksperiment, observation eller iagttagelse, og uddrage væsentlige konklusioner heraf

4)   selvstændigt kan planlægge, gennemføre og vurdere eksperimentelt arbejde

5)   kan forholde sig kritisk til naturfagenes betydning for den teknologiske udvikling og for dens påvirkning af mennesket, erhverv og samfund

6)   selvstændigt kan begrunde og arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt med udstyr og kemikalier

7)   selvstændigt kan søge, vurdere, udvælge og anvende relevante naturfaglige informationer fra forskellige informationskilder

8)   kan udvælge og anvende relevante IT-værktøjer til f.eks. simulering, informationssøgning- og behandling, databehandling og præsentation

9)   selvstændigt og i samarbejde med andre kan dokumentere og formidle resultater af arbejdet med naturfaglige emner.

Rammer for valg af indhold

Naturfag består af elementer fra fysik, kemi og matematik. De matematiske elementer indgår så vidt muligt som en integreret del af fysik- og kemielementerne i forbindelse med beskrivelse og beregninger.

Det konkrete indhold fastlægges på baggrund af overvejelser over:

-   Væsentlige fysik- og kemifaglige emner af betydning for det valgte uddannelsesområde.

-   Væsentlige fysik- og kemifaglige problemstillinger af betydning for den teknologiske udvikling og for dens påvirkning af individ, erhverv og samfund.

-   Væsentlige, fysik- og kemifaglige emner med betydning for videreuddannelse.

Ved udvælgelsen skal der sikres bredde og dybde i både det fysikfaglige og det kemifaglige stof, og der arbejdes med såvel fysikfaglige som kemifaglige områder.

Gennemføres faget som valgfag eller valgfri supplerende undervisning, kan indholdet endvidere omfatte væsentlige fysik- eller kemifaglige fænomener fra hverdagen.

Det eksperimentelle arbejde skal have en fremtrædende plads i undervisningen.

Der tilbydes eleven undervisnings- og arbejdsformer, der sigter mod at give eleven en begyndende studiekompetence, hvor det selvstændige arbejde med stoffet vægtes.

Dokumentation

Eleven udarbejder løbende dokumentation for anvendelsen af fagets begreber og arbejdsmetoder i sit arbejde med naturfag. Der lægges vægt på faglig og metodisk korrekthed.

Der skal særskilt udarbejdes dokumentation for 2 emner, hvor der tages udgangspunkt i centrale naturfaglige problemstillinger.

Dokumentationen udgør grundlaget for den mundtlige prøve. De valgte emner skal have en sådan bredde og dybde, at der gives mulighed for at prøve bredt og dybt i faget, og både fysik- og kemifaglige elementer skal være repræsenteret.

Dokumentationen skal godkendes af læreren, for at eleven kan indstilles til eksamen.

Indgår faget i et afsluttende projekt på grundforløbet, kan den ene af de særskilte dokumentationer udarbejdes i forbindelse hermed.

Eksamen

Prøven er mundtlig og tager sit udgangspunkt i den for de to emner udarbejdede og godkendte dokumentation. Eleven fremlægger de 2 emner og inddrager relevant natur- og erhvervsfagligt udstyr i prøven.

Prøven kan gennemføres som individuel prøve eller som gruppeprøve. Der afsættes 30 minutter pr. elev til prøven, incl. votering.

Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren for prøven gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation og den fremlagte dokumentation.


 


Bilag 19.1

Grundfagsbekendtgørelsen
Fagbilag juni 2004

NATURFAG, NIVEAU C

Niveau og vejledende uddannelsestid

Niveau C: 4 uger eller niveau D + 2,0 uger

For niveau C gælder, at faget skal give eleverne mulighed for at opnå studiekompetence og bidrage til deres almendannelse.

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven

1)   selvstændigt kan redegøre for grundlæggende naturvidenskabelige tankegange, begreber og metoder, som finder anvendelse i erhverv eller dagligdag, og som har betydning for videreuddannelse

2)   opnår viden om naturvidenskabelige principper og metoder, der har betydning for teknologiske og miljømæssige forhold

3)   sættes i stand til at undersøge og vurdere problemstillinger af naturvidenskabelig karakter, som eleven møder i andre fag, i medierne og dagligdagen i øvrigt

4)   kan forstå og anvende naturvidenskabelige arbejdsmetode.

