Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Bilag 2
Den fulde tekst

Vejledning til bekendtgørelse nr. 1069 af 4. november 2004
om uddannelse af postoperatører

 

Forord

Uddannelsesbekendtgørelsen og denne tilhørende, autoritative vejledning udgør sammen med de generelle og tværgående regler det samlede forskriftsmæssige grundlag for skolernes og de lokale uddannelsesudvalgs arbejde med de lokale undervisningsplaner m.v. jf. hovedbekendtgørelsens § 3.

Den til enhver tid gældende vejledning for en erhvervsuddannelse vil ligesom de gældende love og bekendtgørelser være at finde i Retsinformation, som er statens juridiske online informationssystem for love og regler. Adgang hertil fås fx via ministeriets hjemmeside på web-adressen: http://us.uvm.dk/erhverv/lov/bek_vejl. Erhvervsskolerne informeres om nye vejledninger via e-mail.

Uddannelsesbekendtgørelse og vejledning er udarbejdet i tæt samarbejde med det faglige udvalg og udstedt af Undervisningsministeriet.

Opmærksomheden henledes især på følgende ændringer:

1) Der er tale om en ny uddannelse med følgende tre specialer: Transport, Center og Distribution (Postbehandler var tidligere et speciale i chaufføruddannelsen).

2) Uddannelsen er trindelt. Første trin varer 1½ år, heraf 1 år er på hovedforløbet. Efter trin 1 opnår eleven kompetence som postdistributør. Virksomhed og elev kan indgå en uddannelsesaftale, som kun omfatter trin 1.

3) Eleven gennemgår undervisning i overensstemmelse med og opnår de grundlæggende kvalifikationer, som kræves i EU direktiv L226/4, »Om grundlæggende kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for førere af visse køretøjer, der benyttes til godstransport og personbefordring ad vej”, artikel 5.

Kapitel 1

Uddannelsen

Til bekendtgørelsens §§ 1 - 4

Postoperatøruddannelsen er integreret med de øvrige uddannelser inden for transportområdet. Den har således fælles grundforløb med uddannelserne som redder, buschauffør, lager, lufthavnsoperatør, chauffør og togklargører. Endvidere er der en lang række valgfrie specialemoduler, som er fælles.

Postoperatøruddannelsen imødekommer branchens behov for en faglig uddannelse der giver en bred indsigt i de funktioner der kendetegner branchen, dog med mulighed for specialisering inden for de tre specialer: Transport, Center, Distribution.

Som en obligatorisk del af uddannelsen indgår blandt andet den grundlæggende kvalifikationsuddannelse fra EU-direktivet ”Om grundlæggende kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for førere af visse køretøjer, der benyttes til godstransport og personbefordring ad vej”.

Dette skal ses som et led i den markante styrkelse af den færdselssikkerhedsmæssige uddannelse der generelt er sket med erhvervsuddannelserne indenfor transportområdet. Denne erhvervsuddannelse har således også til formål at medvirke til holdningsbearbejdning - i forhold til færdselssikkerhed og trafikadfærd - af de kommende postoperatører.

Den færdiguddannede elev har opnået personlige kvalifikationer, som gør vedkommende i stand til at forstå betydningen af at arbejde omhyggeligt og systematisk. Endvidere kan eleven demonstrere samarbejdsevne, selvstændighed, sikkerheds- og ansvarsbevidsthed i arbejdet.

Kapitel 2

Uddannelsens varighed og struktur m.v.

Til bekendtgørelsens §§ 5 - 10

Uddannelsen inkl. grundforløbet varer i alt 2½ år.

Model for uddannelsens struktur (skole- og praktikperioder):

Grundforløb

 

 

Hovedforløb

Evt. praktik

 

20 uger

Prak-

tik

1 uge

Praktik

5 uger

Praktik

3,8 uger

Praktik

3,5 uger

Praktik

9,6 uger

Praktik

4,1 uger

Praktik

4 uger

Evt. Praktik

Trin 1 som Postdistributør

 

Specialeuddannelse

Obligatoriske og valgfri specialefag kan placeres frit i forløbet, dog under hensyntagen til elevens forudsætninger, forudgående erfaring og den nødvendige progression samt virksomhedens særlige krav til sikkerhedsuddannelse.

Trin 1 i uddannelsen giver eleven grundlæggende kvalifikationer til at bestride jobbet som Postdistributør. Første trin har en samlet varighed på 1 år efter kontraktindgåelsen.

Særlige forløb og merit

I bekendtgørelsen er det fastlagt, at der findes to modeller for voksenuddannelse:

– som meritmodel – Meritvejen (§ 7)

– som særligt tilrettelagt forløb (§ 8)

meritmodellen – Meritvejen (§ 7)

Målgruppe: Velkvalificerede transportmedarbejdere, dvs. personer med minimum 4 års relevant erhvervserfaring inden for transportområdet og som er fyldt 25 år. Med dette menes transportmedarbejdere, der besidder mange kvalifikationer, formelle som uformelle, inden for både faglige og almene områder.

Kvalifikationer kan være opnået på følgende måde:

1. Personer, der har afsluttet Folkeskolen på 10. klasse (udvidet niveau) - eller som har mere end 10 års skolegang bag sig. Derfor vil det ikke være usædvanligt at målgruppen er i besiddelse af kvalifikationer som vil kunne udløse merit i forhold til grundfagene.

2. Personer, som i forvejen har gennemført en erhvervsuddannelse primært inden for mekanikerområdet, handel & kontor samt bygge & anlæg.

3. Personer, som har tilegnet sig væsentlig transportfaglige kvalifikationer via AMU-uddannelser.

4. Personer, der gennem arbejdslivserfaring har tilegnet sig praktisk talt alle de praktiske færdigheder - inklusiv det at løse mange og komplicerede problemer/transportløsninger.

5. Personer, der via deres fritids- og arbejdsliv har tilegnet sig almene kvalifikationer inden for eksempelvis dansk, matematik eller sprog der overstiger erhvervsuddannelsens grundfagsniveauer. Dette kan eksempelvis være sket gennem foreningsarbejde, fagligt arbejde, aftenskoler og mange andre steder.

Selvom der er tale om velkvalificerede elever, kan der naturligvis stadigvæk være områder, hvor eleven har brug for at erhverve sig almene kvalifikationer. Det kan ske gennem eksempelvis et særligt alment fagmodul inden for rammerne af erhvervsuddannelseslovens § 16.

Hvad kan give merit:

Når der er tale om meritforløb kan der gives merit både i forhold til formelt erhvervede kvalifikationer samt i forhold til uformelt erhvervede kvalifikationer. Med det menes, at man både kan få merit for de kvalifikationer der er opnået i et uddannelsessystem, og de kvalifikationer der er opnået på anden vis - det vil sige uden for uddannelsessystemet. Der kan således tildeles merit ud fra:

1. Erhvervserfaring, hvorunder kvalifikationer kan være tilegnet eksempelvis gennem sidemandsoplæring.

2. Uddannelseserfaring. Dokumenteret og afsluttet uddannelse inden for AMU-systemet eller inden for andre uddannelsessystemer.

3. Andre kvalifikationer erhvervet uden for uddannelsessystemet.

For at meritering kan foretages, skal flg. iagttages:

a. Dokumenteret uddannelseserfaring kan umiddelbart godskrives.

b. Erhvervserfaring kan afdækkes gennem kvalifikationsafprøvning.

Til dette formål har TUR udarbejdet et særligt afklaringsværktøj, hvor alle område- og specialefagene i erhvervsuddannelsen er oplistet i målbar form i forhold til komplementære AMU-uddannelser. Herefter er uddannelsesmålene omskrevet til reelle kvalifikationer.

TURs afklaringsværktøj kan både anvendes til interview af meritansøgeren samt i konkret afprøvning af såvel praktiske som teoretiske kvalifikationer.

Forudsætninger for at meritmodellen kan gennemføres

Forudsætninger for meritforløb er fastsat i uddannelsesbekendtgørelsen.

Det individuelle meritforløb, jf. § 7 skal have en varighed på minimum 4 måneder og normalt en maksimum varighed på 12 måneder inkl. afsluttende skoleperiode med svendeprøven.

Skoleuddannelsen under Meritvejen kan normalt ikke overstige 12 uger, inklusive det 4-ugers svendeprøvemodul. Der skal normalt være sammenhæng mellem varigheden af uddannelsesaftalen og skoleuddannelsen.

Der er ingen trinafstigning på Meritvejen, idet eleven på dette forløb må forventes at have kvalifikationer, som på nogle områder er højere end dem, der ligger i afstigningsniveauet på trin 1.

Desuden er det en forudsætning, at der indgås en uddannelsesaftale med en godkendt virksomhed. Endvidere skal der gennemføres en individuel kvalifikationsvurdering.

