Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (VEU)

I medfør af § 4, stk. 6, § 5, § 10, stk. 8, § 15, stk. 5, § 16, stk. 2, § 22, stk. 4, og § 24, stk. 2 og 3, i lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 18. februar 2004, som ændret ved § 2 i lov nr. 480 af 9. juni 2004 og § 2 i lov nr. 1455 af 22. december 2004, samt efter forhandling med beskæftigelsesministeren, fastsættes:

Afsnit I

Generelle betingelser

Kapitel 1

Uddannelser, hvortil der kan opnås godtgørelse

§ 1. Der kan opnås godtgørelse efter reglerne i denne bekendtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet uddannelse til og med erhvervsuddannelsesniveau efter lovens § 3, stk. 1-3.

Stk. 2. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse efter stk. 1 er:

1) Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., dog undtaget Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU).

2) Følgende uddannelsesaktiviteter efter lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. ( ÅU-loven ) og efter de respektive uddannelsesbekendtgørelser herom:

a) Enkeltfag på erhvervsuddannelserne.

b) Enkeltfag på de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser.

c) Enkeltfag på landbrugsuddannelserne på niveau med erhvervsuddannelse.

d) Enkeltfag på fodterapeutuddannelsen.

3) Følgende deltidsuddannelser på niveau med erhvervsuddannelse, og enkeltfag herfra, efter ÅU-loven og efter de respektive uddannelsesbekendtgørelser herom:

a) TF-kurser ( teknikerforkursus ).

b) Kurser for ledere af håndværksvirksomheder.

c) Arbejdsstudieassistent.

d) Blomsterbinder.

e) Tilsynsassistent.

f) Opskoling for fodplejere.

g) IT-administratoruddannelsen.

4) Følgende meritforløb efter ÅU-loven og efter de respektive uddannelsesbekendtgørelser herom:

a) Opskoling plejehjemsassistent.

b) Opskoling plejer.

c) Opskoling sygehjælper.

d) Opskoling hjemmehjælper.

5) Merituddannelsen på pædagogisk grunduddannelse ( PGU-merituddannelsen ) efter ÅU-loven, jf. bekendtgørelse herom.

6) Individuel kompetenceafklaring efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. og kompetenceafklarende forløb m.v. som led i en grunduddannelse for voksne efter lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne.

7) Uddannelsesforløb, der udbydes med tilskud fra danske myndigheder i overensstemmelse med bestemmelser fastsat i henhold til lov om administration af Den Europæiske Socialfond. Uddannelsesforløbene skal ligge inden for rammerne af Den Europæiske Socialfond og skal være godkendt af et projektgodkendelsesudvalg, jf. de nærmere regler om administrationen af Den Europæiske Socialfond.

8) Grundlæggende voksenuddannelse (GVU), når forløbet er sammensat af uddannelser fra nr. 1-7.

9) Erhvervsuddannelse plus ( eud +), når forløbet i henhold til elevens uddannelsesplan er sammensat af uddannelser fra nr. 1-7, skoleundervisning i erhvervsuddannelse og svendeprøve eller anden afsluttende prøve samt under intensiv værkstedstræning i en periode på højst 1 måned på uddannelsesinstitutionen eller i en virksomhed efter aftale med institutionen samt i en periode på højst 1 måned på deltagerens arbejdsplads.

Kapitel 2

Personkredsen

§ 2. Deltagere, der kan opnå godtgørelse efter denne bekendtgørelse, er

1) beskæftigede lønmodtagere, såvel privat som offentligt ansatte, jf. dog § 3,

2) selvstændige erhvervsdrivende, jf. dog § 3, og

3) ledige, som er berettigede til dagpenge efter § 55 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., og

a) er fyldt 25 år, og som befinder sig inden for de første 12 måneders sammenlagt ledighed og efter eget valg deltager i uddannelse, der er nævnt i § 1, stk. 2, nr. 1-7, dog højst i en periode på 6 uger, eller

b) endnu ikke er fyldt 25 år, og som befinder inden for de første 6 måneders sammenlagt ledighed og efter eget valg deltager i uddannelse, der er nævnt i § 1, stk. 2, nr. 1-7, dog højst i en periode på 6 uger.

Stk. 2. Deltagelse i uddannelse med støtte efter lov om statens voksenuddannelsesstøtte fratrækkes perioden med selvvalgt uddannelse efter stk. 1, nr. 3, jf. § 18.

