Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Vejledning til bekendtgørelse nr. 1412 af 22. december 2000 om
chaufføruddannelsen

 

Forord

Uddannelsesbekendtgørelsen og denne tilhørende, autoritative vejledning udgør sammen med de generelle og tværgående regler det samlede forskriftsmæssige grundlag for skolernes og de lokale uddannelsesudvalgs arbejde med de lokale undervisningsplaner m.v. jf. hovedbekendtgørelsens § 3.

Den til enhver tid gældende vejledning for en erhvervsuddannelse vil ligesom de gældende love og bekendtgørelser være at finde i Retsinformation, som er statens juridiske online informationssystem for love og regler. Adgang hertil fås fx via ministeriets hjemmeside på web-adressen : http://us.uvm.dk/erhverv/lov/bek_vejl. Erhvervsskolerne informeres om nye vejledninger via e-mail.

Uddannelsesbekendtgørelse og vejledning er udarbejdet i tæt samarbejde med det faglige udvalg og udstedt af Undervisningsministeriet.

Denne vejledning træder i stedet for vejledning nr. 11743 af 20. december 2000.

Opmærksomheden henledes især på følgende ændringer:

Der er indsat nye mål og indhold for de områdefag, der er særlige for hovedforløbet som konsekvens af et ændret grundforløb i indgangen Mekanik, transport og logistik.

Fagplanen for uddannelsen er tilrettet som konsekvens af det ændrede grundforløb i indgangen Mekanik, transport og logistik.

Bilag 1, tabel 1 er tilrettet som konsekvens af et ændret grundforløb i indgangen Mekanik, transport og logistik.


Kapitel 1

Uddannelsens navn m.v.

Chaufføruddannelsen er integreret med de øvrige uddannelser inden for transportområdet. Den har således fælles grundforløb med uddannelserne som redder, til togklargører og til lager; og den har fælles 1. skoleperiode i hovedforløbet - transportmodulet - fælles med sidstnævnte. Endvidere er der en lang række valgfrie specialemoduler , som er fælles.

Endvidere er det uddannelsens mål, at den uddannede chauffør forstår betydningen af at arbejde omhyggeligt og systematisk, samt kan demonstrere samarbejdsevne, selvstændighed , sikkerheds- og ansvarsbevidsthed i arbejdet

Ad § 2

Den færdiguddannede elev har opnået personlige kvalifikationer, som gør vedkommende i stand til at forstå betydningen af at arbejde omhyggeligt og systematisk. Endvidere kan eleven demonstrere samarbejdsevne, selvstændighed , sikkerheds- og ansvarsbevisthed i arbejdet.

Kapitel 2

Uddannelsens varighed og struktur

Ad § 4

Uddannelsen inkl. grundforløbet varer i alt 3 år. Der vedlægges en grafisk model af strukturen for alle tre transportuddannelser, en model for hvert af specialerne. De grafiske modeller er ikke forløbsbeskrivelser; skoleperioder og ikke mindst valgfrie specialemoduler kan placeres frit i forløbet, dog under hensyntagen til den nødvendige progression.

Grund-

forløb

Hovedforløb

Skole 20 uger

Praktik

Skole

6 uger

Praktik

Skole

6 uger

Praktik

Skole

3,7 uger

Praktik

Skole

10,3 uger*

Praktik

Skole

4 uger

Praktik

 

Delkompetence

Ordinær uddannelse

Den grafiske model er ikke en forløbsbeskrivelse. Obligatoriske og ikke mindst valgfri specialefag (*) kan placeres frit i forløbet, dog under hensyntagen til elevens forudsætninger, forudgående erfaring og den nødvendige progression samt virksomhedens særlige krav til sikkerhedsuddannelse.

Det er tanken, at nogle virksomheder - taxameterbaseret godstransport er nævnt som eksempel - skal kunne opnå godkendelse til alene at uddanne til delkompetence.

Denne ordning retter sig primært mod unge, som har vanskeligt ved at overskue en hel faglig uddannelse. Det er derfor ikke meningen, at denne uddannelsesvej skal udvikle sig til en omfattende ordning - det er stadig den ordinære uddannelse, der er målet for langt den største del af de unge.

Ad §§ 6-7

I bekendtgørelsen er det fastlagt, at der findes to modeller for voksenuddannelse:

som særligt tilrettelagt forløb

som meritmodel.

Mål og struktur for voksenuddannelse som særligt tilrettelagt forløb:

Forløbet indeholder de samme mål som den ordinære erhvervsuddannelse, men tilrettelægges som et særligt forløb for hvert hold.

Det særligt tilrettelagte forløb varer normalt 2 år, men kan i særlige tilfælde forlænges, således at det varer 2 ½ år. Det drejer sig om tilfælde, hvor både vokseneleverne og deres virksomheder er enige om dette.

Hvis VEUD indgår i rotationsordninger eller lignende, er det af betydning at kunne placere skoleperioderne over et længere forløb, og i sådanne tilfælde anbefales en varighed på 2 ½ år.

Det er det lokale uddannelsesudvalg, som har kompetencen til at forlænge uddannelsen for voksenelever.

Merit i særligt tilrettelagte forløb

(bilag 1, tabel 1)

I forbindelse med gennemførelse af en VEUD som særligt tilrettelagt forløb kan der tildeles merit for allerede erhvervede kvalifikationer. Tildelingen af merit skal gives i forbindelse med uddannelsens start. Der skal derfor gennemføres vejledende samtaler med de voksne før uddannelsen påbegyndes med henblik på at afdække allerede erhvervede kvalifikationer og ikke mindst at sammensætte VEUD-hold , der har en ensartet merit.

VEUD-hold som særligt tilrettelagte forløb har som forudsætning, at de voksne følges ad gennem hele uddannelsen. Derfor er det nødvendigt med ensartede forudsætninger og dermed ensartet merit på de enkelte hold.

I de tilfælde, hvor en voksenlærling ikke er i besiddelse af de samme kvalifikationer som de øvrige på VEUD-holdet , skal skolerne sørge for at bringe den voksne op på det tilsvarende niveau. Dette kan som regel lade sig gøre ved at visitere til et eller flere AMU-kurser.

Merittabel for AMU-merit i VEUD som særligt tilrettelagt forløb

(bilag 1, tabel 2)

I forhold til erhvervede branchespecifikke kvalifikationer bør nedenstående meritnøgle tages i anvendelse, således at der sikres en ensartet tildeling af merit uanset hvor i Danmark uddannelsen gennemføres.

Skolerne skal være opmærksomme på, at certifikater og kørekort, der ikke er taget som en branchespecifik uddannelse, tildeles en mindre merit, end hvis det er taget i forbindelse med en arbejdsmarkedsuddannelse. Med andre ord gives der mindre merit for erhvervelse at kørekort C, hvis dette er taget ved en privat kørelærer eller ved militæret.

I tilfælde af at der til et og samme hold visiteres voksne, der har taget deres kørekort og certifikater under forskellige ordninger ( AMU-kurser kontra private kørelærere/militær) bør den gruppe af voksne, som ikke har en AMU-uddannelse som minimum gennemføre uddannelsen til hvidt kvalifikationsbevis for på denne måde at få den samme merit som de øvrige.

Merit for andre branchespecifikke uddannelser

Der vil naturligvis være mulighed for at tildele merit, hvis et VEUD-hold også har gennemført andre af transportområdets arbejdsmarkedsuddannelser. I den forbindelse skal skolerne være opmærksomme på, at tildeling af merit for andre branchekurser ikke kan gives, hvis uddannelsen er mere end 5 år gammel. Denne 5 års klausul beror på, at samtlige af transportområdets AMU-uddannelser er godkendt for en 5-årig periode. Herefter revideres de, således at nye udviklingstendenser inden for eksempelvis teknologi og arbejdsorganisation indarbejdes, og der fremkommer herved nye målbeskrivelser for den enkelte uddannelse.

Individuel meritforløb for erfarne og velkvalificerede

Målgruppe:

Personer med minimum 4 års relevant erhvervserfaring inden for transportområdet indeholder en målgruppe som består af velkvalificerede transportarbejdere. Med dette menes transportmedarbejdere, der besidder mange kvalifikationer formelle som uformelle, indenfor både faglige og almene områder.

Kvalifikationer kan være opnået på følgende måde:

Personer der har afsluttet Folkeskolen på 10. klassesniveau (afgang/udvidet) - eller som har mere end 10 års skolegang bag sig. Derfor vil det ikke være usædvanligt at målgruppen er i besiddelse af kvalifikationer som vil kunne udløse merit i forhold til grundfagene.

Personer som i forvejen har gennemført en faglig uddannelse inden for andre faglige områder. Der vil her være tale om primært uddannelser inden for mekanikerområdet , handel & kontor samt bygge & anlæg.

Personer som har tilegnet sig væsentlig transportfaglige kvalifikationer via AMU-uddannelser.

Personer der gennem arbejdslivserfaring har tilegnet sig praktisk talt alle de praktiske færdigheder - inklusiv det at løse mange og komplicerede problemer/transportløsninger.

Personer der via deres fritids- og arbejdsliv har tilegnet sig almene kvalifikationer inden for eksempelvis dansk, matematik eller sprog der overstiger erhvervsuddannelsens grundfagsniveauer. Dette kan eksempelvis være sket gennem foreningsarbejde, fagligt arbejde, aftenskoler og mange andre steder.

VEUD og individuel merit:

Det som adskiller det individuelle meritforløb fra den traditionelle VEUD er følgende:

De voksne kommer til at gå den individuelle kvalificeringsvej. Det vil sige, at de i modsætning til de traditionelle VEUD hold får et uddannelsesforløb, hvor de ikke kommer til at gå sammen med de samme mennesker gennem 2 år.

De voksne får således reel merit for deres .

Det individuelle forløb betyder samtidigt, at uddannelsesperioderne har en kortere varighed, og at der ikke nødvendigvis vil være tale om at man går på den samme skole hele tiden.

Selvom der er tale om velkvalificerede voksne, kan der naturligvis stadigvæk være områder, hvor den voksne har brug for at erhverve sig almene kvalifikationer. Det kan ske gennem eksempelvis et særligt alment fagmodul inden for rammerne af erhvervsuddannelseslovens § 16.

Hvad kan give merit:

Når der er tale om meritforløb for erfarne kan der gives merit både i forhold til formelt erhvervede kvalifikationer samt i forhold til uformelt erhvervede kvalifikationer. Med det menes, at man både kan få merit for de kvalifikationer der er opnået i et uddannelsessystem, og de kvalifikationer der er opnået på anden vis - det vil sige uden for uddannelsessystemet. Der kan således tildeles merit ud fra:

Erhvervserfaring, hvorunder kvalifikationer kan være tilegnet eksempelvis gennem sidemandsoplæring.

Uddannelseserfaring. Dokumenteret og afsluttet uddannelse inden for AMU-systemet eller inden for andre uddannelsessystemer.

Andre kvalifikationer erhvervet uden for uddannelsessystemet.

For at meritering kan foretages, skal flg. iagttages:

Dokumenteret uddannelseserfaring kan umiddelbart godskrives.

Erhvervserfaring kan afdækkes gennem kvalifikationsafprøvning.

Til dette formål har TUR udarbejdet et særligt afklaringsværktøj, hvor alle område- og specialefagene i erhvervsuddannelsen er oplistet i målbar form i forhold til komplementære AMU-uddannelser. Herefter er uddannelsesmålene omskrevet til reelle kvalifikationer.

TUR`s afklaringsværktøj kan både anvendes til interview af meritansøgeren samt i konkret afprøvning af såvel praktiske som teoretiske kvalifikationer.

Forudsætninger for at meritforløb for erfarne kan gennemføres:

Forudsætninger for meritforløb er fastsat i uddannelsesbekendtgørelsen.

Det individuelle meritforløb , jf. § 7 skal have en varighed på minimum 4 måneder og normalt en maksimum varighed på 12 måneder inkl. afsluttende skoleperiode med svendeprøven.

Desuden er det en forudsætning, at der indgås en uddannelsesaftale med en godkendt virksomhed.

Endvidere skal der gennemføres en individuel kvalifikationsvurdering.

Den individuelle kvalifikationsvurdering/afklaring sker gennem følgende faser:

Der skal ske en afklaring af:

Faglige kvalifikationer

Almene kvalifikationer

Personlige kvalifikationer

Tilkendelse af merit

Uddannelsesvejledning.

Til brug for den individuelle kvalifikationsvurdering/afklaring har TUR udarbejdet en særlig logbog.

Der henvises i øvrigt til den uddybende vejledning som er udarbejdet af TUR.

Ad § 9

Hvis en elev ønsker afkortning af uddannelsen - enten på grundlag af opnået skolemerit eller praktisk erfaring inden for faget - skal dette ansøges inden uddannelsesaftalen træder i kraft. TUR vil normalt ikke godkende anmodninger om afkortning, som fremsendes når uddannelsen er i gang.

Hvis en praktikvirksomhed og en elev ønsker at ændre et uddannelsesforhold til at omfatte et nyt speciale i lager- eller togklargøreruddannelsen , skal uddannelsestiden for et sådan forhold udgøre mindst 1 ½ år.

Kapitel 3

Skoleundervisning m.v.

En erhvervsuddannelse inden for chaufførområdet giver adgang til den korte, videregående uddannelse som Transportlogistiker, når den suppleres med følgende enkeltfag:

Engelsk på niveau B

Tysk på niveau C

Matematik på niveau C

Område- og specialefagenes slutmål er i det følgende beskrevet på følgende tre niveauer* :

De tre niveauer:

Begynderniveau. Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra en kendt. problemstilling eller kan udføre en mere kompliceret aktivitet under vejledning.

På dette niveau lægges der vægt på følgende personlige kvalifikationer : Lyst til at sætte sig ind i uddannelsens fundamentale kundskabs- og færdighedsområder og til at udvikle ansvarlighed samt grundlag for fortsat læring. På begynderniveauet grundlægges ligeledes selvstændighed i opgaveløsning.

Rutineniveau . Eleven kan planlægge og gennemføre en opgave/aktivitet eller løse et problem i rutine- og/eller kendte situationer og omgivelser - alene og i samarbejde med andre.

På dette niveau lægges der vægt på følgende personlige kvalifikationer : Evne til selvstændigt at sætte sig ind i mere komplicerede problemstillinger og til at kommunikere med andre om løsningen heraf. Yderligere lægges der vægt på fleksibilitet og omstillingsevne.

Avanceret niveau. Eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave/aktivitet eller løse et problem også i ikke rutine situationer - alene og i samarbejde med andre - under hensyntagen til opgavens art.

På dette niveau lægges der vægt på følgende personlige kvalifikationer : Evne til at tage selvstændigt ansvar og vise initiativ til selv at formulere og løse faglige og sociale opgaver og problemer. Yderligere lægges der vægt på kvalitetssans og kreativitet.

Der er ikke angivet niveau for fag, som er kørekort og certificater.

Ad § 10

Grundforløbet indeholder områdefag, der er særlige for hovedforløbet med følgende niveau, vejledende uddannelsestid samt supplerende mål og indhold:

Surring/stuvning og af-/pårigning

Niveau

Begynder

Varighed

0,7 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven kan medvirke til at håndtere og surre almindelige godstyper på lastbiler, påhængsvogne eller andre køretøjer.

Eleven kan medvirke til at foretage almindelig af-/pårigning med presenning.

Merit

 

 

Introduktion til kranarbejde

Niveau

Begynder

Varighed

0,6 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven har kendskab til de generelle regler om sikkerhed i forbindelse med kranarbejde.

Eleven kan under opsyn operere ikke-certifikatkrævende kraner på en betryggende måde.

Merit

 

 

Introduktion til gaffeltruck

Niveau

Begynder

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven kan under opsyn, på en sikker og forsvarlig måde føre gaffeltruck, hvortil der kræves certifikat (B), i normalt forekommende arbejdssituationer.

Eleven kan foretage dagligt starteftersyn på gaffeltruck.

Eleven gennemgår trafikforberedende undervisning, som inden for en virksomheds område sætter eleven i stand til på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde at føre og betjene transportredskaber, herunder gaffeltruck, på en måde, så der udvises kendskab til almindelig trafik og færdselsadfærd.

Eleven er bekendt med kravene til at bestå certifikatprøven og har afprøvet sine evner i forhold til den teoretiske del af certifikatprøven.

Merit

 

 

Anhugning

Niveau

Begynder

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven har grundlæggende viden om anhugningsteori og kranbetjening.

Eleven har kendskab til de generelle regler om sikkerhed og signalgivning vedrørende anhugning.

Eleven kan foretage enkle anhugningsopgaver blandt andet ved hjælp af signaler fra kranfører.

 

Ny på lager

Niveau

Begynder

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven kan udføre almindeligt forekommende arbejdsopgaver på et lager blandt andet ved hjælp af gaffeltruck og andet håndteringsudstyr.

Eleven kan udføre og deltage i lagerstyring ved normalt forekommende lagerarbejde, herunder modtage og efterse forskellige lastbærere for skader og anvende almindelige dokumenter, papirer mv.

Eleven kan betjene virksomhedens interne og eksterne kunder korrekt.

Eleven kan på begynderniveau anvende edb som arbejdsredskab.

 

Ny i lastbilen

Niveau

Begynder

Varighed

0,7 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven kan foretage grundlæggende manøvrering med lastbil, herunder bakning ved hjælp af spejle.

Eleven kan foretage almindeligt dagligt starteftersyn, herunder udbedre mindre driftsfejl og foretage fejlmeldinger.

 

Fagplan for uddannelsen

 

1. udd.år

2. udd.år

3. udd.år

Grundfag 13,5 uger

 

 

 

Arbejdsmiljø, 1 uge

*

 

 

Dansk F, 2 uger

*

 

 

Førstehjælp, brand, 0,5 uge

*

 

 

Informationsteknologi F, 2 uger

*

*

 

Naturfag F, 2 uger

*

 

 

Fremmedsprog F, 2 uger

*

*

 

Samfundsfag E, 3 uger

*

*

*

Sundhed, 1 uge

*

 

 

 

 

 

 

Områdefag 22,2 uger

 

 

 

Introduktion til færdselslære, 1 uge

*

 

 

Køretøjets opbygning og vedligehold samt motorlære, 2,5 uger

*

 

 

Chauffør, 2,0 uge

* 1)

 

 

Lager, 1 uge

* 1)

 

 

Redder, 1 uge

* 1)

 

 

Andre transportområder, 1 uge

* 1)

 

 

Surring/stuvning og af-/pårigning, 0,7 uge

* 2)

 

 

Introduktion til kranarbejde, 0,6 uge

* 2)

 

 

Introduktion til gaffeltruck, 1 uge

* 2)

 

 

Anhugning , 1 uge

* 2)

 

 

Ny på lager, 1 uge

* 2)

 

 

Ny i lastbilen, 0,7 uge

* 2)

 

 

Gaffeltruckcertifikat 1,1 uge

*

 

 

Internationale forhold og branchekendsk. 0,5 uge

*

 

 

Køre/hviletid 0,6 uge

*

 

 

Køretøjets drift og vedligeholdelse 0,6 uge

*

 

 

Køreuddannelse B 1,4 uge

 

*

 

Køreuddannelse C og hvidt kvalifikationsbevis 2,1 uger

 

*

 

Køreuddannelse E 1 uge

 

*

 

Logistik, kvalitet og miljø 1 uge

 

 

*

Surring/stuvning af gods 0,4 uge

 

 

*

 

 

Specialefag 10,3 uger

 

Obligatoriske specialefag 4,6-7 uger

 

 

*

Valgfri specialefag 3,3-5,7 uger

 

*

*

Afhængig af de enkelte specialer

 

 

 

Valgfag 4 uger (delkompetence 1,5 uge)

*

*

*

1) Familierettede områdefag i grundforløbet.

2) Områdefag i grundforløbet, der er særlige for hovedforløbet.

Skraveret tekst: Her er der tale om grundfag og områdefag i grundforløbet: Mekanik, transport og logistik. Mht. faget informationsteknologi, afsluttes faget først i hovedforløbet.

Fremmedsprog placeres mest hensigtsmæssigt i det første uddannelsesår.

Samfundsfag placeres mest hensigtsmæssigt på det første uddannelsesår samt med stor vægt i den afsluttende skoleperiode med svendeprøven, således at faget med sin internationale fokusering kan bidrage til det arbejde, som eleven skal foretage i områdefaget internationale forhold og branchekendskab. Det er ligeledes intentionen, at noget af undervisningstiden anvendes til den studietur, der afholdes på denne skoleperiode.

Informationsteknologi placeres mest hensigtsmæssigt i det første uddannelsesår i hovedforløbet.

Sundhed placeres mest hensigtsmæssigt i det første uddannelsesår i hovedforløbet, således at de ergonomiske mål inddrages i undervisningen allerede på dette tidlige tidspunkt. Det er vigtigt, at ergonomien, også med praktiske øvelser, relateres til beskæftigelsesområdet.

 

Ad § 12

Hovedforløbet omfatter områdefag med følgende niveau, vejledende uddannelsestid samt supplerende mål og indhold:

 

Gaffeltruck - certifikat B

Niveau

 

Varighed

1,1 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven kan føre og betjene gaffeltruck og selvkørende gaffelstablere, foretage daglig vedligeholdelse og tage initiativ til yderligere nødvendig vedligeholdelse af gaffeltruck og -stabler, under hensyntagen til sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen.

Eleven kan hente og placere varer ved hjælp af stregkodemærkning og stregkodeudstyr.

Eleven kan føre og betjene gaffeltruck og selvkørende gaffelstablere under overholdelse af gældende sikkerhedsbestemmelser.

Eleven kan transportere varierede godstyper i reolgange og snævre rum samt på ramper, perroner og pladser.

Eleven kan optage og afsætte gods i forskellige højder i forskellige reoltyper og blokstabler.

Eleven kan stuve gods i lastbiler, banevogne og containere.

Eleven kan foretage simple stabilitetsberegninger og aflæse lastdiagrammer.

Eleven kan foretage daglig vedligeholdelse af gaffeltruck og -stablere samt tage initiativ til yderligere nødvendig vedligeholdelse.

Eleven kan arbejde i overensstemmelse med færdselslovens krav vedrørende kørsel med gaffeltruck.

Eleven kan udfylde deres funktion i virksomhedens logistikkæde.

Eleven kan placere og genfinde varer ved hjælp af stregkoder og håndterminaler.

Merit

AMUs uddannelsesplan Gaffeltruck - certifikatkursus B, kode 03-60-00-00082

Praktikregler

Eleven skal i denne periode opnå rutine i betjening og arbejde med gaffeltruck.

Eleven skal deltage i stablings -, stuvnings -, af- eller pålæsningsoperationer.

 

Internationale forhold og branchekendskab

Niveau

Rutine

Varighed

0,5 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven kan tilegne sig og vurdere information om internationale forhold og branchekendskab, herunder til den internationale arbejdsdeling inden for egen branche og muligheder for at søge beskæftigelse i andre EU-lande.

Eleven deltager i en studietur til udlandet, fortrinsvis inden for EU. Gennem studieturen og forarbejdet til denne skal eleven få indsigt i:

erhvervets fremtidsperspektiver og udviklingspotentialer,

arbejdsmetoder, teknologi og uddannelsesforhold, der afviger fra danske forhold,

andre og særegne kulturforhold.

Eleven udarbejder i samarbejde med andre en rapport om studieturen, som sendes til de enkelte elevers praktikvirksomhed og det faglige udvalg.

Elever, der ikke kan fremskaffe eller afholde de med studieturen særlige udgifter, skal af skolen fritages for deltagelse i studieturen. Disse elever skal i stedet deltage i anden form for undervisning efter skolens nærmere bestemmelser.

Praktikregler

Eleven informerer sin praktikvirksomhed om den indsigt, som eleven har opnået i relation til beskæftigelsesområdet og erhvervets udvikling.

 

Køre- og hviletidsbestemmelser og transportpapirer

Niveau

Rutine

Varighed

0,6 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven har erhvervet sådanne færdigheder, at vedkommende selvstændigt kan udføre normalt forekommende arbejdsopgaver, som chauffør i godstransport eller personbefordring, herunder anvende køre- og hviletidsbestemmelser og transportpapirer, som fører af lastbil/vogntog over 3.500 kg. i godstransport, eller stor personbil kategori D, erhvervsmæssig personbefordring.

