Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om uddannelse af postoperatører

 

I medfør af § 4 stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 183 af 22. marts 2004, fastsættes:

Kapitel 1

Uddannelsen

§ 1. Uddannelsens formål er, at eleven gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår kompetence inden for transporterhvervet som postoperatør med et af følgende specialer:

1) Transport.

2) Center.

3) Distribution.

Stk. 2. Valg af speciale sker ved påbegyndelsen af hovedforløbet.

Stk. 3. Efter trin 1 opnår eleven kompetence som postdistributør.

§ 2. Det er et mål med uddannelsen, at:

1) den uddannede kan udføre almindelige operationelle arbejdsopgaver på postcentre, inden for postal distribution og transport, herunder indgå i samarbejdet om planlægning og koordinering,

2) den uddannede har opnået fuld faglig kompetence i forhold til de produkter og services, der udbydes inden for branchen samt har kendskab til de særlige regler og karakteristika, der kendetegner branchen,

3) den uddannede har et grundlæggende kendskab til hele logistikkæden i postbranchen, herunder kvalitetsstyrings- og logistikstyringsprincipper, og kan anvende det i sit daglige arbejde,

4) den uddannede har erhvervet de nødvendige certifikater, kvalifikationsbeviser og kørekort,

5) den uddannede har tilegnet sig viden om miljø, sprog og internationale forhold i transporterhvervet,

6) den uddannede kan udføre arbejdet på en sikkerhedsmæssig korrekt måde og forstår nødvendigheden af at levere en god kvalitet og service i forhold til virksomhedens kunder og produkter,

7) den uddannede under iagttagelse af gældende miljø- og sikkerhedsbestemmelser kan udføre alle arbejdsprocesser, der forekommer inden for det område, uddannelsen retter sig mod og at

8) eleven har opnået teknisk faglige, almene og personlige kompetencer til selvstændigt og effektivt at kunne planlægge og varetage almindeligt forekommende arbejdsopgaver inden for uddannelsen.

§ 3. Efter trin 1 skal eleven have erhvervet kørekort, kategori B samt gaffeltruckcertifikat, kategori B. Eleven skal kunne udføre almindelige rutineprægede postale arbejdsopgaver.

§ 4. Uddannelsen er henført til den erhvervsfaglige fællesindgang for Mekanik, transport og logistik.

Stk. 2. Det faglige udvalg for uddannelsen er Transporterhvervets UddannelsesRåd - TUR.

Kapitel 2

Uddannelsens varighed og struktur m.v.

§ 5. Uddannelsen varer 2,5 år, heraf 2 år på hovedforløbet. Uddannelsens første trin varer 1,5 år, heraf 1 år på hovedforløbet.

Stk. 2. Uddannelsen omfatter et obligatorisk grundforløb på 20 uger og et hovedforløb, der omfatter praktikuddannelse og 31 ugers obligatorisk skoleundervisning. Eleven kan indlede uddannelsen på skole med et grundforløb eller i en praktikvirksomhed med en praktikperiode på maksimalt 6 måneder.

Stk. 3. Den obligatoriske skoleundervisning i hovedforløbet er opbygget af 7 skoleperioder på henholdsvis 1,0 – 5,0 – 3,8 – 3,5 – 9,6 – 4,1 og 4,0 uger, der omfatter grundfag, områdefag, bundne specialefag og valgfag. De bundne specialefag skal afvikles inden sidste fælles skoleperiode.

Stk. 4. Første trin omfatter grundforløbet, 1., 2., 3. og 4. skoleperiode i hovedforløbet samt praktikuddannelse.

Stk. 5. I grundforløbet har eleven mulighed for valgfri undervisning. I hovedforløbet har eleven mulighed for at supplere med studierettet påbygning.

Stk. 6. Varigheden og strukturen efter stk. 1-4 fraviges ved særlig tilrettelagte forløb, jf. §§ 7 og 8.