Stk. 3. Ledige, som er omfattet af stk. 1, nr. 3, og som er pålagt en karantæne i henhold til reglerne i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., kan opnå godtgørelse.

Stk. 4. Som beskæftiget efter stk. 1 anses også

1) en person, der begynder på en uddannelse i umiddelbar forlængelse af et ansættelsesforholds ophør, hvis der mellem arbejdsgiver og arbejdstager er indgået en aftale om deltagelse i uddannelse, før personen blev afskediget, og

2) en person, der er opsagt fra sin stilling eller selv har sagt op og deltager i uddannelse i opsigelsesperioden. Hvis uddannelsen strækker sig ud over opsigelsesperioden, anses personen for beskæftiget, hvis uddannelsesstedet har givet personen adgang til uddannelsen, før personen blev opsagt eller selv sagde op.

§ 3. Deltagere i uddannelser, der afholdes som fjernundervisning, kan ikke modtage godtgørelse.

Stk. 2. Beskæftigede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, jf. dog stk. 3, kan ikke modtage godtgørelse ved deltagelse i

1) enkeltfag på erhvervsuddannelserne og på landbrugsuddannelserne på niveau med erhvervsuddannelse efter § 1, stk. 2, nr. 2, litra a og c, når uddannelsen ikke er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse efter reglerne i lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.,

2) enkeltfag på fodterapeutuddannelsen efter § 1, stk. 2, nr. 2, litra d, eller

3) deltidsuddannelser på niveau med erhvervsuddannelse og enkeltfag herfra efter § 1, stk. 2, nr. 3.

Stk. 3. Beskæftigede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, som deltager i grundlæggende voksenuddannelse (GVU) efter § 1, stk. 2, nr. 8 eller erhvervsuddannelse plus ( eud +) efter § 1, stk. 2, nr. 9, kan modtage godtgørelse, når de i stk. 1 nævnte uddannelser indgår i GVU-forløbet eller eud+-forløbet og ikke afholdes som fjernundervisning.

§ 4. Det er en betingelse for at opnå godtgørelse efter denne bekendtgørelse, at deltageren

1) alene har en uddannelse ud over en almen skoleuddannelse til og med gymnasialt niveau, eller

2) har en erhvervsuddannelse efter lov om erhvervsuddannelser, en lærlingeuddannelse, en erhvervsfaglig grunduddannelse, en grundlæggende social- og sundhedsuddannelse eller en grundlæggende uddannelse efter lov om landbrugsuddannelser, eller

3) har en kommunal- eller etatsuddannelse eller lignende, hvis uddannelsesniveau og varighed ikke overstiger erhvervsuddannelserne eller et niveau og en varighed, der kan sidestilles hermed, eller

4) har en anden og højere uddannelse end nævnt i nr. 1-3, og ikke har haft beskæftigelse inden for uddannelsens område i de sidste 5 år.

Stk. 2. Uddannelser, der kan sidestilles med erhvervsuddannelserne, jf. stk. 1, er uddannelser, der i niveau eller varighed maksimalt svarer til niveauet eller varigheden af erhvervsuddannelserne. Det er en betingelse, at der ikke er et adgangskrav til uddannelsen, der forudsætter bestået uddannelse på gymnasialt niveau.

Stk. 3. Personer med en uddannelse, der er afløst af en ny tilsvarende uddannelse, kan opnå godtgørelse, hvis den nye uddannelse ikke forudsætter bestået gymnasial uddannelse.

§ 5. Videregående teknikere, herunder laboranter, kan i 2004 og 2005 opnå godtgørelse efter denne bekendtgørelse, når de deltager i arbejdsmarkedsuddannelser, der er udviklet til denne målgruppe efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 309 af 13. maj 2002, som ændret ved § 43 i lov nr. 418 af 6. juni 2002, § 4 i lov nr. 1035 af 17. december 2002, § 5 i lov nr. 1080 af 17. december 2002, lov nr. 418 af 10. juni 2003 og lov nr. 446 af 10. juni 2003, som ændret ved § 4 i lov nr. 1228 af 27. december 2003.

Øvrige betingelser

§ 6. Det er en betingelse for at modtage godtgørelse efter denne bekendtgørelse,

1) at deltageren opfylder adgangskrav og aldersbetingelser til den pågældende uddannelse, der er fastsat i lov eller bekendtgørelse, og

2) at uddannelsen afholdes efter reglerne i de respektive uddannelseslove og bekendtgørelser.

