Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om uddannelse af chauffører

 

I medfør af § 4, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 183 af 22. marts 2004, fastsættes:

Kapitel 1

Uddannelsen

§ 1. Uddannelsens formål er, at eleven gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår kompetence inden for transporterhvervet med et af følgende specialer:

1) Godschauffør.

2) Kranfører.

3) Renovationschauffør.

4) Tankbilchauffør.

Stk. 2. Valg af speciale sker ved påbegyndelse af hovedforløbet.

Stk. 3. Efter trin 1 opnår eleven kompetence som lastbilchauffør.

§ 2. Det er et mål med uddannelsen:

1) at den uddannede selvstændigt kan varetage de operative funktioner, som kendetegner det valgte speciale, herunder foretage miljø- og energirigtig, sikker, hensynsfuld og forsvarlig kørsel samt beherske grundlæggende færdigheder inden for godshåndtering,

2) at den uddannede selvstændigt kan varetage normalt forekommende arbejdsopgaver, som påhviler chauffører inden for godstransport, herunder anvende de korrekte transportpapirer,

3) at den uddannede besidder en sådan viden og forståelse, at transporterne planlægges og gennemføres i overensstemmelse med gældende regelsæt ved hjælp af informationsteknologiske løsninger og ud fra trafiksikkerheds og samfundsmæssige hensyn,

4) at den uddannede skal opnå et sådant kendskab til eftersyn og vedligeholdelse af transportens køretøjer og udstyr, at den uddannede kan foretage almindelig vedligeholdelse og udbedre mindre driftsfejl samt indrapportere fejlmeldinger,

5) at den uddannede skal have et grundlæggende kendskab til hele logistikkæden, herunder de kvalitetsværktøjer, informationsteknologiske løsningsmuligheder og miljøproblemstillinger, der præger denne,

6) at den uddannede skal have opnået de almene færdigheder, som er en forudsætning for at kunne bestride samarbejds- og jobfunktioner under en teknologisk og arbejdsorganisatorisk udvikling med nye udfordringer og

7) at den uddannede skal kunne bidrage til samarbejdet, vise kreativitet, tage ansvar, arbejde i team, forhandle, arbejde med og forstå mennesker med forskellig social baggrund samt besidde den viden og de færdigheder, som gør det muligt at handle miljø- og kvalitetsbevidst og være bevidst om arbejdsmiljømæssige forhold.

Stk. 2. Den uddannede skal erhverve de nødvendige certifikater, kvalifikationsbeviser og kørekort.

 

§ 3. Efter trin 1 skal eleven have erhvervet kørekort inden for kategorierne B, C og C/E, gaffeltruckcertifikat kategori B, have gennemført den grundlæggende kvalifikationsuddannelse samt have erhvervet Hvidt kvalifikationsbevis.

Stk. 2. Eleven skal endvidere erhverve ADR-certifikat til vejtransport af farligt gods, stykgods og tank og beherske elementære chaufførfunktioner, herunder lastsikring og skal kunne anvende nationale og internationale godsdokumenter.

Stk.3. Elever i forløb efter § 1, stk. 1, nr. 1 med speciale som godschauffør skal kunne udføre kørselsopgaver med forskellige godstyper i sættevogne/vogntog, samt transportere farligt gods i emballager og tanke. Endvidere skal eleven kunne udføre arbejdsopgaver med lastbilmonteret kran, certifikat D.

Stk. 4. Elever i forløb efter § 1, stk. 1, nr. 2 med speciale som kranfører skal kunne varetage forekommende arbejdsopgaver med lastbilmonterede og mobile kraner.

Stk. 5. Elever i forløb efter § 1, stk. 1, nr. 3 med speciale som renovationschauffør skal kunne varetage forekommende operationelle arbejdsopgaver i renovations- og affaldsvirksomheder.

Stk. 6. Elever i forløb efter § 1, stk. 1, nr. 4 med speciale som tankbilchauffører skal kunne varetage forekommende operationelle arbejdsfunktioner i forbindelse med tanktransporter, herunder transport af benzin, olie, kemikalier og andre flydende stoffer og af materialer i pulverform, eksempelvis foderstoffer og levnedsmidler.

