Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
Det er en betingelse for at få en klage realitetsbehandlet af Pressenævnet, at klager har retlig interesse i sagen. Det indebærer, at man selv som person, organisation, virksomhed eller lignende skal være omtalt, afbilledet eller på anden måde identificeret i mediet.

Pressenævnet fandt, at det ikke kunne udelukkes, at det var muligt for personer med kendskab til de forhold, der beskrives i artiklerne, at identificere [K] som den omtalte person. Pressenævnet fandt, at [K] derfor har retlig interesse i at klagen behandles af Nævnet.

Det fremgår af de Vejledende regler for god presseskik, at meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, skal undgås, medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale. Pressenævnet fandt, at den omtalte sag var af en sådan offentlig interesse, at der var belæg for at skrive artiklen.

I henhold til de Vejledende regler har det enkelte menneske krav på beskyttelse af sin personlige anseelse. Pressenævnet fandt videre, at udsagnet ”havde tisset i bukserne og var så fuld, at han også tissede på bagsædet af politibilen på vej til stationen” illustrerede situationen over for læserne, og Nævnet udtalte ikke kritik af det bragte.

Pressenævnet fandt, at udsagnet ”sejlede stærkt beruset rundt på Lillebælt” fremstod som Fyens Stiftstidendes vurdering på baggrund af de i artiklen offentliggjorte oplysninger, og Nævnet udtalte ikke kritik af det bragte.

Det følger af de Vejledende regler for god presseskik, at det ved omtale af en straffesag klart skal fremgå, om sigtede/tiltalte har erklæret sig skyldig eller ikke-skyldig. Pressenævnet fandt, at det med udsagnet ”Og den 71-årige sømand og hans forsvarer, advokat Erling Christensen, kan se frem til en ny dyst mod Koldings vicepolitimester, Henrik Werner Hansen” fremgik, at [K] havde erklæret sig ikke-skyldig, og Nævnet udtalte ikke sin kritik.

Pressenævnet fandt, at Fyens Stiftstidende heller ikke i øvrigt havde handlet i strid med god presseskik.

Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag 2006-6-380

 

Advokat Erling Christensen har på vegne [K] klaget til Pressenævnet over en artikel i Fyens Stiftstidende den 17. august 2006, idet han mener, at god presseskik er tilsidesat.

1. Sagsfremstilling

Fyens Stiftstidende bragte den 17. august 2006 under overskriften ”Fuld skipper ender i søretten” og underoverskriften ”OMMER: Landsretten annullerer frifindelse og lader sag mod ”[skibets navn]”-kaptajn gå om” følgende artikel:

”MIDDELFART: Sagen mod den turskipper, der sidste sommer sejlede stærkt beruset rundt på Lillebælt med 61 børn og voksne om bord på sit skib, tog i går en overraskende drejning. Ved ankesagen i Kolding besluttede Vestre Landsret at sende sagen tilbage til Kolding Byret for at begynde helt forfra.

Ifølge landsretsdommer Karen Foldager har byretten fejlet ved ikke at benytte fagfolk som lægdommere sammen med den juridiske dommer.

Den nye sag kommer til at foregå som en søret med en juridisk dommer og søkyndige lægfolk.

Onsdagens afgørelse betyder, at Middelfart-skipperens frifindelse tidligere på året nu er ophævet. Og den 71-årige sømand og hans forsvarer, advokat Erling Christensen, kan se frem til en ny dyst mod Koldings vicepolitimester, Henrik Werner Hansen.

Både Erling Christensen og statsadvokatens anklager, jurist Thomas Kirsten, var ellers på forhånd enige om, at retssagen kunne afvikles uden søkyndig bistand. Men de tog rettens afgørelse til efterretning.

Kaptajnen, der har sejlet med turister i mere end 10 år på Lillebælt, er tiltalt i henhold til Lov om sikkerhed til søs. Retten har især skullet tage stilling til, hvorvidt skipperen var i stand til at føre sit skib på fuldt betryggende vis trods sit voldsomme alkoholindtag.

Det var en tjener ved Løverodde i Kolding Fjord, der opdagede, at turbådsskipperen fra Middelfart var beruset, da han anløb med sine gæster den 14. juli sidste sommer.

Politiet blev tilkaldt og fandt manden sovende i sin kahyt på ”[skibets navn]”. Han havde tisset i bukserne og var så fuld, at han også tissede på bagsædet af politibilen på vej til stationen.

Ny lov vedtaget

Tidligere opererede loven ikke med faste promillegrænser til søs, som man kender det fra færdselsloven. Men det er der netop kommet i den revidering af loven, som Folketinget vedtog i juli.

Samtidig er strafferammen nedsat fra to til halvandet års fængsel.

”[skibets navn]”s kaptajn kan ikke umiddelbart dømmes efter den nye lov, men statsadvokatens jurist, Thomas Kirsten, lagde ikke skjul på efter retsmødet, at den var et moment, han ville have skelet til.

Derfor har statsadvokaturen fået Retslægerådet til at regne ud, hvad Middelfart-skipperens promille har været under selve sejladsen. Det materiale vil nu blive benyttet af anklageren i søretten.

