Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Buschaufføruddannelsen
Bilag 2
Den fulde tekst

Vejledning til bekendtgørelse nr. 1067 af 4. november 2004
om uddannelse af buschauffører

 

Forord

Uddannelsesbekendtgørelsen og denne tilhørende, autoritative vejledning udgør sammen med de generelle og tværgående regler det samlede forskriftsmæssige grundlag for skolernes og de lokale uddannelsesudvalgs arbejde med de lokale undervisningsplaner m.v. jf. hovedbekendtgørelsens § 3.

Den til enhver tid gældende vejledning for en erhvervsuddannelse vil ligesom de gældende love og bekendtgørelser være at finde i Retsinformation, som er statens juridiske online informationssystem for love og regler. Adgang hertil fås fx via ministeriets hjemmeside på web-adressen: http://us.uvm.dk/erhverv/lov/bek_vejl. Erhvervsskolerne informeres om nye vejledninger via e-mail.

Uddannelsesbekendtgørelse og vejledning er udarbejdet i tæt samarbejde med det faglige udvalg og udstedt af Undervisningsministeriet.

Opmærksomheden henledes især på følgende:

1) Buschauffør er en selvstændig uddannelsen (var tidl. et speciale i chaufføruddannelsen)

2) Buschaufføruddannelsen er en trindelt erhvervsuddannelse. Første trin varer 1½ år, heraf 1 år hovedforløbet. Efter trin 1 opnår eleven kompetence som rutebilchauffør.Virksomhed og elev kan indgå uddannelsesaftale, som kun omfatter trin 1.

3) Eleven gennemgår nu undervisning i overensstemmelse med og opnår de grundlæggende kvalifikationer, som kræves i EU direktiv L226/4, »Om grundlæggende kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for førere af visse køretøjer, der benyttes til godstransport og personbefordring ad vej”, artikel 5.

Kapitel 1

Uddannelsen

Til bekendtgørelsens §§ 1 - 4

Buschaufføruddannelsen er integreret med de øvrige uddannelser inden for transportområdet. Den har således fælles grundforløb med uddannelserne som redder, godschauffør, postoperatør, lufthavnsoperatør, togklargører og lager. Endvidere er der en lang række valgfrie specialemoduler, som er fælles.

Der er med denne bekendtgørelse sket en markant styrkelse af den færdselssikkerhedsmæssige grunduddannelse af kommende erhvervschauffører, idet den grundlæggende kvalifikationsuddannelse fra EU-direktivet »om grundlæggende kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for førere af visse køretøjer, der benyttes til godstransport og personbefordring ad vej” nu implementeres i erhvervsuddannelsen.

Denne erhvervsuddannelse har derfor ligeledes som formål at medvirke til en holdningsbearbejdning af de kommende erhvervschauffører.

Desuden er det uddannelsens mål, at den uddannede chauffør forstår betydningen af at arbejde omhyggeligt og systematisk, kan samarbejde og udvise selvstændighed og er ansvarsbevidst i arbejdet.

Endvidere er det uddannelsens mål, at den uddannede buschauffør forstår betydningen af at arbejde omhyggeligt og systematisk, samt kan demonstrere samarbejdsevne, selvstændighed, sikkerheds- og ansvarsbevidsthed i arbejdet.

Den færdiguddannede elev har opnået personlige kvalifikationer, som gør vedkommende i stand til at forstå betydningen af at arbejde omhyggeligt og systematisk. Endvidere kan eleven demonstrere samarbejdsevne, selvstændighed, sikkerheds- og ansvarsbevisthed i arbejdet.

Kapitel 2

Uddannelsens varighed og struktur m.v.

Til bekendtgørelsens §§ 5 -11

Uddannelsen inkl. grundforløbet varer i alt 3 år. Der vedlægges en grafisk model af strukturen for uddannelsen.

Grund
forløb

Hovedforløb

Skole
20
uger

Praktik

Skole
1,5
uger

Praktik

Skole
9 uger

Praktik

Skole
9 uger

Praktik

Skole
7,5
uger*

Praktik

Skole
4 uger

Praktik

 

Trin 1 som Rutebilchauffør

Specialeuddannelse

Obligatoriske og ikke mindst valgfri specialefag (*) kan placeres frit i forløbet, dog under hensyntagen til elevens forudsætninger, forudgående erfaring og den nødvendige progression samt virksomhedens særlige krav til sikkerhedsuddannelse.

Første trin i hovedforløbet giver eleven grundlæggende kvalifikationer til at bestride jobbet som rutebilchauffør. Trin 1 har en samlet varighed på 1 år efter kontraktindgåelsen.

Særligt tilrettelagte forløb og merit

I bekendtgørelsen er det fastlagt, at der findes tre modeller for særligt tilrettelagte forløb:

– som afkortet forløb (§ 7)

– som meritmodel – Meritvejen (§ 8)

– som særligt tilrettelagt forløb (§ 9)

Afkortet forløb (§ 7)

Eleverne har ofte afprøvet andre uddannelser uden at gennemføre dem, har været i militæret og har erfaring med at være på en arbejdsplads. Den målgruppe, der sigtes på, har derimod ikke særlig erfaring fra transportbranchen og kan derfor ikke gå Meritvejen, jf. § 8.

For at motivere eleverne til at vælge denne ordning er det vigtigt

– at de ikke nødvendigvis skal gennem et grundforløb

– at de ansættes i en virksomhed fra starten og hurtigt efter starter deres egentlige transportuddannelse

– at de tilbydes en kort og koncentreret uddannelsesperiode, men med et normalt svendebrev ved afslutningen.

Der foretages en kompetenceafklaring af eleverne, således at de stort set alle kan starte direkte på hovedforløb. Følgende betingelser skal være opfyldt: Eleven

– har haft kørekort, kategori B i mindst 3 år og

– har gennemført et grundforløb til en erhvervsuddannelse eller har

– gennemført anden ungdomsuddannelse af mindst 1 års varighed.

Herefter tager de skolemoduler og svendeprøvemodulet, som er lig de unges forløb. Dette forløb gennemføres på 1½ år, mod de normale 2½ år. Der er altså tale om afkortning af praktiktiden i uddannelsen, ikke i den obligatoriske skoleuddannelse.

Det er virksomheden og eleven i fællesskab, der vælge denne ordning. Hvis de er enige - og eleven opfylder betingelserne - kan uddannelsestiden afkortes uden det faglige udvalgs godkendelse.

Meritmodellen – Meritvejen (§ 8)

Målgruppe: Velkvalificerede transportarbejdere, dvs. personer med minimum 4 års relevant erhvervserfaring inden for transportområdet og som er fyldt 25 år. Med dette menes transportmedarbejdere, der besidder mange kvalifikationer, formelle som uformelle, inden for både faglige og almene områder.

Kvalifikationer kan være opnået på følgende måde:

1) Personer, der har afsluttet Folkeskolen på 10. klasse (udvidet niveau) - eller som har mere end 10 års skolegang bag sig. Derfor vil det ikke være usædvanligt at målgruppen er i besiddelse af kvalifikationer som vil kunne udløse merit i forhold til grundfagene.

2) Personer, som i forvejen har gennemført en faglig uddannelse inden for andre faglige områder. Der vil her være tale om primært uddannelser inden for mekanikerområdet, handel & kontor samt bygge & anlæg.

3) Personer, som har tilegnet sig væsentlige transportfaglige kvalifikationer via AMU-uddannelser.

4) Personer der gennem arbejdslivserfaring har tilegnet sig praktisk talt alle de praktiske færdigheder - inklusiv det at løse mange og komplicerede problemer/transportløsninger.

5) Personer, der via deres fritids- og arbejdsliv har tilegnet sig almene kvalifikationer inden for eksempelvis dansk, matematik eller sprog der overstiger erhvervsuddannelsens grundfagsniveauer. Dette kan eksempelvis være sket gennem foreningsarbejde, fagligt arbejde, aftenskoler og mange andre steder.

Selvom der er tale om velkvalificerede voksne, kan der naturligvis stadigvæk være områder, hvor den voksne har brug for at erhverve sig almene kvalifikationer. Det kan ske gennem eksempelvis et særligt alment fagmodul inden for rammerne af erhvervsuddannelseslovens § 16.

Hvad kan give merit

Når der er tale om meritforløb for erfarne, kan der gives merit både i forhold til formelt erhvervede kvalifikationer samt i forhold til uformelt erhvervede kvalifikationer. Med det menes, at man både kan få merit for de kvalifikationer der er opnået i et uddannelsessystem, og de kvalifikationer der er opnået på anden vis - det vil sige uden for uddannelsessystemet. Der kan således tildeles merit ud fra:

1) Erhvervserfaring, hvorunder kvalifikationer kan være tilegnet eksempelvis gennem sidemandsoplæring.

2) Uddannelseserfaring. Dokumenteret og afsluttet uddannelse inden for AMU-systemet eller inden for andre uddannelsessystemer.

3) Andre kvalifikationer erhvervet uden for uddannelsessystemet.

For at meritering kan foretages, skal flg. iagttages:

a. Dokumenteret uddannelseserfaring kan umiddelbart godskrives.

b. Erhvervserfaring kan afdækkes gennem kvalifikationsafprøvning.

Til dette formål har TUR udarbejdet et særligt afklaringsværktøj, hvor alle område- og specialefagene i erhvervsuddannelsen er oplistet i målbar form i forhold til komplementære AMU-uddannelser. Herefter er uddannelsesmålene omskrevet til reelle kvalifikationer.

TURs afklaringsværktøj kan både anvendes til interview af meritansøgeren samt i konkret afprøvning af såvel praktiske som teoretiske kvalifikationer.

Forudsætninger for at meritmodellen kan gennemføres:

Forudsætningerne for meritmodellen er fastsat i uddannelsesbekendtgørelsen.

Der er tale om individuelle meritforløb, som skal have en varighed på minimum 4 måneder og normalt en maksimum varighed på 12 måneder inkl. afsluttende skoleperiode med svendeprøven.

Skoleuddannelsen under Meritvejen kan normalt ikke overstige 12 uger, inklusive det 4-ugers svendeprøvemodul. Der skal normalt være sammenhæng mellem varigheden af uddannelsesaftalen og skoleuddannelsen.

Der er ingen trinafstigning på Meritvejen, idet eleven på dette forløb må forventes at have kvalifikationer, som på nogle områder er højere end dem, der ligger i afstigningsniveauet på trin 1.

Desuden er det en forudsætning, at der indgås en uddannelsesaftale med en godkendt virksomhed.

Endvidere skal der gennemføres en individuel kvalifikationsvurdering.