§ 4. Uddannelsen er henført til den erhvervsfaglige fællesindgang for Mekanik, transport og logistik.

Stk. 2. Det faglige udvalg for uddannelsen er Transporterhvervets UddannelsesRåd - TUR.

Kapitel 2

Uddannelsens varighed og struktur m.v.

§ 5. Uddannelsen varer 3 år, heraf 2½ år på hovedforløbet. Uddannelsens første trin varer 1½ år, heraf 1 år på hovedforløbet.

Stk. 2. Uddannelsen omfatter et obligatorisk grundforløb på 20 uger og et hovedforløb, der omfatter praktikuddannelse og 31 ugers obligatorisk skoleundervisning. Eleven kan indlede uddannelsen på skole med et grundforløb eller i en praktikvirksomhed med en praktikperiode på maksimalt 6 måneder.

Stk. 3. Den obligatoriske skoleundervisning i hovedforløbet er opbygget af 5 skoleperioder på henholdsvis 1,5 – 10 – 8 - 5 og 4 uger, der omfatter grundfag, områdefag, valgfri specialefag, bundne specialefag, som skal afvikles inden sidste fælles skoleperiode, samt valgfag. De valgfrie specialefag udgør 2,5 uger og kan ligge i tilknytning til skoleperioderne eller på et andet tidspunkt under hovedforløbet.

Stk. 4. Trin 1 omfatter grundforløbet, 1., 2. og 3. skoleperiode samt praktikuddannelse.

Stk. 5. I specialet kranfører er den fjerde skoleperiode på 9 uger og den femte skoleperiode på 3,5 uger, således at den samlede obligatoriske skoleundervisning er på 32 uger. Der er ingen valgfrie specialefag i dette speciale.

Stk. 6. I grundforløbet har eleven mulighed for valgfri undervisning. I hovedforløbet har eleven mulighed for at supplere med valgfri undervisning (påbygning).

Stk. 7. Varigheden og strukturen efter stk. 1- 4 fraviges ved særligt tilrettelagte forløb, jf. §§ 7, 8 og 9.

§ 6. Det er en betingelse for at begynde på skoleundervisningen i hovedforløbet, at eleven har gennemført grundforløbet. Eleven skal efter skolens samlede vurdering have opnået de nødvendige faglige og personlige forudsætninger i henhold til reglerne om grundforløb samt i de områdefag i grundforløbet, der er særlige for hovedforløbet.

Stk. 2. Skolen skal inden påbegyndelsen af skoleundervisningen i hovedforløbet sørge for, at der foretages en helbredsmæssig vurdering af eleverne, så den enkelte elev kan bedømme sine forudsætninger for at erhverve de certifikater og kørekort, der indgår i uddannelsen. Den helbredsmæssige vurdering kan bestå i, at der udstedes en egentlig helbredsattest til erhvervelse af kørekort, kategori C.

Særlige forløb og merit

§ 7. Elever, der har haft kørekort, kategori B, i mindst 3 år og som enten har gennemført et grundforløb til en erhvervsuddannelse eller har gennemført mindst 1 år på en anden godkendt ungdomsuddannelse, kan normalt gennemføre uddannelsens hovedforløb på 1½ år og første trin på 1 år.

Stk. 2. Skoleundervisningen på hovedforløbet gennemføres efter § 5.

§ 8. Elever, der er fyldt 25 år og har mindst 4 års relevant erhvervserfaring inden for branchen, kan optages i et særligt tilrettelagt forløb for erfarne.

Stk. 2. Uddannelsesforløbet skal mindst indeholde den afsluttende skoleperiode, og uddannelsen skal mindst vare 4 måneder og maksimum 12 måneder.

Stk. 3. Skolen giver merit for faglige og almene kvalifikationer erhvervet gennem både beskæftigelse og undervisning.

§ 9. Elever, der er fyldt 25 år og har mindst 1 års relevant erhvervserfaring inden for branchen, kan gennemføre uddannelsen på 2 år og første trin på 1 år.

Stk. 2. Skoleundervisningen varer maksimum 37 uger inklusiv grundforløb, og omfatter grundfag, områdefag, specialefag og valgfag.

Stk. 3. Forløbet tilrettelægges af skolen efter samråd med det faglige udvalg. Der tages i videst muligt omfang hensyn til praktikvirksomhedernes og elevernes ønsker.

§ 10. Uddannelserne efter §§ 7, 8 og 9 kan indledes med et supplerende kursus på indtil 20 uger, i henhold til § 16 i erhvervsuddannelsesloven. Det supplerende kursus tilrettelægges med det formål, at eleven på grundlag af forudgående uddannelse og erhvervserfaring opnår kvalifikationer mindst svarende til grundforløbet.

Stk. 2. Skolen kan i indtil 2 uger i forbindelse med et supplerende kursus foretage afklaring af elevens praktiske og teoretiske kvalifikationer med henblik på afgørelse om afkortning i uddannelsesforløbet. Suppleringskurset og afklaringen kan gennemføres uden uddannelsesaftale.

§ 11. Eleven kan få godskrevet (få merit for) dele af uddannelsen efter bestemmelserne i hovedbekendtgørelsen og efter anvisningerne i vejledningen til bekendtgørelsen.

Kapitel 3

Skoleundervisningen og praktikuddannelsen m.v.

Skoleundervisningen

§ 12. Grundforløbet omfatter følgende områdefag, der er særlige for hovedforløbet:

1) Surring/stuvning og af-/pårigning af gods
Begynderniveau
Målet er, at eleven kan medvirke til at håndtere og surre gods samt foretage af- og pårigning.

2) Introduktion til kranarbejde
Begynderniveau
Målet er, at eleven kan betjene ikke-certifikatkrævende kraner og kender til de generelle sikkerhedsregler.

3) Introduktion til gaffeltruck
Begynderniveau
Målet er, at eleven under opsyn kan føre gaffeltruck i normalt forekommende arbejdssituationer.

4) Anhugning
Begynderniveau
Målet er, at eleven kan udføre enkle anhugningsopgaver og kender til generelle sikkerhedsregler og anhugningsteori.

5) Ny på lager
Begynderniveau
Målet er, at eleven kan udføre normalt forekommende lagerarbejde med relevant udstyr og kan anvende almindelige dokumenter, papirer mv.

6) Ny i lastbilen
Begynderniveau
Målet er, at eleven kan foretage grundlæggende manøvrering med lastbilen og udføre almindeligt starteftersyn på lastbil.

Stk. 2. De områdefag, der er nævnt i stk. 1, varer i alt 5 uger.

§ 13. Undervisningen i hovedforløbet omfatter følgende grundfag:

1) Fremmedsprog, niveau F.

2) Samfundsfag, niveau E, for kranspecialet dog niveau F.

3) Informationsteknologi, niveau F.

Stk. 2. Det i stk. 1, nr. 3 nævnte grundfag påbegyndes i grundforløbet.

Stk. 3. De grundfag, der er nævnt i stk. 1 varer i alt 6 uger, for kranspecialet dog 4,5 uger.

Stk. 4. Undervisningen i trin 1 omfatter fremmedsprog uden for niveau.

§ 14. Undervisningen i hovedforløbet omfatter følgende områdefag:

1) Gaffeltruck - certifikat B
Eleven kan anvende gaffeltruck og erhverve certifikat B, jf. gældende regler. Undervisningen omfatter tillige de forskellige typer gaffeltrucks og forskellige miljømæssige forhold ved anvendelsen af disse.

2) Køreuddannelse, kategori B
Eleven kan føre køretøjer hørende til kategori B på en sikker og ansvarsbevidst måde og erhverver kørekort til kategori B, jf. gældende myndighedskrav.

