Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

 

I medfør af § 24, stk. 3, og § 25, stk. 2, i lov nr. 95 af 18. februar 2004, om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven), § 22, stk. 3, og § 23, stk. 2, i lov nr. 96 af 18. februar 2004 om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx), og § 19, stk. 3, og § 20, stk. 2, i lov nr. 97 af 18. februar 2004 om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hf-loven) og fastsættes:

§ 1. Studie- og ordensreglerne for den enkelte uddannelsesinstitution (skole) skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for elever og kursister (i det følgende, betegnet elever, bortset fra §§ 11-13.)

§ 2. Lederen af den enkelte skole fastsætter efter høring af bestyrelsen, elev- og kursistrådet og af pædagogisk råd, hvor dette findes, studie- og ordensregler gældende for eleverne på skolen. Reglerne skal indeholde skolens regler for almindelig orden og samvær, en beskrivelse af elevernes pligt til aktivt at deltage i undervisningen og rammerne for, hvilke foranstaltninger skolens leder kan iværksætte over for elever, der ikke følger skolens studie- og ordensregler.

Stk. 2. Skolens studie- og ordensregler skal fremgå af skolens hjemmeside sammen med øvrige oplysninger om skolen.

Almindelig orden og samvær og aktiv deltagelse i undervisningen

§ 3. Eleverne har pligt til at følge skolens studie- og ordensregler.

Stk. 2. Eleverne orienteres om studie- og ordensreglerne, herunder om pligten til at deltage i undervisningen, og om de konsekvenser det kan få, hvis reglerne ikke overholdes.

§ 4. Elevernes pligt til aktiv deltagelse i undervisningen indebærer:

1) Fremmøde til undervisningen, der kræver tilstedeværelse på skolen, og som varetages af en tilstedeværende lærer.

2) Rettidig aflevering af skriftlige opgaver, der kvalitativt og kvantitativt følger de krav, der er fastsat.

3) Deltagelse i terminsprøver, årsprøver og lignende.

4) Deltagelse i ekskursioner mv. med en deltagerbetaling, der alene vedrører forplejning og højst udgør 50 kr. pr. døgn pr. deltager (1998-niveau).

5) Deltagelse i anden forlagt undervisning, herunder selvstændigt arbejde og virtuel undervisning, der er planlagt som en del af undervisningen.

Stk. 2. Fremmødte elever, der på grund af deres handicap eller andre funktionsvanskeligheder ikke kan deltage aktivt i hele undervisningen i et eller flere fag, kan efter anmodning blive fritaget for dele af undervisningen efter skolens leders konkrete vurdering. Skolens leder kan anmode eleven om en lægeerklæring som dokumentation for anmodningen om fritagelse. Det samme gælder elever, der af andre grunde midlertidigt ikke kan deltage aktivt i hele undervisningen i et eller flere fag.

Stk. 3. Skolens studie- og ordensregler skal angive rammerne for, hvornår en elev kan afkræves lægeerklæring, og hvem der afholder udgiften hertil.

§ 5. Skolens leder sikrer, at der sker registrering af den enkelte elevs deltagelse i undervisningen, herunder aflevering af skriftlige opgaver.

Stk. 2. Den enkelte elev skal regelmæssigt efter nærmere regler fastsat af skolen have mulighed for at kontrollere og afgive bemærkninger til registreringen af sin egen deltagelse i undervisningen. Registreringen er gældende for et skoleår ad gangen, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. I særlige tilfælde vil en registrering kunne udstrækkes til at gælde mere end et skoleår.

§ 6. Studie- og ordensreglerne skal indeholde en procedure for skolens håndtering af elevernes forsømmelser.

Stk. 2. For at begrænse fraværet skal skolens leder sikre, at der reageres tidligt på en elevs forsømmelser.

Sanktioner

§ 7. Hvis skolens leder skønner, at en elev tilsidesætter skolens regler for almindelig orden og samvær eller pligten til at deltage aktivt i undervisningen, kan følgende sanktioner iværksættes efter forudgående advarsel, jf. § 8, stk. 1 og 2, jf. dog § 8, stk. 3:

1) Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter.

2) Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i indtil 10 dage på et skoleår. Udelukkelsen registreres som fravær.

3) Henvisning til at aflægge prøve i alle fag på det pågældende klassetrin i det pågældende år for elever i de sammenhængende uddannelser til studentereksamen (stx), til højere handelseksamen (hhx) og til højere teknisk eksamen (htx). Eleven skal orienteres herom senest ved offentliggørelsen af den årlige plan for prøvernes afholdelse. Der gives ikke årskarakterer og givne årskarakterer, hvor disse gives, bortfalder.

4) Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende år. Prøve i det eller de pågældende fag skal aflægges det følgende år, hvis skolens leder træffer beslutning om, at den pågældende kan deltage i undervisningen på ny.

5) Bortvisning i særligt graverende tilfælde.

Stk. 2. Den iværksatte sanktion skal være rimelig og relevant i forhold til den konkrete overtrædelse af skolens studie- og ordensregler.

§ 8. Sanktionerne kan kun iværksættes efter skolens leders konkrete vurdering og kun efter en forudgående skriftlig advarsel, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. En skriftlig advarsel gives til eleven og sendes som anbefalet brev mod kvittering til forældremyndighedsindehaveren, hvis eleven er undergivet forældremyndighed. En advarsel bortfalder ved et nyt skoleårs begyndelse, med mindre særlige forhold gør sig gældende.

Stk. 3. I særligt alvorlige tilfælde eller i gentagelsestilfælde kan sanktionerne iværksættes uden forudgående advarsel.

Oprykning

§ 9. Oprykning til næste klassetrin af en elev i uddannelsernes sammenhængende forløb er betinget af elevens tilstrækkelige udbytte af undervisningen.

Stk. 2. Ved skoleårets afslutning vurderer skolen den enkelte elevs standpunkt og udbytte af undervisningen.

Stk. 3. En elev har krav på oprykning, når eleven har 6,0 eller derover i vægtet gennemsnit, jf. bekendtgørelse om prøver og eksamen i folkeskolen og i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser, af de karakterer, der er opnået ved afslutningen af et skoleår og aflagt de krævede prøver, herunder årsprøver, samt større skriftlig opgave, projektopgaver og lignende. I uddannelserne til studentereksamen (stx), til højere handelseksamen (hhx) og til højere teknisk eksamen (htx) medregnes standpunktskaraktererne ved skoleårets afslutning.

§ 10. Skolens leder kan nægte en elev oprykning til næste klasse, hvis elevens standpunkt eller opnåede vægtede gennemsnit ved skoleårets afslutning er under 6,0, og hvis det på baggrund af den løbende evaluering vurderes, at elevens udbytte af det hidtil gennemførte undervisningsforløb ikke har været tilstrækkeligt.

Stk. 2. En elev, der er nægtet oprykning til næste klassetrin, kan efter skolelederens godkendelse få ret til at gå det pågældende klassetrin om én gang, dog således, at en elev i en 3-årige uddannelse senest 5 år efter påbegyndt uddannelse og i en 2-årige uddannelse senest 4 år efter påbegyndelse af uddannelsen skal have fuldført denne. Hvis en elev nægtes oprykning for anden gang på samme klassetrin, udskrives eleven af skolen.

Stk. 3. Skolens leders afgørelse i henhold til stk. 1 træffes efter, at den pågældende elev har haft lejlighed til at udtale sig, og skolens leder skal i forbindelse med den trufne afgørelse give eleven klagevejledning.

Enkeltfagskursister mv.

§ 11. For kursister, der modtager enkeltfagsundervisning finder bekendtgørelsen tilsvarende anvendelse med de fravigelser, der er begrundet i enkeltfagskursisters særlige forhold.

§ 12. For selvstuderende, der deltager i laboratoriekurser på skolen, finder bekendtgørelsen tilsvarende anvendelse med de fravigelser, der er begrundet i de selvstuderendes særlige forhold.

§ 13. For kursister i gymnasiale suppleringskurser (GS), finder bekendtgørelsen tilsvarende anvendelse med de fravigelser, der er begrundet i disse kursisters særlige forhold.

Klage

§ 14. Klage over skolelederens afgørelse om iværksættelse af en sanktion over for en elev, der ikke overholder studie- og ordensreglerne, og klage over skolelederens afgørelse om at nægte en elev oprykning kan af eleven eller forældremyndighedsindehaveren, hvis eleven er undergivet forældremyndighed, inden 2 uger fra afgørelsens meddelelse indgives til Undervisningsministeriet.

Stk. 2. Klagen indgives skriftligt til skolens leder, der videresender klagen til ministeriet sammen med sin egen udtalelse i sagen. Før sagen videresendes, skal skolens leder give klageren lejlighed til inden for 1 uges frist for at kommentere udtalelsen. Klagerens eventuelle kommentar skal medsendes til ministeriet.

Stk. 3. Klage over sanktioner, der er iværksat i medfør af denne bekendtgørelse har ikke opsættende virkning, med mindre skolens leder henholdsvis ministeriet i særlige tilfælde træffer beslutning herom.

Ikrafttræden

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2005.

 

Udervisningsministeriet, den 13. december 2004

Jarl Damgaard
Uddannelsesdirektør

/Kirsten Krogstrup