§ 6. Det er en betingelse for at begynde på skoleundervisningen i hovedforløbet, at eleven har gennemført grundforløbet og således efter skolens samlede vurdering har opnået de nødvendige faglige og personlige forudsætninger i henhold til reglerne om grundforløb samt i de områdefag i grundforløbet, der er særlige for hovedforløbet.

Stk. 2. Skolen skal inden påbegyndelsen af skoleundervisningen i hovedforløbet sørge for, at der foretages en helbredsmæssig vurdering af eleverne, så den enkelte elev kan bedømme sine forudsætninger for at erhverve de certifikater og kørekort, der indgår i uddannelsen.Den helbredsmæssige vurdering kan bestå i, at der udstedes en egentlig helbredsattest til erhvervelse af kørekort, kategori C.

Særlige forløb og merit

§ 7. Elever, der er fyldt 25 år og har mindst 4 års relevant erhvervserfaring inden for branchen, kan optages i et særligt forløb for erfarne.

Stk. 2. Uddannelsesforløbet skal som minimum indeholde den afsluttende skoleperiode, og uddannelsen skal vare mindst 4 måneder og normalt maksimum 12 måneder.

Stk. 3. Skolen giver merit for faglige og almene kvalifikationer erhvervet gennem både beskæftigelse og undervisning.

§ 8. Personer, der er fyldt 25 år, og som har mindst 1 års relevant erhvervserfaring inden for branchen, kan gennemføre uddannelsen på 1,5 år og første trin på 1 år.

Stk. 2. Skoleundervisningen varer højest 37 uger inkl. grundforløb og omfatter grundfag, områdefag, specialefag og valgfag.

Stk. 3. Forløbet tilrettelægges af skolen efter samråd med det faglige udvalg. Der tages i videst muligt omfang hensyn til praktikvirksomhedernes og elevernes ønsker.

§ 9. Uddannelserne efter §§ 7 og 8 kan indledes med et supplerende kursus på indtil 20 uger, i henhold til § 16 i erhvervsuddannelsesloven. Kurset har til formål, at eleven på grundlag af forudgående uddannelse og erhvervserfaring opnår kvalifikationer mindst svarende til grundforløbet.

Stk. 2. Skolen kan i indtil 2 uger i forbindelse med kurset foretage afklaring af elevens praktiske og teoretiske kvalifikationer med henblik på afgørelse om afkortning i uddannelsesforløbet. Suppleringskurset og afklaringen kan gennemføres uden uddannelsesaftale.

§ 10. Eleven kan få godskrevet (få merit for) dele af uddannelsen efter bestemmelserne i hovedbekendtgørelsen og efter anvisningerne i vejledningen til bekendtgørelsen.

Kapitel 3

Skoleundervisningen og praktikuddannelsen m.v.

Skoleundervisningen

§ 11. Grundforløbet omfatter følgende områdefag, der er særlige for hovedforløbet:

1) Surring/stuvning og af-/pårigning
Begynderniveau
Målet er, at eleven kan medvirke til at håndtere og surre gods samt foretage af- og pårigning.

2) Introduktion til kranarbejde
Begynderniveau
Målet er, at eleven kan betjene ikke-certifikatkrævende kraner og kender til de generelle sikkerhedsregler.

3) Introduktion til gaffeltruck
Begynderniveau
Målet er, at eleven under opsyn kan føre gaffeltruck i normalt forekommende arbejdssituationer.

4) Anhugning
Begynderniveau
Målet er, at eleven kan udføre enkle anhugningsopgaver og kender til generelle sikkerhedsregler og anhugningsteori.

5) Ny på lager
Begynderniveau
Målet er, at eleven kan udføre normalt forekommende lagerarbejde med relevant udstyr og kan anvende almindelige dokumenter, papirer mv.

6) Ny i lastbilen
Begynderniveau
Målet er, at eleven kan foretage grundlæggende manøvrering med lastbilen og udføre almindeligt starteftersyn på lastbil.

