Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
    Kapitel 1Vedtægter for private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen og studieforberedende
    Kapitel 2Ikrafttræden og overgangsregler
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om vedtægter for private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen og studieforberedende enkeltfagsundervisning for voksne m.v.

 

I medfør af § 7, stk. 5, i lov om gymnasiet m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 833 af 8. oktober 2003, og § 18, stk. 5, i lov om kursus til højere forberedelseseksamen og om studieforberedende enkeltfagsundervisning for voksne m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 864 af 23. oktober 2003, fastsættes:

Kapitel 1

Vedtægter for private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen og studieforberedende enkeltfagsundervisning for voksne m.v.

§ 1. Skolen/kurset skal overholde de til enhver tid gældende regler i lov om gymnasiet m.v. (gymnasieloven) og lov om kursus til højere forberedelseseksamen og om studieforberedende enkeltfagsundervisning for voksne m.v. (hf-loven) uanset eventuelle modstående bestemmelser i skolens vedtægt. 1)  Vedtægterne for private gymnasier, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen og studieforberedende enkeltfagsundervisning for voksne m.v. skal indeholde bestemmelser om følgende forhold:

1) Skolens/kursets navn, adresse, hjemsted og status som en uafhængig selvejende uddannelsesinstitution i henhold til gymnasieloven og til hf-loven, jf. § 2.

2) Skolens/kursets formål.

3) Skolens/kursets bestyrelse og rektor, jf. §§ 3-6.

4) Eventuel skolekreds og generalforsamling, jf. §§ 7-8.

5) Skolens/kursets drift, jf. § 9.

6) Tegningsret, jf. § 10.

7) Ændring af skolens/kursets vedtægt, jf. § 11.

8) Nedlæggelse af skolen/kurset, jf. § 12.

§ 2. Skolens/kursets vedtægt skal fastsætte skolens/kursets navn, adresse og hjemsted, ligesom skolens/kursets CVR-nummer skal fremgå af vedtægten. Det skal endvidere fremgå, at skolen/kurset er en selvejende uddannelsesinstitution, der i sit virke er uafhængig, jf. § 7, stk. 6, i gymnasieloven og § 18, stk. 6, i hf-loven, medmindre skolen/studenterkurset i henhold til § 31 i gymnasieloven har opretholdt anden status.

Stk. 2. Ved hjemsted forstås den kommune, hvor skolens/kursets ejendom er beliggende.

§ 3. Det skal fremgå af vedtægten, at bestyrelsen varetager skolens/kursets overordnede ledelse samt er ansvarlig for skolens/kursets drift, herunder at forvaltningen af de statslige tilskud er i overensstemmelse med bestemmelserne i § 18 h, stk. 7, i gymnasieloven eller § 30 i, stk. 7, i hf-loven, og med skolens/kursets vedtægt.

Stk. 2. Ligeledes skal det af vedtægten fremgå, at rektor er skolens/kursets daglige leder og er ansvarlig for skolens/kursets virksomhed over for bestyrelsen, ligesom rektor har det pædagogiske ansvar for skolens/kursets undervisning og eksaminer over for undervisningsministeren, jf. henholdsvis lovenes § 12, stk. 1 og 2, og § 21, stk. 1 og 2.

§ 4. Bestyrelsens sammensætning skal fremgå af vedtægten, herunder det konkrete antal bestyrelsesmedlemmer, som skal være mindst 5, hvem disse udpeges eller vælges af, samt bestyrelsens eller de enkelte bestyrelsesmedlemmers funktionsperiode, som højst kan være 4 år. Såfremt genvalg kan finde sted, skal dette fremgå af vedtægten.

Stk. 2. Vedtægten skal indeholde de i stk. 3-17 fastsatte bestemmelser om bestyrelsen.

Stk. 3. Bestyrelsesmedlemmer kan ikke afsættes i funktionsperioden, jf. dog stk. 18.

Stk. 4. Elevrådet/kursistrådet udpeger en elevrepræsentant til bestyrelsen. Repræsentanten har ikke stemmeret.

Stk. 5. Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd, jf. § 11, stk. 2, i lov om ligestilling af kvinder og mænd.