Afsnit II

Ret til godtgørelse

Kapitel 3

Godtgørelse til deltagere for tab af indtægt eller arbejdsmulighed

§ 7. Beskæftigede lønmodtagere, selvstændige erhvervsdrivende og ledige med ret til selvvalgt uddannelse, jf. § 2, som deltager i uddannelse efter § 1, stk. 2, har ret til godtgørelse for tab af indtægt eller arbejdsmulighed som følge af deltagelsen, jf. dog § 3 og § 8.

Stk. 2. Som indtægt efter stk. 1 regnes arbejdsfortjeneste som lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende.

§ 8. Beskæftigede lønmodtagere, selvstændige erhvervsdrivende og ledige med ret til selvvalgt uddannelse, jf. § 2, har ikke ret til godtgørelse efter § 7, når

1) de har ret til løn fra en arbejdsgiver under uddannelsen som følge af en uddannelsesaftale, indgået i henhold til lov eller bekendtgørelse, eller når

2) de har adgang til at opnå godtgørelse efter andre offentlige eller private godtgørelsesordninger.

§ 9. Ledige med ret til selvvalgt uddannelse, jf. § 2, har ret til godtgørelse efter reglerne i kapitel 3, så længe en periode med selvvalgt uddannelse ikke er opbrugt, og hver gang der opnås ret til en ny periode med selvvalgt uddannelse, jf. § 19.

Afsnit III

Størrelse og beregning af godtgørelse

Kapitel 4

Fuld godtgørelse

§ 10. For deltagere i fuldtidsundervisning udgør godtgørelsen pr. undervisningsuge et beløb svarende til det højeste ugentlige dagpengebeløb, jf. § 47 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Stk. 2. Fuldtidsundervisning er undervisning, der er tilrettelagt som heltidsundervisning i henhold til reglerne om de pågældende uddannelser.

Stk. 3. Godtgørelsen kan pr. dag maksimalt udbetales med 1/5 af højeste ugentlige dagpengebeløb.

Deltidsundervisning

§ 11. For deltagere i deltidsundervisning beregnes godtgørelsen i forhold til antallet af undervisningstimer.

Kapitel 5

Fællesbestemmelser

§ 12. Godtgørelse kan kun udbetales for den tid, som deltageren har deltaget i undervisningen, jf. dog stk. 2-7.

Stk. 2. En deltager, som har ret til godtgørelse efter reglerne i kapitel 3, har ret til godtgørelse, hvis uddannelsen afbrydes på grund af uforudsete forhold på uddannelsesstedet. Godtgørelse kan alene udbetales for den første dag, undervisningen har været indstillet.

Stk. 3. En deltager i et længerevarende uddannelsesforløb, som har ret til godtgørelse efter reglerne i kapitel 3, har også ret til godtgørelse, når uddannelsesstedet er lukket på grund af ordinære ferieperioder på arbejdsmarkedet. Retten til godtgørelse gælder ligeledes i perioder med uddannelsespraktik. Det er en betingelse, at uddannelsesforløbet har en varighed af normalt mindst 6 uger, og at der ligger undervisningsdage både før og efter ferieperioden.

Stk. 4. Godtgørelse efter stk. 3 fratrækkes hævet feriegodtgørelse, feriedagpenge eller godtgørelse for særlige feriefritimer.

Stk. 5. Holder uddannelsesstedet lukket for undervisning den 1. maj, Grundlovsdag eller fredagen efter Kr. Himmelfartsdag, har dagpengeberettigede ledige deltagere, som har ret til godtgørelse efter reglerne i kapitel 3, ret til godtgørelse for disse dage.

Stk. 6. Til en ledig dagpengeberettiget deltager, som har ret til godtgørelse efter reglerne i kapitel 3, og som på grund af deltagelsen mister indtægt for søgnehelligdage i uddannelsesperioden, udbetales der godtgørelse for sådanne dage.

Stk. 7. En deltager, der har ret til godtgørelse efter reglerne i kapitel 3, har ret til godtgørelse, hvis deltageren ikke har deltaget i undervisningen på grund af indkaldelse til en jobsamtale eller lægeundersøgelse eller indkaldelse til session. Godtgørelse udbetales for den dag, samtalen, lægeundersøgelsen eller sessionen har fundet sted.

§ 13. For deltagere, der har et delvist tab af indtægt eller arbejdsmulighed, fordi de er i delvis beskæftigelse under uddannelsen, reduceres godtgørelsen med det antal timer, i hvilke beskæftigelsen udføres.