3) Køreuddannelse, kategori C
Eleven kan føre køretøjer hørende til kategori C på en sikker og ansvarsbevidst måde og erhverver kørekort til kategori C, jf. gældende myndighedskrav.

4) ADR Grund- og Specialiseringskurser klasse 1 og Tank
Eleven kan selvstændigt gennemføre nationale og internationale transporter af farligt gods i emballager inkl. klasse 1, og i tank/tankcontainere, i henhold til ADR-konventionen, og erhverver ADR-kursusbevis jf. gældende myndigshedkrav.

5) Køreuddannelse, kategori C/E
Eleven kan føre køretøjer hørende til kategori C/E, på en sikker og ansvarsbevidst måde, og erhverver kørekort til kategori C/E, jf. gældende myndighedskrav.

6) Grundlæggende kvalifikationsuddannelse
Rutineniveau
Eleven gennemgår undervisning i overensstemmelse med og opnår de grundlæggende kvalifikationer, som kræves i EU direktiv L226/4, "om grundlæggende kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for førere af visse køretøjer, der benyttes til godstransport og personbefordring ad vej”, artikel 5. Der udstedes Hvidt kvalifikationsbevis efter gældende regler.

7) Lastbilens hjælpeudstyr
Rutineniveau
Eleven kan betjene almindeligt forekommende hjælpeudstyr til lastbiler, såsom læssebagsmæk, tip-, og veksellad mv.

8) Kørsel med sættevogn
Rutineniveau
Eleven kan selvstændigt læsse, stuve og udføre kørsel med tomt og tungt lastet sættevognstog (lastet til min. 80 % af T.T.), i såvel bymæssig bebyggelse som på landevej, herunder foretage lovbefalede eftersyn, kontrol, vedligeholdelse og fejlfinding på køretøjer.

9) National og international transport
Rutineniveau
Eleven kan anvende de dokumenter som vedrører gods, køretøj og fører, ved såvel nationale som internationale transporter.

10) Sundhed for chauffører
Rutineniveau
Eleven kan forholde sig aktivt til forbedring af sundheden på arbejdspladsen, i forhold til trafikadfærd og til sin egen levevis.
Eleven kan forstå og forklare sammenhængen mellem befolkningens sundhedstilstand og den samfundsmæssige udvikling.

11) Internationale forhold og branchekendskab
Avanceret niveau
Eleven kan tilegne sig og vurdere information om internationale forhold og opnår branchekendskab, herunder kendskab til den internationale arbejdsdeling inden for egen branche og muligheder for at søge beskæftigelse i andre EU-lande. Eleven deltager i en studietur til udlandet, fortrinsvis inden for EU. Eleven udarbejder i samarbejde med andre en rapport om studieturen, som sendes til de enkelte elevers praktikvirksomhed og det faglige udvalg. Gennem studieturen og forarbejdet til denne skal eleven få indsigt i:

a) erhvervets fremtidsperspektiver og udviklingspotentialer,

b) arbejdsmetoder, teknologi og uddannelsesforhold, der afviger fra danske forhold og

andre og særegne kulturforhold.

12) Samfundsfag for kranførere
Avanceret niveau
Eleven får kendskab til hovedlinierne i national og international økonomi.
Eleven kan forklare den voksende internationaliserings betydning for Danmark og danske virksomheder, herunder inddrage EU-samarbejdet, specielt med relation til transportbranchen og kranområdet.
Eleven kan formulere samfundsmæssige problemer og forholde sig til dem, herunder indsamle, bearbejde og vurdere data.

Stk. 2. De områdefag, der er nævnt i stk. 1, nr. 1 til 11 varer i alt 18,7 uge. For kranspecialet varer de i stk. 1, nr. 1 til 12 i alt 19,7 uger.

Stk. 3. Undervisningen i trin 1 omfatter de i stk. 1 nævnte fag bortset fra nr. 11.

§ 15. Undervisningen i hovedforløbet omfatter følgende bundne specialefag for specialet godschauffør:

1) Lastbilmonteret kran, kategori D med integreret anhugning
Eleven har erhvervet certifikat, gruppe D, til lastbilmonterede kraner med integreret anhugning i henhold til gældende myndighedskrav for afholdelse af certifikatprøve, herunder censorvejledning.