Stk. 6. Der kan i en privat gymnasieskoles vedtægt indsættes en bestemmelse om, at der skal vælges forældrerepræsentanter til bestyrelsen. Såfremt den private gymnasieskole har en grundskoleafdeling, skal der i skolens vedtægt indsættes en bestemmelse om, at mindst to bestyrelsesmedlemmer vælges af og blandt forældrene til elever ved grundskoleafdelingen eller en bestemmelse om, at mindst et bestyrelsesmedlem vælges af og blandt forældrene til elever ved grundskoleafdelingen og mindst et bestyrelsesmedlem vælges af og blandt forældrene til elever ved gymnasieafdelingen eller en bestemmelse om, at mindst to bestyrelsesmedlemmer vælges af og blandt forældrene til elever på skolen. De forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske.

Stk. 7. Skolens/kursets ansatte kan ikke være medlem af bestyrelsen og kan kun deltage i valg af bestyrelsen, når disse samtidigt er forældre til elever på skolen/kurset, jf. dog stk. 19.

Stk. 8. Bestyrelsesmedlemmerne er ikke ved udøvelsen af bestyrelseshvervet undergivet beslutninger truffet af den organisation, institution, forening eller lignende, som har valgt eller udpeget den pågældende.

Stk. 9. Bestyrelsen konstituerer sig selv, og formanden vælges af bestyrelsens midte.

Stk. 10. Såfremt der vælges en næstformand for bestyrelsen, skal det fremgå af vedtægten, hvis denne træder i formandens sted ved formandens forfald.

Stk. 11. Bestyrelsesmedlemmerne skal være myndige, og mindst et flertal, herunder formanden, skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark. Såfremt personer tilhørende det danske mindretal i Sydslesvig kan sidde i bestyrelsen på lige fod med personer, der er registreret i CPR med bopæl i Danmark, skal dette fremgå af vedtægten.

Stk. 12. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens/kursets gæld, men kan blive ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler og kan ikke modtage honorar af skolens/kursets midler for varetagelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem.

Stk. 13. Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen øjeblikkeligt, hvis medlemmet ikke længere opfylder habilitetsbetingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. § 10 a i gymnasieloven og § 24, stk. 2, i hf-loven og denne bekendtgørelse. I tilfælde af et medlems udtræden i funktionsperioden, for eksempel ved generel inhabilitet, indtræder suppleanten, hvis en sådan er valgt. Hvis dette ikke er muligt, skal der udpeges eller vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af perioden.

Stk. 14. For bestyrelsen, rektor og andre ansatte ved skolen/kurset gælder i øvrigt bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og i kapitel 8 om tavshedspligt m.v.

Stk. 15. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er mødt personligt frem, og bestyrelsen træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brev. Såfremt formandens – og eventuelt ved dennes fravær næstformandens – stemme i tilfælde af stemmelighed er udslagsgivende, skal dette fremgå af vedtægten.

Stk. 16. Bestyrelsen skal føre protokol over sine beslutninger. Ethvert bestyrelsesmedlem har ret til at få ført sin afvigende mening til protokols. Protokollen skal underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Konstateret inhabilitet skal endvidere indføres i protokollen.

Stk. 17. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sin virksomhed, der mindst skal indeholde bestemmelser om, hvordan indkaldelse til bestyrelsens møder skal ske.

Stk. 18. Der kan i en skoles/et kursus vedtægt indsættes en bestemmelse om, at bestyrelsesmedlemmer valgt af forældrene, skolens generalforsamling eller skolekreds, kan afsættes af det vælgende organ i funktionsperioden. Såfremt der i skolens/kursets vedtægt er en sådan bestemmelse, skal det fremgå af vedtægten, at dagsordenen for det afsættende organs møde skal indeholde et punkt om afstemning om afsættelse af et eller flere bestyrelsesmedlemmer. Det skal derudover fremgå, at afsættelse af disse bestyrelsesmedlemmer sker ved almindelig stemmeflerhed.