Stk. 2. De områdefag, der er nævnt i stk. 1, varer i alt 5 uger.

§ 12. Undervisningen i hovedforløbet omfatter følgende grundfag:

1) Fremmedsprog, niveau F.

2) Samfundsfag, niveau E.

3) Informationsteknologi, niveau F.

Stk. 2. Det i stk. 1, nr. 3 nævnte grundfag påbegyndes i grundforløbet.

Stk. 3. De grundfag, der er nævnt i stk. 1, varer i alt 6 uger.

Stk. 4. Undervisningen til første trin omfatter Fremmedsprog, niveau F.

 

§ 13. Undervisningen i hovedforløbet omfatter følgende områdefag:

1) Postal branchekendskab
Rutineniveau
Eleven kan på baggrund af sin viden om branchens organisering, historie, kunderelationer og arbejdsrutiner indgå i samarbejdet om arbejdets tilrettelæggelse.
Eleven kan indgå i den postlogistiske kæde og anvende kvalitetsstyringssystemer. Eleven har indsigt i den grundlæggende produktionsteknik i branchen og har indsigt i begreberne logistik, kvalitetspolitik, kvalitetsbevidsthed og målstyring.
Eleven kan udføre forekommende arbejdsfunktioner inden for branchen med baggrund i indsigt i produktkategorier og håndteringen af disse.

2) Køreuddannelse, kategori B
Eleven kan føre køretøjer hørende til kategori B, på en sikker og ansvarsbevidst måde, og erhverver kørekort til kategori B, jf. gældende myndighedskrav.

3) Medarbejder og kommunikation
Rutineniveau
Eleven kan anvende teknikker til håndtering af vanskelige situationer og er afklaret om egne roller og adfærd.
Eleven kan formulere sine kvalifikationer i forhold til sin arbejdssituation og formulere en personlig vision og handlingsplan for sit eget merbidrag i virksomheden og kan kommunikere med forskellige grupper og niveauer i virksomheden.

4) Kvalitet i offentlige serviceydelser
Rutineniveau
Eleven kan medvirke til forbedringer af kvaliteten i offentlige serviceydelser på eget arbejdsfelt.

5) Gaffeltruck – certifikat B
Eleven kan anvende gaffeltruck og erhverver certifikat B, jf. gældende regler. Undervisningen omfatter tillige de forskellige typer gaffeltrucks og forskellige miljømæssige forhold ved anvendelsen af disse.

6) Postalt logistikspil
Rutineniveau
Eleven kan arbejde med og medvirke til løsning af problemer inden for virksomhedernes logistiksystemer.

7) Maskinoperatør
Rutineniveau
Eleven kan deltage i løsningen af daglige tekniske driftsproblemer og bidrage til optimering af produktionen.

8) Køreuddannelse, kategori C
Eleven opnår et bredt kendskab til og anvendelsesgrundlag som fører af lastbil, og erhverver kørekort, kategori C, jf. Færdselsstyrelsens undervisningsplan.

9) Grundlæggende kvalifikationsuddannelse
Rutineniveau
Eleven gennemgår undervisning i overensstemmelse med og opnår de grundlæggende kvalifikationer, som kræves i EU direktiv L226/4, ”om grundlæggende kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for førere af visse køretøjer, der benyttes til godstransport og personbefordring ad vej”, artikel 5. Der udstedes Hvidt kvalifikationsbevis efter gældende regler.

10) Sundhed og sikkerhed
Rutineniveau
Eleven kan forholde sig aktivt til forbedring af sundheden og sikkerheden på arbejdspladsen, i forhold til jobfunktioner og egen levevis.
Eleven kan forstå og forklare sammenhængen mellem befolkningens sundhedstilstand og den samfundsmæssige udvikling.

11) Internationale forhold og branchekendskab
Rutineniveau
Eleven kan tilegne sig og vurdere information om internationale forhold og opnår branchekendskab, herunder kendskab til den internationale arbejdsdeling inden for egen branche og muligheder for at søge beskæftigelse i andre EU-lande. Eleven deltager i en studietur til udlandet, fortrinsvis inden for EU. Eleven udarbejder i samarbejde med andre en rapport om studieturen, som sendes til de enkelte elevers praktikvirksomhed og det faglige udvalg. Gennem studieturen og forarbejdet til denne skal eleven få indsigt i:

a) erhvervets fremtidsperspektiver og udviklingspotentialer,

b) arbejdsmetoder, teknologi og uddannelsesforhold, der afviger fra danske forhold og

c) andre og særegne kulturforhold.

Stk. 2. De områdefag, der er nævnt i stk. 1, varer i alt 21,1 uger.

Stk. 3. Undervisningen i trin 1, postdistributør omfatter de i stk. 1 nr. 1-7 og nr. 10 nævnte fag.

§ 14. Undervisningen i hovedforløbet omfatter følgende bundne specialefag for specialet transport:

1) Køreteknik
Rutineniveau
Eleven kan handle hensigtsmæssigt i vanskelige og pludseligt opståede situationer under anvendelse af korrekt styre-, bremse-, undvige- og afværgeteknik.

2) Postal logistik og kvalitet
Avanceret niveau
Eleven kan på baggrund af sin viden om branchens organisering, historie, kunderelationer og arbejdsrutiner indgå i samarbejdet om arbejdets tilrettelæggelse. Eleven har opnået fuld faglig kompetence i forhold til de produkter og services, der udbydes inden for branchen.
Eleven kan indgå i den postlogistiske kæde og anvende kvalitetsstyringssystemer. Eleven kan vurdere den grundlæggende produktionsteknik i branchen og har indsigt i begreberne logistik, kvalitetspolitik, kvalitetsbevidsthed og målstyring.
Eleven kan udføre alle forekommende arbejdsfunktioner inden for branchen med baggrund i indsigt i alle forekommende produktkategorier og håndteringen af disse.

3) Kørekort kategori C/E
Eleven kan føre køretøjer hørende til kategori C/E på en sikker og ansvarsbevidst måde, og erhverver kørekort til kategori C/E, jf. gældende myndighedskrav.

Stk. 2. Undervisningen i de i stk. 1 nævnte fag, herunder den afsluttende prøve, varer i alt 3,5 uger.

§ 15. Undervisningen i hovedforløbet omfatter følgende bundne specialefag for specialet center:

1) Køreteknik
Rutineniveau
Eleven kan handle hensigtsmæssigt i vanskelige og pludseligt opståede situationer under anvendelse af korrekt styre-, bremse-, undvige- og afværgeteknik.

2) Postal logistik og kvalitet
Avanceret niveau
Eleven kan på baggrund af sin viden om branchens organisering, historie, kunderelationer og arbejdsrutiner indgå i samarbejdet om arbejdets tilrettelæggelse. Eleven har opnået fuld faglig kompetence i forhold til de produkter og services, der udbydes inden for branchen.
Eleven kan indgå i den postlogistiske kæde og anvende kvalitetsstyringssystemer. Eleven kan vurdere den grundlæggende produktionsteknik i branchen og har indsigt i begreberne logistik, kvalitetspolitik, kvalitetsbevidsthed og målstyring.
Eleven kan udføre alle forekommende arbejdsfunktioner inden for branchen med baggrund i indsigt i alle forekommende produktkategorier og håndteringen af disse.

3) Maskinoperatør 2
Avanceret niveau
Eleven kan på baggrund af sit kendskab til de anvendte maskiners opbygning og konstruktion anvende systematisk fejlfinding, vedligeholdelse og småreparationer samt indgå i teknisk dialog med reparatør vedrørende reparationer.

4) Arbejdsmiljø og ergonomi
Avanceret
Eleven kan deltage aktivt i udvikling af et sundt arbejdsmiljø inden for eget jobområde og kan medvirke til systematisk arbejdsmiljøarbejde.