Undervisningens indhold

Generelt

Der indøves en systematisk naturvidenskabelig arbejdsmetode, hvor planlægning, indsamling og behandling af data, udførelse af forsøg, vurdering og konklusion indgår.

Arbejdet med naturfaglige emner skal have et eksperimentelt islæt i form af både demonstrationsforsøg og eksperimenter udført af eleven

Det er vigtigt, at der i undervisningen arbejdes bevidst med fagsproget, så eleven lærer at udtrykke sig korrekt om naturvidenskabelige begreber og metoder.

EDB-programmer indgår som regneteknisk hjælpemiddel.

Undervisningen omfatter områderne: Energi og Materialer

Energi

Målet er at give kendskab til potentiel og kinetisk energi, kraft og bevægelse, fotosyntesen som grundlag for kemisk energi, levnedsmidlers indhold af energigivende næringsstoffer, fordøjelsessystemet, carbon og carbonhydrider, forbrændingsprocesser og –produkter, tilstandsformer og faseovergange og orientering om arbejdsbegrebet, så eleven kan

a.   anvende regler for bevægelse og energibevarelse og udføre simple beregninger i forbindelse hermed og anvende begreberne på fænomener i den nære omverden

b.   redegøre for energiomsætninger, specielt hovedprincipper ved omsætning af næringsstoffer

c.   redegøre for anvendelsen af fossile brændstoffer til energiproduktion og vurdere nogle af de miljømæssige konsekvenser

d.   forklare de forskellige tilstandsformer ved tilførsel af varme under konstant tryk og regne på de indgående energiomsætninger samt anvende dette i forbindelse med menneskets temperaturregulering og andre hverdagsfænomener.

Materialer

Målet er bl.a. gennem undersøgelser at give kendskab til teknisk vigtige materialer, specielt metaller og så eleven kan vurdere materialernes anvendelsesmuligheder og miljømæssige betydning.

a.   fysiske egenskaber, især udseende, densitet, specifik varmekapacitet og elektrisk ledningsevne

b.   kemiske egenskaber som korrosion og nedbrydelighed, placering i spændingsrækken, korrosionsbeskyttelse, fremstilling og vigtige kemiske forbindelser

c.   toksiske egenskaber og de hermed forbundne farer for individet og det ydre miljø.

Skriftligt arbejde

Der udarbejdes 1 emnerapport eller en anden form for dokumentation, hvor naturfaglige begreber og metoder bruges til at analysere og beskrive en erhvervs- eller samfundsrelevant problemstilling.

Omfanget af det skriftlige arbejde inkl. emnerapporten svarer til 8 standardopgaver i et 4 ugers forløb og 4 opgaver i et 2 ugers forløb efter niveau D (1 standardopgave = 2 timers elevarbejde).

Eksamen

Der afholdes mundtlig prøve.

For at en elev kan indstilles til prøven kræves, at emnerapporten eller anden for dokumentation er godkendt af læreren.

Prøven består af emnerapporten eller anden form for dokumentation og et spørgsmål, som eleven får ved lodtrækning.

Der gives forberedelsestid på 30 minutter. Til forberedelsen må eleven anvende en af skolen godkendt lommeregner og alle skriftlige hjælpemidler.

Under eksaminationen må eleven støtte sig til emnerapporten eller anden for dokumentation, noter udfærdiget under forberedelsen og spørgsmålet med eventuelle bilag.

Eksamination og votering varer ca. 30 minutter og omfatter følgende:

1)   Eksamination med udgangspunkt i emnerapporten eller anden form for dokumentation. Eleven skal kunne fremdrage væsentlige sider i det behandlede emne og demonstrere viden og indsigt i de naturfaglige områder, der er behandlet i rapporten eller anden form for dokumentation.

2)   Eksamination i et spørgsmål. Eksaminator udarbejder et passende antal spørgsmål, der tilsammen dækker de gennemgåede områder.

