Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om lageruddannelsen

 

I medfør af § 4, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 183 af 22. marts 2004, fastsættes:

Kapitel 1

Uddannelsen

§ 1. Uddannelsens formål er, at eleven gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår kompetence inden for transporterhvervet med et af følgende specialer:

1) Lager og transport.

2) Lager og logistik.

3) Lager og proces.

Stk. 2. Valg af speciale sker ved påbegyndelse af hovedforløbet.

Stk. 3. Efter trin 1 opnår eleven kompetence som lagermedhjælper.

§ 2. Det er et mål med uddannelsen, at:

1) den uddannede kan udføre alle almindelige arbejdsopgaver i forskellige lagerfunktioner, der kendetegner et moderne lager,

2) den uddannede kan bruge mange typer mekanisk hjælpeudstyr til fremtagning, emballering og forsendelse af varer,

3) den uddannede kan anvende moderne teknik til forskellige registreringer inden for edb-lagerstyring, herunder anvendelse af trådløs datafangst og stregkodeudstyr i forbindelse med lagerstyring,

4) den uddannede har tilegnet sig viden om miljø, sprog og internationale forhold i transporterhvervet,

5) den uddannede kan udføre arbejde på en sikkerhedsmæssig korrekt måde og forstår nødvendigheden af at levere en god kvalitet og service i forhold til virksomhedens kunder og produkter,

6) den uddannede under iagttagelse af gældende miljø- og sikkerhedsbestemmelser kan udføre alle arbejdsprocesser, der forekommer inden for det område, uddannelsen retter sig mod og at

7) eleven har opnået teknisk faglige, almene og personlige kompetencer til selvstændigt og effektivt at kunne planlægge og varetage almindeligt forekommende arbejdsopgaver inden for uddannelsen.

§ 3. Efter trin 1 skal eleven have erhvervet kørekort, kategori B samt gaffeltruckcertifikat, kategori B. Eleven skal endvidere beherske alle operative lagerfunktioner.

Stk. 2. Elever i forløb efter § 1, stk. 1, nr. 1 med speciale som lager og transport skal have opnået kørekort, kategori C til kørsel med lastbil, kvalifikationer svarende til EU’s grundlæggende kvalifikationsuddannelse samt Hvidt Kvalifikationsbevis. Eleven skal kunne anvende sit kendskab til stregkoder og ressourcestyring i sit daglige arbejde.

Stk. 3. Elever i forløb efter § 1, stk. 1, nr. 2 med speciale som lager og logistik skal i deres daglige arbejde kunne anvende deres kendskab til logistikstyring og relatere lagerets funktion i forhold til virksomhedens samlede økonomi og organisation, herunder virksomhedens indkøbs- og salgsfunktioner.

Stk. 4. Elever i forløb efter § 1, stk. 1, nr. 3 med speciale lager og proces skal i deres daglige arbejde kunne efterleve og anvende deres kendskab til kvalitetsstyring og kvalitetsstandarder i certificerede virksomheder, herunder standarder og beskrivelser for prøveudtagning, affaldshåndtering og håndtering af kemikalier og andre materialer.

§ 4. Uddannelsen er henført til den erhvervsfaglige fællesindgang for Mekanik, transport og logistik.

Stk. 2. Det faglige udvalg for uddannelsen er Transporterhvervets UddannelsesRåd – TUR.

Kapitel 2

Uddannelsens varighed og struktur m.v.

§ 5. Uddannelsen varer 3 år, heraf 2½ år på hovedforløbet. Uddannelsens første trin varer 1½ år, heraf 1 år på hovedforløbet.

Stk. 2. Uddannelsen omfatter et obligatorisk grundforløb på 20 uger og et hovedforløb, der omfatter praktikuddannelse og 30 ugers obligatorisk skoleundervisning. Eleven kan indlede uddannelsen på skole med et grundforløb eller i en praktikvirksomhed med en praktikperiode på maksimalt 6 måneder.

