Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Timelønnen for timelærere der forbliver på hidtidigt lønsystem
Den fulde tekst

Cirkulære om løn- og ansættelsesvilkår for timelærere ved erhvervsskoler (handelsskoler og tekniske skoler)

 

Efter bemyndigelse fra Finansministeriet og drøftelse med COII (HL og DTL) fastsættes følgende:

Ansættelse

§ 1. Timelærere ansættes for en periode ad gangen, dog maksimalt 47 uger i 52 på hinanden følgende uger. Ansættelsesvilkårene meddeles skriftligt.

Arbejdstid

§ 2. Arbejdstiden for timelærere ved tekniske skoler kan højst udgøre 839 timer årligt.

§ 3. Timelærere er omfattet af Finansministeriets cirkulære af 25. juni 1999 om arbejdstid for lærere ved erhvervsskoler med undtagelse af

§ 13, stk. 1, pkt. 3, 4, 6, 9, 10 om arbejdstidsopgørelse

§ 15: overførsel af under-/overtimer

§ 16, stk. 3: om afspadsering

§ 18: fridage

§ 20: ferie

§ 21: konvertering af afspadsering til omsorgsdage.

Aflønning

§ 4. Timelærere aflønnes pr. arbejdstime med en basisløn svarende til en kvotadel af årslønnen for fastansatte på basisløntrin 1 med tilhørende tillæg, jf. §§ 3 og 4 i aftale af 27. november 1999 om nyt lønsystem for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved erhvervsskoler. For lærere med mindst 4 års anciennitet svarer basislønnen til en kvotadel af årslønnen på basisløntrin 5 med tilhørende tillæg.

Stk. 2. For de i § 3, stk. 3 i aftale af 27. november 1999 om nyt lønsystem for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved erhvervsskoler nævnte lærere, svarer basislønnen til en kvotadel af årslønnen for fastansatte på basisløntrin 2 med tilhørende tillæg. For sådanne lærere med mindst 4 års anciennitet svarer basislønnen til en kvotadel af årslønnen på basisløntrin 6 med tilhørende tillæg.

Stk. 3. Kvotadelen udgør 47/52 af årslønnen divideret med 1680. Denne timeløn forhøjes med 1%.

Stk. 4. Arbejdstiden udgør det antal timer, der ved ansættelsen er truffet aftale om. Eventuel merbeskæftigelse godtgøres i henhold til arbejdstidsaftalen, § 2, stk. 3, og § 16 stk. stk. 2.

Stk. 5. Ved ansættelsen tillægges timelæreren anciennitet efter samme regler som gælder for tjenestemandslignende ansatte lærere. Timelærere, som er ansat i 47 uger, optjener lønanciennitet, som om vedkommende havde været ansat hele året.

§ 5. Timelærere, der aflønnes med basisløn, kan tildeles tillæg for kvalifikationer, funktioner og resultatløn efter samme principper som for fastansatte lærere.

§ 6. Timelønnen udbetales månedsvis bagud. Lønnen fordeles ligeligt over ansættelsesperioden. Hvis der mellem skolen og den pågældende timelærer er enighed om det, kan lønnen dog beregnes på grundlag af antallet af arbejdstimer i den pågældende måned.

Overgangsordning

§ 7. Overgang til basislønsystemet er frivilligt for timelærere, der i perioden 1. august 1999 til 30. juni 2000 var ansat ved skolen, og som havde flere end 400 arbejdstimer i denne periode.

Stk. 2. Sådanne timelærere kan skriftligt meddele, at de ønsker at overgå til nyt lønsystem pr. 1. august 2000 og pr. 1. august de følgende år. Overgang til basislønsystemet kan herudover kun ske i forbindelse med, at der aftales tillæg til den pågældende timelærer efter § 5.

§ 8. Timelærere, der ikke overgår til basislønsystemet, aflønnes fortsat efter det hidtidige lønsystem, jf. bilag 1. Timelønnen efter det hidtidige lønsystem forhøjes med 1%.

§ 9. Timelærere, der overgår til basislønsystemet, aflønnes efter §§ 4 og 5. Hvis den samlede løn ved indplacering på henholdsvis basisløntrin 5 og 6 inkl. eventuelle varige tillæg efter § 5 er lavere end den hidtidige samlede faste løn, ydes et tillæg til udligning af forskellen.

Pension (handelsskoler)

§ 10. Den pensionsgivende løn for timelærere ved handelsskoler udgør

– basislønnen og tilhørende pensionsgivende tillæg, jf. § 4

– funktions- og kvalifikationstillæg, jf. § 5, i det omfang tillægget er pensionsgivende.