Spørgsmålene skal normalt være forsynet med præciserende underspørgsmål og bilagsmateriale f.eks. tabeller, figurer eller apparatur.

Forsøg må indgå i eksaminationen.

Eleven vælger rækkefølgen af nr. 1) og 2).

Karakteren fastsættes på baggrund af en helhedsvurdering af emnerapporten og den mundtlige præstation, dog med vægt på den mundtlige præstation.


 


Bilag 20

Grundfagsbekendtgørelsen
Fagbilag juni 2004

PRODUKTUDVIKLING, PRODUKTION OG SERVICE

Formål

Formålet med faget er, at eleverne forstår og kan anvende elementer fra hvert af modulerne:

1)   Produktudvikling og produktion.

2)   Kvalitet og service.

3)   Logistik.

Faget bidrager til elevernes erhvervsfaglige uddannelse ved at sikre koblingen af praktisk afprøvning og udvikling med relevant teori.

Vejledende uddannelsestid

Et modul:

1,0 uge

To moduler:

2,0 uger

Tre moduler:

3,0 uger

Undervisningens mål

Undervisningens mål i modul 1: produktudvikling og produktion er, at eleven kan

1)   anvende strukturerede teknikker i forbindelse med udvikling og fremstilling af produkter eller serviceydelser inden for den relevante branche

2)   redegøre for behov og faktorer, som nødvendiggør produktudvikling

3)   anvende viden om den teknologiske udvikling af et eller flere produkter

4)   planlægge og udføre fremstillingen af et eller flere produkter selvstændigt.

Undervisningens mål i modul 2: kvalitet og service er, at eleven kan

1)   planlægge og tilrettelægge eget arbejde samt vurdere kvaliteten i en selvevaluering ud fra plan, proces og arbejdsresultatet under hensyn til gældende standarder og normer

2)   anvende viden om personlig kundekontakt i forskellige typer af virksomheder under hensyn til det ydre og indre miljø

3)   søge, finde og bearbejde informationer til brug ved produktionens eller serviceydelsens planlægning og udførelse, herunder anvende IT-udstyr til planlægning af systematisk kvalitetskontrol og vedligehold.

Undervisningens mål i modul 3: logistik er, at eleven kan

1)   forstå og forklare økonomiske og miljømæssige omkostninger, der er ved fremstilling af en vare, fra råvare til et færdigt produkt

2)   arbejde med praktiske eksempler, der giver mulighed for at redegøre for planlægningsmæssige, økonomiske og miljømæssige fordele og ulemper

3)   redegøre for den industrielle teknologiske udvikling, ved arbejdsopgaver inden for uddannelsens område.

Rammer for valg af indhold

Faget består af elementer fra fire fag:

-   Produktudvikling – fra strategi til produkt

-   Kvalitet – selvevaluering af plan, proces og arbejdsresultat

-   Service – personlig kundekontakt

-   Logistik – Målstyring og leverance

Der lægges vægt på emner med relevans for elevens uddannelse og branche

Dokumentation

Eleven udarbejder løbende dokumentation for anvendelsen af fagets begreber og arbejdsmetoder.

Der udarbejdes for hvert modul dokumentation for det behandlede emne.

Dokumentationen skal afspejle elevens studiekompetence og anvendelseskompetence i form af fordybelse i emner og faglig og metodisk korrekthed.


 


Bilag 21

Grundfagsbekendtgørelsen
Fagbilag juni 2004

PSYKOLOGI

Formål

Formålet med faget er, at eleverne får kendskab til udvalgte områder af psykologien, så de bedre kan forstå og forholde sig til psykologiske problemstillinger på individuelt og socialt plan med relevans for den erhvervsfaglige uddannelse og profession.

