Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om uddannelse af lufthavnsoperatører

 

I medfør af § 4, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 183 af 22. marts 2004, fastsættes:

Kapitel 1

Uddannelsen

§ 1. Uddannelsens formål er, at eleven gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår kompetence inden for transporterhvervet som lufthavnsoperatør med et af følgende specialer:

1) Bagage og Cargo.

2) Service.

Stk. 2. Valg af speciale sker ved påbegyndelse af hovedforløbet.

Stk. 3. Efter trin 1 opnår eleven kompetence som transportarbejder i lufthavn.

§ 2. Det er et mål med uddannelsen, at:

1) den uddannede kan udføre almindelige arbejdsopgaver inden for den del af lufthavnslogistikken, som udføres af transportarbejdere,

2) den uddannede kan bruge mange typer mekanisk hjælpeudstyr inden for sit arbejdsområde samt har erhvervet nødvendige certifikater, kvalifikationsbeviser og kørekort,

3) den uddannede har tilegnet sig viden om lufthavnslogistik og kan anvende denne i sit daglige arbejde,

4) den uddannede har tilegnet sig viden om miljø, sprog og internationale forhold i transporterhvervet,

5) den uddannede kan udføre arbejdet på en sikkerhedsmæssig korrekt måde og forstår nødvendigheden af at levere en god kvalitet og service i forhold til virksomhedens kunder og produkter,

6) den uddannede under iagttagelse af gældende miljø- og sikkerhedsbestemmelser kan udføre alle arbejdsprocesser, der forekommer inden for det område, uddannelsen retter sig mod,

7) eleven har opnået teknisk faglige, almene og personlige kompetencer til selvstændigt og effektivt at kunne planlægge og varetage almindeligt forekommende arbejdsopgaver inden for uddannelsen og at

8) eleven skal kunne anvende sit kendskab til logistik og samarbejde i sit daglige arbejde.

§ 3. Efter trin 1 skal eleven have erhvervet gaffeltruckcertifikat, kategori B, kørekort, kategori B og C, have gennemført den grundlæggende kvalifikationsuddannelse samt have erhvervet Hvidt kvalifikationsbevis. Eleven skal kunne færdes sikkert på lufthavnens område samt varetage grundlæggende funktioner i forbindelse med gods- og bagagehåndtering i lufthavnen.

Stk. 2. Elever i forløb efter § 1,stk. 1 nr. 1 med specialet Bagage & Cargo skal have færdigheder i gods- og bagagehandling til og fra fly og kunne håndtere lastning og losning.

Stk. 3. Elever i forløb efter § 1,stk. 1 nr. 2 med specialet Service skal kunne varetage vintertjeneste og vedligeholdelse af flypladser.

§ 4. Uddannelsen er henført til den erhvervsfaglige fællesindgang for Mekanik, transport og logistik.

Stk. 2. Det faglige udvalg for uddannelsen er Transporterhvervets UddannelsesRåd - TUR.

Kapitel 2

Uddannelsens varighed og struktur m.v.

§ 5. Uddannelsen varer 3 år, heraf 2½ år på hovedforløbet. Uddannelsens første trin varer 1½ år, heraf 1 år hovedforløbet.

Stk. 2. Uddannelsen omfatter et obligatorisk grundforløb på 20 uger, et hovedforløb der omfatter praktikuddannelse og 31 ugers obligatorisk skoleundervisning. Eleven kan indlede uddannelsen på skole med et grundforløb eller i en praktikvirksomhed med en praktikperiode på maksimalt 6 måneder.

Stk. 3. Den obligatoriske skoleundervisning i hovedforløbet er opbygget af 5 skoleperioder på henholdsvis 1,6 – 9,1 - 9,6 - 7,2 og 3,5 uger, der omfatter grundfag, områdefag, bundne og valgfri specialefag samt valgfag. De bundne specialefag skal afvikles inden sidste fælles skoleperiode. De valgfri specialefag kan ligge i tilknytning til skoleperioderne eller på et andet tidspunkt under hovedforløbet.

Stk. 4. Første trin til transportarbejder omfatter 1., 2. og 3. skoleperiode samt praktikuddannelse.

