Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af
lov om ungdomsskoler

 

Herved bekendtgøres lov om ungdomsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 886 af 13. september 2000, med de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 274 af 8. maj 2002, § 5 i lov nr. 1043 af 17. december 2002 og § 2 i lov nr. 1224 af 27. december 2003.

Kapitel 1

Ungdomsskolen

§ 1. Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.

§ 2. Kommunalbestyrelsen skal sikre kommunens unge et alsidigt tilbud om ungdomsskolevirksomhed. Tilbudet skal stå åbent for unge mellem 14 og 18 år, der er tilmeldt kommunens folkeregister.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at unge under 14 år og over 18 år kan optages i ungdomsskolen.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan indgå aftale med andre kommunalbestyrelser om samarbejde mellem kommunernes ungdomsskoler om undervisningstilbud m.v. og optagelse af unge, herunder om afholdelse af de hermed forbundne udgifter.

§ 3. Ungdomsskoletilbudet skal omfatte:

1) Almen undervisning.

2) Prøveforberedende undervisning.

3) Specialundervisning.

4) Undervisning særligt tilrettelagt for unge indvandrere i dansk sprog og danske samfundsforhold.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at ungdomsskoletilbudet desuden skal omfatte:

1) Undervisning i færdselslære og undervisning i knallertkørsel.

2) Heltidsundervisning.

3) Andre aktiviteter, som i overensstemmelse med ungdomsskolens formål kan indgå i kommunens samlede ungdomspolitik.

4) Undervisning i dansk som andetsprog for udlændinge mellem 18 og 25 år, jf. § 3, stk. 5, i lov om undervisning i dansk som andetsprog for voksne udlændinge m.fl. og sprogcentre 1) .

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan endvidere beslutte, at ungdomsskoletilbudet skal omfatte klub- og anden fritidsvirksomhed.

Stk. 4. Virksomhed i henhold til stk. 3 skal gennemføres på samme økonomiske vilkår som tilsvarende virksomhed efter folkeoplysningsloven.

Stk. 5. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om den i stk. 1-4 nævnte virksomhed.

§ 4. Kommunalbestyrelsen udarbejder en plan for kommunens ungdomsskolevirksomhed. Planen skal bl.a. indeholde bestemmelser om kommunens ungdomsskoleordning, herunder angivelse af lederstillingernes art og antal, jf. § 11, samt om antallet af ungdomsskolebestyrelser, jf. § 7.

§ 5. Kommunen afholder alle udgifter ved ungdomsskolevirksomheden, jf. dog § 3, stk. 4.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastsætter årligt en beløbsramme for udgifterne til ungdomsskolevirksomheden, henholdsvis den enkelte ungdomsskole, jf. §§ 2, 3 og 7.

§ 6. Kommunalbestyrelsen ansætter og afskediger ungdomsskoleinspektører, pædagogisk medhjælp, lærere og andre pædagogiske medarbejdere, jf. dog § 8, stk. 2, 2. pkt. Ansættelse og afskedigelse sker efter indstilling fra vedkommende ungdomsskolebestyrelse.

§ 7. Ved hver ungdomsskole oprettes en ungdomsskolebestyrelse bestående af 7-11 medlemmer. I kommuner med flere ungdomsskoler kan kommunalbestyrelsen beslutte, at der oprettes en ungdomsskolebestyrelse fælles for alle ungdomsskoler. I ungdomsskolebestyrelsen skal der være repræsentanter for

1) kommunalbestyrelsen,

2) organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter,

3) medarbejderne ved ungdomsskolen,

4) eleverne ved ungdomsskolen.

Stk. 2. Medlemstallet og den nærmere sammensætning af ungdomsskolebestyrelsen fastsættes af kommunalbestyrelsen, jf. § 8, stk. 5 ) 2) . Repræsentanterne for kommunalbestyrelsen kan vælges inden eller uden for dens medlemmer. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at en tilforordnet deltager i ungdomsskolebestyrelsens møder uden stemmeret.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen træffer bestemmelse om, i hvilket omfang elevrepræsentanterne skal have stemmeret.