Kapitel 6

Refusion til arbejdsgiver

§ 14. Arbejdsgivere, der efter aftale med deltageren udbetaler sædvanlig løn under uddannelsen, har ret til refusion. Refusionen svarer til den godtgørelse, som deltageren ville have været berettiget til efter kapitlerne 3, 4 og 5. Refusionen kan dog ikke være højere end den løn, arbejdsgiveren udbetaler under uddannelsen.

Stk. 2. Hvis godtgørelsen er højere end lønnen, udbetales forskellen til deltageren.

Stk. 3. Arbejdsgivere, der udbetaler løn for fuld arbejdstid til deltagere, der ellers er deltidsbeskæftigede, har ret til refusion efter stk. 1 og 2.

Afsnit IV

Andre bestemmelser

Kapitel 7

Særlige bestemmelser for ledige dagpengeberettigede

§ 15. Ledige dagpengeberettigede med ret til selvvalgt uddannelse, jf. § 2, skal i perioder, hvori der udbetales godtgørelse for tab af indtægt eller arbejdsmulighed efter lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, være tilmeldt Arbejdsformidlingen og stå til rådighed for arbejde formidlet af Arbejdsformidlingen eller arbejdsløshedskassen, medmindre Arbejdsformidlingen har fraveget kravet om rådighed, jf. stk. 2.

Stk. 2. Arbejdsformidlingen kan efter ansøgning fra den ledige træffe afgørelse om at undlade at formidle arbejde i uddannelsesperioden og/eller praktikperioden, hvis

1) der ikke er eller kan forventes mangel på arbejdskraft inden for den lediges fagområde,

2) Arbejdsformidlingen skønner, at uddannelsen opfylder arbejdsmarkedets behov, eller

3) uddannelsen konkret medvirker til, at den ledige kan opnå fast beskæftigelse.

Stk. 3. Har Arbejdsformidlingen truffet afgørelse efter stk. 2, skal dette meddeles skriftligt til den ledige og til den lediges arbejdsløshedskasse. Arbejdsformidlingens afgørelse efter stk. 2 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 16. Afslår den ledige dagpengeberettigede med ret til selvvalgt uddannelse, jf. § 2, i uddannelses- eller praktikperioden et formidlet arbejde uden gyldig grund, betragtes den ledige som selvforskyldt ledig. Reglerne i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. om rådighed og selvforskyldt ledighed finder tilsvarende anvendelse på udbetalingen af godtgørelse.

Stk. 2. Hvis en ledig, som modtager godtgørelse, afslår et arbejde formidlet af Arbejdsformidlingen, skal Arbejdsformidlingen underrette den lediges arbejdsløshedskasse.

§ 17. For ledige dagpengeberettigede med ret til selvvalgt uddannelse, jf. § 2, som deltager i uddannelse efter § 1, stk. 2, medregnes perioder med godtgørelse for tab af arbejdsmulighed efter denne bekendtgørelse i ydelsesperioden ved ledighed efter § 55 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

§ 18. For en ledig dagpengeberettiget med ret til selvvalgt uddannelse, jf. § 2, som deltager i uddannelse efter § 1, stk. 2, fradrages perioder, der er anvendt til uddannelse med støtte efter lov om statens voksenuddannelsesstøtte, i den periode, hvori der er mulighed for at deltage i selvvalgt uddannelse og modtage godtgørelse for tab af indtægt eller arbejdsmulighed.

Stk. 2. Arbejdsløshedskassen skal opgøre, i hvor mange timer der til den ledige er udbetalt godtgørelse efter stk. 1 samt støtte efter lov om statens voksenuddannelsesstøtte. En uge svarer til 37 timers udbetalt godtgørelse.

Stk. 3. Godtgørelse efter kapitel 4 og 5 medregnes kun ved opgørelsen efter stk. 1 i de tilfælde, hvor godtgørelsen er udbetalt for mindst én time, svarende til 1 undervisningslektion.

§ 19. Dagpengeberettigede ledige, som har opbrugt retten til selvvalgt uddannelse, jf. § 2, stk. 1, nr. 3, opnår ret til godtgørelse i en ny periode med selvvalgt uddannelse, hvis de påbegynder en ny ydelsesperiode, jf. § 55, stk. 1, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Kapitel 8

Strejke og lockout

§ 20. En person, som er omfattet af lovligt varslet strejke, lockout eller blokade (lovlig konflikt), jf. § 61 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., har ikke ret til godtgørelse efter denne bekendtgørelse, så længe konflikten varer, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. En person, som forud for den lovligt varslede strejke, lockout eller blokade er begyndt på en uddannelse, jf. § 1, stk. 2, og deltager i uddannelsen, når konflikten bryder ud, bevarer retten til godtgørelse under uddannelsen.

