Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om behandling
af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister
(Kriminalregisteret)

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 218 af 27. marts 2001 om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret), som ændret ved bekendtgørelse nr. 782 af 12. august 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 22, stk. 1, indsættes som nr. 19 :

»19) kommunerne for personer, der skal være beskæftiget med udstedelse af pas og kørekort.«

2. § 22, stk. 2, affattes således:

» Stk. 2. Videregivelse af oplysninger efter stk. 1, nr. 1, 4 - 12 og 16 - 19, kan kun ske efter samtykke fra den, oplysningerne angår. § 16, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft dagen efter offentliggørelse i Lovtidende.

Justitsministeriet, den 13. oktober 2006

Lene Espersen

/Jens Kruse Mikkelsen