Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte
(SVU) og lov om forberedende voksenundervisning
(FVU-loven)

(Udvidet adgang til SVU og særligt tilskud til virksomhedsrettet FVU)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), jf. lovbekendtgørelse nr. 654 af 6. juli 2003, som ændret ved § 1 i lov nr. 480 af 9. juni 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 2, indsættes efter »uddannelsestiden«: », herunder om, at mindstekravet til den ugentlige uddannelsestid kan være forskelligt for de uddannelser, der er nævnt i stk. 1, nr. 1-4,«.

2. I § 13, stk. 5, indsættes efter »ledige,«: »om at mindstekravet til den ugentlige nedsættelse af arbejdstiden kan være forskelligt ved beregningen af SVU til de uddannelser, der er nævnt i § 4, stk. 1, nr. 1-4,«.

§ 2

I lov nr. 487 af 31. maj 2000 om forberedende voksenundervisning (FVU-loven), som ændret ved § 61 i lov nr. 145 af 25. marts 2002, § 3 i lov nr. 149 af 25. marts 2002 og § 49 i lov nr. 418 af 6. juni 2002, foretages følgende ændringer:

1. I § 15, stk. 2, 2. pkt., indsættes efter »i henhold«: »til«.

2. I § 16, stk. 3, indsættes som 2. pkt. :

»Der kan herudover til virksomhedsrettede tilbud om forberedende voksenundervisning, der er målrettet ansatte i private og offentlige virksomheder, ydes et særligt tilskud pr. årsdeltager, der deltager i sådan undervisning, ud fra en tillægstakst, der fastsættes på de årlige finanslove.«

3. I § 16, stk. 5, indsættes som 2. pkt. :

»Undervisningsministeren fastsætter regler om administration af særlige tilskud til virksomhedsrettede tilbud om forberedende voksenundervisning, jf. stk. 3, 2. pkt., herunder om betingelserne for tilskud, frister, opgørelse og indberetning af aktiviteten, udbetaling af tilskuddene samt revision af amtsrådets opgørelse og indberetning af aktiviteten.«

4. I § 25, stk. 7, ændres »Rådet om almen voksenundervisning på grundlæggende niveau« til: »Rådet om kortuddannedes fortsatte uddannelse«.

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2005.

Stk. 2. § 1 har virkning for ansøgninger om SVU, der modtages den 1. januar 2005 eller senere.

Givet på Marselisborg Slot, den 22. december 2004

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Ulla Tørnæs