Den individuelle kvalifikationsvurdering/afklaring sker gennem følgende 3 faser:

1. Der skal ske en afklaring af:

a. Faglige kvalifikationer

b. Almene kvalifikationer

c. Personlige kvalifikationer

2. Tilkendelse af merit

3. Uddannelsesvejledning.

Til brug for den individuelle kvalifikationsvurdering/afklaring har TUR udarbejdet en særlig logbog.

Der henvises i øvrigt til den uddybende vejledning som er udarbejdet af TUR.

Særligt tilrettelagte forløb (§ 8)

Forløbet indeholder de samme mål som den ordinære erhvervsuddannelse, men tilrettelægges som et særligt forløb for hvert hold.

Det særligt tilrettelagte forløb varer normalt 1½ år, men kan i særlige tilfælde forlænges, således at det varer 2 år. Det drejer sig om tilfælde, hvor både eleven og virksomheden er enige om dette.

Forløbet kan tillige tilrettelægges, således at det kun omfatter afstigningen som Postdistributør. Forløbet vil i dette tilfælde normalt have en varighed på 1 år.

Hvis forløbet indgår i rotationsordninger eller lignende, er det af betydning at kunne placere skoleperioderne over et længere forløb, og i sådanne tilfælde anbefales en varighed på 2½ år.

Det er det lokale uddannelsesudvalg, som har kompetencen til at forlænge uddannelsen.

Merit i særligt tilrettelagte forløb

I forbindelse med gennemførelse af særligt tilrettelagte forløb kan der tildeles merit for allerede erhvervede kvalifikationer. Tildelingen af merit skal gives i forbindelse med uddannelsens start. Der skal derfor gennemføres vejledende samtaler med eleven før uddannelsen påbegyndes med henblik på at afdække allerede erhvervede kvalifikationer og ikke mindst at sammensætte hold, der har en ensartet merit.

Et hold særligt tilrettelagte forløb har som forudsætning, at eleverne følges ad gennem hele uddannelsen. Derfor er det nødvendigt med ensartede forudsætninger og dermed ensartet merit på de enkelte hold.

I de tilfælde, hvor en elev ikke er i besiddelse af de samme kvalifikationer som de øvrige på holdet, skal skolerne sørge for at bringe eleven op på det tilsvarende niveau. Dette kan som regel lade sig gøre ved at visitere til et eller flere AMU-kurser eller ved anvendelse af bekendtgørelsens § 9.

Skolerne skal være opmærksomme på, at certifikater og kørekort, der ikke er taget som en branchespecifik uddannelse, tildeles en mindre merit, end hvis det er taget i forbindelse med en arbejdsmarkedsuddannelse. Med andre ord gives der mindre merit for erhvervelse af kørekort D, hvis dette er taget ved en privat kørelærer eller ved militæret, idet denne type kvalifikation normalt ikke indeholder faglige chaufførkvalifikationer.

I tilfælde af, at der til et og samme hold visiteres elever, der har taget deres kørekort og certifikater under forskellige ordninger (AMU-kurser kontra private kørelærere/militær), bør den gruppe af elever, som ikke har AMU-kurser som minimum gennemføre uddannelsen til ”Hvidt Kvalifikationsbevis” for på denne måde at få den samme merit som de øvrige.

Merit for andre branchespecifikke uddannelser

I forbindelse med tildeling af merit skal skolerne være opmærksomme på, at dette forudsætter at de kvalifikationer, som den ”gamle” uddannelse rettede sig mod, ikke er forældede.

Hvis en elev ønsker afkortning af uddannelsen - enten på grundlag af opnået skolemerit eller praktisk erfaring inden for faget - skal dette ansøges inden uddannelsesaftalen træder i kraft. TUR vil normalt ikke godkende anmodninger om afkortning, som fremsendes når uddannelsen er i gang.

Hvis en praktikvirksomhed og en elev ønsker at ændre et uddannelsesforhold til at omfatte et nyt speciale i uddannelserne Chauffør, Buschauffør, Lager, Lufthavnsoperatør eller Togklargører, skal uddannelsestiden udgøre mindst 1 1/2 år.

Kapitel 3

Skoleundervisningen og praktikuddannelsen m.v.

Til bekendtgørelsens §§ 11 – 21

En erhvervsuddannelse inden for postbranchen giver adgang til den korte, videregående uddannelse som Transportlogistiker, når den suppleres med følgende enkeltfag:

– Engelsk på niveau B

– Tysk på niveau C

– Matematik på niveau C

Samme adgangskrav vil være gældende til akademi-merkonomuddannelsen inden for International Transport & Logistik, der tilbyder efteruddannelse for faglærte chauffører på aftenskolebasis.

Skoleundervisningen

Område- og specialefagenes slutmål er i det følgende beskrevet på følgende tre niveauer*:

De tre niveauer:

Begynderniveau.

Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra en kendt. problemstilling eller kan udføre en mere kompliceret aktivitet under vejledning.

På dette niveau lægges der vægt på følgende personlige kvalifikationer : Lyst til at sætte sig ind i uddannelsens fundamentale kundskabs- og færdighedsområder og til at udvikle ansvarlighed samt grundlag for fortsat læring. På begynderniveauet grundlægges ligeledes selvstændighed i opgaveløsning.

Rutineniveau.

Eleven kan planlægge og gennemføre en opgave/aktivitet eller løse et problem i rutine- og/eller kendte situationer og omgivelser - alene og i samarbejde med andre.

På dette niveau lægges der vægt på følgende personlige kvalifikationer : Evne til selvstændigt at sætte sig ind i mere komplicerede problemstillinger og til at kommunikere med andre om løsningen heraf. Yderligere lægges der vægt på fleksibilitet og omstillingsevne.

Avanceret niveau.

Eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave/aktivitet eller løse et problem også i ikke rutine situationer - alene og i samarbejde med andre - under hensyntagen til opgavens art.

På dette niveau lægges der vægt på følgende personlige kvalifikationer : Evne til at tage selvstændigt ansvar og vise initiativ til selv at formulere og løse faglige og sociale opgaver og problemer. Yderligere lægges der vægt på kvalitetssans og kreativitet.

* Der er ikke angivet niveau for fag, som er kørekort og certificater.

Grundforløbet

Grundforløbet indeholder områdefag, der er særlige for hovedforløbet med følgende niveau, vejledende uddannelsestid samt supplerende mål og indhold:

Surring/stuvning og af-/pårigning

Niveau

Begynder

Varighed

0,7 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven kan medvirke til at håndtere og surre almindelige godstyper på lastbiler, påhængsvogne eller andre køretøjer.

Eleven kan medvirke til at foretage almindelig af-/pårigning med presenning.

Merit

 

Introduktion til kranarbejde

Niveau

Begynder

Varighed

0,6 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven har kendskab til de generelle regler om sikkerhed i forbindelse med kranarbejde.

Eleven kan under opsyn operere ikke-certifikatkrævende kraner på en betryggende måde.

Merit

 

Introduktion til gaffeltruck

Niveau

Begynder

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven kan under opsyn, på en sikker og forsvarlig måde føre gaffeltruck, hvortil der kræves certifikat (B), i normalt forekommende arbejdssituationer.

Eleven kan foretage dagligt starteftersyn på gaffeltruck.

Eleven gennemgår trafikforberedende undervisning, som inden for en virksomheds område sætter eleven i stand til på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde at føre og betjene transportredskaber, herunder gaffeltruck, på en måde, så der udvises kendskab til almindelig trafik og færdselsadfærd.

Eleven er bekendt med kravene til at bestå certifikatprøven og har afprøvet sine evner i forhold til den teoretiske del af certifikatprøven.

Merit

 

Anhugning

Niveau

Begynder

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven har grundlæggende viden om anhugningsteori og kranbetjening.

Eleven har kendskab til de generelle regler om sikkerhed og signalgivning vedrørende anhugning.

Eleven kan foretage enkle anhugningsopgaver blandt andet ved hjælp af signaler fra kranfører.

Ny på lager

Niveau

Begynder

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven kan udføre almindeligt forekommende arbejdsopgaver på et lager blandt andet ved hjælp af gaffeltruck og andet håndteringsudstyr.

Eleven kan udføre og deltage i lagerstyring ved normalt forekommende lagerarbejde, herunder modtage og efterse forskellige lastbærere for skader og anvende almindelige dokumenter, papirer mv.

Eleven kan betjene virksomhedens interne og eksterne kunder korrekt.

Eleven kan på begynderniveau anvende edb som arbejdsredskab.

Ny i lastbilen

Niveau

Begynder

Varighed

0,7 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven kan foretage grundlæggende manøvrering med lastbil, herunder bakning ved hjælp af spejle.

Eleven kan foretage almindeligt dagligt starteftersyn, herunder udbedre mindre driftsfejl og foretage fejlmeldinger.

Fagplan for uddannelsen

Skoleundervisningen omfatter grundfag, områdefag, specialefag og valgfag med følgende fordeling på skoleperioderne:

Postoperatøruddannelsen

EUD 2005

 

Trin 1, postdistributør

 

 

 

 

 

 

Grund-

for

Post 1

Post 2

Post 3

Post 4

Post 5

Post 6

Svendepr.

