Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelse

 

Hermed bekendtgøres lov om ungdomsvejledning og brobygningsforløb til ungdomsuddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 786 af 14. oktober 1999, med de ændringer, der følger af § 53 i lov nr. 418 af 6. juni 2002 og § 12 i lov nr. 299 af 30. april 2003.

Kapitel 1

(Ophævet)

Kapitel 2

Brobygningsforløb

Formål og indhold

§ 2. Ved brobygningsforløb forstås i denne lov sammensatte vejlednings- og undervisningsforløb i en overgangsperiode mellem grundskolen og ungdomsuddannelserne.

Stk. 2. Formålet med brobygningsforløb er at give den unge bedre mulighed for og motivation til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse og udvikle den unges faglige og personlige kompetence.

Stk. 3. Brobygningsforløb kan tilbydes unge, der har afsluttet grundskolens 9. klasse, eller som på anden måde har opfyldt undervisningspligten, jf. folkeskolelovens § 33, indtil udgangen af den måned, hvori de fylder 19 år.

Stk. 4. Brobygningsforløb bør indeholde tilbud til eleverne om supplering af kompetencen i grundlæggende fag, der har betydning for gennemførelse af en ungdomsuddannelse.

§ 3. Brobygningsforløb skal vare mellem 8 og 40 uger og sammensættes af fra 2 til 4 elementer fra forskellige skoleformer m.fl., jf. § 4. Hvert element varer fra 4 til 36 uger.

Stk. 2. De enkelte elementer i et brobygningsforløb udformes i overensstemmelse med de regler, der gælder for den pågældende uddannelse og aktivitet. Skolerne kan tilrettelægge undervisningen særligt med henblik på eleverne i brobygningsforløb.

§ 4. Brobygningsforløb kan sammensættes af

1) dele af 10. klasse,

2) indledende dele af godkendte ungdomsuddannelser,

3) særligt tilrettelagte introduktionskurser til godkendte ungdomsuddannelser, jf. § 5,

4) kurser og andre forløb på kommunale ungdomsskoler,

5) ophold på produktionsskole og

6) ophold på erhvervsintroduktionskursus.

§ 5. Ved introduktionsforløb, jf. § 4, nr. 3, forstås særligt tilrettelagt vejlednings- og undervisningsforløb, der skal give den unge en orientering om en eller flere af nedenstående godkendte ungdomsuddannelser:

1) Erhvervsuddannelser.

2) Erhvervsgymnasiale uddannelser.

3) Gymnasium- og hf-uddannelsen.

4) De grundlæggende social- og sundhedsuddannelser.

5) Landbrugets grunduddannelse.

Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om introduktionskurser.

Uddannelsesplan

§ 6. For unge, der ønsker at gennemføre et brobygningsforløb, udarbejdes en uddannelsesplan, jf. lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv.

Stk. 2. Ungdommens Uddannelsesvejledning bistår og vejleder eleven ved udarbejdelsen af den i stk. 1 nævnte uddannelsesplan. En fri grundskole, en efterskole, en husholdningsskole og en håndarbejdsskole kan dog bistå og vejlede ved udarbejdelsen af elevens uddannelsesplan.

Stk. 3. Uddannelsesplanen udarbejdes i samarbejde med eleven og de skoler m.fl., som udbyder den ønskede undervisning og aktivitet.

Stk. 4. Uddannelsesplanen skal indeholde en oversigt over de elementer, som brobygningsforløbet skal bestå af, med angivelse af formålet med og varigheden af det enkelte element. Planen kan justeres i samråd mellem eleven og den i stk. 2 nævnte myndighed, der er ansvarlig for udarbejdelse af planen.

§ 7. Vejledningen af unge, der søger brobygningsforløb, påhviler Ungdommens Uddannelsesvejledning, de frie grundskoler, efterskolerne, husholdningsskolerne og håndarbejdsskolerne.

Udbydere

§ 8. Følgende skoler kan udbyde elementer af brobygningsforløb i form af 10. klasse, dele af allerede eksisterende uddannelser på skolen eller særligt tilrettelagt introduktionskurser til den eller de ungdomsuddannelser, skolen i forvejen udbyder, jf. § 4, nr. 3:

1) Folkeskoler.

2) Frie grundskoler.

3) Efterskoler.

4) Kommunale ungdomsskoler.

5) Offentlige og private gymnasier, hf-kurser og studenterkurser.

6) Institutioner godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

7) Social- og sundhedsskoler.

Stk. 2. Endvidere kan elementer af brobygningsforløb gennemføres på husholdningsskoler og håndarbejdsskoler, på produktionsskoler samt på voksenuddannelsescentre, for så vidt angår hf-enkeltfag, hvis tilrettelæggelsen sker i samarbejde med en eller flere af de skoler, der er nævnt i stk. 1, nr. 5-7.

Stk. 3. Et eller flere elementer i et brobygningsforløb skal foregå på en ungdomsuddannelsesinstitution, jf. stk. 1, nr. 5-7.

