Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
  Kapitel 1Indledning
  Kapitel 2Pædagogisk psykologisk rådgivning (lovens § 3, stk. 2)
  Kapitel 3Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand (lovens § 25, stk. 1, og tilskudsbekendtgørelsens § 38 og § 40)
  Kapitel 4Henvisning af elever til folkeskolen m.v. (lovens § 3, stk. 3 og 5, og tilskudsbekendtgørelsens § 37)
  Kapitel 5Tilskud til svært handicappede elever (lovens § 25, stk. 2, og tilskudsbekendtgørelsens § 38 og § 40)
  Kapitel 6Amtskommunal betaling (tilskudsbekendtgørelsens §§ 41 - 43)
Bilag 1 Indholdsfortegnelse
Den fulde tekst

Vejledning om tilskud m.v. til specialundervisning, specialpædagogisk bistand og svært handicappede elever (Frie kostskoler)

 

Kapitel 1

Indledning

Reglerne for tilskud m.v. til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand findes i lovbekendtgørelse nr. 870 af 19. august 2004 om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), samt bekendtgørelse nr. 1230 af 18. december 2000 og bekendtgørelse nr. 169 af 17. marts 2003 om tilskud m.v. til frie kostskoler (tilskudsbekendtgørelse). Lov og tilskudsbekendtgørelse kan findes på Undervisningsministeriets hjemmeside www.uvm.dk

Efter lovens § 25, stk. 1, ydes tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til elever med særlige behov.

Efter lovens § 25, stk. 2, ydes tilskud til dækning af ekstraudgifter til lærertimer, praktisk medhjælp og hjælpemidler til elever med svære handicap.

Der kan ikke samtidig ydes tilskud til specialundervisning efter § 25, stk. 1, og § 25, stk. 2, til samme elev.

Hvis en skole med et særligt undervisningstilbud modtager støtte til svært handicappede elever efter § 25, stk. 2, nedsættes elevtallet tilsvarende ved beregning af tilskud til specialundervisning.

Efter lovens § 3, stk. 3 og 5, kan efterskoler henvise elever uanset alder til specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen. Ungdomshøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler kan henvise elever, der ikke er fyldt 18 år ved kursets begyndelse, til specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen. Herudover kan skolerne henvise elever til specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand på en anden fri kostskole eller fri grundskole efter aftale med denne.

Kapitel 2

Pædagogisk psykologisk rådgivning (lovens § 3, stk. 2)

Pædagogisk psykologisk rådgivning i forbindelse med en ansøgning omfatter:

– Vurdering af elevens problemer/behov

– Udarbejdelse af forslag til foranstaltning og anbefaling af ugentligt timetal.

– Eventuelt en rapport

Pædagogisk psykologisk rådgivning udarbejder en udtalelse, som skolen skal anvende i forbindelse med ansøgning til ministeriet. Udtalelsen skal indeholde vurdering af elevens behov for specialundervisning i henhold til lovens § 25, stk. 1, eller § 25, stk. 2. Elevens behov skal vurderes i forhold til den frie kostskoles undervisningstilbud.

Om undervisningen skal henføres til almindelig specialundervisning jf. lovens § 25, stk. 1, eller undervisning af svært handicappede elever jf. lovens § 25, stk. 2, beror på et skøn, hvor handicappets sværhedsgrad, omfang og specialundervisnings indhold indgår.

Elever på efterskoler, der er fyldt 18 år ved kursets begyndelse, og som medregnes i skolens årselevtal, jf. tilskudsbekendtgørelsens § 10, skal betjenes på lige vilkår med øvrige elever i den tidligere skolekommune.

En udtalelse fra pædagogisk psykologisk rådgivning er kun gældende for et skoleår eller et kursus.

Der kan eventuelt indgås aftale mellem den tidligere skolekommune og den kommune, i hvilken den fri kostskole er beliggende, om ydelse af pædagogisk psykologisk rådgivning.

Kapitel 3

Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand (lovens § 25, stk. 1, og tilskudsbekendtgørelsens § 38 og § 40)

Specialundervisning gives til elever med særlige behov, hvis udvikling kræver særlig hensyntagen og støtte, der ikke kan ydes inden for rammerne af skolens almindelige undervisning.

Specialundervisning omfatter ikke lektiehjælp og undervisning i dansk af tosprogede elever.

Til ansøgning om tilskud anvendes de af SUstyrelsen udarbejdede skemaer. Ansøgningen indsendes så vidt muligt inden kursets begyndelse jf. § 40, stk. 3. Optager skolen flere elever, hvortil der søges om tilskud til specialundervisning, bedes ansøgningerne så vidt muligt indsendt samlet.