Den individuelle kvalifikationsvurdering/afklaring sker gennem følgende 3 faser:

1. Der skal ske en afklaring af:

a. Faglige kvalifikationer

b. Almene kvalifikationer

c. Personlige kvalifikationer

2. Tilkendelse af merit

3. Uddannelsesvejledning.

Til brug for den individuelle kvalifikationsvurdering/afklaring har TUR udarbejdet en særlig logbog.

Der henvises i øvrigt til den uddybende vejledning som er udarbejdet af TUR.

Særligt tilrettelagte forløb (§ 9)

Forløbet indeholder de samme mål som den ordinære erhvervsuddannelse, men tilrettelægges som et særligt forløb for hvert hold.

Det særligt tilrettelagte forløb varer normalt 2 år, men kan i særlige tilfælde forlænges, således at det varer 2½ år. Det drejer sig om tilfælde, hvor både eleverne og deres virksomheder er enige om dette.

Forløbene kan tillige tilrettelægges, således at det kun omfatter afstigningen som Rutebilschauffør. Forløbet vil i dette tilfælde normalt have en varighed på 1 år.

Hvis forløbet indgår i rotationsordninger eller lignende, er det af betydning at kunne placere skoleperioderne over et længere forløb, og i sådanne tilfælde anbefales en varighed på 2½ år.

Det er det lokale uddannelsesudvalg, som har kompetencen til at forlænge uddannelsen.

Merit i særligt tilrettelagte forløb

(bilag 1, tabel 1)

I forbindelse med gennemførelse af særligt tilrettelagte forløb kan der tildeles merit for allerede erhvervede kvalifikationer. Tildelingen af merit skal gives i forbindelse med uddannelsens start. Der skal derfor gennemføres vejledende samtaler med de voksne før uddannelsen påbegyndes med henblik på at afdække allerede erhvervede kvalifikationer og ikke mindst at sammensætte hold, der har en ensartet merit.

Et hold særligt tilrettelagte forløb har som forudsætning, at eleverne følges ad gennem hele uddannelsen. Derfor er det nødvendigt med ensartede forudsætninger og dermed ensartet merit på de enkelte hold.

I de tilfælde, hvor en elev ikke er i besiddelse af de samme kvalifikationer som de øvrige på holdet, skal skolerne sørge for at bringe eleven op på det tilsvarende niveau. Dette kan som regel lade sig gøre ved at visitere til et eller flere AMU-kurser eller ved anvendelse af bekendtgørelsens § 10.

Skolerne skal være opmærksomme på, at certifikater og kørekort, der ikke er taget som en branchespecifik uddannelse, tildeles en mindre merit, end hvis det er taget i forbindelse med en arbejdsmarkedsuddannelse. Med andre ord gives der mindre merit for erhvervelse af kørekort D-erhverv, hvis dette er taget ved en privat kørelærer eller ved militæret, idet denne type kvalifikation normalt ikke indeholder faglige chaufførkvalifikationer.

I tilfælde af, at der til et og samme hold visiteres elever, der har taget deres kørekort og certifikater under forskellige ordninger (AMU-kurser kontra private kørelærere/militær) bør den gruppe af voksne, der ikke er AMU-kurser, som minimum gennemføre uddannelsen til hvidt kvalifikationsbevis for på denne måde at få den samme merit som de øvrige.

Merit for andre branchespecifikke uddannelser (§ 11)

I forbindelse med tildeling af merit skal skolerne være opmærksomme på, at dette forudsætter at de kvalifikationer, som den ”gamle” uddannelse rettede sig mod, ikke er forældede.

Hvis en elev ønsker afkortning af uddannelsen - enten på grundlag af opnået skolemerit eller praktisk erfaring inden for faget - skal dette ansøges inden uddannelsesaftalen træder i kraft. TUR vil normalt ikke godkende anmodninger om afkortning, som fremsendes når uddannelsen er i gang.

Kapitel 3

Skoleundervisningen og praktikuddannelsen m.v.

Til bekendtgørelsens §§ 12 - 21

En erhvervsuddannelse inden for buschaufførområdet giver adgang til den korte, videregående uddannelse som Transportlogistiker, når den suppleres med følgende enkeltfag:

– Engelsk på niveau B eller tysk på niveau C

– Matematik på niveau C

Samme adgangskrav vil være gældende til akademi-merkonomuddannelsen inden for International Transport & Logistik, der tilbyder efteruddannelse for faglærte buschauffører på aftenskolebasis.

Skoleundervisningen

Område- og specialefagenes slutmål er i det følgende beskrevet på følgende tre niveauer*:

De tre niveauer:

Begynderniveau.

Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra en kendt problemstilling eller kan udføre en mere kompliceret aktivitet under vejledning.

På dette niveau lægges der vægt på følgende personlige kvalifikationer : Lyst til at sætte sig ind i uddannelsens fundamentale kundskabs- og færdighedsområder og til at udvikle ansvarlighed samt grundlag for fortsat læring. På begynderniveauet grundlægges ligeledes selvstændighed i opgaveløsning.

Rutineniveau.

Eleven kan planlægge og gennemføre en opgave/aktivitet eller løse et problem i rutine- og/eller kendte situationer og omgivelser - alene og i samarbejde med andre.

På dette niveau lægges der vægt på følgende personlige kvalifikationer : Evne til selvstændigt at sætte sig ind i mere komplicerede problemstillinger og til at kommunikere med andre om løsningen heraf. Yderligere lægges der vægt på fleksibilitet og omstillingsevne.

Avanceret niveau.

Eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave/aktivitet eller løse et problem også i ikke rutine situationer - alene og i samarbejde med andre - under hensyntagen til opgavens art.

På dette niveau lægges der vægt på følgende personlige kvalifikationer : Evne til at tage selvstændigt ansvar og vise initiativ til selv at formulere og løse faglige og sociale opgaver og problemer. Yderligere lægges der vægt på kvalitetssans og kreativitet.

* Der er ikke angivet niveau for fag, som er kørekort og certificater.

Grundforløbet

Grundforløbet indeholder områdefag, der er særlige for hovedforløbet med følgende niveau, vejledende uddannelsestid samt supplerende mål og indhold:

Surring/stuvning og af-/pårigning

Niveau

Begynder

Varighed

0,7 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven kan medvirke til at håndtere og surre almindelige godstyper på lastbiler, påhængsvogne eller andre køretøjer.

Eleven kan medvirke til at foretage almindelig af-/pårigning med presenning.

Merit

 

Introduktion til kranarbejde

Niveau

Begynder

Varighed

0,6 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven har kendskab til de generelle regler om sikkerhed i forbindelse med kranarbejde.

Eleven kan under opsyn operere ikke-certifikatkrævende kraner på en betryggende måde.

Merit

 

Introduktion til gaffeltruck

Niveau

Begynder

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven kan under opsyn, på en sikker og forsvarlig måde føre gaffeltruck, hvortil der kræves certifikat (B), i normalt forekommende arbejdssituationer.

Eleven kan foretage dagligt starteftersyn på gaffeltruck.

Eleven gennemgår trafikforberedende undervisning, som inden for en virksomheds område sætter eleven i stand til på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde at føre og betjene transportredskaber, herunder gaffeltruck, på en måde, så der udvises kendskab til almindelig trafik og færdselsadfærd.

Eleven er bekendt med kravene til at bestå certifikatprøven og har afprøvet sine evner i forhold til den teoretiske del af certifikatprøven.

Merit

 

Anhugning

Niveau

Begynder

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven har grundlæggende viden om anhugningsteori og kranbetjening.

Eleven har kendskab til de generelle regler om sikkerhed og signalgivning vedrørende anhugning.

Eleven kan foretage enkle anhugningsopgaver blandt andet ved hjælp af signaler fra kranfører.

Ny på lager

Niveau

Begynder

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven kan udføre almindeligt forekommende arbejdsopgaver på et lager blandt andet ved hjælp af gaffeltruck og andet håndteringsudstyr.

Eleven kan udføre og deltage i lagerstyring ved normalt forekommende lagerarbejde, herunder modtage og efterse forskellige lastbærere for skader og anvende almindelige dokumenter, papirer mv.

Eleven kan betjene virksomhedens interne og eksterne kunder korrekt.

Eleven kan på begynderniveau anvende edb som arbejdsredskab.

Ny i lastbilen

Niveau

Begynder

Varighed

0,7 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven kan foretage grundlæggende manøvrering med lastbil, herunder bakning ved hjælp af spejle.

Eleven kan foretage almindeligt dagligt starteftersyn, herunder udbedre mindre driftsfejl og foretage fejlmeldinger.

Fagplan for uddannelsen

Skoleundervisningen omfatter grundfag, områdefag, specialefag og valgfag med følgende fordeling på skoleperioderne:

BUS

EUD 2005

 

Trin 1, rutebilchauffør

 

 

 

 

 

 

Grundforl

B

BCF 1

BCF 2

Turist

Svendep

 

Skoleperiode

 

GF

1

2

3

4

5

Grundfag

uger

Timer

Dage

 

 

 

 

 

 

Samfundsfag E

3,0

111

15

 

 

 

 

37

74

Førstehjælp + brand.

0,5

18,5

2,5

18,5

 

 

 

 

 

Informationsteknologi F

2,0

74

10

37

 

 

 

 

37

Dansk F

2,0

74

10

74

 

 

 

 

 

Naturfag F

2,0

74

10

74

 

 

 

 

 

Fremmedsprog F

2,0

74

10

 

 

 

37

37

 

Fremmedsprog uden for niveau1)

1,0

 

 

 

 

 

37

 

 

Arbejdsmiljø

1,0

37

5

37

 

 

 

 

 

Områdefag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Køretøjets vedligehold og motorlære

2,5

93

13

93

 

 

 

 

 

Introduktion til færdselslære

1,0

37

5

37

 

 

 

 

 

Familiefag

5,0

185

25

185

 

 

 

 

 

Surring/stuvning og af- og pårigning

0,7

26

4

26

 

 

 

 

 

Introduktion til gaffeltruck

1,0

37

5

37

 

 

 

 

 

Anhugning

1,0

37

5

37

 

 

 

 

 

Introduktion til kranarbejde

0,6

22

3

22

 

 

 

 

 

Ny på lager

1,0

37

5

37

 

 

 

 

 

Ny i lastbilen

0,7

26

4

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovedforløb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sundhed for chauffører

0,4

15

2

 

 

 

15

 

 

Køreuddannelse, kategori B

1,5

55

7

 

55

 

 

 

 

Køreuddannelse, kategori D+Erhverv

2,0

74

10

 

 

74

 

 

 

Rutebilkørsel

2,6

96

13

 

 

96

 

 

 

Videregående rutebilkørsel

3,6

133

18

 

 

 

133

 

 

Grundlæggende kvalifikationsuddannelse

8,0

296

40

 

 

148

148

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specialefag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Køreuddannelse, kategori D/E

2,0

74

10

 

 

 

 

74

 

Blåt bevis

1,0

37

5

 

 

 

 

37

 

Turistbuskørsel

1,0

37

5

 

 

 

 

37

 

Internationale forhold og branchekendskab

0,2

7

1

 

 

 

 

 

7

Afsluttende eksamen (Svendeprøve)

0,5

19

3

 

 

 

 

 

19

Valgfrie specialefag

1,5

55

7

 

 

 

 

55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valgfag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valgfag i alt

0,7

26

4

 

 

15

 

 

11

Grundfag i alt

12,5

463

63

241

0

0

37

74

111

Områdefag i alt

31,6

1169

158

500

55

318

296

0

0

Specialefag i alt

6,2

229

31

0

0

0

0

203

26

Valgfag i alt

0,7

26

4

0

0

15

0

0

11

TOTAL

51,0

1886

255

740

55

333

333

277

148

Uger

 

51,0

51

20,0

1,5

9,0

9,0

7,5

4,0

1) Trin 1, rutebilchauffør

Hovedforløbet

Hovedforløbet omfatter 18,1 ugers områdefag med følgende niveau, vejledende uddannelsestid samt supplerende mål og indhold:

1) Køreuddannelse, kategori B

Niveau

 

Varighed

1,5 uge

Mål og øvrige rammer

 

Eleven kan føre køretøjer hørende til kategori B, på en sikker og ansvarsbevidst måde, og erhverver kørekort til kategori B, jf. gældende myndighedskrav.

