Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Lufthavnsoperatørvejledningen
Bilag 2 Valgfrie specialefag til Lufthavnsoperatøruddannelsen
Den fulde tekst

Vejledning til bekendtgørelse nr. 1068 af 4. november 2004 om uddannelse af lufthavnsoperatører

 

Forord

Uddannelsesbekendtgørelsen og denne tilhørende, autoritative vejledning udgør sammen med de generelle og tværgående regler det samlede forskriftsmæssige grundlag for skolernes og de lokale uddannelsesudvalgs arbejde med de lokale undervisningsplaner m.v. jf. hovedbekendtgørelsens § 3.

Den til enhver tid gældende vejledning for en erhvervsuddannelse vil ligesom de gældende love og bekendtgørelser være at finde i Retsinformation, som er statens juridiske online informationssystem for love og regler. Adgang hertil fås fx via ministeriets hjemmeside på web-adressen: http://us.uvm.dk/erhverv/lov/bek_vejl. Erhvervsskolerne informeres om nye vejledninger via e-mail.

Uddannelsesbekendtgørelse og vejledning er udarbejdet i tæt samarbejde med det faglige udvalg og udstedt af Undervisningsministeriet.

Opmærksomheden henledes især på følgende:

1) Der er tale om en ny selvstændig uddannelse, som tidligere et speciale i chaufføruddannelsen.

2) Uddannelsen er trindelt. Første trin varer 1½ år, heraf 1 år på hovedforløbet. Efter trin 1 opnår eleven kompetence som transportarbejder i lufthavn. Virksomhed og elev kan indgå en uddannelsesaftale, som kun omfatter trin 1.

3) Uddannelsen har to specialer: Bagage og Cargo samt Service

4) I begge specialer og i den trindelte uddannelse til transportarbejder gennemgår eleven undervisning i overensstemmelse med og opnår de grundlæggende kvalifikationer, som kræves i EU direktiv L226/4, »Om grundlæggende kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for førere af visse køretøjer, der benyttes til godstransport og personbefordring ad vej”, artikel 5.

Kapitel 1

Uddannelsen

Til bekendtgørelsens §§ 1 - 4

Lufthavnsoperatøruddannelsen er integreret med de øvrige uddannelser inden for transportområdet. Den har således fælles grundforløb med uddannelserne som redder, buschauffør, lageroperatør, postoperatør, chauffør og togklargører.

Lufthavnsoperatøruddannelsen imødekommer branchens behov for en faglig uddannelse, der giver en bred indsigt i de funktioner, der kendetegner branchen, med mulighed for specialisering inden for to hovedområder: ”Bagage & Cargo” og ”Service”.

Som en obligatorisk del af uddannelsen indgår blandt andet den grundlæggende kvalifikationsuddannelse fra EU-direktivet ”Om grundlæggende kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for førere af visse køretøjer, der benyttes til godstransport og personbefordring ad vej”. Dette skal ses som et led i den markante styrkelse af den færdselssikkerhedsmæssige uddannelse, der generelt er sket med erhvervsuddannelserne indenfor transportområdet.

Denne erhvervsuddannelse har således også til formål at medvirke til holdningsbearbejdning - i forhold til færdselssikkerhed og trafikadfærd - af de kommende lufthavnsoperatører.

Den færdiguddannede elev opnår personlige kvalifikationer, som gør vedkommende i stand til at forstå betydningen af at arbejde omhyggeligt og systematisk. Endvidere kan eleven udvise samarbejdsevne, selvstændighed, sikkerheds- og ansvarsbevidsthed i arbejdet.

Kapitel 2

Uddannelsens varighed og struktur m.v.

Til bekendtgørelsens §§ 5 - 11

Uddannelsen varer 3 år, heraf 2½ år på hovedforløbet. Uddannelsens første trin varer 1½ år, heraf 1 år hovedforløbet.

Model for uddannelsens struktur:

Skole- og praktikperioder:

Grundforløb

Hovedforløb

evt.

Praktik

20

Uger

Praktik

1,6

Uger

Praktik

8,6

Uger

Praktik

9,6

Uger

Praktik

7,2

uger

Praktik

4

Uger

evt.

Praktik

Trin 1 som Transportarbejder i lufthavn

Specialeuddannelse

Obligatoriske og valgfri specialefag kan placeres frit i forløbet, dog under hensyntagen til elevens forudsætninger, forudgående erfaring og den nødvendige progression samt virksomhedens særlige krav til sikkerhedsuddannelse.

Trin 1 i uddannelsen giver eleven grundlæggende kvalifikationer til at bestride jobbet som Transportarbejder i lufthavn. Første trin har en varighed på 1 år efter indgåelse af uddannelsesaftale.

Særligt forløb og merit

I bekendtgørelsen er det fastlagt, at der findes tre modeller for voksenuddannelse:

– som afkortet forløb (§ 7)

– som meritmodel – Meritvejen (§ 8)

– som særligt tilrettelagt forløb (§ 9).