Stk. 3. Den obligatoriske skoleundervisning i hovedforløbet er opbygget af 5 skoleperioder på henholdsvis 6,5 - 5,3- 5,6 - 8,6 og 4 uger, der omfatter grundfag, områdefag, bundne og valgfri specialefag samt valgfag. De bundne specialefag skal afvikles inden sidste fælles skoleperiode. De valgfri specialefag kan ligge i tilknytning til skoleperioderne eller på et andet tidspunkt under hovedforløbet.

Stk. 4. Første trin omfatter 1., 2. og 3. skoleperiode i hovedforløbet samt praktikuddannelse.

Stk. 5. I specialet lager- og transport er den fjerde skoleperiode på 9,6 uger, således at den samlede obligatoriske skoleundervisning er på 31 uger. Der er ingen valgfrie specialefag i dette speciale.

Stk. 6. I grundforløbet har eleven mulighed for valgfri undervisning. I hovedforløbet kan eleven supplere med valgfri undervisning (påbygning).

Stk. 7. Varigheden og strukturen efter stk. 1-5 fraviges ved særlig tilrettelagte forløb, jf. §§ 7, 8 og 9.

§ 6. Det er en betingelse for at begynde på skoleundervisningen i hovedforløbet, at eleven har gennemført grundforløbet og således efter skolens samlede vurdering har opnået de nødvendige faglige og personlige forudsætninger i henhold til reglerne om grundforløb samt i de områdefag, der er særlige for hovedforløbet.

Stk. 2. Skolen skal inden påbegyndelsen af skoleundervisningen i hovedforløbet sørge for, at der foretages en helbredsmæssig vurdering af eleverne, så den enkelte elev kan bedømme sine forudsætninger for at erhverve de certifikater og kørekort, der indgår i uddannelsen. Den helbredsmæssige kan bestå i, at der udstedes en egentlig helbredsattest til erhvervelse af kørekort, kategori C.

Særlige forløb og merit

§ 7. Elever, der har haft kørekort, kategori B, i mindst 3 år og som enten har gennemført et grundforløb til en erhvervsuddannelse eller har gennemført mindst 1 år på en anden godkendt ungdomsuddannelse, kan normalt gennemføre uddannelsens hovedforløb på 1½ år og første trin på 1 år.

Stk. 2. Skoleundervisningen på hovedforløbet gennemføres efter § 5.

§ 8. Elever, der er fyldt 25 år og har mindst 4 års relevant erhvervserfaring inden for branchen, kan optages i særligt tilrettelagt forløb for erfarne.

Stk. 2. Uddannelsesforløbet skal mindst indeholde den afsluttende skoleperiode, og uddannelsen skal mindst vare 4 måneder og maksimum 12 måneder.

Stk. 3. Skolen giver merit for faglige og almene kvalifikationer erhvervet gennem både beskæftigelse og undervisning.

§ 9. Elever, der er fyldt 25 år, og som har mindst 1 års relevant erhvervserfaring inden for branchen, kan gennemføre uddannelsen på 2 år og første trin på 1 år.

Stk. 2. Skoleundervisningen varer maksimum 37 uger inklusiv grundforløb og omfatter grundfag, områdefag, specialefag og valgfag.

Stk. 3. Forløbet tilrettelægges af skolen efter samråd med det faglige udvalg. Der tages i videst muligt omfang hensyn til praktikvirksomhedernes og elevernes ønsker.

§ 10. Uddannelserne efter §§ 7, 8 og 9 kan indledes med et supplerende kursus på indtil 20 uger, i henhold til § 16 i erhvervsuddannelseslove. Kurset har til formål, at eleven på grundlag af forudgående uddannelse og erhvervserfaring opnår kvalifikationer mindst svarende til grundforløbet.

Stk. 2. Skolen kan i indtil 2 uger i forbindelse med kurset foretage afklaring af elevens praktiske og teoretiske kvalifikationer med henblik på afgørelse om afkortning i uddannelsesforløbet. Suppleringskurset og afklaringen kan gennemføres uden uddannelsesaftale.

§ 11. Elever kan få godskrevet (få merit for) dele af uddannelsen efter bestemmelserne i hovedbekendtgørelsen og efter anvisningerne i vejledningen til bekendtgørelsen.