Vejledende uddannelsestid

1,0 uge

2,0 uger

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven kan

1)   redegøre for basale psykologiske forhold, begreber og tankegange, der vedrører det enkelte individ, dets udvikling og de grupper og sociale sammenhænge, det indgår i

2)   beskrive og perspektivere elementære psykologiske problemstillinger med relevans for den erhvervsfaglige uddannelse og profession

3)   afdække kommunikationens, samarbejdets og samspillets betydning med udgangspunkt i eksempler med erhvervsfaglig relevans

4)   analysere sproglige og ikke-sproglige udtryks- og adfærdsformer med udgangspunkt i konkrete eksempler

5)   beskrive og redegøre for kommunikationsformer, der er bestemt af alder, køn og social baggrund, herunder situations- og rollebestemt kommunikation.

Ved vejledende uddannelsestid på 1 uge omfatter undervisningen mål nr. 1, 2 og 3.

Ved vejledende uddannelsestid på 2 uger omfatter undervisningen alle mål.

Rammer for valg af indhold

Undervisningen omfatter følgende temaer:

a. Individets udvikling

Individets udvikling fra barndom til ungdom med vægt på problemstillinger, der belyser individets identitets- og karakterdannelse. Herunder kognitive og emotionelle processer samt sociale og kulturelle faktorer.

Psykologiske relationer i familien, arbejdslivet og fritiden.

Menneskets sociale adfærd og udvikling set fra en socialpsykologisk vinkel.

Undervisningen omfatter problemstillinger, der inddrager elevernes erfaringer, og som berører deres dagligdag i relation til f.eks. familie, uddannelse, arbejde og fritid.

b. Sprog, krop og kommunikation

Der arbejdes med emner og praktiske øvelser, der belyser kommunikationens, samarbejdets og det sociale samspils rolle og betydning.

Undervisningen skal inddrage psykologiske problemstillinger eller synsvinkler, der vedrører elevernes erfaringsverden, herunder emner med relevans for den uddannelse, de har valgt. Psykologiske emner og synsvinkler vedrørende kunde- eller klientpleje inddrages og behandles som selvstændigt tema.


 


Bilag 22

Grundfagsbekendtgørelsen
Fagbilag juni 2004

SALG OG SERVICE

Formål

Formålet med faget er, at eleverne opnår indsigt og færdigheder i markedsføringsmæssige sammenhænge således at eleverne kan varetage arbejdsopgaver inden for salg, handel og markedsføring. Faget bidrager til elevernes erhvervsfaglige uddannelse med de markedsføringsmæssige kompetencer, der indgår deri.

Niveauer og vejledende uddannelsestid

Niveau F:

1,0 uge

Niveau E:

1,0 uge

Niveau D

1,0 uge

Niveau F

Undervisningens mål:

Undervisningens mål er, at eleven

1)   kan anvende markedsføringsmæssige problemstillinger i erhvervsmæssige sammenhænge samt i sammenhæng med andre fag i uddannelsen

2)   kan kommunikere omkring markedsføringsmæssige sammenhænge i mundtlig form

3)   kan anvende relevante informationsteknologiske værktøjer og hjælpemidler

4)   kan anvende markedsføringsmæssige metoder og fremstillingsformer

5)   kan redegøre for forbrugerforhold

6)   kan redegøre for personligt salg og kundebetjening

7)   opnår grundlæggende kendskab til bestemmelserne i Købeloven, der tager sigte på at beskytte forbrugeren i forbrugerkøb.

Niveau E

Faget skal udbygge målene for niveau F.

Undervisningens mål:

Undervisningens mål er, at eleven kan

1)   kommunikere omkring markedsføringsmæssige sammenhænge i mundtlig og skriftlig form

2)   redegøre for virksomhedens nær- og fjernmiljø

3)   redegøre for udviklingen i salgs- og servicesektoren

4)   redegøre for virksomhedens idégrundlag, idé, mål og har kendskab til virksomhedens politikker

5)   redegøre for segmentering af markedet og valg af målgrupper

6)   redegøre for konkurrenceforhold

Niveau D

Faget skal udbygge målene fra Niveau E.

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven

1)   kan redegøre for en markedsanalyse, hvor både primære og sekundære data anvendes

2)   kan redegøre for markedsføring af både fysiske produkter og serviceydelser i forhold til en valgt målgruppe og tilrettelægge virksomhedens parameterindsats mod denne målgruppe

3)   opnår grundlæggende kendskab til elektronisk handel

4)   kan redegøre for bestemmelser i markedsføringsloven, dørsalgsloven, aftaleloven og købelovens afsnit om e-handel

5)   opnår grundlæggende kendskab til svind og tab.