Merit

 

Praktikregler

 

2) Køreuddannelse, kategori D+Erhverv

Niveau

 

Varighed

2 uger

Mål og øvrige rammer

 

Eleven kan føre køretøjer hørende til kategori D, på en sikker og ansvarsbevidst måde, og erhverver kørekort til kategori D+EP, jf. gældende myndighedskrav.

Merit

42564 Grunduddannelse i kørsel med busser
42565 Grunduddannelse i personbefordring med busser

Praktikregler

Eleven opnår i praktikperioden rutine i kørsel med busser der forudsætter kørekort kategori D, og som er registreret til mere end 17 personer.

3) Rutebilkørsel

Niveau

Rutine

Varighed

2,6 uger

Mål og øvrige rammer

Efter kurset kan deltageren selvstændigt udføre normalt forekommende rutebilkørsel. Dette sker på grundlag af kendskab til:

 

 

Anvendte arbejdsrutiner og -redskaber i jobbet som rutebuschauffør.

 

 

Trafik- og busselskabers organisationsopbygning, herunder arbejdsfordeling og -opgaver, transport- og vagtplanlægning samt kvalitetskravene hertil.

 

 

Transport- og vagtplanlægning.

 

 

Trafikselskabets/virksomhedens organisationsstruktur og kvalitetsstyring/-krav

 

 

Kørsel med automatgearet bus.

 

Eleven kan udføre en buschaufførs normalt forekommende arbejdsopgaver, herunder anvende billetmaskiner (manuelle og elektroniske), anvende det aktuelle takstsystem, anvende køreplaner (lokalt, regionalt og interregionalt). Endvidere kan deltageren foretage korrekt mikrofonbetjening i forbindelse med rutebilkørsel.

 

 

Eleven kan udføre befordring af bevægelseshæmmede personer herunder betjene den bevægelseshæmmedes personlige hjælpeudstyr, såsom kørestol, transportstol, albuestokke, gangstativ, drejeskive mv., fastgøre og sikre forskellige former for kørestole i køretøjer, betjene køretøjers specielle udstyr, såsom lift, slisk, muligheder for variabel indstigningshøjde i køretøjet mv., benytte yderligere hjælpeudstyr, som fx trappetjener/-artist, kommunikere med bevægelseshæmmede på en måde, som tager hensyn til deres fysiske og psykiske situation, og være i stand til at hjælpe på en måde, så den bevægelseshæmmede bevarer sin værdighed.

Merit

 

Praktikregler

Eleven træner de på uddannelsen indlærte discipliner, herunder:

- Befordring af bevægelseshæmmede

- Betjening af billetmaskiner

- Mikrofon betjening

- Kører med og uden automatgear

- Almindelige opgaver som rutebilchauffør

4) Videregående rutebilkørsel

Niveau

Rutine

Varighed

3,6

Mål og øvrige rammer

Rutebuskørsel – Videregående

 

Eleven opnår indsigt i en busvirksomheds samlede organisation og opgaver.

 

Eleven opnår kendskab til trafikselskabers formål, struktur og kommunikationsveje, samt de service- og kvalitetskrav, der bliver stillet til vognmænd og chauffører, som har tilknytning til trafikselskaber.

 

Eleven kan, på baggrund af sit kendskab til samarbejds- og sikkerhedsorganisationen, medvirke aktivt i det sikkerhedsmæssige arbejde.

 

Eleven kan renholde busser

 

Eleven kan driftvedligeholde busser ind- og udvendig.

 

 

Eleven kan ud fra datablade og instruktioner, vælge rengøringsmidler og redskaber til rengøring af de overflader, der findes i og på køretøjet.

 

Eleven kan ud fra et planlægningsskema planlægge og udføre den daglige rengøring ind- og udvendig.

 

Eleven opnår kendskab til forsvarlig rengøring af de sanitære forhold og de redskaber, der bliver brugt til tilberedning af fast food i turistbusser.

 

Kørsel med specielle busser

 

Eleven kan på baggrund af sin viden om bussens opbygning og virkemåde, selvstændigt anvende de forskellige systemer og faciliteter, som køretøjet er udstyret med.

 

Eleven kan manøvrere køretøjet på sådan måde, at der ikke opstår ulemper eller skade på øvrige trafikanter og køretøjet, samt under særlig hensyntagen til køretøjets specielle konstruktion, udformning og køreegenskaber.

 

På en aktuel buslinie kan eleven fortage rutebuskørsel med en speciel bus under hensyntagen til passagerernes komfort og sikkerhed ud fra de trafikale problemstillinger, som anvendelsen af det respektive specielle køretøj medfører.

 

Konflikthåndtering

 

Eleven kan skelne mellem effektiv- og ineffektiv kommunikation (adfærd).

 

Eleven kan anvende teknikker til håndtering af konflikt- og voldssituationer med baggrund i menneskers psykologiske spil og roller.

 

Eleven kan være afklaret om egne roller og adfærd.

 

Eleven kan med baggrund i naturlige følger efter konflikt- og voldssituationer, udvise forståelse for krisesituationer.

 

Eleven kan reagere mod uhensigtsmæssig stress.

 

Sprog og kultur

 

Eleven opnår kendskab til kulturelle og sprogmæssige variationer (eu97)

 

Eleven opnår kendskab til forskellige etniske og sociale gruppers almindelige omgangsformer.

Merit

 

Praktikregler

I praktik opnår eleven:

– øvelse i kørsel med specielle busser,

– øvelse i kørsel med rutebiler af forskellig indretning og med forskelligt udstyr.

– rutine i at køre en konkret buslinie i lokalområdet, med alt hvad dette indebærer i form af afregning af billetter både i forhold til kunder og busselskab, mikrofonbetjening og ikke mindst sikker og behagelig befordring af kunderne.

5) Grundlæggende kvalifikationsuddannelse

Varighed

8 uger

Mål og øvrige rammer

Nedenfor er tekst, der er hentet direkte fra EU-direktiv L226/4, »om grundlæggende kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for førere af visse køretøjer, der benyttes til godstransport og personbefordring ad vej” markeret med kursiv.

Kravet om grundlæggende kvalifikationer tager navnlig sigte på at forbedre færdselssikkerheden og chaufførens sikkerhed, herunder i forbindelse med de operationer, chaufføren foretager, når køretøjet holder stille. Desuden tager en modernisering af chaufførerhvervet sigte på at gøre unge interesserede i dette erhverv, hvilket skulle bidrage til at rekruttere nye chauffører i en periode, hvor der er mangel på disse.

Det grundlæggende kvalifikationskursus skal som minimum omfatte de sikkerhedsbestemmelser, der skal overholdes under kørslen, og når køretøjet holder stille. Et øget kendskab til defensiv kørsel — foregribelse af fare, hensyntagen til andre trafikanter — som desuden medfører et rationelt brændstofforbrug, vil få positive virkninger både for samfundet og for vejtransportsektoren selv.

Elever, der ønsker at blive chauffører, skal opnå et sådant niveau af kundskaber og praktiske færdigheder, som er nødvendigt, for at de på sikker vis kan føre et køretøj af den relevante kørekortskategori.

Der er følgende mål for faget:

1. Videreuddannelse i rationel kørsel med hovedvægt på sikkerhed

1.1. Mål: at kende de karakteristiske egenskaber ved kraftoverføring for at kunne optimere brugen heraf.

Motorers drejningsmoment, effektkurver og brændstofforbrugskurver, optimalt køreområde på omdrejningstælleren samt diagrammer for gearenes overlapning.

1.2. Mål: at kende sikkerhedsanordningernes karakteristiske egenskaber og funktioner med henblik på at beherske køretøjet, mindske slid og forebygge fejl.

Særlige kendetegn ved pneumatisk/hydraulisk bremsesystem, grænser for brug af bremser og retarder, kombineret brug af bremser og retarder, bedste valg af hastighed og gear, brug af køretøjets inerti, brug af forskellige metoder til at nedsætte hastigheden og til bremsning ved kørsel ned ad bakke samt reaktion ved funktionssvigt.

Elementær fejlfinding, herunder af det elektriske system .

1.3. Mål: at kunne optimere brændstofforbruget

Optimering af brændstofforbruget ved anvendelse af, hvad der er lært under punkt 1.1 og 1.2.

1. 5. Mål: at kunne varetage passagerernes sikkerhed og komfort

Justering af langsgående og sidelæns bevægelser, fælles brug af vejnettet, placering på kørebanen, smidig opbremsning, overhæng, brug af særlige infrastrukturer (offentlige arealer, særlige kørebaner), løsning af konflikter mellem sikker kørsel og andre af chaufførens funktioner, kontakt med passagerer samt særlige aspekter ved befordring af visse typer passagerer (handicappede, børn).

1.6. Mål: at kunne stå for lastning af et køretøj under overholdelse af sikkerhedsforskrifterne og den korrekte brug af køretøjet .

Kræfter på køretøjet under kørsel, brug af forskellige gear alt efter køretøjets belæsningstilstand og vejens længdeprofil, beregning af køretøjets eller vogntogets nyttelast, placering af godset, følgerne af for stort akseltryk, køretøjets stabilitet og tyngdepunkt.