Kapitel 3

Skoleundervisningen og praktikuddannelsen m.v.

Skoleundervisningen

§ 12. Grundforløbet omfatter følgende områdefag, der er særlige for hovedforløbet:

1) Surring/stuvning og af-/pårigning af gods
Begynderniveau
Målet er, at eleven kan medvirke til at håndtere og surre gods samt foretage af- og pårigning.

2) Introduktion til kranarbejde
Begynderniveau
Målet er, at eleven kan betjene ikke-certifikatkrævende kraner og kender til de generelle sikkerhedsregler.

3) Introduktion til gaffeltruck
Begynderniveau
Målet er, at eleven under opsyn kan føre gaffeltruck i normalt forekommende arbejdssituationer.

4) Anhugning
Begynderniveau
Målet er, at eleven kan udføre enkle anhugningsopgaver og kender til generelle sikkerhedsregler og anhugningsteori.

5) Ny på lager
Begynderniveau
Målet er, at eleven kan udføre normalt forekommende lagerarbejde med relevant udstyr og kan anvende almindelige dokumenter, papirer mv.

6) Ny i lastbilen
Begynderniveau
Målet er, at eleven kan foretage grundlæggende manøvrering med lastbilen og udføre almindeligt starteftersyn på lastbil.

Stk. 2. De områdefag, der er nævnt i stk. 1, varer i alt 5 uger.

§ 13. Undervisningen i hovedforløbet omfatter følgende grundfag, jf. bekendtgørelse om grundfag:

1) Fremmedsprog, niveau F.

2) Samfundsfag, niveau E.

3) Informationsteknologi, niveau F.

4) Sundhed.

Stk. 2. Det i stk. 1, nr. 3 nævnte grundfag påbegyndes i grundforløbet.

Stk. 3. De i stk. 1 nævnte grundfag varer i alt 7 uger.

Stk. 4. Undervisningen i trin 1 omfatter fremmedsprog niveau F, Samfundsfag, niveau F og Sundhed.

§ 14. Undervisningen i hovedforløbet omfatter følgende områdefag:

1) Edb-lagerstyring
Rutineniveau
Eleven kan anvende edb-lagerstyringssystemer med håndterminal og e-handel.

2) Enhedslaster
Rutineniveau
Eleven kan opbygge, afmærke, stuve, surre og sikre gods på og i forskellige typer enhedslaster og lastbærere.

3) Gaffeltruck - certifikat B
Eleven kan anvende gaffeltruck og erhverve certifikat B, jf. gældende regler. Undervisningen omfatter tillige de forskellige typer gaffeltrucks og forskellige miljømæssige forhold ved anvendelsen af disse.

4) Praktisk lager
Rutineniveau
Eleven kan medvirke til indretningen af et lager og udføre almindeligt forekommende arbejdsopgaver på et lager under anvendelse af relevante tekniske hjælpemidler.

5) Oplagring og forsendelse af farligt gods
Rutineniveau
Eleven kan medvirke ved korrekt oplagring af farligt gods. Eleven kan desuden klargøre farligt gods til forsendelse i henhold til nationale og internationale bestemmelser i ADR, RID, IMDG og ICAO-TI eller IATA-DGR, dog med hovedvægten lagt på reglerne for arbejdsområderne lager samt havn og terminal.

6) Kvalitetsstyring
Rutineniveau
Eleven kan medvirke i formulering, opfyldelse og forbedring af logistik- og kvalitetsmål inden for eget arbejdsområde ud fra kendskab til kvalitetsmål, procedurer og instruktioner samt virksomhedens overordnede kvalitetsmålsætning, herunder certificerede kvalitetsstyringssystemer.

7) Kundebetjening lager
Rutineniveau
Eleven kan give virksomhedens kunder, leverandører, transportører og andre eksterne og interne kontaktflader en korrekt betjening.

8) Køreuddannelse, kategori B
Eleven kan føre køretøjer hørende til kategori B, på en sikker og ansvarsbevidst måde, og erhverver kørekort til kategori B, jf. gældende myndighedskrav.