 

Skoleperioder

 

 

1

2

3

4

5

6

7

Grundfag

uger

Timer

Dage

 

 

 

 

 

 

 

 

Samfundfag, E

3,0

111

15

 

 

0

0

 

 

37

74

Førstehjælp + brand.

0,5

18,5

2,5

18,5

 

 

 

 

 

 

 

Informationsteknologi F

2,0

74

10

37

 

 

 

 

 

 

37

Dansk F

2,0

74

10

74

 

 

 

 

 

 

 

Naturfag F

2,0

74

10

74

 

 

 

 

 

 

 

Fremmedsprog F1)

2,0

74

10

 

 

37

 

37

 

0

74

Arbejdsmiljø

1,0

37

5

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Områdefag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Køretøjets vedligehold

2,5

93

13

93

 

 

 

 

 

 

 

Introduktion til færdsel

1,0

37

5

37

 

 

 

 

 

 

 

Familiefag

5,0

185

25

185

 

 

 

 

 

 

 

Surring/stuvning og

af- og pårigning

0,7

26

4

26

 

 

 

 

 

 

 

Introduktion til gaffeltruck

1,0

37

5

37

 

 

 

 

 

 

 

Anhugning

1,0

37

5

37

 

 

 

 

 

 

 

Introduktion til kranarbejde

0,6

22

3

22

 

 

 

 

 

 

 

Ny på lager

1,0

37

5

37

 

 

 

 

 

 

 

Ny i lastbilen

0,7

26

4

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovedforløb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaffeltruck,

certifikat B1)

1,4

52

7,0

 

 

 

52

 

 

 

 

Køreuddannelse,

kategori B1)

1,6

59

8,0

 

 

59

 

 

 

 

 

Postal

branchekendskab1)

3,0

111

15,0

 

37

37

37

 

 

 

 

Sundhed og sikkerhed1)

0,5

19

2,6

 

 

 

19

 

 

 

 

Kvalitet i off. serviceydelser1)

1,0

37

5,0

 

 

37

 

 

 

 

 

Medarb.& kommunikation1)

1,3

48

6,5

 

 

15

33

 

 

 

 

Postal logistikspil1)

1,0

37

5,0

 

 

 

 

37

 

 

 

Maskinoperatør1)

1,5

56

7,5

 

 

 

 

56

 

 

 

Køreuddannelse,

kategori C

1,6

59

8,0

 

 

 

 

 

59

 

 

Grundlæggende kvalifikationsuddannelse

8,0

296

40,0

 

 

 

 

 

296

 

 

Internationale forhold og branchekendskab

0,2

8

1,0

 

 

 

 

 

 

 

8

Bundne specialefag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- se fagbeskrivelser

3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afsluttende

eksamen-svendeprøve

0,5

18,5

2,5

 

 

 

 

 

 

 

18,5

I alt incl. svendeprøven

3,5

111

15,0

 

 

 

 

 

 

111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valgfri specialefag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valgfag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valgfag i alt

0,4

15,0

2,0

 

 

 

 

 

 

4,0

11,0

Grundfag i alt

12,5

462,5

24,5%

241

0

37

0

37

0

37

111

Områdefag i alt

34,6

1281,2

67,9%

500

37

148

141

93

355

0

8

Specialefag i alt

3,5

129,5

6,9%

0

0

0

0

0

0

111

19

Valgfag i alt

0,4

15,0

0,8%

0

0

0

0

0

0

4

11

TOTAL

51,0

1888

100,0%

 

37

185

141

130

355

152

148

Grundfag i hovedfor.

6,0

222,0

19,3%

 

 

 

 

 

 

 

 

Områdefag i hovedfor.

21,1

781,5

68,1%

 

 

 

 

 

 

 

 

Specialefag i hovedfor.

3,5

129,5

11,3%

 

 

 

 

 

 

 

 

Valgfag i hovedfor.

0,4

15,0

1,3%

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

31,0

1148

100,0%

740

37

185

141

130

355

152

148

 

51,0

 

 

20,0

1,0

5,0

3,8

3,5

9,6

4,1

4,0

1) Trin 1, postdistributør.

Hovedforløbet

Hovedforløbet omfatter 21,1 ugers områdefag (trin 1 som postdistributør dog kun 11,3 uge) med følgende niveau, vejledende uddannelsestid samt supplerende mål og indhold:

1) Postal branchekendskab

Niveau

Rutine

Varighed

3,0 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven kan på baggrund af sin viden om branchens organisering, historie, kunderelationer og arbejdsrutiner indgå i samarbejdet om arbejdets tilrettelæggelse.

 

Eleven kan indgå i den postlogistiske kæde og anvende kvalitetsstyringssystemer.

 

Eleven har indsigt i den grundlæggende produktionsteknik i branchen med baggrund i indsigt i produktkategorier og håndteringen af disse.

 

Eleven får kendskab til produktkategorierne herunder kendskab til de regler, sikkerhedsbestemmelser, procedurer og blanketter der anvendes i forbindelse med håndtering, sikring og værdibehandling af produkterne, fra afsender til modtager.

 

Eleven får kendskab til betydningen af indtægtssikring, og hvordan der indtægtssikres for alle produkttyper, samt hvordan eleven selv kan medvirke til indtægtssikring i sit daglige arbejde.

 

Eleven får kendskab til service- og kvalitetsmål og kvalitetsmålingssystemet.

 

Eleven får kendskab til service- og kvalitetsmål og kvalitetsmålingssystemet.

 

Eleven får kendskab til organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet, arbejdstidsaftaler, regler om ferie og frihed, pligter og rettigheder samt arbejdets organisering i branchen herunder team-arbejde.

 

Eleven får kendskab til salgsorganisationens placering i forhold til det samlede logistiksystem samt salgsorganisationens funktioner, herunder systemer og metoder der indgår i salgsarbejdet.

 

Eleven får kendskab til de markedsforhold og generelle konkurrenceforhold, såvel nationalt som internationalt, der er kendetegnende for branchen, herunder de særlige lovgivningsmæssige forhold der er vedr. monopol, befordringspligt, kvalitets- og servicemål.

Merit

 

Praktikregler

Eleven arbejder med ovennævnte i sit daglige arbejde.

2) Køreuddannelse, kategori B

Niveau

 

Varighed

1,6 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven kan føre køretøjer hørende til kategori B, på en sikker og ansvarsbevidst måde, og erhverver kørekort til kategori B, jf. gældende myndighedskrav.

Merit

 

Praktikregler

 

3) Medarbejder og kommunikation

Niveau

Rutine

Varighed

1,3 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven kan anvende teknikker til håndtering af konflikt- og voldssituationer med baggrund i menneskers psykologiske spil og roller, herunder betydningen af egne roller og adfærd.

 

Eleven kan udvise forståelse for krisesituationer som en naturlig følge efter konflikt- og voldssituationer.

 

Eleven kan reagere mod uhensigtsmæssig stress.

 

Eleven kan formulere egne kvalifikationer i forhold til en arbejdssituation, herunder skyggekvalifikationers anvendelsesmuligheder i virksomheden/teamet.

 

Eleven kan indgå i nye samarbejdsformer og kommunikere med forskellige grupper på flere niveauer i virksomheden.

Merit

42550 og 42697

Praktikregler

Eleven deltager i samarbejdet i de selvbærende teams.

4) Kvalitet i offentlige serviceydelser

Niveau

Rutine

Varighed

1,0 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven kender forskellige kvalitetsudviklingsmodeller og deres relevans for leveringen af offentlige serviceydelser.

 

Eleven opnår gennem aktiv brug af forskellige kvalitetsstyringsværktøjer indsigt i de forventninger og krav, der stilles til løsningen af de daglige arbejdsopgaver i forbindelse med levering af en offentlig serviceydelse til både eksterne og interne brugere.

 

Eleven kan arbejde med kerne- og periferiydelser i egen jobfunktion både over for eksterne og interne brugere.

 

Eleven kan anvende forskellige metoder til at identificere og vurdere muligheder og behov for kvalitetsforbedringer ud fra politisk fastsatte mål og rammer og i forhold til brugernes/borgernes individuelle kvalitetsforventninger.

 

Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre anvende metoder til iværksættelse af kvalitetsforbedringer i udførelsen af egne og medarbejdergruppens jobfunktioner.

 

Eleven kan identificere situationer, hvor der kan være modsatrettede krav og forventninger til serviceydelsen fra forskellige interessenters side.

 

Eleven kan identificere situationer, hvori myndighedsudøvende og sanktionerende dele af jobfunktionen kan vanskeliggøre borgerens oplevelse af kvalitet i serviceydelsen.

Merit

AMU uddannelsesmål 41654

Praktikregler

Eleven arbejder med relevante kvalitetsstyringssystemer.

5) Gaffeltruck - certifikat B

Niveau

 

Varighed

1,4 uge

Mål og øvrige rammer

Undervisningen gennemføres efter de anvisninger, som Arbejdstilsynet har fastsat og under den systemgodkendelse, som TUR administrerer.