Eleven kan selvstændigt anvende samt redegøre for hvilke dokumenter, der skal medføres ved en given personbefordring eller godstransport, både ved national og international kørsel, herunder:

udvælge og anvende køretøjets attester, når disse kræves forevist af myndigheder.

udvælge og anvende dokumenter eller andre papirer, som vedrører godset eller personerne, samt være i stand til at udfylde papirer, der kan være en del af chaufførens arbejde.

redegøre for, hvilke personlige dokumenter/papirer chaufføren skal medføre ved nationale og internationale transporter.

Eleven har et sådant kendskab til køre- og hviletidsbestemmelser, at vedkommende kan føre kontrol med fartskriverens funktioner, og er i stand til at anvende diagramark. Eleven kan endvidere afgøre, om en planlagt eller igangværende transport er i overensstemmelse med bekendtgørelse om arbejderbeskyttelse i vejtransport (køre- og hviletidsbestemmelser).

Merit

AMU uddannelsesplan "Køre- og hviletidsbestemmelser og transportpapirer"

 

Køretøjets drift og vedligeholdelse

Niveau

Rutine

Varighed

0,6 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven har et sådant kendskab til køretøjets drift og vedligehold, indretning, udstyr og funktioner, at vedkommende kan udføre de lovbefalede eftersyn, foretage forebyggende vedligeholdelse, samt foretage drift- og færdselssikkerhedsmæssige eftersyn.

Eleven kan foretage elementær fejlfinding og udbedring af mindre driftsfejl på køretøjer, herunder det elektriske system. Endvidere kan eleven, med baggrund i det opnåede kendskab til køretøjets drift og vedligehold mv., være i stand til at indrapportere og/eller udfærdige fejlmeldinger til værksted eller vognmand.

Eleven er gjort bekendt med den ny teknologi, der findes på nyere køretøjer herunder:

ABS bremser.

ASR (antispind system).

retarder bremser.

tempostat ( automatisk hastighedsregulator ).

hastighedsbegrænser.

EDC (elektronisk diesel kontrol/regulering).

Merit

AMUs uddannelsesplan "Køretøjets drift og vedligeholdelse", kode 03-60-00-00491

 

Køreuddannelse, kategori B

Niveau

 

Varighed

1,4 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven har opnået sådan viden og færdigheder, at vedkommende, i henhold til Færdselsstyrelsens undervisningsplan til køreuddannelsen for kategori B, kan føre og betjene køretøjer tilhørende denne køretøjskategori, på en sikker og ansvarsbevidst måde, samt erhverver kørekort kategori B.

Merit

Kørekort B

 

Køreuddannelse, kategori C og hvidt kvalifikationsbevis

Niveau

 

Varighed

2,1 uger

Mål og øvrige rammer

Eleven har opnået et bredt kendskab til køretøjer til kategori C , herunder en sådan viden og færdigheder, at vedkommende i henhold til Færdselsstyrelsens undervisningsplan for kategori C, kan føre og betjene lastbiler på en sikker og forsvarlig måde samt erhverve kørekort, kategori C.

Eleven kan gennem praktiske øvelser på et godkendt køreteknisk anlæg med forskellige vej- og friktionsforhold anvende korrekt styre-, bremse- og undvigeteknik.

Eleven kan med baggrund i sit kendskab til bilens opbygning, virkemåde og kontrolsystemer, foretage drift- og færdselssikkerhedsmæssige eftersyn, samt afgøre om en planlagt kørsel er lovlig eller forsvarlig.

Eleven kan udvise hensynsfuld adfærd i trafikken, herunder det særlige hensyn der skal udvises ved kørsel med store biler, herunder redegøre for statistiske oplysninger om hvor og hvorfor trafikuheld med denne kategori finder sted.

Eleven erhverver kørekort, kategori C, jf. Færdselsstyrelsens undervisningsplan, samt erhverver hvidt kvalifikationsbevis til godstransport i henhold til gældende regler.

Merit

Kørekort kategori C erhvervet efter den 1.1. 1990 samt AMU uddannelsesplan "Hvidt kvalifikationsbevis

 

Køreuddannelse, kategori E

Niveau

 

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven har opnået et bredt kendskab til påhængskøretøjer til kategori C , herunder en sådan viden og færdigheder, at vedkommende i henhold til Færdselsstyrelsens undervisningsplan for kategori C/E , kan føre og betjene vogntoget på en sikker og forsvarlig måde samt erhverve kørekort, kategori E.

Merit

Kørekort kat. E erhvervet efter den 1.1. 1990

 

Logistik, kvalitet og miljø

Niveau

Avanceret

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven har opnået kendskab til et sammenhængende logistisk transportforløb, der eksemplarisk fremmer forståelsen for, hvordan vare- og informationsstrømme planlægges og koordineres således at godset fremkommer hos modtageren til aftalt tid og i aftalt tilstand.

Eleven har opnået viden om vigtigheden/kvaliteten for transportens gennemførelse bl.a. er, at udfylde, anvende og kontrollere:

transportordrer.

fragtbreve, herunder kunne tage et begrundet forbehold for evt. manglende eller skadet gods.

diagramark.

kørselsrapporter, ugesedler og lønspecifikationer.

Eleven har opnået kendskab til kvalitets- og servicebegrebet og kan anvende den konduite/kompetence der er tildelt af den beskrevne firmapolitik samt være med i udformningen og udbygningen af servicefunktionerne i firmaets kundepolitik.

Eleven har opnået et sådant teoretisk og praktisk kendskab til arbejdsmiljøloven og det forebyggende sikkerheds- og sundhedsarbejde, at vedkommende med sin viden kan medvirke til forebyggelse af ulykker og arbejdsmiljøskader.

Eleven udviser ved afviklingen af de praktiske øvelser i fagemnerne, forebyggende vedligeholdelse, fejlfinding og udbedring af mindre driftsfejl på køretøjet mv., en korrekt sikkerhedsmæssig adfærd, i henhold til de gældende sikkerheds- og arbejdsmiljøbestemmelser.

 

Surring/stuvning af gods

Niveau

Rutine

Varighed

0,4 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven har kendskab til kræfternes indvirkning på lastet gods under transport og det heraf følgende behov for lastsikring, og kan på denne baggrund udvælge og anvende det korrekte surringsmateriale , samt finde frem til den bedst egnede nedbindingsmåde.

Eleven kan anvende lastbilens/påhængskøretøjets surringsudstyr i form af binderinge, kroge og andre surringsbeslag , i forbindelse med fastgørelsen af godset på køretøjet.

Eleven kan identificere de mest almindelige emballageafmærkninger , og på baggrund heraf anvende den korrekte behandlings- og håndteringsmetode af forskellige godstyper.

Eleven er i stand til at udføre simple opklodsninger og afstivninger på godstyper, som ud fra sikkerhedsmæssige årsager har behov herfor.

Eleven kan udvælge og anvende det korrekte surringsmateriale til forskellige godstyper, samt vedligeholde og opbevare surringsgrejet i henhold til fabrikantens anvisninger eller andre gældende bestemmelser inden for området.

Eleven kan læsse og surre køretøjet med forskellige godstyper på en sikker måde, og således at køretøjets tilladte akseltryk og tilladte totalvægt ikke overskrides.

Eleven er i stand til at kunne udfylde nationale og internationale fragtbreve, herunder kunne redegøre for proceduren for evt. modtagelse af skadet gods.

Eleven har kendskab til godsforsikringer og kan redegøre for, hvornår vognmand og chauffør er ansvarlig for godsets beskadigelse, samt hvilke foranstaltninger, der skal træffes over for kunden og forsikringsselskabet.

Målene bygger på den undervisning indenfor Surring/stuvning af gods som eleven har fået på grundforløbet.

Merit

AMU uddannelsesplan " Surring - stuvning", kode 03-60-00-00343

 

Ad § 13

Undervisningen i hovedforløbet omfatter 4,6 ugers bundne specialefag for specialet godschauffør med følgende niveau, vejledende uddannelsestid samt supplerende mål og indhold:

 

Energirigtig kørsel

Niveau

Rutine

Varighed

0,6 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven kan redegøre for de stoffer, der udledes gennem motorens udstødning, herunder stoffernes skadelige indflydelse på miljøet og helbredet.

Eleven kan definere de faktorer, som henholdsvis fremmer og hæmmer stress.

Eleven kan definere, på grundlag af sit kendskab til elementerne, der indgår i en defensiv køremåde, og hvilken indflydelse det har på chaufføren og det personlige arbejdsmiljø, hvorledes økonomisk og energirigtig kørsel bør foretages.

Eleven kan på grundlag af sit kendskab til de faktorer ved køretøjets opbygning, som har indflydelse på brændstofforbruget, udvælge og anvende den mest korrekte køremåde i forhold til det aktuelle køretøj.

Eleven kan under den praktiske kørsel med brændstofindikator, demonstrere en defensiv køremåde, herunder udnytte køretøjets bevægelsesenergi.

Eleven kan under den praktiske kørsel med brændstofindikator anvende en korrekt køremåde, som ud fra motorens omdrejningstæller giver den bedste udnyttelse af brændstoffet, den bedste trækkraft og det laveste brændstofforbrug.

Merit

AMU- uddannelsesplan " Energirigtig kørsel". 03 60 00 07040

 

Lastbilmonterede kran kategori D med integreret anhugning

Niveau

 

Varighed

2 uger

Mål og øvrige rammer

Eleven har et grundigt kendskab til de værktøjer og udstyr, der almindeligvis anvendes inden for kranarbejdet, og bliver i stand til at foretage forsvarlig anhugning samt dirigere processen ved hjælp af gældende håndsignaler og radiokommunikation.

Eleven er bevidst om farligt arbejde, og kan medvirke aktivt til at nedbringe antallet af kranulykker.

Eleven kan selvstændigt udføre normalt forekommende kranopgaver med lastbilmonteret kran, certifikatgruppe D, gældende fra 8 tm til og med 25 tm , herunder opstille og betjene kranen på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde, udføre læsse- og losseopgaver, samt montagearbejde i samarbejde med anhugger under anvendelse af korrekt tegngivning og/eller radiokommunikation, udvælge og anvende korrekt anhugningsmetode og -grej under hensyntagen til godsets beskaffenhed, vægt og tyngdepunkt.

Eleven kan foretage korrekt lodret løft og afsætning af byrder anhugget med almindeligt forekommende grej, herunder konstatere tyngdepunkt og foretage anhugning ud fra et stabilitetshensyn.

Eleven kan fungere som operatør, kranfører, signalmand og anhugger og kan dirigere ved hjælp af gældende standardtegn

Eleven kan kommunikere klart og entydigt ved hjælp af radiokommunikation samt gennemføre korrekt løft, og vandret transport af gods med gulvtbetjente kraner.

Merit

AMUs uddannelsesplan: Lastbilmonterede kraner - certifikatgruppe D - med integreret anhugning , kode 03-60-00-00191

Praktikregler

Hvis virksomheden råder over en lastbilmonteret kran, som kan betjenes med certifikat D, så skal eleven opnå rutine i at arbejde med kranen.

 

Kørsel med sættevogn

Niveau

Rutine

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven kan udføre en korrekt til- og frakobling af en lastbil og en sættevogn, samt foretage kontrol, eftersyn og vedligeholdelse af de forskellige koblingsdele.

Eleven kan foretage såvel en lige bakning som en bakning til højre og venstre om et hjørne, samt foretage præcisionsbakning til en læsserampe under snævre forhold. (Øvelsesbane på lukket område).

Eleven kan foretage en korrekt læsning og stuvning af en sættevogn under hensyn til godsets art, vægt og dimension og således, at vogntogets tilladte akseltryk og totalvægt ikke overskrides.

Eleven kan sikkerhedsmæssigt og fagligt korrekt, udføre en afrigning og en pålægning af en presenning på en sættevogn.

Eleven kan på baggrund af sit kendskab til såvel bilens som sættevognens opbygning, indretning, udstyr og funktioner, foretage de lovbefalede eftersyn og kontrol af køretøjerne. Endvidere kan eleven udføre forebyggende vedligeholdelse, herunder elementær fejlfinding, samt udbedre mindre driftsfejl herunder udskifte defekte luftpuder i luftaffjedringssystemet.

Eleven kan under øvelseskørslen kan eleven betjene køretøjet på en forsvarlig måde under udførelse af de forskellige manøvrer, herunder ved kørsel på by- og landevej.

Praktisk by- og landevejskørsel med sættevogn, afvikles parallelt med den øvrige undervisning med 2 lektioner pr. deltager.

Merit

AMU - uddannelsesplan "Kørsel med sættevogn " 03 60 00 00493

 

Vejtransport af farligt gods i emballager og tanke over 3.000 l

Niveau

 

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven har opnået bevis til vejtransport af emballager og tankvogne med en kapacitet på over 3000 liter, der indeholder farligt gods hørende til fareklasserne 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 og 9, i overensstemmelse med gældende internationale og nationale bestemmelser.

Eleven har, med baggrund i den opnåede viden om stoffernes farlige egenskaber, opnået en større erkendelse af sin betydning i transportforløbet og får derved en forståelse for, at en bevidst og ansvarlig adfærd efter kurset, aktivt kan medvirke til, at trafik- og miljøulykker undgås.

Eleven kan anvende de gældende sikkerhedskort, herunder det personlige beskyttelsesudstyr, og har kendskab til brug af pulverslukkere. Hvis uheld eller ulykke indtræffer, skal eleven kunne foretage en hurtig og korrekt alarmering samt afspærring af uheldsstedet , og forhindre skadevirkninger på mennesker og miljø, uden dog at bringe sig selv i fare.

Eleven er bekendt med og kan redegøre for den særlige køreteknik, der er gældende for kørsel med tankvogn og tankcontainer.

Eleven kan foretage en definition af stoffernes vigtigste faretyper og særlige egenskaber.

Eleven kan foretage en definition af de særlige risici i forbindelse med eksplosive og pyrotekniske stoffer og genstande.

Eleven kan foretage en kontrol af om transportdokumenter og sikkerhedskort indeholder tilstrækkelige oplysninger om det farlige gods, før en transport påbegyndes.

Eleven kan foretage en kontrol af faresedler på emballager.

Eleven kan foretage en kontrol af emballage for defekter/skader.

Eleven kan foretage en kontrol af om godset er over eller under frimængden.

Eleven kan foretage en korrekt afmærkning af køretøjer, der anvendes til transport af emballerede farlige stoffer.

Eleven kan foretage en korrekt sammenlæsning af farlige stoffer, i henhold til faresedler.

Eleven kan foretage en korrekt sammenlæsning af stoffer og genstande hørende til klasse 1, i henhold til forenelighedsgruppebogstaver på faresedler.

Eleven kan foretage en korrekt håndtering og stuvning af kolli i forbindelse med af- og pålæsning.

Eleven har kendskab til og kan redegøre for hvorledes tankkøretøjer reagerer under kørsel på grund af ladningens bevægelser.

Eleven har kendskab til og kan redegøre for specifikke krav om fastgørelse af tankcontainere til køretøjer.

Eleven har kendskab til og kan redegøre for en generel teoretisk viden om de forskellige lastnings- og aflæsningssystemer , der anvendes ved tankvognstransport.

Eleven har kendskab til og kan redegøre for de særlige bestemmelser, der finder anvendelse på brugen af tankkøretøjer, herunder godkendelsesattester, godkendelsesmærkning, afmærkning og faresedler mv.

Det fremgår af enhver af elevens ovennævnte handlinger, at vedkommende er klar over grænsen mellem eget og andres ansvar og pligter, og at vedkommende er i stand til at påpege evt. fejl og mangler.

Ved en uheldsøvelse kan eleven demonstrere en sikker og faglig korrekt optræden under alle faser, og herunder bl.a. kunne foretage en hurtig og korrekt alarmering samt afspærring af uheldsstedet , og have kendskab til brug af pulverslukker.

Eleven har viden om miljøbeskyttelse i forbindelse med kontrol med overførsel af farligt affald.

Eleven har kendskab til formålet med og betjening af det tekniske udstyr på køretøjer.

Eleven har generel viden om privatretsligt ansvar i forbindelse med transport af farligt gods.

Eleven har information om transportvirksomhed, der involverer flere transportformer herunder også, hvornår der skal medbringes et containerpakkecertifikat ( multimodal transport).

Merit

AMUs uddannelsesplan: Vejtransport af farligt gods i emballager og tanke over 3.000 l, kode 03-60-00-00553.

Kurset modsvarer Beredskabsstyrelsens "Grundkursus + klasse 1 + Tank".

 

Ad § 14

Undervisningen i hovedforløbet omfatter 7 ugers bundne specialefag for specialet kranfører med følgende niveau, vejledende uddannelsestid samt supplerende mål og indhold:

 

Lastbilmonterede kran kategori D med integreret anhugning

Niveau

 

Varighed

2 uger

Mål og øvrige rammer

Eleven har et grundigt kendskab til de værktøjer og udstyr, der almindeligvis anvendes inden for kranarbejdet, og bliver i stand til at foretage forsvarlig anhugning samt dirigere processen ved hjælp af gældende håndsignaler og radiokommunikation.

Eleven er bevidst om farligt arbejde, og kan medvirke aktivt til at nedbringe antallet af kranulykker.

Eleven kan selvstændigt udføre normalt forekommende kranopgaver med lastbilmonteret kran, certifikatgruppe D, gældende fra 8 tm til og med 25 tm , herunder opstille og betjene kranen på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde, udføre læsse- og losseopgaver, samt montagearbejde i samarbejde med anhugger under anvendelse af korrekt tegngivning og/eller radiokommunikation, udvælge og anvende korrekt anhugningsmetode og -grej under hensyntagen til godsets beskaffenhed, vægt og tyngdepunkt.

Eleven kan foretage korrekt lodret løft og afsætning af byrder anhugget med almindeligt forekommende grej, herunder konstatere tyngdepunkt og foretage anhugning ud fra et stabilitetshensyn.

Eleven kan fungere som operatør, kranfører, signalmand og anhugger og kan dirigere ved hjælp af gældende standardtegn

Eleven kan kommunikere klart og entydigt ved hjælp af radiokommunikation samt gennemføre korrekt løft, og vandret transport af gods med gulvtbetjente kraner.

Merit

AMUs uddannelsesplan: Lastbilmonterede kraner - certifikatgruppe D - med integreret anhugning , kode 03-60-00-00191

Praktikregler

Hvis virksomheden råder over en lastbilmonteret kran, som kan betjenes med certifikat D, så skal eleven opnå rutine i at arbejde med kranen.

 

Lastbilmonteret kran, kategori E

Niveau

 

Varighed

2 uger

Mål og øvrige rammer

Eleven kan selvstændigt foretag korrekt afprøvning af kranens virkemåde og funktioner.

Eleven kan udføre normalt forekommende kranopgaver, herunder enkle montageopgaver under særlig hensyntagen til de specielle forhold, som er typiske for lastbilmonterede kraner - certifikatgruppe E.

Eleven kan motiveres til og udvise, ved de praktiske øvelser, en korrekt sikkerhedsmæssig adfærd, herunder at vedkommende med baggrund i opnået viden kan tilrettelægge kranarbejdet således, at ulykker og skader undgås.

Eleven kan opstille gængse lastbilmonterede kraner, der er udstyret med mekaniske, hydrauliske eller elektriske støtteben. Under opstillingen kan eleven tage hensyn til undergrund og fundamentering således, at der ikke opstår faretruende situationer, når kranen senere belastes.

Eleven kan aflæse og anvende forskellige løfte- og vægtdiagrammer korrekt, således at kranen anvendes korrekt til løft i forskellige højder og vinkler, uden at der opstår farlige situationer. Eleven kan endvidere forklare, hvilket overlastudstyr kranen er udstyret med, samt redegøre for sikkerhedssystemets korrekte funktion.

Eleven kan vurdere almindeligt forekommende godstyper korrekt mht. vægt, volumen og sårbarhed, og kan efterfølgende udvælge korrekt anhugningsmetode og -grej i den givne situation.

Eleven kan foretage korrekt, lodret løft, og tage hensyn til vægtforøgelse og chokpåvirkninger, der sker i forbindelse med acceleration og deceleration med tung last. I forbindelse med kranmanøvrering opnår eleven ikke decideret erfaring, men kan arbejde sikkerhedsmæssigt forsvarligt ved normalt forekommende arbejdsopgaver.

Eleven kan dirigere krantransport ved hjælp af håndsignaler og radiokommunikation under forhold, der er repræsentative for det arbejde, de senere vil komme ud for.

Eleven kan aflæse top- og hældningsvinkler korrekt, og vælge korrekt grej og udstyr i forhold til dette. Eleven kan bedømme afstande så forsvarligt, at vedkommende kan medvirke ved planlægningen af kranarbejde på byggepladser o.l.

Eleven kan foretage udregning af almindeligt forekommende kranopgaver, hvortil der kræves mere end én kranenhed, herunder udregne korrekt vægtfordeling, valg af grej og udstyr, samt sikkerhedsmæssig korrekt kommunikation i forbindelse med samløft med flere kraner.

Eleven kan foretage den løbende visuelle kontrol af kæder, kroge, stropper og andet anhugningsgrej og vurdere, hvornår grejet ikke er forsvarligt at benytte på arbejdspladsen.

Eleven kan efter teoretisk indlæring og praktiske øvelser, foretage samløft og montageopgaver med kraner, samt anvende fly-jib og wirespil , og arbejde fra skjulte positioner.

Eleven kan med udgangspunkt i instruktionsbøger, kranjournal samt leverandøranvisninger kan eleven foretage daglige eftersyn, samt almen vedligeholdelse af kran og anhugningsgrej.

Eleven kan med henblik på opfyldelse af kranjournal, kan eleven tolke de væsentlige områder i arbejdstilsynets bekendtgørelser.

Eleven trænes i at kommunikere med kunder, og kan tolke vigtige signaler, samt afgive klare og præcise ordrer i forbindelse med de praktiske opgaver således, at opgaven kan løses på den korteste tid, og under størst mulig sikkerhed for personer, gods og materiel.

Eleven løser de stillede certifikatopgaver , inden for de givne rammer jf. Arbejdsministeriets bekendtgørelse og vejledning for afholdelse af certifikatprøve , herunder censorvejledning.

Merit

AMU- uddannelsesplan " Lastbilmonterede kraner- certifikatgruppe E", kode 03-60-00-00142

 

Mobilkran, kategori B

Niveau

 

Varighed

3 uger

Mål og øvrige rammer

Eleven kan foretage korrekt afprøvning af kranens forskellige funktioner.

Eleven kan opstille mobile kraner og autokraner korrekt med mekaniske -, hydrauliske- og elektriske støtteben, under hensyn til stabilitetsforhold og bundforhold.

Eleven kan aflæse forskellige lastdiagrammer korrekt og kan foretage løft i forskellige højder og med forskelligt udlæg og anhugningsgrej.

Eleven kan foretage daglig vedligeholdelse og eftersyn af kraner og hjælpeudstyr korrekt, og kan føre kranens journal korrekt.

Eleven kan foretage den løbende visuelle kontrol af kæder, kroge, stropper og andet anhugningsgrej og kan vurdere, hvornår grejet ikke er forsvarligt at benytte.

Eleven kan foretage korrekt, lodret løft og kan tage hensyn til vægtforøgelse og chokpåvirkninger, der sker i forbindelse med acceleration og deceleration med tung byrde.

Eleven kan aflæse vindmåler korrekt og motiveres for at standse kranarbejdet hvis dette, på grund af vindpåvirkning og turbulens, ikke mere er forsvarligt.

Eleven kan vurdere almindeligt forekomne godstyper korrekt mht. vægt, volumen og sårbarhed og kan udvælge den korrekte anhugningsmetode og -grej til den givne situation.

Eleven kan beregne kranopgaver, hvortil der kræves mere end én kranenhed, herunder udregne korrekt vægtfordeling, valg af grej og udstyr, samt foretage sikkerhedsmæssig forsvarlig kommunikation mellem kranførere og anhugger(e) i forbindelse med samløftet.

Eleven kan dirigere krantransporter ved hjælp af håndsignaler og radiokommunikation under forhold, der er repræsentative for det arbejde, de senere vil komme ud for.

Elven kan planlægge og udføre almindeligt forekomne krantransporter sikkerhedsmæssigt korrekt, og motiveres til at udvise sikker adfærd under transportarbejdet.

Eleven trænes i at kommunikere med kunder, herunder at tolke vigtige signaler korrekt samt at afgive præcise ordre i forbindelse med løsning af praktiske opgaver.

Eleven løser de stillede certifikatprøver inden for de givne rammer, jævnfør Arbejdstilsynets bekendtgørelse for afholdelse af certifikatprøver , herunder censorvejledning.

