Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om uddannelsen til fotograf

 

I medfør af § 4, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 183 af 22. marts 2004, fastsættes:

Kapitel 1

Uddannelsen

§ 1. Uddannelsens formål er, at eleven gennem skoleundervisning og virksomhedsuddannelse opnår kompetence som fotograf.

Uddannelsens mål

§ 2. Den uddannede kan, under iagttagelse af gældende miljø- og sikkerhedsbestemmelser, selvstændigt og kreativt udføre alle arbejdsprocesser, der forekommer inden for det område, uddannelsen retter sig mod. Den uddannede fotograf har omfattende kendskab til fotografisk teknik, metode og arbejdsprocesser i forbindelse med afsendelsen af visuelle budskaber og kan selvstændigt og kreativt producere fotografiske løsninger med stor kommunikationsværdi.

Stk. 2. Den uddannede har teknisk faglige, kreative, almene og personlige kompetencer, sådan at vedkommende selvstændigt og effektivt kan planlægge og varetage almindeligt forekommende arbejdsopgaver inden for uddannelsen. Vedkommende har det kendskab til kreativ og kommunikativ billedfremstilling, samt de merkantile og sociale sammenhænge i samfundet, der er nødvendigt for erhvervets udførelse.

Stk. 3. Den uddannede har følgende faglige kompetencer:

1) Kan vælge hensigtsmæssigt udstyr og arbejdsprocedure i forhold til intentionen med en given fotografisk opgave.

2) Kan arbejde kreativt, idéudviklende og rationelt under hensyntagen til økonomi, kundekrav, tid, kvalitet og sikkerhed.

3) Kan sikre optimal teknisk kvalitet i relation til det påtænkte anvendelsesformål og i overensstemmelse med den påtænkte distributionsform.

4) Kan beherske planlægningsredskaber.

5) Kan visualisere.

Stk. 4. Den uddannede har følgende almene og personlige kompetencer:

1) Kan arbejde selvstændigt og som ligeværdig samarbejdspartner.

2) Kan vise kreativitet i opgaveløsningen.

3) Kan analysere billedmæssige udtryk til et visuelt budskab og forstå dem i deres stilmæssige og kulturelle kontekst.

4) Kan planlægge og strukturere arbejdsprocesser.

5) Kan løse uforudsete problemer.

6) Kan give og modtage konstruktiv kritik.

Kapitel 2

Uddannelsens varighed og struktur m.v.

§ 3. Uddannelsen er henført til den erhvervsfaglige fællesindgang for Teknologi og kommunikation, jf. § 14, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser.

Stk. 2. Det faglige udvalg for uddannelsen er Billedmediernes Faglige Udvalg.

§ 4. Uddannelsen varer 4 år og 6 måneder.

Stk. 2. Uddannelsen omfatter et obligatorisk grundforløb på 20 uger, jf. bekendtgørelse om grundforløb, og et hovedforløb, der omfatter praktikuddannelse og 40 ugers obligatorisk skoleundervisning. Eleven kan indlede uddannelsen på skole med et grundforløb eller i en praktikvirksomhed.

Stk. 3. Den obligatoriske skoleundervisning i hovedforløbet er opbygget af skoleperioder på 15, 10, 10 og 5 uger, der omfatter grundfag, områdefag, bundne specialefag og valgfag samt valgfri specialefag, jf. § 14, der eventuelt kan placeres som særlige skoleperioder.

Stk. 4. I grundforløbet har eleven mulighed for valgfri undervisning, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (hovedbekendtgørelsen).

Stk. 5. Hovedforløbet kan suppleres med valgfri undervisning (erhvervsrettet påbygning) ved deltagelse i valgfri specialefag, jf. hovedbekendtgørelsen.

Stk. 6. Varigheden og strukturen efter stk. 1-3 fraviges ved voksenuddannelsesforløb, jf. §§ 7 og 8, og ved forløb efter § 9.

§ 5. Det er en betingelse for at begynde på skoleundervisningen i hovedforløbet, at eleven har gennemført grundforløbet, jf. hovedbekendtgørelsens regler om udstedelse af grundforløbsbevis.