Hvis en elev kun har behov for specialundervisning i en del af kursusperioden, skal det fremgå af ansøgningen.

For godkendelser der strækker sig over to finansår, beregnes tilskuddet for første skolehalvår med taksten på finansloven i indeværende finansår. Beregningen af tilskud for 2. skolehalvår vil afhænge af kommende års finanslovstakst.

Ansøgninger, som indsendes efter, at skoleåret/kurset er afsluttet, kan ikke komme i betragtning.

Skolen får kun tilskud for det antal hele kursusuger, som eleven har deltaget i, jf. tilskudsbekendtgørelsens § 40, stk. 5.

Afbryder eleven sit ophold før planlagt, eller afbrydes specialundervisningen, skal skolen give besked til ministeriet med angivelse af, antal kursusuger, som eleven har modtaget specialundervisning i.

Tilskuddet anvises månedsvis.

For meget udbetalt tilskud modregnes ultimo december og juli.

Tilskud til skoler med et samlet særligt undervisningstilbud for alle elever (lovens § 25, stk. 1, og tilskudsbekendtgørelsens § 39 og § 40).

Skoler med et samlet særligt undervisningstilbud, skal ikke indsende dokumentation for den enkelte elevs behov, idet tilskuddet ydes på grundlag af skolens undervisningsplan.

Undervisningsplanen skal kun indsendes, hvis der er sket væsentlige ændringer siden sidste ansøgning om tilskud til specialundervisning, eller som følge af krav fra ministeriet/SUstyrelsen.

For godkendelser, der strækker sig over to finansår, beregnes tilskuddet for første skolehalvår med taksten på finansloven i indeværende finansår. Beregningen af tilskud for 2. skolehalvår vil afhænge af kommende års finanslovstakst.

Blandt højskoler ydes tilskuddet kun til Nørgaards Højskoles og Egmont Højskolens særlige undervisningstilbud.

Til brug for endelig beregning af tilskud skal skolen ved skoleårets afslutning indsende oplysninger om det faktiske årselevtal fratrukket evt. de svært handicappede elever, som skolen har modtaget tilskud til i henhold til lovens § 25, stk. 2. Skolens forstander, bestyrelsesformand og revisor skal attestere for oplysningernes rigtighed.

Reguleringen sker på grundlag af indeværende års finanslovstakst, ultimo november.

Kapitel 4

Henvisning af elever til folkeskolen m.v. (lovens § 3, stk. 3 og 5, og tilskudsbekendtgørelsens § 37)

Bestemmelsen giver skolen mulighed for, at henvise elever til tale-høreunder-visning. Bistand i form af ergo/fysioterapi, mobility-kurser m.v. kan dog også komme på tale.

Ministeriet yder ikke tilskud til denne foranstaltning. Det er et anliggende kommunerne imellem (lovens § 3, stk. 4).

Kapitel 5

Tilskud til svært handicappede elever (lovens § 25, stk. 2, og tilskudsbekendtgørelsens § 38 og § 40)

Til ansøgning om tilskud anvendes de af SUstyrelsen udarbejdede skemaer. Ansøgningen indsendes så vidt muligt inden kursets begyndelse jf. § 40, stk. 3. Optager skolen flere elever, hvortil der søges om tilskud til lærertimer, praktisk medhjælp og hjælpemidler, bedes ansøgningerne så vidt muligt indsendt samlet.

Ansøgningen for svært handicappede elever på efterskoler uanset alder samt svært handicappede elever på husholdningsskoler og håndarbejdsskoler, der ikke er fyldt 18 år ved kursets begyndelse, skal vedlægges den frie kostskoles udtalelse om elevens behov samt en udtalelse fra pædagogisk psykologisk rådgivning, der er udarbejdet i henhold til afsnit 2 i denne vejledning.

Den frie kostskoles udtalelse skal indeholde beskrivelse af:

– omfanget af behovet for specialundervisning, praktisk medhjælp og hjælpemidler, på baggrund af f.eks. udtalelse fra elevens tidligere skole

– forslag til anvendelse af det ansøgte tilskud, herunder beskrivelse af, i hvilken undervisning foranstaltningen gives.

For øvrige elever skal ansøgningen vedlægges den frie kostskoles udtalelse om elevens behov samt en udtalelse fra en faglig, sagkyndig person, som er uafhængig af skolen.

Hvis en elev kun har behov for specialundervisning i henhold til § 25, stk. 2, i en del af kursusperioden, skal det fremgå af ansøgningen.

