Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om retslister og
om massemediernes aktindsigt i og opbevaring af kopier af
anklageskrifter og retsmødebegæringer mv.

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 546 af 18. juni 2004 om retslister og om massemediernes aktindsigt i og opbevaring af kopier af anklageskrifter og retsmødebegæringer mv. foretages følgende ændring:

1. I § 2, stk. 2, nr. 4, ændres », jf. retsplejelovens § 356 a, stk. 1« til: »eller sammenfattende processkrifter, jf. retsplejelovens § 357, stk. 1 og 2«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007.

Justitsministeriet, den 6. oktober 2006

Lene Espersen

/Jens Røn