2) Kvalitet og miljø i logistikkæden
Avanceret niveau
Eleven kan varetage sit daglige arbejde ud fra sit kendskab til kvalitet og miljø i logistikkæden.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte specialefag, herunder den afsluttende prøve, varer i alt 3 uger.

§ 16. Undervisningen i hovedforløbet omfatter følgende bundne specialefag for specialet kranfører:

1) Lastbilmonteret kran, kategori D med integreret anhugning
Eleven har erhvervet certifikat, gruppe D, til lastbilmonterede kraner med integreret anhugning iht. gældende myndighedskrav for afholdelse af certifikatprøve, herunder censorvejledning.

2) Lastbilmonteret kran, kategori E
Eleven har erhvervet certifikat, gruppe E, til lastbilmonterede kraner iht. gældende myndighedskrav for afholdelse af certifikatprøve, herunder censorvejledning.

3) Mobilkran, kategori B
Eleven har erhvervet certifikat, gruppe B, til mobilkraner iht. gældende myndighedskrav for afholdelse af certifikatprøve, herunder censorvejledning.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte specialefag, herunder den afsluttende prøve, varer i alt 7,5 uger.

§ 17. Undervisningen i hovedforløbet omfatter følgende bundne specialefag for specialet renovationschauffør:

1) Dagrenovation modul I og II
Rutineniveau
Eleven kan på baggrund af sit kendskab til affaldsregulativer, bekendtgørelser mv. om bortskaffelse, planlægning og registrering af affald, herunder husstands- og erhvervsaffaldsregulativer, medvirke til at kørsel i dagrenovationen udføres korrekt i henhold til gældende regler på området og under hensyntagen til renovationskøretøjernes drift, eftersyn og vedligeholdelse.
Eleven kan udføre arbejdsfunktioner i dagsrenovationen under hensyntagen til arbejdsmiljøfaktorer, handle i forhold til typisk forekommende arbejdsulykker og samtidig yde en god kundebetjening og vejledning af kunder/borgere.

2) Anden affaldshåndtering
Rutineniveau
Eleven erhverver en bred teoretisk viden om den gældende lovgivning vedrørende sortering, indsamling, emballering, behandling og transport af klinisk risikoaffald.
Eleven kan medvirke til, at kørsel af storskrald udføres korrekt i henhold til gældende regler på området, og medvirke til en miljømæssig korrekt opsortering af storskrald.
Eleven erhverver en bred teoretisk og praktisk viden om den gældende lovgivning, almen miljøforståelse, opsortering, transport og genanvendelse/bortskaffelse af erhvervsaffald.

3) Flak-køretøjer (krog- eller wirehejs)
Rutineniveau
Eleven erhverver en bred teoretisk viden om gældende lovgivning og almen miljøforståelse. Eleven kan foretage eftersyn samt betjene og vedligeholde flakkøretøjer.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte specialefag, herunder den afsluttende prøve, varer i alt 2,9 uger.

§ 18. Undervisningen i hovedforløbet omfatter følgende bundne specialefag for specialet Tankbilchauffør:

1) Sikkerhed, service og logistik i tankbranchen
Avanceret niveau
Eleven har kendskab til særlige forhold vedrørende logistisk, personlig sikkerhed, kundebetjening mv. gældende for kørsel med tankvogn.

2) Opbygninger og funktion – tankkøretøjer
Avanceret niveau
Eleven har kendskab til lovgivningen gældende for opbygning af tankvogne samt kendskab og praktiske færdigheder vedrørende lastning, losning, rengøring mv.

3) Køreteknik og manøvrering
Avanceret niveau
Eleven behersker videregående køreteknik/defensiv kørsel og manøvrering og har kendskab til de forsikringsforhold og færdselsregler, der gælder for området.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte specialefag, herunder den afsluttende prøve, varer i alt 3,5 uger.