Stk. 2. Undervisningen i de i stk. 1 nævnte fag, herunder den afsluttende prøve, varer i alt 3,5 uger.

§ 16. Undervisningen i hovedforløbet omfatter følgende bundne specialefag for specialet distribution:

1) Køreteknik
Rutineniveau
Eleven kan handle hensigtsmæssigt i vanskelige og pludseligt opståede situationer under anvendelse af korrekt styre-, bremse-, undvige- og afværgeteknik.

2) Postal logistik og kvalitet
Avanceret niveau
Eleven kan på baggrund af sin viden om branchens organisering, historie, kunderelationer og arbejdsrutiner indgå i samarbejdet om arbejdets tilrettelæggelse. Eleven har opnået fuld faglig kompetence i forhold til de produkter og services, der udbydes inden for branchen.
Eleven kan indgå i den postlogistiske kæde og anvende kvalitetsstyringssystemer. Eleven kan vurdere den grundlæggende produktionsteknik i branchen og har indsigt i begreberne: logistik, kvalitetspolitik, kvalitetsbevidsthed og målstyring.
Eleven kan udføre alle forekommende arbejdsfunktioner inden for branchen med baggrund i indsigt i alle forekommende produktkategorier og håndteringen af disse.

3) IT i distribution
Avanceret niveau
Eleven får indgående kendskab til de styresystemer, der anvendes i distributionen til planlægning og opfølgning. Eleven kan vurdere resultater og udarbejder handlingsplaner til ændringer i ønsket retning. Eleven får kendskab til målstyringsprincippet og viden om økonomisystemer, herunder styring ved hjælp af nøgletal, disses beregning og bagvedliggende faktorer.

4) Arbejdsmiljø og ergonomi
Avanceret niveau
Eleven kan deltage aktivt i udvikling af et sundt arbejdsmiljø inden for eget jobområde og kan medvirke til systematisk arbejdsmiljøarbejde.

Stk. 2. Undervisningen i de i stk. 1 nævnte fag, herunder den afsluttende prøve, varer i alt 3,5 uger.

§ 17. Undervisningen i hovedforløbet omfatter endvidere valgfag. Undervisningen følger reglerne for valgfag.

Stk. 2. Valgfag varer i alt 0,4 uge.

Praktikuddannelsen

§ 18. Praktikperioderne skal tilrettelægges således, at eleven opnår rutine og videreudvikler sine færdigheder både inden for de almene og de fagligt erhvervsrettede kompetenceområder.

Stk. 2. Eleven skal normalt anvende de færdigheder og kvalifikationer, som er opnået i en skoleperiode, i den efterfølgende praktikperiode.

Stk. 3. Eleven skal beskæftiges med relevante arbejdsopgaver i forhold til sit uddannelsesmæssige stade og med funktioner, som i øvrigt kendetegner erhvervet. Hvis erhvervelse af et kørekort eller certifikat forudsætter opnåelse af rutine på et forudgående niveau, så er virksomheden ansvarlig for, at eleven opnår denne rutine.

§ 19. Målene med praktikuddannelsen er at give eleven almene, personlige og praktiske kvalifikationer, der er nødvendige for at kunne varetage arbejdet inden for beskæftigelsesområdet med det valgte speciale. Endvidere er det målet at give eleven sådan teoretisk og praktisk indlæring i erhvervet, at den uddannede selvstændigt kan varetage de arbejdsopgaver, som dette indebærer.

Stk. 2. Målene med praktikuddannelsen indebærer, at eleven:

1) på avanceret niveau kan varetage operative funktioner, som forekommer inden for postbranchen, herunder betjene maskiner, håndteringsredskaber og transportudstyr,

2) på rutineniveau kan planlægge eget arbejdsforløb samt anvende sin viden om postlogistik, virksomhedens logistiksystemer, kvalitetsnormer, samarbejdsrelationer og kunde/leverandørforhold i sit daglige virke,

3) i sit daglige arbejde kan vise selvstændighed, evne til overholdelse af sikkerhedsregler og -normer og ansvarlighed i opgaveløsningen og

4) har opnå en sådan forståelse for de regler og forhold, der vedrører erhvervets arbejdsvilkår, at den uddannede selvstændigt kan tilrettelægge sit arbejde inden for de givne retningslinjer.