Projekt

Undervisningen omfatter udarbejdelse af et beskrivende projekt eller lignende, der indeholder centrale problemstillinger fra faget. Projektets dokumenteres i en rapport, hvis omfang skal være maksimalt 15 A4 sider, alt inkl. Eleven kan vælge andre dokumenteringsformer, fx synopsis, rollespil el.lign. Uanset valg af dokumenteringsform skal der altid foreligge en skriftlig afrapportering på minimum 2 A4 sider, der tilpasses projektformen. Dette dokument skal danne grundlag for eksamen. I projektet eller lignende skal eleven eller en gruppe af elever arbejde selvstændigt med markedsføringsmæssige problemstillinger.

Eksamen

Prøven omfatter en mundtlig eksamination af en elev eller en gruppe af elever med udgangspunkt i en skriftlig projektrapport eller lignende. Der gives ingen forberedelsestid til prøven.

Elevens præstation bedømmes med én karakter, der er udtryk for en samlet vurdering af projektet og den mundtlige præstation.

Gennemføres projektarbejdet som et gruppearbejde, skal den enkeltes præstation bedømmes individuelt.

Eksaminationstiden er ca. 25 min. pr. elev inkl. votering.


 


Bilag 22.1

Grundfagsbekendtgørelsen
Fagbilag juni 2004

SALG OG SERVICE, NIVEAU C

Niveau og vejledende uddannelesstid

Niveau C: 4 uger eller niveau D + 1,5 uger

Faget skal udbygge målene fra Niveau D.

Undervisningens mål:

Målet med undervisningen er, at eleven

1)   opnår grundlæggende kendskab til producentmarkedet

2)   opnår indsigt i begrebet branding

3)   kan anvende markedsanalyse i praktiske og teoretiske sammenhænge

4)   kan anvende viden om målgrupper og segmentering

5)   kan anvende markedsføring i brancherelevante sammenhænge.

Projekt

Undervisningen omfatter udarbejdelse af et analyserende projekt eller lignende, hvor de gennemgåede modeller anvendes på en konkret problemstilling. Rapportens omfang skal være maksimalt 20 A4 sider, alt inkl. Eleven kan vælge andre dokumenteringsformer, fx synopsis, rollespil el.lign. Uanset valg af projektform skal der altid foreligge en skriftlig afrapportering på minimum 2 A4 sider, der tilpasses projektformen. I projektet eller lignende skal eleven eller en gruppe af elever arbejde selvstændigt med markedsføringsmæssige problemstillinger.

Eksamen

Prøven omfatter en mundtlige eksamination af en elev eller en gruppe af elever under medvirken af en censor med udgangspunkt i en skriftlig projektrapport eller lignende. Der gives ingen forberedelsestid til prøven.

Elevens præstation bedømmes med én karakter, der er udtryk for en samlet vurdering af projektet og den mundtlige præstation.

Gennemføres projektarbejdet som et gruppearbejde, skal den enkeltes præstation bedømmes individuelt.

Eksaminationstiden er ca. 25 min. pr. elev inkl. votering.


 


Bilag 23

Grundfagsbekendtgørelsen
Fagbilag juni 2004

SAMFUNDSFAG

Formål

Formålet med faget er at, eleverne opnår indsigt og færdigheder i samfundets opbygning, samfundsøkonomien og de beslutningsprocesser, som er styrende. Faget bidrager til elevernes demokratiske og kulturelle dannelse med de samfundsmæssige kompetencer, der indgår deri. Faget skal udbygge elevernes kendskab til internationale organisationer og verdenssamfundet.