Afsnit V

Administration og udbetaling

Kapitel 9

Administration og udbetaling

§ 21. Godtgørelse til deltagere, som er medlemmer af en arbejdsløshedskasse, administreres og udbetales af arbejdsløshedskassen. Arbejdsformidlingen administrerer og udbetaler godtgørelse til deltagere, der ikke er medlemmer af en arbejdsløshedskasse.

§ 22. Uddannelsesstedets ledelse udfærdiger en attest om, i hvilket omfang deltageren følger uddannelsen. Attesten skal afleveres til Arbejdsformidlingen eller arbejdsløshedskassen, inden der sker udbetaling af godtgørelse.

§ 23. Den arbejdsløshedskasse eller Arbejdsformidling, der administrerer godtgørelse, kan kræve dokumentation for deltagerens indtægt før tilmelding jf. §§ 7, 8 og 13, og skal ved uddannelser afholdt som fjernundervisning, jf. § 33, stk. 2, have dokumentation for, at den pågældende er fritaget for arbejde i de perioder, hvori undervisningen foregår.

§ 24. Undervisningsministeriet yder rådgivning og vejledning til arbejdsløshedskasser, Arbejdsformidling og uddannelsessteder om reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Rådgivning og vejledning efter stk. 1 kan bl.a. ske gennem undervisning og ved udsendelse af meddelelser.

Kapitel 10

Tidsfrister

§ 25. Ansøgningsskemaer til godtgørelse skal af ansøgeren afleveres til den arbejdsløshedskasse eller Arbejdsformidling, der administrerer reglerne herom, jf. §§ 21-23.

Stk. 2. Ansøgningsskemaet skal afleveres senest 4 uger efter uddannelsens afslutning.

Stk. 3. Den arbejdsløshedskasse eller Arbejdsformidling, der administrerer reglerne om godtgørelse, jf. §§ 21-23, træffer afgørelse om, hvorvidt skemaet, jf. stk. 2, er afleveret rettidigt. Arbejdsløshedskassens eller Arbejdsformidlingens afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Afsnit VI

Klage m.v.

Kapitel 11

Klage

§ 26. Følgende afgørelser skal meddeles skriftligt til den pågældende: Afgørelse om

1) godtgørelse for tab af indtægt eller arbejdsmulighed efter kapitlerne 3, 4 og 5 og §§ 21-23,

2) godtgørelse udbetalt som refusion til arbejdsgiver efter kapitel 6,

3) godtgørelse under lovlig konflikt efter § 20 og om

4) tilbagebetaling efter § 30.

Stk. 2. Afslag skal være begrundede og indeholde oplysninger om klageadgang.

Stk. 3. Den, som afgørelsen vedrører, kan inden 4 uger efter afgørelsen er modtaget, klage til Arbejdsmarkedets Ankenævn. Klagen indgives til den arbejdsløshedskasse eller Arbejdsformidling, der har truffet afgørelsen.

Stk. 4. Den arbejdsløshedskasse eller Arbejdsformidling, der har truffet afgørelsen, afgør inden 4 uger efter, at klagen er modtaget, om klagen fuldt ud kan imødekommes. Hvis klagen ikke imødekommes, skal den med en udtalelse sendes til Arbejdsmarkedets Ankenævn.

Stk. 5. Arbejdsmarkedets Ankenævn kan se bort fra en overskridelse af klagefristen i stk. 3, når der er en særlig grund hertil.

§ 27. Ankenævnets afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 12

Oplysningspligt, straffebestemmelser og tilbagebetaling

§ 28. Både offentlige institutioner og private, såvel enkeltpersoner som juridiske personer, skal på begæring afgive oplysninger til brug for administrationen af tildeling af ydelser efter denne bekendtgørelse, herunder om bestemte personers løn og arbejdstider i nærmere angivne tidsrum. Overtrædelse heraf straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 3. Oplysning efter stk. 1 kan indhentes af Arbejdsmarkedets Ankenævn, Arbejdsformidlingen, og for så vidt angår egne medlemmer, af en arbejdsløshedskasse.

§ 29. Offentlige myndigheder skal på begæring give Arbejdsmarkedets Ankenævn, arbejdsløshedskassen eller Arbejdsformidlingen enhver oplysning til brug ved administrationen af reglerne efter denne bekendtgørelse.