2. Anvendelse af reglerne

2.1. Mål: at kende vejtransportens sociale kontekst og reglerne.

Specifikke arbejdstidsregler for transport, forordning (EØF) nr. 3820/85 og (EØF) nr. 3821/85 og deres principper, anvendelse og konsekvenser, sanktioner for mangelfuld, ukorrekt eller svigagtig brug af fartskriver, kendskab til vejtransportens sociale kontekst: chaufførernes rettigheder og pligter med hensyn til grundlæggende kvalifikationer og efteruddannelse.

2.3. Mål: at kende reglerne for passagerbefordring

Transport af særlige grupper, sikkerhedsudstyr om bord på bussen, sikkerhedsseler og lastning af køretøjet.

3. Sundhed, færdselssikkerhed og miljøsikkerhed, service og logistik

3.1. Mål: at være opmærksom på farer i trafikken og arbejdsulykker

Arbejdsulykkestyper på transportområdet, statistikker for færdselsulykker, indblanding af store køretøjer samt menneskelige, materielle og økonomiske følger.

3.2. Mål: at kunne forebygge kriminalitet og menneskesmugling.

Generel information, følger for chaufføren, forebyggende foranstaltninger, checkliste samt lovgivning om transportvirksomhedens ansvar.

3.3. Mål: at kunne forebygge fysiske risici

Ergonomi: farlige bevægelser og stillinger, fysisk kondition, øvelser i håndtering af gods samt personlige værnemidler.

3.4. Mål: at være bevidst om betydningen af fysisk og psykisk egnethed

Principperne om sunde og afbalancerede spisevaner, virkninger af alkohol, medicin og andre stoffer, der kan ændre adfærden, symptomer på træthed og stress og disses årsager og virkninger samt den grundlæggende betydning af skift mellem arbejde og hvile.

3.5. Mål: at kunne vurdere nødsituationer

Adfærd i nødsituationer: vurdere situationen, undgå forværring af en ulykke, tilkalde hjælp, hjælpe tilskadekomne og yde førstehjælp, reaktion ved brand, evakuering af personer i tunge erhvervskøretøjer og buspassagerer, sørge for alle passagerers sikkerhed, reaktion i tilfælde af aggression, grundprincipperne for udfyldelse af fælles skadeanmeldelse.

3.6. Mål: at kunne tilpasse sin optræden på en måde, der bidrager til at højne en servicevirksomheds image.

Chaufførens optræden og image: betydningen for virksomheden af kvaliteten af den ydelse, chaufføren leverer, chaufførens forskellige roller, forskellige personer, som chaufføren kommer i kontakt med, vedligeholdelse af køretøjet, tilrettelæggelse af arbejdet, ruteplanlægning, kommercielle og finansielle følger af tvister.

3.8. Mål: at kende den økonomiske kontekst for personbefordring ad vej og markedsorganisationen.

Personbefordring ad vej i forhold til de forskellige personbefordringsmåder (tog, personbiler), forskellige aktiviteter inden for personbefordring ad vej, grænsepassage (international befordring) samt hovedtyper af virksomheder, der udfører personbefordring ad vej.

Der skal på den del af faget, som er placeret på 2. skoleperiode, gennemføres undervisning, som gør det muligt at udstede Hvidt kvalifikationsbevis.

Der er følgende vejledende fordeling af uddannelsestid på de enkelte mål:

1) Sikkerhed og rationel kørsel

- Mål 1.1 2 dage

- Mål 1.2 4 dage

- Mål 1.3 2 dage

- Mål 1.5 4 dage

- Mål 1.6, inkl. Prøve 4 dage

2) Anvendelse af regler

- Mål 2.1 4 dage

- Mål 2.3 4 dage

3) Sundhed, færdsels- og miljøsikkerhed, service og logistik

- Mål 3.1 2 dage

- Mål 3.2 2 dage

- Mål 3.3 4 dage

- Mål 3.4 2 dage

- Mål 3.5 3 dage

- Mål 3.6 2 dage

- Mål 3.8 1 dag

De individuelle køretimer placeres løbende i undervisningen.

Grundlæggende kvalifikationer: en ordning med både deltagelse i undervisning og en prøve

Det grundlæggende kvalifikationskursus omfatter undervisning i samtlige emner på listen. Dette grundlæggende kvalifikationskursus har en varighed på mindst 280 timer.

Hver chauffør skal have mindst 20 individuelle køretimer i et køretøj af den pågældende kategori, som mindst opfylder kravene til prøvekøretøjer i direktiv 91/439/EØF.

I ovennævnte individuelle køreundervisning ledsages den person, der ønsker at blive chauffør, af en lærer ved et godkendt uddannelsescenter. Hver chauffør kan få højst 8 af de 20 individuelle køretimer på et særligt område eller i en avanceret simulator, hvor chaufførens evne til rationel kørsel kan bedømmes med hovedvægt på sikkerhed, herunder navnlig hans beherskelse af køretøjet på veje i forskelligartet tilstand samt under forskellige vejrforhold og på forskellige tidspunkter af døgnet.

Prøven

Ved uddannelsens afslutning underkastes chaufføren en skriftlig og en praktisk prøve. Den skriftlige prøve omfatter mindst et spørgsmål for hvert mål på listen over de emner, der er nævnt ovenfor. Den skriftlige prøve udformes som multiple choice, udarbejdet af TUR. Prøven gennemføres inden for 45 minutter uden hjælpemidler.

TUR fastsætter kriterier for beståelse.

Undervisere

Det godkendte uddannelsescenter skal garantere, at underviserne har indgående kendskab til den seneste udvikling i regler og uddannelseskrav. Underviserne skal som led i en specifik udvælgelsesprocedure dokumentere, at de er i besiddelse af både fagkundskaber og pædagogisk viden. Med hensyn til den praktiske del af uddannelsen skal underviserne dokumentere, at de har erfaring som erhvervschauffører eller tilsvarende kørselserfaring, f.eks. som kørelærer til tunge erhvervskøretøjer.

Bedømmelse

Faget bedømmes bestået / ikke bestået. Den samlede bedømmelse bygger på tre elementer: Prøven skal være bestået og elevens præstation i den individuelle kørsel skal være godkendt. Endelig skal underviseren have bedømt elevens præstationen i hele faget som bestået.

Udstedelse af bevis

Der udstedes Hvidt kvalifikationsbevis i henhold til Færdselsstyrelsens bekendtgørelse om førere af visse køretøjer, mv. nr. 1068.

Merit

 

Praktikregler

 

6) Sundhed for chauffører

Niveau

Rutine

Varighed

0,4 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven kan forholde sig aktivt til forbedring af sundheden på arbejdspladsen, i forhold til trafikadfærd og til sin egen levevis ud fra viden om og indsigt i:

 

Hvilke faktorer i arbejdsmiljøet, der har indflydelse på helbredet og sikkerheden.

 

Hvordan egen adfærd og levevis spiller ind på helbredet, og indvirker på sikkerheden i såvel arbejdet som i trafikken.

 

Eleven kan forstå og forklare sammenhængen mellem befolkningens sundhedstilstand og den samfundsmæssige udvikling.

 

Eleven kan forstå betydningen af forebyggelse og sundhedsfremme og kunne handle derefter.

Merit

Dette fag kan, sammenholdt med mål 3.4 i faget Grundlæggende kvalifikationsuddannelse opfylde målene i grundfaget Sundhed, således at der kan udstedes bevis for gennemførelse af dette grundfag.

Praktikregler

Eleven kan anvende sin viden om sundhed i sin hverdag.

Specialefag

Undervisningen i hovedforløbet omfatter 4,7 ugers bundne specialefag (incl. den afsluttende prøve på 0,5 uge) med følgende niveau, vejledende uddannelsestid samt supplerende mål og indhold:

1) Kørsel med vogntog, kategori D/E

Niveau

Rutine

Varighed

2,0 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven kan, med baggrund i en instruktionsbog eller et eftersynsskema for en bus og et påhængskøretøj, foretage et drifts- og færdselssikkerhedsmæssigt eftersyn.

 

Eleven kan ved afviklingen af de praktiske øvelser i fagemnerne, forebyggende vedligeholdelse, fejlfinding og udbedring af mindre driftsfejl på køretøjerne, udvise korrekt sikkerhedsmæssig adfærd i henhold til de gældende sikkerheds- og arbejdsmiljøbestemmelser.

 

Eleven har erhvervet sådanne færdigheder, at vedkommende jf. gældende myndighedskrav for køreuddannelse til kategori D/E, kan føre og betjene køretøjet på en efter lærerens vurdering tilfredsstillende måde, således at vedkommende kan indstilles til en teoretisk og praktisk køreprøve til kørekort kategori D/E.

 

Eleven kan udføre en korrekt til- og frakobling af et påhængskøretøj, samt foretage kontrol, eftersyn og vedligeholdelse af de forskellige koblingsdele.

 

Eleven kan udføre en lige bakning, samt med nogen præcision bakke både højre og venstre om, og rette vogntoget op igen.

 

Eleven kan undersøge hvilke lovbestemmelser, der er gældende for køretøjernes udstyr og belæsning, og kan selvstændigt kontrollere om en igangværende eller påtænkt kørsel med vogntoget er forsvarlig og lovlig.

 

Eleven kan vurdere egen og andre trafikanters adfærd, således at vedkommende er i stand til at udføre en sikker og forsvarlig kørsel.

 

Eleven kan, på baggrund af sit kendskab til risiko- og uheldsforhold i trafikken, afpasse hastigheden, reagere korrekt og udøve en defensiv køremåde.

 

Eleven kan endvidere afgøre, om en afviklet eller planlagt kørsel er i overensstemmelse med de gældende regler for køre- og hviletidsbestemmelser.

 

Eleven har et sådant kendskab til de forskellige forsikringer, der normalt forekommer inden for personbefordringsområdet, at vedkommende kan redegøre for, hvornår vognmand og chauffør er ansvarlig i tilfælde af passagerers- eller ansattes sygdom, eller der sker skade på bagage eller køretøj. Eleven kan desuden udfylde en skadeanmeldelse til et forsikringsselskab.

 

Den enkelte elev kan under udførelsen af de forskellige manøvrer, betjene vogntoget på en forsvarlig måde, og udføre en økonomisk og energirigtig kørsel.

 

 

 

Merit

AMUs uddannelsesplan: Kørsel med vogntog, kategori D/E - 42584

Praktikregler

Eleven skal så vidt muligt øve kørsel med vogntog D/E, og opnå rutine i at føre og betjene køretøjet, til- og frakoble påhængskøretøj, samt foretage kontrol, eftersyn og vedligeholdelse af de forskellige koblingsdele.

Eleven bør opnå rutine i at bakke med vogntog, både lige bakning og bakke både højre og venstre om med efterfølgende opretning af vogntoget.

Eleven øver økonomisk og energirigtig kørsel.