Merit

AMU- uddannelse " Betjening af mobile kraner- certifikatgruppe B - merituddannelse " kursuskode 03 60 00 0142

 

Ad § 15

Undervisningen i hovedforløbet omfatter 6 ugers bundne specialefag for specialet renovationschauffør med følgende niveau, vejledende uddannelsestid samt supplerende mål og indhold:

 

Håndtering af olie- og kemikalieaffald

Niveau

Rutine

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven kan efter endt uddannelse og sædvanlig jobinstruktion, selvstændigt foretage indsamling og modtagelse af emballeret og uemballeret olie- og kemikalieaffald fra private og virksomheder.

Eleven kan håndtere affaldet miljømæssigt korrekt, i henhold til Kommunekemi´s bortskaffelsessystem og i henhold til de sikkerhedsforanstaltninger, der skal overholdes ved indsamling og modtagelse af farligt affald.

Eleven kan, efter endt uddannelse og sædvanlig jobinstruktion, selvstændigt foretage indsamling og modtagelse af emballeret og uemballeret olie- og kemikalieaffald fra private og virksomheder.

Eleven kan behandle affaldet korrekt i henhold til Kommunekemi`s generelle vejledninger, herunder klassificere affaldet i affaldsgrupper, emballere det korrekt i godkendt emballage, og udfylde den godkendte affaldsdeklaration, der anvendes ved forsendelse.

Eleven udføre arbejdet i henhold til de retningslinier, der er angivet i Lov om arbejdsmiljø, specielt omkring arbejdets udførelse, indretning af arbejdssteder samt tekniske hjælpemidler, og i henhold til arbejdsinstrukser fra lokale modtagestationer.

Eleven kan ved hjælp af en Kk`s vejledning inddele affaldet i affaldsgrupper.

Eleven kan definere affaldets vigtigste faretyper og særlige egenskaber.

Eleven har kendskab til klasseinddeling af stoffer og UN-nummersystemet.

Eleven har kendskab til UN`s godkendelsesmærkning af emballager.

Eleven kan emballere uemballeret affald i UN-godkendte emballager, og afmærke dem med de rigtige transportfaresedler.

Eleven kan sammenpakke emballeret affald i UN-godkendte emballager, og afmærke dem med de rigtige transportfaresedler.

Eleven kan klargøre en forsendelse af affald til en jernbane- eller vejtransport, herunder udfylde affaldsdeklaration og vedlægge korrekt sikkerhedskort.

Merit

AMU- uddannelsesplan " Håndtering af olie- og kemikalieaffald, kode 03-60-00-00751

 

Konfliktafværgelse og kundeservice

Niveau

Rutine

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven har gennem undervisningen fået udvidet sit kendskab til de psykologiske faktorer, som spiller en afgørende rolle for at yde en god kundeservice samt kendskab til handlemuligheder, så man kan afværge at komme i konflikt med evt. aggressive kunder.

Eleven kan med baggrund i denne viden udvikle en højere kvalitet i kundeservice, med hovedvægten lagt på den direkte kontakt med kunden, og sådan at eleven forstår nødvendigheden af en adfærd baseret på effektiv kommunikation. Den nye viden giver således mulighed for at yde en god service og samtidig optræde sådan, at en evt. konflikt afværges.

Eleven har fået en viden om de faktorer, der udvikler stress, for gennem den nye viden at kunne forebygge stress og den heraf følgende uhensigtsmæssige adfærd til følge.

Eleven har fået forståelse for, og kan i praksis anvende servicebegrebet og konflikt- afværgelsesteknikker som et naturligt element ved den direkte kontakt med kunder.

Eleven er opmærksomme på den mangeartede kundeadfærd, og at hver adfærd kræver sin opmærksomhed og sit serviceniveau.

Eleven er opmærksomme på betydningen af en god goddag/farvel hilsen.

Eleven kender en givet firmapolitik om kundeservice og kan anvende den konduite/kompetence og procedure han/hun er tildelt af den beskrevne firmapolitik

Eleven kan ved en analyse af situations-/rollespil skelne mellem effektiv contra ineffektiv kommunikation/adfærd.

Eleven kan ved idé/meningsudveksling være med i udformningen og udbygningen af service og konfliktafværgelsessituationer.

Merit

AMU uddannelsesplan " Konfliktafværgelse -/kundeservice", kode 03-60-00-00360

 

Renovation, modul I, II og II

Niveau

Rutine

Varighed

3 uger

Mål og øvrige rammer

Eleven kan, medvirke som chauffør inden for renovation af fast affald og udføre normalt forekommende arbejdsopgaver.

Eleven kan betjene forskellige køretøjer, som anvendes til renovation af fast affald.

Eleven kan foretage eftersyn og vedligeholdelse af renovationskøretøjer.

Modul I

Eleven kan udføre manøvrering og af- og pålæsning med renovationskøretøjer, herunder container, ved smalle pladser og vanskelige passager.

Eleven kan redegøre for samfundets behov for affaldsløsninger.

Eleven kan indsamle, håndtere og sortere forskellige typer affald.

Eleven kan indtage ergonomisk korrekte arbejdsstillinger.

Eleven kan, på baggrund af sin opnåede viden om renovationsbranchen, herunder gældende lovregler og overenskomster, redegøre for sammenhængen mellem samfundets krav til branchen og branchens fremtid.

Eleven kan udregne sin løn iht. overenskomsten på området.

Eleven kan redegøre for, hvilke typer affald der er lovgivet for, samt anvende de papirer og dokumenter, der følger affald.

Eleven kan foretage færdsels- og driftsikkerhedsmæssigt eftersyn på køretøjet.

Eleven kan foretage bakning og manøvrering med renovationskøretøjer på affaldsforbrændingsanlæg / deponier, samt ved virksomheder/kunder, hvor der forefindes vanskelige passager og snævre pladsforhold.

Eleven kan foretage af- og pålæsning af affaldscontainer, som er vanskelig tilgængelige.

Eleven kan, på baggrund af indsigt i aflæsningsforhold på forbrændingsanlæg og deponier mm., foretage aflæsning af forskelligt affald på en både sikker- og forsvarlig måde.

Eleven kan udføre håndtering og sortering af forskellige typer affald, herunder foretage kildeseparering /- sortering , samt medvirke i vejledningen af kunderne/borgerne om, hvorledes disse skal sortere affald.

Eleven kan, på baggrund af sin opnåede viden om lovgrundlaget og affaldsregulativer, medvirke ved renovation af husstandsaffald.

Eleven kan anvende og betjene forskellige renovations- køretøjer samt containertyper på en sikker og driftsmæssig korrekt måde, herunder især følgende:

containertyper til fast affald.

komprimatorvogne.

flakbiler (wire- og kroghejs).

Eleven kan foretage elementær vedligeholdelse af det hydrauliske system og af komponenter, hvor der opstår slitage og belastning.

Eleven kan, ved hjælp af sin viden om ergonomi, forebygge skader på led og muskler, samt indtage ergonomisk rigtige arbejdsstillinger, herunder anvende korrekt løfte-, bære- og skubbeteknik.

Eleven kan, på grundlag af sit kendskab til affaldsregulativer, bekendtgørelser om bortskaffelse, planlægning og registrering af affald, herunder husstands- og erhvervsaffaldsregulativer , medvirke til, at renovations- og affaldskørsel udføres korrekt i henhold til gældende regler på området.

Modul II

Eleven kan, på baggrund af sin viden om affaldets "flow" fra start til slut, vejlede kunder og borgere i sortering og håndtering af affald.

Eleven kan, ud fra en forståelse af det samfundsmæssige behov for forsyninger af gods og varer, og de heraf affødte affalds- og miljøproblemstillinger, medvirke ved planlægning og afvikling af renovationskørsel. Indhold:

affaldskendskab, herunder affaldstyper.

AT-anvisninger , regulativer og lovgivning lokalt tilpasset.

skadesrapportering.

miljøforståelse, herunder bl.a. økologi og kemi.

 

Arbejdsmiljø.

Eleven kan, på baggrund af sin viden om indsamling, sortering, behandling samt aflæsningsforhold på deponier, forbrændingsanlæg, miljødepoter og Kommunekemi, foretage af-/pålæsning og transport af erhvervs-, sygehus- og olie- og kemikalieaffald på en sikker og forsvarlig måde, og i henhold til gældende regler på området.

Eleven kan, på baggrund af sit kendskab til miljøplanen, herunder regler og bestemmelser for lokalområde/kommune, aktivt medvirke som "miljøvogter", samt indgå som en part i vejledningen af kunder og borgere.

Eleven kan, på grundlag af sit kendskab til regulativer (DK/EU) og AT-anvisninger , som forefindes på affaldsområdet, herunder forståelsen for økologi i samfundet og kemiens betydning for miljøet, medvirke ved planlægning og afvikling af renovationskørsel.

Eleven kan udføre arbejdet under hensyntagen til de arbejdsmiljøfaktorer , som er typiske for renovationsområdet, herunder fysiske og psykiske påvirkninger, og kan endvidere, på grundlag af kendskabet til relevante AT-anvisninger og ergonomisk indretning af arbejdspladsen, udvælge den sikreste og ergonomisk mest korrekte arbejdsmetode.

Eleven kan selvstændigt vejlede kunder/borgere om sortering og behandling af erhvervs-, sygehus- samt olie- og kemikalieaffald.

Eleven har et sådant kendskab til forsikrings- bestemmelser, at vedkommende kan redegøre for de virksomhedsøkonomiske og forsikringsmæssige konsekvenser af skader på kørende materiel, personer eller gods.

Eleven har opnået sådanne praktiske færdigheder i manøvrering, at vedkommende udviser en skadebegrænsende adfærd under manøvrering.

Modul III

Eleven har ajourført sig i og repeteret færdselsbestemmelser, således at vedkommende er i stand til at føre køretøjet på en sikker og betryggende måde i henhold til færdselslovens bestemmelser.

Eleven har opnået sådanne praktiske færdigheder i manøvrering, såvel forlæns som baglæns og under vanskeligt passable forhold, at vedkommende er i stand til at begrænse skader på personer, gods og kørende materiel.

Eleven har opnået viden om mulige fejlmanøvrer samt faktorer, der frembringer disse, og kan derved udvise forudseenhed og skadeforebyggende adfærd ved såvel almindelig kørsel, som ved manøvrering under vanskelige forhold.

Eleven kan gennemføre deres arbejde på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde, samt kunne støtte deres kollegaer i, at gøre deres arbejdsplads miljørigtig og sikker.

Eleven kan foretage en korrekt indstilling af sidespejle.

Eleven har opnået et sådant kendskab til generelle og/eller firmaspecifikke forsikringsforhold, at vedkommende er i stand til at redegøre for forsikringsmæssige og virksomhedsøkonomiske konsekvenser af skader på kørende materiel.

Eleven kan, på baggrund af sin viden om de særlige risikoforhold ved renovationskørsel, udføre arbejdet på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde, samt kunne støtte sine kollegaer i at gøre arbejdspladsen mere miljørigtig og sikker.

Merit

AMU uddannelsesplaner " Renovation I , II, III, kode 03-60-00-00754, 755 og 756

 

Vejtransport af farligt gods i emballager og tanke over 3.000 l

Niveau

 

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven har opnået bevis til vejtransport af emballager og tankvogne med en kapacitet på over 3000 liter, der indeholder farligt gods hørende til fareklasserne 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 og 9, i overensstemmelse med gældende internationale og nationale bestemmelser.

Eleven har, med baggrund i den opnåede viden om stoffernes farlige egenskaber, opnået en større erkendelse af sin betydning i transportforløbet og får derved en forståelse for, at en bevidst og ansvarlig adfærd efter kurset, aktivt kan medvirke til, at trafik- og miljøulykker undgås.

Eleven kan anvende de gældende sikkerhedskort, herunder det personlige beskyttelsesudstyr, og har kendskab til brug af pulverslukkere. Hvis uheld eller ulykke indtræffer, skal eleven kunne foretage en hurtig og korrekt alarmering samt afspærring af uheldsstedet , og forhindre skadevirkninger på mennesker og miljø, uden dog at bringe sig selv i fare.

Eleven er bekendt med og kan redegøre for den særlige køreteknik, der er gældende for kørsel med tankvogn og tankcontainer.

Eleven kan foretage en definition af stoffernes vigtigste faretyper og særlige egenskaber.

Eleven kan foretage en definition af de særlige risici i forbindelse med eksplosive og pyrotekniske stoffer og genstande.

Eleven kan foretage en kontrol af om transportdokumenter og sikkerhedskort indeholder tilstrækkelige oplysninger om det farlige gods, før en transport påbegyndes.

Eleven kan foretage en kontrol af faresedler på emballager.

Eleven kan foretage en kontrol af emballage for defekter/skader.

Eleven kan foretage en kontrol af om godset er over eller under frimængden.

Eleven kan foretage en korrekt afmærkning af køretøjer, der anvendes til transport af emballerede farlige stoffer.

Eleven kan foretage en korrekt sammenlæsning af farlige stoffer, i henhold til faresedler.

Eleven kan foretage en korrekt sammenlæsning af stoffer og genstande hørende til klasse 1, i henhold til forenelighedsgruppebogstaver på faresedler.

Eleven kan foretage en korrekt håndtering og stuvning af kolli i forbindelse med af- og pålæsning.

Eleven har kendskab til og kan redegøre for hvorledes tankkøretøjer reagerer under kørsel på grund af ladningens bevægelser.

Eleven har kendskab til og kan redegøre for specifikke krav om fastgørelse af tankcontainere til køretøjer.

Eleven har kendskab til og kan redegøre for en generel teoretisk viden om de forskellige lastnings- og aflæsningssystemer , der anvendes ved tankvognstransport.

Eleven har kendskab til og kan redegøre for de særlige bestemmelser, der finder anvendelse på brugen af tankkøretøjer, herunder godkendelsesattester, godkendelsesmærkning, afmærkning og faresedler mv.

Det fremgår af enhver af elevens ovennævnte handlinger, at vedkommende er klar over grænsen mellem eget og andres ansvar og pligter, og at vedkommende er i stand til at påpege evt. fejl og mangler.

Ved en uheldsøvelse kan eleven demonstrere en sikker og faglig korrekt optræden under alle faser, og herunder bl.a. kunne foretage en hurtig og korrekt alarmering samt afspærring af uheldsstedet , og have kendskab til brug af pulverslukker.

Eleven har viden om miljøbeskyttelse i forbindelse med kontrol med overførsel af farligt affald.

Eleven har kendskab til formålet med og betjening af det tekniske udstyr på køretøjer.

Eleven har generel viden om privatretsligt ansvar i forbindelse med transport af farligt gods.

Eleven har information om transportvirksomhed, der involverer flere transportformer herunder også, hvornår der skal medbringes et containerpakkecertifikat ( multimodal transport).

Merit

AMUs uddannelsesplan: Vejtransport af farligt gods i emballager og tanke over 3.000 l, kode 03-60-00-00553.

Kurset modsvarer Beredskabsstyrelsens "Grundkursus + klasse 1 + Tank".

 

Ad § 16

Undervisningen i hovedforløbet omfatter 6,8 ugers bundne specialefag for specialet postbehandler med følgende niveau, vejledende uddannelsestid samt supplerende mål og indhold:

 

Postal branchekendskab

Niveau

Rutine

Varighed

2,4 uger

Mål og øvrige rammer

Eleven kan indgå i et samarbejde om arbejdets tilrettelæggelse i en delvis selvstyrende produktionsgruppe, herunder efterleve produktionsgruppens holdninger, normer og kutymer samt vurdere disses indflydelse på et godt samarbejde. Desuden kan eleven anvende de grundlæggende værktøjer til at opretholde et godt samarbejde i et produktionsteam, hvor det enkelte individ respekteres: kommunikation og kropssprog, arv og miljøets påvirkning, individets behov, samt forståelse for egen stærke og svage sider, for der igennem at kunne indgå i samarbejdet i produktionsgrupper og dermed medvirke ved konfliktløsning i produktionsgruppen.

Eleven kan efterleve de personaleadministrative bestemmelser vedrørende medarbejdernes rettigheder og pligter, herunder får eleven en grundlæggende viden om de for branchen gældende lønforhold og lønudbetalinger.

Eleven kan udvise en adfærd i overensstemmelse med en grundlæggende viden om den kultur, der hersker i virksomhederne, og den betydning begrebet virksomhedskultur har. Eleven kan efterleve den pågældende virksomheds livsværdier, holdninger, normer og kutymer.

Eleven kan redegøre for organisationernes indflydelse i postbranchen, med baggrund i et udvidet kendskab til postbranchens arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer , tillids- og talsmandssystem og deres samarbejdsrelationer.

Eleven kan redegøre for den historiske udvikling i postbranchen og på denne baggrund vurdere branchens samfundsmæssige betydning i relation til såvel privat- som erhvervskunder. Eleven kan forklare den informationsteknologiske udviklings indflydelse på branchens fremtidige vilkår - såvel nationalt som internationalt.

Eleven kan redegøre for postbranchens forskellige operatører og deres ledelsesform og ejerskab.

Eleven kan deltage i det elementære planlægningsgrundlag med baggrund i indsigt i ressourceforhold ved produktionsafviklingen såvel i terminal- som distributionsleddet.

Eleven kan redegøre for de specifikke reklame- og markedsføringstiltag, der kan benyttes i branchen.

Eleven kan redegøre for grundlæggende elementer vedr. en branchetypisk salgsorganisations opbygning og de arbejdsmetoder, der anvendes i en sådan organisation.

Eleven kan registrere erhvervskundernes behov for postrelaterede service. Desuden kan eleven være erhvervskunderne behjælpelig med at definerede nye behov for service.

Eleven kan på baggrund af et grundlæggende kendskab til salgs- og argumentionsteknikker analysere fordele og udbytte for kunderne, således at der iværksættes salgsfremmende tiltag.

Eleven kan under hensyntagen til kundens behov tilpasse tempo, sprog, niveau. Gennem assertionstræning kan eleven indgå i en matchning af kunderne i salgssituationen.

Eleven kan videreformidle sin viden om kunderne til virksomhedens salgsorganisation - herunder udfylde de til formidlingen hørende blanketter.

Eleven kan på baggrund af et grundlæggende kendskab til de i branchen forekommende arbejdsrutiner med ensartede gentagne arbejdsbevægelser (EGA) foretage den nødvendige forebyggelse og nedbringelse af EGA.

Eleven kan med baggrund i et grundlæggende kendskab til arbejdsmiljøet ved skærmterminalarbejde anvende personlige værnemidler og overholde gældende regler og anvisninger i forbindelse med dette arbejde.

Eleven kan anvende BST med indsigt i en eventuel virksomheds-BST-tjenestes opgaver.

Eleven kan på baggrund af et grundlæggende kendskab til aggressive hundes adfærd udvise en psykologisk korrekt adfærd i relation til aggressive hunde. Eleven kan anvende reglerne om forholdsordre for betjening af kunder med aggressive og bidske hunde.

Eleven kan, i relation til utilfredse kunder og på baggrund af en grundlæggende forståelse for kundepsykologiens mekanismer, udvise en korrekt kofliktafværgende optræden.

Eleven kan redegøre for det psykiske arbejdsmiljøs betydning for den daglige arbejdsindsats, herunder de hjælpeforanstaltninger, virksomheden har til rådighed for medarbejdere.

Eleven har opnået fuld faglig kompetence i forhold til de produkter og service, der udbydes inden for postbranchen.

 

Postal logistik og kvalitet

Niveau

Rutine

Varighed

1,4 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven kan vurdere den grundlæggende produktionsteknik i branchen, herunder postkvalitet og kvalitetsbevidsthed.

Eleven kan håndtere de gældende erstatningsregler inden for branchen i forbindelse med forsinkelse og bortkomst af postale produkter.

Eleven kan redegøre for den postale historie såvel internationalt som nationalt med særlig vægt på danske forhold.

Eleven kan indgå i en større kvalitetsstyringssammenhæng med på baggrund af indsigt i postlogistikkens særlige karakteristika med hensyn til produktionsstruktur, flow, omsætningshastighed.

Eleven kan grundlæggende håndtere primære dele af branchens produktudbud til udlandet, herunder transiterende produkter. Eleven kan desuden selvstændigt udfylde og håndtere de for produkterne og produktionsafviklingen nødvendige dokumenter og følgepapirer.

Eleven kan på baggrund af kendskab til produktudbuddet omkring haste- og kurérprodukter udføre almindeligt forekommende arbejdsfunktioner.

Eleven kan redegøre for de forskellige produkters indhold og servicemål.

Eleven kan, på et grundlæggende niveau, redegøre for markedets operatører på haste- og kurérproduktområdet , for principperne i den logistiske opbygning i Danmark inden for haste- og kurérproduktområderne , og udvise en grundlæggende forståelse for denteknologiske udviklings direkte og indirekte konkurrence på området.

Eleven kan foretage korrekt servicering af kontraktkunder.

Eleven kan udføre almindelige arbejdsfunktioner med indsigt i begrebet kvalitetspolitik og målsætning.

Eleven kan anvende branchens kvalitetsmålesystemer inden for eget arbejdsområde. Desuden er eleven i stand til at udfylde og benytte blanketter og værktøjer til datafangst i forbindelse med kvalitetsmåling og -rapportering.

Eleven kan indgå i problemløsningsmodeller i forbindelse med kvalitetsarbejdet.

Eleven kan selvstændigt handle i forhold til de enkelte produktelementers indplacering i den postlogistiske kæde, hvor mange små enheder distribueres til mange enheder af variabel størrelse og mængde, inden for et meget kort tidsrum under iagttagelse af høje service- og kvalitetsmål.

Eleven kan vurdere den teknologiske udviklingen i branchen samt dennes indflydelse på virksomheden og dens arbejdspladser og arbejdsindhold.

 

Postal produkthåndtering

Niveau

Rutine

Varighed

3 uger

Mål og øvrige rammer

Eleven kan efter fornøden jobinstruktion, selvstændigt og i samarbejde med andre udføre almindeligt forekommende og simple jobfunktioner hvad angår håndtering af postale produkter under iagttagelse af høje service- og kvalitetsmål.

Eleven kan udføre grundlæggende jobfunktioner vedr. postsikkerhed og efterleve virksomhedernes regler og procedurer.

Eleven kan på et grundlæggende niveau efterleve virksomhedernes regler, forholdsordrer og procedurer omkring sikring af beholdninger og produkter under modtagelse, opbevaring, transport, udveksling og udlevering, herunder rapporteringsprocedurer ved fejl og mangler omkring disse.

Eleven kan udføre arbejdsfunktionerne på et elementært niveau under iagttagelse af en korrekt sikkerhedsmæssig adfærd, herunder anvendelse af personlige værnemidler.

Eleven er bekendt med virksomhedernes regler, forholdsordrer og procedurer omkring indbrud, hærværk, tyveri, røveri og bombetrusler, således at eleven bliver i stand til at udfylde de til forbrydelsernes opklaring hørende blanketter.

Eleven kan udføre almindeligt forekommende arbejdsopgaver forbundet med emballering, modtagelse, transport, opbevaring, udveksling og udlevering af værdipost og andre hermed forbundne arbejdsfunktioner, herunder foretage rapportering og korrigering i forbindelse med fejl og mangler ved værdiposten.

Eleven kan efterleve de grundlæggende bestemmelser om medarbejdernes tavshedspligt.

Eleven kan efterleve de gældende regler om afsenderens rådighedsret over produkter, der er overgivet til postale virksomheder.

Eleven kan selvstændigt medvirke til indtægtssikring. Eleven kan desuden udfylde indtægtssikrende blanketter og følgesedler.

Eleven kan foretage en simpel vurdering af virksomhedernes produktsortiment og de enkelte produkter i relation til markedetsbehov.

Eleven skal kunne foretage en simpel håndtering og ekspedition af produkterne i overensstemmelse med branchens regler og kutymer. Endvidere skal eleven kunne udfylde følgepapirer og andre dokumenter m.v., der benyttes i den postale logistik.

Eleven kan gøre rede for fundamentale service- og kvalitetsmål for branchens basisprodukter.

Eleven kan, efter instruktion af funktioner og virkemåde, betjene forskellige former for postbehandlingsudstyr. Endvidere skal eleven efterleve de gældende sikkerhedsregler i forbindelse med betjeningen af det nævnte tekniske udstyr.

Eleven kan indgå i den postlogistiske kæde i relation til terminaler og deres logistiske dækningsområder. Eleven kan desuden redegøre for de overordnede postlogistiske sammenhænge i branchen.

Eleven opnår handlingskompetence til selvstændigt og i samarbejde med andre at løse opgaver som omfatter videregående elementer i forhold til postalt produktkendskab.

Eleven kan optage ankomst-, afgangs- og transitstatistik efter produktarter og formatopdeling.