 

Eleven kan efter endt uddannelse:

 

Føre og betjene minimum fem forskellige gaffeltrucks og en selvkørende gaffelstabler med forskellig opbygning og udstyr.

 

Overholde gældende sikkerhedsbestemmelser, i overensstemmelse med færdselslovens krav, ved transport af varierede godstyper.

 

Korrekt optage og afsætte forskelligt gods i forskellige højder i forskellige reoltyper, samt udføre blokstabling.

 

Stuve og afsætte forskellige typer gods i container og på lad.

 

Betjene gaffeltrucks sikkerhedsmæssigt korrekt på ramper, i reolgange, snævre rum og lagerhaller.

 

Fysisk placere og genfinde varer ved hjælp af stregkoder og håndterminaler, samt udfylde deres funktion i virksomhedens logistikkæde.

 

Udføre dagligt vedligehold og eftersyn, samt være i stand til at iværksætte lovpligtige eftersyn og reparationer ifølge EU maskindirektiv.

 

Kunne aflæse forskellige typer belastningsdiagrammer på en sikker og forsvarlig måde.

 

Eleven har desuden aktivt arbejdet med arbejdsmiljø, elementær brandbekæmpelse og førstehjælp i forbindelse med at føre og betjene gaffeltrucks og gaffelstablere:

 

Eleven har en grundlæggende viden om og praktisk erfaring med, hvilke belastninger kroppen udsættes for ved typiske arbejdsstillinger i forbindelse med at føre og betjene gaffeltrucks og gaffelstablere.

 

Eleven kan vælge de mest hensigtsmæssige arbejdsstillinger i forhold til at føre og betjene gaffeltrucks og gaffelstablere.

 

Eleven har kendskab til, og kan anvende, den bedste/rigtige slukningsmetode ved en mindre brand, som måtte opstå i forbindelse med at føre og betjene gaffeltrucks og gaffelstablere.

 

Med særligt fokus på de ulykker der kan ske i forbindelse med betjeningen af gaffeltrucks og gaffelstablere, har eleven forståelse for førstehjælpens betydning og kan anvende elementære færdigheder ved nødflytning, livreddende førstehjælp og alarmering.

 

Uddannelsen tilrettelægges med 50% teori og 50% praktisk øvelseskørsel fordelt ligeligt på ovenstående mål.

Eleven kan bestå den af Arbejdstilsynets fastsatte prøve og erhverve certifikat B.

Merit

AMUs uddannelsesmål: Gaffeltruck - certifikatkursus B, kode 42561

Praktikregler

Eleven skal i denne periode opnå rutine i betjening og arbejde med gaffeltruck.

Eleven skal deltage i stablings-, stuvnings-, af- eller pålæsningsoperationer.

6) Postalt logistikspil

Niveau

Rutine

Varighed

1,0 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven får kendskab til forskellige styringsmodeller, herunder Budget/lager-modellen, Just-In-Time, og Optimal Produktions Tilrettelæggelse.

 

Eleven får kendskab til den særlige logistik der kendetegner post-branchen, og kan indgå i logistikkæden ud fra en helhedsforståelse af den samlede logistik.

 

Eleven kan, i samarbejde med andre, udarbejde forslag til løsning af problemer der måtte opstå i virksomhedens logistiksystem.

 

Eleven kan i samarbejde med andre, udarbejde forslag til nye rutiner, arbejdsbeskrivelser og kommunikationsrutiner, samt indgå aktivt i samarbejdet om løbende forbedringer og tilpasninger af logistiksystemet.

Merit

42553

Praktikregler

Eleven indgår i det daglige samarbejde i de selvbærende teams om arbejdets tilrettelæggelse og løbende forbedringer.

7) Maskinoperatør

Niveau

Rutine

Varighed

1,5 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven får kendskab til de maskiner og andet mekanisk hjælpeudstyr der anvendes i forbindelse med maskinel behandling af post.

 

Eleven kan foretage systematisk fejlfinding herunder tilslutte og aflæse relevante instrumenter.

 

Eleven kan foretage udskiftning af enkelte mekaniske dele og assistere teknikere i forbindelse med enkle reparationer.

 

Eleven kan foretage nødvendige afprøvninger, målinger og justeringer i forbindelse med idriftssætning af brevsorteringsanlæg med tilhørende transportbånd og bakkelifte.

 

Eleven kan udføre forebyggende vedligeholdelse samt vurdere rengøringsbehov.

 

Eleven kan vurdere hvornår der ved fejl i anlæg er brug for faglig assistance, samt indgå i dialog med andre operatører og reparatører om kvalitetsstyringen i forbindelse med produktionen.

Merit

AMU uddannelsesmål 42592

Praktikregler

Eleven arbejder med maskinel behandling af post-produkter.

8) Køreuddannelse, kategori C

Niveau

 

Varighed

1,6 uger

Mål og øvrige rammer

Eleven kan føre køretøjer hørende til kategori C, på en sikker og ansvarsbevidst måde, og erhverver kørekort til kategori C, jf. gældende myndighedskrav.

Merit

 

Praktikregler

 

9) Grundlæggende kvalifikationsuddannelse

Niveau

Rutine

Varighed

8 uger

Mål og øvrige rammer

Nedenfor er tekst, der er hentes direkte fra EU-direktiv L226/4, »om grundlæggende kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for førere af visse køretøjer, der benyttes til godstransport og personbefordring ad vej” markeret med kursiv.

Kravet om grundlæggende kvalifikationer tager navnlig sigte på at forbedre færdselssikkerheden og chaufførens sikkerhed, herunder i forbindelse med de operationer, chaufføren foretager, når køretøjet holder stille. Desuden tager en modernisering af chaufførerhvervet sigte på at gøre unge interesserede i dette erhverv, hvilket skulle bidrage til at rekruttere nye chauffører i en periode, hvor der er mangel på disse.

Det grundlæggende kvalifikationskursus skal som minimum omfatte de sikkerhedsbestemmelser, der skal overholdes under kørslen, og når køretøjet holder stille. Et øget kendskab til defensiv kørsel — foregribelse af fare, hensyntagen til andre trafikanter — som desuden medfører et rationelt brændstofforbrug, vil få positive virkninger både for samfundet og for vejtransportsektoren selv.

Elever, der ønsker at blive chauffører, skal opnå et sådant niveau af kundskaber og praktiske færdigheder, som er nødvendigt, for at de på sikker vis kan føre et køretøj af den relevante kørekortskategori.

Der er følgende mål for faget:

1. Videreuddannelse i rationel kørsel med hovedvægt på sikkerhed

1.1. Mål: at kende de karakteristiske egenskaber ved kraftoverføring for at kunne optimere brugen heraf.

Motorers drejningsmoment, effektkurver og brændstofforbrugskurver, optimalt køreområde på omdrejningstælleren samt diagrammer for gearenes overlapning.

1.2. Mål: at kende sikkerhedsanordningernes karakteristiske egenskaber og funktioner med henblik på at beherske køretøjet, mindske slid og forebygge fejl.

Særlige kendetegn ved pneumatisk/hydraulisk bremsesystem, grænser for brug af bremser og retarder, kombineret brug af bremser og retarder, bedste valg af hastighed og gear, brug af køretøjets inerti, brug af forskellige metoder til at nedsætte hastigheden og til bremsning ved kørsel ned ad bakke samt reaktion ved funktionssvigt.

Elementær fejlfinding, herunder af det elektriske system .

1.3. Mål: at kunne optimere brændstofforbruget

Optimering af brændstofforbruget ved anvendelse af, hvad der er lært under punkt 1.1 og 1.2.

1.4. Mål: at kunne stå for lastning af et køretøj under overholdelse af sikkerhedsforskrifterne og den korrekte brug af køretøjet.

Kræfter på køretøjet under kørsel, brug af forskellige gear alt efter køretøjets belæsningstilstand og vejens længdeprofil, beregning af køretøjets eller vogntogets nyttelast, beregning af lastrummets størrelse, placering af godset,følgerne af for stort akseltryk, køretøjets stabilitet og tyngdepunkt, emballagetyper og paller.

Hovedkategorier af gods, der kræver surring, sikrings- og surringsteknikker, brug af surringsremme, kontrol af surringsanordningerne, brug af udstyr til godshåndtering samt brug af presenning.

Ved lastsikring benyttes standarder, svarende til de standarder, der er angivet i Best Practice Guidelines, Draft 3, af 17. september 2003 eller senere udgaver.

2. Anvendelse af reglerne

2.1. Mål: at kende vejtransportens sociale kontekst og reglerne.

Specifikke arbejdstidsregler for transport, forordning (EØF) nr. 3820/85 og (EØF) nr. 3821/85 og deres principper, anvendelse og konsekvenser, sanktioner for mangelfuld, ukorrekt eller svigagtig brug af fartskriver, kendskab til vejtransportens sociale kontekst: chaufførernes rettigheder og pligter med hensyn til grundlæggende kvalifikationer og efteruddannelse.

