Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Bilag 2
Den fulde tekst

Vejledning til bekendtgørelse nr. 1070 af 4. november 2004 om lageruddannelsen

 

Forord

Uddannelsesbekendtgørelsen og denne tilhørende, autoritative vejledning udgør sammen med de generelle og tværgående regler det samlede forskriftsmæssige grundlag for skolernes og de lokale uddannelsesudvalgs arbejde med de lokale undervisningsplaner m.v. jf. hovedbekendtgørelsens § 3.

Den til enhver tid gældende vejledning for en erhvervsuddannelse vil ligesom de gældende love og bekendtgørelser være at finde i Retsinformation, som er statens juridiske online informationssystem for love og regler. Adgang hertil fås fx via ministeriets hjemmeside på web-adressen: http://us.uvm.dk/erhverv/lov/bek_vejl. Erhvervsskolerne informeres om nye vejledninger via e-mail.

Uddannelsesbekendtgørelse og vejledning er udarbejdet i tæt samarbejde med det faglige udvalg og udstedt af Undervisningsministeriet.

Denne vejledning erstatter vejledning nr. 9406 af 29.07.2004

Opmærksomheden henledes især på følgende ændringer:

1) Specialerne hedder nu: Lager og transport, Lager og logistik og Lager og proces.

2) Uddannelsen er blevet trindelt. Første trin varer 1½ år, heraf 1 år på hovedforløbet. Efter trin et opnår eleven kompetence som lagermedhjælper. Virksomhed og elev kan nu indgå uddannelsesaftale der kun omfatter trin 1.

3) Der er indsat nye mål- og rammebeskrivelser for såvel område-, bundne- og valgfri specialefag.

4) Elever i specialet ”Lageroperatør med speciale transport” gennemgår nu undervisning i overensstemmelse med og opnår de grundlæggende kvalifikationer, som kræves i EU direktiv L226/4, »Om grundlæggende kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for førere af visse køretøjer, der benyttes til godstransport og personbefordring ad vej”, artikel 5.

Den tidligere vejledning kan anvendes for elever omfattet af en overgangsordning efter bekendtgørelsens ikrafttrædelsesbestemmelser.

Kapitel 1

Uddannelsen

Til bekendtgørelsens §§ 1 - 4

Lageruddannelsen er integreret med de øvrige uddannelser inden for transportområdet. Den har således fælles grundforløb med uddannelserne som redder, buschauffør, postoperatør, lufthavnsoperatør, chauffør og togklargører. Endvidere er der en lang række valgfrie specialemoduler, som er fælles.

I lageruddannelsen er der nu tre specialer. En af årsagerne til dette har været at skabe uddannelser til faglært niveau, som ikke nødvendigvis indeholdt erhvervelse af kørekort til lastbil. Et andet motiv har været at skabe uddannelser, som var mere målrettet det meget differentierede beskæftigelsesområde, som lageruddannelsen traditionelt har omfattet, både for at skabe flere praktikpladser, men også for at imødekomme erhvervets behov.

Den færdiguddannede elev har opnået personlige kvalifikationer, som gør vedkommende i stand til at forstå betydningen af at arbejde omhyggeligt og systematisk. Endvidere kan eleven demonstrere samarbejdsevne, selvstændighed, sikkerheds- og ansvarsbevidsthed i arbejdet.

Kapitel 2

Uddannelsens varighed og struktur m.v.

Til bekendtgørelsens §§ 5 – 11

Model for uddannelsens struktur:

Uddannelsen inkl. grundforløbet varer i alt 3 år. Der vedlægges en grafisk model af strukturen for hvert af specialerne.

Skole- og praktikperioder:

Grundforløb

Hovedforløb

evt.

Praktik

20

Uger

Praktik

6

Uger

Praktik

5,4

Uger

Praktik

6

Uger

Praktik

9,6

8,6*

Praktik

4

Uger

evt.

Praktik

Trin 1 som Lagermedhjælper

Specialeuddannelse

Obligatoriske og valgfri specialefag (* 1 - lager- & logistik/ proces) kan placeres frit i forløbet, dog under hensyntagen til elevens forudsætninger, forudgående erfaring og den nødvendige progression samt virksomhedens særlige krav til sikkerhedsuddannelse.

Trin 1 i hovedforløbet giver eleven grundlæggende kvalifikationer til at bestride jobbet som lagermedhjælper. Trin 1 har en samlet varighed på 1 år efter kontraktindgåelsen.

Særlige forløb og merit

I bekendtgørelsen er det fastlagt, at der findes tre modeller særligt tilrettelagte forløb:

- som afkortet forløb (§ 7)

- som meritmodel – Meritvejen (§ 8)

- som særligt tilrettelagte forløb (§ 9)

Afkortet forløb (§ 7)

Eleverne har ofte afprøvet andre uddannelser uden at gennemføre dem, har været i militæret og har erfaring med at være på en arbejdsplads. Den målgruppe, der sigtes på, har derimod ikke særlig erfaring fra transportbranchen og kan derfor ikke gå Meritvejen.

For at motivere dem til at vælge denne nye ordning er det vigtigt:

- at de ikke nødvendigvis skal gennem et grundforløb

- at de ansættes i en virksomhed fra starten og hurtigt efter starter deres egentlige transportuddannelse

- at de tilbydes en kort og koncentreret uddannelsesperiode, men med et normalt svendebrev ved afslutningen

Der foretages en kompetenceafklaring, således at de stort set alle kan starte direkte på hovedforløb. Følgende betingelser skal være opfyldt: Eleven

- har haft kørekort, kategori B i mindst 3 år og

- har gennemført et grundforløb til en erhvervsuddannelse eller

- har gennemført anden ungdomsuddannelse af mindst 1 år varighed

Herefter tages de skolemoduler og svendeprøvemodulet, som er lig de unges forløb. Dette forløb for ældre unge gennemføres på 1½ år, mod de unges 2½ år. Der er altså tale om afkortning af praktiktiden i uddannelsen, ikke den obligatoriske skoleuddannelse.

Det er virksomheden og eleven i fællesskab, der skal vælge denne ordning. Hvis de er enige - og eleven opfylder betingelserne - kan uddannelsestiden afkortes uden det faglige udvalgs godkendelse.

Meritmodellen – Meritvejen (§ 8)

Målgruppe : Personer med minimum 4 års relevant erhvervserfaring inden for transportområdet og fyldt 25 år, omfatter en målgruppe, som består af velkvalificerede transportarbejdere. Med dette menes transportmedarbejdere, der besidder mange kvalifikationer, formelle som uformelle, indenfor både faglige og almene områder.

Kvalifikationer kan være opnået på følgende måde:

- Personer, der har afsluttet Folkeskolen på 10. klasse (udvidet niveau) - eller som har mere end 10 års skolegang bag sig. Derfor vil det ikke være usædvanligt at målgruppen er i besiddelse af kvalifikationer som vil kunne udløse merit i forhold til grundfagene.

- Personer, som i forvejen har gennemført en faglig uddannelse inden for andre faglige områder. Der vil her være tale om primært uddannelser inden for mekanikerområdet, handel & kontor samt bygge & anlæg.

- Personer, som har tilegnet sig væsentlig transportfaglige kvalifikationer via AMU-uddannelser.

- Personer, der gennem arbejdslivserfaring har tilegnet sig praktisk talt alle de praktiske færdigheder - inklusiv det at løse mange og komplicerede problemer/transportløsninger.

- Personer, der via deres fritids- og arbejdsliv har tilegnet sig almene kvalifikationer inden for eksempelvis dansk, matematik eller sprog der overstiger erhvervsuddannelsens grundfagsniveauer. Dette kan eksempelvis være sket gennem foreningsarbejde, fagligt arbejde, aftenskoler og mange andre steder.

Selvom der er tale om velkvalificerede elever, kan der naturligvis stadigvæk være områder, hvor eleven har brug for at erhverve sig almene kvalifikationer. Det kan ske gennem eksempelvis et særligt alment fagmodul inden for rammerne af erhvervsuddannelseslovens § 16.

Hvad kan give merit:

Når der er tale om meritmodellen, kan der gives merit både i forhold til formelt erhvervede kvalifikationer samt i forhold til uformelt erhvervede kvalifikationer. Med det menes, at man både kan få merit for de kvalifikationer der er opnået i et uddannelsessystem, og de kvalifikationer der er opnået på anden vis - det vil sige uden for uddannelsessystemet. Der kan således tildeles merit ud fra:

- Erhvervserfaring, hvorunder kvalifikationer kan være tilegnet eksempelvis gennem sidemandsoplæring.

- Uddannelseserfaring. Dokumenteret og afsluttet uddannelse inden for AMU-systemet eller inden for andre uddannelsessystemer.

- Andre kvalifikationer erhvervet uden for uddannelsessystemet.

For at meritering kan foretages, skal flg. iagttages:

a) Dokumenteret uddannelseserfaring kan umiddelbart godskrives.

b) Erhvervserfaring kan afdækkes gennem kvalifikationsafprøvning.

Til dette formål har TUR udarbejdet et særligt afklaringsværktøj, hvor alle område- og specialefagene i erhvervsuddannelsen er oplistet i målbar form i forhold til tilsvarende AMU-uddannelser. Herefter er uddannelsesmålene omskrevet til reelle kvalifikationer.

TURs afklaringsværktøj kan både anvendes til interview af meritansøgeren samt i konkret afprøvning af såvel praktiske som teoretiske kvalifikationer.

Forudsætninger for at meritforløb for erfarne kan gennemføres:

Forudsætninger for meritforløb er fastsat i uddannelsesbekendtgørelsen.

Det individuelle meritforløb, jf. § 8 skal have en varighed på minimum 4 måneder og normalt en maksimum varighed på 12 måneder inkl. afsluttende skoleperiode med svendeprøven.

Der er ingen trinafstigning på Meritvejen, idet eleven på dette forløb må forventes at have kvalifikationer, som på nogle områder er højere end dem, der ligger i afstigningsniveauet på trin 1.

Skoleuddannelsen under Meritvejen kan normalt ikke overstige 12 uger, inklusive det 4-ugers svendeprøvemodul. Der skal normalt være sammenhæng mellem varigheden af uddannelsesaftalen og skoleuddannelsen.