Eleven kan, med baggrund i sin viden om statistikoptagelse , medvirke ved sampling og massivtælling af produktionsmængden.

Eleven kan selvstændigt udfylde det til tællingerne hørende skemamateriale og udvise en grundlæggende datadisciplin.

Eleven kan anvende de almene principper for netto- og brutto bemanding herunder forholdet mellem indsats, behov, personaledisponeringsmulighed , prognosesystem for produktionsmængde m. m.

Eleven kan medvirke ved forebyggelse af fejl inden for eget arbejdsområde. Eleven kan desuden identificere mulige fejlkilder inden for eget arbejdsområde med henblik på arbejdsgange og rutiner.

Eleven kan redegøre for branchens kvalitetsomkostninger. Eleven kan desuden redegøre for betydningen af manglende kvalitet i relation til branchens økonomi og konkurrenceparametre.

Eleven kan medvirke i arbejdsmålinger og herunder efterleve Metodestudiets formål og procedure.

Eleven kan udføre samtlige arbejdsopgaver i forbindelse med betjening af en vejestation og en registreringsstation. Desuden deltager eleven i overvågningsstationens funktion og bliver i stand til selvstændigt at foretage nødrutiner i forbindelse med nedbrud på de nævnte stationer.

Eleven kan vurdere grundlæggende aspekter ved omsætningen af produktionsmængde til ressourcetildeling.I den sammenhæng kan eleven indgå i almindeligt forekommende arbejdsfunktioner for postbehandlere, der vedrører driftstyring af en produktions- og lagerterminal (CDS).

Eleven kan anvende og udfylde de dokumenter og følgesedler m.m. der hører til re-mail af produkter samt consignment på et grundlæggende niveau.

Eleven kan selvstændigt udføre alle forekommende arbejdsfunktioner Inden for branchen med baggrund i indsigt i alle forekommende Produktkategorier og håndteringen af disse.

 

Ad § 17

Undervisningen i hovedforløbet omfatter 5 ugers bundne specialefag for specialet buschauffør med følgende niveau, vejledende uddannelsestid samt supplerende mål og indhold:

 

Befordring af bevægelseshæmmede

Niveau

Rutine

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven kan betjene den bevægelseshæmmedes personlige hjælpeudstyr, såsom kørestol, transportstol, albuestokke, gangstativ, drejeskive mv.

Eleven kan fastgøre og sikre forskellige former for kørestole i køretøjer, og kan hjælpe den bevægelseshæmmede til at opnå den størst mulige sikkerhed.

Eleven kan hensigtsmæssigt og risikofrit betjene køretøjers specielle udstyr, såsom lift, slisker, muligheder for variabel indstigningshøjde på køretøjet mv.

Eleven kan benytte yderligere hjælpeudstyr, som fx trappetjeneren/-artisten.

Eleven kan, i samråd med den bevægelseshæmmede og evt. hjælpere, vurdere om det er sikkert og hensigtsmæssigt, ud fra den bevægelseshæmmedes almene tilstand, at gennemføre befordringen.

Eleven har kendskab til, hvordan bevægelseshæmmede passagerer evakueres fra køretøjet i tilfælde af brand eller ulykke, samt den specielle hjælp bevægelseshæmmede har behov for i en sådan situation.

Eleven kan udføre korrekt løfte- og bæreteknik, så arbejdsskader undgås.

Merit

AMUs uddannelsesplan: Befordring af bevægelseshæmmede, kode 03-60-00-00301

 

Blåt kvalifikationsbevis

Niveau

 

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven kan, på grundlag af sit kendskab til kørselsdynamiske forhold, som har indflydelse på kørsel med busser, herunder 3-akslede busser, anvende sin viden til at afpasse hastighed, styring og bremsning efter de aktuelle vej- og vejrforhold.

Eleven har et sådant kendskab til gældende sikkerhedsbestemmelser for ophold på køreteknisk anlæg, at vedkommende kan anvende disse ved afvikling af de køretekniske øvelser.

Eleven kan, på baggrund af de praktiske øvelser på køreteknisk anlæg, anvende korrekt køre-, styre- og bremseteknik ved kørsel med busser, herunder 3-akslede busser, på veje med varierende friktionskoefficient.

Eleven kan redegøre for forskellige bremseregulerende systemer (fx ABS, ASR og skivebremser), deres funktion og indvirkning ved kørsel og opbremsning på veje med varierende friktionskoefficient.

Eleven kan redegøre for betydning, betjening og virkemåde af forskellige tekniske installationer, såsom: Luftaffjedring, cruisecontrol , klimaanlæg mm.

Eleven kan, på baggrund at sit kendskab til 3-akslede bussers særlige tekniske indretninger, herunder især styringen af den 3. aksel, kontrollere at disse systemer virker korrekt.

Eleven kan anvende forskellige opslagsværker om de ved kørsel med bus i udlandet gældende bestemmelser, og er på denne baggrund i stand til at planlægge og gennemføre en turisttur gennem en række lande, både inden for og uden for EU.

Eleven kan, på baggrund af sit kendskab til færdselsregler, der afviger fra danske regler, planlægge og udføre kørslen i henhold til det pågældende lands bestemmelser.

Eleven er i stand til at bruge vejkort i forskellige målestoksforhold, og er ud fra disse i stand til at planlægge kørslen under hensyn til reglerne om køre- og hviletider.

Eleven kan udføre korrekt førstehjælp, herunder give hjertemassage.

Eleven har kendskab til forebyggelse af brand i busser, og er i stand til at anvende almindeligt forekommende brandslukningsmateriel , samt foretage korrekt alarmering.

Eleven kan, på grundlag af sit kendskab til teknikker og metoder, sikre passagerernes evakuering i tilfælde af brand.

Eleven har et sådant kendskab til bussers sikkerhedsudstyr, at vedkommende er i stand til at anvende dette korrekt, samt kan instruere passagerne i anvendelsen heraf.

Merit

AMUs uddannelsesplan: Blåt kvalifikationsbevis, kode 03-60-00-00335

 

Konfliktafværgelse og kundeservice

Niveau

Rutine

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven har gennem undervisningen fået udvidet sit kendskab til de psykologiske faktorer, som spiller en afgørende rolle for at yde en god kundeservice samt kendskab til handlemuligheder, så man kan afværge at komme i konflikt med evt. aggressive kunder.

Eleven kan med baggrund i denne viden udvikle en højere kvalitet i kundeservice, med hovedvægten lagt på den direkte kontakt med kunden, og sådan at eleven forstår nødvendigheden af en adfærd baseret på effektiv kommunikation. Den nye viden giver således mulighed for at yde en god service og samtidig optræde sådan, at en evt. konflikt afværges.

Eleven har fået en viden om de faktorer, der udvikler stress, for gennem den nye viden at kunne forebygge stress og den heraf følgende uhensigtsmæssige adfærd til følge.

Eleven har fået forståelse for, og kan i praksis anvende servicebegrebet og konflikt- afværgelsesteknikker som et naturligt element ved den direkte kontakt med kunder.

Eleven er opmærksomme på den mangeartede kundeadfærd, og at hver adfærd kræver sin opmærksomhed og sit serviceniveau.

Eleven er opmærksomme på betydningen af en god goddag/farvel hilsen.

Eleven kender en givet firmapolitik om kundeservice og kan anvende den konduite/kompetence og procedure han/hun er tildelt af den beskrevne firmapolitik

Eleven kan ved en analyse af situations-/rollespil skelne mellem effektiv contra ineffektiv kommunikation/adfærd.

Eleven kan ved idé/meningsudveksling være med i udformningen og udbygningen af service og konfliktafværgelsessituationer.

Merit

AMU uddannelsesplan " Konfliktafværgelse -/kundeservice", kode 03-60-00-00360

 

Rutebuskørsel

Niveau

Rutine

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven kan, efter tilfredsstillende gennemførelse af kurset, og efter at have modtaget normal jobinstruktion, selvstændigt udføre normalt forekommende arbejdsopgaver som fører af rutebus i erhvervsmæssig personbefordring.

Eleven kan på grundlag af kendskab til kørsel med automatgearet bus, køre til og fra stoppesteder på en sådan måde, at det er til mindst gene for passagererne.

Eleven kan på baggrund af sit kendskab til køretøjets opbygning, indretning, udstyr og funktioner, udføre det lovbefalede færdselseftersyn, samt driftseftersyn af bussen inden kørslen påbegyndes. Endvidere er eleven, med baggrund i det opnåede kendskab til køretøjers opbygning mv., i stand til at indrapportere og udfærdige fejlmeldinger ud fra de fejlmeldingsrapporter , der bliver benyttet i virksomheden.

Eleven kan på grundlag af kendskab til organisationsstruktur for områdets trafikselskab, samt de kvalitetskrav der bliver stillet til vognmænd og chauffører der har tilknytning til selskabet, vil de kunne handle i overensstemmelse med de stillede krav.

Eleven kan redegøre for brug af nye kommunikationsmidler og satellitpositioneringsudstyr , der kan være relevant for bus- og trafikselskaber i forbindelse med betjening af de forskellige ruter, der er tilknyttet selskabet.

Eleven kan på baggrund af kendskab til områdets zone -, takst- og billetsystem samt billetteringsudstyr , kunne udstede korrekte billetter i forbindelse med den praktiske øvelseskørsel med automatgearet bus.

Eleven kan udføre rutekørsel på baggrund af transport- og vagtplanlægning, samt på baggrund af de regler der er gældende omkring dagligt/ugentligt hvil.

Eleven kan udføre korrekt mikrofonbetjening.

Eleven kan renholde bussen på baggrund af kendskabet til rengøringsmidler, -redskaber og teknikker.

Merit

AMUs uddannelsesplan : Rutebuskørsel , kode 03-60-00-00292

 

Turistbuskørsel

Niveau

Rutine

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven kan, efter at have gennemført kurset på tilfredsstillende vis, og efter at have modtaget sædvanlig jobinstruktion, selvstændigt udføre normalt forekommende arbejdsopgaver som fører af bus over 9 personer ved national turist- og bestillingskørsel.

Eleven kan udfylde alle relevante papirer med relation til bus, passagerer og chauffør

Eleven kan aflægge turregnskab

Eleven kan betjene bussens udstyr

Eleven kan udføre lettere guidetjeneste på dansk

Eleven kan har kendskab til danske byers, øers, broers og færgeruters geografiske placering og kan tilrettelægge en tur

Eleven kan undersøge hvilke lovbestemmelser, der er gældende for køretøjets udstyr og belæsning , herunder selvstændigt kontrollere om en igangværende eller påtænkt kørsel er forsvarlig og lovlig.

Eleven er i stand til at redegøre for forskellige former for teknisk hjælpe- og komfortudstyr , som anvendes på nyere turistbusser.

Eleven har et sådant kendskab til køre- og hviletidsbestemmelser, at vedkommende kan føre kontrol med fartskriverens funktioner og er i stand til at anvende diagramark. Eleven kan endvidere afgøre, om en afviklet eller planlagt befordring er i overensstemmelse med arbejdsmiljøloven , herunder gældende regler for køre- og hviletidsbestemmelser.

Eleven har et sådant kendskab til de forskellige forsikringer, som normalt forekommer inden for personbefordringsbranchen , at vedkommende kan redegøre for, hvornår vognmand og chauffør er ansvarlig i tilfælde af passagerers/personalets sygdom eller skader på gods eller køretøj.

I tilfælde af færdselsuheld m.v. kan eleven tilrettelægge korrekt evakuering af passagerer samt foretage lovpligtig afmærkning af køretøjet med havariblink og advarselstrekant.

Eleven kan foretage korrekt anmeldelse til politi og arbejdsgiver samt korrekt kunne udfylde en skadeanmeldelse til et forsikringsselskab.

Eleven har et sådant kendskab til:

køretøjets attester.

passagerers befordringsdokumenter.

chaufførens papirer

som skal medføres ved national personbefordring, at vedkommende kan anvende samt redegøre for hvilke dokumenter, der skal medføres ved en given personbefordring.

I forbindelse med en lokal turisttur kan eleven, med baggrund i sit kendskab til edb, vejkort og seværdigheder, planlægge og udarbejde et konkret turforslag eller en ruteplan, herunder kan vedkommende

udarbejde opsamlingsliste med tidsplan

udarbejde liste over seværdigheder på turen

udarbejde manuskript til sikkerhedsinstruktioner til passagererne

udarbejde km-regnskab.

Eleven er, på baggrund af den teoretiske planlægning af en turisttur i stand til at gennemføre denne i praksis, og eleven kan overholde den udarbejdede tidsplan eller foretage hensigtsmæssige ændringer i forhold hertil.

Merit

AMUs uddannelsesplan: Turistbuskørsel , kode 03-60-00-00351

 

Ad § 18

Desuden omfatter hovedforløbet fra 3,3 til 5,7 ugers valgfri specialefag afhængigt af specialevalg.

De valgfri specialefag vælges i samråd mellem eleven, praktikstedet og skolen. Der kan vælges mellem følgende valgfri speciealefag med følgende niveau, vejledende uddannelsestid samt mål og indhold: se bilag 2

De valgfri specialefag , hvad enten det er AMU-kurser eller EUD-moduler , kan placeres frit gennem hele uddannelsesforløbet, naturligvis ud fra hensyntagen til elevens forudsætninger, forudgående erfaring og progression i uddannelsen.

Det er meningen, at skolen gennem et net af samarbejdsaftaler med andre skoler og institutioner sikrer eleven og virksomheden et bredt valggrundlag. Der kan i den forbindelse også blive tale om at benytte skolehjem efter gældende regler.

Af hensyn til oprettelsen af hold, kan det blive nødvendigt at samle eleverne fra flere skoler.

Det er også muligt at sammensætte en række moduler til sammenhængende skoleperioder, fx for de obligatoriske dele af specialemodulerne. Det kan der af skolemiljømæssige årsager være megen fornuft i.

Det er meningen, at de tekniske skoler kan gennemføre undervisning for eleverne efter en AMU-uddannelsesplan , uden de af den grund får en egentlig AMU-godkendelse.

Hvis specialefagets mål opnås gennem at den ansvarlige skole skaffer en plads til eleven på et AMU-kursus , så deltager eleven stadig på erhvervsuddannelsen, selvom resten af deltagerne er normale AMU-kursister.

 

Ad § 20

Praktikvirksomheden udpeger en medarbejder, som følger elevens praktiske uddannelse. Virksomheden skal sikre, at eleven, specielt i den indledende del, er under sagkyndigt opsyn og modtager kyndig vejledning. Dette gælder også, når nye arbejdsfunktioner skal indøves senere i praktikuddannelsen.

Nødvendigheden af at efterleve de sikkerhedsregler, der gælder i virksomheden vedrørende personlig sikkerhed og sikkerhed over for udstyr, værktøj, køretøjer og maskiner, indskærpes over for eleven under praktikuddannelsen.

 

Ad § 22

For at styrke samspillet mellem skole og virksomhed får hver elev en uddannelsesbog, som følger eleven hele vejen igennem uddannelsen.

Der udarbejdes en uddannelsesplan for elevens praktiske oplæring i virksomheden. Her henvises i øvrigt til TUR's praktikvejledning til lageruddannelsen. I løbet af den praktiske uddannelse skal eleven have mulighed for at beskæftige sig med en række typiske opgaver og funktioner. TUR udarbejder nogle skemaer med disse opgaver og funktioner, som udfyldes af virksomheden og eleven og indsættes i uddannelsesbogen.

Det lokale uddannelsesudvalg for transportuddannelserne på skolen, har ansvaret for at samspillet mellem virksomheder og skole fungerer tilfredsstillende. Her er uddannelsesbogen et vigtigt værktøj. Endelig er en korrekt anvendt uddannelsesbog en forudsætning for, at der i sidste ende kan udstedes et svendebrev til eleven.

Uddannelsesbogen skal i begyndelsen af hver skoleperiode forevises skolen og underskrives af klasselæreren eller en af skolen udpeget person.

Hvis erhvervelse af et kørekort eller certifikat forudsætter opnåelse af rutine på et forudgående niveau, så er virksomheden ansvarlig for, at eleven opnår denne rutine. Det betyder fx, at hvis eleven skal erhverve kørekort til påhængsvogn, kategori E, så er det virksomhedens ansvar, at eleven forud har fået mulighed for at opnå rutine i kørsel med lastbil.

 

Praktikuddannelsen for VEUD som særligt tilrettelagt forløb.

Når nye kvalifikationer er erhvervet i skoleuddannelsen, skal den voksne elev i sin praktiske uddannelse have mulighed for at arbejde med disse kvalifikationer i videst muligt omfang, når praktikvirksomheden har funktioner, hvor disse kvalifikationer anvendes. Der vil typisk være tale om, at den voksne placeres i disse funktioner i perioder på 1 til 4 uger, hvis disse ikke indgår i den normale arbejdsfunktion for den voksne elev.

Praktikvirksomheden sørger for jobinstruktion og løbende praktisk oplæring i disse nye funktioner.

Det er Det Lokale Uddannelsesudvalg - LUU, som ud fra dette skal godkende praktikregler for hvert hold. Det forventes, at skolen som sekretariat for LUU udarbejder udkast til disse.

 

Ad §§ 25-29

Hensigten med svendeprøven er, at eleven demonstrerer sine færdigheder. Den afholdes med udgangspunkt i områdefag og obligatoriske specialefag. Prøven tilrettelægges, så eleven har mulighed for at inddrage området fra sine valgfrie specialefag.

Svendeprøven kan evt. afvikles således, at en repræsentant fra virksomheden har mulighed for at deltage i svendeprøvens praktisk/mundtlige del, og at virksomheden har mulighed for at fremsende forslag til opgaver og særlige spørgsmål til eleven. Dette kan være en god hjælp for faglæreren, der ikke nødvendigvis har faglig indsigt indenfor alle de valgte moduler.

Til svendeprøven fremlægges den studietursrapport , som eleven har bidraget til.

Til den praktiske prøve udarbejdes et antal forskellige opgaver, som tildeles eleverne efter lodtrækning. Eleven må anvende undervisningsmaterialer, manualer og egne notater. Skolen stiller undervisningsmaterialer og anvendte manualer til rådighed. Prøven anses for færdig, når eleven melder klar, og alt anvendt udstyr atter er på plads.

I løbet af prøven skal eleven overfor læreren og censorerne redegøre for løsningen af sine opgaver. Dette sker i form af løbende dialog mellem eleven, læreren og censorerne. Det samlede tidsforbrug for hver enkelt elevs redegørelse bør være mellem 15 og 30 minutter.

Uddannelsesstyrelsen, den 29. juli 2004

Roland Østerlund
direktør

/Margrethe ØhlenschlægerBilag 1

Chaufførvejledningen

Tabel 1

Chauffør

 

 

Konveteringsnøgle EUD-

>VEUD

EUD

VEUD

Grundfag

uger

Uger

Samfundsfag E

3,0

1,8

Sundhed

1,0

0,5

Førstehjælp + brand

0,5

0,5

Informationsteknologi F

2,0

1,9

Dansk F

2,0

1,9

Naturfag F

2,0

1,9

Fremmedsprog F

2,0

2,0

Arbejdsmiljø

1,0

0,8

I alt

15,5

12,1

 

 

 

Områdefag

 

 

Køretøjets opbygning, vedligehold

og motorlære

2,5

1,0

Introduktion til færdselslære

1,0

0,0

Surring/stuvning af gods og af-/pårigning

0,7

0,7

Intro til gaffeltruck

1,0

0,0

Intro til kranarbejde

0,6

0,0

Ny på lager

1,0

0

Ny i lastbilen

0,7

0,0

Introduktion til transport

5,0

0

Gaffeltruckcertifikat

1,1

1,0

Køreuddannelse B

1,4

1,4

Køreuddannelse C

1,5

1,5

Hvidt kvalifikationsbevis

0,6

0,6

Surring/stuvning af gods

0,4

0,4

Kørekort E

1,0

1,0

Køre/hviletid

0,6

0,6

Køretøjets drift og vedligehold

0,6

0,6

Logistik, kvalitet og miljø

1,0

1,0

Internationale forhold og

branchekendskab

0,5

0,5

I alt

20,2

12,0

 

 

 

Specialefag

 

 

Specialefag , obligatoriske og valg

10,3

10,3

 

 

 

Valgfag

 

 

Valgfag i alt

4,0

2,6

 

Tabel 2: AMU-merit i VEUD

 

Fagområde/certifikat

Vejl. Timetal

i VEUD

Merit som

kan opnås

Gaffeltruck

1,1 uge

1 uge

Køreuddannelse B

1,1 uge

1 uge

Køreuddannelse C

1,5 uge

1,5 uge

Køreuddannelse C i

AMU-regi

 

1,5 uge

 

3,5 uger

Køreuddannelse E

0,9 uge

1 uge

Køreuddannelse E i

AMU-regi

 

0,9 uge

 

2 uger

Hvidt kvalifikationsbevis

1,0 uge

1 uge

Farligt gods

1,5 uge

1,5 uge

Kran D

1,0 uge

1 uge

Kran E

1,0 uge

1 uge

Kran B

3,0 uge

3 uger

Kran C

1,4 uge

1,5 uge

Kran A

 

2 uger

Anhugning

 

1 uge

I første kolonne navnet på den branchespecifikke uddannelse, hvortil der ønskes merit.

I den anden kolonne angives den vejledende uddannelsestid der er afsat i VEUD med henblik på at opnå de beskrevne mål i uddannelsen. Det skal i den sammenhæng bemærkes, at det vejledende timetal i en række tilfælde afviger fra det timetal, der er gældende på EUD. Med andre ord er der allerede på forhånd tildelt merit. Denne merit beror på, at de voksne har mindst 1 års relevant branchebeskæftigelse inden uddannelsens start.

I den tredje kolonne angives den merit, der kan opnås på VEUD, når der foreligger dokumentation for, at de voksne har erhvervet kvalifikationerne på den nævnte branchespecifikke uddannelse.

I den sammenhæng skal skolerne være opmærksomme på, at certifikater og kørekort, der ikke er taget som en branchespecifik uddannelse, tildeles en mindre merit, end hvis det er taget i forbindelse med en arbejdsmarkedsuddannelse. Med andre ord gives der mindre merit for erhvervelse at kørekort C, hvis dette er taget ved en privat kørelærer eller ved militæret.