2.2. Mål: at kende reglerne på godstransportområdet

Transporttilladelser, forsikringer, forpligtelser i henhold til standardkontrakter for godstransport, udfærdigelse af dokumenter, der giver en kontrakt konkret form, internationale transporttilladelser, forpligtelser i henhold til CMR-konventionen, udfærdigelse af internationalt fragtbrev, krydsning af landegrænser, speditører samt særlige ledsagedokumenter til gods.

3. Sundhed, færdselssikkerhed og miljøsikkerhed, service og logistik

3.1. Mål: at være opmærksom på farer i trafikken og arbejdsulykker

Arbejdsulykkestyper på transportområdet, statistikker for færdselsulykker, indblanding af store køretøjer samt menneskelige, materielle og økonomiske følger.

3.2. Mål: at kunne forebygge kriminalitet og menneskesmugling.

Generel information, følger for chaufføren, forebyggende foranstaltninger, checkliste samt lovgivning om transportvirksomhedens ansvar.

3.3. Mål: at kunne forebygge fysiske risici

Ergonomi: farlige bevægelser og stillinger, fysisk kondition, øvelser i håndtering af gods samt personlige værnemidler.

3.4. Mål: at være bevidst om betydningen af fysisk og psykisk egnethed

Principperne om sunde og afbalancerede spisevaner, virkninger af alkohol, medicin og andre stoffer, der kan ændre adfærden, symptomer på træthed og stress og disses årsager og virkninger samt den grundlæggende betydning af skift mellem arbejde og hvile.

3.5. Mål: at kunne vurdere nødsituationer

Adfærd i nødsituationer: vurdere situationen, undgå forværring af en ulykke, tilkalde hjælp, hjælpe tilskadekomne og yde førstehjælp, reaktion ved brand, evakuering af personer i tunge erhvervskøretøjer og buspassagerer, sørge for alle passagerers sikkerhed, reaktion i tilfælde af aggression, grundprincipperne for udfyldelse af fælles skadeanmeldelse.

3.6. Mål: at kunne tilpasse sin optræden på en måde, der bidrager til at højne en servicevirksomheds image.

Chaufførens optræden og image: betydningen for virksomheden af kvaliteten af den ydelse, chaufføren leverer, chaufførens forskellige roller, forskellige personer, som chaufføren kommer i kontakt med, vedligeholdelse af køretøjet, tilrettelæggelse af arbejdet, ruteplanlægning, kommercielle og finansielle følger af tvister.

3.7. Mål: at kende vejgodstransportens økonomiske kontekst og markedsorganisationen.

Vejtransport i forhold til andre transportmåder (konkurrence, speditører), forskellige vejtransportaktiviteter (transport for tredjemands regning, egen virksomhed, transportrelaterede aktiviteter), hovedtyper af transportvirksomheder og transportrelaterede aktiviteter og deres organisation, specialisering inden for transport (tank, kontrolleret temperatur mv.) samt sektorens udvikling (diversificering af ydelser, kombination af bane og vej, underentreprise mv.).

Der er følgende vejledende fordeling af uddannelsestid på de enkelte mål:

1) Sikkerhed og rationel kørsel

- Mål 1.1 2 dage

- Mål 1.2 4 dage

- Mål 1.3 2 dage

- Mål 1.4, inkl. praktisk prøve 8 dage

2) Anvendelse af regler

- Mål 2. 1 4 dage

- Mål 2.2 4 dage

3) Sundhed, færdsels- og miljøsikkerhed, service og logistik

- Mål 3.1 2 dage

- Mål 3.2 2 dage

- Mål 3.3 4 dage

- Mål 3.4 2 dage

- Mål 3.5 3 dage

- Mål 3.6 2 dage

- Mål 3.7 1 dag

De individuelle køretimer placeres løbende i undervisningen. Dele af den individuelle køreundervisning kan indgå i faget Kørsel med sættevogn og som supplerende køretimer i faget Køreuddannelse, kategori C/E.

Grundlæggende kvalifikationer: en ordning med både deltagelse i undervisning og en prøve

Det grundlæggende kvalifikationskursus omfatter undervisning i samtlige emner på listen. Dette grundlæggende kvalifikationskursus har en varighed på mindst 280 timer.

Hver chauffør skal have mindst 20 individuelle køretimer i et køretøj af den pågældende kategori, som mindst opfylder kravene til prøvekøretøjer i direktiv 91/439/EØF.

I ovennævnte individuelle køreundervisning ledsages den person, der ønsker at blive chauffør, af en lærer ved et godkendt uddannelsescenter. Hver chauffør kan få højst 8 af de 20 individuelle køretimer på et særligt område eller i en avanceret simulator, hvor chaufførens evne til rationel kørsel kan bedømmes med hovedvægt på sikkerhed, herunder navnlig hans beherskelse af køretøjet på veje i forskelligartet tilstand samt under forskellige vejrforhold og på forskellige tidspunkter af døgnet.

Prøven

Ved uddannelsens afslutning underkastes chaufføren en skriftlig og en praktisk prøve. Den skriftlige prøve omfatter mindst et spørgsmål for hvert mål på listen over de emner, der er nævnt ovenfor. Den skriftlige prøve udformes som multiple choice, udarbejdet af TUR. Prøven gennemføres inden for 45 minutter uden hjælpemidler.

TUR fastsætter kriterier for beståelse.

Der afholdes en praktisk prøve, som skal vedrøre mål 1.4. Prøven skal mindst vare 30 minutter og afholdes som en del af undervisningen under mål 1.4.

TUR udarbejder anvisning for afholdelse af prøven.

Undervisere

Det godkendte uddannelsescenter skal garantere, at underviserne har indgående kendskab til den seneste udvikling i regler og uddannelseskrav. Underviserne skal som led i en specifik udvælgelsesprocedure dokumentere, at de er i besiddelse af både fagkundskaber og pædagogisk viden. Med hensyn til den praktiske del af uddannelsen skal underviserne dokumentere, at de har erfaring som erhvervschauffører eller tilsvarende kørselserfaring, f.eks. som kørelærer til tunge erhvervskøretøjer.

Bedømmelse

Faget bedømmes bestået / ikke bestået. Den samlede bedømmelse bygger på fire elementer: De to prøver skal være bestået og elevens præstation i den individuelle kørsel skal være godkendt. Endelig skal underviseren have bedømt elevens præstationen i hele faget som bestået.

Udstedelse af bevis

Der udstedes Hvidt kvalifikationsbevis i henhold til Færdselsstyrelsens bekendtgørelse om førere af visse køretøjer, mv. nr. 1068.

Merit

 

 

 

10) Sundhed og sikkerhed

Niveau

Rutine

Varighed

0,5 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven kan forholde sig aktivt til forbedring af sundheden på arbejdspladsen, i forhold til trafikadfærd og til sin egen levevis ud fra viden om og indsigt i:

 

Hvilke faktorer i arbejdsmiljøet, der har indflydelse på helbredet og sikkerheden.

 

Hvordan egen adfærd og levevis spiller ind på helbredet, og indvirker på sikkerheden i såvel arbejdet som i trafikken.

 

Eleven kan forstå og forklare sammenhængen mellem befolkningens sundhedstilstand og den samfundsmæssige udvikling.

 

Eleven kan forstå betydningen af forebyggelse og sundhedsfremme og kunne handle derefter.

Merit

Dette fag kan, sammenholdt med mål 3.4 i faget Grundlæggende kvalifikationsuddannelse opfylde målene i grundfaget Sundhed, således at der kan udstedes bevis for gennemførelse af dette grundfag.

Praktikregler

Eleven kan anvende sin viden om sundhed i sin hverdag.

11) Internationale forhold og branchekendskab

Niveau

Rutine

Varighed

0,2 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven kan tilegne sig og vurdere information om internationale forhold og branchekendskab, herunder til den internationale arbejdsdeling inden for egen branche og muligheder for at søge beskæftigelse i andre EU-lande.

 

Eleven deltager i en studietur til udlandet, fortrinsvis inden for EU. Gennem studieturen og forarbejdet til denne skal eleven få indsigt i:

– erhvervets fremtidsperspektiver og udviklingspotentialer,

– arbejdsmetoder, teknologi og uddannelsesforhold, der afviger fra danske forhold,

– andre og særegne kulturforhold.

 

Eleven udarbejder i samarbejde med andre en rapport om studieturen, som sendes til de enkelte elevers praktikvirksomhed og det faglige udvalg.

 

Elever, der ikke kan fremskaffe eller afholde de med studieturen særlige udgifter, skal af skolen fritages for deltagelse i studieturen. Disse elever skal i stedet deltage i anden form for undervisning efter skolens nærmere bestemmelser.

Merit

 

Praktikregler

Eleven informerer sin praktikvirksomhed om den indsigt, som eleven har opnået i relation til beskæftigelsesområdet og erhvervets udvikling.