– udligningstillæg, jf. § 9, i det omfang tillægget erstatter hidtil pensionsgivende løndele.

Stk. 2. Den pensionsgivende løn for timelærere, der ikke overgår til basislønsystemet, udgør den forhøjede timeløn fastsat efter det hidtidige lønsystem, jf. § 8.

§ 11. Skolen indbetaler pensionsbidrag af basislønnen og pensionsgivende tillæg til COII s pensionsordning i PFA Pension.

Stk. 2. Egetbidraget udgør 5 % og arbejdsgiverbidraget udgør 10 %. Forinden pensionsbidraget beregnes, forhøjes den pensionsgivende løn til 100/95 , således at det samlede bidrag udgør 15 %.

Opsigelse

§ 12. Ansættelsesforholdet ophører ved udløbet af den aftalte ansættelsesperiode.

Stk. 2. Timelæreren kan opsige ansættelsesforholdet med 1 måneds varsel til udgangen af en måned.

Stk. 3. Skolen kan i de første 6 måneder opsige ansættelsesforholdet med 1 måneds varsel. Herefter forhøjes varslet til 3 måneder. Opsigelsen skal begrundes og meddeles skriftligt senest den sidste i den måned, efter hvis udløb opsigelsesvarslet begynder at løbe.

Sygdom, graviditet og ferie

§ 13. Der ydes løn under sygdom inden for ansættelsesperioden.

§ 14. Såfremt en timelærers sygdom strækker sig ud over det tidspunkt, til hvilket denne med lovligt varsel kunne opsiges i henhold til § 12, stk. 3, skal skolen meddele opsigelse med 1 måneds varsel.

§ 15. En timelærer, der er gravid, skal give skolen meddelelse herom senest 3 måneder før den forventede fødsel.

§ 16. Til timelærere, der ikke er fuldtidsansat andetsteds, og som har haft ansættelser ved skolen, som sammenlagt udgør mindst et år, ydes der løn under fravær som følge af barsel eller adoption efter de for statens tjenestemænd gældende regler. Løn under barsel og adoption kan dog længst ydes indtil ansættelsesperiodens udløb.

§ 17. Til timelærere, der er deltidsbeskæftigede andetsteds, og som inkl. den timelønnede beskæftigelse har mere end fuld beskæftigelsesgrad, ydes der alene løn under barsel og adoption svarende til fuld beskæftigelsesgrad.

§ 18. Der tilkommer timelærere frihed efter ferieloven. Timelærere optjener feriegodtgørelse med 12,5%, som indbetales kvartalsvis eller månedsvis til FerieKonto.

Efterløn

§ 19. Efterløn betales efter Funktionærlovens regler, jf. lovens § 8.

Gruppelivsordning

§ 20. Timelærere er omfattet af gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv

IIkrafttræden mv.

§ 21. Cirkulæret har virkning fra den 1. august 2000.

Stk. 2. Samtidig bortfalder

– Undervisningsministeriets cirkulære af 8. december 1995 om ansættelse, aflønning mv. af timelærere ved erhvervsskolerne (tekniske skoler).

– Undervisningsministeriets cirkulære af 8. december 1995 om ansættelse, aflønning m.v. af timelærere ved erhvervsskolerne (handelsskoler).

– Undervisningsministeriets cirkulæreskrivelse af 17. juni 1992 om pensionsordning for kvotalønnede timelærere ved handelsskolerne.

Undervisningsministeriet, den 30. juni 2000

Allan Jahnsen
Eksp.sekr.Bilag 1

Timelønnen for timelærere der forbliver på hidtidigt lønsystem

Handelsskoler

Timelønnen efter det hidtidige lønsystem udgør en kvotadel af årslønnen for fastansatte i de pågældende lønrammeforløb med tilhørende tillæg. Kvotadelen udgør 47/52 divideret med 1680. Timelønnen reduceres med 12,5 % såfremt den pågældende ikke

– har påbegyndt en af Undervisningsministeriet godkendt pædagogisk uddannelse

– har godkendt undervisningskompetence

– er timelærer inden for specialefag i erhvervsuddannelserne.

Oprykning til aflønning efter højere skalatrin sker med 2-årige intervaller.

Tekniske skoler

Timelønnen efter det hidtidige lønsystem udgør en kvotadel af årslønnen for fastansatte i de pågældende lønrammeforløb med tilhørende tillæg. Kvotadelen udgør 47/52 divideret med 1680. Timelønnen reduceres med 15 %. Oprykning til aflønning efter højere skalatrin sker med 2-årige intervaller.