Stk. 19. Består bestyrelsen af 5 medlemmer, kan der i skolens/kursets vedtægt optages en bestemmelse om, at et af de 5 medlemmer vælges af og blandt medarbejderne ved skolen (dog ikke rektor). Består bestyrelsen af mere end 5 medlemmer, kan der i skolens/kursets vedtægt optages en bestemmelse om, at et eller to af medlemmerne vælges af og blandt medarbejderne ved skolen (dog ikke rektor). Hvis medarbejderne efter vedtægten ikke kan vælge et eller to bestyrelsesmedlemmer, kan der i vedtægten indføjes en bestemmelse om, at medarbejderne kan være repræsenteret ved bestyrelsesmøder uden stemmeret, og at bestyrelsen kan beslutte, at sådanne medarbejderrepræsentanter ikke kan deltage ved behandling af konkrete sager vedrørende medarbejderne.

Stk. 20. Det kan fastsættes, at bestyrelsen ved afgørelse af særlige spørgsmål, herunder om ændring af vedtægten, om køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt om indgåelse af andre væsentlige købs- og lejekontrakter og nedlæggelse af skolen/kurset, kun er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne er til stede, og at beslutninger om sådanne forhold kun kan træffes ved et i vedtægten fastsat kvalificeret flertal, eventuelt på to efter hinanden følgende bestyrelsesmøder, jf. dog § 8, stk. 7 og 8.

§ 5. Vedtægten skal indeholde bestemmelser om bestyrelsens opgaver. Det skal i det mindste fremgå, at bestyrelsen ansætter og afskediger skolens/kursets rektor, jf. dog stk. 3, og andet personale, træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom, fastsætter størrelsen af skole/kursuspengene samt træffer beslutning om ethvert andet overordnet spørgsmål om skolen/kurset, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om, jf. dog § 8, stk. 7 og 8. Der kan i skolens/kursets vedtægt optages en bestemmelse om, at bestyrelsen kan delegere kompetencen til at ansætte og afskedige skolens/kursets øvrige personale til skolens rektor.

Stk. 2. Det skal fremgå af vedtægten, at bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes et retvisende årsregnskab i overensstemmelse med gældende regler. Det anføres i vedtægten, at bestyrelsen har ansvaret for, at regnskabet underkastes betryggende revision efter gældende regler, og at revisor vælges af bestyrelsen.

Stk. 3. Det skal fremgå af vedtægten, at undervisningsministeren skal godkende skolens/kursets rektor.

§ 6. Der skal i vedtægten for skolen/kurset indsættes en bestemmelse om, at forældre til elever, elever, der er myndige, og fastansatte ved skolen/kurset altid har ret til at få kendskab til budgetter, regnskaber og revisionsprotokol, som er godkendt i bestyrelsen, at bestyrelsen kan udstrække denne ret til andre, og at bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for retten til indsigt i skolens/kursets forhold. Oplysninger, der er omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven, kan dog ikke videregives.

§ 7. Såfremt skolen/kurset har en skolekreds, skal det angives i vedtægten, hvilken kreds af personer denne består af. Det skal fremgå af skolens/kursets vedtægt, hvis bestyrelsen skal godkende medlemskab af skolekredsen. Såfremt der skal betales kontingent for medlemskab af skolekredsen, skal det fremgå af vedtægten, at bestyrelsen fastsætter dette, jf. dog § 8, stk. 7, og at medlemmerne ikke hæfter personligt for skolens/kursets økonomiske forpligtelser. Såfremt medlemskab af skolekredsen kan ophæves eller suspenderes af bestyrelsen, skal dette fremgå af vedtægten, samt at bestyrelsens afgørelse om medlemskab af skolekredsen kan indankes for skolens/kursets generalforsamling, hvis skolen/kurset har en sådan, såvel af et mindretal i bestyrelsen som af den, der har modtaget afslag på optagelse eller er blevet frataget medlemskab.

§ 8. Såfremt skolen/kurset har en generalforsamling, består denne af forældrene eller af forældrene og de øvrige medlemmer af en eventuel skolekreds.

Stk. 2. Vedtægten skal i øvrigt indeholde de i stk. 3-6 fastsatte bestemmelser.

Stk. 3. Generalforsamlingen indkaldes hvert år af bestyrelsen med et nærmere angivet varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden.

Stk. 4. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde inden en nærmere angiven frist før afholdelsen.