Undervisningen i hovedforløbet omfatter 3,5 ugers bundne specialefag incl. den afsluttende eksamen (svendeprøven på 0,5 uge) for specialet Transport med følgende niveau, vejledende uddannelsestid samt supplerende mål og indhold:

1) Køreteknik

Niveau

Rutine

Varighed

0,4 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven får kendskab til køretekniske og mekaniske/fysiske faktorer samt psykologiske og holdningsmæssige forhold, således at eleven kan vurdere de risici der er ved kørsel med store køretøjer.

 

Eleven kan ved anvendelsen af korrekt styre-, bremse-, undvige- og afværgeteknik, reagere hensigtsmæssigt i vanskelige og pludseligt opståede situationer.

Merit

AMU uddannelsesmål 42531

Praktikregler

Eleven kan anvende sin viden om køreteknik i forbindelse med sit daglige arbejde.

2) Køreuddannelse, kategori C/E

Niveau

 

Varighed

1,6 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven kan føre køretøjer hørende til kategori C/E, på en sikker og ansvarsbevidst måde, og erhverver kørekort til kategori C/E, jf. gældende myndighedskrav.

Bedømmelse

Prøve jf. gældende myndighedskrav

Merit

 

Praktikregler

 

3) Postal logistik og kvalitet

Niveau

Avanceret

Varighed

1,5 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven får kendskab til virksomhedens samlede logistik, logistiksystemer og logistikforhold for alle produkttyper og services, herunder sammenhængen mellem centre, distribution og transport.

 

Eleven får kendskab til LEAN filosofien, herunder målstyring, værdikædeanalyse og MUDA, og kan derved indgå i samarbejdet om at udføre løbende forbedringer i produktionen/processen på medarbejder-/teamniveau.

 

Eleven får kendskab til egen virksomheds organisations-struktur og –kultur set i et historisk og samfundsmæssigt perspektiv.

 

Eleven får kendskab til driftsstyringssystemer og deres indbyrdes sammenhænge.

 

Eleven får kendskab til budgetfasen og opfølgningsfasen.

 

Eleven får kendskab til forbrugsregistrering og datafangst vedr. registrering af mængder.

 

Eleven deltager i den afsluttende prøve (svendeprøven) i sidste skoleperiode. Den afsluttende prøve har en samlet varighed på 0,5 uge.

Merit

 

Praktikregler

Eleven arbejder med ovennævnte i sit daglige arbejde.

Undervisningen i hovedforløbet omfatter 3,5 ugers bundne specialefag incl. den afsluttende eksamen (svendeprøven på 0,5 uge) for specialet Center med følgende niveau, vejledende uddannelsestid samt supplerende mål og indhold:

1) Køreteknik

Niveau

Rutine

Varighed

0,4 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven får kendskab til køretekniske og mekaniske/fysiske faktorer samt psykologiske og holdningsmæssige forhold, således at eleven kan vurdere de risici der er ved kørsel med store køretøjer.

 

Eleven kan ved anvendelsen af korrekt styre-, bremse-, undvige- og afværgeteknik, reagere hensigtsmæssigt i vanskelige og pludseligt opståede situationer.

Merit

AMU uddannelsesmål 42531

Praktikregler

Eleven kan anvende sin viden om køreteknik i forbindelse med sit daglige arbejde.

2) Postal logistik og kvalitet

Niveau

Avanceret

Varighed

1,0 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven får kendskab til virksomhedens samlede logistik, logistiksystemer og logistikforhold for alle produkttyper og services, herunder sammenhængen mellem centre, distribution og transport.

 

Eleven får kendskab til LEAN filosofien, herunder målstyring, værdikædeanalyse og MUDA, og kan derved indgå i samarbejdet om at udføre løbende forbedringer i produktionen/processen på medarbejder-/teamniveau.

 

Eleven får kendskab til egen virksomheds organisationsstruktur og -kultur set i et historisk og samfundsmæssigt perspektiv.

 

Eleven får kendskab til driftsstyringssystemer og deres indbyrdes sammenhænge.

 

Eleven får kendskab til budgetfasen og opfølgningsfasen.

 

Eleven får kendskab til forbrugsregistrering og datafangst vedr. registrering af mængder.

Merit

 

Praktikregler

Eleven arbejder med ovennævnte i sit daglige arbejde.

3) Maskinoperatør 2

Niveau

Avanceret

Varighed

1,0 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven kan på baggrund af sit kendskab til de anvendte maskiners opbygning og konstruktion, foretage systematisk fejlfinding og småreparationer.

 

Eleven kan fortage vedligeholdelse og ved fejl på anlæg vurdere behovet for teknisk assistance, samt indgå i teknisk dialog med reparatører vedr. reparationer.

Bedømmelse

Standpunkt

Merit

AMU uddannelsesmål er under udvikling

Praktikregler

 

4) Arbejdsmiljø og ergonomi

Niveau

Rutine

Varighed

1,1 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven kan deltage aktivt i udviklingen af et sundt arbejdsmiljø inden for eget jobområde.

 

Eleven kan medvirke ved anvendelsen af forskellige metoder og værktøjer til systematisk arbejdsmiljøarbejde, fx arbejdspladsvurdering.

 

Eleven kan på baggrund af et grundlæggende kendskab til arbejdsmiljøloven, relevante aktører på arbejdsmiljøområdet – blandt andet sikkerhedsorganisationen, Arbejdstilsynet, Bedriftssundhedstjenesten og Branchearbejdsmiljøråd søge information om aktuelle arbejdsmiljøproblemstillinger og anvende disse informationer i arbejdsmiljøarbejdet.

 

Eleven har en grundlæggende forståelse for hvilke fysiske og psykiske faktorer der påvirker kroppen under arbejde, således at eleverne kan medvirke til at forebygge arbejdsskader ved at anvende hensigtsmæssige arbejdsstillinger og bevægelser.

 

Eleven har kendskab til hvordan arbejdsstedets indretning og organiseringen af arbejdet, påvirker mulighederne for hensigtsmæssige arbejdsstillinger.

 

Eleven har grundlæggende viden og praktisk erfaring med, hvilke belastninger kroppen udsættes for ved typiske arbejdsstillinger inden for jobområdet, så de mest hensigtsmæssige arbejdsstillinger kan vælges i forhold til forskellige arbejdssituationer.

 

Eleven deltager i den afsluttende prøve (svendeprøven) i sidste skoleperiode. Den afsluttende prøve har en samlet varighed på 0,5 uge.

Bedømmelse

Standpunkt

Merit

 

Praktikregler

 

Undervisningen i hovedforløbet omfatter 3,5 ugers bundne specialefag incl. den afsluttende eksamen (svendeprøven på 0,5 uge) for specialet Distribution med følgende niveau, vejledende uddannelsestid samt supplerende mål og indhold:

1) Køreteknik

Niveau

Rutine

Varighed

0,4 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven får kendskab til køretekniske og mekaniske/fysiske faktorer samt psykologiske og holdningsmæssige forhold, således at eleven kan vurdere de risici der er ved kørsel med store køretøjer.

 

Eleven kan ved anvendelsen af korrekt styre-, bremse-, undvige- og afværgeteknik, reagere hensigtsmæssigt i vanskelige og pludseligt opståede situationer.

Merit

AMU uddannelsesmål 42531

Praktikregler

Eleven kan anvende sin viden om køreteknik i forbindelse med sit daglige arbejde.

2) Postal logistik og kvalitet

Niveau

Avanceret

Varighed

1,0 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven får kendskab til virksomhedens samlede logistik, logistiksystemer og logistikforhold for alle produkttyper og services, herunder sammenhængen mellem centre, distribution og transport.

 

Eleven får kendskab til LEAN filosofien, herunder målstyring, værdikædeanalyse og MUDA, og kan derved indgå i samarbejdet om at udføre løbende forbedringer i produktionen/processen på medarbejder-/teamniveau.

 

Eleven får kendskab til egen virksomheds organisations-struktur og –kultur set i et historisk og samfundsmæssigt perspektiv.

 

Eleven får kendskab til driftsstyringssystemer og deres indbyrdes sammenhænge.

 

Eleven får kendskab til budgetfasen og opfølgningsfasen.

 

Eleven får kendskab til forbrugsregistrering og datafangst vedr. registrering af mængder.

Merit

 

Praktikregler

Eleven arbejder med ovennævnte i sit daglige arbejde.

3) IT i Distributionen

Niveau

Avanceret

Varighed

1,0 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven har indgående kendskab til de styresystemer der anvendes i distributionen til planlægning og opfølgning.

 

Eleven kan vurdere faktiske resultater og på den baggrund udarbejde handlingsplaner til ændringer/korrigerende handlinger i ønsket retning.

 

Eleven har kendskab til målstyringsprincippet og viden om økonomisystemet, herunder styring ved hjælp af nøgletal, disses beregning og bagved liggende faktorer.

Bedømmelse

Standpunkt

Merit

AMU uddannelsesmål under udvikling.

