Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om produktionsskoler

(Omlægning af det kommunale bidrag)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 812 af 15. juli 2004, som ændres ved det af Folketinget den 16. december 2004 vedtagne forslag til lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Vejledning via Ungdommens Uddannelsesvejledning, skolernes information og annoncering og elektronisk indberetning af oplysninger til beregning af kommunalt bidag), foretages følgende ændringer:

1. § 13, stk. 1, affattes således:

»For hver deltager, der udløser statstilskud til en produktionsskole, jf. § 11, stk. 1, betaler hjemstedskommunen bidrag til staten pr. årselev med beløb, hvis størrelse fastsættes på de årlige finanslove, for aktiviteten i det finansår, som finansloven vedrører. Ved hjemstedskommune forstås den kommune, i hvilken deltageren ifølge CPR havde bopæl den 5. september i kalenderåret forud for det finansår, hvor aktiviteten afholdes.«

2. § 13, stk. 2, ophæves.

Stk. 3-5 bliver herefter stk. 2-4.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2005.

Stk. 2. Taksten for det kommunale bidrag for aktiviteten i 2004 fastsættes på finansloven for 2005. Denne takst gælder også for aktiviteten i 2005.

Givet på Marselisborg Slot, den 22. december 2004

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Ulla Tørnæs