Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

 

afsagt af Tvistighedsnævnet den 30. november i sag 38.2003

 

Elev A mod virksomhed B v/C

 

Dansk Metal for elev A

(D)

mod

Virksomhed B v/C

 

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), konsulent Simon Neergaard-Holm og konsulent Morten Schønning (begge Dansk Arbejdsgiverforening) samt konsulent Ane K. Lorentzen og faglig sekretær Jeanette Hahnemann (begge Landsorganisationen i DK). Endvidere deltog som særlig sagkyndig medlem konsulent Erling Maglegaard, Dansk Industri og sekretær Keld Larsen, Dansk Metal.

 

Mellem klageren, elev A, født den 9. oktober 1980, og indklagede, virksomhed B v/C, blev den 14. september 2001 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som landbrugsmaskinmekaniker med uddannelsesperiode fra den 10. september 2001 til den 7. april 2003.

 

Klageren har ved sin organisation, Dansk Metalarbejderforbund, ved klageskrift modtaget den 21. juli 2003 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 81.943,51 kr. med tillæg af procesrente fra den 21. juli 2003 til klageren. Kravet er sammensat af manglende løn, transportgodtgørelse og feriegodtgørelse, 31.943,51 kr. og godtgørelse i forbindelse med ophævelse af uddannelsesaftalen, 50.000 kr.

 

Indklagede har påstået frifindelse dog således, at indklagede accepterer en forligsmæssig aftale indgået efter ophævelsen af ansættelsesforholdet, jf. nærmere herom nedenfor.

 

Klageren har givet møde for nævnet og redegjort for sagen og sit krav.

 

Indklagede har trods lovlig indkaldelse ikke givet møde for nævnet.

 

Sagens omstændigheder:

 

Den 14. juni 2002 skrev Metal Viborg til indklagede, at man havde konstateret, at der endnu ikke var udbetalt løn og kørepenge til A siden 20. marts, og at dette skulle bringes i orden omgående og senest den 20. juni 2002. Den 26. juni 2002 skrev Metal Viborg til indklagede, at A ikke ville møde på arbejde efter skoleperiodens afslutning “På grund af mislighold af kontrakt.” Den 30. juni 2002 underskrev A blanket om hans ensidige ophævelse af uddannelsesaftalen pr. samme dato. Det fremgår af sagens bilag 6, at restancen vedrørte lønsedler (hvor nettolønnen ikke var udbetalt til klageren) for perioden 20/3-19/4 og 20/4-25/6.

 

Den 20. november 2002 blev der indgået et forlig mellem parterne, hvorefter A skulle gå op til svendeprøve i perioden 18. november til 20. december 2002. Samtidig skulle indklagede forligsmæssigt betale 8.240 kr. vedrørende parternes hidtidige mellemværende. Det fremgik af forliget, at hvis det blev misligholdt af en af parterne, kunne sagen genoptages med udgangspunkt i de oprindelige påstande. Under henvisning til, at indklagede havde misligholdt forliget genoptog klageren sagen ved brev af 21. februar 2003 til det faglige udvalg.

 

Klageren har forklaret bl.a., at hans løn aldrig blev udbetalt til tiden. Indklagede havde alle mulige undskyldninger herfor, bl.a., at hans bank begik fejl osv. Når han rykkede for sin løn blev indklagede sur.

 

Klageren har til støtte for sin påstand anført, at kravet på betaling af manglende løn mv. i realiteten svarer til indklagedes egen opgørelse af 1. august 2002 af klagerens tilgodehavende. Dertil kommer løn for skoleopholdet og kørselsgodtgørelse. Ophævelsen er sket rettidigt, da det som følge af indklagedes forhold var usikkert, hvornår man med sikkerhed kunne antage, at indklagede var i misligholdelse med betaling af løn.

 

 

 

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat:

 

Tvistighedsnævnet finder ikke grundlag for at tilsidesætte klagerens krav på løn mv. på i alt 31.943,51 kr.

 

Vedrørende klagerens ophævelse af ansættelsesforholdet bemærker 4 medlemmer:

 

Det fremgår af Dansk Metals brev af 14. juni 2002 til indklagede, at man havde konstateret, at der “endnu” ikke var betalt løn mv. siden 20. marts 2002. Det må efter oplysningerne i sagen antages, at indklagede havde været i misligholdelse med betaling af løn fra den 20. april 2002. Selvom indklagede som hovedregel ikke udbetalte klagerens løn rettidigt, må det lægges til grund, at indklagede ved ikke at betale løn den 20. april 2002 på dette tidspunkt misligholdte ansættelsesforholdet groft. Herefter var klagerens ophævelse af ansættelsesforholdet den 30. juni 2002 ikke rettidig, jf. erhvervsuddannelseslovens § 61, stk. 3. Der kan derfor ikke gives klageren medhold i kravet om godtgørelse som følge af ophævelsen.

 

3 medlemmer af nævnet bemærker:

 

Det må lægges til grund, at indklagede aldrig betalte klagerens løn til tiden. Klageren kunne derfor ikke gå ud fra, at indklagede var i misligholdelse, da lønnen i slutningen af april 2002 ikke blev udbetalt. Som følge af indklagedes forhold har der derfor været en sådan usikkerhed om, hvornår misligholdelse kunne antages at foreligge, at erhvervsuddannelseslovens § 61, stk. 3, ikke kan antages at have afskåret klageren fra at ophæve ansættelsesforholdet den 30. juni 2002.

 

Der afsiges vedrørende dette spørgsmål kendelse efter stemmeflertallet, således at der gives klageren medhold i et krav på 31.943,51 kr.

 

 

 

 

 

T h i b e s t e m m e s :

 

Indklagede, virksomhed B v/ C, skal inden 14 dage til klageren, elev A, betale 31.943,51 kr. med tillæg af procesrente fra den 21. juli 2003 til betaling sker.

 

Hver part bærer sine egne omkostninger.

 

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene.