Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Vejledning til bekendtgørelse nr. 1407 af 22. december 2000 om redderuddannelsen

 

Forord

Uddannelsesbekendtgørelsen og denne tilhørende, autoritative vejledning udgør sammen med de generelle og tværgående regler det samlede forskriftsmæssige grundlag for skolernes og de lokale uddannelsesudvalgs arbejde med de lokale undervisningsplaner m.v. jf. hovedbekendtgørelsens § 3.

Den til enhver tid gældende vejledning for en erhvervsuddannelse vil ligesom de gældende love og bekendtgørelser være at finde i Retsinformation, som er statens juridiske online informationssystem for love og regler. Adgang hertil fås fx via ministeriets hjemmeside på web-adressen: http://us.uvm.dk/erhverv/lov/bek_vejl. Erhvervsskolerne informeres om nye vejledninger via e-mail.

Uddannelsesbekendtgørelse og vejledning er udarbejdet i tæt samarbejde med det faglige udvalg og udstedt af Undervisningsministeriet.

Denne vejledning træder i stedet for vejledning nr. 11734 af 22. december 2000.

Opmærksomheden henledes især på følgende ændringer:

1) Der er indsat nye mål og indhold for de områdefag, der er særlige for hovedforløbet som konsekvens af et ændret grundforløb i indgangen Mekanik, transport og logistik.

2) Fagplanen for uddannelsen er tilrettet som konsekvens af det ændrede grundforløb i indgangen Mekanik, transport og logistik.

3) Bilag 1 er tilrettet som konsekvens af et ændret grundforløb i indgangen Mekanik, transport og logistik.

Kapitel 1

Uddannelsens navn m.v.

Ad § 2

Formålet med uddannelsen er, at eleven gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår kompetence som redder. Kompetencen som redder omfatter både de aktuelle, konkrete og praktiske kompetencer i form at færdigheder og viden, samt udvikling af evner for mere generelle forudsætninger, herunder evnen til at tilegne sig ny viden gennem beskæftigelse og videreuddannelse.

Det under Transporterhvervets UddannelsesRåd nedsatte Driftudvalg for Redderuddannelser har fastsat erhvervsuddannelsens formål ud fra den målsætning, løbende at kunne tilføre branchen højt kvalificerede reddere som kan varetage de opgaver inden for brand, autohjælp, rednings- og ambulancetjeneste, som kræver høj grad af faglig sikkerhed, etisk korrekt, kvalitetsbevidst og serviceorienteret indsats.

De teknisk faglige kvalifikationer/kompetencer i uddannelsen afspejler, at en redder i dag varetager arbejdsfunktioner inden for fire store hovedområder: brand, autohjælp, redning og ambulance. På den baggrund vil den nye redderuddannelse samtidig, mere end nogensinde, betone de almene og personlige kvalifikationer/kompetencer. Dette skyldes først og fremmest, at samfundet som helhed stiller større og større krav til det personale som skal håndtere ofte vanskelige indsatssituationer, hvor mennesker af vidt forskellige sociale, etnisk og religiøs baggrund er involveret. Derfor knytter der sig til uddannelsens mål, begreber som empati, social forståelse, etik og disciplin. Et andet forhold er, at der tydeligvis for en stor del af de unge som gennemfører en erhvervsuddannelse som redder, senere vil blive tale om ganske omfattende efter- og/eller videreuddannelsesaktiviteter, som kræver et ganske højt alment fagligt niveau.

Endvidere er det uddannelsens mål, at den uddannede redder forstår betydningen af at arbejde omhyggeligt og systematisk, samt kan demonstrere samarbejdsevne, selvstændighed, sikkerheds- og ansvarsbevidsthed i sit arbejde.

Fokusområder i løbet af uddannelsen.

Fokusområder er betegnelsen på de elementer i uddannelsen, der lægges særlig vægt på i de forskellige perioder, uddannelsen kan opdeles i.

Undervisningen skal omfatte både praktisk og teoretisk undervisning med henblik på at give eleven de fornødne generelle og specifikke kompetencer.

Valget af grundfag, områdefag og specialefag er fra det faglige udvalgs side begrundet i en vurdering af den kompetence, uddannelsen skal føre til. Fagene bør vægtes og periodiseres i forhold til fokusområderne. Oversigten over fokusområderne omfatter grundforløb og hovedforløb set i forhold til uddannelsestiden.

Fokusområderne danner grundlag for det faglige udvalgs målformuleringer og dermed grundlaget for skolens tilrettelæggelse af undervisningen (den lokale undervisningsplan) i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg.

 

1. Uddannelsesår

2. Uddannelsesår

3. Uddannelsesår

Fagligt erhvervsrettede kvalifikationer/kompetencer

Uddannelse i grundlæggende ambulance-, rednings-, autohjælps- og brandtjeneste

Uddannelse til ambulanceassistent

Uddannelse i videregående rednings- og brandtjeneste

Hovedtemaer i

uddannelsen

Grundlæggende

Redningsteknik

Sundhedsfagligt

Videregående

Redningsteknik

Kapitel 2

Uddannelsens varighed og struktur m.v.

Ad § 4

Uddannelsens opbygning i tre moduler angiver sammen med praktikuddannelsen en gradvis stigning i niveau og kompleksitet, hvor det første modul angiver uddannelse på begynderniveau, det andet modul indeholder en gradvis rutinering, hvorefter det tredje modul afslutter uddannelsen på et avanceret niveau.

Model for redderuddannelsens struktur:

Gr

1p

1s

2p

2s

3p

3s

4p

4s

5p

5s

6p

6s

7p

7s

8p

8s

9p

9s

10p

10s

11p

11s

12p

20u

3u

5u

14u

5u

10u

5u

10u

4u

2u

5u

7u

4u

7u

4u

7u

3u

3u

3u

10u

4u

19u

6u

*

1. modul

2. modul

3. modul

* evt. restpraktik

P = praktik

S = skoleperioder

Skoleundervisningen i hovedforløbet består af tre moduler:

a) Modul 1: uddannelse i grundlæggende ambulance-, rednings-, autohjælps- og brandtjeneste med 15 ugers skolegang

b) Modul 2: uddannelse til ambulanceassistent med 20 ugers skolegang

c) Modul 3: uddannelse i videregående rednings- og brandtjeneste med 13 ugers skolegang

Modul 1:

Den uddannede opnår sådanne færdigheder, at vedkommende efter afslutningen af det 1. modul har erhvervet grundlæggende indsigt i ambulance-, rednings-, autohjælps- og brandtjeneste, således at pågældende har tilstrækkeligt grundlag for at kunne indtræde på. 2. modul og herunder virke som assistent under oplæring.

Eleven :

– har tilegnet sig et studieteknisk grundlag

– har opnået et grundlæggende IT-kendskab

– har erhvervet almen indsigt inden for fagområderne matematik, fysik, kemi, biokemi, mikrobiologi, fremmedsprog, samfundsfag og psykologi iht. de i uddannelsen indlagte grundfag.

– har erhvervet en grundlæggende indsigt i samfundets opbygning og virke, herunder basal viden om sundhedsvæsnet og sociale forhold.

– har erhvervet grundlæggende indsigt i andre kulturkredses værdier og udtryksformer

– har erhvervet grundlæggende indsigt i lovgrundlag m.v. for ambulancetjenestens virke, således at vedkommende kan udføre ambulancetjeneste i et samarbejde med andet sundhedspersonale og andre relevante samarbejdspartnere.

– har erhvervet kørekort til kat. B, C og E -erhverv.

– har erhvervet grundlæggende indsigt i anatomi, fysiologi, somatisk og psykiatrisk sygdomslære herunder basale symptomer , observation af helbredstilstanden samt basal pleje af patienten

– har erhvervet grundlæggende indsigt i ambulancetekniske forhold, skadestedslære samt udrykningskørsel med relevante køretøjstyper.

– har erhvervet en grundlæggende sikkerhed og rutine i betjening, rengøring og vedligeholdelse af ambulancens udstyr.

– Har erhvervet en grundlæggende rutine, således at den pågældende kan foretage et relevant valg af udstyr til skånsom optagning og transport af patient samt foretage en sikker betjening af dette.

– Har erhvervet en grundlæggende rutine, således at vedkommende kan betjene og anvende sikkerhedsudstyr og færdes sikkert på et skadested og assistere ved gennemførelsen af den generelle sikkerhed på skadestedet.

– har erhvervet grundlag for at udføre normalt forekommende autohjælpsopgaver.

– har erhvervet grundlag for at kunne assisterer ved simple arbejdsopgaver under redningsarbejde, herunder anvendelse af trykluftapparat.

– har erhvervet grundlæggende færdigheder i brandtjeneste.

– har erhvervet et grundlag for at virke som assistent under oplæring for en ambulancebehandler

Modul 2:

Den uddannede opnår sådanne færdigheder, at vedkommende efter afslutningen af det 2. modul har gennemgået uddannelse som kvalificerer til at varetage de sundhedsmæssige arbejdsfunktioner som assistent i ambulancetjenesten, hvorefter den uddannede efter gennemgang af 3. modul kan virke selvstændigt som ambulanceassistent.

Eleven:

– har erhvervet sig videregående indsigt i sundhedsvæsenets opbygning, styring, opgaver og udviklingstendenser, herunder de forskellige personalegruppers uddannelse, opgaver og de for sundhedsvæsnet gældende juridiske rammer samt tilsyns- og klageapparat.

– har erhvervet sig videregående indsigt i forholdene i den sociale sektor herunder viden om fysiske, psykiske og sociale handicaps.

– har erhvervet videregående indsigt i den normale psykologiske udviklings begreber og mekanismer, herunder psykologiens betydning for sundhedsfølelse, afgrænsningen til psykiatrien, egenindsigt, krisereaktioner, krisehåndtering og konflikthåndtering.

– har erhvervet videregående indsigt i andre kulturkredses værdier og udtryksformer med særlig vægt på disses møde med sundhedsvæsenet.

– har erhvervet indsigt i principperne for udførelsen af en grundlæggende sundheds- og sygepleje.

– har erhvervet en videregående indsigt inden for fagområderne: anatomi, fysiologi, mikrobiologi, biokemi, farmakologi & medicinhåndtering på et niveau som danner forudsætningen for at den pågældende kan tilegne sig den teoretiske og kliniske indsigt samt de kliniske færdigheder som er nødvendige for virket i ambulancetjenesten og for den efterfølgende faglige/personlige udvikling.

– har erhvervet videregående indsigt i fagområderne somatisk og psykiatrisk sygdomslære (årsager, forløb, symptomer, diagnose, prognose, behandling og observation) herunder indsigt i områdernes væsentligste sygdomme.

– har erhvervet en sådan indsigt og færdighed i fødselslære, at den uddannede forstår fødselens normale forløb og har indsigt i unormale fødselsforløb, herunder kan erkende de væsentligste situationer, håndtere disse og gennemføre fødselsstøtte og observation af moderen og den nyfødte samt assistere ved ambulancebehandling og transport af disse.

– har erhvervet særlig indsigt i de væsentligste sygdommes akutte præsentation i det præhospitale miljø, disses akutte behandling og observation i det præhospitale forløb og særlige problemer som måtte være forbundet hermed.

– har erhvervet indsigt i informationsteknologiske udviklingstendenser eksempelvis mht. tele-medicin samt grundlæggende forståelse for defibrilator, pulsoxymeter m.v. samt elementær fejlfinding, opbygningsprincipper og funktionsmåder.

– har erhvervet indsigt i de medicotekniske områder som med fordel kan anvendes til observation og behandling i det præhospitale forløb

– har erhvervet teoretisk og klinisk indsigt i samt færdighed med hensyn til erkendelse af de typiske symptombilleder ved de væsentligste sygdommes præsentation.

– har erhvervet klinisk indsigt og færdighed i observation og pleje af patienter og handicappede herunder særligt pleje af patienter som præsenterer de væsentligste akutte sygdomme.

– har erhvervet teoretisk og klinisk indsigt i den tidssvarende ambulancebehandling af de væsentligste sygdomme i den akutte fase samt erhvervet færdighed i gennemførelsen af den observation og behandling som varetages af ambulanceassistenten.

– har opnået færdighed i at udøve denne viden og disse færdigheder både i den kliniske praktik på sygehus og i den sideløbende ambulancepraktik i en proces, hvor den pågældende løbende anvender både sin ambulancetekniske viden og færdighed fra 1. modul i kombination med den sundhedsmæssige viden og færdighed som erhverves på 2. modul .

– har erhvervet en forståelse for betydningen af løbende kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af ambulancetjenestens ydelser, herunder betydningen af det personlige ansvar og brugen af tidssvarende dokumentationssystemer.

Modul 3:

Den uddannede opnår en sådan indsigt og sådanne færdigheder, at vedkommende efter afslutningen af det 3. modul kan virke selvstændigt som ambulanceassistent, herunder udføre frigørelse af fastklemte i samfærdselsmidler på et videregående redningsteknisk niveau samt varetage arbejdsopgaver som funktionsuddannet brandmand.

Den uddannede skal også have erhvervet sig en sådan generel indsigt og specifik sundhedsmæssig viden, at den pågældende - såfremt vedkommende måtte være egnet dertil - senere kan indtræde i efter/videreuddannelse inden for niveau II / niveau III-uddannelse i ambulancetjenesten eller inden for redningsteknik, autoteknik, indsatsledelse m.v.

Eleven:

– har erhvervet grundlag for operationelt virke ved frigørelse af fastklemte i forskellige samfærdselsmidler på et videregående redningsteknisk niveau.

– har erhvervet indsigt i arbejdet hos andre væsentlige skadestedsaktørere såsom politi, alarmcentraler, brandvæsner, lægestøtteordninger etc. samt samarbejde med disse.

– har erhvervet en fuldstændig beherskelse af rammer og principper for skadestedslære, herunder samspillet mellem ambulancelederfunktionen og skadestedets øvrige aktører og forudsætningerne for én samlet koordineret og optimeret indsats hvor patienten er i centrum. Endvidere at pågældende, udover den nødvendige patientbehandling, kan iværksætte den nødvendige sikring af ambulancepersonalet, skadestedet, tilskuere og tilskadekomne, ved hjælp af ambulancens udstyr, herunder planlægge et frigørelsesforløb/ evakueringsforløb og bl.a. indlede frigørelse af fastklemt med ambulancens eget værktøj.

– har erhvervet et internationalt branchekendskab primært inden for EU-området, blandt andet gennem studiebesøg hos ambulance-, rednings- og brandaktører.

– har erhvervet den funktionsbestemte uddannelse i brandtjeneste.

Uddannelsen kan afkortes for elever der har gennemført en fuld ungdomsuddannelse af minimum 2 års varighed. I disse tilfælde afkortes uddannelsen med 6 måneder.

Ansøgning om afkortning af uddannelsen skal ske inden uddannelsesaftalen træder i kraft. Det faglige udvalg godkender ikke anmodninger om afkortning, som fremsendes når uddannelsen er i gang.

Ad §§ 6-7

I bekendtgørelsen er det fastlagt, at der findes to modeller for voksenuddannelse:

– som særligt tilrettelagt forløb

– som meritforløb.

Mål og struktur for voksenuddannelse som særligt tilrettelagt forløb:

Forløbet indeholder de samme mål som den ordinære erhvervsuddannelse, men tilrettelægges som et særligt forløb for hvert hold.

Det særligt tilrettelagte forløb varer 2 og 9 måneder.

Merit i særligt tilrettelagte forløb, jf. meritskema.
(bilag 1)

I forbindelse med gennemførelse af en VEUD som særligt tilrettelagt forløb kan der tildeles merit for allerede erhvervede kvalifikationer. Tildelingen af merit skal gives i forbindelse med uddannelsens start. Der skal derfor gennemføres vejledende samtaler med de voksne før uddannelsen påbegyndes med henblik på at afdække allerede erhvervede kvalifikationer og ikke mindst at sammensætte VEUD-hold, der har en ensartet merit.

VEUD-hold som særligt tilrettelagte forløb har som forudsætning, at de voksne følges ad gennem hele uddannelsen. Derfor er det nødvendigt med ensartede forudsætninger og dermed ensartet merit på de enkelte hold.

I de tilfælde, hvor en voksenelev ikke er i besiddelse af de samme kvalifikationer som de øvrige på VEUD-holdet, skal skolerne sørge for at bringe den voksne op på det tilsvarende niveau. Dette kan som regel lade sig gøre ved at visitere til et eller flere AMU-kurser.

Individuel meritforløb for erfarne

Målgruppe:

Personer med minimum 4 års relevant erhvervserfaring inden for transportområdet indeholder en målgruppe som består af velkvalificerede transportarbejdere. Med dette menes transportmedarbejdere, der besidder mange kvalifikationer formelle som uformelle, indenfor både faglige og almene områder.

Følgende kvalifikationer vil bidrage til yderligere merit:

1. Personer der har afsluttet Folkeskolen på 10. klassesniveau (afgang/udvidet) - eller som har mere end 10 års skolegang bag sig. Derfor vil det ikke være usædvanligt at målgruppen er i besiddelse af kvalifikationer som vil kunne udløse merit i forhold til grundfagene.

2. Personer som i forvejen har gennemført en faglig uddannelse inden for andre faglige områder. Der vil her være tale om primært uddannelser inden for mekanikerområdet, handel & kontor, bygge & anlæg samt sundhedsområdet.

3. Personer som har tilegnet sig væsentlig transportfaglige kvalifikationer via AMU-uddannelser.

4. Personer der gennem arbejdslivserfaring har tilegnet sig praktisk talt alle de praktiske færdigheder - inklusiv det at løse problemer i indsatssituationer.

5. Personer der via deres fritids- og arbejdsliv har tilegnet sig almene kvalifikationer inden for eksempelvis dansk, matematik eller sprog der overstiger erhvervsuddannelsens grundfagsniveauer. Dette kan eksempelvis være sket gennem foreningsarbejde, fagligt arbejde, aftenskoler og mange andre steder.

VEUD og individuel merit:

– Det som adskiller det individuelle meritforløb fra den traditionelle VEUD er følgende:

– De voksne kommer til at gå den individuelle kvalificeringsvej. Det vil sige, at de i modsætning til de traditionelle VEUD hold får et uddannelsesforløb, hvor de ikke kommer til at gå sammen med de samme mennesker gennem 2 år.

– De voksne får således reel merit for deres .

– Det individuelle forløb betyder samtidigt, at uddannelsesperioderne har en kortere varighed, og at der ikke nødvendigvis vil være tale om at man går på den samme skole hele tiden.

– Selvom der er tale om velkvalificerede voksne, kan der naturligvis stadigvæk være områder, hvor den voksne har brug for at erhverve sig almene kvalifikationer. Det kan ske gennem eksempelvis et særligt alment fagmodul inden for rammerne af erhvervsuddannelseslovens § 16.

Hvad kan give merit:

Når der er tale om meritforløb for erfarne kan der gives merit både i forhold til formelt erhvervede kvalifikationer samt i forhold til uformelt erhvervede kvalifikationer. Med det menes, at man både kan få merit for de kvalifikationer der er opnået i et uddannelsessystem, og de kvalifikationer der er opnået på anden vis - det vil sige uden for uddannelsessystemet. Der kan således tildeles merit ud fra:

1) Erhvervserfaring, hvorunder kvalifikationer kan være tilegnet eksempelvis gennem sidemandsoplæring.

2) Uddannelseserfaring. Dokumenteret og afsluttet uddannelse inden for AMU-systemet eller inden for andre uddannelsessystemer.

3) Andre kvalifikationer erhvervet uden for uddannelsessystemet.

For at meritering kan foretages, skal flg. iagttages:

a) Dokumenteret uddannelseserfaring kan umiddelbart godskrives.

b) Erhvervserfaring kan afdækkes gennem kvalifikationsafprøvning.

Til dette formål har TUR udarbejdet et særligt afklaringsværktøj, hvor alle område- og specialefagene i erhvervsuddannelsen er oplistet i målbar form i forhold til komplementære AMU-uddannelser. Herefter er uddannelsesmålene omskrevet til reelle kvalifikationer.

TUR`s afklaringsværktøj kan både anvendes til interview af meritansøgeren samt i konkret afprøvning af såvel praktiske som teoretiske kvalifikationer.

Forudsætninger for at meritforløb for erfarne kan gennemføres:

Forudsætninger for meritforløb er fastsat i uddannelsesbekendtgørelsen.

Det individuelle meritforløb, jf. § 7 skal have en varighed på minimum 4 måneder og normalt en maksimum varighed på 12 måneder inkl. afsluttende skoleperiode med svendeprøven.

Desuden er det en forudsætning, at der indgås en uddannelsesaftale med en godkendt virksomhed.

Endvidere skal der gennemføres en individuel kvalifikationsvurdering.

Den individuelle kvalifikationsvurdering/afklaring sker gennem følgende faser:

1) Der skal ske en afklaring af:

a) Faglige kvalifikationer

b) Almene kvalifikationer

c) Personlige kvalifikationer

2) Tilkendelse af merit

3) Uddannelsesvejledning.

Til brug for den individuelle kvalifikationsvurdering/afklaring har TUR udarbejdet en særlig logbog.

Der henvises i øvrigt til den uddybende vejledning som er udarbejdet af TUR.

Ad § 9

Uddannelsen kan afkortes for elever, der har gennemført en fuld ungdomsuddannelse af minimum 2 års varighed. I disse tilfælde afkortes uddannelsen med 6 mdr.

Ansøgningen om afkortning af uddannelsen skal ske inden uddannelsesaftalen træder i kraft

Kapitel 3

Skoleundervisningen m.v.

En erhvervsuddannelse inden for redderområdet giver endvidere adgang til flg. videregående uddannelser i sundhedsskolesystemet, jf. Sundhedsministeriets regler herom:

a) Ambulancebehandleruddannelse (niveau 2)

b) Avanceret ambulancenehandler (niveau 3)

En erhvervsuddannelse inden for redderområdet giver samtidigt adgang til den kortere, videregående uddannelse som transportlogistiker, når den suppleres med følgende enkeltfag:

– Engelsk på niveau B

– Tysk på niveau C

– Matematik på niveau C

Undervisningen skal gennem hele uddannelsen tilrettelægges på følgende måde:

Undervisningen skal sætte eleven i stand til selvstændigt at tilegne sig viden og fornødne færdigheder til fremtidig beskæftigelse på arbejdsmarkedet som redder.

Undervisningen skal sætte eleven i stand til selvstændigt og i samarbejde med andre, at tilegne sig viden og fornødne færdigheder til fremtidig beskæftigelse på arbejdsmarkedet som redder.

De almene og personlige kvalifikationer/kompetencer spiller en særdeles stor rolle i uddannelsen og i de arbejdsfunktioner som reddereleverne senere skal udføre.

Undervisningen skal afspejle arbejdsfunktioner og teknologianvendelse m.v., der er karakteristisk for uddannelsesområdet.

Undervisningen skal give indsigt i og forståelse for miljømæssige forhold, herunder håndtering af miljømæssige problemstillinger i forbindelse med materialeanvendelse.

I redderuddannelsens hovedforløb er der ingen opdeling af fag i de enkelte skoleperioder. Dog er der udformet en vejledende fagplan. Det er op til skolen sammen med eleverne, praktikstederne og det lokale uddannelsesudvalg at placere de enkelte fag i skoleperioderne.

Samfundsfag D indgår i uddannelsen som begrundet i uddannelsens mål. Sundhed, kemi, hygiejne og psykologi knytter sig målrettet til område- og specialefagene i ambulancetjeneste. Fysik er målrettet område- og specialefagene i autohjælp, bjærgning og redning.

Informationsteknologi omfatter alle teknisk faglige områder i uddannelsen og afspejler den nye teknologis indtog i alle reddernes arbejdsfunktioner.

Samtidig skal det påpeges, at arbejdet som redder kræver en god fysisk form og et godt helbred. Netop derfor er det uhyre vigtigt, at der indarbejdes en bevidsthed i eleverne om betydningen af at vedligeholde denne, hvorfor skolerne kraftigt anbefales at tilgodese dette forhold.

Område- og specialefagenes slutmål er i det følgende beskrevet på følgende tre niveauer*:

De tre niveauer:

 

Begynderniveau. Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra en kendt problemstilling eller kan udføre en mere kompliceret aktivitet under vejledning.

På dette niveau lægges der vægt på følgende personlige kvalifikationer: Lyst til at sætte sig ind i uddannelsens fundamentale kundskabs- og færdighedsområder og til at udvikle ansvarlighed samt grundlag for fortsat læring. På begynderniveauet grundlægges ligeledes selvstændighed i opgaveløsning.

Rutineniveau. Eleven kan planlægge og gennemføre en opgave/aktivitet eller løse et problem i rutine- og/eller kendte situationer og omgivelser - alene og i samarbejde med andre.

På dette niveau lægges der vægt på følgende personlige kvalifikationer: Evne til selvstændigt at sætte sig ind i mere komplicerede problemstillinger og til at kommunikere med andre om løsningen heraf. Yderligere lægges der vægt på fleksibilitet og omstillingsevne.

Avanceret niveau. Eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave/aktivitet eller løse et problem også i ikke rutine situationer - alene og i samarbejde med andre - under hensyntagen til opgavens art.

På dette niveau lægges der vægt på følgende personlige kvalifikationer: Evne til at tage selvstændigt ansvar og vise initiativ til selv at formulere og løse faglige og sociale opgaver og problemer. Yderligere lægges der vægt på kvalitetssans og kreativitet.

* Der er ikke angivet niveau på fag, der er kørekort og certifikater.

Ad § 11

Grundforløbet indeholder områdefag, der er særlige for hovedforløbet med følgende supplerende mål og indhold:

Surring/stuvning og af-/pårigning

Niveau

Begynder

Varighed

0,7 uge

Mål og øvrige rammer

– Eleven kan medvirke til at håndtere og surre almindelige godstyper på lastbiler, påhængsvogne eller andre køretøjer.

– Eleven kan medvirke til at foretage almindelig af-/pårigning med presenning.

Merit

 

Introduktion til kranarbejde

Niveau

Begynder

Varighed

0,6 uge

Mål og øvrige rammer

– Eleven har kendskab til de generelle regler om sikkerhed i forbindelse med kranarbejde.

– Eleven kan under opsyn operere ikke-certifikatkrævende kraner på en betryggende måde.

Merit

 

Introduktion til gaffeltruck

Niveau

Begynder

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

– Eleven kan under opsyn på en sikker og forsvarlig måde føre gaffeltruck, hvortil der kræves certifikat (B), i normalt forekommende arbejdssituationer.

– Eleven kan foretage dagligt starteftersyn på gaffeltruck.

– Eleven gennemgår trafikforberedende undervisning, som inden for en virksomheds område sætter eleven i stand til på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde at føre og betjene transportredskaber, herunder gaffeltruck, på en måde, så der udvises kendskab til almindelig trafik og færdselsadfærd.

– Eleven er bekendt med kravene til at bestå certifikatprøven og har afprøvet sine evner i forhold til den teoretiske del af certifikatprøven.

Merit

 

Anhugning

Niveau

Begynder

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

– Eleven har grundlæggende viden om anhugningsteori og kranbetjening.

– Eleven har kendskab til de generelle regler om sikkerhed og signalgivning vedrørende anhugning.

– Eleven kan foretage enkle anhugningsopgaver blandt andet ved hjælp af signaler fra kranfører.

Ny på lager

Niveau

Begynder

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

– Eleven kan udføre almindeligt forekommende arbejdsopgaver på et lager blandt andet ved hjælp af gaffeltruck og andet håndteringsudstyr.

– Eleven kan udføre og deltage i lagerstyring ved normalt forekommende lagerarbejde, herunder modtage og efterse forskellige lastbærere for skader og anvende almindelige dokumenter, papirer mv.

– Eleven kan betjene virksomhedens interne og eksterne kunder korrekt.

– Eleven kan på begynderniveau anvende edb som arbejdsredskab.

Ny i lastbilen

Niveau

Begynder

Varighed

0,7 uge

Mål og øvrige rammer

– Eleven kan foretage grundlæggende manøvrering med lastbil, herunder bakning ved hjælp af spejle.

– Eleven kan foretage almindeligt dagligt starteftersyn, herunder udbedre mindre driftsfejl og foretage fejlmeldinger.

Fagplan for uddannelsen

Skoleundervisningen omfatter grundfag, områdefag, specialefag og valgfag med følgende fordeling på uddannelsesår.

I modelskitserne for uddannelsens struktur er der taget udgangspunkt i, at uddannelsens grundfag, områdefag og specialefag ud fra pædagogiske overvejelser fordeles, planlægges og gennemføres som moduler i temaer eller projekter, der kombinerer teori og praktiske øvelser under skoleperioderne i hovedforløbet.

Valgfagsmodulerne fordeles hensigtsmæssigt på skoleperioderne. Se i øvrigt efterfølgende skema over fagplan for uddannelsen med grundfag, områdefag og specialefag, herunder en mulig placering på uddannelsesår.

 

1. år

2. år

3. år

4. år

Grundfag 22 uger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbejdsmiljø, 1 uge

*

 

 

 

Dansk F, 2 uger

*

 

 

 

Førstehjælp og brand, 0,5 uge

*

 

 

 

Informationsteknologi F, 2 uger

*

*

 

 

Naturfag F, 2 uger

*

 

 

 

Fremmedsprog F, 2 uger

 

 

*

*

Fysik F, 2 uger

 

*

 

*

Hygiejne, 1 uge

 

 

*

 

Kemi F, 2 uger

 

 

*

 

Psykologi, 2 uger

 

*

*

*

Samfundsfag D, 4,5 uger

 

*

*

*

Sundhed, 1 uge

 

 

*

 

 

 

 

 

 

Områdefag 28,4 uger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduktion til færdselslære, 1 uge

*

 

 

 

Køretøjets opbygning og vedligehold samt motorlære, 2,5 uger

*

 

 

 

Chauffør, 2,0 uge

* 1)

 

 

 

Lager, 1 uge

* 1)

 

 

 

Redder, 1 uge

* 1)

 

 

 

Andre transportområder, 1 uge

* 1)

 

 

 

Surring/stuvning og af-/pårigning, 0,7 uge

* 2)

 

 

 

Introduktion til kranarbejde, 0,6 uge

* 2)

 

 

 

Introduktion til gaffeltruck, 1 uge

* 2)

 

 

 

Anhugning, 1 uge

* 2)

 

 

 

Ny på lager, 1 uge

* 2)

 

 

 

Ny i lastbilen, 0,7 uge

* 2)

 

 

 

Ambulanceassistent trin 1, 2 uger

 

 

*

 

Ambulanceteknik, 1 uge

 

*

 

 

Bjærgning, 0,8 uge

 

*

 

 

Grundlæggende autohjælp, 2 uger

 

*

 

 

Grundlæggende brand, 1 uge

 

*

 

 

Grundlæggende redning, 2 uger

 

*

 

 

Internationale forhold og branchekendskab, 1 uge

 

 

 

*

Køreuddannelse, kat. B/erhverv, 1 uge

 

*

 

 

Køreuddannelse, kat. C, 1,5 uge

 

*

 

 

Køreuddannelse, kat. E, 1 uge

 

*

 

 

Skadestedslære, 1 uge

 

*

 

 

Videregående køreteknik og udrykningskørsel, 0,6 uge

 

*

*

 

Bundne specialefag 9 uger

 

 

 

 

 

 

Ambulanceassistent trin 2, 6 uger

 

 

*

 

Funktionsuddannelse brand, 3 uger

 

 

 

*

 

 

 

 

 

Valgfri specialefag 1 uge

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

Valgfag 7 uger

 

*

*

*

* Markeringerne angiver en mulig placering af fagene.

1) Familierettede områdefag i grundforløbet.

2) Områdefag i grundforløbet, der er særlige for hovedforløbet.

Skraveret tekst: Her er der tale om grundfag og områdefag i grundforløbet: Mekanik, transport og logistik.