I tilfælde af at der til et og samme hold visiteres voksne, der har taget deres kørekort og certifikater under forskellige ordninger ( AMU-kurser kontra private kørelærere/militær) bør den gruppe af voksne, som ikke har en AMU-uddannelse som minimum gennemføre uddannelsen til hvidt kvalifikationsbevis for på denne måde at få den samme merit som de øvrige.Bilag 2

Valgfri specialefag i chaufføruddannelsen

Tabel 2

Navn

Varighed

Type

Niveau

AMU-nummer 1)

Lager & intern transport

 

 

 

Grovvarekendskab

1,0

AMU

B

03 60 00 00118 01

Lagerstyring

1,0

AMU

R

03 60 00 00161 01

Logistik og samarbejde

1,0

AMU

R

03 60 00 00162 01

Lagerøkonomi

1,0

AMU

B

03 60 00 00163 01

Introduktion til edb-lagerstyring

0,6

AMU

B

03 60 00 00164 02

Edb-lagerstyring

1,0

AMU

R

03 60 00 00165 02

Time-/sags- og ressourcestyring - lager

0,4

AMU

B

03 60 00 00166 02

Stregkoder og håndterminal trin 1

0,4

AMU

R

03 60 00 00173

Stregkoder og håndterminal trin 2

0,6

AMU

R

03 60 00 00174

Efteruddannelse for erfarne truckførere

0,4

AMU

R

03 60 00 00090

Personbefordring

 

 

 

Grundlæggende taxikørsel

6,0

AMU

R

03 60 00 00302 06

Ren- og vedligehold af busser

0,6

AMU

R

03 60 00 00481 02

Billettering og kundebetjening

0,6

AMU

R

03 60 00 00483 02

Kvalifikation til taxikørsel

2,4

AMU

R

03 60 00 00484 02

Kran

 

 

 

Betjening af mobile kraner - certifikatgruppe B

3,0

AMU

-

03 60 00 00141 05

Lastbilmonterede kraner - certifikatgruppe E

2,0

AMU

-

03 60 00 00142 04

Lastbilmonterede kraner - certifikatgruppe D

1,0

AMU

-

03 60 00 00147 03

Betjening af mobile kraner - certifikatgruppe B - med integreret anhugning

4,0

AMU

-

03 60 00 00190

Lastbilmonterede kraner - certifikatgruppe D - med integreret anhugning

2,0

AMU

-

03 60 00 00191

Betjening af personlifte

0,6

AMU

-

03 60 00 00195

Travers- og portalkraner - certifikatgruppe C

1,4

AMU

-

01 43 00 00611

Godstransport ad landevej

 

 

 

International godstransport

2,0

AMU

R

03 60 00 00316 02

Entreprenørkørsel

1,0

AMU

R

03 60 00 00318 01

Manøvrering/forsikringsforhold og færdselsregler

0,6

AMU

R

03 60 00 00342 02

Transport af temperaturfølsomt gods

1,0

AMU

R

03 60 00 00403 02

Transport af levende dyr

1,0

AMU

R

03 60 00 00404 01

Blokvognskørsel

1,0

AMU

R

03 60 00 00412 01

Kørsel med sættevogn

 

 

R

03 60 00 00493

Grunduddannelse i vintertjeneste af veje, stier og fortove

0,2

AMU

R

03 60 00 00502

Fugtsaltspredning med lastbil

0,2

AMU

R

03 60 00 00503

Lagespredning med lastbil

0,2

AMU

R

03 60 00 00504

Snerydning med lastbil med plov

0,2

AMU

R

03 60 00 00505

Snerydning med traktor med kost/plov

0,2

AMU

R

03 60 00 00506

Snerydning og saltning af stier og fortove med traktor/varevogn

0,2

AMU

R

03 60 00 00507

Vejtransport af farligt gods - Radioaktive stoffer, klasse 7

0,2

AMU

-

03 60 00 00533 00

Vejtransport af farligt gods i emballager og tanke under 3000 l

0,6

AMU

-

03 60 00 00551 03

Vejtransport af farligt gods i emballager og tanke over 3000 l

1,0

AMU

-

03 60 00 00553 03

Grundlæggende køreteknik

0,4

AMU

R

03 60 00 00600

Videregående køreteknik

0,4

AMU

A

03-60-00-00602

Energirigtig kørsel

0,6

AMU

R

03 60 00 00704 02

Renovation

 

 

 

Kloakservice

1,0

AMU

R

03 60 00 00750 01

Håndtering af olie- og kemikalieaffald

1,0

AMU

R

03 60 00 00751 03

Renovation modul I

1,0

AMU

R

03 60 00 00754 03

Renovation modul II

1,0

AMU

R

03 60 00 00755 02

Renovation modul III

1,0

AMU

R

03 60 00 00756 03

Grundkursus i affaldshåndtering - modul 1

1,0

AMU

R

02 12 52 05650 02

Grundkursus i affaldshåndtering - modul 2

1,0

AMU

R

02 12 52 05700 02

Grundkursus i affaldshåndtering - modul 3

1,0

AMU

R

02 12 52 05750 02

Flytte

 

 

 

Grunduddannelse for flyttearbejdere

1,4

AMU

R

03 60 00 00840 01

Post

 

 

 

Maskinoperatør - post

2,0

EUD-modul

R

 

Energirigtig kørsel med erhvervskøretøjer under 3500 kg

0,6

AMU

R

03 60 00 00706

Teknologisk forandring og postal logistik 1

1,0

AMU

R

04 93 00 08651 01

Teknologisk forandring og postal logistik 2

1,0

AMU

R

04 93 00 08652 01

Postomdeling og postal logistik

1,0

EUD-modul

R

 

Kvalitet i offentlige serviceydelser

1,0

AMU

R

04 93 00 00011 01

Tværgående kurser

 

 

 

Konflikthåndtering - kundeservice

1,0

AMU

R

03 60 00 00360 01

Kundeservice

0,6

AMU

R

03 60 00 00361 01

Konflikthåndtering

0,6

AMU

R

03 60 00 00362 01

Erhvervelse af Kørekort kategori B-erhverv

0,6

EUD-modul

-

 

Vedligeholdelse af transportmateriel

1,0

AMU

R

03 60 00 00092 02

Industriens Arbejdsmarkedsuddannelser

Produktionsgrupper

0,6

AMU

A

01 43 00 00488 02

Teambuilding for produktionsgrupper

0,8

AMU

A

01 43 00 00490 02

Kvalitetsbevidsthed

1,0

AMU

R

01 43 00 00560 02

Travers- og portalkraner , certifikatkursus C

1,4

AMU

-

01 43 00 00611 01

Miljøbearbejdning

0,6

AMU

R

01 43 00 00961 01

Handel, administration, kommunikation og ledelse

Introduktion til EDI-teknologi

0,4

AMU

R

03 80 00 03240 01

Produkt- og kundevejledning i engroshandel

0,6

AMU

R

03 80 00 08000 02

Logistikløsninger med 3. part

0,6

AMU

A

03 80 00 04206 03

Byggeri, anlæg og industri

Personlig miljøbevidsthed

1,0

AMU

R

02 12 50 05250 01

Niveauer:

B - begynder

R- rutine

A – avanceret

1) AMU-nummer er den kode AMU-uddannelsen havde før 1. januar 2004.

 

Lager & intern transport:

 

Grovvarekendskab

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven får forståelse for og kendskab til:

Ernæring med henblik på øget forståelse for dyrenes behov for forskellige slags foderstoffer. Foderblandinger og baggrund for opfyldning af behov i forhold til kvæg og svin.

Spørgsmål om foderstoffernes bestanddele og næringsstoffernes omsætning i - og betydning for organismen.

Foderstoflovgivning såvel national som EU-direktiver for handel med foderblandinger. Der skal endvidere stilles spørgsmål om gennemførelse af foderstofanalyser og målet med vurdering - tilsætningsstoffer - uønskede stoffer- salmonella -

Kornkvalitet - blande/ublandede foderstoffer. Bevidstheden om kvalitet i forhold til kvalitetsstyring og kvalitetssikring, planternes betydning i forhold til kvalitetssikring.

Merit

AMU uddannelsesplan Grovvarekendskab, kode: 3 60 00 00118

 

 

Lagerstyring

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven kan udføre og deltage i lagerstyring, lagerets papirsystemer, varekataloger, lokations - og genfindingssystemer og kan udføre alle former for normalt forekommende lagerarbejde med den fornødne disciplin og sikkerhed, samt medvirke til beskrivelse af egen jobfunktion.

Eleven kan gennemføre plukning af varer efter forskellige metoder, samt kan anvende de hermed afledte krav til udstyr, indretning og vareplacering.

Endvidere kan eleven medvirke til indkøb af emballage under hensyn til ressourcer og miljø, herunder udstyr til forbedring af arbejdsmiljøet.

Eleven kan udføre almindeligt forekommende lageropgaver såsom:

Varemodtagelse og vareforsendelse

Varebestilling og genbestillinger

Udskrivning af rekvisitioner/telefonordrer

Registrere varetilgange

Vareudpakning og placering

Modtage bestillinger

Udskrive pluklister /følgeseddel/faktura

Plukke varer

Emballere og forsende varer

Registrere vareafgange

Foretage statusoptælling af lageret

Foretage registreringer ved hjælp af stregkodeudstyr

Indkøb af emballage

Eleven kan medvirke i sammenhænge mellem indkøb, produktion og afsætningsmønstre.

Eleven kan i grupper beskrive egne jobfunktioner på lageret.

Merit

AMU uddannelsesplan Lagerstyring, kode: 03 60 00 00161 01

 

 

Logistik og samarbejde

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven kan ud fra arbejdsfunktionerne og samarbejdet med øvrige afdelinger samt virksomhedens økonomiske nøgletal og logistikomkostninger medvirke til udarbejdelse af nye helhedsløsninger for egen funktion som en del af virksomhedens samlede logistiksystem.

Eleven kan medvirke til ændringer af eget arbejdsområde samt deltage i selvstyrende grupper vedrørende arbejdets organisering, udføre og deltage i vare- og informationsstrømme, virksomhedens papirsystemer, kundebetjening og kommunikation.

Eleven kan samarbejde i styringen af materiale- og informationsstrømme under anvendelse af Just-In-Time , OPT, Kanban og FMS systemer, samt medvirke til løsning af flaskehalsproblemer.

Merit

AMUs uddannelsesplan Logistik og samarbejde, kode: 03 60 00 00162

 

 

Lagerøkonomi

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven har kendskab til lagerets stilling i den samlede virksomheds økonomi, herunder på begynderniveau og i samarbejde med virksomheden foretage enkle og ukomplicerede beregninger af f.eks. en vares omsætningshastighed, dækningsbidrag m.v., samt kender forskel på likviditet og omkostning, herunder investeringens placering i det endelige regnskab, hvorved eleven kan deltage i simple beslutninger vedrørende indkøbs- og investerings-optimeringer.

Eleven kan arbejde med følgende:

Resultatopgørelse og balance

Indkøbstørrelser - optimering (herunder hjemtagelsesomkostninger )

Omsætningshastighed

Omkostninger - generelt og på lager

Indtægter - generelt og på lager

Investeringer - generelt og på lager

Likviditet

Økonomiske nøgletal for lager og virksomhed

Max./min. lagerbeholdninger

Sikkerhedslager

Merit

AMUs uddannelsesplan Lagerøkonomi, kode 03 60 00 00163

 

 

Introduktion til edb-lagerstyring

Varighed

0,6 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven tilegner sig grundlæggende viden om anvendelse af integrerede edb-systemer til løsning af lagerets relevante jobfunktioner inden for registrering af vare til- og afgange, papirgange samt placering og optælling af varer i virksomheden.

Merit

AMUs uddannelsesplan Introduktion til edb-lagerstyring , kode 03 60 00 00164

 

 

Edb-lagerstyring

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven kan anvende et professionelt integreret edb-lagerstyringssystem. Eleven kan arbejde med forskellige funktioner, såsom tilbudsgivning, debitor/kreditor, køb/salg og lagerstyring.

Eleven kan udføre og deltage i edb-styring af lageret med hensyn til papirsystemer, varekataloger, lokations - og genfindingssystemer. De kan endvidere udføre alle former for normalt forekommende lagerarbejde med den fornødne disciplin og sikkerhed, samt medvirke til beskrivelse af egen jobfunktion.

Eleven har kendskab til regler for opbygning af EAN 13 stregkoder.

Eleven kan gennemføre plukning af varer efter forskellige metoder.

Merit

AMUs uddannelsesplan Edb-lagerstyring , kode: 03 60 00 00165

 

 

Time, -sag og ressourcestyring

Varighed

0,5 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven kan anvende systemet til løbende at indberette det daglige forbrug af timer, materialer, og ydelser i forbindelse med afvikling af ordrer, sager, projekter, entrepriser, herunder foretage sagsregistreringer på forskellige sagsaktiviteter, oprettelse af ressourcer, ressourcegrupper og ressourceenheder.

Merit

AMU udannelsesplan Time, -sags og ressourcestyring, kode: 03 60 00 00166

 

 

Stregkoder og håndterminal, trin 1

Varighed

0,4 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven kan, på brugerniveau, anvende stregkodehåndterminal til løsning af lagerets relevante jobfunktioner indenfor registrering af ind- og udgange af varestrømme, samt placering og optællinger af varer i virksomheden.

Eleven tilegner sig grundlæggende kendskab til reglerne for opbygning af EAN 13 og EAN 8 stregkoder.

Merit

AMU uddannelsesplan Stregkoder og håndterminaler, trin 1, kode: 03 60 00 00173

 

 

Stregkoder og håndterminaler, trin 2

Varighed

0,6 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven kan, på brugerniveau, anvende stregkodehåndterminal til løsning af lagerets relevante jobfunktioner, indenfor registrering af ind og udgange af varestrømme, samt placering og optællinger af varer i virksomheden.

Eleven tilegner sig grundlæggende viden om reglerne for opbygning af stregkodetyperne EAN 13 og EAN 8 herunder varianter af disse.

Merit

AMU uddannelsesplan Stregkoder og håndterminaler, trin 2, kode: 03 60 00 00174

 

 

Efteruddannelse for erfarne truckførere

Varighed

0,4 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven, der tidligere har erhvervet et gaffeltruckcertifikat , bliver opdateret med nye krav og regler om gaffeltruckens anvendelse, lovpligtige eftersyn, ændrede krav i færdselslovens m.m.. Endvidere bliver eleven gjort bekendt med ny teknologi inden for gaffeltruckområdet.

Eleven, der ikke har anvendt deres gaffeltruckcertifikat i praksis, får mulighed for at få indarbejdet nogle grundlæggende rutiner i at arbejde med gaffeltrucks og gaffelstablere, således at de bliver i stand til at føre og betjene gaffeltrucks og gaffelstablere på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.

Merit

AMUs uddannelsesplan Efteruddannelse for erfarne truckførere, kode: 03 60 00 00090

 

Personbefordringsområdet :

 

Grundlæggende taxikørsel

Varighed

6 uger

Mål og øvrige rammer

Eleven har erhvervet sådanne færdigheder, at vedkommende kan bestå en teoretisk prøve kategori B, erhvervsmæssig personbefordring.

Eleven har efter mindst 12 kørelektioner, erhvervet en sådan færdighed, at vedkommende, i henhold til Færdselsstyrelsens undervisningsplan for køreuddannelse til kategori B, kan føre og betjene køretøjet på en efter faglærerens vurdering tilfredsstillende måde og således indstilles til praktisk køreprøve, erhvervsmæssig personbefordring.

Eleven har et sådant kendskab til Trafikministeriets bekendtgørelse om taxikørsel mv., herunder køretøjets indretning og udstyr, ind- og udvendig afmærkning af køretøj, samt øvrige krav til chaufførens uddannelse, så vedkommende er i stand til at bestå den praktiske køreprøve.

På grundlag af sit kendskab til erhvervsmæssig personbefordring, og lov om taxikørsel med tilhørende bekendtgørelser, samt de regler og bestemmelser, som er anført i standardvedtægter for bestillingskontor, kan eleven udføre taxikørsel i henhold til gældende bestemmelser.

Under køreprøven skal eleven, med baggrund i de på køretøjet værende kontrolfunktioner, selvstændigt og med egne ord og handlinger kunne afgøre, om en igangværende eller planlagt kørsel er lovlig og forsvarlig.

Eleven kan, på baggrund af sit kendskab til færdselslovgivningen og risikoforhold i trafikken, udføre taxikørsel på en kundevenlig, sikker og forsvarlig måde.

Eleven har et sådant teoretisk kendskab til de grundlæggende kørselsdynamiske forhold, som har indflydelse på kørsel med køretøjet, at vedkommende, under ophold på køreteknisk anlæg og senere praktisk kørsel, kan anvende sin viden til at afpasse hastighed, styring og bremsning under de aktuelle vej- og vejrforhold.

Eleven har et sådant kendskab til de gældende sikkerhedsbestemmelser for ophold på køreteknisk anlæg, at vedkommende kan anvende disse under afvikling af de køretekniske øvelser.

Eleven kan , gennem praktiske øvelser på køreteknisk anlæg, anvende korrekt køre-, styre- og bremseteknik ved kørsel med køretøjet på veje med varierende friktionskoefficient.

Eleven kan, med baggrund i en konkret instruktionsbog eller et eftersynsskema , foretage et drifts- og færdselssikkerhedsmæssigt eftersyn.

Eleven kan foretage mindre fejlfindings- og reparationsopgaver, bl.a. hjulskift - udluftning af dieselmotor - pæreskift mm., samt være i stand til at indrapportere og/eller udfærdige fejlmeldinger til værksted.

Eleven kan, på grundlag at sit kendskab til arbejdsmarkedets parter, organisationernes opbygning, deres arbejdsopgaver og funktioner. samt om de rettigheder og pligter, der i henhold til aftaler, herunder samarbejdsaftaler og overenskomster, der påhviler arbejdstager og arbejdsgiver, anvende sin viden ved møder/forhandlinger mv.

Eleven har forståelse for, og kan i praksis anvende, servicebegrebet, samt de faktorer, der gør sig gældende, som et naturligt element af elevens adfærd, ved den direkte kontakt med kunderne.

Eleven er opmærksom på den mangeartede kundeadfærd, og at hver adfærd kræver sin opmærksomhed og serviceniveau.

Eleven kan, på grundlag af sit kendskab til specielle kundekategorier, såsom fysisk eller psykisk handicappede, eller på anden vis bevægelseshæmmede og/eller syge personer, hjælpe vedkommende, og udføre befordringen uden at påføre eleven unødige gener.

Eleven har kendskab til de faktorer, der naturligt indgår i omgang med andre mennesker.

Eleven har kendskab til forsvarsmekanismer, samt viden om personlig adfærd, og dennes indvirken på andre.

Eleven har kendskab til forskellige kundetyper og verbale/nonverbale adfærdsmønstre.

Eleven er i stand til at analysere egne og andres adfærdsmønstre, der hæmmer eller fremmer en konflikt.

Eleven har viden om de faktorer, der udvikler stress, for gennem den nye viden at kunne forebygge stress, og den heraf følgende uhensigtsmæssige adfærd til følge.

Eleven har en sådan viden om førstehjælp, at vedkommende har mulighed for at bestå den af Sundhedsstyrelsen godkendte prøve "Grundkursus i førstehjælp".

Eleven kan alarmere korrekt i tilfælde af brand, og med baggrund i en grundlæggende viden om brandslukning i køretøjer, skal vedkommende effektivt kunne anvende almindeligt forekommende brandslukningsmateriel.

Gennem sit kendskab til de hyppigst forekommende brandårsager. kan eleven medvirke til forebyggelse af brande på arbejdspladsen.

Eleven har et sådant teoretisk og praktisk kendskab til arbejdsmiljøloven. og det forebyggende sikkerheds- og sundhedsarbejde, at vedkommende via sin viden kan medvirke til forebyggelse af ulykker og arbejdsmiljøskader , samt kan fremme et godt personligt arbejdsmiljø.

Eleven har et sådant kendskab til kroppens opbygning, at vedkommende, afhængig af den konkrete arbejdssituation, har mulighed for at vælge den ergonomisk mest hensigtsmæssige arbejdsstilling eller -bevægelse.

Desuden er eleven orienteret en række arbejdsmæssige forhold, der kan påvirke helbredstilstanden fysisk og psykisk.

Eleven har desuden et sådant kendskab til de motiver og kræfter, der øver indflydelse på mennesker og grupper i samspil, herunder systematiske problemløsninger, at vedkommende opnår bedre forudsætning for at deltage i og bidrage til samarbejde, herunder forholdet mellem chauffør og vognmand.

Eleven kan anvende transportrelateret datakommunikation, ved at:

Udarbejde liste over seværdigheder på turen.

Beregne tidsforbrug og km afstand.

Kunne anvende taxiens kommunikationsudstyr.

Anvende satellitkommunikation.

Med baggrund i sit kendskab til de omkostninger og indtægter, der er forbundet med indkøb og drift af en taxi, kan eleven, ved hjælp af edb, foretage beregninger på forskellige transportopgavers indflydelse på omkostninger og indtjening i en moderne taxivognmandsvirksomhed.

Eleven kan opfylde de krav, som en chauffør skal udvise/udføre i forbindelse med kundeservice, herunder anvende forskellige afregningsformer over for kunden, såsom: Kontant afregning/betaling med forskellige kreditkort, samt betjene betalingskortautomater /anordninger (fluesmækker).

Eleven har et sådant kendskab til de forskellige forsikringer, som normalt forekommer inden for transportbranchen, at vedkommende kan redegøre for, hvornår vognmand og chauffør er ansvarlig i tilfælde af passagerers/personalets sygdom, eller skader på gods eller køretøj.

Eleven kan udfylde en skadeanmeldelse til et forsikringsselskab.

I tilfælde af færdselsuheld mv. kan eleven foretage lovpligtig afmærkning af køretøjet med havariblink og advarselstrekant, samt kunne foretage korrekt anmeldelse til politi og arbejdsgiver.

Merit

AMUs kurusus Grundlæggende taxikørsel, kode: 03 60 00 00302 06

 

 

Ren- og vedligehold af busser

Varighed

0,6 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven kan vedligeholde busser ind- og udvendig, både alene, når det drejer sig om turistkørsel, og i samarbejde med kolleger, der kører bybusser eller rutebiler.

Eleven kan alene, eller sammen med kolleger:

Ud fra datablade og instruktioner, vælge rengøringsmidler og redskaber til rengøring af de overflader, der findes i og på køretøjet.

Ud fra et planlægningsskema planlægge og udføre den daglige rengøring ind- og udvendig.

Beskrive forskellen på planlægningen af den daglige og grundige rengøring ind- og udvendig.

Har kendskab til forsvarlig rengøring af de sanitære forhold og de redskaber, der bliver brugt til tilberedning af fastfood i turistbusser.

Eleven kan udføre færdselssikkerheds- og driftsikkerhedsmæssige eftersyn.

Merit

AMUs kursus Ren- og vedligehold af busser, kode: 03 60 00 00481

 

 

Billettering og kundebetjening

Varighed

0,6 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven kan udføre normalt forekommende arbejdsopgaver som fører af bus ved rutebuskørsel.

Eleven kan, på baggrund af sit kendskab til organisationsstruktur for områdets trafikselskab samt de kvalitetskrav, der stilles til vognmænd og chauffører, som har tilknytning til selskabet, selvstændig foretage rutebuskørsel.

Eleven kan, på baggrund af sit kendskab til områdets zone -, takst- og billetsystem samt billetteringsudstyr , udstede korrekte billetter samt foretage afregning over for virksomheden.

Eleven kan i praksis anvende servicebegrebet samt de faktorer, der gør sig gældende for at udøve en god kundebetjening, og kan endvidere foretage korrekt kundebetjening og mikrofonbetjening i forbindelse med rutekørsel.

Merit

AMUs kursus Billettering og kundebetjening, kode: 03 60 00 00483 02

 

 

Kvalifikation til taxikørsel

Varighed

2,4 uger

Mål og øvrige rammer

Eleven har et sådant kendskab til Trafikministeriets bekendtgørelse om taxikørsel mv., herunder køretøjets indretning og udstyr, ind- og udvendig afmærkning af køretøjet, samt øvrige krav til chaufførens uddannelse, at vedkommende er i stand til at bestå den afsluttende prøve, samt kan anvende sin opnåede viden til at udføre taxikørsel korrekt.

På grundlag af sit kendskab til erhvervsmæssig personbefordring, og lov om taxikørsel med tilhørende bekendtgørelser, samt de regler og bestemmelser, som er anført i standardvedtægter for bestillingskontor, kan eleven udføre taxikørsel i henhold til gældende bestemmelser.

Eleven kan, på baggrund af sit kendskab til færdselslovgivningen og risikoforhold i trafikken, udføre taxikørsel på en kundevenlig, sikker og forsvarlig måde.

Eleven kan, på grundlag at sit kendskab til arbejdsmarkedets parter, organi-sationernes opbygning, deres arbejdsopgaver og funktioner, samt om de rettigheder og pligter, der i henhold til aftaler, herunder samarbejdsaftaler og overenskomster, der påhviler arbejdstager og arbejdsgiver, anvende sin viden ved møder/ forhandlinger mv.

Eleven har forståelse for, og kan i praksis anvende servicebegrebet samt de faktorer, der gør sig gældende, som et naturligt element af elevens adfærd ved den direkte kontakt med kunderne.

Eleven er desuden opmærksom på den mangeartede kundeadfærd, og på at hver adfærd kræver sin opmærksomhed og serviceniveau.

Eleven kan, på grundlag af sit kendskab til specielle kundekategorier, såsom fysisk eller psykisk handicappede, eller på anden vis bevægelseshæmmede og/eller syge personer, hjælpe vedkommende, og udføre befordringen uden at påføre eleven unødige gener.

Eleven har kendskab til de faktorer, der naturligt indgår i omgang med andre mennesker.

Eleven har kendskab til forsvarsmekanismer, samt viden om personlig adfærd, og dennes indvirken på andre.

Eleven har kendskab til forskellige kundetyper og verbale/nonverbale adfærdsmønstre, og kan på denne baggrund forbygge evt. konflikter.

Eleven har et sådant teoretisk og praktisk kendskab til arbejdsmiljøloven og det forebyggende sikkerheds- og sundhedsarbejde, at vedkommende, via sin viden, kan medvirke til forebyggelse af ulykker og arbejdsmiljøskader , samt kan fremme et godt personligt arbejdsmiljø.

Eleven har et sådant kendskab til kroppens opbygning, at vedkommende, afhængig af den konkrete arbejdssituation, har mulighed for at vælge den ergonomisk mest hensigtsmæssige arbejdsstilling eller -bevægelse. Desuden orienteres eleven om en række arbejdsmæssige forhold, der kan påvirke helbredstilstanden fysisk og psykisk.