Stk. 5. Der skal føres protokol over det på generalforsamlingen vedtagne. Protokollen underskrives af dirigenten.

Stk. 6. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen ønsker det. Ekstraordinær generalforsamling skal i øvrigt indkaldes af bestyrelsen, når et mindretal på et nærmere angivet antal medlemmer af bestyrelsen eller mindst et nærmere angivet antal af de stemmeberettigede på generalforsamlingen kræver det. Indkaldelse sker som ved almindelig generalforsamling.

Stk. 7. Det kan i vedtægten fastsættes, at generalforsamlingen vælger bestyrelsesmedlemmer, jf. dog § 4, stk. 6, godkender skolens/kursets formål og fastsætter kontingent for skolekredsen. Herudover kan det fastsættes, at bestyrelsen, inden den træffer beslutning, skal høre generalforsamlingen om spørgsmål om ansættelse og afskedigelse af skolens/kursets rektor, jf. dog § 5, stk. 3, skole/kursuspengenes størrelse, det reviderede regnskab, køb, salg og pantsætning af fast ejendom, nedlæggelse af skolen/kurset og vedtægtsændringer. Der kan fastsættes en bestemmelse om, at bestyrelsen skal aflægge beretning for generalforsamlingen. Der kan endvidere optages en bestemmelse om, at uden for de tilfælde hvor bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for likvidation af skolen, kan beslutning om skolens/kursets ophør alene træffes af generalforsamlingen.

Stk. 8. Det kan endvidere fastsættes i vedtægten, at bestyrelsen og generalforsamlingen i fællesskab skal træffe beslutning om skole/kursuspengenes størrelse, køb, salg og pantsætning af fast ejendom og vedtægtsændringer. Det kan fremgå af skolens/kursets vedtægt, at ansættelse og afskedigelse af skolens/kursets rektor skal foretages af generalforsamlingen efter indstilling fra skolens bestyrelse, jf. også § 5, stk. 3.

§ 9. Det skal fremgå af skolens/kursets vedtægt, at skolens/kursets drift gennemføres ved offentlige tilskud, ved egendækning (f.eks. skole-/kursuspenge for eleverne/kursisterne) efter gymnasie- og hf-loven, og at skolen/kurset herudover kan modtage bidrag fra andre.

Stk. 2. Det skal fremgå af vedtægten, at skolens/kursets midler alene må komme skolens/kursets skole-/kursus- og undervisningsvirksomhed til gode, at et eventuelt overskud ved skolens/kursets drift tilfalder skolen/kurset, samt at bidrag til skolen/kurset ikke giver ret til nogen del af skolens/kursets formue eller til udbytte af nogen art.

Stk. 3. Det skal anføres i vedtægten, at bestyrelsen skal forvalte skolens/kursets midler til størst mulig gavn for skolen/kurset og skal tage skyldige økonomiske hensyn.

Stk. 4. Der skal i vedtægten optages en bestemmelse om, at likvide midler skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne herom i gymnasieloven og i hf-loven og ikke må anbringes på konti m.v., som andre end skolen/kurset har rådighed over.

Stk. 5. Der indføjes i vedtægten en frist for årsregnskabets udarbejdelse, revision og afslutning. Det skal fremgå af vedtægten, at alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive regnskabet og afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab.

§ 10. Det skal fremgå af vedtægten, at skolen/kurset udadtil forpligtes enten af bestyrelsens formand og skolens/kursets rektor i forening eller af en af disse i forening med bestyrelsens næstformand, at tegningsretten ikke kan delegeres, samt at der ikke kan gives prokura, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Der kan i vedtægten optages en bestemmelse om, at der til køb, salg og pantsætning eller andre dispositioner over skolens/kursets faste ejendomme kræves underskrift af mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer, jf. § 4, stk. 20.

Stk. 3. Det kan indføjes i vedtægten, at bestyrelsen i øvrigt kan træffe beslutning om, at rektor i nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar bemyndiges til at udføre overordnede ledelsesfunktioner, når dette er nødvendigt for at opnå en hensigtsmæssig daglig ledelse.