Desuden er det en forudsætning, at der indgås en uddannelsesaftale med en godkendt virksomhed. Endvidere skal der gennemføres en individuel kvalifikationsvurdering.

Den individuelle kvalifikationsvurdering/afklaring sker gennem følgende 3 faser:

1. Der skal ske en afklaring af:

a. Faglige kvalifikationer

b. Almene kvalifikationer

c. Personlige kvalifikationer

2. Tilkendelse af merit

3. Uddannelsesvejledning.

Til brug for den individuelle kvalifikationsvurdering/afklaring har TUR udarbejdet en særlig logbog. Der henvises i øvrigt til den uddybende vejledning som er udarbejdet af TUR.

Særligt tilrettelagte forløb (§ 9)

Forløbet indeholder de samme mål som den ordinære erhvervsuddannelse, men tilrettelægges som et særligt forløb for hvert hold.

Det særligt tilrettelagte forløb varer normalt 2 år, men kan i særlige tilfælde forlænges, således at det varer 2 ½ år. Det drejer sig om tilfælde, hvor både eleverne og deres virksomheder er enige om dette.

Forløbet kan tillige tilrettelægges, således at det kun omfatter afstigningen som Lagermedhjælper. Forløbet vil i dette tilfælde normalt have en varighed på 1 år.

Hvis forløbet indgår i rotationsordninger eller lignende, er det af betydning at kunne placere skoleperioderne over et længere forløb, og i sådanne tilfælde anbefales en varighed på 2 ½ år.

Det er det lokale uddannelsesudvalg, som har kompetencen til at forlænge uddannelsen.

Merit i særligt tilrettelagte forløb

( bilag 1, tabel 1)

I forbindelse med gennemførelse af særligt tilrettelagte forløb kan der tildeles merit for allerede erhvervede kvalifikationer. Tildelingen af merit skal gives ved uddannelsens start. Der skal derfor gennemføres vejledende samtaler med eleverne før uddannelsen påbegyndes med henblik på at afdække allerede erhvervede kvalifikationer og ikke mindst at sammensætte hold, der har en ensartet merit.

Særligt tilrettelagte forløb har som forudsætning, at eleverne følges ad gennem hele uddannelsen. Derfor er det nødvendigt med ensartede forudsætninger og dermed ensartet merit på de enkelte hold.

I de tilfælde, hvor en voksenlærling ikke er i besiddelse af de samme kvalifikationer som de øvrige på holdet, skal skolen sørge for at bringe eleven op på det tilsvarende niveau. Dette kan som regel lade sig gøre ved at visitere til et eller flere AMU-kurser eller ved anvendelse af bekendtgørelsens § 9.

Skolerne skal være opmærksomme på, at certifikater og kørekort, der ikke er taget som en branchespecifik uddannelse, tildeles en mindre merit, end hvis det er taget i forbindelse med en arbejdsmarkedsuddannelse. Med andre ord gives der mindre merit for erhvervelse at kørekort D, hvis dette er taget ved en privat kørelærer eller ved militæret, idet denne type kvalifikation normalt ikke indeholder faglige chaufførkvalifikationer.

I tilfælde af, at der til et og samme hold visiteres elever, der har taget deres kørekort og certifikater under forskellige ordninger (AMU-kurser kontra private kørelærere/militær), bør den gruppe af voksne, som ikke har AMU-kurser, som minimum gennemføre uddannelsen til ”Hvidt Kvalifikationsbevis” for på denne måde at få den samme merit som de øvrige.

Merit for andre branchespecifikke uddannelser

I forbindelse med tildeling af merit skal skolerne være opmærksomme på, at dette forudsætter at de kvalifikationer, som den ”gamle” uddannelse rettede sig mod, ikke er forældede.

Hvis en elev ønsker afkortning af uddannelsen - enten på grundlag af opnået skolemerit eller praktisk erfaring inden for faget - skal dette ansøges inden uddannelsesaftalen træder i kraft. TUR vil normalt ikke godkende anmodninger om afkortning, som fremsendes når uddannelsen er i gang.

Kapitel 3

Skoleundervisningen og praktikuddannelsen m.v.

Til bekendtgørelsens §§ 12 - 22

En erhvervsuddannelse inden for lagerområdet kan give adgang til den korte videregående uddannelse som transportlogistiker, når den suppleres med følgende enkeltfag:

- Engelsk B

- Tysk C

- Matematik C

Samme adgangskrav vil være gældende til akademi-merkonomuddannelsen inden for International Transport & Logistik, der tilbyder efteruddannelse for faglærte lagerfolk på aftenskolebasis.

Skoleundervisningen

Område- og specialefagenes slutmål er i det følgende beskrevet på følgende tre niveauer*:

De tre niveauer:

Begynderniveau.

Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra en kendt. problemstilling eller kan udføre en mere kompliceret aktivitet under vejledning.

På dette niveau lægges der vægt på følgende personlige kvalifikationer : Lyst til at sætte sig ind i uddannelsens fundamentale kundskabs- og færdighedsområder og til at udvikle ansvarlighed samt grundlag for fortsat læring. På begynderniveauet grundlægges ligeledes selvstændighed i opgaveløsning.

Rutineniveau.

Eleven kan planlægge og gennemføre en opgave/aktivitet eller løse et problem i rutine- og/eller kendte situationer og omgivelser - alene og i samarbejde med andre.

På dette niveau lægges der vægt på følgende personlige kvalifikationer : Evne til selvstændigt at sætte sig ind i mere komplicerede problemstillinger og til at kommunikere med andre om løsningen heraf. Yderligere lægges der vægt på fleksibilitet og omstillingsevne.

Avanceret niveau.

Eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave/aktivitet eller løse et problem også i ikke rutine situationer - alene og i samarbejde med andre - under hensyntagen til opgavens art.

På dette niveau lægges der vægt på følgende personlige kvalifikationer : Evne til at tage selvstændigt ansvar og vise initiativ til selv at formulere og løse faglige og sociale opgaver og problemer. Yderligere lægges der vægt på kvalitetssans og kreativitet.

* Der er ikke angivet niveau for fag, som er kørekort og certifikater.

Grundforløbet

Grundforløbet indeholder områdefag, der er særlige for hovedforløbet med følgende niveau, vejledende uddannelsestid samt supplerende mål og indhold:

Surring/stuvning og af-/pårigning

Niveau

Begynder

Varighed

0,7 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven kan medvirke til at håndtere og surre almindelige godstyper på lastbiler, påhængsvogne eller andre køretøjer.

Eleven kan medvirke til at foretage almindelig af-/pårigning med presenning.

Merit

 

Introduktion til kranarbejde

Niveau

Begynder

Varighed

0,6 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven har kendskab til de generelle regler om sikkerhed i forbindelse med kranarbejde.

Eleven kan under opsyn operere ikke-certifikatkrævende kraner på en betryggende måde.

Merit

 

Introduktion til gaffeltruck

Niveau

Begynder

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven kan, under opsyn på en sikker og forsvarlig måde føre gaffeltruck, hvortil der kræves certifikat (B), i normalt forekommende arbejdssituationer.

Eleven kan foretage dagligt starteftersyn på gaffeltruck.

Eleven gennemgår trafikforberedende undervisning, som inden for en virksomheds område sætter eleven i stand til på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde at føre og betjene transportredskaber, herunder gaffeltruck, på en måde, så der udvises kendskab til almindelig trafik og færdselsadfærd.

Eleven er bekendt med kravene til at bestå certifikatprøven og har afprøvet sine evner i forhold til den teoretiske del af certifikatprøven.

Merit

 

Anhugning

Niveau

Begynder

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven har grundlæggende viden om anhugningsteori og kranbetjening.

Eleven har kendskab til de generelle regler om sikkerhed og signalgivning vedrørende anhugning.

Eleven kan foretage enkle anhugningsopgaver blandt andet ved hjælp af signaler fra kranfører.

Ny på lager

Niveau

Begynder

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven kan udføre almindeligt forekommende arbejdsopgaver på et lager blandt andet ved hjælp af gaffeltruck og andet håndteringsudstyr.

Eleven kan udføre og deltage i lagerstyring ved normalt forekommende lagerarbejde, herunder modtage og efterse forskellige lastbærere for skader og anvende almindelige dokumenter, papirer mv.

Eleven kan betjene virksomhedens interne og eksterne kunder korrekt.

Eleven kan på begynderniveau anvende edb som arbejdsredskab.

Ny i lastbilen

Niveau

Begynder

Varighed

0,7 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven kan foretage grundlæggende manøvrering med lastbil, herunder bakning ved hjælp af spejle.

Eleven kan foretage almindeligt dagligt starteftersyn, herunder udbedre mindre driftsfejl og foretage fejlmeldinger.


Fagplan for uddannelsen

Skoleundervisningen omfatter grundfag, områdefag, specialefag og valgfag med følgende fordeling på skoleperioderne:

Lager & transport

EUD 2005

 

Trin 1, lagermedhjælper

 

 

 

 

 

 

Grundforl

LA1

LA2

LA3

Specialer

Svendeprøv

 

Skoleperioder

 

1

2

3

4

5

Grundfag

uger

Timer

Dage

 

 

 

 

 

 

Samfundfag E

3,0

111

15

 

56

 

 

 

56

Samfundsfag, niveau F1)

1,5

 

 

 

56

 

 

 

 

Sundhed1)

1,0

37

5

 

 

37

 

 

 

Førstehjælp + brand.