Praktikregler

 

4) Arbejdsmiljø og ergonomi

Niveau

Rutine

Varighed

1,1 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven kan deltage aktivt i udviklingen af et sundt arbejdsmiljø inden for eget jobområde.

 

Eleven kan medvirke ved anvendelsen af forskellige metoder og værktøjer til systematisk arbejdsmiljøarbejde, fx arbejdspladsvurdering.

 

Eleven kan på baggrund af et grundlæggende kendskab til arbejdsmiljøloven, relevante aktører på arbejdsmiljøområdet – blandt andet sikkerhedsorganisationen, Arbejdstilsynet, Bedriftssundhedstjenesten og Branchearbejdsmiljøråd søge information om aktuelle arbejdsmiljøproblemstillinger og anvende disse informationer i arbejdsmiljøarbejdet.

 

Eleven har en grundlæggende forståelse for hvilke fysiske og psykiske faktorer der påvirker kroppen under arbejde, således at eleverne kan medvirke til at forebygge arbejdsskader ved at anvende hensigtsmæssige arbejdsstillinger og bevægelser.

 

Eleven har kendskab til hvordan arbejdsstedets indretning og organiseringen af arbejdet, påvirker mulighederne for hensigtsmæssige arbejdsstillinger.

 

Eleven har grundlæggende viden og praktisk erfaring med, hvilke belastninger kroppen udsættes for ved typiske arbejdsstillinger inden for jobområdet, så de mest hensigtsmæssige arbejdsstillinger kan vælges i forhold til forskellige arbejdssituationer.

 

Eleven deltager i den afsluttende prøve (svendeprøven) i sidste skoleperiode. Den afsluttende prøve har en samlet varighed på 0,5 uge.

Bedømmelse

Standpunkt

Merit

 

Praktikregler

 

Hovedforløbet omfatter ingen Valgfri specialefag.

Valgfag varer i alt 0,4 uge

Fagene fordeles normalt på skoleperioderne således:

1. skoleperiode: Dele af områdefag nr. 1: Postal branchekendskab.

2. skoleperiode: Dele af områdefag nr. 1: Postal branchekendskab, områdefag nr. 2: Køreuddannelse, kategori B, dele af områdefag nr. 3: Medarbejder og kommunikation, områdefag nr. 4: Kvalitet i offentlige serviceydelser, dele af grundfag nr. 1: Fremmedsprog.

3. skoleperiode: Dele af områdefag nr. 1: Postal branchekendskab, områdefag nr. 5: Gaffeltruck - certifikat B, afsluttende del af områdefag nr. 3: Medarbejder og kommunikation, områdefag nr. 10: Sundhed.

4. skoleperiode: Områdefag nr. 6: Postalt logistikspil, områdefag nr. 7: Maskinoperatør samt grundfag nr. 1: Fremmedsprog niveau F.

5. skoleperiode: Områdefag nr. 8: Køreuddannelse, kategori C og områdefag nr. 9: Grundlæggende kvalifikationsuddannelse.

6. skoleperiode omfatter dele af grundfag nr. 2: Samfundsfag, de obligatoriske specialefag, bortset fra svendeprøven.

7. skoleperiode - svendeprøveperioden: Afsluttende del af grundfag nr. 2: Samfundsfag, områdefag nr. 11 Internationale forhold og studietur, afsluttende del af grundfag nr. 3: Informationsteknologi, valgfag samt afsluttende eksamen (Svendeprøven) på 0,5 uge.

Elev og virksomhed kan alene vælge erhvervsrettet påbygning (ingen valgfri specialefag) i samråd med skolen blandt de valgfri specialefag – se Bilag 2.

Det er meningen, at skolen gennem et net af samarbejdsaftaler med andre skoler og institutioner sikrer eleven og virksomheden et bredt valggrundlag. Der kan i den forbindelse også blive tale om at benytte skolehjem efter gældende regler.

Af hensyn til oprettelsen af hold, kan det blive nødvendigt at samle eleverne fra flere skoler.

Det er meningen, at skolen kan gennemføre undervisning for eleverne efter en AMU-uddannelsesplan, uden de af den grund får en egentlig AMU-godkendelse.

Hvis specialefagets mål opnås gennem at den ansvarlige skole skaffer en plads til eleven på et AMU-kursus, så deltager eleven stadig på erhvervsuddannelsen, selvom resten af deltagerne er normale AMU-kursister.

Erhvervsrettet påbygning

Eleven og virksomheden kan, ligeledes fra bilag 2 til vejledningen, vælge moduler til erhvervsrettet påbygning af op til 4 ugers varighed, jf. hovedbekendtgørelsen.

Erhvervsrettet påbygning gennemføres ud over det for uddannelsen eller specialet normerede antal skoleuger.

Praktikuddannelsen

Praktikvirksomheden udpeger en medarbejder, som følger elevens praktiske uddannelse. Virksomheden skal sikre, at eleven, specielt i den indledende del, er under sagkyndigt opsyn og modtager kyndig vejledning. Dette gælder også, når nye arbejdsfunktioner skal indøves senere i praktikuddannelsen.

Nødvendigheden af at efterleve de sikkerhedsregler, der gælder i virksomheden vedrørende personlig sikkerhed og sikkerhed over for udstyr, værktøj, køretøjer og maskiner, indskærpes over for eleven under praktikuddannelsen.

Uddannelsesbog m.v.

For at styrke samspillet mellem skole og virksomhed får hver elev en uddannelsesbog, som følger eleven hele vejen igennem uddannelsen.

Der udarbejdes en uddannelsesplan for elevens praktiske oplæring i virksomheden. Her henvises i øvrigt til TUR's praktikvejledning. I løbet af den praktiske uddannelse skal eleven have mulighed for at beskæftige sig med en række typiske opgaver og funktioner. TUR udarbejder nogle skemaer med disse opgaver og funktioner, som udfyldes af virksomheden og eleven og indsættes i uddannelsesbogen.

Det lokale uddannelsesudvalg for transportuddannelserne på skolen har ansvaret for at samspillet mellem virksomheder og skole fungerer tilfredsstillende. Her er uddannelsesbogen et vigtigt værktøj. Endelig er en korrekt anvendt uddannelsesbog en forudsætning for, at der i sidste ende kan udstedes et svendebrev til eleven.

Praktikuddannelsen for særligt tilrettelagte forløb:

Når nye kvalifikationer er erhvervet i skoleuddannelsen, skal den voksne elev i sin praktiske uddannelse have mulighed for at arbejde med disse kvalifikationer i videst muligt omfang, når praktikvirksomheden har funktioner, hvor disse kvalifikationer anvendes. Der vil typisk være tale om, at den voksne placeres i disse funktioner i perioder på 1 til 4 uger, hvis disse ikke indgår i den normale arbejdsfunktion for den voksne elev.

Praktikvirksomheden sørger for jobinstruktion og løbende praktisk oplæring i disse nye funktioner.

Det er Det Lokale Uddannelsesudvalg - LUU, som ud fra dette skal godkende praktikregler for hvert hold. Det forventes, at skolen som sekretariat for LUU udarbejder udkast til disse.

Kapitel 4

Bedømmelse

Afsluttende prøver (eksamen) m.v.

Til bekendtgørelsens §§ 21 - 27

Den afsluttende prøve

For elever, der afslutter uddannelsen efter trin 1 med kompetence som postdistributør afholdes en afsluttende skriftlig prøve i 4. skoleperiode. Den skriftlige prøve består af opgaver inden for områdefagene.

Prøven stilles af skolen efter samråd med det faglige udvalg. Eleven besvarer spørgsmålene uden brug af hjælpemidler. Prøven skal løses inden for 45 minutter.

Prøven rettes af skolen og bedømmes af en lærer og to censorer godkendt af det faglige udvalg.

Prøve bedømmes efter 13-skalaen, for at bestå prøven skal karakteren være mindst 6.

Det er alene elever i uddannelsens trin 1 som postdistributør, der gennemfører prøven.

Afsluttende prøver (eksamen) m.v.

Hensigten med svendeprøven er, at eleven demonstrerer sine færdigheder. Den afholdes med udgangspunkt i områdefag og obligatoriske specialefag. Prøven tilrettelægges, så eleven har mulighed for at inddrage færdigheder fra sine valgfrie specialefag.

Svendeprøven kan evt. afvikles således, at en repræsentant fra virksomheden har mulighed for at deltage i svendeprøvens praktisk/mundtlige del, og at virksomheden har mulighed for at fremsende forslag til opgaver og særlige spørgsmål til eleven. Dette kan være en god hjælp for faglæreren, der ikke nødvendigvis har faglig indsigt inden for alle de valgte moduler.

Til svendeprøven fremlægges den studietursrapport, som eleven har bidraget til.

Til den praktiske prøve udarbejdes et antal forskellige opgaver, som tildeles eleverne efter lodtrækning. Eleven må anvende undervisningsmaterialer, manualer og egne notater. Skolen stiller undervisningsmaterialer og anvendte manualer til rådighed. Prøven anses for færdig, når eleven melder klar.