§ 11. Det skal fremgå af vedtægten, at bestyrelsen træffer beslutning om ændring af vedtægten, jf. § 4, stk. 20. Det kan fastsættes, at bestyrelsen forud for beslutningen om ændring af skolens/kursets vedtægt skal indhente udtalelse om de påtænkte ændringer fra eventuelle forældre, en eventuel skolekreds eller generalforsamling, jf. § 8, stk. 7. Ligeledes kan det i vedtægten fastsættes, at bestyrelsen og generalforsamlingen i fællesskab skal træffe beslutning om ændring af vedtægterne, jf. § 8, stk. 8.

Stk. 2. Skolens/kursets vedtægt samt vedtægtsændringer skal godkendes af Undervisningsministeriet.

Stk. 3. Vedtægten skal være underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer, og bestyrelsesmedlemmernes navn og adresse skal angives med maskinskrift, og det skal fremgå, hvem der er formand og eventuelt næstformand. Vedtægten skal indsendes i original til Undervisningsministeriet i tre eksemplarer.

§ 12. Det skal fremgå af vedtægten, at beslutning om skolens/kursets nedlæggelse træffes af bestyrelsen med et nærmere angivet flertal, jf. dog stk. 3 og § 8, stk. 7.

Stk. 2. Såfremt bestyrelsen har kompetencen til at træffe beslutning om skolens/kursets ophør, kan det fastsættes, at bestyrelsen forud for beslutningen om ophør skal indhente udtalelse herom fra eventuelle forældre, en eventuel skolekreds eller en generalforsamling, jf. dog stk. 3 og § 8, stk. 7.

Stk. 3. Ophører skolen/kurset med at drive skole/kursusvirksomhed efter formålsbestemmelsen, skal den/det nedlægges.

Stk. 4. Der skal i vedtægten for en privat gymnasieskole være en bestemmelse om, at forældrene umiddelbart herefter orienteres om bestyrelsens beslutning og om grundlaget herfor, samt at det påhviler bestyrelsen at give Undervisningsministeriet og de amtsråd, i hvis amtskommune eleverne er hjemmehørende, meddelelse om skolens/kursets nedlæggelse, ligesom ministeriet skal orienteres af bestyrelsen, hvis skolen/kurset standser sine betalinger, begæres konkurs, eller der i øvrigt er fare for, at skolens/kursets virksomhed må indstilles.

Stk. 5. Ligeledes anføres i vedtægten, at bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens/kursets aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens/kursets nedlæggelse foretages efter gældende regler, samt at skolens/kursets nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.

Stk.6. Det fastsættes i vedtægten, at eventuelle overskydende midler med Undervisningsministeriets godkendelse skal anvendes til skole/kursusformål, der støttes gennem gymnasieloven eller hf-loven. Dette gælder dog ikke i det omfang, hvor det vil stride mod andre økonomiske rettigheder, som er beskyttet af grundlovens § 73. I så fald sker der ikke indskrænkninger i disse bestående rettigheder. Desuden fastsættes det, at bestyrelsen skal fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens/kursets aktiver og passiver er tilendebragt efter gældende regler, herunder at skolens/kursets nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.

Kapitel 2

Ikrafttræden og overgangsregler

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 25. august 2004.

Stk. 2. Bestemmelserne i kapitel 1 skal for nye skoler/kurser være opfyldt ved godkendelsen af skolens/kursets vedtægt. Skoler/kurser, der allerede har fået godkendt en vedtægt, der ikke er i overensstemmelse med denne bekendtgørelse, skal senest den 15. juli 2006 til Undervisningsministeriet indsende vedtægter, der er i overensstemmelse med denne bekendtgørelse.

 

 

 

 

 

 

Undervisningsministeriet, den 9. august 2004

P.M.V.
Lars Mortensen
Styrelseschef

/Pia Thomsen

Officielle noter

1) I henhold til lov nr. 98 af 18. februar 2004 om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område og om ophævelse af lov om de erhvervsgymnasiale uddannelser til højere handelseksamen og højere teknisk eksamen (ændringer som følge af lovgivning om de gymnasiale uddannelsers indhold) benævnes lovene fra den 1. august 2005 henholdsvis Lov om institutioner for uddannelsen til studentereksamen og Lov om institutioner for uddannelsen til højere forberedelseseksamen.