0,5

18,5

2,5

18,5

 

 

 

 

 

Informationsteknologi F

2,0

74

10

37

 

 

 

 

37

Dansk F

2,0

74

10

74

 

 

 

 

 

Naturfag F

2,0

74

10

74

 

 

 

 

 

Fremmedsprog F1)

2,0

74

10

 

 

37

37

 

 

Arbejdsmiljø

1,0

37

5

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Områdefag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Køretøjets vedligehold og motorlære

2,5

93

13

93

 

 

 

 

 

Introduktion til færdselslære

1,0

37

5

37

 

 

 

 

 

Familiefag

5,0

185

25

185

 

 

 

 

 

Surring/stuvning og af- og pårigning

0,7

26

4

26

 

 

 

 

 

Introduktion til gaffeltruck

1,0

37

5

37

 

 

 

 

 

Anhugning

1,0

37

5

37

 

 

 

 

 

Introduktion til kranarbejde

0,6

22

3

22

 

 

 

 

 

Ny på lager

1,0

37

5

37

 

 

 

 

 

Ny i lastbilen

0,7

26

4

26

 

 

 

 

 

Hovedforløb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaffeltruck, certifikat B

1,4

52

7,0

 

52

 

 

 

 

Køreuddannelse, kategori B

1,6

59

8

 

59

 

 

 

 

Praktisk lager

1,0

37

5

 

37

 

 

 

 

Enhedslaster

1,0

37,0

5,0

 

37

 

 

 

 

Oplagring og forsendelse af farligt gods

1,0

37

5

 

 

37

 

 

 

Edb-lagerstyring

2,0

74

10

 

 

37

37

 

 

Kundebetjening-lager

0,6

22

3

 

 

22

 

 

 

Lastsikring og stuvning af gods

0,6

22

3

 

 

22

 

 

 

Logistik og samarbejde

1,0

37

5

 

 

 

37

 

 

Lagerøkonomi

1,0

37

5

 

 

 

37

 

 

Kvalitetsstyring

1,0

37

5

 

 

 

37

 

 

Time-, sags- og ressourcestyring

0,6

22

3

 

 

 

22

 

 

Internationale forhold og branchekendskab

0,2

7

1

 

 

 

 

 

7

Bundne Specialefag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Køreuddannelse, kategori C

1,6

59

8,0

 

 

 

 

59

 

Grundlæggende kvalifikationsuddannelse

8,0

296

40,0

 

 

 

 

296

 

Afsluttende eksamen (Svendeprøve)

0,5

18,5

2,5

 

 

 

 

 

18,5

Valgfrie specialefag

0,0

0

0,0

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valgfag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valgfag i alt

0,9

33

4,5

 

 

4

0

 

29

Grundfag i alt

13,5

499,5

26,5%

241

56

74

37

0

93

Områdefag i alt

26,5

979,9

52,0%

500

185

118

170

0

7

Specialefag i alt

10,1

373,7

19,8%

0

0

0

0

355

19

Valgfag i alt

0,9

33,0

1,7%

0

0

4

0

0

29

TOTAL

51

1886

100,0%

740

241

196

207

355

147

 

51,0

 

 

20,0

6,5

5,3

5,6

9,6

4,0

Trin 1, lagermedhjælper


 

Lager & logistik

EUD 2005

 

Trin 1, lagermedhjælper

 

 

 

 

 

 

Grundforl

LA1

LA2

LA3

Specialer

Svendeprøv

 

Skoleperioder

 

1

2

3

4

5

Grundfag

uger

Timer

Dage

 

 

 

 

 

 

Samfundfag E

3,0

111

15

 

56

 

 

 

56

Samfundsfag, niveau F1)

1,5

 

 

 

56

 

 

 

 

Sundhed1)

1,0

37

5

 

 

37

 

 

 

Førstehjælp + brand.

0,5

18,5

2,5

18,5

 

 

 

 

 

Informationsteknologi F

2,0

74

10

37

 

 

 

 

37

Dansk F

2,0

74

10

74

 

 

 

 

 

Naturfag F

2,0

74

10

74

 

 

 

 

 

Fremmedsprog F1)

2,0

74

10

 

 

37

37

 

 

Arbejdsmiljø

1,0

37

5

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Områdefag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Køretøjets vedligehold og motorlære

2,5

93

13

93

 

 

 

 

 

Introduktion til færdselslære

1,0

37

5

37

 

 

 

 

 

Familiefag

5,0

185

25

185

 

 

 

 

 

Surring/stuvning og af- og pårigning

0,7

26

4

26

 

 

 

 

 

Introduktion til gaffeltruck

1,0

37

5

37

 

 

 

 

 

Anhugning

1,0

37

5

37

 

 

 

 

 

Introduktion til kranarbejde

0,6

22

3

22

 

 

 

 

 

Ny på lager

1,0

37

5

37

 

 

 

 

 

Ny i lastbilen

0,7

26

4

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovedforløb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaffeltruck, certifikat B

1,4

52

7,0

 

52

 

 

 

 

Køreuddannelse, kategori B

1,6

59

8

 

59

 

 

 

 

Praktisk lager

1,0

37

5

 

37

 

 

 

 

Enhedslaster

1,0

37,0

5,0

 

37

 

 

 

 

Oplagring og forsendelse af farligt gods

1,0

37

5

 

 

37

 

 

 

Edb-lagerstyring

2,0

74

10

 

 

37

37

 

 

Kundebetjening-lager

0,6

22

3

 

 

22

 

 

 

Lastsikring og stuvning af gods

0,6

22

3

 

 

22

 

 

 

Logistik og samarbejde

1,0

37

5

 

 

 

37

 

 

Lagerøkonomi

1,0

37

5

 

 

 

37

 

 

Kvalitetsstyring

1,0

37

5

 

 

 

37

 

 

Time-, sags- og ressourcestyring

0,6

22

3

 

 

 

22

 

 

Internationale forhold og branchekend-skab

0,2

7

1

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bundne Specialefag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logistikstyring, organisation/organisering

4,0

148

20,0

 

 

 

 

148

 

Afsluttende eksamen (Svendeprøven)

0,5

18,5

2,5

 

 

 

 

 

18,5

Valgfrie specialefag

4,6

170

23,0

 

 

 

 

170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valgfag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valgfag i alt

0,9

33

4,5

 

 

4

0

 

29

Grundfag i alt

13,5

499,5

27,0%

241

56

74

37

0

93

Områdefag i alt

26,5

979,9

53,0%

500

185

118

170

0

7

Specialefag i alt

9,1

336,7

18,2%

0

0

0

0

318

19

Valgfag i alt

0,9

33,0

1,8%

0

0

4

0

0

29

TOTAL

50

1849

100,0%

740

241

196

207

318

147

 

50,0

 

 

20,0

6,5

5,3

5,6

8,6

4,0

Trin 1, lagermedhjælpe


 

Lager & proces

EUD 2005

 

Trin 1, lagermedhjælper

 

 

 

 

 

 

Grundforl

LA1

LA2

LA3

Specialer

Svendeprøv

 

Skoleperioder

 

 

1

2

3

4

5

Grundfag

uger

Timer

Dage

 

 

 

 

 

 

Samfundfag E

3,0

111

15

 

56

 

 

 

56

Samfundsfag, niveau F1)

1,5

 

 

 

56

 

 

 

 

Sundhed1)

1,0

37

5

 

 

37

 

 

 

Førstehjælp + brand.

0,5

18,5

2,5

18,5

 

 

 

 

 

Informationsteknologi F

2,0

74

10

37

 

 

 

 

37

Dansk F

2,0

74

10

74

 

 

 

 

 

Naturfag F

2,0

74

10

74

 

 

 

 

 

Fremmedsprog F1)

2,0

74

10

 

 

37

37

 

 

Arbejdsmiljø

1,0

37

5

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Områdefag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Køretøjets vedligehold og motorlære

2,5

93

13

93

 

 

 

 

 

Introduktion til færdselslære

1,0

37

5

37

 

 

 

 

 

Familiefag

5,0

185

25

185

 

 

 

 

 

Surring/stuvning og af- og pårigning

0,7

26

4

26

 

 

 

 

 

Introduktion til gaffeltruck

1,0

37

5

37

 

 

 

 

 

Anhugning

1,0

37

5

37

 

 

 

 

 

Introduktion til kranarbejde

0,6

22

3

22

 

 

 

 

 

Ny på lager

1,0

37

5

37

 

 

 

 

 

Ny i lastbilen

0,7

26

4

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovedforløb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaffeltruck, certifikat B

1,4

52

7,0

 

52

 

 

 

 

Køreuddannelse, kategeori B

1,6

59

8

 

59

 

 

 

 

Praktisk lager

1,0

37

5

 

37

 

 

 

 

Enhedslaster

1,0

37,0

5,0

 

37

 

 

 

 

Oplagring og forsendelse af farligt gods

1,0

37

5

 

 

37

 

 

 

Edb-lagerstyring

2,0

74

10

 

 

37

37

 

 

Kundebetjening-lager

0,6

22

3

 

 

22

 

 

 

Lastsikring og stuvning af gods

0,6

22

3

 

 

22

 

 

 

Logistik og samarbejde

1,0

37

5

 

 

 

37

 

 

Lagerøkonomi

1,0

37

5

 

 

 

37

 

 

Kvalitetsstyring

1,0

37

5

 

 

 

37

 

 

Time-, sags- og ressourcestyring

0,6

22

3

 

 

 

22

 

 

Internationale forhold og branchekendskab

0,2

7

1

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bundne Specialefag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitetsstyring og proces i certificerede virksomheder

4,0

148

20,0

 

 

 

 

148

 

Afsluttende eksamen (Svendeprøve)

0,5

18,5

2,5

 

 

 

 

 

18,5

Valgfrie specialefag

4,6

170

23,0

 

 

 

 

170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valgfag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valgfag i alt

0,9

33

4,5

 

 

4

0

 

29

Grundfag i alt

13,5

499,5

27,0%

241

56

74

37

0

93

Områdefag i alt

26,5

979,9

53,0%

500

185

118

170

0

7

Specialefag i alt

9,1

336,7

18,2%

0

0

0

0

318

19

Valgfag i alt

0,9

33,0

1,8%

0

0

4

0

0

29

TOTAL

50

1849

100,0%

740

241

196

207

318

147

 

50,0

 

 

20,0

6,5

5,3

5,6

8,6

4,0

1) Trin 1, lagermedhjælper


 

Hovedforløbet

Hovedforløbet omfatter 13,0 ugers områdefag (faget Internationale forhold og branchekendskab indgår dog ikke i trin 1 som lagermedhjælper) med følgende niveau, vejledende uddannelsestid samt supplerende mål og indhold:

1) Edb-lagerstyring

Niveau

Rutine

Varighed

2 uge

Mål og øvrige rammer

-

Eleven kan anvende et professionelt integreret edb-lagerstyringssystem, hvori stregkoder og håndterminaler indgår til løsning af relevante jobfunktioner på lageret.

 

-

Eleven kan arbejde med forskellige funktioner; debitor-/kreditorstyring, køb, salg og lagerstyring.