§ 30. En person, der uberettiget har modtaget godtgørelse, skal betale beløbet tilbage, hvis den pågældende har givet urigtige oplysninger eller fortiet omstændigheder, som er af betydning for retten til ydelser efter denne bekendtgørelse, eller hvis den pågældende i øvrigt indså eller burde have indset, at modtagelsen af beløbet var uberettiget.

§ 31. Krav om tilbagebetaling varetages af den arbejdsløshedskasse eller den Arbejdsformidling, som har udbetalt godtgørelsen til deltageren.

§ 32. Beløb, som skal tilbagebetales i henhold til § 30, forrentes med den aktuelt gældende morarente efter renteloven.

Stk. 2. Morarente efter stk. 1 tilfalder staten.

Afsnit VII

Ikrafttrædelse m.m.

Kapitel 13

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 33. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2005.

Stk. 2. Denne bekendtgørelse har virkning for ansøgninger om godtgørelse til uddannelser, der begynder den 1. januar 2005 eller senere.

Stk.3. Personer, som inden den 3. maj 2004 er optaget på eller har modtaget bindende tilsagn om, at de er optaget på en uddannelse, der afholdes som fjernundervisning, modtager dog godtgørelse efter reglerne herom i bekendtgørelse nr. 1255 af 29. december 2003 om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (VEU), som ændret ved bekendtgørelse nr. 50 af 30. januar 2004, nr. 279 af 22. april 2004 og nr. 610 af 21. juni 2004.

§ 34. Bekendtgørelse nr. 1255 af 29. december 2003 om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (VEU) ophæves.

Undervisningsministeriet, den 23. december 2004

P.M.V.
Susanne T. Gruno
Afdelingschef

/Birte Groes-PetersenBilag 1

Indholdsfortegnelse

Afsnit I

Generelle betingelser

 

 

Kapitel 1

Uddannelser, hvortil der kan opnås godtgørelse

§ 1

Erhvervsrettede uddannelser

 

 

Kapitel 2

Personkredsen

§ 2

Personkredsen

§ 3

Ikke ret til godtgørelse

§ 4

Uddannelsesniveau

§ 5

Videregående teknikere

§ 6

Øvrige betingelser

 

 

Afsnit II

Ret til godtgørelse

 

 

Kapitel 3

Godtgørelse til deltagere for tab af indtægt eller arbejdsmulighed

§ 7

Godtgørelsesmålgruppen

§ 8

Ikke ret til godtgørelse

§ 9

Selvvælgere

 

 

Afsnit III

Størrelse og beregning af godtgørelse

 

 

Kapitel 4

Godtgørelsens størrelse

§ 10

Fuld godtgørelse

§ 11

Deltidsundervisning

 

 

Kapitel 5

Fællesbestemmelser

§ 12

Deltagelse i undervisningen

§ 13

Delvis beskæftigelse under uddannelsen

 

 

Kapitel 6

Refusion til arbejdsgiver

§ 14

Refusion til arbejdsgiver

 

 

Afsnit IV

Andre bestemmelser

 

 

Kapitel 7

Særlige bestemmelser for ledige dagpengeberettigede

§ 15

Rådighed

§ 16

Selvforskyldt ledig

§ 17

Medregnes i ydelsesperioden

§ 18

Statens voksenuddannelsesstøtte

§ 19

Fornyet ret til godtgørelse

 

 

Kapitel 8

Strejke og lockout

§ 20

Strejke og lockout

 

 

Afsnit V

Administration og udbetaling

 

 

Kapitel 9

Administration og udbetaling

§ 21

Arbejdsløshedskassen eller AF

§ 22

Attest fra uddannelsesstedet

§ 23

Dokumentation for indtægt

§ 24

Rådgivning og vejledning

 

 

Kapitel 10

Tidsfrister

§ 25

4 ugers frist

 

 

Afsnit VI

Klage m.v.

 

 

Kapitel 11

Klage

§§ 26-27

Arbejdsmarkedets Ankenævn

 

 

Kapitel 12

Oplysningspligt, straffebestemmelser og tilbagebetaling

§ 28

Straffebestemmelse

§ 29

Oplysningspligt

§§ 30-32

Tilbagebetaling og forrentning

 

 

Afsnit VII

Ikrafttrædelse m.m.

 

 

Kapitel 13

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 33

Ikrafttræden og overgangsbestemmelse

§ 34

Ophævelse