2) Blåt kvalifikationsbevis

Niveau

Rutine

Varighed

1,0 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven erhverver Blåt kvalifikationsbevis jf. gældende myndighedskrav.

 

Eleven kan anvende sin viden til at afpasse hastighed, styring og bremsning efter de aktuelle vej- og vejrforhold, på baggrund af sit teoretiske kendskab til de kørselsdynamiske forhold, der har indflydelse på kørsel med busser, herunder 3-akslede busser.

 

Eleven opnår et sådant kendskab til gældende sikkerhedsbestemmelser for ophold på køreteknisk anlæg, at vedkommende kan anvende disse ved afvikling af de køretekniske øvelser.

 

Eleven kan redegøre for forskellige bremseregulerende systemer (fx ABS, ASR og skivebremser), deres funktion og indvirkning ved kørsel og opbremsning på veje med varierende friktionskoefficient.

 

Eleven kan på baggrund at sit kendskab til 3-akslede bussers særlige tekniske indretning, herunder især styringen af den 3. aksel, kontrollere, at disse systemer virker korrekt.

 

Eleven kan på baggrund af sit kendskab til færdselsregler, der afviger fra de danske regler, planlægge og udføre kørslen i henhold til det pågældende lands bestemmelser.

 

Eleven kan anvende forskellige opslagsværker om de ved kørsel med bus i udlandet gældende bestemmelser, og er på denne baggrund i stand til at planlægge og gennemføre turistkørsel gennem en række lande, både indenfor og udenfor EU.

 

Eleven kan bruge vejkort i forskellige målestoksforhold, og er ud fra disse i stand til at planlægge kørslen under hensyn til reglerne om køre- og hviletider.

 

Eleven kan udføre korrekt førstehjælp og hjertemassage.

 

Eleven opnår kendskab til forebyggelse af brand i busser, og er i stand til at anvende almindeligt forekommende brandslukningsmateriel samt foretage korrekt alarmering, og på grundlag af kendskabet til teknikker og metoder, sikre passagerernes evakuering i tilfælde af brand.

 

Eleven har et sådant kendskab til bussers sikkerhedsudstyr, at vedkommende er i stand til at anvende det korrekt, og kan instruere passagerne i anvendelsen heraf.

 

Eleven kan redegøre for betydningen, betjeningen og virkemåden af forskellige tekniske installationer, såsom: Luftaffjedring, cruise control, klimaanlæg mv.

 

Køreteknik med 3-akslede busser.

 

I forbindelse med kurset i køreteknik med 3-akslede busser, opnår eleven kundskaber, så eleven kan vurdere og bedømme følgende køretekniske, mekaniske- og fysiske faktorer:

 

Hastighedens betydning for bevægelsesenergien og centrifugalkraften.

 

Bevægelsesenergiens indflydelse på bremselængden.

 

Friktionens betydning under opbremsning, ved kørsel i sving, ved op- og nedgearing.

 

Centrifugalkraftens indflydelse på kørestabiliteten under svingning, ved vognbaneskift og undvigemanøvre.

 

Over- og understyring samt de faktorer, der har indflydelse herpå, fx belæsning, alm. fjederopbygning og dækmontering og dæktryk.

 

Tyngdepunktsplaceringens indflydelse på køresikkerheden, krængning i sving og tyngdepunktsforskydning under opbremsning i tørt og glat føre.

 

Risikoen ved anvendelse af driftsbremsen alene ved kørsel med høj totalvægt ned af lange og stejle bakker.

 

Betydningen af korrekt justerede bremser, og korrekt justeret ALB – ventiler.

 

Betydningen af ABS – bremser i forhold til anvendt køreteknik.

 

Inden gennemførelsen af den praktiske køreteknik skal deltageren have gennemgået de gældende sikkerhedsregler for køreteknisk undervisning, således at vedkommende kan anvende den erhvervede viden i forbindelse med afvikling af de køretekniske praktiske øvelser.

 

Efter den praktiske undervisning kan eleven vurdere vej-, vejr- og trafikforhold, og med baggrund i den erhvervede viden bliver i stand til at vurdere de risici, der er ved kørsel med store køretøjer og specielt 3-akslede busser.

 

Endvidere kan eleven anvende korrekt styre-, bremse-, undvige- og afværgeteknik, og derved kan reagere hensigtsmæssigt i vanskelige og pludseligt opståede situationer på:

 

 

Tør langbane

Med bremseøvelse

Bremse- og undvigeøvelse med pludseligt opståede forhindringer og lysstyring.

Glat langbane

Med bremse- og undvigeøvelse med pludseligt opståede forhindringer.

Styre- og undvigeøvelse i kurve.

Tør behændighedsbane

Med reaktionsøvelse,

Slalomøvelse og

dobbelt undvigeøvelse uden bremsning.

Glat bakke

Indkørsel og bremsning i buslomme/rasteplads nedad og undvigeøvelse ved kørsel nedad, pludseligt opstået forhindring.

 

Køretøjer

 

 

Den enkelte elev skal som minimum gennemføre kørsel i 1 lektion i 3-akslede busser udstyret med ABS-bremser. Hastigheden ved de forskellige øvelser fastlægges af baneleder/instruktør ud fra aktuel friktion og kursistens niveau.

Merit

Erhvervet Blåt bevis

Praktikregler

 

3) Turistbuskørsel

Niveau

Avanceret

Varighed

1,0 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven kan udføre normalt forekommende arbejdsopgaver som fører af bus såvel nationalt som internationalt, herunder:

 

planlægge en national turisttur

 

planlægge en international turisttur

 

udfylde alle relevante papirer med relation til bus, passager og chauffør

 

anvende regler vedrørende køre- og hviletid

 

kan betjene bussens udstyr

 

kan udføre guidefunktionen

 

kan afrapportere og aflægge turregnskab

Merit

 

Praktikregler

Eleven opnår rutine i forberedelse, planlægning, gennemførelse og afrapportering efter både nationale og internationale turistkørsler.

Eleven informerer sin praktikvirksomhed om nye og eventuelt planlagte ændringer i reglerne om køre- og hviletid.

4) Internationale forhold og branchekendskab

Niveau

Rutine

Varighed

0,7 uge

Mål og øvrige rammer

 

Eleven kan tilegne sig og vurdere information om internationale forhold og branchekendskab, herunder til den internationale arbejdsdeling inden for egen branche og muligheder for at søge beskæftigelse i andre EU-lande.

 

 

Eleven deltager i en studietur til udlandet, fortrinsvis inden for EU. Gennem studieturen og forarbejdet til denne skal eleven få indsigt i:

– erhvervets fremtidsperspektiver og udviklingspotentialer,

– arbejdsmetoder, teknologi og uddannelsesforhold, der afviger fra danske forhold,

andre og særegne kulturforhold.

 

 

Eleven udarbejder i samarbejde med andre en rapport om studieturen, som sendes til de enkelte elevers praktikvirksomhed og det faglige udvalg.

 

 

Elever, der ikke kan fremskaffe eller afholde de med studieturen særlige udgifter, skal af skolen fritages for deltagelse i studieturen. Disse elever skal i stedet deltage i anden form for undervisning efter skolens nærmere bestemmelser.

 

 

Eleven deltager i den afsluttende prøve (svendeprøven) i sidste skoleperiode. Den afsluttende prøve har en samlet varighed på 0,5 uge.

Merit

 

Praktikregler

Eleven informerer sin praktikvirksomhed om den indsigt, som eleven har opnået i relation til beskæftigelsesområdet og erhvervets udvikling.

Undervisningen i de valgfri specialefag inden for de i stk. 1 nævnte rammer varer 1,5 uge.

De valgfri specialefag vælges i samråd mellem eleven, praktikstedet og skolen. Der kan vælges mellem følgende valgfri specialefag med følgende niveau, vejledende uddannelsestid samt mål og indhold: Se bilag 2.

De valgfri specialefag, hvad enten det er AMU-kurser eller EUD-moduler, kan placeres frit gennem hele uddannelsesforløbet, naturligvis ud fra hensyntagen til elevens forudsætninger, forudgående erfaring og progression i uddannelsen.

Det er meningen, at skolen gennem et net af samarbejdsaftaler med andre skoler og institutioner sikrer eleven og virksomheden et bredt valggrundlag. Der kan i den forbindelse også blive tale om at benytte skolehjem efter gældende regler.

Af hensyn til oprettelsen af hold, kan det blive nødvendigt at samle eleverne fra flere skoler.

Det er også muligt at sammensætte en række moduler til sammenhængende skoleperioder, fx for de obligatoriske dele af specialemodulerne. Det kan der af skolemiljømæssige årsager være megen fornuft i.

Det er meningen, at skolerne kan gennemføre undervisning for eleverne efter en AMU-uddannelsesplan, uden de af den grund får en egentlig AMU-godkendelse.

Hvis specialefagets mål opnås gennem at den ansvarlige skole skaffer en plads til eleven på et AMU-kursus, så deltager eleven stadig på erhvervsuddannelsen, selvom resten af deltagerne er normale AMU-kursister.

Fagene fordeles normalt på skoleperioderne således:

1. skoleperiode: Områdefag nr. 1: Køreuddannelse, kategori B. Skoleperioden kan eventuelt
forlægges til en lokal køreskole.

2. skoleperiode: Områdefag nr. 2: Køreuddannelse, kategori D-erhverv, områdefag 3: Rutebilkørsel, dele af områdefag nr. 5: Grundlæggende kvalifikationsuddannelse samt valgfag.

3. skoleperiode: Områdefag nr. 4: Videregående rutebilkørsel, områdefag nr. 6: Sundhed for chauffører samt afsluttende del af områdefag nr. 5: Grundlæggende kvalifikationsuddannelse. Hertil grundfaget Fremmedsprog uden for niveau.

4. skoleperiode: omfatter de obligatoriske specialefag, bortset fra svendeprøven, samt den afsluttende del af grundfag nr. 1: Fremmedsprog, niveau F og dele af grundfag nr. 2: Samfundsfag.

5. skoleperiode - svendeprøveperioden: Afsluttende del af grundfag nr. 2, Samfundsfag, afsluttende del af grundfag nr. 3: Informationsteknologi, specialefag nr. 4: Internationale forhold og studietur, valgfag samt afsluttende eksamen (Svendeprøven) på 0,5 uge.

Praktikuddannelsen

Praktikvirksomheden udpeger en medarbejder, som følger elevens praktiske uddannelse. Virksomheden skal sikre, at eleven, specielt i den indledende del, er under sagkyndigt opsyn og modtager kyndig vejledning. Dette gælder også, når nye arbejdsfunktioner skal indøves senere i praktikuddannelsen.

Nødvendigheden af at efterleve de sikkerhedsregler, der gælder i virksomheden vedrørende personlig sikkerhed og sikkerhed over for udstyr, værktøj, køretøjer og maskiner, indskærpes over for eleven under praktikuddannelsen.