Niveauer og vejledende uddannelsestid

Niveau F:

1,5 uger

Niveau E:

1,5 uger

Niveau D:

1,5 uger

Niveau F

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven

1)   kan gøre rede for, hvilken betydning sociale, økonomiske og politiske kræfter har for den aktuelle samfundsudvikling

2)   kan gøre rede for samspillet mellem samfundets udvikling og udviklingen i virksomhederne, herunder de miljømæssige aspekter

3)   får kendskab til arbejdsmarkedets opbygning

4)   får kendskab til forskellige sociale systemer, herunder virksomheder og organisationer og deres indbyrdes regulering i det fagretslige system

5)   får kendskab til konflikt- og samarbejdsmønstre regionalt, nationalt og internationalt

6)   kan søge informationer om samfundsmæssige forhold i skriftlige og elektroniske medier

Dokumentation

Der udarbejdes dokumentation af elevens arbejde med faget. Arbejdet kan udføres individuelt eller i grupper.

Niveau E

Undervisningens mål:

Målet med undervisningen er, at eleven

1)   får kendskab til hovedlinier i national og international økonomi og politik herunder internationale relationer og konfliktløsning

2)   kan forklare den voksende internationaliserings betydning for Danmark herunder inddrage EU- samarbejdet

3)   kan gøre rede for grundlæggende sammenhænge mellem produktion, forbrug og ressourceanvendelse i globalt perspektiv

4)   får kendskab til internationaliseringens betydning for danske virksomheder, herunder samarbejde inden for teknologi og teknik

5)   får kendskab til den internationale arbejdsdeling og betydningen heraf for det danske arbejdsmarked

6)   kan formulere samfundsmæssige problemer og forholde sig til dem, herunder styrke færdigheden i at indsamle, bearbejde og vurdere data, som anvendes til belysning af samfundsforhold

7)   kan søge informationer om samfundsmæssige forhold i skriftlige og elektroniske medier.

Dokumentation

Der udarbejdes dokumentation af elevens arbejde med faget. Arbejdet kan udføres individuelt eller i grupper.

Niveau D

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven

1)   får kendskab til centrale samfundsøkonomiske forhold, herunder sammenhængen mellem samfundets økonomi og virksomhedernes nationale og internationale udvikling,

2)   får kendskab til nogle centrale politiske forhold i det danske folkestyre, herunder partierne, vælgerne og interesseorganisationerne

3)   får kendskab til sammenhængen mellem samfundsmæssig og teknologisk udvikling, herunder kan gøre rede for den betydning, teknologien har for brancheudvikling og miljø

4)   får kendskab til arbejdsmarkedets opbygning, herunder kan gøre rede for virksomhedernes og medarbejdernes organisatoriske forhold

5)   kan indsamle, bearbejde og vurdere data, som anvendes til belysning af samfundsforhold, og opnår øvelse i at arbejde selvstændigt, herunder formulere og angive løsninger på samfundsmæssige problemer

6)   kan søge informationer om samfundsmæssige forhold i skriftlige og elektroniske medier.

Dokumentation

Der udarbejdes dokumentation af elevens arbejde med faget. Arbejdet kan udføres individuelt eller i grupper.

Eksamen

Der afholdes en mundtlig prøve.

Prøven omfatter en gennemgang af elevens dokumentation og et eksamensspørgsmål, som eleven får ved lodtrækning. Eksamensspørgsmålene skal ligge inden for de gennemgåede emneområder. Spørgsmålene kan vedlægges en for eleven ukendt tekst, tabel eller lignende. Eleven skal demonstrere sin evne til at analysere og besvare et samfundsfagligt spørgsmål. I forbindelse med den udarbejdede rapport skal eleven demonstrere sin evne til at arbejde med et samfundsfagligt emne og til at stille og besvare relevante spørgsmål.

Der gives forberedelsestid på 30 minutter. Eksamination og votering varer ca. 30 minutter.

Karakteren fastsættes på baggrund af en helhedsbedømmelse af den mundtlige præstation.