9) Lastsikring og stuvning af gods
Rutineniveau
Eleven kan stuve og surre forskellige godstyper på lastbiler, påhængsvogne eller andre køretøjer på sådan vis, at transporten kan gennemføres, uden at der opstår skader på gods eller køretøj eller risiko for uheld.

10) Lagerøkonomi
Rutineniveau
Eleven kan forstå sammenhængen mellem lagerets økonomi og virksomhedens samlede økonomi samt medvirke til optimeringer i virksomhedernes lagerøkonomiske forhold.

11) Time-, sags- og ressourcestyring
Rutineniveau
Eleven kan anvende time-, sags- og ressourcesystemet til indberetning af dagligt forbrug af timer, materialer og ydelser i forbindelse med afvikling af ordrer, sager, projekter og entrepriser.

12) Logistik og samarbejde
Rutineniveau
Eleven kan arbejde med og medvirke til løsning af problemer inden for virksomhedernes logistiksystemer.

13) Internationale forhold og branchekendskab
Rutineniveau
Eleven kan tilegne sig og vurdere information om internationale forhold og opnår branchekendskab, herunder kendskab til den internationale arbejdsdeling inden for egen branche og muligheder for at søge beskæftigelse i andre EU-lande. Eleven deltager i en studietur til udlandet, fortrinsvis inden for EU. Eleven udarbejder i samarbejde med andre en rapport om studieturen, som sendes til de enkelte elevers praktikvirksomhed og det faglige udvalg. Gennem studieturen og forarbejdet til denne skal eleven få indsigt i:

a) erhvervets fremtidsperspektiver og udviklingspotentialer,

b) arbejdsmetoder, teknologi og uddannelsesforhold, der afviger fra danske forhold og

c) andre og særegne kulturforhold.

Stk. 2. De områdefag, der er nævnt i stk. 1, varer i alt 13 uger.

Stk. 3. Undervisningen i trin 1, lagermedhjælper omfatter de i stk. 1 nævnte fag, bortset fra nr. 13.

§ 15. Undervisningen i hovedforløbet omfatter følgende bundne specialefag for specialet lager- og transport:

1) Køreuddannelse, kategori C
Eleven opnår et bredt kendskab til og får anvendelsesgrundlag som fører af lastbil, og erhverver kørekort, kategori C, jf. Færdselsstyrelsens undervisningsplan.

2) Grundlæggende kvalifikationsuddannelse
Rutineniveau
Eleven gennemgår undervisning i overensstemmelse med og opnår de grundlæggende kvalifikationer, som kræves i EU direktiv L226/4, "om grundlæggende kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for førere af visse køretøjer, der benyttes til godstransport og personbefordring ad vej”, artikel 5. Der udstedes Hvidt kvalifikationsbevis efter gældende regler.

Stk. 2. Undervisningen i de i stk. 1 nævnte fag, herunder den afsluttende prøve varer i alt 10,1 uger.

§ 16. Undervisningen i hovedforløbet omfatter følgende bundne specialefag for specialet lager og logistik:

1) Logistikstyring, organisation / organisering
Avanceret
Eleven har viden om organisatoriske konsekvenser ved ændringer i virksomhedens forsyningsmarked eller i virksomhedens distributionssystemer. Eleven har kendskab til virksomhedens distributionsstruktur og konsekvenser ved ændringer i denne. Eleven opnår viden om økonomiske konsekvenser for virksomhedens samlede regnskab ved ændringer i virksomhedens forsyningsmarkeds-, lager- og distributionsstruktur. Eleven opnår viden om udarbejdelse af totalanalyser af virksomhedens logistik betragtet ud fra en kundemæssig og kommerciel synsvinkel.

Stk. 2. Undervisningen i det i stk. 1 nævnte fag herunder den afsluttende prøve varer i alt 4,5 uger.