Praktiktiden efter kontraktindgåelse og frem til 2. skoleperiode bør ikke overstige 10 uger og må ikke være længere end 16 uger.

Praktiktiden efter 2. skoleperiode og før 3. skoleperiode skal benyttes til at give eleven fortrinsvis rutine i kørsel med to-akslede busser. Den skal mindst være af 8 ugers varighed og må normalt ikke overstige 16 uger.

Uddannelsesbog m.v.

For at styrke samspillet mellem skole og virksomhed får hver elev en uddannelsesbog, som følger eleven hele vejen igennem uddannelsen.

Der udarbejdes en uddannelsesplan for elevens praktiske oplæring i virksomheden. I løbet af den praktiske uddannelse skal eleven have mulighed for at beskæftige sig med en række typiske opgaver og funktioner. TUR udarbejder nogle skemaer med disse opgaver og funktioner, som udfyldes af virksomheden og eleven og indsættes i uddannelsesbogen.

Det Lokale Uddannelsesudvalg - LUU for transportuddannelserne på skolen har ansvaret for at samspillet mellem virksomheder og skole fungerer tilfredsstillende. Her er uddannelsesbogen et vigtigt værktøj. Endelig er en korrekt anvendt uddannelsesbog en forudsætning for, at der i sidste ende kan udstedes et svendebrev til eleven.

Uddannelsesbogen skal i begyndelsen af hver skoleperiode forevises skolen og underskrives af klasselæreren eller en af skolen udpeget person.

Hvis erhvervelse af et kørekort eller certifikat forudsætter opnåelse af rutine på et forudgående niveau, så er virksomheden ansvarlig for, at eleven opnår denne rutine. Det betyder fx, at hvis eleven skal erhverve kørekort til påhængsvogn, kategori E, så er det virksomhedens ansvar, at eleven forud har fået mulighed for at opnå rutine i kørsel med bus.

Praktikuddannelsen for særligt tilrettelagte forløb.

Når nye kvalifikationer er erhvervet i skoleuddannelsen, skal den voksne elev i sin praktiske uddannelse have mulighed for at arbejde med disse kvalifikationer i videst muligt omfang, når praktikvirksomheden har funktioner, hvor disse kvalifikationer anvendes. Der vil typisk være tale om, at den voksne placeres i disse funktioner i perioder på 1 til 4 uger, hvis disse ikke indgår i den normale arbejdsfunktion for den voksne elev.

Praktikvirksomheden sørger for jobinstruktion og løbende praktisk oplæring i disse nye funktioner.

Det er Det Lokale Uddannelsesudvalg - LUU, som ud fra dette skal godkende praktikregler for hvert hold. Det forventes, at skolen som sekretariat for LUU udarbejder udkast til disse.

Kapitel 4

Bedømmelse m.v.

Afsluttende eksamen m.v.

Til bekendtgørelsens §§ 23 - 28

Den afsluttende prøve

Under 3. skoleperiode afholdes en skriftlig prøve. Faget grundlæggende kvalifikationsuddannelse afsluttes med prøven.

Prøven stilles af skolen efter samråd med det faglige udvalg. Spørgsmålene besvares uden brug af hjælpemidler. Prøven skal løses inden for 45 minutter. Prøven omfattes af reglerne i eksamensbekendtgørelsen.

Prøven bedømmes bestået / ikke Bestået. Prøven skal bestås.

For elever, der afslutter uddannelsen efter trin 1 med kompetence som rutebilchauffør, udgør prøven den afsluttende prøve. Elevens opgaveløsning til den afsluttende prøve på trin 1 bedømmes af en lærer udpeget af skolen og to censorer, der er godkendt af det faglige udvalg.

Elever der fortsætter i uddannelsen gennemfører også prøven, som fastlagt for faget Grundlæggende kvalifikationsuddannelse - se under denne. Hensigten er her, at eleven demonstrerer sine færdigheder inden for den grundlæggende kvalifikationsuddannelse.

Svendeprøven

Hensigten med svendeprøven er, at eleven demonstrerer sine færdigheder. Den afholdes med udgangspunkt i områdefag og obligatoriske specialefag. Prøven tilrettelægges, så eleven har mulighed for at inddrage færdigheder fra sine valgfrie specialefag.

Svendeprøven kan evt. afvikles således, at en repræsentant fra virksomheden har mulighed for at deltage i svendeprøvens praktisk del, og at virksomheden har mulighed for at fremsende forslag til opgaver og særlige spørgsmål til eleven. Dette kan være en god hjælp for faglæreren, der ikke nødvendigvis har faglig indsigt inden for alle de valgte moduler.

Til svendeprøven fremlægges den studietursrapport, som eleven har bidraget til.

Til den praktiske prøve udarbejdes et antal forskellige opgaver, som tildeles eleverne efter lodtrækning. Eleven må anvende undervisningsmaterialer, manualer og egne notater. Skolen stiller undervisningsmaterialer og anvendte manualer til rådighed. Prøven anses for færdig, når eleven melder klar.

I løbet af prøven skal eleven over for læreren og censorerne redegøre for løsningen af sine opgaver. Dette sker i form af løbende dialog mellem eleven, læreren og censorerne. Det samlede tidsforbrug for hver enkelt elevs redegørelse bør være mellem 15 og 30 minutter.

Uddannelsesstyrelsen, den 23. december 2004

Roland Svarer Østerlund
direktør

/Dorthea ClausenBilag 1

Buschaufføruddannelsen

Tabel 1

Bus

 

 

Konveteringsnøgle EUD- >VEUD

EUD

VEUD

Grundfag

uger

Uger

Samfundsfag E

3,0

2,5

Førstehjælp + brand

0,5

0,5

Informationsteknologi F

2,0

1,9

Dansk F

2,0

1,9

Naturfag F

2,0

1,9

Fremmedsprog F

2,0

2,0

Arbejdsmiljø

1,0

0,8

I alt

12,5

11,5

 

 

 

Områdefag

 

 

Køretøjets vedligehold og motorlære

2,5

1,0

Introduktion til færdselslære

1,0

0,0

Surring/stuvning af gods

0,7

0

Intro til gaffeltruck

1,0

0,0

Grundlæggende anhugning

1,0

0,0

Intro kranarbejde

0,6

0

Ny på lager

1,0

0

Ny i lastbilen

0,7

0

Introduktion til transport

5,0

0

 

 

 

Områdefag hovedforløb

 

 

Køreuddannelse B

1,5

1,5

Køreuddannelse D-erhverv

2,0

2,0

Grundlæggende kvalifikationsudd.

8,0

8,0

Rutebilkørsel

2,6

2,6

Videregående rutebilkørsel

3,6

3,6

Sundhed for chauffører

0,4

0,4

I alt

31,6

19,1

 

 

 

Specialefag

 

 

Specialefag, obligatoriske og valgfri samt svendeprøve

6,2

6,2

 

 

 

Valgfag

 

 

Valgfag i alt

0,7

0,7Bilag 2

Valgfrie specialefag til Buschaufføruddannelsen

Navn

Varighed

Type

Nummer

Personbefordring

 

 

 

Videregående køreteknik

2,1 dage

AMU

42531

Køreteknik, miljø og arbejdsfunktioner

2,5 dage

AMU

42533

Kundeservice

2,9 dage

AMU

42549

Liggende patientbefordring

5,0 dage

AMU

43469

Siddende patientbefordring

3,0 dage

AMU

43470

 

 

 

 

AP Fælleskatalog

 

 

 

Teambuilding for produktionsgrupper

4,3 dage

AMU

42696

Kvalitetsbevidsthed

5,0 dage

AMU

42702

Kvalitetsstyring i virksomheden

3,2 dage

AMU

42703

Anvendelse af PC brugerprogrammer på jobbet

5,0 dage

AMU

42712

Samarbejde og organisation

4,0 dage

AMU

42725

Teknologi og arbejdsorganisering

2,7 dage

AMU

42726

Virksomhedsøkonomi

3,2 dage

AMU

42727

Anvendelse af brancherelateret IT-programmel

5,0 dage

AMU

42731

Arbejdspladsens IT-baserede kommunikationsnetværk

2,0 dage

AMU

42732

Systematisk uddannelsesplanlægning

6,0 dage

AMU

42701

 

 

 

 

ELIT & BAI Overgangsordning.

 

 

 

OGM Engelsk: Sproget som redskab

5,0 dage

AMU

41400

OGM Tysk: Sproget som redskab

5,0 dage

AMU

41403

 

 

 

 

AJ Efteruddannelsesudv. f. Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen.

 

 

 

Almen fødevarehygiejne - obligatorisk certifikat

3,2 dage

AMU

42426

 

 

 

 

Personbefordring:

1) Videregående køreteknik

Niveau

Avanceret

Varighed

2 dage

Mål og øvrige rammer

Uddannelsens mål er, gennem teoretisk undervisning og praktiske øvelser, at sætte deltageren i stand til at handle kontrolleret og hensigtsmæssigt i vanskelige og pludseligt opståede situationer, under anvendelse af korrekt styre-, bremse-, undvige- og afværgeteknik.

 

Målet med den teoretiske undervisning i kørselsdynamik er, at deltageren på baggrund af sin viden kan vurdere og bedømme følgende køretekniske og mekaniske- og fysiske faktorer:

 

hastighedens betydning for bevægelsesenergien og centrifugalkraften.

 

bevægelsesenergiens indflydelse på bremselængden.

 

friktionens betydning under opbremsning, ved kørsel i sving, ved op- og nedgearing.

 

centrifugalkraftens indflydelse på kørestabiliteten under svingning, ved vognbaneskift og undvigemanøvre.

 

over- og understyring samt de faktorer, der har indflydelse herpå, fx belæsning, alm. fjederopbygning og dækmontering og dæktryk.

 

tyngdepunktsplaceringens indflydelse på køresikkerheden, krængning i sving og tyngdepunktsforskydning under opbremsning i tørt og glat føre.

 

risikoen ved anvendelse af driftbremsen alene ved kørsel med høj totalvægt ned af lange og stejle bakker.

 

betydningen af korrekt justerede bremser, og korrekt justeret ALB – ventiler.

 

betydningen af ABS – bremser i forhold til anvendt køreteknik.

 

Målet med den teoretiske undervisning i trafikantadfærd er, at deltageren opnår en sådan viden om de nedennævnte psykologiske og holdningsmæssige forhold, at vedkommende reagerer hensigtsmæssigt i trafiksituationer og over for andre trafikanter, herunder:

 

de grundlæggende psykologiske forhold vedrørende egen og andres opfattelses- og reaktionsevne.

 

de særlige ulykkes- og risikoforhold, der er forbundet med kørsel med store køretøjer.