Stk. 4. Ungdomsskoleinspektøren er sekretær for ungdomsskolebestyrelsen og deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

Stk. 5. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om valg til ungdomsskolebestyrelsen, om dens nedsættelse og funktion.

§ 8. Ungdomsskolebestyrelsen udarbejder inden for den af kommunalbestyrelsen fastsatte beløbsramme budget for ungdomsskolevirksomheden, henholdsvis den enkelte ungdomsskole, og fastlægger på baggrund heraf og af ordningen efter § 4 ungdomsskolens indhold og omfang.

Stk. 2. Ungdomsskolebestyrelsen afgiver indstilling til kommunalbestyrelsen om ansættelse og afskedigelse af ungdomsskoleinspektører, pædagogisk medhjælp, lærere og andre pædagogiske medarbejdere. Ungdomsskolebestyrelsen ansætter og afskediger timelønnede lærere og andre timelønnede pædagogiske medarbejdere.

Stk. 3. Ungdomsskolebestyrelsen kan afgive udtalelse og stille forslag til kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører den pågældende ungdomsskole. Ungdomsskolebestyrelsen skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som kommunalbestyrelsen forelægger den.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen udarbejder en vedtægt, der fastsætter de nærmere regler om ungdomsskolebestyrelsernes opgaver. Vedtægten skal tillige angive bestyrelsernes sammensætning, jf. § 7, stk. 1 og 2.

§ 9. Ved hver ungdomsskole har eleverne ret til at danne et elevråd. Elevrådet udpeger repræsentanter for eleverne til ungdomsskolebestyrelsen og til udvalg m.v., som ungdomsskolen har nedsat til at behandle spørgsmål af betydning for eleverne i almindelighed. Dette gælder dog ikke udvalg m.v., hvor elevernes deltagelse ville stride mod anden lovgivning. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om valg til elevråd, om elevrådenes virksomhed og om kommunens forpligtelse over for elevrådene.

§ 10. Enhver selvstændig ungdomsskole ledes af en ungdomsskoleinspektør.

Stk. 2. Ungdomsskoleinspektøren har den administrative og pædagogiske ledelse af skolen og er ansvarlig for skolens virksomhed over for ungdomsskolebestyrelsen og kommunalbestyrelsen.

§ 11. Under hensyn til skolens størrelse kan ungdomsskoleinspektøren være enten heltidsbeskæftiget eller deltidsbeskæftiget.

Stk. 2. Til bistand for en heltidsbeskæftiget ungdomsskoleinspektør kan ansættes pædagogisk medhjælp. Pædagogisk medhjælp kan være enten heltidsbeskæftiget eller deltidsbeskæftiget.

Kapitel 1a (Ophævet)

Kapitel 2 (Ophævet)

Kapitel 3 (Ophævet)

Kapitel 4

Ungdomskostskoler

§ 27. De ungdomskostskoler, der er etableret ved lovens ikrafttræden, kan videreføres som kommunale skoler. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om vilkårene for skolernes fortsatte godkendelse og drift. Staten kan yde tilskud til disse skoler.

§ 28. Hver ungdomskostskole ledes af en forstander. Bestemmelsen i § 10, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse for denne.

Stk. 2. Til varetagelse af undervisningen kan ansættes heltidsbeskæftigede, deltidsbeskæftigede og timelønnede lærere.

Stk. 3. Bestemmelsen i § 6 finder tilsvarende anvendelse ved ansættelse og afskedigelse af forstandere og lærere.

Kapitel 5

Klage m.v.

§ 29. Klager over afgørelser, der er truffet af en ungdomsskolebestyrelse, kan inden 4 uger fra afgørelsens meddelelse indbringes for kommunalbestyrelsen af de personer, organisationer eller myndigheder, som afgørelsen angår.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at visse afgørelser truffet af kommunalbestyrelsen i henhold til stk. 1 kan indbringes for ministeren.