Med hensyn til faget informationsteknologi findes faget både i grund- og hovedforløbet. Der henvises til grundforløbsbekendtgørelsens fagbilag for fællesindgangen Mekanik, transport og logistik.

Ad § 13

Hovedforløbet omfatter følgende områdefag med supplerende mål og indhold:

Ambulanceassistent trin 1

Niveau

Rutine

Varighed

2 uger

Mål og øvrige rammer

– Eleven har indsigt i pædagogisk/psykologiske forhold omkring menneskers psy-kiske udvikling, kommunikation, roller, samarbejde, generationsforskelle, kriseteori, vejledning og undervisningslære.

– Eleven har indsigt i sociale/samfundsfaglige forhold omkring samfundslære, levevilkår, livsformer, fremmede kulturer, social- og sundhedspolitik, lovgivning inden for sundhedsområdet, handicaplære og arbejdsmiljø.

Ambulanceteknik

Niveau

Rutine

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

– Eleven kan føre en ambulance, både med og uden udrykning, samt med og uden patient, på en sikker, hurtig, forsvarlig og hensigtsmæssig måde.

– Eleven kan optræde på en etisk korrekt måde overfor patienter og pårørende i forbindelse med indlæggelse af syge.

– Eleven kan påbegynde basal frigøring af fastklemte med ambulancens værktøj. udfører transport af tilskadekommne, syge og fødende.

– Eleven kan anvende elementære regler for radiokommunikation.

– Eleven kan vurdere patienter, pårørende og tilskueres psykiske reaktionsmåde udfra kendskab til psykologiske teorier herom. betjene, rengøre og vedligeholde ambulancens udstyr.

– Eleven kan på grundlag af valg af den ergonomisk mest hensigtsmæssige ar-bejdsstilling eller -bevægelse udføre arbejdsfunktioner således, at vedkommende handler udfra et kendskab til kroppens opbygning og de sundheds- og sikker-hedsmæssige hensyn som arbejdet fordrer.

– Eleven kan håndtere egne samt kollegers psykiske reaktionsmåde ud fra kend-skab til psykologiske teorier herom.

– Eleven kan medvirke til forebyggelse af ulykker og arbejdsmiljøskader gennem et teoretisk og praktisk kendskab til arbejdsmiljøloven og det forebyggende sikkerheds- og sundhedsarbejde.

Merit

AMU uddannelsesplan »Grundkurus-ambulance«

Bjærgning

Niveau

Rutine

Varighed

0,8 uge

Mål og øvrige rammer

– Eleven kan udføre simpelt arbejde med og vedligehold på hydraulisk drevne spil

– Eleven kan udføre grundlæggende belastningsberegninger på wire, stålkæder og sjækler, herunder anvendelse af tabeller efter gældende regler.

– Eleven kan i praktik beregne og udføre simple bjærgninger af forskellige objek-ter under forskellige omstændigheder under iagttagelse af gældende sikkerheds-regler samt omstændigheder, hvorunder arbejdsmiljømæssige og ergonomiske hensyn tilgodeses.

– Eleven kan udføre vedligehold af bjærgningsudstyr.

 


Grundlæggende autohjælp

Niveau

Rutine

Varighed

2 uger

Mål og øvrige rammer

– Eleven kan anvende deres viden omkring køretøjets opbygning i alle facetter inden for autohjælp samt i andre fagområder eksempelvis frigørelse.

– Eleven kan udføre anhugning til flotbringning, slæbning eller bugsering på velegnede steder på køretøjer med selvbærende karosseri.

– Eleven kan identificere henholdsvis diesel-, benzin-, 2 og 4 takts-, V-, og boxermotorer samt eldrevne biler ud fra udformning og særlige kendetegn.

– Eleven kan lokalisere og udskifte kølerslanger, ventilatorrem, efterfylde og udlufte kølesystemet, samt udmåle og påfylde kølervæske.

– Eleven kan udskifte olie, oliefilter og olieindikator.

– Eleven kan identificere brændstofsystemets enkelte komponenter på såvel benzindrevne som dieseldrevne biler, samt kunne udlufte dieselanlæg.

– Eleven kan identificere og afhjælpe fejl på/udskiftning af tændrør, tændingsanlæg og tændledninger.

– Eleven kan identificere og afhjælpe fejl på/udskiftning af lygter/pærer, akkumulator, kabler anhængerstik.

– Eleven kan udføre korrekt starthjælp på henholdsvis 12 og 24 volts biler ved henholdsvis parallel- og serieforbindelser.

– Eleven kan udføre korrekt døråbning på mindre køretøjer.

– Eleven kan udføre hjulskift på mindre køretøjer, herunder foretage sikring.

– Eleven kan anvende de hydrauliske hjælpemidler på grill- og ladvogne.

– Eleven kan udføre systematisk fejlfinding, samt afhjælpe disse fejl med simpelt værktøj.

– Eleven kan anvende relevante virksomhedsforskrifter i forbindelse med autohjælp, herunder også anvisninger om begrænsninger af tekniske indgreb på køretøjer, samt færdselslovens regler for bugsering.

– Eleven kan udføre korrekt anhugning, læsning og sikring af havarist, såvel biler som motorcykel, på grill- og ladvogn.

– Eleven kan fjerne P.T.U. - køretøjer (parkering til ulempe) efter gældende regelsæt og politiets anvisninger.

– Eleven kan vurdere arbejdsopgavers farlighed i forhold til autohjælpsmandskabets arbejdsmiljø, samt træffe de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at undgå arbejdsskader.

Merit

AMU uddannelsesplan »Grundkursus-autohjælp«

Grundlæggende brand

Niveau

Rutine

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

– se bekendtgørelsen

 


Grundlæggende redning

Niveau

Rutine

Varighed

2 uger

Mål og øvrige rammer

– Eleven kan assistere, klargøre, betjene og vedligeholde redningsvognen og dens udstyr.

– Eleven kan anvende elementære regler for radiokommunikation. Eleven kan udvise etisk korrekt optræden overfor kunder, tilskadekomne, pårørende og tilskuere.

– Eleven kan forebygge egen og andres tilskadekomst ud fra grundlæggende regler for sikkerhed, herunder også indsats ved uheld med farlige stoffer.

– Eleven kan vurdere arbejdsopgavers farlighed i forhold til redningsmandskabets arbejdsmiljø, samt træffe de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at undgå arbejdsskader.

– Eleven kan arbejde med trykluftapparat efter gældende regler og erhverver certifikat.

– Eleven kan foretage afdækning og afstivning efter indlærte principper under hensyntagen til sikkerhedsmæssige og lovmæssige forhold ved brand og redningsarbejde herunder regler for arbejde med asbest.

– Eleven kan udføre transport af syge/tilskadekomne mindre dyr i forhold til det lovmæssige grundlag. Herunder også regler for aflivning af dyr.

– Eleven kan foretage vandskadebekæmpelse med pumpe, vandstøvsuger og affugter.

– Eleven kan assistere ved mindre frigørelsesopgaver.

– Eleven kan deltage i redningsarbejde på og i vand ved hav, søer, åer m.v., herunder udføre eftersøgningsopgaver og bjærgning af tilskadekomne.

– Eleven kan udføre arbejde under overholdelse af den personlige sikkerhed ved arbejde over og under terræn.

Merit

AMU uddannelsesplan »Grundkursus-redning«

 


Internationale forhold og branchekendskab

Niveau

Rutine

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

– Eleven kan tilegne sig og vurdere information om internationale forhold og branchekendskab, herunder til den internationale arbejdsdeling inden for egen branche og muligheder for at søge beskæftigelse i andre EU-lande.

– Eleven deltager i en studietur til udlandet, fortrinsvis inden for EU. Gennem studieturen og forarbejdet til denne skal eleven få indsigt i:

1. erhvervets fremtidsperspektiver og udviklingspotentialer,

2. arbejdsmetoder, teknologi og uddannelsesforhold, der afviger fra danske forhold,

3. andre og særegne kulturforhold.

– Eleven udarbejder i samarbejde med andre en rapport om studieturen, som sendes til de enkelte elevers praktikvirksomhed og det faglige udvalg.