 


Bilag 23.1

Grundfagsbekendtgørelsen
Fagbilag juni 2004

SAMFUNDSFAG, NIVEAU C

Niveau og vejledende uddannelsestid

Niveau C: 4 uger eller niveau D + 1,5 uger

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven

1)   opnår kendskab til centrale samfundsøkonomiske forhold

2)   kan redegøre for problemstillinger vedrørende økonomiske kredsløb og balance- og fordelingsspørgsmål

3)   kan redegøre for sammenhængen mellem samfundsøkonomi og politisk styring og

4)   kan redegøre for Danmarks placering i det internationale økonomiske samfund

5)   opnår kendskab til centrale politiske forhold

6)   kan redegøre for politiske beslutningsprocesser og politisk adfærd, herunder for grundlæggende politiske strukturer, politiske ideologier og partier

7)   kan afdække forudsætningerne for egne og andres samfundsmæssige synspunkter og handlinger

8)   kan redegøre for sammenhænge mellem teknologiudvikling og samfundsmæssige strukturer og beslutningsprocesser

9)   kan fremskaffe, bearbejde og formidle samfundsfagligt materiale i forbindelse med den teknologiske udvikling

10) kan formulere samfundsmæssige problemstillinger i tilknytning til den teknologiske udvikling.

Dokumentation

Der udarbejdes dokumentation af elevens arbejde med faget. Arbejdet kan udføres individuelt eller i grupper.

Eksamen

Eleven kan vælge mellem to eksaminationsformer:

Mundtlig prøve.

Prøven består af den skriftlige rapport og en opgave med materiale, som eleven får ved lodtrækning. Karakteren fastsættes på baggrund af en helhedsbedømmelse af den mundtlige præstation.

Eleven har 30 minutters forberedelsestid. Notater fra forberedelsestiden må anvendes under prøven.

Eksamination og votering varer ca. 30 minutter og omfatter følgende:

1)   En opgave. Eksaminator udarbejder et antal opgaver med materiale, som ikke har været anvendt i undervisningen, men som ligger inden for undervisningens områder.

2)   Skriftlig rapport. Samtale om rapporten.


 


Bilag 24

Grundfagsbekendtgørelsen
Fagbilag juni 2004

STIL, FORM OG FARVE

Formål

Fagets formål er at udvikle elevernes forståelse og sans for de sider af håndværket, der vedrører æstetik og formgivning, at give dem en grundlæggende forståelse af arkitektur og design samt at styrke deres forudsætninger for at arbejde med stil, form og farve i erhvervsfaglig sammenhæng.

Vejledende uddannelsestid

1,0 uge

1,5 uge

2,0 uge

2,5 uge

3,0 uge

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven kan

1)   beskrive grundlæggende elementer og faser i formgivningsprocesser inden for håndværk og industri

2)   identificere basale faktorer, der øver indflydelse på formgivning og design

3)   redegøre for forholdet mellem form og funktion med udgangspunkt i konkrete designeksempler

4)   anvende basale redskaber og metoder til beskrivelse, analyse og vurdering af håndværk, arkitektur og design

5)   redegøre for formgivningens og æstetikkens betydning med udgangspunkt i brancherelevante eksempler

6)   identificere og beskrive karakteristiske træk i stilarter med betydning for håndværk, arkitektur og industriel design

7)   sætte ændringer i stil, materialer og teknik i relation til den teknologiske udvikling og kultur- og samfundsforhold

8)   udføre mindre formgivnings- eller designopgaver, der fordrer fantasi og æstetisk sans

9)   foretage en kritisk og begrundet vurdering af visuelle udtryk med relevans for den erhvervsfaglige uddannelse og profession

10) forholde sig til begreber for kvalitet med forståelse og sans for æstetiske udtryk og problemstillinger.

Ved vejledende uddannelsestid på 1 uge omfatter undervisningen mål nr. 1, 2, 3, 4 og 8.

Ved vejledende uddannelsestid på 1,5 og 2 uger omfatter undervisningen mål nr.1, 2, 3, 4, 5, 6 og 8.

Ved vejledende uddannelsestid på 2,5 og 3 uger omfatter undervisningen alle mål.