 

-

Eleven kan registrere vare til- og afgange, udskrive plukkesedler, optælle og placere varer, oprette varekartotek, opbygge EAN 13 - EAN 8 stregkoder, samt udregne stregkoder ved fejl på checkciffer.

 

-

Eleven kan afgive tilbud, modtage købsordrer, bogføre og udskrive følgesedler/fakturaer, udskrive rekvisitioner, bogføre købsordrer/købsfakturaer, oprette debitorer/kreditorer, samt foretage lageroptællinger.

 

-

Eleven kan anvende et professionelt integreret edb-lagerstyringssystem til at købe og sælge via netshop, og til løsning af relevante jobfunktioner på lageret.

 

-

Eleven kan oprette styklister, varekartotek, debitorer og kreditorer.

 

-

Eleven kan anvende produktionskladder, håndtere restordrer, behandle kreditnotaer, foretage lageroptællinger, modtage og udskrive rekvisitioner.

Merit

AMU uddannelseskoder 43545 og 43546

Praktikregler

Eleven opnår rutine i at anvende et professionelt integreret edb-lagerstyringssystem med trådløs datafangst og køb og salg via e-handel. Eleven kan bestille og modtage ordre via Internet.

Eleven skal i denne periode arbejde med forskellige funktioner, såsom tilbudsgivning, debitor/kreditor, køb/salg og lagerstyring med den fornødne disciplin og sikkerhed.

Eleven kan endvidere gennemføre plukning af varer efter forskellige metoder.

2) Enhedslaster

Niveau

Rutine

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

-

Eleven kan på en sikker og forsvarlig måde opbygge, afmærke, sikre, laste, losse og stuve enhedslaster.

 

-

Eleven kan redegøre for forhold, der påvirker valg af udstyr og materiel i forhold til godsets beskaffenhed og valg af transportmåde.

 

-

Eleven kan anvende almindeligt forekommende elektronisk og manuelt registreringsudstyr som stregkoderder/håndterminaler, fragtbreve og stuvningsplaner i forbindelse med arbejdsopgaverne.

 

-

Eleven kan genkende væsentlige faremomenter i forbindelse med godshåndtering, og foretage nødvendige foranstaltninger, så skader på personer, gods og materiel hindres.

Merit

AMU uddannelsesplan kode 42558

Praktikregler

Eleven skal i denne periode arbejde med opbygning og sikring af forskellige former for enhedslaster på terminal- og lagerområdet.

Herunder skal eleven udføre lastning, losning, stuvning og sikring med forskellige sikringstyper på varierende lastbærere under hensyn til ressourcer og miljø og på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.

3) Gaffeltruck - certifikat B

Niveau

 

Varighed

1,4 uge

Mål og øvrige rammer

Undervisningen gennemføres efter de anvisninger, som Arbejdstilsynet har fastsat og under den systemgodkendelse, som TUR administrerer.

 

Eleven kan efter endt uddannelse:

 

-

Føre og betjene minimum fem forskellige gaffeltrucks og en selvkørende gaffelstabler med forskellig opbygning og udstyr.

 

-

Overholde gældende sikkerhedsbestemmelser, i overensstemmelse med færdselslovens krav, ved transport af varierede godstyper.

 

-

Korrekt optage og afsætte forskelligt gods i forskellige højder i forskellige reoltyper, samt udføre blokstabling.

 

-

Stuve og afsætte forskellige typer gods i container og på lad.

 

-

Betjene gaffeltrucks sikkerhedsmæssigt korrekt på ramper, i reolgange, snævre rum og lagerhaller.

 

-

Fysisk placere og genfinde varer ved hjælp af stregkoder og håndterminaler, samt udfylde deres funktion i virksomhedens logistikkæde.

 

-

Udføre dagligt vedligehold og eftersyn, samt være i stand til at iværksætte lovpligtige eftersyn og reparationer ifølge EU maskindirektiv.

 

-

Kunne aflæse forskellige typer belastningsdiagrammer på en sikker og forsvarlig måde.

 

Eleven har desuden aktivt arbejdet med arbejdsmiljø, elementær brandbekæmpelse og førstehjælp i forbindelse med at føre og betjene gaffeltrucks og gaffelstablere:

 

-

Eleven har en grundlæggende viden om og praktisk erfaring med, hvilke belastninger kroppen udsættes for ved typiske arbejdsstillinger i forbindelse med at føre og betjene gaffeltrucks og gaffelstablere.

 

-

Eleven kan vælge de mest hensigtsmæssige arbejdsstillinger i forhold til at føre og betjene gaffeltrucks og gaffelstablere.

 

-

Eleven har kendskab til, og kan anvende, den bedste/rigtige slukningsmetode ved en mindre brand, som måtte opstå i forbindelse med at føre og betjene gaffeltrucks og gaffelstablere.

 

-

Med særligt fokus på de ulykker der kan ske i forbindelse med betjeningen af gaffeltrucks og gaffelstablere, har eleven forståelse for førstehjælpens betydning og kan anvende elementære færdigheder ved nødflytning, livreddende førstehjælp og alarmering.

 

Uddannelsen tilrettelægges med 50% teori og 50% praktisk øvelseskørsel fordelt ligeligt på ovenstående mål.

Eleven kan bestå den af Arbejdstilsynets fastsatte prøve og erhverve certifikat B.

Merit

AMUs uddannelsesmål: Gaffeltruck - certifikatkursus B, kode 42561

Praktikregler

Eleven skal i denne periode opnå rutine i betjening og arbejde med gaffeltruck.

Eleven skal deltage i stablings-, stuvnings-, af- eller pålæsningsoperationer.

4) Internationale forhold og branchekendskab

Niveau

Rutine

Varighed

0,2 uge

Mål og øvrige rammer

-

Eleven kan tilegne sig og vurdere information om internationale forhold og branchekendskab, herunder til den internationale arbejdsdeling inden for egne branche og muligheder for at søge beskæftigelse i andre EU-lande.

 

-

Eleven deltager i en studietur til udlandet, fortrinsvis inden for EU. Gennem studieturen og forarbejdet til denne får eleven indsigt i:

 

 

1.

erhvervets fremtidsperspektiver og udviklingspotentialer,

 

 

2.

arbejdsmetoder, teknologi og uddannelsesforhold, der afviger fra danske forhold og andre særegne kulturforhold.

 

-

Eleven udarbejder i samarbejde med andre en rapport om studieturen, som sendes til elevens praktikvirksomhed og det faglige udvalg.

 

-

Elever, der ikke kan fremskaffe eller afholde de med studieturen særlige udgifter, skal af skolen fritages for deltagelse i studieturen. Disse elever skal i stedet deltage i anden form for undervisning efter skolens nærmere bestemmelser.

Praktikregler

Eleven informerer sin praktikvirksomhed om den indsigt, som eleven har opnået i relation til beskæftigelsesområdet og erhvervets udvikling.

5) Lastsikring og stuvning af gods

Niveau

Rutine

Varighed

0,6 uge

Mål og øvrige rammer

-

Eleven kan, efter endt uddannelse og sædvanlig virksomhedsintroduktion, stuve og surre forskellige godstyper på lastbiler, påhængsvogne eller andre køretøjer på sådan vis, at transporten kan gennemføres, uden at der opstår skader på gods eller køretøj eller risiko for uheld.

 

-

Eleven skal have kendskab til kræfternes indvirkning på lastet gods under transport og det heraf følgende behov for lastsikring, og på denne baggrund kan udvælge og anvende det korrekte surringsmateriale, samt finde frem til den bedst egnede nedbindingsmåde.

 

-

Eleven kan anvende lastbilens/påhængskøretøjets surringsudstyr i form af binderinge, kroge og andre surringsbeslag, i forbindelse med fastgørelsen af godset på køretøjet.

 

-

Eleven kan identificere de mest almindelige emballageafmærkninger, og på baggrund heraf anvende den korrekte behandlings- og håndteringsmetode af forskellige godstyper.

 

-

Eleven kan udføre simple opklodsninger og afstivninger på godstyper, som ud fra sikkerhedsmæssige årsager har behov herfor.

 

-

Eleven kan udvælge og anvende det korrekte surringsmateriale til forskellige godstyper, samt vedligeholde og opbevare surringsgrejet i henhold til fabrikantens anvisninger eller andre gældende bestemmelser indenfor området.

 

-

Eleven kan læsse og surre køretøjet med forskellige godstyper på en sikker måde, og således at køretøjets tilladte akseltryk og tilladte totalvægt ikke overskrides.

 

-

Eleven er i stand til at kunne udfylde nationale og internationale fragtbreve, herunder kunne redegøre for proceduren for evt. modtagelse af skadet gods.

 

-

Eleven har kendskab til godsforsikringer og kan redegøre for, hvornår vognmand og chauffør er ansvarlig for godsets beskadigelse, samt hvilke foranstaltninger, der skal træffes over for kunden og forsikringsselskabet.

Merit

AMU uddannelsesplan 42577

Praktikregler

Eleven skal i denne periode udføre lastning, losning, stuvning og sikring med forskellige sikringstyper på varierende lastbærere under hensyn til ressourcer og miljø og på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.

6) Time-, sags- og ressourcestyring

Niveau

Rutine

Varighed

0,6 uge

Mål og øvrige rammer

-

Eleven kan med baggrund i et administrative system anvende den del af projektstyringsdelen »Time/sags-styring«, som bliver brugt i den daglige indrapportering på forskellige projekter i virksomheden.

 

-

Eleven kan arbejde med forskellige funktioner, såsom time/sag- og ressourcestyring, køb, salg, materialestyring, brug af nye materialer og oprette nye sager.

 

-

Eleven kan anvende systemet til at indberette det daglige forbrug af timer, materialer, og ydelser i forbindelse med afvikling af ordrer, sager, projekter, entrepriser, herunder foretage registreringer af sagsaktiviteter, time-/sagsoprettelse, oprettelse af ressourcer, oprettelse af ressourcegrupper og oprettelse af ressourceenheder.

Merit

AMU uddannelse kode 31918 D

Praktikregler

Eleven kan anvende systemet til at indberette det daglige forbrug af timer, materialer, og ydelser i forbindelse med afvikling af ordrer, sager, projekter, entrepriser mv.