Adgangsbegrænsning

§ 6. Der er fastsat adgangsbegrænsning for elever uden uddannelsesaftale i henhold til erhvervsuddannelseslovens § 9, stk. 1. Reglerne i hovedbekendtgørelsen finder anvendelse.

Voksenuddannelsesforløb

§ 7. For voksne med relevant erhvervserfaring, kan skolen efter samråd med det faglige udvalg tilrettelægge et særligt uddannelsesforløb, bestående af perioder med henholdsvis skoleundervisning og praktikuddannelse. Varigheden af skoleundervisningen inklusive eventuelt suppleringskursus, jf. § 8, må ikke overstige varigheden efter § 4.

Stk. 2. Det faglige udvalg kan i særlige tilfælde efter samråd med den eventuelle praktikvirksomhed dispensere fra beskæftigelseskravet efter stk. 1.

Stk. 3. Skoleundervisningen omfatter grundfag, områdefag, specialefag og valgfag.

§ 8. Det i § 7 nævnte forløb kan begynde med et supplerende kursus på indtil 20 uger, der har til formål, at eleven på grundlag af forudgående uddannelse og erhvervserfaring opnår kvalifikationer mindst svarende til grundforløbet. Skolen kan under kurset foretage afklaring af elevens praktiske og teoretiske kvalifikationer med henblik på afgørelse om merit i uddannelsesforløbet i et forløb på indtil 2 uger, jf. hovedbekendtgørelsen. Suppleringskurset og afklaringen kan gennemføres uden uddannelsesaftale.

Fritagelse for dele af uddannelsen

§ 9. Elever, der har afsluttet en gymnasial uddannelse, kan fritages for gennemførelse af grundfag og fælles områdefag i grundforløbet.

Stk. 2. Elever kan i øvrigt fritages for dele af uddannelsen efter bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (hovedbekendtgørelsen) og bekendtgørelse om grundfag.

Kapitel 3

Skoleundervisningen

§ 10. Grundforløbet omfatter følgende områdefag, der varer 5 uger og er særlige for hovedforløbet:

1) Fotografisk udstyrsbetjening og metodik
Niveau: Begynder
Eleven kan betjene gængs professionelt udstyr til belysning, optagelser og bearbejdning af fotografiske billeder.

§ 11. Undervisningen i hovedforløbet omfatter følgende grundfag:

1) Produktudvikling, produktion og service, 3 uger.

2) Stil, form og farve, 3 uger.

3) Erhvervsøkonomi, niveau F, 1 uge.

§ 12. Undervisningen i hovedforløbet omfatter følgende områdefag, der varer i alt 16,5 uger:

1) Fotografisk produktionsteknik
Niveau: Avanceret
Eleven kan foretage optagelser af faste billeder, sådan at de fotografiske krav tilgodeses, og den ønskede kommunikative virkning opnås. Eleven kan beherske anvendelsen af gængs professionelt udstyr til belysning, optagelse, fremkaldelse, bearbejdning, korrektion og transmission af fotografiske billeder .

2) Fotografisk design
Niveau: Rutine
Eleven kan arbejde bevidst med stil- og stemningsskabende elementer og anvende dette ved såvel enkeltstående fotografiske løsninger som ved løsninger, hvori fotografiske billeder indgår i sammenhæng med andre visuelle udtryk.

3) Fotografisk billedkommunikation
Niveau: Avanceret
Eleven kan idéudvikle og producere fotografiske løsninger med høj kommunikationsværdi, herunder vælge og benytte billedbehandlingsteknik, som understøtter beskrevne krav til fotografiske produkters kommunikative indhold.

4) Reklame
Niveau: Rutine
Eleven har kendskab til reklamens rolle i markedsføring, til reklamekodeks og markedsføringsloven, og kan udarbejde forslag til kommunikationsindhold med udgangspunkt i en given ydelses markedsføring overfor en given målgruppe. Eleven kan medvirke ved udformningen af produktionen af reklameproduktion.