I de tilfælde hvor SUstyrelsen skønner, at den faktiske udgift til svært handicappede elever på efterskoler samt svært handicappede elever på husholdningsskoler og håndarbejdsskoler, der ikke er fyldt 18 år ved kursets begyndelse, overstiger det kommunale takstbeløb, jf. § 49, stk. 2, i folkeskoleloven, sender SUstyrelsen skolens ansøgning og udtalelse samt udtalelse fra pædagogisk psykologisk rådgivning til høring i amtet.

Ansøgninger, som indsendes efter, at eleven har afsluttet skoleåret, kan ikke komme i betragtning.

Afbryder eleven sit ophold før planlagt, eller afbrydes foranstaltningen, der i henhold til § 25, stk. 2, er givet tilskud til, giver skolen besked til SUstyrelsen med angivelse af, hvor mange kursusuger eleven har modtaget støtteforanstaltning, jf. tilskudsbekendtgørelsens § 40, stk. 5.

Tilskuddet anvises månedsvis.

For meget udbetalt tilskud modregnes ultimo december og juli.

Administrationen foregår ved hjælp af edb. Der er derfor fastsat de nødvendige registerforskrifter for behandlingen af personfølsomme oplysninger.

Tilskud opdeles i:

– løntimer (højskoler)

– arbejdstimer (efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler)

– timer til praktisk medhjælp (personlig assistance til praktiske problemer i forbindelse med selve undervisningen, dog ikke til hjemmehjælp)

– hjælpemidler i forbindelse med undervisningen, herunder tolk til døve.

Tilskud til lærertimer beregnes ud fra én sats for hver skoleform. Tilskudssatser fastsættes pr. finansår.

Folkehøjskoler: 1/543 af lønnen på skalatrin 33, stedtillægssats III, pr. løntime.

Efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler: 1/1680 af lønnen på skalatrin 31, stedstillægssats III, pr. arbejdstime.

Tilskud til praktisk medhjælp beregnes ud fra timelønnen for pædagogiske medhjælpere ved skoler, børnehaver og fritidshjem for personer med vidtgående fysiske og psykiske handicap, løntrin 11, gruppe 1, tillagt 12,5% feriepenge.

Søges der om tilskud til anskaffelse eller leje af hjælpemidler, skal det bekræftes, at eleven ikke allerede har det pågældende hjælpemiddel. Det skal endvidere dokumenteres, at det ikke er muligt at låne dette f.eks. på den kommunale/amtskommunale hjælpemiddelcentral. Ansøgningen skal vedlægges en udtalelse fra en sagkyndig person, om hjælpemidlets anvendelighed for eleven og et overslag over anskaffelsesprisen /lejeudgiften.

Søges der om tilskud til reparation af et hjælpemiddel, skal ansøgningen være bilagt kommunens/amtets accept af udgiften.

Bygningsmæssige foranstaltninger godkendes ikke som hjælpemidler.

Tilskud til godkendte hjælpemidler til svært handicappede elever udbetales efter indsendelse af dokumentation for den afholdte udgift.

Anvendelse af hjælpemidler

Har kommunen/amtet i forvejen det nødvendige hjælpemiddel, anmodes der om, at dette også anvendes på de frie skoler med henblik på ikke at øge de offentlige udgifter unødigt. Hjælpemidler bliver sædvanligvis ikke skolens ejendom, men følger så vidt muligt eleven.

Kapitel 6

Amtskommunal betaling (tilskudsbekendtgørelsens §§ 41 - 43)

Staten opkræver amtet for den del af den faktiske udgift, der overstiger det kommunale takstbeløb vedrørende svært handicappede elever uanset alder på efterskoler samt de svært handicappede elever på husholdningsskoler på håndarbejdsskoler, der ikke er fyldt 18 år ved kursets begyndelse.

Den faktiske udgift beregnes på baggrund af skoleåret, der slutter i finansåret. Opgørelsestidspunktet er den 31. marts.

Det betyder, at for ansøgninger om tilskud til svært handicappede elever der godkendes i perioden 1. april - 31. juli, vil ministeriet først i det efterfølgende finansår opkræve amtet.

 

SUstyrelsen, den 1. juli 2003

Annelise BasseBilag 1

Indholdsfortegnelse

1. Indledning

2. Pædagogisk psykologisk rådgivning

3. Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Skoler med et samlet særligt undervisningstilbud for alle elever

4. Henvisning af elever til folkeskolen m.v.

5. Tilskud til svært handicappede elever

6. Amtskommunal betaling

 

Spørgsmål om vejledningens indhold kan rettes direkte til SUstyrelsen, SPS-enheden Annelise Basse på tlf. nr. 3326 8518 / fax 3396 8566

 

Denne vejledning og ansøgningsskema kan findes på Undervisningsministeriets hjemmeside.

 

SUstyrelsen

SPS-enheden

9. udgave

juli 2003