7) Oplagring og forsendelse af farligt gods

Niveau

Rutine

Varighed

1,0 uge

Mål og øvrige rammer

-

Eleven kan udføre separation og oplagring af farligt gods på lagre og terminaler i henhold til nationale bekendtgørelser og de internationale bestemmelser i ADR, RID, IMDG og ICAO-TI eller IATA-DGR.

 

-

Eleven kan udføre emballering af farligt gods, afmærke emballager og containere med faresedler og udfylde transportdokumenterne samt foretage sammenpakning, håndtering, sammenlæsning og stuvning af farligt gods i henhold til reglerne i den valgte transportform.

 

-

Eleven kan definere stoffernes vigtigste faretyper og egenskaber, der danner baggrund for deres inddeling i fareklasser.

 

-

Eleven kan definere de særlige risici i forbindelse med transport af eksplosive stoffer og genstande.

 

-

Eleven kan i tilfælde af uheld eller ulykke udføre elementær førstehjælp til tilskadekomne, som har været udsat for forgiftninger, ætsninger og forbrændinger.

 

-

Eleven kan udføre arbejdets sikkerheds- og miljømæssigt forsvarligt i henhold til angivelserne i leverandørbrugsanvisninger for stoffer og materialer samt sikkerhedskort.

Merit

AMU's uddannelse kode 31848 F

Praktikregler

Eleven arbejder med emballering og afmærkning i forbindelse med oplagring og forsendelse af farligt gods, i henhold til angivelserne i leverandørbrugsanvisningerne og sikkerhedskort.

8) Kvalitetsstyring

Niveau

Rutine

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

-

Eleven kan medvirke i formulering af logistik- og kvalitetsmål inden for eget arbejdsområde ud fra kendskab til kvalitetsmål, procedurer og instruktioner

 

-

Eleven kan samarbejde ved planlægning, kommunikation og informationsbehandling for at opfylde virksomhedens logistik- og kvalitetsmål

 

-

Eleven kan medvirke ved opfyldelse af kunde- og markedskrav ud fra virksomhedens kvalitetsmål, procedurer og instruktioner

 

-

Eleven kan samarbejde om kvalitetsforbedringer inden for egne arbejdsområder ved hjælp af problemløsningsværktøjer og i samarbejde med andre afdelinger i virksomheden.

 

-

Eleven kan medvirke ved gennemførelse af kvalitets auditering i forbindelse med certificerede kvalitetsstyringssystemer efter DS/ISO 9000-serien eller andre relevante kvalitetsstyringssystemer.

 

-

Eleven får en grundig orientering om kvalitetsstyringssystemer. Herunder standardiserede kravsmodeller efter DS/ISO 9000-serien eller andre relevante kvalitetsstyringssystemer, samt med gennemførelse af kvalitets audit inden for kvalitetsstyringssystemer.

Merit

AMU uddannelse kode 42703

Praktikregler

Eleven skal med sit kendskab til kvalitetsmål, procedurer og instruktioner i et kvalitetsstyringssystem, medvirke ved målsætning, planlægning, opfølgning og korrektion i forhold til egne daglige arbejdsopgaver.
Eleven kan, udfra et indgående kendskab til virksomhedens logistiksystem, medvirke ved tværgående kvalitetsfunktioner, herunder audit i forhold til krav i kvalitetsstyringssystemer.

9) Kundebetjening - lager

Niveau

Rutine

Varighed

0,6 uge

Mål og øvrige rammer

-

Eleven kan give virksomhedens kunder, leverandører, transportører, og andre kontaktflader en korrekt betjening, herunder: Telefonbetjening, behandling af reklamationer, personlig betjening, hensigtsmæssigt sprogbrug og kortfattede skriftlige beskeder.

 

-

Eleven kan give virksomhedens kunder en korrekt betjening, ved hjælp af hensigtsmæssigt kropssprog, sprogbrug, telefonbetjening og personlig adfærd ved direkte kontakt med kunden.

Merit

AMU uddannelse 42559

Praktikregler

Uanset om eleven er beskæftiget ved vareudlevering/varemodtagelse, returvarer eller med telefonekspedition, diskekspedition, herunder reklamationer, og interne serviceopgaver, vil dette være de serviceorienterede mål for perioden.

10) Køreuddannelse, kategori B

Varighed

1,6 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven kan føre køretøjer hørende til kategori B, på en sikker og ansvarsbevidst måde, og erhverver kørekort til kategori B, jf. gældende myndighedskrav.

Merit

 

Praktikregler

I det omfang det er muligt skal eleven lejlighedsvis have mulighed for at opnå rutine som fører af varevogn under 3500 kg.

11) Praktisk lager

Niveau

Rutine

Varighed

1,0 uge

Mål og øvrige rammer

-

Eleven kan i et samarbejde med andre medvirke ved indretningen af et lager ud fra gældende regler vedr. arbejdets tilrettelæggelse, grundlæggende lagerfunktioner, kapacitetsudnyttelse, varesortiment, tekniske hjælpemidler, reolplacering og transport- og køregange.

 

-

Eleven kan anvende almindeligt forekommende tekniske hjælpemidler til rationelt lagerarbejde, såsom plukning af varer og klargøring til forsendelse, emballering, afmærkning, opbygning og sikring af varer på pallebaserede enheder, herunder afmærkning og separation af farligt gods.

 

-

Eleven kan udføre og deltage i lagerstyring, lagerets papirsystemer, varekataloger, lokations- og genfindingssystemer, så eleven kan udføre alle former for normalt forekommende lagerarbejde med den fornødne disciplin og sikkerhed, samt medvirke til beskrivelse af egen jobfunktion.

 

-

Eleven kan gennemføre plukning af varer efter forskellige metoder samt kan anvende de hermed afledte krav til udstyr, indretning og vareplacering.

 

-

Eleven kan medvirke til indkøb af emballage under hensyn til ressourcer og miljø, herunder udstyr til forbedring af arbejdsmiljøet

 

-

Eleven kan selvstændigt udføre almindeligt forekommende lageropgaver såsom: Modtagelse, forsendelse, bestilling og genbestillinger, udpakning og placering samt plukke, emballere og forsende varer.

 

-

Eleven kan foretage udskrivning af rekvisitioner/telefonordrer, registrere varetilgange, modtage bestillinger, udskrive pluklister/følgeseddel/faktura, registrere vareafgange, foretage statusoptælling af lageret.

 

-

Eleven kan medvirke i sammenhænge mellem indkøb, produktion og afsætningsmønstre.

 

-

Eleven kan i grupper beskrive egne jobfunktioner på lageret.

Merit

AMU uddannelse nr. 42556 og 42557

Praktikregler

Eleven kan arbejde selvstændigt med ovennævnte i sit daglige arbejde.

12) Lagerøkonomi

Niveau

Rutine

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven kender følgende lagerøkonomiske begreber og kan redegøre for betydningen af:

 

-

Lagerrente, vareforbrug, anskaffelsespris, afskrivning, optimale indkøbsstørrelser, rabatvurderinger, sikkerhedslager, ABC-analyse, lageromsætningshastighed, lagerdage, ordreomkostninger, lageromkostninger, spild og svind og servicegrad

 

-

Eleven kender faktorer, som indvirker på lagerets økonomi og dermed virksomhedens samlede økonomi.

 

-

Eleven kan udregne lagerøkonomiske nøgletal og kan redegøre for betydningen af disse.

Merit

AMU uddannelse 31843 D

Praktikregler

Eleven kan anvende sit kendskab til at forstå sammenhængen mellem lagerets økonomi og virksomhedens samlede økonomi.

13) Logistik og samarbejde

Niveau

Rutine

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven kan arbejde med og medvirke til løsning af problemer inden for virksomhedernes logistiksystemer. I virksomhedens logistiksystem indgår helhedsforståelse for og sammenhænge mellem:

 

-

Vare- og informationsstrømme, lagerstørrelser, flaskehalsproblematikker, økonomiske nøgletal, leveringssikkerhed, lager-, mangel- og produktionsomkostninger, arbejdsbeskrivelser, samarbejde, kreativitet og fleksibilitet og problemløsninger

 

-

Eleven kan medvirke til ændringer af eget arbejdsområde samt deltage i selvstyrende grupper vedrørende arbejdets organisering, udføre og deltage i vare- og informationsstrømme, virksomhedens papirsystemer, kundebetjening og kommunikation.

 

-

Eleven kan samarbejde i styringen af materiale- og informationsstrømme under anvendelse af forskellige logistik-systemer, samt medvirke til løsning af flaskehalsproblemer.

Merit

AMU uddannelse 42553

Praktikregler

Eleven skal i denne periode opnå forståelse for helheden og sammenhængen i virksomhedens samlede logistiksystem.

Specialefag

Undervisningen i specialet lager- & transport i hovedforløbet omfatter 10,1 ugers bundne specialefag (incl. den afsluttende prøve på 0,5 uge) med følgende niveau, vejledende uddannelsestid samt supplerende mål og indhold:

1) Køreuddannelse, kategori C

Varighed

1,6 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven kan føre køretøjer hørende til kategori C, på en sikker og ansvarsbevidst måde, og erhverver kørekort til kategori C, jf. gældende myndighedskrav.

Merit

 

Praktikregler

I det omfang det er muligt skal eleven lejlighedsvis have mulighed for at opnå rutine som fører af varevogn under 3500 kg.

2) Grundlæggende kvalifikationsuddannelse

Niveau

Rutine

Varighed

8,5 uger

Mål og øvrige rammer

Nedenfor er tekst, der er hentes direkte fra EU-direktiv L226/4, »om grundlæggende kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for førere af visse køretøjer, der benyttes til godstransport og personbefordring ad vej” markeret med kursiv.

Kravet om grundlæggende kvalifikationer tager navnlig sigte på at forbedre færdselssikkerheden og chaufførens sikkerhed, herunder i forbindelse med de operationer, chaufføren foretager, når køretøjet holder stille. Desuden tager en modernisering af chaufførerhvervet sigte på at gøre unge interesserede i dette erhverv, hvilket skulle bidrage til at rekruttere nye chauffører i en periode, hvor der er mangel på disse.

