Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte
(SVU) og lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet
voksen- og efteruddannelse

(Udvidelse af adgangen til SVU)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), jf. lovbekendtgørelse nr. 654 af 6. juli 2003, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 2, og § 5, stk. 2 og 3, indsættes efter »voksenundervisning«: »eller specialundervisning for voksne«.

2. I § 3, stk. 1, indsættes efter »kortuddannede«: », jf. dog stk. 4«.

3. I § 3 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at der kan ses bort fra betingelsen om, at den uddannelsessøgende skal være kortuddannet, når der søges SVU til forberedende voksenundervisning eller specialundervisning for voksne. Undervisningsministeren kan herunder fastsætte regler om, hvilke grupper der kan komme i betragtning, og om, at der højst kan gives SVU i op til 18 uger omregnet til heltid. Undervisningsministeren kan endvidere fastsætte regler om, at der gives SVU til de nævnte grupper inden for en af ministeren fastsat ramme for antallet af støttemodtagere.«

4. I § 11 a, stk. 1, 2. og 3. pkt . , ændres »uddannelsesinstitutionen« til: »uddannelsesstedet«.

5. I § 17, stk. 1, ændres »Finansstyrelsen« til: »Økonomistyrelsen«.

§ 2

I lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 18. februar 2004, foretages følgende ændring:

1. I § 10, stk. 5, indsættes efter »voksenundervisning«: »eller specialundervisning for voksne«.

§ 3

Loven træder i kraft den 1. juli 2004 og har virkning for tildeling af SVU til forberedende voksenundervisning og specialundervisning for voksne, som begynder denne dato eller senere.

Givet på Christiansborg Slot, den 9. juni 2004

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Ulla Tørnæs