§ 19. Undervisningen i hovedforløbet omfatter desuden valgfri specialefag, der har som overordnet mål at imødekomme elevens og virksomhedens behov for særlige faglige kvalifikationer, som enten kendetegner virksomhedens arbejdsområde, eller som udvikler elevens særlige evner.

Stk. 2. Undervisningen i de valgfri specialefag inden for de i stk. 1 nævnte rammer varer i specialerne godschauffør, renovationschauffør og tankbilchauffør 2,5 uger. Specialet kranfører omfatter ikke valgfrie specialefag.

Stk. 3. Eleven og virksomheden vælger valgfri specialefag efter anvisningerne i vejledningen til bekendtgørelsen.

Stk. 4. Skolen fastsætter en frist for valg og omvalg af valgfri specialefag.

§ 20. Undervisningen i hovedforløbet omfatter endvidere valgfag. Undervisningen følger reglerne for valgfag.

Stk. 2. Valgfag varer i alt 0,8 uge inden for specialet godschauffør, 0,9 uge inden for specialet renovationschauffør og 0,3 uge inden for de øvrige specialer.

Praktikuddannelsen

§ 21. Praktikperioderne skal tilrettelægges således, at eleven opnår rutine og videreudvikler sine færdigheder både inden for de almene og de fagligt erhvervsrettede kompetenceområder.

Stk. 2. Eleven skal anvende de færdigheder og kvalifikationer, som er opnået i en skoleperiode, i den efterfølgende praktikperiode.

Stk. 3. Eleven skal beskæftiges med relevante arbejdsopgaver i forhold til sit uddannelsesmæssige stade og med funktioner, som i øvrigt kendetegner erhvervet. Hvis erhvervelse af et kørekort eller certifikat forudsætter opnåelse af rutine på et forudgående niveau, så er virksomheden ansvarlig for, at eleven opnår denne rutine.

§ 22. Målene med praktikuddannelsen er, at give eleven almene, personlige og praktiske kvalifikationer, der er nødvendige for at kunne varetage arbejdet inden for det beskæftigelsesområde, som trin1 eller det valgte speciale retter sig mod. Endvidere er det målet at give eleven sådan teoretisk og praktisk indlæring i erhvervet, at den uddannede selvstændigt kan varetage de arbejdsopgaver, dette indebærer.

Stk. 2. Målene med praktikuddannelsen indebærer, at eleven:

1) på avanceret niveau kan varetage alle de operative funktioner, som findes på det valgte speciale, herunder betjene håndteringsredskaber og transportudstyr,

2) på rutineniveau kan planlægge eget arbejdsforløb samt anvende sin viden om virksomhedens logistikkæde, kvalitetsnormer, samarbejdsrelationer og kunde/leverandørforhold i sit daglige virke,

3) i sit daglige arbejde kan demonstrere selvstændighed, evne til overholdelse af sikkerhedsregler og -normer og ansvarlighed i opgaveløsningen og

4) opnår en sådan forståelse for de regler og forhold, der vedrører erhvervets arbejdsvilkår, at den uddannede selvstændigt kan tilrettelægge sit arbejde inden for de givne retningslinier.

Stk. 3. Målene med praktikuddannelsen omfattet af trin 1 indebærer, at eleven:

1) kan beherske elementære chaufførfunktioner herunder lastsikring og kan anvende nationale og internationale godsdokumenter,

2) kan planlægge eget arbejdsforløb på grundlæggende niveau og

3) i sit daglige arbejde demonstrerer selvstændighed, evne til overholdelse af sikkerhedsregler og -normer og ansvarlighed i opgaveløsningen.

Stk. 4. Praktiktiden efter grundforløb og kontraktindgåelse og frem til 2. skoleperiode bør ikke overstige 10 uger og må ikke være længere end 16 uger.

Stk. 5. Praktiktiden efter 2. skoleperiode og før 3. skoleperiode skal benyttes til at give eleven rutine i kørsel med sololastbil. Den skal mindst være af 8 ugers varighed og må normalt ikke overstige 16 uger.

Stk. 6. Praktikuddannelsen er knyttet til enkelte område- og specialefag efter anvisningerne i vejledningen til denne bekendtgørelse.

Uddannelsesbog mv.

§ 23. Efter reglerne i hovedbekendtgørelsen udsteder skolen skolevejledninger efter de enkelte skoleophold, og praktikvirksomheden udsteder praktikerklæringer efter de enkelte praktikperioder.

Stk. 2. Skolevejledninger og praktikerklæringer indgår i elevens uddannelsesbog efter reglerne i hovedbekendtgørelsen.

Kapitel 4

Bedømmelse m.v.

§ 24. Bekendtgørelsen om karakterskala anvendes. 13-skalaen anvendes medmindre andet fremgår af reglerne om det pågældende fag. Fag og moduler, der afsluttes med udstedelse af kørekort eller certifikat, bedømmes bestået eller ikke-bestået.

Skolens bedømmelse

§ 25. Bedømmelse af grundfag og valgfag følger reglerne om disse fag .

Stk. 2. Ved en skoleperiodes afslutning giver skolen karakter for de fag, som undervisningen har omfattet efter reglerne om skolevejledning i hovedbekendtgørelsen.

Stk. 3. Når et områdefag eller specialefag er gennemført, giver skolen en standpunktskarakter.

Afsluttende prøver (eksamen) m.v.

§ 26. Under 3. skoleperiode afholdes en skriftlig prøve. Faget grundlæggende kvalifikationsuddannelse afsluttes med prøven.

Stk. 2. Prøven stilles af skolen efter samråd med det faglige udvalg. Spørgsmålene besvares uden brug af hjælpemidler. Prøven skal løses inden for 45 minutter. Prøven omfattes af reglerne i eksamensbekendtgørelsen.

Stk. 3. Prøven bedømmes bestået /ikke bestået. Prøven skal bestås.

Stk. 4. For elever, der afslutter uddannelsen efter trin 1, udgør prøven den afsluttende prøve. Elevens opgaveløsning til den afsluttende prøve på trin 1 bedømmes af en lærer udpeget af skolen og en censor efter samråd med det faglige udvalg. Hvis besvarelsen af prøven bearbejdes maskinelt, sker bedømmelsen under skolens ansvar.

§ 27. Den afsluttende eksamen, der samtidig udgør en svendeprøve, består af en skriftlig og en praktisk prøve. Den afsluttende eksamen afholdes i sidste skoleperiode. Bekendtgørelsen om eksamen finder anvendelse.

Stk. 2. Den skriftlige og den praktiske prøve stilles af skolen efter samråd med det faglige udvalg.

Stk. 3. Elevernes løsning af den praktiske prøve bedømmes af en lærer udpeget af skolen og to censorer godkendt af det faglige udvalg.

Stk. 4. Eleven skal før indkaldelse til denne skoleperiode på skolens foranledning dokumentere, at alle obligatoriske kørekort, kvalifikationsbeviser, certifikater m.v. er erhvervet og den skriftlige prøve efter 3. skoleperiode er bestået, medmindre skolen efter samråd med det faglige udvalg har givet dispensation.

Stk. 5. Den skriftlige prøve består af opgaver inden for grundfag, områdefag og specialefag. Spørgsmålene besvares uden brug af hjælpemidler. Prøven skal løses inden for 45 minutter.

Stk. 6. Den praktiske prøve afholdes i sidste skoleperiode som led i skoleundervisningen. Opgaven omfatter både elementer fra områdefag og bundne specialefag. Eleverne skal løse opgaverne inden for i alt 3 klokketimer. I løbet af prøven skal eleven over for den tilstedeværende faglærer og censorerne redegøre for løsningen af sine opgaver. Faglæreren og censorerne skal være tilstede under hele forløbet.

Stk. 7. Ved bedømmelsen af den skriftlige prøve gives en karakter. I vurderingen er der lagt vægt på elevens kompetencer som angivet i målene for uddannelsen.

