Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om regulering af beløb i henhold til arveloven

 

I medfør af § 7 b, stk. 4, i arveloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 727 af 14. august 2001, fastsættes følgende:

§ 1. Efter arvelovens § 7 b, stk. 3, reguleres den i lovens § 7 b, stk. 2, nævnte beløbsgrænse med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Det regulerede beløb afrundes opad til det nærmeste hele kronebeløb, der kan deles med 10.000. Reguleringen sker på grundlag af den på reguleringstidspunktet gældende beløbsgrænse før afrunding.

Stk. 2. Tilpasningsprocenten for finansåret 2007 udgør 0,7, jf. § 2 i bekendtgørelse nr. 874 af 16. august 2006 om satsreguleringsprocenten, tilpasningsprocenten og satstilpasningsprocenten samt puljebeløbet for finansåret 2007.

§ 2. Med virkning for perioden 1. januar 2007 – 31. december 2007 udgør det i lovens § 7 b, stk. 2, nævnte beløb 210.000 kr.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007.

Justitsministeriet, den 7. november 2006

Lene Espersen

/Louise Christophersen