Eleven har et sådant kendskab til de motiver og kræfter, der øver indflydelse på mennesker og grupper i samspil, herunder systematiske problemløsninger, at vedkommende opnår bedre forudsætning for at deltage i og bidrage til samarbejde, herunder forholdet mellem chauffør og vognmand.

Eleven kan betjene taxiens kommunikationsudstyr, herunder mobiltelefon, og er i stand til at kommunikere korrekt med bestillingskontor, kollegaer og vognmanden.

Eleven kan opfylde de krav, som en chauffør skal udvise/udføre i forbindelse med kundeservice, herunder kunne anvende forskellige afregningsformer over for kunden, såsom: Kontant afregning/betaling med forskellige kreditkort, samt kunne betjene betalingskortautomater /-anordninger (fluesmækker).

Eleven har en sådan viden om førstehjælp, at vedkommende har mulighed for at bestå den af Sundhedsstyrelsen godkendte prøve "Grundkursus i førstehjælp".

 

Merit

AMUs uddannelsesplan Kvalifikation til taxikørsel, kode: 03 60 00 00484 04

 

Kranområdet:

 

Betjening af mobile kraner - certifikatgruppe B

Varighed

3 uger

Mål og øvrige rammer

Eleven kan foretage korrekt afprøvning af kranens forskellige funktioner.

Eleven kan opstille mobile kraner og autokraner korrekt med mekaniske -, hydrauliske- og elektriske støtteben, under hensyn til stabilitetsforhold og bundforhold.

Eleven kan aflæse forskellige lastdiagrammer korrekt og kan foretage løft i forskellige højder og med forskelligt udlæg og anhugningsgrej.

Eleven kan foretage daglig vedligeholdelse og eftersyn af kraner og hjælpeudstyr korrekt. og kan føre kranens journal korrekt.

Eleven kan foretage den løbende visuelle kontrol af kæder, kroge, stropper og andet anhugningsgrej og kan vurdere, hvornår grejet ikke er forsvarligt at benytte.

Eleven kan foretage korrekt, lodret løft og kan tage hensyn til vægtforøgelse og chockpåvirkninger , der sker i forbindelse med acceleration og deceleration med tung byrde.

Eleven kan aflæse vindmåler korrekt og motiveres for at standse kranarbejdet, hvis dette, på grund af vindpåvirkning og turbulens, ikke mere er forsvarligt.

Eleven kan vurdere almindeligt forekomne godstyper korrekt mht. vægt, volumen og sårbarhed og kan udvælge den korrekte anhugningsmetode og grej til den givne situation.

Eleven kan beregne kranopgaver, hvortil der kræves mere end én kranenhed, herunder udregne korrekt vægtfordeling, valg af grej og udstyr, samt foretage sikkerhedsmæssig, forsvarlig kommunikation mellem kranførerne og anhugger(e) i forbindelse med samløftet.

Eleven kan dirigere krantransporter ved hjælp af håndsignaler og radiokommunikation under forhold, der er repræsentative for det arbejde, de senere vil komme ud for.

Eleven kan planlægge og udføre almindeligt forekomne krantransporter sikkerhedsmæssigt korrekt og motiveres til at udvise sikker adfærd under transportarbejdet.

Eleven kan kommunikere med kunder, herunder at tolke vigtige signaler korrekt samt afgive præcise ordre i forbindelse med løsning af praktiske opgaver.

Eleven har løst de stillede certifikatprøver inden for de givne rammer, jævnfør Arbejdstilsynets bekendtgørelse for afholdelse af certifikatprøver , herunder censorvejledning.

Merit

AMUs uddannelsesplan Betjening af mobile kraner - certifikatgruppe B, kode: 03 60 00 00141 05

 

 

Lastbilmonterede kraner - certifikatgruppe E

Varighed

2 uger

Mål og øvrige rammer

Eleven kan selvstændigt foretage korrekt afprøvning af kranens virkemåde og funktioner, herunder:

Udføre normalt forekommende kranopgaver, herunder enkle montageopgaver under særlig hensyntagen til de specielle forhold, som er typiske for lastbilmonterede kraner - certifikatgruppe E.

Motiveres til og udvise, ved de praktiske øvelser, en korrekt sikkerheds-mæssig adfærd, herunder at vedkommende med baggrund i opnået viden kan tilrettelægge kranarbejdet således, at ulykker og skader undgås.

Opstille gængse lastbilmonterede kraner, der er udstyret med mekaniske, hydrauliske eller elektriske støtteben. Under opstillingen kan eleven tage hensyn til undergrund og fundamentering således, at der ikke opstår faretruende situationer, når kranen senere belastes.

Aflæse og anvende forskellige løfte- og vægtdiagrammer korrekt, således at kranen anvendes korrekt til løft i forskellige højder og vinkler, uden at der opstår farlige situationer.

Eleven kan forklare, hvilket udstyr kranen er udstyret med, samt redegøre for sikkerhedssystemets korrekte funktion.

Vurdere almindeligt forekommende godstyper korrekt mht. vægt, volu-men og sårbarhed, og kan efterfølgende udvælge korrekt anhugningsme-tode og -grej i den givne situation.

Foretage korrekt, lodret løft, og tage hensyn til vægtforøgelse og chokpå-virkninger , der sker i forbindelse med acceleration og deceleration med tung last. I forbindelse med kranmanøvrering opnår eleven ikke decideret erfaring, men kan arbejde sikkerhedsmæssigt forsvarligt ved normalt forekommende arbejdsopgaver.

Dirigere krantransport ved hjælp af håndsignaler og radiokommunikation under forhold, der er repræsentative for det arbejde, de senere vil komme ud for.

Aflæse top- og hældningsvinkler korrekt, og vælge korrekt grej og udstyr i forhold til dette.

Eleven kan bedømme afstande så forsvarligt, at vedkommende kan medvirke ved planlægningen af kranarbejde på byggepladser o.l.

Foretage udregning af almindeligt forekommende kranopgaver, hvortil der kræves mere end én kranenhed, herunder udregne korrekt vægtfordeling, valg af grej og udstyr, samt sikkerhedsmæssig korrekt kommunikation i forbindelse med samløft med flere kraner.

Foretage den løbende visuelle kontrol af kæder, kroge, stropper og andet

Anhugningsgrej og vurdere, hvornår grejet ikke er forsvarligt at benytte på arbejdspladsen.

– Eleven kan, efter teoretisk indlæring og praktiske øvelser, foretage samløft og montageopgaver med kraner, samt anvende fly-jib og wirespil , og arbejde fra skjulte positioner.

 

Med udgangspunkt i instruktionsbøger, kranjournal samt leverandøranvisninger kan eleven foretage daglige eftersyn, samt almen vedligeholdelse af kran og anhugningsgrej.

Med henblik på opfyldelse af kranjournal, kan eleven tolke de væsentlige områder i bkg. nr. 1101, § 8 vedr. mærkning af kraner. § 11 og 14 vedr. reparation og vedligeholdelse.

§ 13, 14 og 16 vedr. prøvebelastning og anmeldelse.

§ 22 vedr. 12 måneders eftersyn på kraner.

Kranarbejde er typisk servicearbejde med direkte kundekontakt. Eleven kan kommunikere med kunder, og tolke vigtige signaler, samt afgive klare og præcise ordrer i forbindelse med de praktiske opgaver således, at opgaven kan løses på den korteste tid, og under størst mulig sikkerhed for personer, gods og materiel.

– Ved fagets slutning har eleven løst de stillede certifikatopgaver , inden for de givne rammer jf. Arbejdsministeriets bkg. nr. 509 og vejledning for afholdelse af certifikatprøve , herunder censorvejledning.

Merit

AMUs uddannelsesplan Lastbilmonterede kraner - certifikatgruppe E, kode: 03 60 00 00142 04

 

 

Lastbilmonterede kraner - certifikatgruppe D (uden anhugning )

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven kan selvstændigt udføre normalt forekommende kranopgaver med lastbilmonteret kran - certifikatgruppe D, gældende fra 8 tm til og med 25 tm , herunder:

Opstille og betjene kranen på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.

Udføre læsse- og losseopgaver samt montagearbejde i samarbejde med anhugger under anvendelse af korrekt tegngivning og/eller radiokommunikation.

Udvælge og anvende korrekt anhugningsmetode og -grej under hensyntagen til godsets beskaffenhed, vægt og tyngdepunkt.

På baggrund af ovennævnte kan eleven indstilles til en afsluttende certifikatprøve , jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse og vejledning for afholdelse af certifikatprøver til lastbilmonterede kraner - gruppe D, gældende fra 8 tm til og med 25 tm.

Merit

AMUs uddannelsesplan Lastbilmonterede kraner - certifikatgruppe D, kode 03 60 00 00147

 

 

Betjening af mobile kraner - certifikatgruppe B - med integreret anhugning

Varighed

4 uger

Mål og øvrige rammer

Eleven kan medvirke som operatører i en anhugnings - og transportproces foretaget med kraner og andet løfteudstyr inden for såvel intern som ekstern transport.

Eleven har et grundigt kendskab til de værktøjer og udstyr, der almindeligvis anvendes inden for kranarbejdet, og bliver i stand til at foretage forsvarlig anhugning samt at dirigere processen ved hjælp af gældende håndsignaler og radiokommunikation.

Eleven er bevidste om farligt arbejde, og kan medvirke aktivt til at nedbringe antallet af kranulykker.

Eleven kan opstille og betjene mobile kraner på sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Kranbetjeningen sker ud fra tegngivning ved hjælp af håndsignaler og radiokommunikation med anhugger. Desuden kan eleven udvælge korrekt anhugningsgrej samt foretage forsvarlig anhugning.

På baggrund af ovennævnte kan eleven indstilles til en afsluttende certifikatprøve , jævnfør Arbejdstilsynets bekendtgørelse og vejledning om afholdelse af certifikatprøve til mobile kraner - certifikatgruppe B.

Merit

AMUs uddannelsesplan Betjening af mobile kraner - certifikatgruppe B - med integreret anhugning , kode: 03 60 00 00190

 

 

Lastbilmonterede kraner - certifikatgruppe D - med integreret anhugning

Varighed

2 uger

Mål og øvrige rammer

Eleven kan foretage korrekt lodret løft, og afsætning af byrder anhugget med almindeligt forekommende grej, herunder konstatere tyngdepunkt og foretage anhugning ud fra et stabilitetshensyn.

Eleven kan fungere som operatør, kranfører, signalmand og anhugger, og kan dirigere ved hjælp af gældende standardtegn.

Eleven kan kommunikere klart og entydigt ved hjælp af radiokommunikation, samt gennemføre korrekt løft, og vandret transport af gods med gulvtbetjente kraner.

Eleven er i stand til at benytte gods og grej, og kan foretage sikkerhedsmæssig forsvarlig anhugning af glatte, lange og komplicerede byrder. Eleven kan herunder tage hensyn til skarpe kanter, skridningseffekt , løst gods og løse genstande.

Eleven kan identificere væsentlige risikomomenter i anhugnings - og transportprocessen, og er motiveret for at tage hensyn til ergonomiske forhold i sin arbejdssituation.

Eleven kan redegøre for korrekt anvendelse og opbevaring af almindeligt forekommende anhugningsgrej , herunder SWL-mærkning og gældende regler for stropbelastninger , sikkerhedsfaktorer samt kassationsgrænser.

(Ved almindeligt anhugningsgrej forstås snoede og flettede ståltove, samt fibertovværk , bændler og båndstropper, og kroge, ringe, kæder, sjækler, løftebeslag og brancherettet specialgrej).

Eleven kan redegøre for den principielle opbygning af de forskellige krantyper, samt gældende certifikatregler.

Eleven kan foretage korrekt afprøvning af kranens funktioner og virkemåde, herunder vurdere om kranens brugstilstand er forsvarlig.

Eleven kan planlægge og udføre almindeligt forekommende kranarbejde, herunder enkle montageopgaver, og motiveres til at udvise sikker adfærd under arbejdet, således at uheld undgås.

Eleven kan aflæse de almindeligt forekommende lastdiagrammer korrekt.

Eleven kan opstille lastbilmonterede kraner korrekt med særlig hensyntagen til underlagets beskaffenhed, samt de stabilitetsmæssige forhold, som kan forårsage, at kranen vælter. Endvidere er eleven i stand til, efter virksomhedsinstruktion, at af- og påmontere bagmonterede kraner.

Eleven kan vurdere almindeligt forekommende godstyper korrekt mht. vægt, volumen og sårbarhed, og kan efterfølgende udvælge korrekt anhugningsmetode og -grej i den givne situation.

Eleven kan udregne korrekt vægtfordeling, vælge det korrekte grej og udstyr, samt foretage korrekt sikkerhedsmæssig kommunikation i forbindelse med samløft af kraner.

Eleven kan, efter teoretisk indlæring og praktiske øvelser, foretage samløft og montageopgaver med kraner.

Med udgangspunkt i instruktionsbøger, kranjournal samt leverandøranvisninger , kan eleven foretage daglige check og vedligeholdelsesfunktioner af kran og anhugningsgrej.

Med henblik på udfyldelse af kranjournal, kan eleven tolke de væsentligste områder i bekendtgørelse nr. 1101,

8 vedr. mærkning af kraner.

11 og 14 vedr. reparationer og vedligeholdelse.

13, 14 og 16 vedr. prøvebelastning og anmeldelse.

22 vedr. 12 måneders eftersyn af kraner.

Eleven kan dirigere krantransport ved hjælp af håndsignaler, samt selv betjene kranen iht. håndsignalet, herunder reagere hurtigt ved "hurtigt stop" fra tredje mand.

Eleven kan forklare, hvorledes kranens hydrauliksystem grundlæggende er opbygget, og kan redegøre for de vigtigste ventilers virkemåde og funktion.

Kranarbejde er typisk servicearbejde med direkte kundekontakt. Eleven kan kommunikere med kunder og tolke vigtige signaler, samt afgive klare og præcise ordrer i forbindelse med de praktiske opgaver, således at opgaven kan løses på den korteste tid og under størst mulig sikkerhed for personer, gods og materiel.

Ved fagets slutning løser eleven de stillede certifikatprøver , inden for de givne rammer jvf. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 509 og vejledning for afholdelse af certifikatprøve , herunder censorvejledning.

 

Merit

AMUs uddannelsesplan Lastbilmonterede kraner - certifikatgruppe D - med integreret anhugning , kode: 03 60 00 00191 03

 

 

Betjening af personlifte

Varighed

0,6 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven kan:

Foretage en korrekt opstilling og betjening af albue-, sax- og teleskoplifte på såvel fast grund som på arealer med blød bund.

På baggrund af sit kendskab til de særlige risici og uheld , herunder forkert anvendelse af liften som løftekran eller vareelevator, anvende personliften udelukkende inden for de anvendelsesområder, lifte er beregnet til.

På baggrund af sit kendskab til de risici som arbejdet med liften medfører, anvende liften på sådan måde, at klemning og andre uheld undgås.

Vurdere og anvende forskellige belastningsdiagrammer, og ud fra disse bestemme den maksimale belastning af liften, i forhold til forskellige højder og udlæg, samt den maksimale belastning i kurven både i forhold til personer og gods.

Anvende sin viden om opbygningen af albue-, sax- og teleskoplifte , herunder hydraulik- og sikkerhedssystemer, på en sådan måde, at edkommende , selvstændigt ved hjælp af instruktionsbøger, etjeningsvejledninger og sikkerhedsskilte, kan udføre de daglige eftersyn og sikkerhedscheck af liften før en opstilling.

Anvende sin viden om Arbejdstilsynets bekendtgørelser, anvisninger og At-meddelelser for hejse- og løfteredskaber og indretninger til personløft på en sådan måde, at vedkommende kan:

Udføre nødbetjening af hydrauliksystemet fra jordplan.

Transportere lifte på offentlig vej.

Udføre korrekt afspærring ved arbejde med lifte på offentlig vej, bl.a. under iagttagelse af Vejdirektoratets opstillede regler på området.

Opstille og betjene liften i sikker afstand fra elledninger samt under hensyntagen til vind- og vejrforhold.

Merit

AMUs uddannelsesplan Betjening af personlifte, kode: 03 60 00 00195

 

 

Travers og portalkraner , certifikatuddannelse C

Varighed

1,4 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven har følgende færdigheder:

Kan foretage sikkerhedsmæssig forsvarlig anhugning med det rette anhugningsmateriel

Kan foretage kontrol af kranens funktioner og sikkerhedsmæssige udstyr

Har kendskab til nødvendige reparationer og vedligeholdelse i daglig drift

Kan foretage sikker og effektiv betjening af flere kranfunktioner til en samtidig operation, herunder standsning af en byrde i sving

Kan udføre samløft med 2 kraner og montageopgaver

Merit

AMU uddannelsesplan: Travers- og portalkraner , certifikatuddannelse C, kursuskode: 01-43-00-00611-03

 

Godstransport ad landevej:

 

International godstransport

Varighed

2 uger

Mål og øvrige rammer

Eleven kan gennemføre internationale landevejstransporter med gods under hensyntagen til gældende bestemmelser.

Eleven:

Kan anvende de af køretøjets papirer, der er nødvendige til gennemførsel af transporter til forskellige destinationer i udlandet, samt udfylde rapporthæfter , hvor dette kræves ifølge tilladelser.

Kan redegøre for anvendelsen af og foretage en generel kontrol af de papirer, der ledsager godset under transporten, og endvidere kan udfylde CMR-fragtbrev , samt tage et begrundet forbehold ved modtagelse af gods.

Kan anvende de personlige papirer, chauffører skal være i besiddelse af ved international godstransport.

Kan udfylde de papirer på køretøj og gods, som er nødvendige ved indrejse i forskellige lande.

Kan handle i forhold til de særlige overenskomstmæssige forhold, der er forbundet med eksportkørsel.

Kan redegøre for de køretekniske forhold, der skal iagttages ved kørsel i bjerge.

Kan foretage ruteplanlægning under hensyntagen til internationale kørselsforhold, samt gældende køre-hviletidsbestemmelser , herunder anvende rute-planlægningssystemer (edb).

Har viden om de forskellige former for kommunikationssystemer, herunder satellitkommunikation.

Kan vedligeholde og foretage lettere nødreparation af lastbilen, samt montere snekæder.

Merit

AMUs kursus International godstransport, kode: 03 60 00 00316 01

 

 

Entreprenørkørsel

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven kan selvstændigt udføre normalt forekommende arbejdsopgaver inden for entreprenørkørsel.

Eleven kan manøvrere og betjene de almindeligste former for entreprenørkøretøjer på en sikker og forsvarlig måde.

Eleven kan anvende og kontrollere de almindeligste former for køretøjs- og ladtyper og det hertil hørende udstyr, som forekommer på entreprenørkøretøjer , herunder:

Tippelad.

Hejselad.

Tandemtræk

Rotèr for betonrotèrer.

Transportbånd for rotér.

Eleven har et sådant kendskab til de specielle indretninger, som entreprenørkøretøjet er udstyret med bl.a. differentialespærre og Robson-drive , at vedkommende er i stand til at kunne aktivere og anvende disse anordninger, således at køretøjet kan forcere vanskeligt terræn.

Eleven kan lave beregninger og håndtere forskellige former for gods, herunder:

Byggematerialer.

Sand, vådt/tørt.

Jord/ler.

Beton, vådt/tørt.

Eleven kan, med baggrund i sit kendskab til stabilitet og aflæsningsforholdene , anvende den korrekte teknik ved tipning/aflæsning af forskelligt gods, således at væltningsulykker undgås.

Eleven kan, med kendskab til arbejdsmiljølovens faktorer, herunder de fysiske og psykiske påvirkninger, medvirke til at forebygge ulykker og arbejdsmiljøskader.

Eleven kan, med baggrund i det opnåede kendskab til køretøjets specielle funktioner, anvende den rette køreteknik ved kørsel under vanskelige forhold, herunder kørsel i terræn.

Merit

AMUs kursus Entreprenørkørsel , kode: 03 60 00 00318 01

 

 

Manøvrering/forsikringsforhold og færdselsregler

Varighed

0,6 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven:

Har opnået sådanne praktiske færdigheder i manøvrering, såvel forlæns som baglæns, med forvogn, hænger eller sættevogn under vanskeligt passable forhold, at eleven er i stand til at begrænse skader på personer, gods og kørende materiel.

Har opnået viden om mulige fejlmanøvrer samt faktorer, der frembringer disse, og kan derved udvise forudseenhed og skadeforebyggende adfærd ved såvel almindelig kørsel som ved manøvrering under vanskelige forhold.

Kan foretage en korrekt indstilling af sidespejle.

Har opnået et sådant kendskab til generelle og/eller firmaspecifikke forsikringsforhold, at vedkommende er i stand til at redegøre for forsikringsmæssige og virksomhedsøkonomiske konsekvenser af skader på kørende materiel.

Eleven er i stand til at udfylde en skadeanmeldelse og, såfremt skades-/eller ulykkesforløbet er alvorligt, kunne foretage korrekt alarmering.

Har opnået både en ajourføring og repetition af færdselsregler, således at chaufføren kan føre sit køretøj på en betryggende og sikker måde under hensyntagen til andre trafikanter og gældende færdselslovs bestemmelser.

Merit

AMUs kursus Manøvrering/forsikringsforhold og færdselsregler, kode: 03 60 00 00342 02

 

 

Transport af temperaturfølsomt gods

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven kan selvstændig udføre arbejdsopgaver, der pålægges chauffører, der transporterer temperaturfølsomt gods.

Eleven kan, under hensyntagen til godsets karakter og kølekassens opbygning, overvåge og vejlede under lastning og losning.

Eleven kan endvidere foretage temperaturkontrol , således at godset modtages, transporteres og afleveres ved korrekt temperatur.

Eleven kan foretage foreskrevne eftersyn, herunder kontrollere mærkning og godkendelser af kølemateriel, samt ved driftstop foretage fejlfinding og udføre evt. nødreparation af kølemaskinen.

Merit

AMUs kursus Transport af temperaturfølsomt gods, kode: 03 60 00 00403 02

 

 

Transport af levende dyr

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven kan selvstændigt udføre transport af levende dyr. Under transporten kan eleven i videst muligt omfang foretage en transport med færrest mulige gener og således, at der tages videst muligt hensyn til dyrene.

Eleven korrekt kan betjene liftudstyr på køretøjer og det personlige hjælpeudstyr, der normalt anvendes til transport af dyr.

Eleven kan læsse og transportere dyrene, således at der opstår færrest mulige gener, og at der tages videst muligt hensyn til dyrenes fysiske og psykiske situation.

Eleven kan foretage transporten af dyrene i henhold til lovgivningen.

Eleven kan udføre løfte- og bæreteknik på en sådan måde, at arbejdsskader forebygges.

Merit

AMUs kursus Transport af levende dyr, kode: 03 60 00 00404 00

 

 

Blokvognskørsel

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven kan udføre den nødvendige betjening af forskellige maskintyper for på- og aflæsning, samt selvstændigt udføre maskintransport med blokvogn.

Eleven kan, med baggrund i et generelt kendskab til anhugning herunder SWL og spredningsvinkler, overholde de gældende sikkerhedsbestemmelser under læsning af maskingods ved hjælp af spil.

Eleven kan, med kendskab til anhugning herunder SWL og spredningsvinkler, surre læsset maskingods på en sikker måde, samt opklodse maskingods, så det står sikkert og stabilt, og således at blokvognens akseltryk og tilladte totalvægt ikke overskrides.

Eleven kan betjene forskellige former for hydrauliske læsseramper og manuelt betjente ramper samt udføre korrekt understøtning af blokvogn, således at læsning kan udføres sikkert og stabilt.

Eleven kan afmærke udragende maskindele korrekt med afmærkningslys og -cylinder, samt have kendskab til færdselslovens regler om belæsning , vægt, dimensioner, hastighed m.v.

Eleven kan, med kendskab til færdselslovens regler og bekendtgørelser, udføre en blokvognstransport forsvarligt og korrekt, bl.a. under iagttagelse af de regler som er angivet i eventuel transporttilladelse.

Eleven kan føre et blokvognstog på en sådan måde, at eleven ved sin adfærd viser forståelse for de særlige hensyn, der ved kørsel med blokvogn skal udvises over for andre trafikanter.

Eleven kan gennem praktiske øvelser transportere forskellige maskintyper til en arbejdsplads, også hvor der er snæver plads.

Eleven har et sådant kendskab til forskellige blokvognsopbygninger og til daglig vedligeholdelse af blokvognstog , at vedkommende er i stand til at udføre de eftersyn, som normalt pålægges chaufføren.