§ 17. Undervisningen i hovedforløbet omfatter følgende bundne specialefag for speciale lager og proces:

1) Kvalitetsstyring og proces i certificerede virksomheder
Avanceret
Eleven får kendskab til og kan efterleve gældende kvalitetsstyringssystemer i praksis og arbejde kvalitetsmæssigt forsvarligt til sikring af produktets kvalitet. Eleven kan arbejde GMP-mæssigt forsvarligt og vurdere objektivt på arbejdsrutiner og adfærd sammenholdt med relevante krav og tolkninger i lovgrundlaget på baggrund af praktiske øvelser.
Eleven kan orientere sig om de kemikalier og andre materialer, der normalt anvendes i branchen og kan under vejledning håndtere kemikalier og andre materialer i henhold til hygiejniske brugsanvisninger. Eleven får gennem praktiske øvelser kendskab til organisk kemi, kemiske stoffers opbygning, reaktioner og pH. Eleven kan efter instruktion medvirke ved udtagning og analyse af vareprøver.
Eleven kan vedligeholde og forbedre en kvalitetsstandard gennem kendskab til andre kollegers og egne holdninger til kvalitet og miljø. Eleven kan vedligeholde og forbedre en kvalitetsstandard gennem kendskab til totalkvalitet.
Eleven kan anvende gældende standarder og beskrivelser for prøveudtagning i forbindelse med modtagelse og forsendelse af råvarer og produkter, herunder kontrol af modtagne varer, emballager, transportdokumenter og kan anvende regler for læsning og losning af varer.
Eleven har kendskab til håndtering og behandling af farligt affald i henhold til relevant lovgivning. Eleven kan håndtere, pakke og forsende virksomhedens farlige affald.
Eleven får kendskab til nyeste udviklingstendenser inden for datafangst med anvendelse af stregkoder og håndterminaler og konsekvenserne heraf i forhold til logistiksystemet og arbejdets organisering.

Stk. 2. Undervisningen i det i stk. 1 nævnte fag herunder den afsluttende prøve varer i alt 4,5 uger.

§ 18. Undervisningen i hovedforløbet omfatter desuden valgfri specialefag, der har som overordnet mål at imødekomme elevens og virksomhedens behov for særlige faglige kvalifikationer, som enten kendetegner virksomhedens arbejdsområde, eller som udvikler elevens særlige evner.

Stk. 2. Undervisningen i de i stk. 1 nævnte fag i specialerne lager og logistik og lager og proces varer 4,6 uger. I specialet lager og transport er der ingen valgfrie specialefag.

Stk. 3. Eleven og virksomheden vælger valgfri specialefag efter anvisningerne i vejledningen til bekendtgørelsen.

Stk. 4. Skolen fastsætter en frist for valg og omvalg af valgfri specialefag.

§ 19. Undervisningen i hovedforløbet omfatter endvidere valgfag. Undervisningen følger reglerne for valgfag.

Stk. 2. Valgfag varer i alt 0,9 uge.

Praktikuddannelsen

§ 20. Praktikperioderne skal tilrettelægges således, at eleven opnår rutine og videreudvikler sine færdigheder både inden for de almene og de fagligt erhvervsrettede kompetenceområder.

Stk. 2. Eleven skal normalt anvende de færdigheder og kvalifikationer, som er opnået i en skoleperiode, i den efterfølgende praktikperiode.

Stk. 3. Eleven skal beskæftiges med relevante arbejdsopgaver i forhold til sit uddannelsesmæssige stade og med funktioner, som i øvrigt kendetegner erhvervet. Hvis erhvervelse af et kørekort eller certifikat forudsætter opnåelse af rutine på et forudgående niveau, så er virksomheden ansvarlig for, at eleven opnår denne rutine.

§ 21. Målene med praktikuddannelsen er at give eleven almene, personlige og praktiske kvalifikationer, som er nødvendige for at kunne varetage arbejdet inden for det beskæftigelsesområde trin 1 eller det valgte speciale retter sig mod. Endvidere er det målet at give eleven sådan teoretisk og praktisk indlæring i erhvervet, at den uddannede selvstændigt kan varetage de arbejdsopgaver, som dette indebærer.