Elever, der ikke kan fremskaffe eller afholde de med studieturen særlige udgifter, skal af skolen fritages for deltagelse i studieturen. Disse elever skal i stedet deltage i anden form for undervisning efter skolens nærmere bestemmelser.

Køreuddannelse, kategori B/erhverv

Niveau

 

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

– se bekendtgørelsen

Køreuddannelse, kategori C

Niveau

 

Varighed

1,5 uge

Mål og øvrige rammer

– se bekendtgørelsen

Køreuddannelse, kategori E

Niveau

 

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

– se bekendtgørelsen

 


Skadestedslære

Niveau

Rutine

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

– Eleven kan færdes på et skadested og indgå i korrekt samarbejde med politi, sygehusvæsen samt anden offentlig myndighed.

– Eleven kan give korrekte tilbagemeldinger, der sikrer en rigtig og tilstrækkelig hjælpeassistance ud fra en vurdering af forskellige ulykkestyper og deres om-fang.

– Eleven kan selvstændigt iværksætte den nødvendige sikring af ambulanceperso-nalet, skadestedet, tilskuere og tilskadekomne, dersom det er muligt ved hjælp af det udstyr, der er i ambulancen.

Merit

AMU uddannelsesplan »Grundkursus-ambulance«

Videregående køreteknik og udrykningskørsel

Niveau

Rutine

Varighed

0,6 uge

Mål og øvrige rammer

– Eleven er i stand til at handle hensigtsmæssigt i vanskelige og pludseligt opståe-de situationer, under anvendelse af korrekt styre-, bremse-, undvige- og afvær-geteknik.

– Eleven kan vurdere og bedømme følgende køretekniske og mekaniske/fysiske faktorer:

– Eleven har en viden om trafikadfærd inden for nedennævnte psykologiske og holdningsmæssige forhold, så vedkommende reagerer hensigtsmæssigt i trafik-situationer og over for andre trafikanter: Nogle grundlæggende psykologiske forhold vedrørende egen og andres opfattelses- og reaktionsevne. De særlige ulykkes- og risikoforhold, der er forbundet med kørsel i store køretøjer. Særlige færdselsregler for store køretøjer.

– Eleven har forud for den praktiske køreteknik gennemgået gældende sikkerheds-regler for køreteknisk undervisning, således at vedkommende kan anvende den erhvervede viden i forbindelse med afvikling af den køretekniske træning.

– Eleven kan vurdere vej-, vejr- og trafikforhold er stand til at vurdere de risici, der er ved kørsel med store køretøjer.

– Eleven er i stand til at anvende korrekt styre-, bremse-, undvige- og afværgetek-nik, og derved reagerer hensigtsmæssigt i vanskelige og pludseligt opståede si-tuationer.

– Eleven har kendskab til regler for udrykningskørsel og indsigt i særlige forhold vedr. trafiksikkerhed samt kørsel med og uden patient i forskellige køretøjstyper.

Merit

AMU uddannelsesplan »Videregående køreteknik«

 


Ad § 14

Undervisningen i hovedforløbet omfatter 9 ugers bundne specialefag med supplerende mål og indhold:

Ambulanceassistent trin 2

Niveau

Avanceret

Varighed

6 uger

Mål og øvrige rammer

– Eleven har indsigt i sygdomsforebyggelse, sundhedsfremme, grundlæggende sygepleje, herunder pleje af nyfødte, ernæringslære, medicinadministration og hjælpemiddellære.

– Eleven har indsigt i anatomi, fysiologi, mikrobiologi, infektionspatologi, hygiej-ne, farmakologi, sygdomslære herunder symptomer, observationsteknikker samt klinisk vurdering og fødselslære.

Funktionsuddannelse brand

Niveau

Avanceret

Varighed

3 uger

Mål og øvrige rammer

– se bekendtgørelsen.

Ad § 15

Desuden omfatter hovedforløbet 1 uges valgfri specialefag.

De valgfri specialefag vælges i samråd mellem eleven, praktikstedet og skolen. Der kan vælges mellem følgende valgfri specialefag med følgende niveau, vejledende uddannelsestid, mål og indhold:


Autohjælp/redning-bjærgning

Niveau

Avanceret

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

– Eleven er i stand til at udføre arbejde med og vedligehold på hydraulisk drevne spil.

– Eleven er i stand til at udføre belastningsberegninger på wire, stålkæder og sjækler, herunder anvendelse af tabeller efter gældende regler.

– Eleven kan praktisk anvende tilrådighedværende bjærgningsudstyr, herunder også kraftpuder.

– Eleven kan beregne tilstrækkelig trækkraft til bjærgning af given havarist, ved hjælp af tabel eller momentberegning, samt konstruere kræfternes parallelo-gram, og forklare spredningsvinklens betydning for materialespændingen i en hanefod.

– Eleven kan beregne den maksimale ankerværdi under given omstændigheder, samt kunne vurdere et bjærgningskøretøjs ankerværdi under forskellige givne vilkår.

– Eleven kan anvise de bedst egnede anhugnings muligheder på forskellige bjærg-ningsobjekter under forskellige forudsætninger.

– Eleven kan anvise forskellige muligheder for at afbryde transmission-forbindelsen ved forskellige køretøjstyper, samt gennemføre arbejde hvor brem-ser skal løsnes.

– Eleven kan forklare, hvorledes belastningerne fordeler sig ved brug af skæring, taljer og vinkeltræk, samt hvilke muligheder, begrænsninger, fordele og ulemper der er forbundet dermed.

– Eleven kan i praksis beregne og udføre bjærgninger af forskellige objekter under forskellige omstændigheder under iagttagelse af gældende sikkerhedsregler samt omstændigheder, hvorunder arbejdsmiljømæssige og ergonomiske hensyn tilgo-deses.

– Eleven kan udføre vedligehold af bjærgningsudstyr.

– Eleven kan udføre sikkerhedsmæssigt forsvarlig kørsel i terræn.

– Eleven kan vurdere egne muligheder i forhold til alternative, muligheder for at løse given opgave.

Merit

AMU-uddannelsesplan: Autohjælp/redning -bjærgning

 


Dyreredning/større dyr

Niveau

Avanceret

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

– Eleven har kendskab til dyrs anatomi og fysiologi i relation til almindeligt fore-kommende skader på større dyr.

– Eleven har kendskab til lovgivningen med hensyn til transport og behandling af dyr, specielt med hensyn til syge dyr.

– Eleven kan foretage læsning og transport af dyr, således der opstår færrest muli-ge gener, og således at der tages videst muligt hensyn til dyrets fysiske og psyki-ske situation.

– Eleven kan anvende kopuder, kobadekar og andet specialudstyr til dyr.

– Eleven kan beregne stropbelastninger og ankerværdi ved brug af vinkeltræk

– Eleven kan foretage nødaflivning af større dyr med boltpistol.

– Eleven foretage flytning af dyr i stald, med baggrund i kendskab til forskellige staldtyper og de foranstaltninger der mest hensigtsmæssigt bør benyttes.

– Eleven kan benytte dyresele på heste og køer til redning fra grøft eller kanal.

– Eleven kan vurdere arbejdsopgavernes farlighed i forhold til arbejdsmiljøet samt træffe de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at undgå arbejdsskader.

– Eleven kan vurdere risikoen for at overføre smitte mellem dyr på baggrund af et alment kendskab til hygiejne i stalde m.v.

Merit

AMU-uddannelse: Dyreredning/større dyr

 


Frigørelsesteknik - samfærdselsmidler

Niveau

Avanceret

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

– Eleven kan udføre frigørelse af fastklemte i personvogne, erhvervskøretøjer over og under 3500 kg, i busser med èt eller to dæk, i togkupèvogne, i elevatorer, eskalatorer m.v.

– Eleven kan dimensionere indsatsen ud fra den målsætning at frigørelse af kvæ-stede ved trafikulykker skal ske på kortest mulig tid gennem overlegen indsats af ressourcer og under stadig hensyntagen til patientens tarv.

– Eleven kan overføre direktiver, vejledninger og henstillinger fra ambulanceper-sonel og indsatsledelse til konkrete handlinger i frigørelses-processen, gennem optimal udnyttelse af ressourcer og kollegialt samspil.

