Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen

 

I medfør af § 39, stk. 1, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 870 af 21. oktober 2003, som ændret ved lov nr. 360 af 19. maj 2004, fastsættes:

§ 1. Skolens leder påser, at alle elever, der er optaget i skolen, herunder elever i børnehaveklassen, deltager i undervisningen.

Stk. 2. Der føres ved fraværslister dagligt kontrol med, at eleverne er til stede under undervisningen. Fraværslisten skal angive følgende om grunden til fraværet:

1) Fravær på grund af elevens sygdom eller lignende.

2) Fravær med skolelederens tilladelse (ekstraordinær frihed).

3) Ulovligt fravær.

Stk. 3. Fraværslisterne indsendes ved hver anden måneds begyndelse til de kommunale skolemyndigheder. For elever i den amtskommunale folkeskole sendes fraværslisten til de kommunale skolemyndigheder i den kommune, der efter folkeskolelovens § 40, stk. 1, påser om eleven er indskrevet i folkeskolen eller får en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

§ 2. Er en elev udeblevet fra undervisningen skal forældrene personligt eller skriftligt give skolen oplysning om grunden hertil i henhold til folkeskolelovens § 39, stk. 2.

§ 3. Ved fravær på grund af sygdom eller lignende, der må skønnes at blive af længere varighed, retter skolen snarest muligt henvendelse til forældrene med henblik på en vurdering af behovet for sygeundervisning. Ved genoptagelse af normal skolegang tager skolens leder stilling til, om eleven har behov for supplerende undervisning eller anden faglig støtte i henhold til folkeskolelovens § 5, stk. 6.

Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse ved hyppige kortvarige forsømmelser på grund af sygdom, når de har haft en samlet varighed af 3 uger (15 skoledage) inden for kvartalet.

Stk. 3. Der gives sygeundervisning efter de derom gældende regler.

§ 4. Ved sygdom af mere end to ugers varighed kan skolen i henhold til folkeskolelovens § 39, stk. 2, 2. pkt., forlange lægeattest herfor. Der vil navnlig være grund til at indhente en lægeattest, når der er tvivl om, hvorvidt fraværet skyldes egentlig sygdom.

Stk. 2. Er der grund til at antage, at elevens sygdom er begrundet i forhold på skolen eller i øvrigt har tilknytning til undervisningen, søger skolen så hurtigt som muligt i samarbejde med eleven og forældrene at kortlægge problemerne og udarbejde løsningsforslag, eventuelt ved inddragelse af pædagogisk-psykologisk rådgivning, Ungdommens Uddannelsesvejledning, den kommunale sundhedstjeneste eller andre institutioner m.v., som eleven har tilknytning til.

§ 5. Hvis skolens leder på grund af særlige begivenheder i familien m.v. har givet en elev tilladelse til at holde ekstraordinært fri fra skole uden for de almindelige ferier og fridage registreres et sådant fravær, jf. § 1, stk. 2, nr. 2.

Stk. 2. Afgørelsen om ekstraordinær frihed træffes på grundlag af en konkret vurdering af den pågældende elevs behov for at holde fri sammenholdt med det afbræk i undervisningen, som en imødekommelse vil indebære.

§ 6. Ved ulovligt fravær tager skolen straks kontakt med elevens forældre med henblik på at afdække årsagen til fraværet.

Stk. 2. Skyldes fraværet, at eleven har svært ved følge med i undervisningen eller har problemer med andre elever eller skolens personale, søger skolen så hurtigt som muligt i samarbejde med eleven og forældrene at kortlægge problemerne og udarbejde løsningsforslag. Skolen overvejer, om pædagogisk-psykologisk rådgivning skal inddrages med henblik på eventuel iværksættelse af specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand.

Stk. 3. Ved ulovligt fravær, der ikke er omfattet af stk. 2, hvor eleven har mange forsømmelser af kortere eller længere varighed eller meget lange fraværsperioder, søger skolen problemerne løst i samarbejde med eleven og forældrene, eventuelt ved inddragelse af pædagogisk-psykologisk rådgivning, Ungdommens Uddannelsesvejledning, den kommunale sundhedstjeneste eller andre institutioner m.v., som eleven har tilknytning til. Er det ikke muligt at skabe den nødvendige dialog med eleven og forældrene med henblik på at sikre, at eleven deltager i undervisningen, inddrager skolen de kommunale skolemyndigheder.

Stk. 4. Hvis skolen får oplysning om, at en elev opholder sig eller kan formodes at opholde sig i udlandet, skal skolens leder give meddelelse herom til kommunen i henhold til reglerne i bekendtgørelse om meddelelser efter § 24 a i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag.

§ 7. Hvis en elev ud over fraværet fra undervisningen også har vanskeligheder i forhold til de daglige omgivelser, skolen eller samfundet eller i øvrigt lever under utilfredsstillende forhold eller har behov for støtte på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, underretter skolens leder kommunen i henhold til reglerne i bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen efter lov om social service.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2004.

Undervisningsministeriet, den 26. juli 2004

P.M.V.
Uffe Toudal Pedersen
Styrelseschef

/Henrik Thode