Stk. 2. Målene med praktikuddannelsen indebærer, at eleven:

1) på avanceret niveau kan varetage alle de operative funktioner, som findes på et moderne lager og/eller terminal, herunder betjene håndteringsredskaber og transportudstyr,

2) på rutineniveau kan planlægge eget arbejdsforløb samt anvende sin viden om virksomhedens logistikkæde, kvalitetsnormer, samarbejdsrelationer og kunde/leverandørforhold i sit daglige virke,

3) i sit daglige arbejde demonstrerer selvstændighed, evne til overholdelse af sikkerhedsregler og -normer og ansvarlighed i opgaveløsningen og

4) skal opnå en sådan forståelse for de regler og forhold, der vedrører erhvervets arbejdsvilkår, at den uddannede selvstændigt kan tilrettelægge sit arbejde inden for de givne retningslinier.

Stk. 3. Målene med praktikuddannelsen efter trin 1indebærer, at eleven:

1) kan beherske alle almindeligt forekommende operative lagerfunktioner,

2) på grundlæggende niveau kan planlægge eget arbejdsforløb og

3) i sit daglige arbejde demonstrerer selvstændighed, evne til overholdelse af sikkerhedsregler og -normer og ansvarlighed i opgaveløsningen.

Stk. 4. Praktikuddannelsen er knyttet til enkelte område- og specialefag efter anvisningerne i vejledningen til denne bekendtgørelse.

Uddannelsesbog mv.

§ 22. Efter reglerne i hovedbekendtgørelsen udsteder skolen skolevejledninger efter de enkelte skoleophold, og praktikvirksomheden udsteder praktikerklæringer efter de enkelte praktikperioder.

Stk. 2. Skolevejledninger og praktikerklæringer indgår i elevens uddannelsesbog efter reglerne i hovedbekendtgørelsen.

Kapitel 4

Bedømmelse m.v.

§ 23. Bekendtgørelsen om karakterskala anvendes. 13-skalaen anvendes, medmindre andet fremgår af reglerne om det pågældende fag. Fag og moduler, der afsluttes med udstedelse af kørekort eller certifikat, bedømmes bestået eller ikke-bestået.

Skolens bedømmelse

§ 24. Bedømmelse af grundfag og valgfag følger reglerne om disse fag .

Stk. 2. Ved en skoleperiodes afslutning giver skolen karakter for de fag, som undervisningen har omfattet efter reglerne om skolevejledning i hovedbekendtgørelsen.

Stk. 3. Når et områdefag eller specialefag er gennemført, giver skolen en standpunktskarakter.

Afsluttende prøver (eksamen) mv.

§ 25. For elever, der afslutter uddannelsen efter trin 1 afholdes en skriftlig prøve. Prøven udgør den afsluttende prøve. Prøven består af opgaver inden for områdefagene, som er indeholdt i denne del af uddannelsen.

Stk. 2. Prøven stilles af skolen efter samråd med det faglige udvalg. Spørgsmålene besvares uden brug af hjælpemidler. Prøven skal løses inden for 45 minutter.

Stk. 3. Prøven bedømmes af en lærer udpeget af skolen og en censor efter samråd med det faglige udvalg. Hvis besvarelsen af prøven bearbejdes maskinelt, sker bedømmelsen under skolens ansvar.

Stk. 4. Prøven bedømmes efter 13- skalaen. For at bestå prøven skal karakteren være mindst 6.

§ 26. Den afsluttende eksamen, der samtidig udgør en svendeprøve, består af en skriftlig og en praktisk prøve. Den afsluttende eksamen afholdes i sidste skoleperiode. Bekendtgørelsen om eksamen finder anvendelse.

Stk. 2. Den skriftlige og den praktiske prøve stilles af skolen efter samråd med det faglige udvalg.

Stk. 3. Elevernes løsning af den praktiske prøve bedømmes af en lærer udpeget af skolen og to censorer godkendt af det faglige udvalg.

Stk. 4. Eleven skal, før indkaldelse til denne skoleperiode, på skolens foranledning dokumentere, at alle obligatoriske kørekort og certifikater m.v. er erhvervet, medmindre skolen efter samråd med det faglige udvalg har givet dispensation.

Stk. 5. Den skriftlige prøve består af opgaver inden for grundfag, områdefag og specialefag. Spørgsmålene besvares uden brug af hjælpemidler. Prøven skal løses inden for 45 minutter.