§ 13. Til uddannelsen er knyttet følgende bundne specialefag, der varer 6 uger :

1) Fotografisk præsentationsteknik
Niveau: Rutine
Eleven kan producere, færdiggøre og præsentere fotografiske produkter i overensstemmelse med gængse kommunikationsopgaver som udstilling/galleri, hjemmesidepræsentation, mindre tryksager m.v.

§ 14. Undervisningen i hovedforløbet omfatter desuden valgfri specialefag, der som overordnet mål har at give eleven forudsætninger for, selvstændigt og kreativt, at kunne beherske de angivne teknologier og arbejdsmetoder inden for uddannelsen.

Stk. 2. De valgfri specialefag varer i alt 4 uger.

Stk. 3. Senest ved begyndelsen af 3. skoleperiode i hovedforløbet vælger eleven og virksomheden, i samråd med skolen, valgfri specialefag, som eleven skal følge i 3. skoleperiode. Eleven og virksomheden vælger i øvrigt specialefag efter anvisningerne i vejledningen til bekendtgørelsen.

§ 15. Undervisningen i hovedforløbet omfatter endvidere valgfag. Undervisningen følger reglerne for valgfag, jf. hovedbekendtgørelsen. Valgfag varer i alt 6,5 uger.

Praktikuddannelsen

§ 16. Praktikuddannelsen omfatter følgende arbejdsområder og funktioner:

1) Fotografering i atelier.

2) Fotografering on location.

3) Lyssætning i atelier.

4) Lyssætning on location.

5) Arkitektur- og interiørfotografering.

6) Stilleben-fotografering.

7) Pack-shot-fotografering.

8) Person- og portrætfotografering.

9) Billedbehandling og -korrektion.

10) Klargøring af billeder til reproduktion og distribution i digital og analog form.

§ 17. Målene med praktikuddannelsen er:

1) Eleven kan på avanceret niveau udføre alle de funktioner, der typisk forekommer inden for det fotografiske arbejdsområde.

2) Eleven kan på rutineniveau klargøre billeder til reproduktion og distribution i analog og digital form.

3) Eleven har desuden kendskab til aktuelle udviklingstendenser inden for branchen og den fotografiske teknologi samt til kreativ idéudvikling og kommunikation.

Uddannelsesbog m.v.

§ 18. De skolevejledninger, som skolen skal udstede efter de enkelte skoleophold, og de praktikerklæringer, som virksomheden skal udstede efter de enkelte praktikophold, skal indgå i elevens uddannelsesbog, jf. hovedbekendtgørelsen. Indholdet af skolevejledningerne og praktikerklæringerne følger reglerne i hovedbekendtgørelsen.

Kapitel 4

Karaktergivning

§ 19. Bekendtgørelsen om karakterskala anvendes. 13-skalaen anvendes, medmindre andet fremgår af reglerne om det pågældende fag.

Skolens bedømmelse

§ 20. Bedømmelse af grundfag følger reglerne i bekendtgørelse om grundfag.

Stk. 2. Bedømmelse af valgfag følger reglerne for de pågældende fag.

Stk. 3. Ved afslutningen af et områdefag eller specialefag gives en standpunktskarakter. Hvis faget afsluttes med eksamen, er den afsluttende karakter eksamenskarakteren; ellers er den en standpunktskarakter.

Afsluttende prøver (eksamen) m.v.

§ 21. Den afsluttende eksamen, der samtidig udgør en svendeprøve, finder sted i sidste skoleperiode som en del af undervisningen. Bekendtgørelse om eksamensordning ved erhvervsskolerne m.v. finder anvendelse. Eksamen består af 2 prøver:

1) en mundtlig prøve over elevens portfolio, jf. § 22, stk. 1 og

2) et større, selvvalgt projekt, jf. § 22, stk. 2.

Stk. 2. Opgaverne stilles af skolen efter samråd med det faglige udvalg.

Stk. 3. Elevernes løsning af opgaverne bedømmes af en lærer udpeget af skolen og to censorer udpeget af det faglige udvalg. Censorerne kan bistås af to fagkyndige repræsentanter for parterne i det faglige udvalg, der opfylder kravene til at være censor.

Stk. 4. Ved indkaldelsen af elever til den skoleperiode, hvori den afsluttende eksamen afholdes, sender skolen en liste over de pågældende elever med angivelse af elevernes praktikvirksomheder til det faglige udvalg.