Manden blev anholdt med en promille på 2,15 efter kort forinden at have drukket to halvliters fadøl i caféen. Han var sejlet fra Middelfart med sine gæster med kurs mod Middelfart Ferieby, Fænø og Løverodde et par timer tidligere.

Sagens hovedperson, den 71-årige skipper, ønsker ikke at udtale sig til avisen.”

2. Parternes synspunkter

Advokat Erling Christensen har anført, at Fyens Stiftstidende ikke har belæg for at skrive, at [K] ”sejlede stærkt beruset rundt på Lillebælt med 61 voksne og børn om bord”. Advokaten har videre anført, at [K] havde indtaget alkohol, men at han ikke har oplyst, at han var ”stærkt beruset”. Advokaten har endvidere anført, at den anførte promille var efter, at [K] var kommet i land og havde indtaget en liter øl.

Advokaten har anført, at han ikke finder det korrekt at understøtte artiklen med Retslægerådets beregning af promillen inden indtagelsen af en liter øl, idet denne beregning ikke har været fremlagt under sagen, men tilsyneladende er lækket af personer med tavshedspligt.

Advokaten har herudover anført, at udsagnet ”havde tisset i bukserne og var så fuld, at han også tissede på bagsædet af politibilen på vej til stationen” er uden betydning for offentlighedens forståelse for sagen og særdeles ydmygende for [K], hvorfor han anser udsagnet for værende i strid med god presseskik.

Advokaten har endelig anført, at Fyens Stiftstidende ikke synes at have haft grundsætning ”in dubio pro reo” in mente.

Fyens Stiftstidende har anført, at kaptajnen var så beruset ved Løverodde, at han knap kunne stå på sine egne ben, da han skulle rejse sig efter at have indtaget to halve liter øl efter sejladsen fra Middelfart. Fyens Stiftstidende har videre anført, at [K] i byretten selv oplyste, at han havde haft et stærkt overforbrug af alkohol og drak tæt i perioden op til den omdiskuterede sejlads. Fyens Stiftstidende har endelig anført, at to øl ikke ændrer en alkoholiseret person fra ædru til en vaklende person, der ikke kan stå på egne ben og tisser i bukserne to gange efterfølgende.

Fyens Stiftstidende har herudover anført, at avisen via en anonym kilde er informeret om den sandsynlige promille, Retslægerådet har beregnet, at [K] havde før indtagelsen af de to øl. Fyens Stiftstidende har anført, at oplysningen var med til at bestyrke avisen i brugen af udtrykket ”stærkt beruset”.

Fyens Stiftstidende har endelig anført, at udsagnet ”havde tisset i bukserne og var så fuld, at han også tissede på bagsædet af politibilen på vej til stationen” var med i artiklen for at synliggøre for læserne, hvor beruset [K] var, idet kun en stærkt beruset mand med to ekstra øl kan gå ind i en fase, hvor han hverken kan styre sine ben eller sin vandladning.

3. Pressenævnets afgørelse og begrundelse :

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Axel Kierkegaard, Finn Rowold, Kaare R. Skou og Marianne Druedahl.

Det er en betingelse for at få en klage realitetsbehandlet af Pressenævnet, at klager har retlig interesse i sagen. Det indebærer, at man selv som person, organisation, virksomhed eller lignende skal være omtalt, afbilledet eller på anden måde identificeret i mediet.

Pressenævnet finder, at det ikke kan udelukkes, at det er muligt for personer med kendskab til de forhold, der beskrives i artiklerne, at identificere [K] som den omtalte person. Pressenævnet finder, at [K] derfor har retlig interesse i at klagen behandles af Nævnet.

Det fremgår af de Vejledende regler for god presseskik, at meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, skal undgås, medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale. Pressenævnet finder, at den omtalte sag er af en sådan offentlig interesse, at der var belæg for at skrive artiklen.

I henhold til de Vejledende regler har det enkelte menneske krav på beskyttelse af sin personlige anseelse. Pressenævnet finder videre, at udsagnet ”havde tisset i bukserne og var så fuld, at han også tissede på bagsædet af politibilen på vej til stationen” illustrerer situationen over for læserne, og Nævnet udtaler ikke kritik af det bragte.

Pressenævnet finder, at udsagnet ”sejlede stærkt beruset rundt på Lillebælt” fremstår som Fyens Stiftstidendes vurdering på baggrund af de i artiklen offentliggjorte oplysninger, og Nævnet udtaler ikke kritik af det bragte.

Det følger af de Vejledende regler for god presseskik, at det ved omtale af en straffesag klart skal fremgå, om sigtede/tiltalte har erklæret sig skyldig eller ikke-skyldig. Pressenævnet finder, at det med udsagnet ”Og den 71-årige sømand og hans forsvarer, advokat Erling Christensen, kan se frem til en ny dyst mod Koldings vicepolitimester, Henrik Werner Hansen” fremgår, at [K] har erklæret sig ikke-skyldig, og Nævnet udtaler ikke sin kritik.

Pressenævnet finder, at Fyens Stiftstidende heller ikke i øvrigt har handlet i strid med god presseskik.

Afgjort den 11. oktober 2006.