Stk. 5. I grundforløbet har eleven mulighed for valgfri undervisning. Hovedforløbet kan suppleres med valgfri undervisning (påbygning).

Stk. 6. Varigheden og strukturen efter stk. 1-4 fraviges ved særligt tilrettelagte forløb, jf. §§ 7, 8 og 9.

§ 6. Det er en betingelse for at begynde på skoleundervisningen i hovedforløbet, at eleven har gennemført grundforløbet og således efter skolens samlede vurdering har opnået de nødvendige faglige og personlige forudsætninger i grundfagene og de fælles områdefag i henhold til reglerne om grundforløb samt i de områdefag i grundforløbet, der er særlige for hovedforløbet.

Stk. 2. Skolen skal inden påbegyndelsen af skoleundervisningen i hovedforløbet sørge for, at der foretages en helbredsmæssig vurdering af eleverne, så den enkelte elev kan bedømme sine forudsætninger for at erhverve de certifikater og kørekort, der indgår i uddannelsen. Den helbredsmæssige vurdering kan bestå i, at der udstedes en egentlig helbredsattest til erhvervelse af kørekort, kategori C.

Særlige forløb og merit

§ 7. Elever, der har haft kørekort, kategori B i mindst 3 år og som enten har gennemført et grundforløb til en erhvervsuddannelse eller har gennemført mindst 1 år på en anden godkendt ungdomsuddannelse, kan normalt gennemføre uddannelsens hovedforløb på 1½ år og første trin på 1 år.

Stk. 2. Skoleundervisningen gennemføres på hovedforløbet efter § 5.

§ 8. Elever, der er fyldt 25 år og har mindst 4 års relevant erhvervserfaring, kan optages i et særligt forløb for erfarne.

Stk. 2. Uddannelsesforløbet skal som minimum indeholde den afsluttende skoleperiode, og uddannelsen skal vare mindst 4 måneder og normalt maksimum 12 måneder.

§ 9. Elever, der er fyldt 25 år og som har mindst 1 års relevant erhvervserfaring inden for branchen, kan gennemføre uddannelsen på 2 år og første trin på 1 år.

Stk. 2. Skoleundervisningen varer maksimum 37 uger inkl. grundforløb og omfatter grundfag, områdefag og specialefag.

Stk. 3. Forløbet tilrettelægges af skolen efter samråd med det faglige udvalg. Der tages i videst muligt omfang hensyn til praktikvirksomhedernes og elevernes ønsker.

§ 10. Uddannelserne efter §§ 7, 8 og 9 kan indledes med et supplerende kursus på indtil 20 uger, i henhold til § 16 i erhvervsuddannelsesloven. Det supplerende kursus har til formål, at eleven på grundlag af forudgående uddannelse og erhvervserfaring opnår kvalifikationer mindst svarende til grundforløbet.

Stk. 2. Skolen kan i indtil 2 uger i forbindelse med kurset foretage afklaring af elevens praktiske og teoretiske kvalifikationer med henblik på afgørelse om afkortning i uddannelsesforløbet. Suppleringskurset og afklaringen kan gennemføres uden uddannelsesaftale.

§ 11. Eleven kan få godskrevet (få merit for) dele af uddannelsen efter bestemmelserne i hovedbekendtgørelsen og efter anvisningerne i vejledningen til bekendtgørelsen.

Kapitel 3

Skoleundervisningen og praktikuddannelsen m.v.

Skoleundervisningen

§ 12. Grundforløbet omfatter følgende områdefag, der er særlige for hovedforløbet:

1) Surring/stuvning og af-/pårigning af gods
Begynderniveau
Målet er, at eleven kan medvirke til at håndtere og surre gods, samt foretage af- og pårigning.

2) Introduktion til kranarbejde
Begynderniveau
Målet er, at eleven kan betjene ikke-certifikatkrævende kraner og kender til de generelle sikkerhedsregler.

3) Introduktion til gaffeltruck
Begynderniveau
Målet er, at eleven under opsyn kan føre gaffeltruck i normalt forekommende arbejdssituationer.

4) Anhugning
Begynderniveau
Målet er, at eleven kan udføre enkle anhugningsopgaver og kender til generelle sikkerhedsregler og anhugningsteori.

5) Ny på lager
Begynderniveau
Målet er, at eleven kan udføre normalt forekommende lagerarbejde med relevant udstyr og kan anvende almindelige dokumenter, papirer mv.

6) Ny i lastbilen
Begynderniveau
Målet er, at eleven kan foretage grundlæggende manøvrering med lastbilen og udføre almindeligt starteftersyn på lastbil.

Stk. 2. De områdefag, der er nævnt i stk. 1, varer i alt 5 uger.

§ 13. Undervisningen i hovedforløbet omfatter følgende grundfag, jf. bekendtgørelse om grundfag:

1) Fremmedsprog, niveau F.

2) Samfundsfag, niveau E.

3) Informationsteknologi, niveau F.

Stk. 2. Det i stk. 1, nr. 3 nævnte grundfag påbegyndes i grundforløbet.

Stk. 3. De grundfag, der er nævnt i stk. 1 varer i alt 6 uger.

Stk. 4. Undervisningen til første trin til transportarbejder omfatter Fremmedsprog uden for niveau og Samfundsfag, niveau F.

§ 14. Undervisningen i hovedforløbet omfatter følgende områdefag:

1) Lufthavnssikkerhed og –logistik
Rutineniveau
Eleven får kendskab til gældende nationale og internationale bestemmelser for safety og security, herunder sikker færdsel på forplads og ved flyside.
Eleven får kendskab til generel lufthavnslogistik, herunder betydningen af samarbejdet i forbindelse med udførelsen af det daglige arbejde på tværs af funktions- og virksomhedsgrænser.

2) Enhedslaster
Rutineniveau
Eleven kan opbygge, afmærke, stuve, surre og sikre gods på og i forskellige typer enhedslaster og lastbærere.

3) Gaffeltruck - certifikat B
Eleven kan anvende gaffeltruck og erhverver certifikat B, jf. gældende regler. Undervisningen omfatter tillige de forskellige typer gaffeltrucks og forskellige miljømæssige forhold ved anvendelsen af disse.

4) Oplagring og forsendelse af farligt gods
Rutineniveau
Eleven kan medvirke ved korrekt oplagring af farligt gods. Eleven kan desuden klargøre farligt gods til forsendelse i henhold til nationale og internationale bestemmelser i ADR, RID, IMDG og ICAO-TI eller IATA-DGR, dog med hovedvægten lagt på reglerne for arbejdsområdet, lufthavn.

5) Køreuddannelse, kategori B
Eleven kan føre køretøjer hørende til kategori B, på en sikker og ansvarsbevidst måde og erhverver kørekort til kategori B, jf. gældende myndighedskrav.

6) Køreuddannelse, kategori C
Eleven kan føre køretøjer hørende til kategori C, på en sikker og ansvarsbevidst måde, og erhverver kørekort til kategori C, jf. gældende myndighedskrav.

7) Grundlæggende kvalifikationsuddannelse
Rutineniveau
Eleven gennemgår undervisning i overensstemmelse med og opnår de grundlæggende kvalifikationer, som kræves i EU direktiv L226/4, "om grundlæggende kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for førere af visse køretøjer, der benyttes til godstransport og personbefordring ad vej”, artikel 5. Der udstedes Hvidt kvalifikationsbevis efter gældende regler.

8) Ergonomi og arbejdsmiljø
Eleven opnår et kendskab til den ergonomi der vedrører uddannelsesområdet herunder sammenhængen til arbejdsmiljøregler på området.

9) Sundhed på arbejdspladsen
Rutineniveau
Eleven kan forholde sig aktivt til forbedring af sundheden på arbejdspladsen, i forhold til jobfunktioner og egen levevis.
Eleven kan forstå og forklare sammenhængen mellem befolkningens sundhedstilstand og den samfundsmæssige udvikling.

10) Internationale forhold og branchekendskab
Rutineniveau
Eleven kan tilegne sig og vurdere information om internationale forhold og opnår branchekendskab, herunder kendskab til den internationale arbejdsdeling inden for egen branche og muligheder for at søge beskæftigelse i andre EU-lande. Eleven deltager i en studietur til udlandet, fortrinsvis inden for EU. Eleven udarbejder i samarbejde med andre en rapport om studieturen, som sendes til de enkelte elevers praktikvirksomhed og det faglige udvalg. Gennem studieturen og forarbejdet til denne skal eleven få indsigt i:

a) erhvervets fremtidsperspektiver og udviklingspotentialer,

b) arbejdsmetoder, teknologi og uddannelsesforhold, der afviger fra danske forhold og

c) andre og særegne kulturforhold.

Stk. 2. De områdefag, der er nævnt i stk. 1, varer i alt 18 uger.

Stk. 3. Undervisningen på trin 1, transportarbejder omfatter de i stk. 1 nævnte fag, bortset fra nr. 10.

§ 15. Undervisningen i hovedforløbet omfatter følgende bundne specialefag for specialet Bagage & Cargo:

1) Gods- og bagagebehandling til og fra fly samt lastning og losning af enhedslaster i fly
Avanceret niveau
Eleven kan foretage sikkerhedsmæssig korrekt last- og losning samt transport af stykgods, løs bagage og enhedslaster.

2) Logistik og samarbejde
Rutineniveau
Eleven kan arbejde med og medvirke til løsning af problemer inden for virksomhedernes logistiksystemer.

Stk. 2. Undervisningen i de i stk. 1 nævnte fag, herunder den afsluttende prøve, varer i alt 2,7 uger.

§ 16. Undervisningen i hovedforløbet omfatter følgende bundne specialefag for specialet Service:

1) Vintertjeneste og flypladsvedligeholdelse
Avanceret niveau
Eleven kan udføre vintertjeneste på lufthavnens område samt foretage lettere rengøring og vedligeholdelse af lufthavnens udendørsområder.

Stk. 2. Undervisningen i det i stk. 1 nævnte fag, herunder den afsluttende prøve, varer i alt 2,5 uger.

§ 17. Undervisningen i hovedforløbet omfatter desuden valgfri specialefag, der har som overordnet mål at imødekomme elevens og virksomhedens behov for særlige faglige kvalifikationer, som enten kendetegner virksomhedens arbejdsområde eller som udvikler elevens særlige evner.

Stk. 2. Undervisningen i de valgfri specialefag inden for de i stk. 1 nævnte rammer varer i specialet Bagage & Cargo 4 uger og i specialet Service 4,2 uger.

Stk. 3. Eleven og virksomheden vælger valgfri specialefag efter anvisningerne i vejledningen til bekendtgørelsen.

Stk. 4. Skolen fastsætter en frist for valg og omvalg af valgfri specialefag.

§ 18. Undervisningen i hovedforløbet omfatter endvidere valgfag. Undervisningen følger reglerne for valgfag.

Stk. 2. Valgfag varer i alt 0,3 uge.

Praktikuddannelsen

§ 19. Praktikperioderne skal tilrettelægges således, at eleven opnår rutine og videreudvikler sine færdigheder både inden for de almene og de fagligt erhvervsrettede kompetenceområder.

Stk. 2. Eleven skal normalt anvende de færdigheder og kvalifikationer, som er opnået i en skoleperiode, i den efterfølgende praktikperiode.

Stk. 3. Eleven skal beskæftiges med relevante arbejdsopgaver i forhold til sit uddannelsesmæssige stade og med funktioner, som i øvrigt kendetegner erhvervet. Hvis erhvervelse af et kørekort eller certifikat forudsætter opnåelse af rutine på et forudgående niveau, så er virksomheden ansvarlig for, at eleven opnår denne rutine.

§ 20. Målene med praktikuddannelsen er, at give eleven almene, personlige og praktiske kvalifikationer, der er nødvendige for at kunne varetage arbejdet inden for beskæftigelsesområdet med det valgte speciale. Endvidere er det målet at give eleven sådan teoretisk og praktisk indlæring i erhvervet, at den uddannede selvstændigt kan varetage de arbejdsopgaver, som dette indebærer.

Stk. 2. Målene med praktikuddannelsen indebærer, at eleven:

1) på avanceret niveau kan varetage operative funktioner, som findes indenfor transportområdet i en lufthavn, herunder betjene håndterings- og arbejdsredskaber og transportudstyr,

2) på rutineniveau kan planlægge eget arbejdsforløb samt anvende sin viden om lufthavnslogistik, kvalitetsnormer, samarbejdsrelationer og kunde/leverandørforhold i sit daglige virke,

3) i sit daglige arbejde demonstrerer selvstændighed, evne til overholdelse af sikkerhedsregler og -normer og ansvarlighed i opgaveløsningen og

4) har opnået en sådan forståelse for de regler og forhold, der vedrører erhvervets arbejdsvilkår, at den uddannede selvstændigt kan tilrettelægge sit arbejde inden for de givne retningslinier.

Stk. 3. Målene med praktikuddannelsen omfattet af trin 1 indebærer, at eleven:

1) på grundlæggende niveau kan færdes sikkert på lufthavnens område samt varetage grundlæggende funktioner i forbindelse med gods- og bagagehåndtering i lufthavnen,

2) på grundlæggende niveau kan planlægge eget arbejdsforløb og

3) i sit daglige arbejde demonstrerer selvstændighed, evne til overholdelse af sikkerhedsregler og -normer og ansvarlighed i opgaveløsningen.

Stk. 4. Praktikuddannelsen er knyttet til enkelte område- og specialefag.

Uddannelsesbog mv.

§ 21. Efter reglerne i hovedbekendtgørelsen udsteder skolen skolevejledninger efter de enkelte skoleophold, og praktikvirksomheden udsteder praktikerklæringer efter de enkelte praktikperioder.

Stk. 2. Skolevejledninger og praktikerklæringer indgår i elevens uddannelsesbog efter reglerne i hovedbekendtgørelsen.

Kapitel 4

Bedømmelse

§ 22. Bekendtgørelsen om karakterskala anvendes. 13-skalaen anvendes medmindre andet fremgår af reglerne om det pågældende fag. Fag og moduler, der afsluttes med udstedelse af kørekort, kvalifikationsbevis eller certifikat, bedømmes bestået eller ikke-bestået.

Skolens bedømmelse

§ 23. Bedømmelse af grundfag og valgfag følger reglerne om disse fag.

Stk. 2. Ved en skoleperiodes afslutning giver skolen karakter for de fag, som undervisningen har omfattet efter reglerne om skolevejledning i hovedbekendtgørelsen.

Stk. 3. Når et områdefag eller specialefag er gennemført, giver skolen en standpunktskarakter.

Afsluttende prøver (eksamen) mv.

§ 24. For elever, der afslutter uddannelsen efter trin 1 med kompetence som transportarbejder i lufthavn, afholdes en afsluttende skriftlig prøve i 3. skoleperiode. Den skriftlige prøve består af opgaver inden for områdefag, jf. § 14.

Stk. 2. Prøven stilles af skolen efter samråd med det faglige udvalg. Spørgsmålene besvares uden brug af hjælpemidler. Prøven skal løses inden for 45 minutter. Prøven omfattes af reglerne i eksamensbekendtgørelsen.

Stk. 3. Prøven bedømmes af en lærer udpeget af skolen og en censor efter samråd med det faglige udvalg. Hvis besvarelsen af prøven bearbejdes maskinelt, sker bedømmelsen under skolens ansvar.

Stk. 4. Prøven bedømmes efter 13-skalaen. For at bestå prøven skal karakteren være mindst 6 .

§ 25. Den afsluttende eksamen, der samtidig udgør en svendeprøve, består af en skriftlig og en praktisk prøve. Den afsluttende eksamen afholdes i sidste skoleperiode. Bekendtgørelse om eksamen finder anvendelse.

Stk. 2. Den skriftlige og den praktiske prøve stilles af skolen efter samråd med det faglige udvalg.

Stk. 3. Elevernes løsning af den praktiske prøve bedømmes af en lærer udpeget af skolen og to censorer godkendt af det faglige udvalg.

Stk. 4. Eleven skal, før indkaldelse til denne skoleperiode, på skolens foranledning dokumentere, at alle obligatoriske kørekort og certifikater mv. er erhvervet, medmindre skolen efter samråd med det faglige udvalg har givet dispensation.

