Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om kvalitetsudvikling og resultatvurdering
inden for de gymnasiale uddannelser

I medfør af § 37, stk. 2, i lov nr. 95 af 18. februar 2004 om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven), § 35, stk. 2, i lov nr. 96 af 18. februar 2004 om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx) og § 33, stk. 2, i lov nr. 97 af 18. februar 2004 om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hf-loven) fastsættes:

§ 1. En institution, der udbyder en eller flere gymnasiale uddannelser, skal have og anvende et system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering af hver enkelt uddannelse og undervisningen. En institution, der udbyder flere gymnasiale uddannelser, skal anvende samme system for alle gymnasiale uddannelser.

Stk. 2. Kvalitetssystemet skal omfatte systematiske og regelmæssige selvevalueringer. Selvevaluering forudsættes at foregå løbende, men skal foretages mindst hvert 3. år og skal dække alle de af skolen valgte nøgleområder, jf. dog § 5, stk. 3.

Stk. 3. Ved selvevaluering forstås i denne bekendtgørelse: En proces der består i at indsamle information og implementere procedurer, der muliggør kontinuerlige, systematiske og kritiske diskussioner om uddannelsesmæssige og undervisningsmæssige forhold i sammenhæng med institutionens tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelsen.

Stk. 4. Systemet til kvalitetsudvikling og resultatvurdering skal til stadighed kunne belyse

1) hvordan institutionens ledelse er organiseret til at varetage det faglige og pædagogiske ansvar for uddannelsen,

2) sammenhængen mellem institutionens værdigrundlag og den valgte strategi for selvevaluering,

3) sammenhængen mellem den valgte strategi for selvevaluering og procedurer for implementering af selvevaluering,

4) hvordan institutionen gennemfører selvevalueringen på de af institutionen valgte nøgleområder,

5) selvevalueringens virkning på nøgleområder og

6) hvilke handlinger institutionen iværksætter som led i opfølgningen.

§ 2. Systemet til kvalitetsudvikling og resultatvurdering skal sikre en procedure for inddragelse af elever, kursister og aftagere i den løbende selvevaluering, kvalitetsudvikling og resultatvurdering af den enkelte uddannelse.

§ 3. Institutionen skal ved tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelsen have en procedure, der belyser

1) hvordan undervisnings- og arbejdsformerne understøtter overgangen fra grundskolen og den faglige progression i uddannelsesforløbet,

2) hvordan undervisnings- og arbejdsformerne understøtter uddannelsens formål,

3) hvordan undervisnings- og arbejdsformerne har sammenhæng med aktuelle behov og erfaringer i de videregående uddannelser og

4) hvordan der sker en faglig og pædagogisk ajourføring af lærernes kvalifikationer.

Stk. 2. Proceduren skal tillige belyse,

1) hvordan institutionen indhenter elevernes og kursisternes vurdering af tilrettelæggelsen af uddannelsesforløbet og hvordan vurderingen inddrages,

2) hvordan indberetninger fra censorer samt resultatet af eventuelle eksterne evalueringer inddrages og

3) hvordan erfaringer med de uddannedes overgang til og fordeling på de videregående uddannelser inddrages.

§ 4. På grundlag af selvevaluering udarbejder institutionen som minimum hvert 3. år skriftlige opfølgningsplaner, som kan realiseres inden for den gymnasiale lovgivning og de økonomiske rammer for den enkelte uddannelse.

Stk. 2. Opfølgningsplanen skal hvile på den dokumentation, der er fremkommet i forbindelse med selvevalueringen, og skal indeholde ændringsbehov, løsningsforslag og operationelle kvalitetsmål. Det skal tillige fremgå af opfølgningsplanen, hvilke handlinger institutionen iværksætter som led i opfølgningen og inden for hvilken tidsplan, handlingerne vil blive iværksat.

Stk. 3. De seneste to opfølgningsplaner skal være tilgængelige på institutionen og på institutionens hjemmeside.

§ 5. Institutionen skal altid kunne dokumentere systemet og brugen heraf over for Undervisningsministeriet.

Stk. 2. Ministeriet kan indhente oplysninger om systemet til kvalitetsudvikling og resultatvurdering. Ministeriet kan bestemme, at oplysningerne skal indsendes i elektronisk form, herunder i hvilket format.

Stk. 3. Ministeriet kan give konkrete påbud om evaluering af andre nøgleområder end de af institutionen valgte og om opfølgning.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2005.

Undervisningsministeriet, den 11. januar 2005

P.M.V.
Uffe Toudal Pedersen
Styrelseschef

/Marianne Winther Jarl