Stk. 3. Målene med praktikuddannelsen omfattet af trin 1 indebærer, at eleven:

1) på grundlæggende niveau kan udføre almindelige rutineprægede arbejdsopgaver,

2) på grundlæggende niveau kan planlægge eget arbejdsforløb og

3) i sit daglige arbejde demonstrerer selvstændighed, evne til overholdelse af sikkerhedsregler og -normer og ansvarlighed i opgaveløsningen.

Stk. 4. Praktikuddannelsen er knyttet til enkelte område- og specialefag.

Uddannelsesbog mv.

§ 20. Efter reglerne i hovedbekendtgørelsen udsteder skolen skolevejledninger efter de enkelte skoleophold, og praktikvirksomheden udsteder praktikerklæringer efter de enkelte praktikperioder.

Stk. 2. Skolevejledninger og praktikerklæringer indgår i elevens uddannelsesbog efter reglerne i hovedbekendtgørelsen.

Kapitel 4

Bedømmelse

§ 21. Bekendtgørelsen om karakterskala anvendes. 13-skalaen anvendes medmindre andet fremgår af reglerne om det pågældende fag. Fag og moduler, der afsluttes med udstedelse af kørekort, kvalifikationsbevis eller certifikat, bedømmes bestået eller ikke-bestået.

Skolens bedømmelse

§ 22. Bedømmelse af grundfag og valgfag følger reglerne om disse fag .

Stk. 2. Ved en skoleperiodes afslutning giver skolen karakter for de fag, som undervisningen har omfattet efter reglerne om skolevejledning i hovebekendtgørelsen.

Stk. 3. Når et områdefag eller specialefag er gennemført, giver skolen en standpunktskarakter.

Afsluttende prøver (eksamen) m.v.

§ 23. For elever, der afslutter uddannelsen efter trin 1 med kompetence som postdistributør afholdes en afsluttende skriftlig prøve i 4. skoleperiode. Den skriftlige prøve består af opgaver inden for områdefagene.

Stk. 2. Prøven stilles af skolen efter samråd med det faglige udvalg. Eleven besvarer spørgsmålene uden brug af hjælpemidler. Prøven skal løses inden for 45 minutter. Prøven omfattes af reglerne i bekendtgørelsen om eksamen.

Stk. 3. Prøven bedømmes af en lærer udpeget af skolen og en censor efter samråd med det faglige udvalg. Hvis besvarelsen af prøven bearbejdes maskinelt, sker bedømmelsen under skolens ansvar.

Stk. 4. Prøven bedømmes efter 13-skalaen. For at bestå prøven skal karakteren være mindst 6.

§ 24. Den afsluttende eksamen, der samtidig udgør en svendeprøve, afholdes i sidste skoleperiode og består af en skriftlig og en praktisk prøve. Den afsluttende eksamen afholdes i sidste skoleperiode. Bekendtgørelsen om eksamen finder anvendelse.

Stk. 2. Eleven skal, før indkaldelse til denne skoleperiode, på skolens foranledning dokumentere, at alle obligatoriske kørekort og certifikater mv. er erhvervet, medmindre skolen efter samråd med det faglige udvalg har givet dispensation.

Stk. 3. Den skriftlige og den praktiske prøve stilles af skolen efter samråd med det faglige udvalg og bedømmes efter 13-skalaen.

Stk. 4. Elevens løsning af den praktiske prøve bedømmes af en lærer udpeget af skolen og to censorer godkendt af det faglige udvalg.