Det grundlæggende kvalifikationskursus skal som minimum omfatte de sikkerhedsbestemmelser, der skal overholdes under kørslen, og når køretøjet holder stille. Et øget kendskab til defensiv kørsel — foregribelse af fare, hensyntagen til andre trafikanter — som desuden medfører et rationelt brændstofforbrug, vil få positive virkninger både for samfundet og for vejtransportsektoren selv.

Elever, der ønsker at blive chauffører, skal opnå et sådant niveau af kundskaber og praktiske færdigheder, som er nødvendigt, for at de på sikker vis kan føre et køretøj af den relevante kørekortskategori.

Der er følgende mål for faget:

1. Videreuddannelse i rationel kørsel med hovedvægt på sikkerhed

1.1. Mål: at kende de karakteristiske egenskaber ved kraftoverføring for at kunne optimere brugen heraf.

Motorers drejningsmoment, effektkurver og brændstofforbrugskurver, optimalt køreområde på omdrejningstælleren samt diagrammer for gearenes overlapning.

1.2. Mål: at kende sikkerhedsanordningernes karakteristiske egenskaber og funktioner med henblik på at beherske køretøjet, mindske slid og forebygge fejl.

Særlige kendetegn ved pneumatisk/hydraulisk bremsesystem, grænser for brug af bremser og retarder, kombineret brug af bremser og retarder, bedste valg af hastighed og gear, brug af køretøjets inerti, brug af forskellige metoder til at nedsætte hastigheden og til bremsning ved kørsel ned ad bakke samt reaktion ved funktionssvigt.

Elementær fejlfinding, herunder af det elektriske system .

1.3. Mål: at kunne optimere brændstofforbruget

Optimering af brændstofforbruget ved anvendelse af, hvad der er lært under punkt 1.1 og 1.2.

1.4. Mål: at kunne stå for lastning af et køretøj under overholdelse af sikkerhedsforskrifterne og den korrekte brug af køretøjet.

Kræfter på køretøjet under kørsel, brug af forskellige gear alt efter køretøjets belæsningstilstand og vejens længdeprofil, beregning af køretøjets eller vogntogets nyttelast, beregning af lastrummets størrelse, placering af godset,følgerne af for stort akseltryk, køretøjets stabilitet og tyngdepunkt, emballagetyper og paller.

Hovedkategorier af gods, der kræver surring, sikrings- og surringsteknikker, brug af surringsremme, kontrol af surringsanordningerne, brug af udstyr til godshåndtering samt brug af presenning.

Ved lastsikring benyttes standarder, svarende til de standarder, der er angivet i Best Practice Guidelines, Draft 3, af 17. september 2003 eller senere udgaver.

2. Anvendelse af reglerne

2.1. Mål: at kende vejtransportens sociale kontekst og reglerne.

Specifikke arbejdstidsregler for transport, forordning (EØF) nr. 3820/85 og (EØF) nr. 3821/85 og deres principper, anvendelse og konsekvenser, sanktioner for mangelfuld, ukorrekt eller svigagtig brug af fartskriver, kendskab til vejtransportens sociale kontekst: chaufførernes rettigheder og pligter med hensyn til grundlæggende kvalifikationer og efteruddannelse.

2.2. Mål: at kende reglerne på godstransportområdet

Transporttilladelser, forsikringer, forpligtelser i henhold til standardkontrakter for godstransport, udfærdigelse af dokumenter, der giver en kontrakt konkret form, internationale transporttilladelser, forpligtelser i henhold til CMR-konventionen, udfærdigelse af internationalt fragtbrev, krydsning af landegrænser, speditører samt særlige ledsagedokumenter til gods.

3. Sundhed, færdselssikkerhed og miljøsikkerhed, service og logistik

3.1. Mål: at være opmærksom på farer i trafikken og arbejdsulykker

Arbejdsulykkestyper på transportområdet, statistikker for færdselsulykker, indblanding af store køretøjer samt menneskelige, materielle og økonomiske følger.

3.2. Mål: at kunne forebygge kriminalitet og menneskesmugling.

Generel information, følger for chaufføren, forebyggende foranstaltninger, checkliste samt lovgivning om transportvirksomhedens ansvar.

3.3. Mål: at kunne forebygge fysiske risici

Ergonomi: farlige bevægelser og stillinger, fysisk kondition, øvelser i håndtering af gods samt personlige værnemidler.

3.4. Mål: at være bevidst om betydningen af fysisk og psykisk egnethed

Principperne om sunde og afbalancerede spisevaner, virkninger af alkohol, medicin og andre stoffer, der kan ændre adfærden, symptomer på træthed og stress og disses årsager og virkninger samt den grundlæggende betydning af skift mellem arbejde og hvile.

3.5. Mål: at kunne vurdere nødsituationer

Adfærd i nødsituationer: vurdere situationen, undgå forværring af en ulykke, tilkalde hjælp, hjælpe tilskadekomne og yde førstehjælp, reaktion ved brand, evakuering af personer i tunge erhvervskøretøjer og buspassagerer, sørge for alle passagerers sikkerhed, reaktion i tilfælde af aggression, grundprincipperne for udfyldelse af fælles skadeanmeldelse.

3.6. Mål: at kunne tilpasse sin optræden på en måde, der bidrager til at højne en servicevirksomheds image.

Chaufførens optræden og image: betydningen for virksomheden af kvaliteten af den ydelse, chaufføren leverer, chaufførens forskellige roller, forskellige personer, som chaufføren kommer i kontakt med, vedligeholdelse af køretøjet, tilrettelæggelse af arbejdet, ruteplanlægning, kommercielle og finansielle følger af tvister.

3.7. Mål: at kende vejgodstransportens økonomiske kontekst og markedsorganisationen.

Vejtransport i forhold til andre transportmåder (konkurrence, speditører), forskellige vejtransportaktiviteter (transport for tredjemands regning, egen virksomhed, transportrelaterede aktiviteter), hovedtyper af transportvirksomheder og transportrelaterede aktiviteter og deres organisation, specialisering inden for transport (tank, kontrolleret temperatur mv.) samt sektorens udvikling (diversificering af ydelser, kombination af bane og vej, underentreprise mv.).

Der er følgende vejledende fordeling af uddannelsestid på de enkelte mål:

1) Sikkerhed og rationel kørsel

- Mål 1.1 2 dage

- Mål 1.2 4 dage

- Mål 1.3 2 dage

- Mål 1.4, inkl. praktisk prøve 8 dage

2) Anvendelse af regler

- Mål 2.1 4 dage

- Mål 2.2 4 dage

3) Sundhed, færdsels- og miljøsikkerhed, service og logistik

- Mål 3.1 2 dage

- Mål 3.2 2 dage

- Mål 3.3 4 dage

- Mål 3.4 2 dage

- Mål 3.5 3 dage

- Mål 3.6 2 dage

- Mål 3.7 1 dag

De individuelle køretimer placeres løbende i undervisningen. Dele af den individuelle køreundervisning kan indgå i faget Kørsel med sættevogn og som supplerende køretimer i faget Køreuddannelse, kategori C/E.

Grundlæggende kvalifikationer: en ordning med både deltagelse i undervisning og en prøve

Det grundlæggende kvalifikationskursus omfatter undervisning i samtlige emner på listen. Dette grundlæggende kvalifikationskursus har en varighed på mindst 280 timer.

Hver chauffør skal have mindst 20 individuelle køretimer i et køretøj af den pågældende kategori, som mindst opfylder kravene til prøvekøretøjer i direktiv 91/439/EØF.

I ovennævnte individuelle køreundervisning ledsages den person, der ønsker at blive chauffør, af en lærer ved et godkendt uddannelsescenter. Hver chauffør kan få højst 8 af de 20 individuelle køretimer på et særligt område eller i en avanceret simulator, hvor chaufførens evne til rationel kørsel kan bedømmes med hovedvægt på sikkerhed, herunder navnlig hans beherskelse af køretøjet på veje i forskelligartet tilstand samt under forskellige vejrforhold og på forskellige tidspunkter af døgnet.

Prøven

Ved uddannelsens afslutning underkastes chaufføren en skriftlig og en praktisk prøve. Den skriftlige prøve omfatter mindst et spørgsmål for hvert mål på listen over de emner, der er nævnt ovenfor. Den skriftlige prøve udformes som multiple choice, udarbejdet af TUR. Prøven gennemføres inden for 45 minutter uden hjælpemidler.

TUR fastsætter kriterier for beståelse.

Der afholdes en praktisk prøve, som skal vedrøre mål 1.4. Prøven skal mindst vare 30 minutter og afholdes som en del af undervisningen under mål 1.4.

TUR udarbejder anvisning for afholdelse af prøven.

Undervisere

Det godkendte uddannelsescenter skal garantere, at underviserne har indgående kendskab til den seneste udvikling i regler og uddannelseskrav. Underviserne skal som led i en specifik udvælgelsesprocedure dokumentere, at de er i besiddelse af både fagkundskaber og pædagogisk viden. Med hensyn til den praktiske del af uddannelsen skal underviserne dokumentere, at de har erfaring som erhvervschauffører eller tilsvarende kørselserfaring, f.eks. som kørelærer til tunge erhvervskøretøjer.

Bedømmelse

Faget bedømmes bestået / ikke bestået. Den samlede bedømmelse bygger på fire elementer: De to prøver skal være bestået og elevens præstation i den individuelle kørsel skal være godkendt. Endelig skal underviseren have bedømt elevens præstationen i hele faget som bestået.

Udstedelse af bevis

Der udstedes Hvidt kvalifikationsbevis i henhold til Færdselsstyrelsens bekendtgørelse om førere af visse køretøjer, mv. nr. 1068.

 

Eleven deltager i den afsluttende prøve (svendeprøven) i sidste skoleperiode. Den afsluttende prøve har en samlet varighed på 0,5 uge.

Merit

 

Praktikregler

 

Undervisningen i specialet lager- & logistik i hovedforløbet omfatter 4,5 ugers bundne specialefag (incl. den afsluttende prøve på 0,5 uge) :

1) Logistikstyring, organisation/organisering

Niveau

Avanceret

Varighed

4,0 uge

Mål og øvrige rammer

-

Eleven har viden om idégrundlagets betydning for virksomheden, kendskab til organisationsformer, kendskab til teknologier i virksomhedens organisering, viden om ledelses- og styringsformer og viden om opbygning af kommunikations- og informationsgange.