Rammer for valg af indhold

a. Undervisningen omfatter praktisk og teoretisk arbejde med følgende områder

-   Håndværk - håndværksbaserede produkter og håndværksmæssig forarbejdning

-   Arkitektur - formgivning af bygninger og bymiljøer

-   Industriel design - formgivning af brugsgenstande i hverdagsmiljøet.

b. Til belysning af fagets områder indgår desuden følgende emner:

-   Funktion og form

-   Stilforståelse

-   Farver og materialer

-   Æstetik og perception

-   Produktsprog og symbolik

-   Tegning og konstruktion

-   Ergonomi

-   Teknologi

-   Miljøforhold

-   Opmåling og afbildning

-   Modelfremstilling og produktvisualisering

Der lægges særlig vægt på emner med relevans for elevernes uddannelse og branche.

Dokumentation

Eleven udarbejder dokumentation af sit arbejde med faget.

Praktisk arbejde i form af skitsetegning, fotografisk afbildning eller formgivning skal indgå.

Mindst et arbejde skal repræsentere en individuel opgaveløsning.

Som led i den afsluttende undervisning udarbejder og fremlægger eleverne et projekt, der dokumenterer deres arbejde med de faglige mål. Dokumentationen skal være af visuel art i form af tegning, foto eller model. Elevens projektarbejde og fremlæggelse skal sammen med den øvrige dokumentation i faget gøres til genstand for en individuel bedømmelse.

Såfremt faget inddrages i et afsluttende projekt på grundforløbet, indgår elevens projektarbejde, visuelle dokumentation og fremlæggelse heri.


 


Bilag 25

Grundfagsbekendtgørelsen
Fagbilag juni 2004

SUNDHED

Formål

Formålet med faget er, at eleverne opnår en helhedsforståelse af begrebet sundhed til brug for aktuelle arbejdsområder i erhvervsfaglig sammenhæng, til gavn for dem selv i hverdagen og som bidrag til en positiv samfundsmæssig udvikling.

Vejledende uddannelsestid

1,0 uge

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven kan

1)   redegøre for fysiske, hygiejniske og ernæringsmæssige aspekter, som kan højne sundheden

2)   forstå og forklare sammenhængen mellem befolkningens sundhedstilstand og den samfundsmæssige udvikling

3)   forstå betydningen af forebyggelse og sundhedsfremme og kunne handle derefter.

Rammer for valg af indhold

Undervisningen skal omfatte praktisk og teoretisk arbejde ud fra grundlæggende elementer og principper inden for valgte emner. Der lægges vægt på emner med relevans for elevernes uddannelse og branche.

Til belysning af fagets områder indgår følgende perspektiver:

-   Miljø- og individafhængige faktorers indflydelse på helbredstilstanden

-   Psykologiske mekanismer, som fører til god forebyggende sundhedsadfærd

-   Bevidstgørelse om forskellige sundhedsopfattelser.


 


Bilag 26

Grundfagsbekendtgørelsen
Fagbilag juni 2004

ØKONOMI

Formål

Formålet med faget er, at eleverne opnår indsigt i økonomiske og økonomipolitiske begreber, således at de kan forholde sig til samspillet mellem samfundets økonomiske politik og den enkelte borgers og virksomhedernes økonomi.

Vejledende uddannelsestid

1,0 uge

2,0 uger

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven kan

1)   redegøre for grundlæggende økonomiske tankegange og begreber i forbindelse med virksomheden og samfundet

2)   anvende ukomplicerede økonomiske værktøjer f.eks. økonomistyringsmodeller til løsning af konkrete opgaver

3)   redegøre for enkle sammenhænge mellem samfundets økonomiske politik, den enkeltes økonomi og virksomhedsøkonomi

4)   forholde sig til økonomiske hensyn i forhold til f.eks. beskæftigelse, produktion, livskvalitet m.m.

5)   redegøre for grundlæggende elementer i forskellige økonomisk-teoretiske hovedretninger

Ved vejledende uddannelsestid på 1,0 uge omfatter undervisningen mål nr. 1), 2), 3) og 4).

Ved vejledende uddannelsestid på 2,0 uger omfatter undervisningen alle 5 mål.

Rammer for valg af indhold

Det konkrete indhold fastlægges med udgangspunkt i problemstillinger af erhvervsfaglig, samfundsfaglig eller miljømæssig karakter i forhold til en konkret produktions- eller servicevirksomhed.