Dispensation

§ 9. Bestemmelserne i § 2, stk. 3, og § 3, stk. 1, kan i særlige tilfælde fraviges. Undervisningsministeren kan fastsætte regler herom. Beslutning om fravigelse træffes i samråd med eleven af den myndighed, der efter § 6 er ansvarlig for udarbejdelsen af en vejledningsplan 1) .

Samarbejde

§ 10. Ungdommens Uddannelsesvejledning tager initiativ til, at skoler og uddannelsesmyndigheder samarbejder om udbud af brobygningsforløb.

Finansiering

§ 11. Udgifterne til brobygningsforløb, jf. § 4, finansieres efter reglerne i den lovgivning, der gælder for den pågældende skoleform eller aktivitet. Undervisningsministeren kan fremsætte nærmere regler om den nødvendige tilpasning af finansieringsformer ved overgangen fra et element til et andet.

Stk. 2. For introduktionskurser, jf. § 4, stk. 1, nr. 1, 2, 3 og 5, på institutioner godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, på statslige og private gymnasier og private hf- og studenterkurser fastsættes på de årlige finanslove takster pr. årselev.

Stk. 3. Staten kan i en overgangsperiode på indtil 3 år yde et særligt udviklingstilskud til de i § 8, stk. 1, nr. 5-7, nævnte skoler til udvikling af særligt tilrettelagt introduktionsforløb til ungdomsuddannelser. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om betingelserne for tilskuddet, for udbetalingen heraf samt om regnskab og revision.

Støtte til eleven

§ 12. Under gennemførelse af et brobygningsforløb er eleven berettiget til støtte efter de regler, der gælder for den skoleform eller aktivitet, som elevens brobygningsforløb udgår fra.

Stk. 2. En elev, der er fyldt 18 år, har ret til at modtage statens uddannelsesstøtte efter reglerne om uddannelsesstøtte til undervisning på folkeskoleniveau, såfremt der ikke er adgang til støtte efter stk. 1. Det er en betingelse herfor, at det samlede brobygningsforløb varer mindst 3 måneder, jf. § 3, stk. 1, 1. pkt.

Stk. 3. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om støtten.

§ 13. Elever i brobygningsforløb har ret til befordring eller tilskud til befordring mellem bopæl og skole efter de regler, der gælder for den pågældende skoleform. I forbindelse med korte eller integrerede forløb afholdes udgiften efter nærmere aftale herom mellem kommunen og amtskommunen eller den pågældende skole m.fl.

Bevis

§ 14. De i § 7 nævnte skoler udsteder et bevis til eleven, der beskriver indholdet af det eller de på skolen gennemførte forløb og varigheden heraf samt gennemførte prøver.

Klage

§ 15. For klager over skolens undervisning, vejledning og afgørelser gælder de regler, der er fastsat for den pågældende skoleform.

Forskellige bestemmelser

§ 16. Undervisningsministeren følger udviklingen på området. Til brug herfor kan undervisningsministeren indhente oplysninger fra de institutioner m.fl., der tilbyder brobygningsforløb, samt fra amtskommuner og kommuner om alle forhold vedrørende brobygningsforløb.

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 17. Loven træder i kraft den 1. januar 1996.

Stk. 2. I lov nr. 506 af 30. juni 1993 om erhvervsgrunduddannelser m.v. ophæves kapitel 3.

§ 18. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

 

Lov nr. 406 af 2. juni 1999, hvis § 3 ændrede § 12, stk. 1, og stk. 3, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 5

Stk. 1. (Udeladt)

Stk. 2. Lovens § 3 træder i kraft den 1. august 1999.

 

Lov nr. 418 af 6. juni 2002, hvis § 53 ændrede § 8, stk. 1, nr. 6, § 8, stk. 2, og § 11, stk. 2, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 39

Loven træder i kraft den 1. juli 2002, jf. dog § 40.

Stk. 2. Udeladt.

Stk. 3. Udeladt.

Stk. 4. Udeladt.

Stk. 5. Udeladt.

Stk. 6. Udeladt.

Stk. 7. Udeladt.

Stk. 8. Udeladt.

Stk. 9. Udeladt.

§ 41

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

 

Lov nr. 299 af 30. april 2003, hvis § 12 ændrede lovens titel, ophævede kapitel 1 og ændrede overskriften til § 6, § 6, stk. 1, 2 og 4, § 6, stk. 4, 1. pkt., § 7, § 8, stk. 2 og § 10, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

Loven træder i kraft den 1. august 2004

Undervisningsministeriet, den 28. september 2004

Ulla Tørnæs

/Lisa Goth

--NOTER---

Officielle noter

1) Vejledningsplan er her lig med uddannelsesplan. Der er ved en fejl ikke sket konsekvensrettelse. Fejlen rettes ved næstkommende lovændring.

Redaktionel note
  • Lovbekendtgørelsen er fortsat gældende frem til den 1. august 2008, hvor lov nr. 559 af 6. juni 2007 træder i kraft.