 

-

Eleven kender til indholdet af indkøbsimpuls og indkøbsmotiver, kendskab til sortiment- og tilbudsvurdering, viden om afdækning af forsyningsmarkeder, viden om samarbejdsaftaler med leverandører og kendskab til kvalitetsstyringsprincipper

 

-

Eleven kender til servicebegreber, tjenesteydelser, internt og eksternt salg og samarbejde samt ruteplanlægning.

 

-

Eleven har viden om registrering og anvendelsesmuligheder for salg- og distributionsinformation, om afsætningskalender og distributionsformer.

 

-

Eleven har viden om virksomhedsregnskaber og nøgletal, budgettering og budgetopfølgning og investeringsmodeller.

 

-

Eleven kender til omkostningsarter, indtægter og beregning af moms, rabatter og avance.

 

-

Eleven har viden om styringssystemer i en logstikkæde og konsekvenser ved indførelse af nye arbejdsgange i virksomheden.

 

-

Eleven har kendskab til disponeringsprincipper, lagerregisterering, anvendelse af metoder til analyse af virksomhedens logistik, og kendskab til planlægning af en logistikanalyse.

 

-

Eleven deltager i den afsluttende prøve (svendeprøven) i sidste skoleperiode. Den afsluttende prøve har en samlet varighed på 0,5 uge.

Merit

Ingen

Praktikregler

Eleven arbejder med indkøb og salg, herunder kundebetjening. Eleven deltager i tilrettelæggelse af virksomhedens lagerstyring med henblik på optimering af logistiksystemet. Eleven får kendskab til virksomhedens økonomistyring og organisering, herunder kommunikations- og informationsprocedurer.

Undervisningen i specialet lager & proces i hovedforløbet omfatter 4,5 ugers bundne specialefag (incl. den afsluttende prøve på 0,5 uge) :

1) Kvalitetsstyring og proces i certificerede virksomheder

Niveau

Avanceret

Varighed

4,0 uge

Mål og øvrige rammer

-

Eleven kan vedligeholde og forbedre en kvalitetsstandard gennem kendskab til andre kollegers og egne holdninger til kvalitet og miljø.

 

-

Eleven kan vedligeholde og forbedre en kvalitetsstandard gennem kendskab til totalkvalitet.

 

-

Eleven får kendskab til og kan efterleve gældende kvalitetsstyringssystemer i praksis og kan arbejde kvalitetsmæssigt forsvarligt til sikring af produktets kvalitet.

 

-

Eleven kan arbejde GMP-mæssigt forsvarligt og vurdere objektivt på arbejdsrutiner og adfærd sammenholdt med relevante krav og tolkninger i lovgrundlaget på baggrund af praktiske øvelser.

 

-

Eleven kan orientere sig om de kemikalier og andre materialer, der normalt anvendes i branchen, og kan under vejledning håndtere kemikalier og andre materialer i henhold til hygiejniske brugsanvisninger.

 

-

Eleven får gennem praktiske øvelser kendskab til organisk kemi, kemiske stoffers opbygning, reaktioner og pH. Eleven kan efter instruktion medvirke ved udtagning og analyse af vareprøver.

 

-

Eleven kan anvende gældende standarder og beskrivelser for prøveudtagning i forbindelse med modtagelse og forsendelse af råvarer og produkter, herunder kontrol af modtagne varer, emballage, transportdokumenter og kan anvende regler for læsning og losning af varer.

 

-

Eleven har kendskab til håndtering og behandling af farligt affald i henhold til relevant lovgivning. Eleven kan håndtere, pakke og forsende virksomhedens farlige affald i overensstemmelse med gældende regler.

 

-

Eleven får kendskab til nyeste udviklingstendenser inden for datafangst med anvendelse af stregkoder og håndterminaler og konsekvenserne heraf i forhold til logistiksystemet og arbejdets organisering.

 

-

Eleven deltager i den afsluttende prøve (svendeprøven) i sidste skoleperiode. Den afsluttende prøve har en samlet varighed på 0,5 uge.

Merit

AMU uddannelse 42702

Praktikregler

Eleven arbejder med kvalitetsstandarder og kvalitetsstyringssystemer som fx GMP og GDP. Eleven håndterer kemikalier og andre materialer i forbindelse med udtagning og analyser af vareprøver. Eleven arbejder med håndtering og behandling af farligt affald. Eleven arbejder med edb-lagerstyring og elektronisk datafangst.

Fagene fordeles normalt på skoleperioderne således:

1. skoleperiode: Områdefag nr. 2: Enhedslaster, områdefag nr. 3: Gaffeltruck - certifikat B, områdefag nr. 11: Praktisk lager, områdefag nr. 10: Køreuddannelse, kategori B, grundfag nr. 2: Samfundsfag niveau F.

2. skoleperiode: Første del af områdefag nr. 1: EDB-lagerstyring, områdefag nr. 7: Oplagring og forsendelse af farligt gods, områdefag nr. 9: Kundebetjening lager, områdefag nr. 5: Lastsikring, grundfag nr. 4: Sundhed, dele af grundfag nr. 1: Fremmedsprog, samt valgfag.

3. skoleperiode: Afsluttende del af områdefag nr. 1: EDB-lagerstyring, områdefag nr. 8: kvalitetsstyring, områdefag nr. 12: Lagerøkonomi, områdefag nr. 6: Time-, sags- og ressourcestyring, områdefag nr. 13: Logistik og samarbejde samt afsluttende del af grundfag nr. 1: Fremmedsprog niveau F.

4. skoleperiode omfatter de obligatoriske specialefag, bortset fra svendeprøven.

5. skoleperiode - svendeprøveperioden: Grundfag nr. 2: Samfundsfag niveau E, områdefag nr. 2: Internationale forhold og studietur, afsluttende del af grundfag nr. 3: Informationsteknologi, valgfag samt den afsluttende eksamen (svendeprøven) på 0,5 uge.

Desuden omfatter hovedforløbet 4,6 ugers valgfri specialefag på specialet lager & proces og 4,6 ugers valgfri specialefag på specialet lager og logistik

Specialet Lager- & transport indeholder ingen valgfri specialefag. De valgfri specialefag vælges i samråd mellem eleven, praktikstedet og skolen. Der kan vælges mellem følgende valgfri specialefag med følgende niveau, vejledende uddannelsestid samt mål og indhold: se bilag 2.

De valgfri specialefag, hvad enten det er AMU-kurser eller EUD-moduler, kan placeres frit gennem hele uddannelsesforløbet, naturligvis ud fra hensyntagen til elevens forudsætninger, forudgående erfaring og progression i uddannelsen.

Det er meningen, at skolen gennem et net af samarbejdsaftaler med andre skoler og institutioner sikrer eleven og virksomheden et bredt valggrundlag. Der kan i den forbindelse også blive tale om at benytte skolehjem efter gældende regler.

Af hensyn til oprettelsen af hold, kan det blive nødvendigt at samle eleverne fra flere skoler.

Det er også muligt at sammensætte en række moduler til sammenhængende skoleperioder, fx for de obligatoriske dele af specialemodulerne, hvilket der af skolemiljømæssige årsager kan være fornuft i.

Det er meningen, at skolen kan gennemføre undervisning for eleverne efter en AMU-uddannelsesplan, uden de af den grund får en egentlig AMU-godkendelse.

Hvis specialefagets mål opnås gennem at den ansvarlige skole skaffer en plads til eleven på et AMU-kursus, så deltager eleven stadig på erhvervsuddannelsen, selvom resten af deltagerne er normale AMU-kursister.

Praktikuddannelsen

Praktikvirksomheden udpeger en medarbejder, som følger elevens praktiske uddannelse. Virksomheden skal sikre, at eleven, specielt i den indledende del, er under sagkyndigt opsyn og modtager kyndig vejledning. Dette gælder også, når nye arbejdsfunktioner skal indøves senere i praktikuddannelsen.

Nødvendigheden af at efterleve de sikkerhedsregler, der gælder i virksomheden vedrørende personlig sikkerhed og sikkerhed over for udstyr, værktøj, køretøjer og maskiner, indskærpes over for eleven under praktikuddannelsen.

Praktikuddannelsen som særligt tilrettelagte forløb

Når nye kvalifikationer er erhvervet i skoleuddannelsen, skal den voksne elev i sin praktiske uddannelse have mulighed for at arbejde med disse kvalifikationer i videst muligt omfang, når praktikvirksomheden har funktioner, hvor disse kvalifikationer anvendes. Der vil typisk være tale om, at den voksne placeres i disse funktioner i perioder på 1 til 4 uger, hvis disse ikke indgår i den normale arbejdsfunktion for den voksne elev.

Praktikvirksomheden sørger for jobinstruktion og løbende praktisk oplæring i disse nye funktioner.

Det er Det Lokale Uddannelsesudvalg - LUU, som ud fra dette skal godkende praktikregler for hvert hold. Det forventes, at skolen som sekretariat for LUU udarbejder udkast til disse.

Uddannelsesbog mv.

For at styrke samspillet mellem skole og virksomhed får hver elev en uddannelsesbog, som følger eleven hele vejen igennem uddannelsen.

Der udarbejdes en uddannelsesplan for elevens praktiske oplæring i virksomheden. Her henvises i øvrigt til TUR's praktikvejledning til lageruddannelsen. I løbet af den praktiske uddannelse skal eleven have mulighed for at beskæftige sig med en række typiske opgaver og funktioner. TUR udarbejder nogle skemaer med disse opgaver og funktioner, som udfyldes af virksomheden og eleven og indsættes i uddannelsesbogen.

Det lokale uddannelsesudvalg for transportuddannelserne på skolen har ansvaret for at samspillet mellem virksomheder og skole fungerer tilfredsstillende. Her er uddannelsesbogen et vigtigt værktøj. Endelig er en korrekt anvendt uddannelsesbog en forudsætning for, at der i sidste ende kan udstedes et svendebrev til eleven.

Kapitel 4

Bedømmelse m.v.

Afsluttende eksamen m.v.

Til bekendtgørelsens §§ 23 - 29

Den afsluttende prøve

Elever, der afslutter uddannelsen efter trin 1 med kompetence som lagermedhjælper afslutter med en skriftlig prøve. Prøven udgør den afsluttende prøve. Prøve består af opgaver inden for områdefagene, som er indeholdt i denne del af uddannelsen.