 

de særlige færdselsregler for store køretøjer.

 

Inden gennemførelsen af den praktiske køreteknik skal deltageren have gennemgået de gældende sikkerhedsregler for køreteknisk undervisning, således at vedkommende kan anvende den erhvervede viden i forbindelse med afvikling af de køretekniske praktiske øvelser.

 

Det er målet med den praktiske undervisning, at deltageren lærer at vurdere vej-, vejr- og trafikforhold, og med baggrund i den erhvervede viden bliver i stand til at vurdere de risici, der er ved kørsel med store køretøjer. Endvidere er det målet, at deltageren sættes i stand til at anvende korrekt styre-, bremse-, undvige- og afværgeteknik, og derved kan reagere hensigtsmæssigt i vanskelige og pludseligt opståede situationer på:

 

 

Tør langbane

Bremse- og undvigeøvelse med pludseligt opståede forhindringer og lysstyring.

 

 

Glat langbane

Bremse- og undvigeøvelse med pludseligt opståede forhindringer.

Styre- og undvigeøvelse i kurve.

Bremsning på uens friktion. Hastighed fastlægges af baneleder/instruktør.

 

 

Tør behændighedsbane

Reaktionsøvelse.

Slalomøvelse.

Dobbelt undvigeøvelse uden bremsning.

Bedømmelse

Uddannelsesbevis.

Merit

42531

Praktikregler

 

2) Køreteknik, miljø- og arbejdsfunktioner

Niveau

Rutine

Varighed

3 dage

Mål og øvrige rammer

Deltagerne har efter endt uddannelse opnået et grundlag som gør, at de med baggrund i et større kendskab til de faktorer, der påvirker et køretøj ved kørsel under vanskelige forhold, som isglatte veje, skiftende vejbelægninger, vind og vejrforhold:

 

kan føre et køretøj på betryggende vis, så farlige trafikale situationer elimineres/undgås, samt når det kræves, være i stand til at foretage korrekt styre, bremse- og undvige- og afværgeteknik.

 

kan iværksætte tiltag til at begrænse miljøbelastninger mest muligt i den daglige praktiske kørsel.

 

kan, under iagttagelse af hensyntagen til forhold af sundhedsmæssig betydning, udføre de daglige arbejdsfunktioner ergonomisk korrekt, således at skader i ryg, led og muskulatur kan undgås/nedbringes.

 

 

 

Bedømmelse

Uddannelsesbevis.

Merit

42533

Praktikregler

 

3) Kundeservice

Niveau

Rutine

Varighed

3 dage

Mål og øvrige rammer

Efter uddannelsen kan deltageren:

 

i praksis anvende servicebegrebet og de faktorer, der gør sig gældende som et naturligt element af deltagernes adfærd ved den direkte kontakt med kunderne.

 

skelne mellem de mangeartede kundeadfærd, og at hver adfærd kræver sin opmærksomhed og serviceniveau.

 

yde en kompetent og værdig service over for særlige kundekategorier som fx fysisk handicappede.

 

anvende almindelige salgspsykologiske metoder.

 

som firmaansat med en formuleret firmapolitik om kundeservice, anvende denne i overensstemmelse med den kompetence vedkommende er tildelt.

Bedømmelse

Uddannelsesbevis.

Merit

42549.

Praktikregler

 

4) Liggende patientbefordring

Niveau

Avanceret

Varighed

5 dage

Mål og øvrige rammer

Deltageren kan, på baggrund af et vist sygdomskendskab, yde støttende omsorg og opnår forståelse for de behov, der er i forhold til nedennævnte sygdomme:

 

Astma/Koll, Apopleksia Cerebri, Dialysepatienter, Hjertepatienter, Cancerpatienter, Aldersbetingede sygdomme herunder: Alzheimers, Demens, Gigtpatienter og Parkinsonisme.

 

Deltageren skal kunne anvende iltbehandling støttende til i forvejen kendte ikke akutte sygdomme, herunder betjening af: Hjemmeilt og sikkerhed i forhold til ilt- og trykluftflasker.

 

Deltageren skal være orienteret om relevant lovgivning i forhold til befordring af diverse befolkningskategorier, herunder: Færdselsloven, Psykiatriloven, Serviceloven (børn og unge) og Grundloven.

 

Deltageren skal kunne anvende korrekt løfte-/bæreteknik i forbindelse med håndtering af liggende patienter, således at skader på sig selv og den befordrede kan forebygges.

 

Deltageren skal kunne udføre forskellige former for radiokommunikation, herunder: Radio, telefoner og GPS.

 

Deltageren skal have forståelse for betydningen af journalisering af persondata og registrering af samme.

Bedømmelse

Uddannelsesbevis.

Merit

43469

Praktikregler

 

5) Siddende patientbefordring

Niveau

Avanceret

Varighed

3 dage

Mål og øvrige rammer

Målet for uddannelsen er opfyldt, når deltageren:

 

Kan kommunikere med siddende patienter på en måde, som tager hensyn til deres specielle fysiske og psykiske situation, og er i stand til at hjælpe, så patientens værdighed bevares.

 

Kan hjælpe den siddende patient til og fra køretøjet, samt med ind- og udstigning, og til at opnå den størst mulige sikkerhed i køretøjet.

 

Kan reagere hensigtsmæssigt i tilfælde af færdselsuheld eller -ulykke.

 

Har et sådant kendskab til handicaps, sygdom og aldring, at der kan benyttes skånsom og korrekt støttende hjælp med udgangspunkt i den befordredes muligheder og behov.

 

Kan i samråd med den befordrede patient og evt. hjælpere vurdere, om det er sikkert og hensigtsmæssigt, ud fra patientens almene tilstand, at gennemføre befordringen.

 

Kan udføre livreddende førstehjælp i tilfælde af pludselig opstået sygdom eller ulykke.

 

Kan udføre korrekt støtteteknik, så arbejdsskader undgås.

 

Har kendskab til psykisk arbejdsmiljø og til, hvordan man undgår fx stress og udbrændthed.

Bedømmelse

Uddannelsesbevis.

Merit

43470.

Praktikregler

 

6) Teambuilding for produktionsgrupper

Niveau

Avanceret

Varighed

4 dage

Mål og øvrige rammer

Målet er at deltagerne:

 

Kan anvende en læringsmodel til at træffe beslutninger om, hvordan et team skal udvikle sig i forhold til teamets mål og vision

 

Kan foretage procesanalyse af et teams arbejdsform

 

Gennem træning i og brug af teamrollemodel kan give feed-back til andre teammedlemmer i forhold til deres teamroller.

 

Kan igangsætte aktiviteter, der nedbryder individuelle barrierer og fremmer en teamudviklingsproces.

 

Kan iværksætte de støtte-aktiviteter, som et team har brug for.

Bedømmelse

Uddannelsesbevis.

Merit

42696 AP Fælleskatalog

Praktikregler

 

7) Kvalitetsbevidsthed

Niveau

Rutine

Varighed

5 dage

Mål og øvrige rammer

Det er uddannelsens formål at synliggøre og styrke deltagernes holdning til kvalitets- og miljøområdet gennem forståelse af en virksomheds kvalitetsmålsætninger, for således at bevidstgøre deltagerne om deres ansvar på eget arbejdsområde. Endvidere er formålet at igangsætte en løbende kvalitetsforbedringsproces i den eller de virksomheder, der er repræsenteret på uddannelsen.

 

Det er uddannelsens mål, at deltagerne kan:

 

vedligeholde og forbedre en kvalitetsstandard gennem kendskab til kollegers og egne holdninger til kvalitet og miljøområdet.

 

vedligeholde og forbedre en kvalitetsstandard gennem kommunikation og samarbejde for her igennem at kunne løse kvalitetsproblemer i samarbejde med kolleger.

 

vedligeholde og forbedre en kvalitetsstandard gennem bevidstgørelse om kvalitets- og miljøomkostninger.

 

vedligeholde og forbedre en kvalitetsstandard gennem kendskab til totalkvalitet

Bedømmelse

Uddannelsesbevis.

Merit

42702 AP Fælleskatalog.

Praktikregler

 

8) Kvalitetsstyring i virksomheden

Niveau

Avanceret

Varighed

3 dage

Mål og øvrige rammer

Deltagerne kan:

 

anvende procedurer i et kvalitetsstyringssystem, f.eks. ISO 9000 standarden i forhold til eget arbejde

 

med baggrund i procedurerne fremkomme med forslag til forbedringer

 

anvende principperne bag kvalitetstænkning, f.eks. PGKH - at planlægge, gennemføre, kontrollere og handle med henblik på kontinuerlige kvalitetsforberinger

 

på baggrund af procedurer medvirke til udarbejdelse af en instruktion.

 

med baggrund i egne arbejdsinstruktioner deltage ved auditering

Bedømmelse

Uddannelsesbevis

Merit

42703 AP Fælleskatalog

Praktikregler

 

9) Anvendelse af PC brugerprogrammer på jobbet

Niveau

Begynder

Varighed

5 dage

Mål og øvrige rammer

 

Deltagerne kan anvende almindelige tidssvarende PC brugerprogrammer til relevante arbejdsopgaver inden for eget jobområde, herunder betjene PC’ens basisfunktioner, samt anvende tekstbehandlere og regneark til enkle arbejdsopgaver.

 

Deltagerne kan anvende internettets søgefunktioner. Der lægges vægt på, at brugerprogrammerne kan anvendes til løsning af opgaver inden for eget jobområde og at samspillet med standardprogrammer inden for eget jobområde belyses.

 

Videre lægges der vægt på, at deltagerne introduceres til forskellige muligheder for efteruddannelse i forhold til anvendelse af IT inden for det pågældende jobområde.

 

Uddannelsen henvender sig til personer, som hverken i deres uddannelsesliv eller arbejdsliv har stiftet bekendtskab med informationsteknologi i form af PC'er og som er beskæftiget inden for AMU-udviklingsmålgruppens jobområder.

Bedømmelse

Uddannelsesbevis.

Merit

42712 AP Fælleskatalog

Praktikregler

 

10) Samarbejde og organisation

Niveau

Rutine

Varighed

4 dage

Mål og øvrige rammer

Formålet med undervisningen er, at deltagerne udbygger deres forståelse for de krav forskellige organisationsformer stiller til samarbejde, samt til faktorer der i øvrigt øver indflydelse på mennesker og grupper i samspil, for derigennem at øge deres forudsætninger for at deltage i og bidrage konstruktivt til samarbejde på arbejdspladsen.

 

Deltagerne kan indgå i et samarbejde på baggrund af en øget forståelse af hvilke rammer for og krav om samarbejde, der sættes af forskellige organisationsformer på arbejdspladsen.

 

Deltagerne øger deres kendskab til de muligheder og grænser, der er, for at medarbejderne kan få indflydelse på egen arbejdssituation via samarbejdsorganisationen, og de styrkes i at kunne anvende disse.