§ 22. Den mundtlige prøve varer 45 minutter og består af eksamination over elevens personlige præsentationsportfolio.

Stk. 2. Projektopgaven omfatter en obligatorisk opgave og en valgfri opgave inden for det bundne specialefag fotografisk præsentationsteknik. Den obligatoriske opgave består i tilrettelæggelse og gennemførelse af en udstillingspræsentation af et antal fotografier i posterformat, som eleven producerer med udgangspunkt i egne, eksisterende optagelser. Den valgfri opgave vælges inden for 1 af følgende muligheder:

1) en elektronisk præsentation af udvalgte egenoptagelser.

2) en trykt/printet præsentation af udvalgte egenoptagelser.

3) en kombination af de 2 ovennævnte muligheder.

Stk. 3. Den tilladte tid til løsning af opgaverne i stk. 2 fastsættes, når opgaverne stilles. Samtidig fastsættes hvilke hjælpemidler, eleven kan benytte.

§ 23. Ved bedømmelsen af den mundtlige prøve over elevens portfolio, jf. § 22, stk. 1, lægges vægt på elevens refleksion over egen udvikling, beherskelsen af den fotografiske produktionsteknik, motivvalg, stilsikkerhed og kommunikationsværdien. Ved bedømmelsen af projektet, jf. § 22, stk. 2, lægges vægt på elevens beherskelse af den fotografiske præsentationsteknik.

Stk. 2. Ved bedømmelsen af prøverne giver læreren og de to censorer tilsammen en karakter for den mundtlige eksamen over elevens portfolio og tilsammen en karakter for projektopgaven.

Stk. 3. Eksamenskarakteren (svendeprøvekarakteren) fremkommer som et gennemsnit, hvor karakteren for den mundtlige opgave (portfolio) tæller 2/3, og karakteren for projektopgaven tæller 1/3. For at bestå eksamen (svendeprøven) skal eleven opnå en gennemsnitskarakter på mindst 6.

Sygeeksamen og ny eksamen (eller prøve)

§ 24. Sygeeksamen og ny eksamen (omprøve) følger bekendtgørelse om eksamensordning på erhvervsskolerne mv.

Stk. 2. Der aflægges kun ny prøve i de delprøver, hvor karakteren i den første prøve er under 6.

Skolebevis og afsluttende praktikerklæring

§ 25. Skolebevis udstedes i henhold til hovedbekendtgørelsen og eksamensbekendtgørelsen, når skoleundervisningen er gennemført, og når eleven har opnået mindst karakteren 6 som gennemsnit af alle afsluttende karakterer i grundfag i hovedforløbet.

Stk. 2. Det er endvidere en betingelse for udstedelse af skolebevis, at den afsluttende eksamen, jf. §§ 21 og 22, er bestået.

§ 26. Praktikvirksomheden udsteder afsluttende praktikerklæring, når praktiktiden i virksomheden er afsluttet, jf. hovedbekendtgørelsen.

Uddannelsesbevis

§ 27. Ved uddannelsens afslutning udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen, jf. § 1.

Stk. 2. Uddannelsesbeviset udstedes i henhold til hovedbekendtgørelsen og eksamensbekendtgørelsen, når skolebevis er udstedt, jf. § 25, og afsluttende praktikerklæring(er) for praktikuddannelsen er udstedt, jf. § 26.

Kapitel 5

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 28. Bekendtgørelsen træder i kraft den 26. juli 2004.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1237 af 18. december 2000 om uddannelsen til fotograf, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Den i stk. 2 nævnte bekendtgørelse finder anvendelse for elever, der er begyndt på 1. skoleperiode i hovedforløbet på ikrafttrædelsestidspunktet.

Stk. 4. Skolen fastsætter efter samråd med det lokale uddannelsesudvalg eventuelle overgangsordninger for elever, der er begyndt på uddannelsen efter tidligere regler.

Undervisningsministeriet, den 9. juli 2004

P.M.V.
Jørgen Torsbjerg Møller
Fg. styrelseschef

/Claus Ulrich Schousboe