Prøven stilles af skolen efter samråd med det faglige udvalg. Spørgsmålene besvares uden brug af hjælpemidler. Prøven skal løses inden for 45 minutter.

Prøven rettes af skolen og bedømmes af en lærer og to censorer, der er godkendt af det faglige udvalg.

Prøven bedømmes bestået/ikke bestået. Prøven skal bestås

F or elever, der afslutter uddannelsen efter trin 1 udgør prøven den afsluttende prøve.

Kun de elever, som har en uddannelsesaftale efter trin 1 som lagermedhjælper, gennemfører prøven.

Svendeprøven

Hensigten med svendeprøven er, at eleven demonstrerer sine færdigheder. Den afholdes med udgangspunkt i områdefag og obligatoriske specialefag. Prøven tilrettelægges, så eleven har mulighed for at inddrage områder fra sine valgfrie specialefag.

Svendeprøven kan evt. afvikles således, at en repræsentant fra virksomheden har mulighed for at deltage i svendeprøvens praktisk/mundtlige del, og at virksomheden har mulighed for at fremsende forslag til opgaver og særlige spørgsmål til eleven. Dette kan være en god hjælp for faglæreren, der ikke nødvendigvis har faglig indsigt indenfor alle de valgte moduler.

Til svendeprøven fremlægges den studietursrapport, som eleven har bidraget til.

Til den praktiske prøve udarbejdes et antal forskellige opgaver, som tildeles eleverne efter lodtrækning. Eleven må anvende undervisningsmaterialer, manualer og egne notater. Skolen stiller undervisningsmaterialer og anvendte manualer til rådighed. Prøven anses for færdig, når eleven melder klar, og alt anvendt udstyr atter er på plads.

I løbet af prøven skal eleven overfor faglæreren og censorerne redegøre for løsningen af sine opgaver. Dette sker i form af løbende dialog mellem eleven, faglæreren og censorerne. Det samlede tidsforbrug for hver enkelt elevs redegørelse bør være mellem 15 og 30 minutter.

Skolebevis og afsluttende praktikerklæring

Trin 1 som lagermedhjælper

Skolebevis udstedes efter trin 1, når skoleundervisningen er gennemført og eleven har:

1) erhvervet kørekort, kategori B samt gaffeltruckcertifikat, kategori B,

2) bestået den afsluttende prøve,

3) opnået et gennemsnit af samtlige karakterer på mindst 6 og

4) ikke fået karakteren 00 i noget fag.

Uddannelsesbevis

Trin 1 som lagermedhjælper

For de elever, der afslutter uddannelsens efter trin 1, udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen som lagerassistent, jf. uddannelsesbekendtgørelsen.

Uddannelsesbevis udstedes i henhold til hovedbekendtgørelsen og eksamensbekendtgørelsen, når skolebevis og afsluttende praktikerklæring(er) er udstedt.

Uddannelsesstyrelsen, den 20. december 2004

Roland Svarer Østerlund
direktør

/Dorthea ClausenBilag 1

Konveteringsnøgle EUD- >VEUD
Tabel 1

Lager

 

 

Konveteringsnøgle EUD- >VEUD

EUD

VEUD

Grundfag

Uger

Uger

Samfundsfag E

3,0

2,5

Førstehjælp + brand.

0,5

0,5

Informationsteknologi F

2,0

1,9

Dansk F

2,0

1,9

Naturfag F

2,0

1,9

Fremmedsprog F

2,0

2,0

Arbejdsmiljø

1,0

0,8

Sundhed

1,0

1,0

I alt

13,5

12,5

 

 

 

Områdefag

 

 

Køretøjets vedligehold og motorlære

2,5

1,0

Introduktion til færdselslære

1,0

0,0

Familiefag

5,0

0

Surring/stuvning og af- og pårigning

0,7

0

Introduktion til gaffeltruck

1,0

0,0

Anhugning

1,0

0,0

Introduktion til kranarbejde

0,6

0

Ny på lager

1,0

0

Ny i lastbilen

0,7

0

Gaffeltruck, certifikat B

1,4

1,4

Køreuddannelse, kategori B

1,6

1,6

Praktisk Lager

1,0

0,0

Enhedslaster

1,0

1,0

EDB-Lagerstyring

2,0

2,0

Kundebetjening-Lager

0,6

0,6

Lastsikring

0,6

0,6

Oplagring og forsendelse af FG

1,0

1,0

Lagerøkonomi

1,0

1,0

Kvalitetsstyring

1,0

1,0

Time-, sags- og ressourcestyring

0,6

0,6

Logistik og samarbejde

1,0

1,0

Internationale forhold og branchekendskab

0,2

0,2

I alt

26,5

13,0

Specialefag

 

 

Specialefag, obligatoriske og valg samt svendeprøve

9,1

9,1

For speciale Transport

10,1

10,1

Valgfag

 

 

Valgfag i alt

0,9

0,9Bilag 2

Valgfrie specialefag til Lageruddannelsen

Navn

Godstransport ad landevej

Varighed

 

Type

Nummer

 

Transport af temperaturfølsomt gods

5 dage

AMU

42545

ADR grundkursus

3,0 dage

AMU

43459

ADR grund- og specialiseringskursus klasse 1+7

4,0 dage

AMU

43457

 

Energirigtig kørsel med køretøjer u. 3500 kg.

3,2 dage

AMU

42588

Vedligeholdelse af transportmateriel

5 dage

AMU

42547

Køreteknik, miljø og arbejdsfunktioner

2,5 dage

AMU

42533

Lager og logistik

 

 

 

Kvalitetsstyring i certificerede virksomheder

5 dage

EUD

 

Praktisk kemi i proces

5,0 dage

EUD

 

Prøveudtagning

1,5 dage

EUD

 

Affaldshåndtering i produktionen

2,5 dage

EUD

 

Datafangst og ny teknologi

1 dag

EUD

 

Konflikthåndtering

2,9 dage

AMU

42550

AP fælleskatalog

 

 

 

Kunde/leverandørforhold

2,1 dage

AMU

42694

Produktionsgrupper

3,2 dage

AMU

42695

Teambuilding for produktionsgrupper

4,3 dage

AMU

42696

Medarbejderens personlige ressourcer

4,3 dage

AMU

42697

Kvalitetsbevidsthed

5 dage

AMU

42702

Kommunikation i produktionsgrupper

4,3 dage

AMU

42698

Samarbejde og organisation

4,0 dage

AMU

42725

Virksomhedsøkonomi

3,2 dage

AMU

42727

Datahåndtering – registrering og behandling

2,0 dage

AMU

42708

Forretningsforståelse og virksomhedens IT-systemer

2,9 dage

AMU

42709

Anvendelse af brancherelateret IT-programmel

5,0 dage

AMU

42731

Arbejdspladsens IT- baserede kommunikationsnetværk

2,0 dage

AMU

42732

Handel, administration, kommunikation og Ledelse

 

 

 

EDI teknologi

2,1 dage

AMU

41520

Logistikanalyser med 3. part

3,2 dage

AMU

41614

Industrien

 

 

 

Anhugning – fælles grunduddannelse

5 dage

AMU

42936

Travers- og portalkraner, certifikatuddannelse C

7,0 dage

AMU

42937

Pakkeoperatør

20 dage

EUD

 

Elektromekanisk montage

20 dage

EUD

 

Produktionsoperatør

20 dage

EUD

 

Havn og terminal

 

 

 

Havnen som arbejdsplads

1,8 dage

AMU

42541

Terminaltraktor

5 dage

AMU

42542

Containerhåndtering

5 dage

AMU

42543

Lastbilkran

 

 

 

Lastbilmonteret kran D certifikat

5 dage

AMU

42548

1) Transport af temperaturfølsomt gods

Niveau

Avanceret

Varighed

5 dage

Mål og øvrige rammer

-

Deltageren kan selvstændigt, under hensyntagen til godsets egenskaber og

kølekassens opbygning, overvåge og vejlede under lastning og losning.

 

-

Deltageren kan desuden selvstændigt foretage temperaturkontrol,

således at godset modtages, transporteres og afleveres ved korrekt temperatur.

 

-

Deltageren kan desuden selvstændigt foretage de foreskrevne eftersyn på kølemaskinen, herunder kontrollere mærkning og godkendelser af kølemateriel, samt ved driftsstop foretage en systematisk fejlfinding, samt foretage en nødreparation af kølemaskinen.

Bedømmelse

Standpunkt

Merit

42545

Praktikregler

 

2) ADR grundkursus

Niveau

Rutine

Varighed

3 dage

Mål og øvrige rammer

-

Deltageren har opnået viden om den gældende lovgivning for vejtransport af farligt gods.

 

-

Deltageren har opnået viden om den gældende lovgivning for vejtransport af farligt gods.

 

-

Deltageren kan definere stoffernes fareklasser og særlige egenskaber, herunder særligt de farlige egenskaber stofferne i de enkelte klasser har, samt hvilke forebyggende og sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der er hensigtsmæssige for de forskellige faretyper.

 

-

Deltageren har opnået viden om emballagekrav, samt krav til afmærkning og påskrifter på kolli.

 

-

Deltageren har opnået viden om krav til transportdokumenter.

 

-

Deltageren har fået viden om, hvilke krav der gælder ved Multimodal transport.

 

-

Deltageren har opnået viden om transport i begrænsede mængder.

 

-

Deltageren kan kontrollere om transportdokumenter, containerpakkeattest og sikkerhedskort indeholder tilstrækkelige og samstemmende oplysninger om det farlige gods, samt at de ikke indeholder åbenlyse fejl før en transport

påbegyndes.

 

-

Deltageren kan kontrollere faresedler på emballager, ud fra oplysningerne i transportdokumentet. Deltageren skal desuden ud fra oplysningerne i transportdokumentet kunne afgøre, om et køretøj skal afmærkes med faresedler og orangefarvede skilte.

 

-

Deltageren kan sammenlæsse farligt gods korrekt i køretøjer og i containere.

 

-

Deltageren har fået kendskab til de specifikke krav til håndtering, stuvning og lastsikring af emballager og IBC´s.