Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om folkeskolen

(Geografi som prøvefag, procedureregler i forbindelse med fritagelse for undervisning i
kristendomskundskab, elevers deltagelse i undervisningen, udvidet adgang til madordninger,
hjemmel til at kræve oplysninger i elektronisk form samt hjemmel til regler om elektronisk
kommunikation og digital signatur m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 870 af 21. oktober 2003, foretages følgende ændringer:

1. I § 5, stk. 2, nr. 3, litra c , ændres »og 8. klassetrin« til: »-9. klassetrin«.

2. I § 6, stk. 2, indsættes som 4. pkt .:

»Undervisningsministeren kan fastsætte regler om, hvilken procedure der skal følges ved fritagelse for kristendomskundskab.«

3. I § 14, stk. 1, 2. pkt., ændres »og biologi« til: », biologi og geografi«.

4. I § 39, stk. 1, indsættes som 2. pkt. :

»Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler herom.«

5. I § 40, stk. 2, indsættes efter nr. 6 som nyt nummer:

»7) Frivillige madordninger, herunder madordninger i skolefritidsordninger. Kommunalbestyrelsen beslutter, om madordningerne etableres med fuld forældrebetaling eller gennem kommunale tilskud med hel eller delvis fri forplejning, og kan fastsætte nærmere rammer for ordningerne.«

Nr. 7 bliver herefter nr. 8.

6. I § 40, stk. 2, nr. 7, der bliver nr. 8, udgår », hel eller delvis fri forplejning«.

7. I § 41, stk. 3, ændres »-7« til: »-8«.

8. I § 42, stk. 11, affattes 1. og 2. pkt. således:

»Kommunalbestyrelsen kan fravige bestemmelsen i stk. 1 ved kommunale specialskoler, herunder kommunale heldagsskoler eller lignende, i særlige tilfælde. Kommunalbestyrelsen kan endvidere i særlige tilfælde fravige bestemmelsen i stk. 8, 1. pkt., om valgtidspunktet for forældrerepræsentanterne, herunder godkende forskudte valg.«

9. I § 44 indsættes efter stk. 8 som nyt stykke:

»Stk. 9. Hvis kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om, at der kan tilbydes madordninger, træffer skolebestyrelsen beslutning om, hvorvidt der skal oprettes en madordning på skolen, herunder i skolefritidsordningen. Skolebestyrelsen fastsætter principper for madordningen inden for de rammer, som kommunalbestyrelsen har fastsat. Madordninger kan alene være et tilbud til forældrene.«

Stk. 9-12 bliver herefter stk. 10-13.

10. I § 44, stk. 12, der bliver stk. 13, ændres »stk. 11« til: »stk. 12«.

11. I § 56 indsættes som stk. 2 og 3 :

»Stk. 2. Undervisningsministeren kan bestemme, at oplysninger, jf. stk. 1, skal leveres i elektronisk form, og kan herunder fastsætte, i hvilket format leveringen skal ske. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 3. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om elektronisk kommunikation mellem myndigheder, herunder skoler, samt om anvendelse af digital signatur i forbindelse med aflevering af oplysninger efter stk. 1 og 2.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. august 2004. § 1, nr. 1 og 3, træder dog først i kraft den 1. august 2006.

§ 3

Undervisningsministeren kan fastsætte overgangsregler i forbindelse med indførelse af en afgangsprøve, der omfatter fagene fysik/kemi, biologi og geografi, jf. § 14, stk. 1, 2. pkt., i lov om folkeskolen som ændret ved denne lovs § 1, nr. 3.

Givet på Amalienborg, den 19. maj 2004

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Ulla Tørnæs