Stk. 6. Den praktiske prøve afholdes i sidste skoleperiode som led i skoleundervisningen. Opgaven omfatter både elementer fra områdefag og bundne specialefag. Eleverne skal løse opgaverne inden for i alt 3 klokketimer. I løbet af prøven skal eleven over for den tilstedeværende faglærer og censorerne redegøre for løsningen af sine opgaver. Faglæreren og censorerne skal være tilstede under hele forløbet.

Stk. 7. Ved bedømmelsen af den skriftlige prøve gives en karakter. I vurderingen er der lagt vægt på elevens kompetencer, som angivet i målene for uddannelsen.

Stk. 8. Ved bedømmelsen af opgaveløsningerne ved den praktiske prøve giver læreren og de to censorer en karakter på grundlag af følgende kriterier:

1) Kvalitet i arbejdets udførelse.

2) Hurtighed og rutine.

3) Ergonomi og sikkerhedsregler i forbindelse med arbejdets udførelse.

Stk. 9. Eksamenskarakteren (svendeprøvekarakteren) for den afsluttende eksamen fremkommer som et gennemsnit af karakteren for den skriftlige og den praktiske prøve, idet den praktiske prøve tæller dobbelt. For at bestå eksamen kræves, at gennemsnittet af de 2 karakterer er mindst 6. Karakteren for den praktiske prøve skal være mindst 6. Eksamenskarakteren udtrykkes som et helt tal.

Stk. 10. Eleven meddeles eksamensresultatet af skolen og de to censorer ved prøvens afslutning. Skolen indsender oplysningerne om elevens karakter, som er givet efter stk. 7 og 8, til det faglige udvalg. Det faglige udvalg kan udarbejde et skema til dette formål.

Sygeeksamen og ny eksamen (eller prøve)

§ 27. Sygeeksamen og ny eksamen (omprøve) følger bekendtgørelsen om eksamen.

Skolebevis og afsluttende praktikerklæring

§ 28. Skolebevis udstedes, når skoleundervisningen er gennemført og eleven har:

1) erhvervet alle uddannelsens kørekort, kvalifikationsbeviser og certifikater,

2) bestået svendeprøven,

3) opnået et gennemsnit af samtlige karakterer på mindst 6 og

4) ikke fået karakteren 00 i noget fag.

Stk. 2. Skolebevis udstedes efter trin 1, når skoleundervisningen er gennemført og eleven har:

1) erhvervet kørekort, kategori B samt gaffeltruckcertifikat, kategori B,

2) bestået den afsluttende prøve,

3) opnået et gennemsnit af samtlige karakterer på mindst 6 og

4) ikke fået karakteren 00 i noget fag.

Uddannelsesbevis

§ 29. Ved uddannelsens afslutning udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen, jf. § 1.

Stk. 2. Uddannelsesbevis efter stk. 1 udstedes i henhold til hovedbekendtgørelsen og eksamensbekendtgørelsen, når skolebevis og afsluttende praktikerklæring(er) er udstedt.

Stk. 3. For elever, der afslutter uddannelsens efter trin 1, udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen som lagermedhjælper, jf. § 1 stk. 2.

Stk. 4. Uddannelsesbevis efter stk. 3 udstedes efter 13- skalaen og i henhold til hovedbekendtgørelsen og eksamensbekendtgørelsen, når skolebevis og afsluttende praktikerklæring(er) er udstedt.

Kapitel 5

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 30. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2005.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1406 af 22. december 2000 om lageruddannelsen, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Den i stk. 2 nævnte bekendtgørelse finder anvendelse for elever, der er begyndt den 1. skoleperiode i hovedforløbet på ikrafttrædelsestidspunktet.

Stk. 4. Skolen fastsætter efter samråd med det lokale uddannelsesudvalg eventuelle overgangsordninger for elever, der er begyndt på uddannelsen, herunder grundforløbet efter tidligere regler.

 

 

 

Undervisningsministeriet, den 4. november 2004

P.M.V.
Uffe Toudal Pedersen
Styrelseschef

/Margrethe Øhlenschlæger