I løbet af prøven skal eleven over for læreren og censorerne redegøre for løsningen af sine opgaver. Dette sker i form af løbende dialog mellem eleven, læreren og censorerne. Det samlede tidsforbrug for hver enkelt elevs redegørelse bør være mellem 15 og 30 minutter.

Skolebevis og afsluttende praktikerklæring

Skolebevis udstedes efter trin 1 når skoleundervisningen er gennemført og eleven har:

1) erhvervet kørekort, kategori B samt gaffeltruckcertifikat, kategori B,

2) opnået et gennemsnit af samtlige karakterer på mindst 6 og

3) ikke fået karakteren 00 i noget fag.

Uddannelsesbevis

For de elever, der afslutter uddannelsen efter trin 1, udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence som postdistributør, jf. uddannelsesbekendtgørelsen.

Uddannelsesbevis udstedes, når skolebevis og afsluttende praktikerklæring er udstedt.

Uddannelsesstyrelsen, den 22. december 2004

Roland Svarer Østerlund
direktør

/Dorthea ClausenBilag 1

Postoperatørvejledningen

Tabel 1

Postoperatør

 

 

Konveteringsnøgle EUD-

>VEUD

EUD

VEUD

Grundfag

uger

uger

Samfundsfag E

3,0

2,5

Førstehjælp + brand

0,5

0,5

Informationsteknologi F

2,0

1,9

Dansk F

2,0

1,9

Naturfag F

2,0

1,9

Fremmedsprog F

2,0

2,0

Arbejdsmiljø

1,0

0,8

I alt

12,5

11,5

 

 

 

Områdefag

 

 

Køretøjets vedligehold

og motorlære

2,5

1,0

Introduktion til færdselslære

1,0

0,0

Surring/stuvning af gods

0,7

0

Intro til gaffeltruck

1,0

0,0

Grundlæggende anhugning

1,0

0,0

Intro kranarbejde

0,6

0

Ny på lager

1,0

0

Ny i lastbilen

0,7

0

Introduktion til transport

5,0

0

Gaffeltruckcertifikat

1,4

1,4

Køreuddannelse B

1,6

1,6

Køreuddannelse C

1,6

1,6

Grundlæggende kvalifikationsudd.

8,0

8,0

Sundhed og sikkerhed

0,5

0,5

Postal branchekendskab

3,0

3,0

Kvalitet i offentlig service

1,0

1,0

Medarbejdere og kommunikation

1,3

1,3

Postal logistik spil

1,0

1,0

Maskinoperatør

1,5

1,5

Internationale forhold

0,2

0,2

I alt

34,6

22,1

 

 

 

Specialefag

 

 

Specialefag, obligatoriske og valgfrie samt svendeprøve

3,5

3,5

 

 

 

Valgfag

 

 

Valgfag i alt

0,4

0,4Bilag 2

Valgfrie specialefag til postoperatøruddannelsen.

Navn

Særlige EUD-moduler

Varighed

Type

Nummer

Køreuddannelse, kategori C/E

7 dage

EUD

 

Enkeltfag

 

 

 

Kørsel med sættevogn

5 dage

EUD

31980 D

Lager og Logistik

 

 

 

Kundebetjening

2,9 dage

AMU

42559

Post

 

 

 

Maskinoperatør 2

5 dage

AMU

 

IT i distributionen

5 dage

AMU

 

Arbejdsmiljø og ergonomi

3 dage

AMU

 

Valgfri specialefag , postoperatøruddannelsen

1) Køreuddannelse, kategori C/E

Niveau

 

Varighed

1,6 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven kan føre køretøjer hørende til kategori C/E, på en sikker og ansvarsbevidst måde, og erhverver kørekort til kategori C/E, jf. gældende myndighedskrav.

Bedømmelse

Prøve jf. gældende myndighedskrav

Merit

 

Praktikregler

 

2) Kørsel med sættevogn

Niveau

 

Varighed

1,0 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven kan selvstændigt udføre kørsel med et tungt lastet sættevogntog på 40 tons totalvægt, med maksimal længde og bredde, såvel i bymæssig bebyggelse som på landevej.

 

Eleven kan udføre en korrekt til- og frakobling af en lastbil og en sættevogn, samt foretage kontrol, eftersyn og vedligeholdelse af de forskellige koblingsdele.

 

Eleven kan foretage såvel en lige bakning som en bakning til højre og venstre om et hjørne, samt foretage præcisionsbakning til en læsserampe under snævre forhold. (Øvelsesbane på lukket område).

 

Eleven kan foretage en korrekt læsning og stuvning af en sættevogn under hensyn til godsets art, vægt og dimension og således, at vogntogets tilladte akseltryk og totalvægt ikke overskrides.

 

Eleven kan sikkerhedsmæssigt og fagligt korrekt udføre en afrigning og en pålægning af en presenning på en sættevogn.

 

Eleven kan på baggrund af sit kendskab til såvel bilens som sættevognens opbygning, indretning, udstyr og funktioner, foretage de lovbefalede eftersyn og kontrol af køretøjerne. Endvidere kan eleven udføre forebyggende vedligeholdelse, herunder elementær fejlfinding, samt udbedre mindre driftsfejl herunder udskifte defekte luftpuder i luftaffjedringssystemet.

 

Eleven kan under øvelseskørslen betjene køretøjet på en forsvarlig måde under udførelse af de forskellige manøvrer, herunder ved kørsel på by- og landevej.

Bedømmelse

Standpunkt.

Merit

31980

Praktikregler

 

3) Kundebetjening

Niveau

Rutine

Varighed

0,5 uge

Mål og øvrige rammer

Deltagerne kan give virksomhedens interne og eksterne kunder, herunder leverandører, transportører m.fl., en korrekt betjening ud fra relevante psykologiske teorier og principper for kommunikation. Disse indgangsvinkler danner baggrund for at deltageren kan give en hensigtsmæssig:

 

 

Telefonbetjening

Behandling af reklamationer

Personlig betjening

Sprogbrug

Skriftlig besked

 

Deltageren opnår gennem forskellige øvelser indsigt i egen adfærd og fremtræden over for kunder og kan på baggrund heraf ændre sin adfærd i retning af en mere service- og kundeorienteret indstilling.

Bedømmelse

Standpunkt

Merit

42559

Praktikregler

 

4) Maskinoperatør 2

Niveau

Avanceret

Varighed

1,0 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven kan på baggrund af sit kendskab til de anvendte maskiners opbygning og konstruktion, foretage systematisk fejlfinding og småreparationer.

 

Eleven kan fortage vedligeholdelse og ved fejl på anlæg vurdere behovet for teknisk assistance, samt indgå i teknisk dialog med reparatører vedr. reparationer.

Bedømmelse

Standpunkt

Merit

AMU-uddannelsesmål under udvikling

Praktikregler

 

5) IT i Distributionen

Niveau

Avanceret

Varighed

1,0 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven har indgående kendskab til de styresystemer der anvendes i distributionen til planlægning og opfølgning.

 

Eleven kan vurdere faktiske resultater og på den baggrund udarbejde handlingsplaner til ændringer/korrigerende handlinger i ønsket retning.

 

Eleven har kendskab til målstyringsprincippet og viden om økonomisystemet, herunder styring ved hjælp af nøgletal, disses beregning og bagved liggende faktorer.

Bedømmelse

Standpunkt

Merit

AMU uddannelsesmål under udvikling

Praktikregler

 

6) Arbejdsmiljø og ergonomi

Niveau

Rutine

Varighed

0,6 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven kan deltage aktivt i udviklingen af et sundt arbejdsmiljø inden for eget jobområde.

 

Eleven kan medvirke ved anvendelsen af forskellige metoder og værktøjer til systematisk arbejdsmiljøarbejde, fx arbejdspladsvurdering.

 

Eleven kan på baggrund af et grundlæggende kendskab til arbejdsmiljøloven, relevante aktører på arbejdsmiljøområdet – blandt andet sikkerhedsorganisationen, Arbejdstilsynet, Bedriftssundhedstjenesten og Branchearbejdsmiljøråd søge information om aktuelle arbejdsmiljøproblemstillinger og anvende disse informationer i arbejdsmiljøarbejdet.

 

Eleven har en grundlæggende forståelse for hvilke fysiske og psykiske faktorer der påvirker kroppen under arbejde, således at eleverne kan medvirke til at forebygge arbejdsskader ved at anvende hensigtsmæssige arbejdsstillinger og bevægelser.

 

Eleven har kendskab til hvordan arbejdsstedets indretning og organiseringen af arbejdet, påvirker mulighederne for hensigtsmæssige arbejdsstillinger.

 

Eleven har grundlæggende viden og praktisk erfaring med, hvilke belastninger kroppen udsættes for ved typiske arbejdsstillinger inden for jobområdet, så de mest hensigtsmæssige arbejdsstillinger kan vælges i forhold til forskellige arbejdssituationer.

Bedømmelse

Standpunkt

Merit

 

Praktikregler