Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte
(SVU) og lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet
voksen- og efteruddannelse

(SVU til 60-64-årige og regelforenkling)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), jf. lovbekendtgørelse nr. 654 af 6. juli 2003, som ændret ved § 1 i lov nr. 480 af 9. juni 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, nr. 1, ændres »op til 60 år« til: »op til 65 år«.

2. I § 5, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »voksenundervisning«: »eller specialundervisning for voksne«.

3. § 5, stk. 2, 2. pkt., ophæves.

4. § 6, stk. 2, ophæves.

5. I § 9, stk. 1, udgår »§ 10 og«.

6. § 10 ophæves.

7. I § 22, stk. 5, 1. pkt., udgår »opgørelse af tidligere forbrug af perioder med uddannelsesorlov, jf. § 6, stk. 2, og § 10, og de afgørelser, arbejdsløshedskasserne træffer om«.

§ 2

I lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 18. februar 2004, som ændret ved § 2 i lov nr. 480 af 9. juni 2004, foretages følgende ændringer:

1. Kapitel 3 ophæves.

2. § 20, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Afgørelser om refusion efter § 16, stk. 3, og om ansvar for fejludbetaling efter § 16, stk. 4, kan ikke indbringes for Arbejdsmarkedets Ankenævn.«

3. I § 23 udgår », 3«.

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2005.

Stk. 2. Loven har virkning for ansøgninger om SVU, der modtages den 1. januar 2005 eller senere.

Stk. 3. Loven har virkning for ansøgninger om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse til uddannelser, der påbegyndes den 1. januar 2005 eller senere.

Givet på Marselisborg Slot, den 22. december 2004

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Ulla Tørnæs