Stk. 5. Den skriftlige prøve består af opgaver inden for grundfag, områdefag og specialefag. Spørgsmålene besvares uden brug af hjælpemidler. Prøven skal løses inden for 45 minutter.

Stk. 6. Den praktiske prøve afholdes i sidste skoleperiode som led i skoleundervisningen. Opgaven omfatter elementer fra både områdefag og bundne specialefag. Eleverne skal løse opgaverne inden for i alt 3 klokketimer. I løbet af prøven skal eleven over for den tilstedeværende faglæreren og censorerne redegøre for løsningen af sine opgaver. Faglæreren og censorerne skal være tilstede under hele forløbet.

Stk. 7. Ved bedømmelsen af den skriftlige prøve gives en karakter. I vurderingen er der lagt vægt på elevens kompetencer som angivet i målene for uddannelsen.

Stk. 8. Ved bedømmelsen af opgaveløsningerne ved den praktiske prøve giver læreren og de to censorer en karakter på grundlag af følgende kriterier:

1) Kvalitet i arbejdets udførelse.

2) Hurtighed og rutine.

3) Ergonomi og sikkerhedsregler i forbindelse med arbejdets udførelse.

Stk. 9. Eksamenskarakteren (svendeprøvekarakteren) for den afsluttende eksamen fremkommer som et gennemsnit af karakteren for den skriftlige og den praktiske prøve, idet den praktiske prøve tæller dobbelt. For at bestå eksamen kræves, at gennemsnittet af de 2 karakterer er mindst 6. Karakteren for den praktiske prøve skal være mindst 6. Eksamenskarakteren udtrykkes som et helt tal.

Stk. 10. Eleven meddeles eksamensresultatet af skolen og de to censorer ved prøvens afslutning. Skolen indsender oplysningerne om elevens karakter, som er givet efter stk. 7 og 8, til det faglige udvalg. Det faglige udvalg kan udarbejde et skema til dette formål.

Sygeeksamen og ny eksamen (eller prøve)

§ 26. Sygeeksamen og ny eksamen (omprøve) følger bekendtgørelse om eksamen.

Skolebevis og afsluttende praktikerklæring

§ 27. Skolebevis udstedes, når skoleundervisningen er gennemført og eleven har:

1) erhvervet alle uddannelsens kørekort, kvalifikationsbeviser og certifikater,

2) gennemført og bestået den grundlæggende kvalifikationsuddannelse,

3) bestået svendeprøven,

4) opnået et gennemsnit af samtlige karakterer på mindst 6 og

5) ikke fået karakteren 00 i noget fag.

Stk. 2. Skolebevis efter trin 1 udstedes, når eleven har:

1) erhvervet kørekort, kategori B og C, gennemført grundlæggende kvalifikationsuddannelse samt gaffeltruckcertifikat, kategori B,

2) bestået den afsluttende skriftlige prøve,

3) opnået et gennemsnit af samtlige karakterer på mindst 6 og

4) ikke fået karakteren 00 i noget fag.

Uddannelsesbevis

§ 28. Ved uddannelsens afslutning udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen, jf. § 1.

Stk. 2. Uddannelsesbevis efter stk. 1 udstedes, når skolebevis og afsluttende praktikerklæring(er) er udstedt.

Stk. 3. Ved afslutning af uddannelsens første trin udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen som transportarbejder i lufthavn, jf. § 1 stk. 3.

Stk. 4. Uddannelsesbevis efter stk. 3 udstedes, når skolebevis og afsluttende praktikerklæring er udstedt.

Kapitel 5

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 29. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2005.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1412 af 22. december 2000 om chaufføruddannelsen finder dog anvendelse for elever, der er begyndt den 1. skoleperiode i hovedforløbet på ikrafttrædelsestidspunktet.

Stk. 3. Skolen fastsætter efter samråd med det lokale uddannelsesudvalg eventuelle overgangsordninger for elever, der er begyndt uddannelsen, herunder grundforløbet efter tidligere regler.

 

 

 

Undervisningsministeriet, den 4. november 2004

P.M.V.
Uffe Toudal Pedersen,
Styrelseschef

/Margrethe Øhlenschlæger