Stk. 5. Den skriftlige prøve består af opgaver inden for grundfag, områdefag og specialefag. Spørgsmålene besvares uden brug af hjælpemidler. Prøven skal løses inden for 45 minutter.

Stk. 6. Ved bedømmelsen af den skriftlige prøve gives en karakter. I vurderingen er der lagt vægt på elevens kompetencer som angivet i målene for uddannelsen.

Stk. 7. Den praktiske prøve afholdes som led i skoleundervisningen. Opgaven omfatter elementer fra områdefag og bundne specialefag. Eleverne skal løse opgaverne inden for i alt 3 klokketimer. I løbet af prøven skal eleven over for den tilstedeværende faglærer og censorerne redegøre for løsningen af sine opgaver. Faglæreren og censorerne skal være tilstede under hele forløbet.

Stk. 8. Ved bedømmelsen af den praktiske prøve giver læreren og de to censorer en karakter på grundlag af følgende kriterier:

1) Kvalitet i arbejdets udførelse.

2) Hurtighed og rutine.

3) Ergonomi og sikkerhedsregler i forbindelse med arbejdets udførelse.

Stk. 9. Eksamenskarakteren (svendeprøvekarakteren) for den afsluttende eksamen fremkommer som et gennemsnit af karakteren for den skriftlige og den praktiske prøve, idet den praktiske prøve tæller dobbelt. For at bestå eksamen kræves, at gennemsnittet af de 2 karakterer er mindst 6. Karakteren for den praktiske prøve skal være mindst 6. Eksamenskarakteren udtrykkes som et helt tal.

Stk. 10. Eleven meddeles eksamensresultatet af skolen og de to censorer ved prøvens afslutning. Skolen indsender oplysningerne om elevens karakter til det faglige udvalg. Det faglige udvalg kan udarbejde et skema til dette formål.

Sygeeksamen og ny eksamen (eller prøve)

§ 25. Sygeeksamen og ny eksamen (omprøve) følger bekendtgørelsen om eksamen.

Skolebevis og afsluttende praktikerklæring

§ 26. Skolebevis udstedes, når skoleundervisningen er gennemført og eleven har:

1) erhvervet alle uddannelsens kørekort, kvalifikationsbeviser og certifikater,

2) gennemført og bestået den grundlæggende kvalifikationsuddannelse,

3) bestået svendeprøven,

4) opnået et gennemsnit af samtlige karakterer på mindst 6 og

5) ikke fået karakteren 00 i noget fag.

Stk. 2. Skolebevis udstedes efter trin 1 når skoleundervisningen er gennemført og eleven har:

1) erhvervet kørekort, kategori B samt gaffeltruckcertifikat, kategori B,

2) bestået den afsluttende skriftlige prøve,

3) opnået et gennemsnit af samtlige karakterer på mindst 6 og

4) ikke fået karakteren 00 i noget fag.

Uddannelsesbevis

§ 27. Ved uddannelsens afslutning udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen, jf. § 1, stk. 1.

Stk. 2. Uddannelsesbevis efter stk. 1 udstedes, når skolebevis og afsluttende praktikerklæring(er) er udstedt.

Stk. 3. For elever, der afslutter uddannelsen efter trin 1, udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence som postdistributør, jf. § 1 stk. 3.

Stk. 4. Uddannelsesbevis efter stk. 3 udstedes, når skolebevis og afsluttende praktikerklæring er udstedt.

Kapitel 5

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 28. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2005.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1412 af 22. december 2000 om chaufføruddannelsen finder dog anvendelse for elever, der er begyndt den 1. skoleperiode i hovedforløbet på ikrafttrædelsestidspunktet.

Stk. 3. Skolen fastsætter efter samråd med det lokale uddannelsesudvalg eventuelle overgangsordninger for elever, der er begyndt på uddannelsen, herunder grundforløbet efter tidligere regler.

Undervisningsministeriet, den 4. november 2004

P.M.V
Uffe Toudal Pedersen
Styrelseschef

/Margrethe Øhlenschlæger