§ 30. Undervisningsministeren kan inden for et beløb, der fastsættes på de årlige finanslove, yde tilskud til konsulentvirksomhed samt forsøgs- og udviklingsarbejde.

§ 31. Undervisningsministeren kan fravige lovens bestemmelser, i det omfang det anses for påkrævet for at fremme forsøgs- og udviklingsarbejde inden for lovens område.

Kapitel 6

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 32. Loven træder i kraft den 1. januar 1991.

Stk. 2-3. (Udeladt).

§ 33. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

§ 34. (Udeladt).

 

Lov nr. 208 af 28. april 1993, hvis § 6 nyaffatter § 4, § 6, § 8, stk. 2, og § 28 samt ophæver § 5, stk. 3 og 4, § 12 og § 13, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 13

Tjenestemandsansatte inden for de undervisningsområder, der er nævnt i §§ 4-8, med en ansættelsesstatus svarende til tjenestemænd i folkeskolen bevarer deres hidtidige status indtil 1. maj 1993.

§ 14

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. maj 1993, jf. dog stk. 2 3) . (Udeladt).

Stk. 2. (1. pkt. udeladt). § 13 træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra den 1. april 1993. 4)

 

Lov nr. 449 af 14. juni 1995, hvis § 22, stk. 2, ændrer lovens titel og § 30 samt ophæver § 3, stk. 2, nr. 3, og kapitel 2 og 3 samt dagældende § 31 om klageadgang til et direktorat, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 22

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 1996.

Stk. 2-4. (Udeladt).

Lov nr. 262 af 12. april 2000, der nyaffatter stk. 3 i lovens § 2, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2000.

 

Lov nr. 263 af 12. april 2000, hvis § 2 ændrer § 1, nyaffatter § 9 og indsætter et nyt kapitel 1 a med en ny § 11 a, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 22

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2001, jf. dog stk. 3 5) .

Stk. 2-5. (Udeladt).

 

Lov nr. 480 af 31. maj 2000, hvis § 55 ophæver § 8, stk. 4, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 54

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. august 2000, jf. dog stk. 2 6) , ... (Udeladt).

Stk. 2-8. (Udeladt).

 

Lov nr. 274 af 8. maj 2002, hvis § 1 ophæver kapitel 1 a, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 8

Loven træder i kraft den 1. september 2002.

 

Lov nr. 1043 af 17. december 2002, hvis § 5 indsætter et nyt nr. 4 i § 3, stk. 2, og en ny § 31 om fravigelse ved forsøgs- og udviklingsarbejde, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 6

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2003, jf. dog stk. 2 og 3 7) .

Stk. 2-3. (Udeladt).

 

Lov nr. 1224 af 27. december 2003, hvis § 2 nyaffatter § 7, stk. 2, 3. pkt., samt ændrer § 2, stk. 2, og § 3, stk. 3 og 4, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2004.

Stk. 2. (Udeladt).

Undervisningsministeriet, den 8. oktober 2004

Ulla Tørnæs

/Henrik Thode

Officielle noter

1) Lov om undervisning i dansk som andetsprog for voksne udlændinge m.fl. og sprogcentre er ophævet ved lov nr. 375 af 28. maj 2003 om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Danskuddannelserne kan ifølge § 10, stk. 1, nr. 2, i lov nr. 375 af 28. maj 2003 udbydes af andre offentlige uddannelsesinstitutioner, hvilket bl.a. er de kommunale ungdomsskoler.

2) Lov nr. 480 af 31. maj 2000 har ophævet § 8, stk. 4. § 8, stk. 5, er herefter blevet til § 8, stk. 4.

3) Henvisningen har ikke betydning for lov om ungdomsskoler.

4) Bekendtgørelsen i Lovtidende fandt sted den 29. april 1993.

5) Henvisningen har ikke betydning for lov om ungdomsskoler.

6) Henvisningen har ikke betydning for lov om ungdomsskoler.

7) Henvisningerne har ikke betydning for lov om ungdomsskoler.