– Eleven kan analysere primære og sekundære risici for egne, omkringstående og forulykkedes sikkerhed i udgangssituationen, tillige med mulige risici som følge af egne indgreb, herunder foranledige at nødvendige forholdsregler følges op med tilvejebringelse og korrekt anvendelse af nødvendige værnemidler.

– Eleven kan vurdere behovet for og tilkald af lægestøtte med henblik på i fornø-dent omfang at sikre liv og førlighed.

– Eleven kan kommunikere behov for ikke tilvejebragt materiel og støtte til indsatsledelsen, tillige med den for opgaven nødvendige statusrapportering.

– Eleven kan opnå indsigt i betydningen af den faglige debriefing for herigennem at sikre indlæringsværdien i gennemførte indsatser.

Merit

AMU-uddannelsesplan: Frigørelsesteknik - samfærdselsmidler.

 


Frigørelsesteknik - specialeopgaver

Niveau

Avanceret

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

– Eleven kan udføre frigørelse af fastklemte i industri-, landbrugs-, entreprenør-maskiner, i konstruktioner med deponeret indhold (korn, mel, gylle etc.), i mate-rialeskred i oplag, i grus- og jordskred, i bygningskonstruktioner og i brønd- og rørkonstruktioner med stærkt begrænsede muligheder.

– Eleven kan dimensionere og iværksætte indsatsen ud fra den målsætning, at fri-gørelse af kvæstede ved ulykker under specielle forhold skal ske på kortest mu-lig tid gennem overlegen indsats af ressourcer og under stadig hensyntagen til patientens tarv.

– Eleven kan overføre direktiver, vejledninger og henstillinger fra ambulanceper-sonel og indsatsledelse til konkrete handlinger i frigørelsesprocessen, gennem optimal udnyttelse af ressourcer og kollegialt samspil.

– Eleven kan analysere primære og sekundære risici for egne, omkringstående og forulykkedes sikkerhed i udgangssituationen, tillige med mulige risici som følge af egne indgreb, herunder foranledige at nødvendige forholdsregler følges op med tilvejebringelse og korrekt anvendelse af nødvendige værnemidler.

– Eleven kan kommunikere behov for ikke tilvejebragt materiel og støtte til følge-tjenesten og indsatsledelsen, tillige med den for opgaven nødvendige statusrap-portering.

– Eleven kan opnå indsigt i betydningen af den faglige debriefing for herigennem at sikre indlæringsværdien i gennemførte indsatser.

Merit

AMU-uddannelsesplan: Frigørelsesteknik - specialopgaver

Niveau

Avanceret

 


Kystredning/bådtjeneste

Niveau

Avanceret

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

– Eleven kan efter fornøden jobinstruktion, selvstændigt og i samarbejde med an-dre, indgå aktivt i arbejdspladsens småbådstjeneste ved reel indsats.

– Eleven kan udføre sejlads på grundlag af de generelle sikkerhedsregler for den kystnære småbådstjeneste under overholdelse af søvejsregler og farvandsaf-mærkninger.

– Eleven kan foretage vedligehold af bådens udstyr.

– Eleven kan gennemføre søsætning og optagning.

– Eleven kan udføre nødstart og skrueskift på baggrund af kendskab til motorlære og -betjening.

– Eleven kan foretage radiobetjening og kommunikation på lukkede og åbne net, herunder VHF.

– Eleven kan anvende nødsignaler samt foretage grundlæggende navigation, herunder anvendelse af GPS.

– Eleven kan udføre sejlads- og eftersøgningsteknikker og efterleve principperne for overlevelse til søs.

– Eleven kan manøvrere båden ved opsamling af MOB (mand over bord).

Merit

AMU-uddannelse: Kystredning/bådtjeneste

Personlig sikkerhed ved redningsarbejde i højde

Niveau

Avanceret

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

– Eleven kan gennemføre planlagt arbejde i højder i overensstemmelse med gæl-dende AT krav om brug af faldsikring.

– Eleven kan betjene og vedligeholde diverse værnemidler jævnfør gældende krav og standarder.

– Eleven kan gennemføre egenevakuering.

– Eleven kan gennemføre evakuering af forulykkede eksempelvis fra tagkonstruk-tioner, etageejendomme, skorstene, broer, kraner og diverse gittermastkonstruk-tioner.

– Eleven kan gennemføre højderedning og evakuering i situationer, hvor rationelle løsninger er utilstrækkelige eller umulige.

Merit

AMU-uddannelse: Personlig sikkerhed ved redningsarbejde i højde

 


Psykologi for ambulance- og redningspersonel

Niveau

Avanceret

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

– Eleven kan yde psykisk førstehjælp, som giver tilskadekomne eller andre invol-verede en professionel/tryghedsskabende/etisk forsvarlig hjælp på grundlag af kendskab til psykiske reaktioner på uheldsstedet, under patienttransporten hos tilskadekomne, andre involverede og pårørende.

– Eleven kan handle korrekt i forhold til stress og krisereaktioner hos såvel uheldsramte som hos redningsmandskabet på grundlag af kendskab til de psykologiske processer og responser, der er forbundet med stress-relaterede situationer.

– Eleven kan deltage i kammeratskabs-/kollegahjælp/debriefing.

– Eleven kan kommunikere hensynsfuldt ud fra kendskab til principper og teorier om effektiv kommunikativ adfærd.

– Eleven kan beherske et hensigtsmæssigt kropssprog og en ydre adfærd, som pas-ser til den konkrete situation, som redningsmanden befinder sig i på grundlag af kendskab til konfliktafværgelse.

– Eleven kan håndtere forskellige patientgrupper - specifikt psykisk syge på grundlag af orientering om de væsentligste psykiske sygdomme, deres karakteri-stika og deres særlige proceduremæssige krav til redningsmandskabet.

 


Storvogn/blokvogn

Niveau

Avanceret

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

– Eleven er i stand til at udføre assistance til lastvogne, busser og landbrugsmaski-ner, under hensyntagen til store køretøjers opbygning og chassisrammens funk-tion, de forskellige fjedretyper, transmissionsystemer, styretøj, bremser, hydrauliske anlæg, el-anlæg, forskellige akselvariationer og motor.

– Eleven kan betjene bjærgningsvogn og blokvogn/bloktrailer og tilhørende udstyr på korrekt og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde, samt forestå den løbende vedligeholdelse.

– Eleven kan udføre en transport med bjærgningsvogn/blokvogn ud fra færdsels-lovens regler og bekendtgørelser på en sådan måde, at deltageren ved sin adfærd i trafikken, viser forståelse for de særlige hensyn, der ved kørsel med bjærgningsvogn/blokvogn skal udvises over for andre trafikanter.

– Eleven kan anvende og vedligeholde bjærgningsvognens hydrauliske hjælpeud-styr.

– Eleven kan udføre korrekt ophængning under hensyntagen til vægtfordelingen og foretage klargøring til bugsering af lastvogne og busser samt udvise fornøden sikkerhed i forbindelse hermed.

– Eleven kan udføre transport og bugsering under hensyntagen til hvordan bjærg-ningsvognens køreegenskaber ændres ved belastning samt hvorledes bremseevnen kan forbedres.

– Eleven kan vurdere virkemåden af forskellige opbygninger, så som læssebag-smæk, tiplad, containerhejs, og andre opbygninger, for eventuel nødreparation.

– Eleven kan udføre foranstaltninger så transmissionssystemet ikke beskadiges under bugsering af lastbiler.

– Eleven kan udføre korrekt læsning, surring og afmærkning på blokvogn/-bloktrailer, herunder vurdere akselbelastning, tyngdepunkt og kipmoment.

– Eleven kan benytte de papirer, der skal følge en blokvognstransport

Merit

AMU-uddannelse: Storvogn/blokvogn

Ad § 16

Samspillet mellem skole og virksomhed under praktikuddannelsen:

For at styrke den praktiske uddannelse får hver elev en uddannelsesbog, som følger eleven hele uddannelsen igennem. Uddannelsesbogen indeholder en beskrivelse af de grundlæggende og særlige funktioner og færdigheder, som eleven beskæftiges med i praktikuddannelsens perioder.