Med baggrund i kendskab til vejkort med signaturforklaringer , herunder det særlige vejnet som ofte skal anvendes ved blokvognstransporter , kan eleven foretage en ruteplanlægning samt udfylde en ansøgning om transporttilladelse.

Merit

AMUs kursus Blokvognskørsel , kode: 03 60 00 00412 01

 

 

Kørsel med sættevogn

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven kan selvstændigt udføre kørsel med et tungt lastet sættevognstog på 40 tons totalvægt, med maksimal længde og bredde, såvel i bymæssig bebyggelse som på landevej.

Eleven kan:

Udføre en korrekt til- og frakobling af en lastbil og en sættevogn, samt foretage kontrol, eftersyn og vedligeholdelse af de forskellige koblingsdele.

Foretage såvel en lige bakning som en bakning til højre og venstre om et hjørne, samt foretage præcisionsbakning til en læsserampe under snævre forhold. (Øvelsesbane på lukket område).

Foretage en korrekt læsning og stuvning af en sættevogn under hensyn til godsets art, vægt og dimension og således, at vogntogets tilladte akseltryk og totalvægt ikke overskrides.

Sikkerhedsmæssigt og fagligt korrekt, udføre en afrigning og en pålægning af en presenning på en sættevogn.

På baggrund af sit kendskab til såvel bilens som sættevognens opbygning, indretning, udstyr og funktioner, foretage de lovbefalede eftersyn og kontrol af køretøjerne. Endvidere kan eleven udføre forebyggende vedligeholdelse, herunder elementær fejlfinding, samt udbedre mindre driftsfejl herunder udskifte defekte luftpuder i luftaffjedringssystemet.

Under øvelseskørslen kan eleven betjene køretøjet på en forsvarlig måde under udførelse af de forskellige manøvrer, herunder ved kørsel på by- og landevej.

Merit

AMUs kursus Kørsel med sættevogn, kode: 03 60 00 00493 00

 

 

Grunduddannelse i vintertjeneste af veje, stier og fortove

Varighed

0,2 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven har opnået en viden, som danner baggrund for, at vedkommende selvstændigt kan udføre normalt forekommende arbejdsopgaver i forbindelse med vintertjeneste på veje, stier og fortove, herunder:

Lovgrundlaget for glatførebekæmpelse.

Vejbestyrelsens organisation.

Grundlæggende glatførebekæmpelse.

Grundlæggende snerydning.

Kvalitetssikring.

Eleven kan:

På baggrund af sin viden om lovgrundlaget og vejbestyrelsens organisering og økonomi, udføre arbejdet i overensstemmelse med sit ansvar, og i henhold til de pligter og retningslinier samt regulativer, der er gældende for vintertjenesten.

På baggrund af sit kendskab til glatførevarsling , præventiv saltning og saltningsmetoderne , tørsaltning, fugtsaltning, lagesaltning , samt de generelle miljøpåvirkninger ved saltning, anvende sin viden i forbindelse med praktisk saltning.

På baggrund af sit kendskab til metoderne for snerydning, og på baggrund af sit kendskab til principperne for udkald til snerydning, anvende sin viden i forbindelse med praktisk snerydning.

På baggrund af sit kendskab til kvalitetssikring, herunder generel vedligeholdelse af materiellet, GPS og dataopsamling, anvende sin viden i forbindelse med praktisk vintertjeneste.

Merit

AMUs uddannelsesplan Grunduddannelse i vintertjeneste af veje, stier og fortove, kode: 03 60 00 00502

 

 

Fugtsaltspredning med lastbil

Varighed

0,2 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven har opnået en viden der danner baggrund for, at vedkommende selvstændigt kan udføre normalt forekommende arbejdsopgaver i fugtsaltning med lastbiler i forbindelse med vintertjeneste på vejnettet, herunder:

Opbygningen og funktionen af forskellige typer af fugtsaltspredere.

Kontrolboksens opbygning og funktion, herunder GPS dataopsamling.

Kørsel med fugtsaltspreder.

Kontrol af spredebilledet.

Fejlmelding.

Afsætte, tømme og rengøre fugtsaltspreder.

Genlæsning.

Vedligeholdelse.

Merit

AMUs uddannelsesplan Fugtsaltspredning med lastbil, kode: 03 60 00 00503

 

 

Lagespredning med lastbil

Varighed

0,2 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven har opnået en viden, der danner baggrund for, at vedkommende selvstændigt kan udføre normalt forekommende arbejdsopgaver i lagespredning med lastbil, i forbindelse med vintertjeneste på vejnettet, herunder:

Opbygningen og funktionen af forskellige typer af lagespredere.

Betjeningsboksens opbygning og funktion, herunder GPS dataopsamling.

Kørsel med lagespreder.

Kontrol af spredebilledet.

Fejlmelde.

Afsætte, tømme og rengøre lagespreder.

Genfyldning.

Vedligeholdelse.

Merit

AMUs uddannelsesplan Lagespredning med lastbil, kode 03 60 00 00503

 

 

Snerydning med lastbil med plov

Varighed

0,2 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven har opnået en viden, der danner baggrund for, at vedkommende selvstændigt kan udføre normalt forekommende arbejdsopgaver i snerydning med lastbil med plov, i forbindelse med vintertjeneste på vejnettet, herunder:

Principper for snerydning med plov.

Opbygningen af en fast- og vendbar sideplov samt trompet- og spidsplov.

Plovfæstet.

Montering og indstilling.

Kørsel med plov.

Fejlfinding og sliddele.

Afsætning og rengøring.

Vedligeholdelse.

Merit

AMUs uddannelsesplan Snerydning med lastbil med plov, kode 03 60 00 00504

 

 

Snerydning med traktor med kost/plov

Varighed

0,2 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven har opnået en viden, der danner baggrund for, at vedkommende selvstændigt kan udføre normalt forekommende arbejdsopgaver i snerydning med traktor med kost/plov, i forbindelse med vintertjeneste på veje, stier og fortove, herunder:

Principper for snerydning med plov og kost.

Opbygningen af en vendbar sideplov og -kost.

Plov- og kostfæstet.

Montering og indstilling.

Kørsel med plov og kost.

Fejlfinding og sliddele.

Afsætning og rengøring.

Vedligeholdelse.

Merit

AMUs uddannelsesplan Snerydning med traktor med kost/plov, kode 03 60 00 00505

 

 

Snerydning og saltning af stier og fortove med traktor/varevogn

Varighed

0,2 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven har opnået en viden, der danner baggrund for, at vedkommende selvstændigt kan udføre normalt forekommende arbejdsopgaver i snerydning med traktor med kost/plov og saltning af stier og fortove med traktor/varevogn, herunder:

Principper for snerydning med plov og kost og saltning.

Opbygningen af en vendbar sideplov og -kost.

Plov- og kostfæstet.

Montering og indstilling.

Kørsel med plov og kost.

Fejlfinding og sliddele.

Tør- eller lagesaltspredere.

Montering og indsåning.

Afsætning og rengøring.

Genfyldning.

Vedligeholdelse.

Merit

AMUs uddannelsesplan Snerydning og saltning af stier og fortove med traktor/varevogn, kode 03 60 00 00506

 

 

Vejtransport af farligt gods: Radioaktive stoffer, klasse 7

Varighed

0,2 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven kan i henhold til nationale og internationale love og bestemmelser:

Redegøre for klasse 7's særlige opbygning.

Redegøre for de særlige risici i forbindelse med ioniserende stråling, herunder alfa -, beta- og gammastråling.

Kontrollere om transportdokumenter og skriftlige anvisninger (sikkerhedskort) indeholder de lovmæssige oplysninger om det transporterede gods, og om de er samstemmende og ikke indeholder åbenlyse fejl.

Kontrollere at faresedler på emballager der indeholder radioaktive stoffer, er i overensstemmelse med oplysninger i sikkerhedskort og transportdokumenter.

Redegøre for korrekt samlæsning af radioaktive stoffer og andre farlige stoffer, i henhold til faresedlerne.

Redegøre for korrekt håndtering og stuvning af radioaktive stoffer i kolli, i forbindelse med af- og pålæsning.

Kontrollere container-pakkeattesten , hvis en stor container der indeholder radioaktive stoffer efterfølgende skal med skib.

Anvende tabellen til randnr. 10.011 til at afgøre de respektive regler og undtagelser for transport af radioaktive stoffer.

Redegøre for korrekt afmærkning af køretøjer, der anvendes til transport af radioaktive stoffer.

Anvende de gældende sikkerhedskort, herunder kunne anvende det personlige beskyttelsesudstyr. Hvis uheld eller ulykke indtræffer med radioaktive stoffer, skal eleven kunne foretage korrekt alarmering samt afspærring af uheldsstedet og forhindre skadepåvirkninger på mennesker og miljø, uden dog at bringe sig selv i fare.

Merit

AMUs kursus Vejtransport af farligt gods: Radioaktive stoffer, klasse 7,kode: 03 60 00 00533 00

 

 

Vejtransport af farligt gods i emballager og tanke under 3000 liter

Varighed

0,6 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven kan anvende de gældende sikkerhedskort, herunder det personlige beskyttelsesudstyr og har kendskab til almindelig førstehjælp samt brug af pulverslukker. Hvis uheld eller ulykke indtræffer, skal eleven kunne foretage en hurtig og korrekt alarmering, samt afspærring af uheldsstedet og forhindre skadevirkninger på mennesker og miljø, uden dog at bringe sig selv i fare.

Eleven kan foretage en:

Definition af stoffernes vigtigste faretyper og særlige egenskaber.

Definition af de særlige risici i forbindelse med eksplosive og pyrotekniske stoffer og genstande.

Kontrol af om transportdokumenter og sikkerhedskort indeholder tilstrækkelige oplysninger om det farlige gods, før en transport påbegyndes.

Kontrol af faresedler på emballager.

Kontrol af emballage for defekter/skader.

Kontrol af om godset er over eller under frimængden.

Korrekt afmærkning af køretøjer, der anvendes til transport af emballerede farlige stoffer.

Korrekt samlæsning af farlige stoffer i henhold til faresedler.

Korrekt samlæsning af stoffer og genstande hørende til klasse 1 i henhold til forenelighedsgruppebogstaver på faresedler.

Korrekt håndtering og stuvning af kolli i forbindelse med af- og pålæsning.

Det skal fremgå af enhver af elevens ovennævnte handlinger, at vedkommende er klar over grænsen mellem eget og andres ansvar og pligter, og at vedkommende er i stand til at påpege evt. fejl og mangler.

Ved en uheldsøvelse kan eleven demonstrere en sikker og faglig korrekt optræden under alle faser, og herunder bl.a. kunne foretage en hurtig og korrekt alarmering samt afspærring af uheldsstedet , og have kendskab til brug af pulverslukker.

Eleven har:

Viden om miljøbeskyttelse i forbindelse med kontrol med overførsel af farligt affald.

Kendskab til formålet med og betjening af det tekniske udstyr på køretøjer.

Generel viden om privatretsligt ansvar i forbindelse med transport af farligt gods.

Viden om transportvirksomhed, der involverer flere transportformer ( multimodal transport).

Merit

AMUs kursus Vejtransport af farligt gods i emballager og tanke under 3000 liter, kode: 03 60 00 00551 03

 

 

Vejtransport af farligt gods i emballager og tanke over 3000 liter

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven kan anvende de gældende sikkerhedskort, herunder det personlige beskyttelsesudstyr, og har kendskab til brug af pulverslukkere. Hvis uheld eller ulykke indtræffer, skal eleven kunne foretage en hurtig og korrekt alarmering samt afspærring af uheldsstedet , og forhindre skadevirkninger på mennesker og miljø, uden dog at bringe sig selv i fare.

Eleven er bekendt med og kan redegøre for den særlige køreteknik, der er gældende for kørsel med tankvogn og tankcontainer.

Eleven kan foretage en:

Definition af stoffernes vigtigste faretyper og særlige egenskaber.

Definition af de særlige risici i forbindelse med eksplosive og pyrotekniske stoffer og genstande.

Kontrol af om transportdokumenter og sikkerhedskort indeholder tilstrækkelige oplysninger om det farlige gods, før en transport påbegyndes.

Kontrol af faresedler på emballager.

Kontrol af emballage for defekter/skader.

Kontrol af om godset er over eller under frimængden.

Korrekt afmærkning af køretøjer, der anvendes til transport af emballerede farlige stoffer.

Korrekt sammenlæsning af farlige stoffer, i henhold til faresedler.

Korrekt sammenlæsning af stoffer og genstande hørende til klasse 1, i henhold til forenelighedsgruppebogstaver på faresedler.

Korrekt håndtering og stuvning af kolli i forbindelse med af- og pålæsning.

Eleven har kendskab til og kan redegøre for:

Hvorledes tankkøretøjer reagerer under kørsel på grund af ladningens bevægelser.

Specifikke krav om fastgørelse af tankcontainere til køretøjer.

En generel teoretisk viden om de forskellige lastnings- og aflæsningssystemer , der anvendes ved tankvognstransport.

De særlige bestemmelser, der finder anvendelse på brugen af tankkøretøjer, herunder godkendelsesattester, godkendelsesmærkning, afmærkning og faresedler mv.

Det skal fremgå af enhver af elevens ovennævnte handlinger, at vedkommende er klar over grænsen mellem eget og andres ansvar og pligter, og at vedkommende er i stand til at påpege evt. fejl og mangler.

Ved en uheldsøvelse kan eleven demonstrere en sikker og faglig korrekt optræden under alle faser, og herunder bl.a. foretage en hurtig og korrekt alarmering samt afspærring af uheldsstedet , og have kendskab til brug af pulverslukker.

Eleven har:

Viden om miljøbeskyttelse i forbindelse med kontrol med overførsel af farligt affald.

Kendskab til formålet med og betjening af det tekniske udstyr på køretøjer.

Generel viden om privatretsligt ansvar i forbindelse med transport af farligt gods.

Information om transportvirksomhed, der involverer flere transportformer, herunder også, hvornår der skal medbringes et containerpakkecertifikat ( multimodal transport).

 

Merit

AMUs kursus Vejtransport af farligt gods i emballager og tanke over 3000 liter, kode: 03 60 00 00553 03

 

 

Grundlæggende køreteknik

Varighed

0,4 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven i stand til at handle hensigtsmæssigt i vanskelige og pludseligt opståede situationer, under anvendelse af korrekt styre-, bremse-, undvige- og afværgeteknik.

Eleven kan, med baggrund i den opnåede viden, vurdere og bedømme følgende køretekniske og mekaniske/fysiske faktorer:

Hastighedens betydning for bevægelsesenergien og centrifugalkraften.

Bevægelsesenergiens indflydelse på bremselængden.

Friktionens betydning under opbremsning - ved kørsel i sving - ved op- og nedgearing.

Centrifugalkraftens indflydelse på kørestabiliteten under svingning - ved vognbaneskift og undvigemanøvre.

Over- og understyring samt de faktorer, der har indflydelse herpå, fx belæsning - alm. fjederopbygning - dækmontering og dæktryk.

Tyngdepunktplaceringens indflydelse på køresikkerheden - krængning i sving - tyngdepunktsforskydning under opbremsning i tørt og glat føre.

Risikoen ved anvendelse af driftbremsen alene ved kørsel med høj totalvægt ned af lange og stejle bakker.

Betydningen af korrekt justerede bremser og korrekt justeret ALB - ventiler.

Inden gennemførelsen af den praktiske køreteknik har eleven gennemgået gældende sikkerhedsregler for køreteknisk undervisning, således at vedkommende kan anvende den erhvervede viden i forbindelse med afvikling af den køretekniske træning.

Eleven har via den praktiske undervisning lært at vurdere vej-, vejr- og trafikforhold og med baggrund i den erhvervede viden bliver i stand til at vurdere de risici, der er ved kørsel med store køretøjer.

Eleven er ved gennemførelse af nedennævnte øvelser, i stand til at anvende korrekt styre-, bremse-, undvige- og afværgeteknik, og derved reagerer hensigtsmæssigt i vanskelige og pludseligt opståede situationer. Hastigheden ved de forskellige øvelser fastlægges udfra køretøjstypen af baneleder/instruktør.

Merit

AMUs uddannelsesplan Grundlæggende køreteknik, kode 03 60 00 00600

 

 

Videregående køreteknik

Varighed

0,4 uge

Mål og øvrige rammer

Gennem teoretisk undervisning og praktiske øvelser er eleven i stand til at handle hensigtsmæssigt i vanskelige og pludseligt opståede situationer, under anvendelse af korrekt styre-, bremse-, undvige- og afværgeteknik.

Via den teoretiske undervisning i kørselsdynamik kan eleven, med baggrund i den opnåede viden, vurdere og bedømme følgende køretekniske og mekaniske/fysiske faktorer:

Hastighedens betydning for bevægelsesenergien og centrifugalkraften.

Bevægelsesenergiens indflydelse på bremselængden.

Friktionens betydning under opbremsning, ved kørsel i sving, ved op og nedgearing og ved brug af retarder og motorbremse.

Centrifugalkraftens indflydelse på kørestabiliteten under svingning, ved vognbaneskift og undvigemanøvre.

Over- og understyring samt de faktorer, der har indflydelse herpå fx belæsning , alm. fjederopbygning, dækmontering og dæktryk.

Tyngdepunktplaceringens indflydelse på køresikkerheden, krængning i sving og tyngdepunktsforskydning under opbremsning i tørt og glat føre.

Risikoen ved anvendelse af driftbremsen alene ved kørsel med høj total vægt ned ad lange og stejle bakker.

Betydningen af korrekt justerede bremser og korrekt justeret ALB - ventiler.

Betydningen af ABS - bremser i forhold til anvendt køreteknik.

Efter den teoretiske undervisning i trafikantadfærd har eleven en sådan viden om nedennævnte psykologiske og holdningsmæssige forhold, at vedkommende kan reagere hensigtsmæssigt i trafiksituationer og over for andre trafikanter:

Nogle grundlæggende psykologiske forhold vedrørende egen og andres opfattelses- og reaktionsevne.

De særlige ulykkes- og risikoforhold der er forbundet med kørsel i store køretøjer.

Særlige færdselsregler for store køretøjer.

Inden gennemførelsen af den praktiske køreteknik har eleven gennemgået gældende sikkerhedsregler for køreteknisk undervisning, således at vedkommende kan anvende den erhvervede viden i forbindelse med afvikling af den køretekniske træning.

Den praktiske undervisning sætter eleven i stand til at vurdere vej-, vejr- og trafikforhold, og med baggrund i den erhvervede viden bliver i stand til at vurdere de risici, der er ved kørsel med store køretøjer.

Eleven er ved gennemførelse af nedennævnte øvelser i stand til at anvende korrekt styre-, bremse-, undvige- og afværgeteknik, og derved reagerer hensigtsmæssigt i vanskelige og pludseligt opståede situationer.

Hastigheden ved de forskellige øvelser fastlægges ud fra køretøjstypen af baneleder/instruktør.

Merit

AMUs kursus Videregående køreteknik, kode: 03 60 00 00602 04

 

 

Energirigtig kørsel

Varighed

0,6 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven kan:

Redegøre for de stoffer, der udledes gennem motorens udstødning, herunder stoffernes skadelige indflydelse på miljøet og helbredet.

Definere de faktorer, som henholdsvis fremmer og hæmmer stress.

Definere, på grundlag af sit kendskab til elementerne, der indgår i en defensiv køremåde, og hvilken indflydelse det har på chaufføren og det personlige arbejdsmiljø, hvorledes økonomisk og energirigtig kørsel bør foretages.

På grundlag af sit kendskab til de faktorer ved køretøjets opbygning, som har indflydelse på brændstofforbruget, udvælge og anvende den mest korrekte køremåde i forhold til det aktuelle køretøj.

Under den praktiske kørsel med brændstofindikator, demonstrere en defensiv køremåde, herunder udnytte køretøjets bevægelsesenergi.

Under den praktiske kørsel med brændstofindikator, anvende en korrekt køremåde, som ud fra motorens omdrejningstæller giver den bedste udnyttelse af brændstoffet, den bedste trækkraft og det laveste brændstofforbrug.

Merit

AMUs kursus Energirigtig kørsel, kode: 03 60 00 00704 02

 

Renovation:

 

Kloakservice

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven er informeret om praktiske forhold i relation til faget, fagets gennemførelse, formål og indhold.

Under evalueringen drøftes elevens udbytte af undervisningen, blandt andet med henblik på deltagelse i andre kurser inden for området.

Eleven har mulighed for at øve kritik og komme med forslag til forbedring af undervisningens indhold og gennemførelse.

Miljølovgivning.

Eleven har kendskab og indsigt i de kapitler i Lov om miljøbeskyttelse der har berøring til kloakker. Nedsivningsbekendtgørelse nr. 139 af 15/4 1980, samletanksbekendtgørelse nr. 173 af 29/3 1974 samt lokale regulativer inddrages i undervisningen.

Arbejdsmiljø.

Eleven har et grundlæggende kendskab til arbejdsmiljømæssige aspekter i forbindelse med kloakservice. At bekendtgørelse nr. 473 af 7/10 1983 med tilhørende ændring nr. 9 af 14/1 1988 inddrages i undervisningen.

Tegningsforståelse - kloakplaner.

Eleven har en grundlæggende forståelse for kloaksystemets enkelte dele, således at de er i stand til at læse kloakplaner.

Drift og vedligehold.

Eleven har kendskab til lovgivningens krav til vedligeholdelse af kloaksystemet.

Eleven har en viden om vedligeholdelse for alle almindelige forekommende kloakanlæg og udskillere.

Eleven har et videregående kendskab til arbejdsopgaver, herunder brug af særlige renseværktøjer/tekniske hjælpemidler i forbindelse med betjening af slamsugere, højtryksspulere , kombineret højtryksspulere og slamsugere samt slambehandlingsbiler.

Kontroleftersyn af afløbsinstallationer og renovering.

Eleven har så megen indsigt i principper for TV-inspektion således, at de er i stand til at læse og forstå TV-inspektionsrapporter.

Merit

AMUs kursus Kloakservice, kode: 03 60 00 00750 00

 

 

Håndtering af olie- og kemikalieaffald

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven kan selvstændigt foretage indsamling og modtagelse af emballeret og uemballeret olie- og kemikalieaffald fra private og virksomheder.

Eleven kan desuden efter uddannelsen behandle affaldet korrekt i henhold til Kommunekemi`s generelle vejledninger, herunder klassificere affaldet i affaldsgrupper, emballere det korrekt i godkendt emballage, og udfylde den godkendte affaldsdeklaration, der anvendes ved forsendelse.

Eleven kan efter uddannelsen udføre arbejdet i henhold til de retningslinier, der er angivet i Lov om arbejdsmiljø, specielt omkring arbejdets udførelse, indretning af arbejdssteder samt tekniske hjælpemidler, og i henhold til arbejdsinstrukser fra lokale modtagestationer.

Eleven:

Kan ved hjælp af en Kk`s vejledning inddele affaldet i affaldsgrupper.

Kan definere affaldets vigtigste faretyper og særlige egenskaber.

Har kendskab til klasseinddeling af stoffer og UN-nummersystemet.

Har kendskab til UN`s godkendelsesmærkning af emballager.

Kan emballere uemballeret affald i UN-godkendte emballager, og afmærke dem med de rigtige transportfaresedler.

Kan sammenpakke emballeret affald i UN-godkendte emballager, og afmærke dem med de rigtige transportfaresedler.

Kan klargøre en forsendelse af affald til en jernbane- eller vejtransport, herunder udfylde affaldsdeklaration og vedlægge korrekt sikkerhedskort.

Merit

AMUs kursus Håndtering af olie- og Kemikalieaffald, kode: 03 60 00 00751 04

 

 

Renovation modul I

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven kan baggrund af sin opnåede viden om renovationsbranchen, herunder gældende lovregler og overenskomster, redegøre for sammenhængen mellem samfundets krav til branchen og branchens fremtid.

Eleven kan udregne sin løn iht. overenskomsten på området.

Eleven kan redegøre for, hvilke typer affald der er lovgivet for, samt anvende de papirer og dokumenter, der følger affald.

Eleven kan foretage færdsels- og driftsikkerhedsmæssigt eftersyn på køretøjet.

Eleven kan foretage bakning og manøvrering med renovationskøretøjer på affaldsforbrændingsanlæg /deponier, samt ved virksomheder/kunder, hvor der forefindes vanskelige passager og snævre pladsforhold.

Eleven kan foretage af- og pålæsning af affaldscontainer, som er vanskelig tilgængelige.