Stk. 8. Ved bedømmelsen af opgaveløsningerne ved den praktiske prøve giver læreren og de to censorer en karakter på grundlag af følgende kriterier:

1) Kvalitet i arbejdets udførelse.

2) Hurtighed og rutine.

3) Ergonomi og sikkerhedsregler i forbindelse med arbejdets udførelse.

Stk. 9. Eksamenskarakteren (svendeprøvekarakteren) for den afsluttende eksamen fremkommer som et gennemsnit af karakteren for den skriftlige og den praktiske prøve, idet den praktiske prøve tæller dobbelt. For at bestå eksamen kræves, at gennemsnittet af de 2 karakterer er mindst 6. Karakteren for den praktiske prøve skal være mindst 6. Eksamenskarakteren udtrykkes som et helt tal.

Stk. 10. Den beregnede karakter som nævnt i stk.9 udgør eksamenskarakteren. Eleven meddeles eksamensresultatet af skolen og de to censorer ved prøvens afslutning. Skolen indsender oplysningerne om elevens karakter, som er givet efter stk. 7 og 8, til det faglige udvalg. Det faglige udvalg kan udarbejde et skema til dette formål.

Sygeeksamen og ny eksamen (eller prøve)

§ 28. Sygeeksamen og ny eksamen (omprøve) følger bekendtgørelsen om eksamen.

Skolebevis og afsluttende praktikerklæring

§ 29. Skolebevis udstedes i henhold til hovedbekendtgørelsen, når skoleundervisningen er gennemført og eleven har:

1) erhvervet alle uddannelsens kørekort, kvalifikationsbeviser og certifikater,

2) gennemført og bestået den grundlæggende kvalifikationsuddannelse,

3) bestået svendeprøven,

4) opnået karakteren 6 som gennemsnit af alle afsluttende prøvekarakterer eller standpunktskarakterer i de grundfag, der gennemføres i hovedforløbet,

5) opnået karakteren 6 i gennemsnit af de områdefag og specialefag, der gennemføres i hovedforløbet. Fag, der ikke bedømmes efter 13- skalaen, skal være bestået,

6) ikke fået karakteren 00 i noget fag og har

7) bestået eksamen efter § 27.

Stk. 2. Skolebevis udstedes efter trin 1 når følgende betingelser er opfyldt. Eleven har:

1) erhvervet kørekort, kategori B, C, C/E,

2) gaffeltruckcertifikat, kategori B,

3) ADR-uddannelsesbevis,

4) hvidt kvalifikationsbevis,

5) gennemført den grundlæggende kvalifikationsuddannelse,

6) bestået den afsluttende prøve,

7) opnået et gennemsnit af samtlige karakterer på mindst 6 og

8) ikke fået karakteren 00 i noget fag.

Uddannelsesbevis

§ 30. Ved uddannelsens afslutning udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsens specialer, jf. § 1, stk.1.

Stk. 2. Uddannelsesbeviset efter stk. 1udstedes når skolebevis og afsluttende praktikerklæring(er) er udstedt.

Stk. 3. For elever, der afslutter uddannelsen efter trin 1, udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence som lastbilchauffør, jf. § 1, stk. 3.

Stk. 4. Uddannelsesbevis efter stk. 3 udstedes, når skolebevis og praktikerklæring er udstedt.

Kapitel 5

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 31. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2005.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1412 af 22. december 2000 om chaufføruddannelsen.

Stk. 3. Den i stk. 2 nævnte bekendtgørelse finder anvendelse for elever, der er begyndt den 1. skoleperiode i hovedforløbet på ikrafttrædelsestidspunktet.

Stk. 4. Skolen fastsætter efter samråd med det lokale uddannelsesudvalg eventuelle overgangsordninger for elever, der er begyndt på uddannelsen, herunder grundforløbet efter tidligere regler.

Undervisningsministeriet, den 4. november 2004

P.M.V.
Uffe Toudal Pedersen
Styrelseschef

/Margrethe Øhlenschlæger