Virksomhedens ledelse, repræsentanten for arbejdstagerne og eleven skal udfylde og underskrive uddannelsesbogen efter hver praktikperiode.

Uddannelsesbogen skal i begyndelsen af hver skoleperiode forevises skolen og underskrives af klasselæreren eller en af skolen udpeget person.

De lokale uddannelsesudvalg for redderuddannelsen på skolen har ansvaret for, at samspillet mellem virksomheder og skole fungerer tilfredsstillende. Uddannelsesbogen er et meget vigtigt værktøj i dette samspil. Endelig er en korrekt anvendt uddannelsesbog en forudsætning for, at der i sidste ende kan udstedes et svendebrev til eleven.

Ad § 17

Praktikuddannelsen skal indeholde følgende arbejdsområder og funktioner:

De enkelte praktikperioder bør omfatte følgende arbejdsfunktioner:

1. praktikperiode:

Eleven får et grundlæggende kendskab til arbejdspladsen og arbejdsfunktionerne, og deltager i følgende arbejdsfunktioner:

1) Autohjælp,

2) Starthjælp,

3) Bugsering,

4) Vejservice,

5) Bjærgningsopgaver,

6) Patientbefordring,

7) Liggende sygetransport,

8) Siddende sygetransport,

9) Ambulance,

10) Speciel redning,

11) Afdækningsopgaver,

12) Vandskader,

13) Redningsarbejde i øvrigt

14) Brandslukning/brandredning efter gældende bestemmelser.

2. praktikperiode:

Eleven:

1) Opnår rutine i forhold til den undervisning, der er meddelt i 1. skoleperiode,

2) Skal deltage ved autohjælpsopgaver på dertil egnet køretøj,

3) Skal kunne indhente relevant information vedr. autohjælpsopgaver,

4) Skal deltage i forefaldende arbejde, herunder specielt vedligeholdelse af autohjælpskøretøjerne med tilhørende materiel,

5) Skal opnå rutine i at føre køretøj over 3500 kg.

6) Deltager i de lovpligtige brandøvelser.

3. praktikperiode:

Eleven:

1) Opnår rutine i forhold til den undervisning, der er meddelt i 2. skoleperiode.

2) Skal primært deltage i redningsopgaver,

3) I mindre omfang skal deltage i opgaver, hvortil der tidligere er opnået kvalifikationer.

5) Skal opnå rutine i at føre køretøj over 3500 kg., samt om muligt med påhængsvogn.

6) Deltager i de lovpligtige brandøvelser.

4. praktikperiode:

Eleven:

1) Opnår rutine i forhold til den undervisning, der er meddelt i 3. skoleperiode.

2) Eleven gennemfører praktik i ambulancetjenesten og skal deltage i forefaldende arbejde herunder specielt rengøring og vedligeholdelse af syge- , og sygetransportvogne samt disses udstyr.

5. praktikperiode:

Eleven:

1) Opnår rutine i forhold til den undervisning, der er meddelt i 4. skoleperiode.

2) Eleven gennemfører praktik i ambulancetjenesten.

6. praktikperiode:

Eleven:

1) Opnår rutine i forhold til den undervisning, der er meddelt i 5. skoleperiode.

2) Gennemfører praktik på sygehus (medicinsk/kirurgisk afdeling) Der afgives en skriftlig udtalelse om elevens egnethed til arbejde i området.

7. praktikperiode:

Eleven:

1) Opnår rutine i forhold til den undervisning, der er meddelt i 6. skoleperiode.

2) Gennemfører praktik på sygehus (fødselsgang/skadestue/akutmodtagerafdeling) Der afgives en skriftlig udtalelse om elevens egnethed til arbejde i området.

8. praktikperiode:

Eleven:

1) Opnår rutine i forhold til den undervisning, der er meddelt i 7. skoleperiode.

2) Gennemfører praktik i ambulancetjenesten, hvor der udarbejdes en praktikopgave, der skal gennemgås og evalueres i den sidste halvdel af praktikken.

3) Med udgangspunkt i praktikopgaven kvalificeres eleven til at udarbejde en ambulancerapport.

4) Praktikperioden afsluttes med en standpunktsbedømmelse, der skal bestås.

9. praktikperiode:

Eleven:

1) Opnår rutine i forholde til den undervisning, der er meddelt i 8. skoleperiode.

2) Deltager i de lovpligtige brandøvelser.

3) Skal introduceres til næste skoleperiodes »funktionsuddannelse brand« og dermed kende brandkøretøjernes udstyr og indretning.

10. praktikperiode:

1) Opnår rutine i forhold til den undervisning, der er meddelt i 9. skoleperiode.

2) Skal deltage i brandudrykning

3) Skal deltage i brandudrykning under hensyntagen til det på skolen indlærte, således at de sikkerhedsmæssige krav opfyldes. Eleven deltager i slangeudlægning og slukning med strålerør.

4) I mindre omfang deltage i opgaver, hvortil der tidligere er opnået kvalifikationer, herunder ambulance- og sygetransport, samt autohjælp

5) Deltager i de lovpligtige årlige brandøvelser

11. praktikperiode:

Eleven:

1) Opnår rutine i forhold til den undervisning, der er meddelt i 10. skoleperiode.

2) Opnår selvstændighed og rutine i alle arbejdsopgaver.

3) I størst muligt omfang skal udføre alle redderens arbejdsopgaver selvstændigt.

4) Skal deltage i de lovpligtige årlige brandøvelser.

12. praktikperiode:

Eleven:

1) Opnår selvstændighed og rutine i alle arbejdsopgaver.

2) I størst muligt omfang skal udføre alle redderens arbejdsopgaver selvstændigt.

3) Skal deltage i de lovpligtige årlige brandøvelser.

Et bedømmelsessystem for praktikafviklingen vil være nødvendigt. Et samspil mellem skolen (kontaktlærer) og praktikvejlederen (mentor) i virksomheden etableres via elevens uddannelsesbog. Heri indgår én systematisk bedømmelse af elevens indsats i praktikperioderne.

Kapitel 5

Bedømmelse, prøver, beviser m.v.

Ad § 20

Følgende område- og specialefag afsluttes med en eksamen:

1) Skadesstedslære

2) Ambulanceteknik

3) Ambulanceassistent trin 1

4) Ambulanceassistent trin 2

Eksamen i disse fag omfatter en projektopgave under uddannelsens 2. modul.

Uddannelsesstyrelsen, den 29. juli 2004

Roland Østerlund
direktør

/Margrethe ØhlenschlægerBilag 1

Meritskema erhvervsuddannelse redder

Merit for enkeltfag = *
Merit hvis erhvervet = (')

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merit for Gr. Forløb = G

Chauffør

3 til 12

Lager

3 til 12

Togklargører

3 til 12

AMU

3 til 12

Afkortning af udd.tid, mdr:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grundfag

 

Grundfag giver merit i henhold til meritbekendtgørelsen

 

 

Førstehjælp + brand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Områdefag

G

 

 

G

 

 

G

 

 

 

Køretøjets opbygning, vedlighold

G

 

 

G

 

 

G

 

 

 

Surring/stuvning af gods og af-/pårigning

G

 

 

G

 

 

G

 

 

 

Introduktion til færdselslære

G

 

 

G

 

 

G

 

 

 

Intro til gaffeltruck

G

 

 

G

 

 

G

 

 

 

Intro til kranarbejde

G

 

 

G

 

 

G

 

 

 

Ny på lager

G

 

 

G

 

 

G

 

 

 

Ny i lastbilen

G

 

 

G

 

 

G

 

 

 

Introduktion til transport

G

 

 

G

 

 

G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internationalt branchekendskab

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Videregående køreteknik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)

Grundlæggende brand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)

Grundlæggende autohjælp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)

Grundlæggende redning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)

Bjærgning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)

Køreuddannelse C

*

 

 

*

 

 

*

 

 

(*)

Køreuddannelse B erhverv

*

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)

Køreuddannelse E

*

 

 

*

 

 

 

 

 

(*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specialefag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funktionsuddannelse brand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)