Eleven kan, på baggrund af indsigt i aflæsningsforhold på forbrændingsanlæg og deponier mm., foretage aflæsning af forskelligt affald på en både sikker- og forsvarlig måde.

Eleven kan udføre håndtering og sortering af forskellige typer affald, herunder foretage kildeseparering /- sortering , samt medvirke i vejledningen af kunderne/borgerne om, hvorledes disse skal sortere affald.

Eleven kan, på baggrund af sin opnåede viden om lovgrundlaget og affaldsregulativer, medvirke ved renovation af husstandsaffald.

Eleven kan anvende og betjene forskellige renovationskøretøjer samt containertyper på en sikker og driftsmæssig korrekt måde, herunder især følgende:

Containertyper til fast affald.

Komprimatorvogne.

Flakbiler (wire- og kroghejs).

Eleven kan foretage elementær vedligeholdelse af det hydrauliske system og af komponenter, hvor der opstår slitage og belastning.

Eleven kan, ved hjælp af sin viden om ergonomi, forebygge skader på led og muskler, samt indtage ergonomisk rigtige arbejdsstillinger, herunder anvende korrekt løfte-, bære- og skubbeteknik.

Merit

AMUs kursus Renovation Modul I, kode: 03 60 00 00754 03

 

 

Renovation modul II

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven kan, på baggrund af sin viden om indsamling, sortering, behandling samt aflæsningsforhold på deponier, forbrændingsanlæg, miljødepoter og Kommunekemi, foretage af-/pålæsning og transport af erhvervs-, sygehus- og olie- og kemikalieaffald på en sikker og forsvarlig måde, og i henhold til gældende regler på området.

Eleven kan, på baggrund af sit kendskab til miljøplanen, herunder regler og bestemmelser for lokalområde/kommune, aktivt medvirke som "miljøvogter", samt indgå som en part i vejledningen af kunder og borgere.

Eleven kan, på grundlag af sit kendskab til regulativer (DK/EU) og AT-anvisninger , som forefindes på affaldsområdet, herunder forståelsen for økologi i samfundet og kemiens betydning for miljøet, medvirke ved planlægning og afvikling af renovationskørsel.

Eleven kan udføre arbejdet under hensyntagen til de arbejdsmiljøfaktorer , som er typiske for renovationsområdet, herunder fysiske og psykiske påvirkninger, og kan endvidere, på grundlag af kendskabet til relevante AT-anvisninger og ergonomisk indretning af arbejdspladsen, udvælge den sikreste og ergonomisk mest korrekte arbejdsmetode.

Eleven kan selvstændigt vejlede kunder/borgere om sortering og behandling af erhvervs-, sygehus- samt olie- og kemikalieaffald.

Merit

AMUs kursus Renovation modul II, kode: 03 60 00 00755 01

 

 

Renovation modul III

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven har opnået sådanne praktiske færdigheder i manøvrering, såvel forlæns som baglæns og under vanskeligt passable forhold, at vedkommende er i stand til at begrænse skader på personer, gods og kørende materiel.

Eleven har opnået viden om mulige fejlmanøvrer samt faktorer, der frembringer disse, og kan derved udvise forudseenhed og skadeforebyggende adfærd ved såvel almindelig kørsel, som ved manøvrering under vanskelige forhold.

Eleven kan gennemføre deres arbejde på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde, samt kunne støtte deres kollegaer i, at gøre deres arbejdsplads miljørigtig og sikker.

Eleven kan foretage en korrekt indstilling af sidespejle.

Eleven har opnået et sådant kendskab til generelle og/eller firmaspecifikke forsikringsforhold, at vedkommende er i stand til at redegøre for forsikringsmæssige og virksomhedsøkonomiske konsekvenser af skader på kørende materiel.

Eleven kan udføre livreddende førstehjælp jvf. de mål, som er fastlagt i uddannelsesplanen til "Grundkursus i Førstehjælp".

Eleven kan, på baggrund af sin viden om de særlige risikoforhold ved renovationskørsel, udføre arbejdet på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde, samt kunne støtte sine kollegaer i at gøre arbejdspladsen mere miljørigtig og sikker.

Merit

AMUs kursus Renovation Modul III, kode: 03 60 00 00756 03

 

 

Grundkursus i affaldshåndtering - modul 1

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven kan:

med egne ord redegøre for naturens kredsløb og herudfra forklare hvorfor affald behandles som det gør

med egne ord redegøre for miljølovgivningens formål og udvikling

med egne ord redegøre for udviklingen i affaldsbehandlingen, herunder forskellige typer affaldsbehandlingsanlæg

med egne ord redegøre for krav til sikkerhed og sundhed ved arbejde med affald

Merit

AMUs kursus kode: 02 12 52 05650

 

 

Grundkursus i affaldshåndtering - modul 2

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven kan:

med egne ord redegøre for genanvendelige materialer samt opsamling, indsamling og behandling af affaldsfraktioner

med egne ord redegøre for husstandsaffaldets sammensætning samt metoder til opsamling, indsamling og behandling af husstandsaffald

indlæse og udtrække data fra database, f.eks. Miljøstyrelsens affaldsregistreringssystem (ISAG)

udføre førstehjælp

Merit

AMUs kursus kode: 02 12 52 05700

 

 

Grundkursus i affaldshåndtering - modul 3

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven kan:

med egne ord redegøre for erhvervsaffaldets sammensætning samt de enkelte affaldstypers opsamling, indsamling og behandling

med egne ord redegøre for Kommune Kemis behandlingssystem samt ADR-koncentionens regler vedrørende afmærkning af køretøjer til transport af olie- og kemikalieaffald.

udføre arbejde med affald ergonomisk korrekt

Merit

AMUs kursus kode: 02 12 52 05750

 

Flytteområdet:

 

Grunduddannelse for flyttearbejdere

Varighed

1,4 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven kan medvirke i arbejdsopgaver vedrørende håndtering af almindeligt bohave på plant gulv, på trappe, i flyttevogn og i snævre passager, uden at skade sig selv, godset eller omgivelserne.

Eleven kan indgå i et sikkert samarbejde med kollegaer, herunder medvirke ved samløft.

Eleven kan medvirke ved udførelse af arbejdsopgaver inden for pakning og mærkning af flyttekasser, samt adskille, pakke og læsse møbler og inventar ved lokal flytning.

Eleven kan, på grundlag af kendskab til pakkematerialer, pakketeknik, værktøj og øvrigt håndteringsgrej , som anvendes i forbindelse med flyttearbejde medvirke ved udførelse af opgaver, der indbefatter brug af nævnte materialer, teknik og håndteringsgrej.

Eleven kan håndtere 'hund', og i samarbejde med andre løfte og flytte lettere emner, samt assistere kollegaer der arbejder med bæregjord.

Eleven kan medvirke ved stuvning af flyttebil.

Eleven kan bedømme og vurdere de fysiske påvirkninger, som kroppen udsættes for i forbindelse med almindeligt flyttearbejde, og på baggrund af sin vurdering træffe de ergonomisk korrekte valg af løfte-bæreteknik. Eleven får endvidere kendskab til øvrige sikkerhedsmæssige og arbejdsmiljømæssige faktorer ved almindeligt flyttearbejde.

Eleven har et sådant kendskab til førstehjælp at vedkommende kan bestå den af Sundhedsstyrelsen godkendte prøve for 'Grundkursus i førstehjælp'.

Eleven kan alarmere korrekt i tilfælde af brand og kan anvende almindeligt forekommende brandslukningsmateriel. Gennem sit kendskab til de hyppigst forekommende brandårsager kan eleven medvirke til forebyggelse af brande på arbejdspladsen.

Eleven har forståelse for servicebegrebet samt de faktorer, der har indflydelse på elevens adfærd ved den direkte kundekontakt.

Eleven kan betjene en virksomheds kunder på en servicebevidst og kundevenlig måde og herunder tage højde for forskellig kundeadfærd.

Eleven har indsigt i flyttebranchen, dens organisationer og udviklingstendenserne inden for området.

Merit

AMUs kursus Grunduddannelse for flyttearbejdere, kode: 03 60 00 00840 01

 

Postområdet:

 

Maskinoperatør

Varighed

2 uger

Mål og øvrige rammer

Eleven kan deltage som ligeværdig i løsning af daglige tekniske driftsproblemer og bidrage til en optimering af produktionen.

Eleven har indsigt i de anvendte komponenters funktion og anvendelse på en automatisk maskine for derved at forstå topografien og den logistiske funktion for maskine og maskinens betydning.

Eleven kan foretage systematisk fejlfinding og reparation på enkle, automatiske styringer baseret på relæteknik, foretage en korrekt tilslutning og aflæsning af instrumenter til måling af strøm, spænding og modstand i forbindelse med fejlsøgning.

Eleven kan kontrollere og optimere et trykluftsanlægs kvalitet og effektivitet, udvælge relevante komponenter m.h.t. type, funktion og dimension, opbygge og idriftsætte enkle og almindeligt forekommende pneumatiske anlæg, samt foretage nødvendige afprøvninger i forbindelse med idriftsætning af disse anlæg, herunder fejlfinding, måling og justering.

Eleven kender typiske mindre PLC systemers opbygning og deres anvendelse og kan udføre forskellige parameterændringer i programmer, såsom timer - tællerværdier m.m.

Eleven forstår værdien af vedligeholdelse. Eleven vil ligeledes være i stand til at anvende en afprøvningsvejledning for sikkerhedsudstyr, samt vurdere rengøringsbehov og -niveau.

 

 

Energirigtig kørsel med erhvervskøretøjer under 3500 kg

Varighed

0,4 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven kan på baggrund af den opnåede viden om energirigtig kørsel med bil under 3.500 kg., anvende en korrekt køremåde, som ud fra bilens omdrejningstæller eller motorkarakteristik, giver den bedste udnyttelse af brændstoffet, den bedste trækkraft, og det laveste brændstofforbrug samt miljøbelastning.

Eleven er gennem teoretisk undervisning og praktiske øvelser i stand til at handle hensigtsmæssigt i vanskelige og pludseligt opståede situationer, under anvendelse af korrekt styre-, bremse-, undvige- og afværgeteknik.

Den teoretiske undervisning i kørselsdynamik kan eleven , med baggrund i den opnåede viden, vurdere og bedømme følgende køretekniske og mekaniske/fysiske faktorer:

Hastighedens betydning for bevægelsesenergien og centrifugalkraften.

Bevægelsesenergiens indflydelse på bremselængden.

Friktionens betydning under opbremsning, ved kørsel i sving, ved op- og nedgearing.

Centrifugalkraftens indflydelse på kørestabiliteten under svingning, ved vognbaneskift og undvigemanøvre.

Over- og understyring samt de faktorer, der har indflydelse herpå, fx belæsning , affjedring, dækmontering og dæktryk.

Tyngdepunktsplaceringens indflydelse på køresikkerheden, krængning i sving, tyngdepunktsforskydning under opbremsning i tørt og glat føre.

Betydningen af korrekt justerede bremser og korrekt justeret lastafhængig bremseventil til bagakslen.

Inden gennemførelsen af den praktiske køreteknik, har eleven gennemgået gældende sikkerhedsregler for køreteknisk undervisning, således at vedkommende kan anvende den erhvervede viden i forbindelse med afvikling af den køretekniske træning.

Den praktiske undervisning, sætter eleven i stand til at vurdere vej-, vejr- og trafikforhold og, med baggrund i den erhvervede viden og vurdere de risici, der er ved kørsel med lastede erhvervskøretøjer under 3.500 kg.

Eleven er i stand til at anvende korrekt styre-, bremse-, undvige- og afværgeteknik og derved reagerer hensigtsmæssigt i vanskelige og pludseligt opståede situationer

Merit

AMUs uddannelsesplan Energirigtig kørsel med erhvervskøretøjer under 3500 kg, kode: 03 60 00 00706

 

 

Teknologisk forandring og postal logistik 1

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven kan udføre sine funktioner i den postale logistikkæde og medvirke til opfyldelse af den postale virksomheds service- og kvalitetsmål ud fra en helhedsforståelse for den postale produktion omfattende:

Kendskab til opbygningen og udviklingen af det postale logistiksystem og sammenhængen med fastsatte kvalitets- og servicemål.

Kendskab til de i Lov om postvirksomhed og koncession opstillede krav til service- og kvalitetsmål og den postale virksomheds interne og eksterne konkurrencesituation.

Forståelse for egen placering, ansvar og handlemuligheder i det postale logistiksystem.

Samarbejde i løsningen af postale logistikproblemer som ophobninger, flaske-halse , overholdelse af leveringsfrister, fejlsorteringer og -dirigeringer og konsekvenser af akkumulerede fejlprocenter.

Udarbejde konkrete løsningsforslag til forbedringer inden for den produktionstekniske udvikling i postal virksomhed ud fra egne arbejdsfunktioner i den postale logistikkæde.

Eleven har i relation hertil en udbygget forståelse for sammenhænge mellem teknologi, økonomi, arbejdsorganisering og arbejdsforhold samt den teknologiske udviklings perspektiver for virksomheden og den enkelte. Det sker gennem en undervisning relateret til postale forhold inden for teknologi, arbejdsorganisering og arbejdsforhold, herunder samspillet mellem indførelse af ny teknologi, nye organiseringsformer , kvalifikationer og arbejdsforhold i postal virksomhed.

Merit

AMUs kursus Teknologisk forandring og postal logistik 1, kode: 04 93 00 08651 01.

 

 

Teknologisk forandring og postal logistik 2

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven kan:

Analysere logistikflowet inden for eget område med henblik på at kunne foretage situationsbestemt udnyttelse af produktionsapparatet i postcentre.

Analysere og løse problemer vedrørende: Ophobninger, Flaskehalse, Fejlsorteringer , Fejldirigeringer, Leveringsfrister under hensyntagen til økonomiske, kvalitetsmæssige og arbejdsmæssige konsekvenser.

Analysere og medvirke til løsning af problemer vedrørende indførelse af ny teknologi i postal virksomhed, herunder vurdere og formidle sammenhænge imellem teknologi, økonomi, kvalifikationer, arbejdsorganisering og arbejds-forhold under hensyntagen til den teknologiske udviklings perspektiver for virksomheden og den enkelte.

Merit

AMUs kursus Teknologisk forandring og postal logistik 2, kode: 04 93 00 08652 00.

 

 

Kvalitet i offentlige serviceydelser

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven forstår formålet og værdien med de generelle kvalitetskrav, der stilles til en serviceydelse i en offentlig virksomhed/institution, afstemt i forhold til individuelle kvalitetsforventninger hos brugerne.

Eleven forstår baggrunden for kravet om kvalitetsudvikling i den offentlige sektor.

Eleven kender sin rolle, som den offentlige servicevirksomheds/institutions leverandør af en serviceydelse til både interne og eksterne kunder.

Kvalitetsholdningen hos eleven er i overensstemmelse med de krav og forventninger, der er sat til serviceydelsen.

Eleven kan skelne mellem kerne- og periferiydelser i egen jobfunktion, både over for den interne og den eksterne kunde.

Eleven har igennem aktiv brug af forskellige kommunikations- og samarbejdsmodeller på kurset en større forståelse for de krav og forventninger, der stilles i det daglige arbejde.

Eleven har kendskab til værktøjer til problemløsning, som kan bruges af den enkelte medarbejder ved kvalitetsforbedringer og -udvikling; dels i den daglige jobfunktion - dels i virksomheden/institutionen.

Merit

AMUs kursus Kvalitet i offentlige serviceydelser, kode: 04 93 00 00011 01.

 

Tværgående kurser:

 

Konflikthåndtering - kundeservice

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven kan:

I praksis anvende servicebegrebet og konfliktafværgelsesteknikker som et naturligt element ved den direkte kundekontakt.

Skelne mellem saglig og serviceorienteret adfærd, og mellem konfliktdæmpende og konfliktfremmende adfærd (effektiv- og ineffektiv kommunikation).

Anvende værktøjer til afværgelse af situationer, der ved en forkert eller uhensigtsmæssig adfærd, kan optrappe en tilspidset situation til en egentlig konflikt.

Skelne mellem forskellige kundeadfærdsmønstre , der hver især kræver forskellig opmærksomhed og serviceniveau.

Som firmaansat med en formuleret firmapolitik om kundeservice, anvende denne i overensstemmelse med den kompetence vedkommende er tildelt.

Som firmaansat , hvor der findes en procedure ved konflikter/vold anvende denne i overensstemmelse med reglerne.

Med baggrund i naturlige følger efter konflikt- og voldssituationer, udvise forståelse for krisesituationer.

Reagere mod uhensigtsmæssigt stress.

Merit

AMUs kursus Konflikthåndtering - kundeservice, kode: 03 60 00 00360 01

 

 

Konflikthåndtering

Varighed

0,6 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven kan:

Skelne mellem effektiv- og ineffektiv kommunikation (adfærd).

Anvende teknikker til håndtering af konflikt- og voldssituationer med baggrund i menneskers psykologiske spil og roller.

Være afklaret om egne roller og adfærd.

Med baggrund i naturlige følger efter konflikt- og voldssituationer, udvise forståelse for krisesituationer.

Reagere mod uhensigtsmæssig stress.

Merit

AMUs kursus Konflikthåndtering , kode: 03 60 00 00362 01

 

 

Kundeservice

Varighed

0,6 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven kan:

I praksis anvende servicebegrebet og de faktorer, der gør sig gældende som et naturligt element af elevens adfærd ved den direkte kontakt med kunderne.

Skelne mellem de mangeartede kundeadfærd, og at hver adfærd kræver sin opmærksomhed og serviceniveau.

Yde en kompetent og værdig service over for særlige kundekategorier som fx fysisk handicappede.

Anvende almindelige salgspsykologiske metoder.

Som firmaansat med en formuleret firmapolitik om kundeservice, anvende denne i overensstemmelse med den kompetence vedkommende er tildelt.

Merit

AMUs kursus Kundeservice, kode: 03 60 00 00361 01

 

 

Erhvervelse af kørekort, kategori B erhverv

Varighed

0,6 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven har erhvervet kørekort, kategori B erhverv efter gældende bestemmelser

 

 

Vedligeholdelse af transportmateriel

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven har et sådant kendskab til køretøjets- eller arbejdsredskabets opbygning og virkemåde, at vedkommende selvstændigt kan udføre en forebyggende vedligeholdelse, ved hjælp af almindeligt håndværktøj.

Eleven kan desuden efter uddannelsen, foretage en elementær fejlfinding, og en udbedring af mindre driftsfejl på køretøjet eller arbejdsredskabet, herunder motoren og det elektriske system.

Eleven kan endvidere efter uddannelsen, selvstændigt udføre et drifts- og færdselssikkerhedsmæssigt eftersyn på køretøjet eller arbejdsredskabet, for at afgøre om en påtænkt kørsel er forsvarlig eller lovlig.

Eleven kan desuden, under afviklingen af de praktiske øvelser, udvise en korrekt sikkerhedsmæssig adfærd, i henhold til de gældende sikkerheds- og arbejdsmiljøbestemmelser.

Merit

AMUs kursus Vedligeholdelse af transportmateriel, kode: 03 60 00 00092 02

 

Industriens uddannelser:

 

Produktionsgrupper

Varighed

0,6 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven kan:

Beskrive en handlingsplan for etablering og udvikling af en konkret produktionsgruppe.

Udarbejde et regelsæt for en produktionsgruppe ud fra givne mål og rammer.

Afklare en produktionsgruppes stærke og svage sider i forhold til en fremtid som produktionsgruppe

Merit

AMU kursus kode: 01 43 00 00488

 

 

Teambuilding for produktionsgrupper

Varighed

0,8 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven:

forstår de fem faser i et teams udviklingsproces

har forstået de vigtigste forudsætninger for etablering af et produktionsteam

kan identificere teamroller i et produktionsteam

har kendskab til vigtige områder i relation til produktionsgruppeprocesser

kan forstå og udfylde egen teamrolle gennem træning i og brug af teamrollemodel

kan foretage procesanalyse af teamets arbejdsform gennem brug af proceschek.

Merit

AMU kursus kode: 01 43 00 00490

 

 

Kvalitetsbevidsthed

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven:

har fået kendskab til kollegers og egne holdninger til kvalitets- og miljøområdet

har fået forståelse for vigtigheden af kommunikation og samarbejde og deres betydning for at opnå en tilfredsstillende kvalitet

har fået styrket egen selvtillid i forhold til jobudførelsen

kan løse problemer i samarbejde med kolleger

Merit

AMU kursus kode: 01 43 00 00560

 

 

Travers og portalkraner , certifikatuddannelse C

Varighed

1,4 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven:

kan foretage sikkerhedsmæssig forsvarlig anhugning med det rette anhugningsmateriel

kan foretage kontrol af kranens funktioner og sikkerhedsmæssige udstyr

har kendskab til nødvendige reparationer og vedligeholdelse i daglig drift

kan foretage sikker og effektiv betjening af flere kranfunktioner til en samtidig operation, herunder standsning af en byrde i sving

kan udføre samløft med 2 kraner og montageopgaver

Merit

AMU uddannelsesplan: Travers- og portalkraner , certifikatuddannelse C, kursuskode: 01-43-00-00611-03

 

 

Miljøbearbejdning

Varighed

0,6 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven er gennem gruppearbejde og fællesoplevelser med tilhørende teori i stand til at se og forstå miljø og ressourcer ud fra livscyklus på det nære, det globale og det virksomhedsmæssige plan.

Eleven har:

Diskuteret de aktuelle virksomheds- og samfundsmæssige målsætninger på miljø- og ressourceområdet

Fået afklaret, at der er sammenhænge mellem ydre miljø og arbejdsmiljø

Gennemgået cyklussen: Råstof - forarbejdning - produkt

Fået afklaret deres handlemuligheder

Fået afklaret de lovmæssige rammer

Eleven har opnået forståelse for, at menneskelig samvirken har afgørende betydning for forbedringer af miljøet, og at det er muligt for den enkelte at tage del i udformningen af den virksomhedsmæssige og den globale miljøfremtid.

Merit

AMU uddannelsesplan Miljøbearbejdning, kode: 01-43-00-00961-02

 

Handel, administration, kommunikation og ledelse:

 

Introduktion til EDI-teknologi

Varighed

0,4 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven kan medvirke i planlægning og udvikling af arbejdsgange og rutiner, som enten er eller forventes ændret efter indførelse af EDI-teknologi i virksomheden eller organisationen.

Eleven kan arbejde med hvilke informationer, der bedst kan omlægges til elektronisk overførsel, og dermed hvilke af elevens arbejdsopgaver, som kan tænkes at blive berørt af EDI. Virksomhedstyper og disses anvendelse af EDI, organisatoriske konsekvenser ved indførelse af EDI, og hvordan virksomheden kommer i gang med EDI.

Merit

AMU kursus kode: 03 80 00 03240

 

 

Produkt- og kundevejledning i engroshandel

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven har gennemført uddannelsen inden for:

Håndværkerbutikkens produkter

VVS-produkter

Stål-produkter

Autokomponenter

Eleven har en viden om markedet nu samt de nærmeste udviklingstendenser, kundegrupper og deres købsadfærd, salgs- og præsentationsteknik.

Eleven kan vejlede og rådgive kunder om valg af produkter inden for området, og kan vejlede og rådgive om produktets anvendelse, montering, egenskaber og vedligeholdelse.

Eleven kan vejlede kunden om sikkerheds- og lovmæssige forhold.

Merit

AMU kursus kode: 03 80 00 08000

 

 

Logistikløsninger med 3. part

Varighed

0,6 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven kan i samarbejde med 3. part medvirke til løsning af logistikopgaver , som vedrører den totale forsyningskæde.

Eleven har arbejdet med markeds- og kundeorienteret holdninger og forstår logistiksamarbejdets betydning for opbygning af en virksomheds udbud af logistikydelser , virksomhedens organisation og ressourcernes fordeling i denne.

Merit

AMU kursus kode: 03 80 00 04206

 

Byggeri, anlæg og industri:

 

Personlig miljøbevidsthed

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven kan arbejde med følgende tre områder:

Miljøfaglig baggrundsviden: stofkredsløb i naturen, overordnede miljøproblemer ( ex. Drivhuseffekt, vandforurening, forurening af atmosfæren, affaldsproblemer), miljølovgivning.

Sociale/psykologiske mekanismer: samarbejde, organisering, omstillingsprocesser, håndtering af psykologiske barrierer, motivation.

Miljøarbejdets struktur: personlige handlemuligheder, virksomhedens handlemuligheder, forebyggende miljøarbejde, kort- og langsigtede handlingsplaner.

Merit

AMU kursus kode: 02-12-50-05250-01