 

Deltagerne opnår viden om informations og kommunikations betydning i dagligdagen og øger deres evne til at kommunikere effektivt i arbejdssammenhænge.

 

Deltagerne opnår en generel viden om, gruppeprocesser, roller og normer i forhold til samarbejdet i en mindre enhed, f.eks. en selvfungerende gruppe og øger deres evne til at samarbejde effektivt i arbejdssammenhænge.

Bedømmelse

Uddannelsesbevis

Merit

42725 AP Fælleskatalog

Praktikregler

 

11) Teknologi og arbejdsorganisering

Niveau

Begynder

Varighed

3 dage

Mål og øvrige rammer

Deltagerne styrkes i at kunne forstå og forholde sig til den teknologiske udvikling og forandringer i arbejdets organisering indenfor branchen, samt til hvilken betydning denne udvikling har for den enkelte, blandt andet med hensyn til branchens efterspørgsel efter nye eller ændrede kvalifikationer.

 

Deltagerne motiveres til at forholde sig konstruktivt til forandringer i branchen og på arbejdspladsen, samt til at forstå vigtigheden af at vedligeholde og forny egne kvalifikationer. Dette nås ved hjælp af følgende mål:

 

Deltagerne styrkes i at kunne orientere sig i forhold til de forandringsprocesser, der påvirker deres egen situation på arbejdsmarkedet, ud fra en øget viden om årsager til forandringer og udvikling generelt på arbejdsmarkedet, især med hensyn til teknologi og arbejdsorganisering.

 

Deltagerne styrkes i at kunne vurdere betydningen af de ændringer i krav til kvalifikationer, de stilles overfor, ud fra et øget kendskab til udviklingen i teknologi og arbejdsorganisering inden for egen branche, og hvad der forårsager denne.

 

Deltagerne får kendskab til forskellige former for arbejdsorganisering generelt og inden for branchen, samt hvad disse kan betyde for arbejdsvilkårene og for den enkeltes arbejdssituation.

 

Deltagerne styrkes i at forholde sig aktivt til egen situation i forhold til de forandringer, der sker i branchen. Det gælder både i forhold til at vedligeholde og oparbejde nye kvalifikationer i forhold til udviklingen og i forhold til muligheder for at påvirke udviklingen på den enkelte arbejdsplads.

Bedømmelse

Uddannelsesbevis

Merit

42726 AP Fælleskatalog

Praktikregler

 

12) Virksomhedsøkonomi

Niveau

Begynder

Varighed

3 dage

Mål og øvrige rammer

Deltagerne øger deres muligheder for at kunne forstå og kommunikere om økonomiske sammenhænge internt i virksomheder, eksempelvis om forholdet mellem indtægter og udgifter etc.

 

Deltagerne styrker deres kendskab til samspillet mellem muligheder og økonomiske begrænsninger i forhold mellem virksomhed og medarbejdere, gennem eksempelvis at beskæftige sig med emner som: løn, rationaliseringer, motivation, virksomhedens økonomiske rammer o. lign.

 

Deltagerne øger deres kendskab til eksterne faktorer, der har indflydelse på virksomhedens økonomiske forhold. Det kan ske gennem eksempelvis at arbejde med samfundsmæssige forhold som miljøkrav, skattemæssige forhold, overenskomster, den teknologiske udvikling, international konkurrence m.v.

Bedømmelse

Uddannelsesbevis.

Merit

42727 AP Fælleskatalog.

Praktikregler

 

13) Anvendelse af brancherelateret IT-programmel

Niveau

Rutine

Varighed

5 dage

Mål og øvrige rammer

 

Deltagerne kan inden for eget jobområde anvende generelle brancherelaterede IT-udtryk og løse enkle jobfunktioner ved anvendelse af IT-baseret teknologi, herunder tilslutte ydre enheder til en PC, samt udføre almindelige systemrutiner.

 

 

Deltagerne kan oprette en hjemmeside, samt oprette links til relevante faglige hjemmesider.

 

 

Deltagerne kan betjene enkle funktioner i mindst ét almindeligt anvendt brugerprogram inden for eget jobområde. Deltagerne får indsigt i programmets struktur og opbygning og kan afgøre egen rolle/placering ved brugen af programmet.

 

Uddannelsen henvender sig til deltagere, som ikke tidligere i deres uddannelsesliv eller arbejdsliv har stiftet bekendtskab med informationsteknologien inden for eget brancheområde eller som har behov for ajourføring til nutidig informationsteknologi.

Bedømmelse

Uddannelsesbevis.

Merit

42731 AP Fælleskatalog.

Praktikregler

 

14) Arbejdspladsens IT-baserede kommunikationsnetværk

Niveau

Begynder

Varighed

2,0 dage

Mål og øvrige rammer

 

Deltagerne kan på arbejdspladsen anvende netværksbaserede kommunikationssystemer – herunder e-mail, internet og intranet. Deltagerne kan indgå i arbejdssammenhænge, hvor informationsteknologi i netværk er et vigtigt styringsredskab i virksomheden.

 

 

Deltagerne har en forståelse af, hvorledes et data- og kommunikationsnetværk er opbygget, såvel internt i virksomheden som i omverdenen, således at deltagerne kan udfylde egen rolle, under hensyn til den betydning den enkeltes handlinger har for helheden. Det gælder såvel på det det helt konkrete plan, -dataregistrering, informationssøgning og kommunikation, som i forhold til etiske spilleregler.

 

Der lægges vægt på , at deltagerne opnår en kompetence i at anvende IT som en almen kulturteknik.

Bedømmelse

Uddannelsesbevis

Merit

42732 AP Fælleskatalog

Praktikregler

 

15) Systematisk uddannelsesplanlægning

Niveau

Avanceret

Varighed

6 dage

Mål og øvrige rammer

Formålet med uddannelsen er at deltagerne aktivt kan medvirke ved uddannelsesplanlægning og anvende metoder til uddannelsesplanlægning. Desuden er det uddannelsens formål, at deltagerne kan medvirke til at skabe en sammenhæng mellem virksomhedens udvikling og krav til medarbejdernes kvalifikationer. Der ud over er det uddannelsens formål, at deltagerne kan deltage i arbejde med at analysere og beskrive nuværende kvalifikationer og fremtidige udviklingsbehov.

 

Det er uddannelsens mål, at deltagerne:

 

gennem kendskab til kompetenceudviklingsmetoder kan sikre sammenhæng mellem en virksomheds strategiske mål og iværksættelse af uddannelsesplanlægning.

 

aktivt kan medvirke i processen omkring opstart af analyseaktiviteter og er i stand til at udføre og sikre en optimal kvalitet i jobbeskrivelser, beskrivelser af arbejdsopgaver og beskrivelser af kvalifikationskrav.

 

kan indgå i den proces, der afdækker den enkelte, afdelingen og/eller en virksomheds totale uddannelsesbehov og kan medvirke til planlægning af medarbejderudviklingssamtaler i forbindelse med uddannelsesplanlægning.

 

kan beskrive, hvordan konstaterede uddannelsesbehov omsættes til uddannelses- og udviklingsaktiviteter, herunder opbygning af uddannelsesplaner.

Bedømmelse

Uddannelsesbevis.

Merit

42701 AP Fælleskatalog.

Praktikregler

 

16) OGM Engelsk: Sproget som redskab

Niveau

Rutine

Varighed

5 dage

Mål og øvrige rammer

Dette uddannelsesmål er et overgangsordningsuddannelsesmål i henhold til Lov om Arbejdsmarkedsuddannelser m.v. af 10 juni 2003, § 35 stk.2.

Uddannelsens mål:

 

Skriftlige instruktioner, arbejdsbeskrivelser, brochurer m.m.:

Deltageren kan læse og forstå instruktioner, arbejdsbeskrivelser og tekniske brochurer.

 

Mundtlige instruktioner og tekniske forklaringer:

Deltageren kan forstå en mundtlig instruktion og selv give en enkel instruktion og/eller teknisk forklaring på fremmedsproget.

 

Telefonsamtaler:

Deltageren kan give en kort besked i telefonen på fremmedsproget

 

Skriftlige meddelelser:

Deltageren kan skrive en simpel meddelelse på fremmedsproget, f.eks. en fax eller e-mail.

Bedømmelse

Uddannelsesbevis.

Merit

41400 ELIT & BAI Overgangsordning.

Praktikregler

 

17) OGM Tysk: Sproget som redskab

Niveau

Avanceret

Varighed

5 dage

Mål og øvrige rammer

Dette uddannelsesmål er et overgangsordningsuddannelsesmål i henhold til Lov om Arbejdsmarkedsuddannelser m.v. af 10 juni 2003, § 35 stk.2.

Uddannelsens mål:

 

Deltagerne kan anvende fremmedsprog i forhandlingssituationer, således at de kan medvirke i møder med udenlandske gæster samt fremstille korte »memos«.

 

Deltagerne kan ligeledes korrespondere på fremmedsprog, således at de kan kontakte f.eks samarbejdspartnere, forretningsforbindelser, leverandører i udlandet.

Bedømmelse

Uddannelsesbevis.

Merit

41403 ELIT & BAI Overgangsordning.

Praktikregler

 

18) Almen fødevarehygiejne – obligatorisk certifikat

Niveau

 

Varighed

4 dage

Mål og øvrige rammer

 

Der lægges særligt vægt på, at deltagerne kan anvende de overordnede principper om egenkontrol ved produktion, opbevaring og salg af mad, herunder de relevante branchekoder.

 

Deltagerne kan anvende principperne i risikoanalyse, påpege kritiske punkter og fastlægge systematiske overvågningsprocedurer, ligesom de kan udføre egenkontrol i en aktuel produktion.

 

Deltagerne kender til mikroorganismers forekomst, vækst og udbredelse i fødevarer og kan anvende denne viden til at hæmme mikroorganismers udvikling i det praktiske arbejde med fremstilling, opbevaring og salg af fødevarer.

 

Deltagerne kender de mest almindelige fødevarebårne sygdomme, deres årsag og udbredelse samt sammenhængen mellem udbrud og produktionsovervågning. Deltagerne kender gældende lovgivning om fremstilling, opbevaring, opvarmnings-, varmholdnings- og nedkølingsfasen og salg af fødevarer.

 

Deltagerne kan efterleve principperne for god personlig hygiejne og produktionshygiejne og kender betydningen heraf ved håndteringen af fødevarer.

 

Deltagerne kender til fødevareregionernes funktion ved tilsyn og godkendelse af virksomheder samt ved offentliggørelse af kontrolresultater.

Bedømmelse

Certifikatbevis.

Merit

42426 AJ Efteruddannelsesudv. f. Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen.

Praktikregler