Afkortet forløb (§ 7)

Eleverne har ofte afprøvet andre uddannelser uden at gennemføre dem, har været i militæret og har erfaring med at være på en arbejdsplads. Den målgruppe, der sigtes på, har derimod ikke særlig erfaring fra transportbranchen og kan derfor ikke gå Meritvejen.

For at motivere eleverne til at vælge denne ordning er det vigtigt

– at de ikke nødvendigvis skal gennem et grundforløb

– at de ansættes i en virksomhed fra starten og hurtigt efter starter deres egentlige transportuddannelse

– at de tilbydes en kort og koncentreret uddannelsesperiode, men får normalt svendebrev ved afslutningen.

Der foretages en kompetenceafklaring, og det tilstræbes, at der etableres hold, hvor stort set alle kan starte direkte på hovedforløb. Følgende betingelser skal være opfyldt: Eleven

– har haft kørekort, kategori B i mindst 3 år og

– har gennemført et grundforløb til en erhvervsuddannelse eller har

– gennemført anden ungdomsuddannelse af mindst 1 år varighed.

Herefter gennemføres uddannelsens skolemoduler og svendeprøvemodulet på 1½ år, mod de normale 2½ år, således, at der er tale om afkortning af praktiktiden i uddannelsen, ikke den obligatoriske skoleuddannelse.

Det er virksomheden og eleven i fællesskab, der vælge denne ordning. Hvis de er enige - og eleven opfylder betingelserne - kan uddannelsestiden afkortes uden det faglige udvalgs godkendelse.

Meritmodellen – Meritvejen (§ 8)

Målgruppen er velkvalificerede transportarbejdere. Den udgøres af personer med minimum 4 års relevant erhvervserfaring inden for transportområdet, og som er fyldt 25 år. Med dette menes transportmedarbejdere, der besidder mange kvalifikationer, formelle som uformelle, indenfor både faglige og almene områder.

Kvalifikationer kan være opnået på følgende måde:

1) Personen har afsluttet Folkeskolen på 10. klasse (udvidet niveau) - eller som har mere end 10 års skolegang bag sig. Derfor vil det ikke være usædvanligt, at målgruppen er i besiddelse af kvalifikationer som vil kunne udløse merit i forhold til grundfagene.

2) Personen har i forvejen gennemført en anden erhvervsuddannelse primært inden for mekanikerområdet, handel & kontor samt bygge & anlæg.

3) Personen har tilegnet sig væsentlig transportfaglige kvalifikationer via AMU-uddannelser.

4) Personen har gennem arbejdslivserfaring tilegnet sig praktisk talt alle de praktiske færdigheder - inklusiv det at løse mange og komplicerede problemer/transportløsninger.

5) Personen har via fritids- og arbejdsliv tilegnet sig almene kvalifikationer inden for eksempelvis dansk, matematik eller sprog, der overstiger erhvervsuddannelsens grundfagsniveauer. Dette kan eksempelvis være sket gennem foreningsarbejde, fagligt arbejde, aftenskoler og mange andre steder.

Hvad kan give merit:

Når der er tale om meritforløb for erfarne, kan der gives merit både i forhold til formelt erhvervede kvalifikationer samt i forhold til uformelt erhvervede kvalifikationer. Med det menes, at man både kan få merit for de kvalifikationer, der er opnået i et uddannelsessystem, og de kvalifikationer, der er opnået på anden vis - det vil sige uden for uddannelsessystemet. Der kan således tildeles merit ud fra:

1) Erhvervserfaring, hvorunder kvalifikationer der er tilegnet eksempelvis gennem sidemandsoplæring.

2) Uddannelseserfaring. Dokumenteret og afsluttet uddannelse inden for AMU-systemet eller inden for andre uddannelsessystemer.

3) Andre kvalifikationer erhvervet uden for uddannelsessystemet.

For at meritering kan foretages, skal flg. iagttages:

a) Dokumenteret uddannelseserfaring kan umiddelbart godskrives.

b) Erhvervserfaring kan afdækkes gennem kvalifikationsafprøvning.

Til dette formål har TUR udarbejdet et særligt afklaringsværktøj, hvor alle område- og specialefagene i erhvervsuddannelsen er oplistet i målbar form i forhold til tilsvarende AMU-uddannelser. Herefter er uddannelsesmålene omskrevet til reelle kvalifikationer.

TURs afklaringsværktøj kan både anvendes til interview af meritansøgeren samt i konkret afprøvning af såvel praktiske som teoretiske kvalifikationer.

Forudsætninger for at meritforløb for erfarne kan gennemføres :

Forudsætninger for meritforløb er fastsat i uddannelsesbekendtgørelsen.

Det individuelle meritforløb, jf. § 8 skal have en varighed på minimum 4 måneder og normalt en maksimum varighed på 12 måneder inkl. afsluttende skoleperiode med svendeprøven.

Der er ingen trinafstigning på Meritvejen, idet eleven på dette forløb må forventes at have kvalifikationer, som på nogle områder er højere end dem, der ligger i afstigningsniveauet på trin 1.

Skoleuddannelsen under Meritvejen kan normalt ikke overstige 12 uger, inklusive det 4-ugers svendeprøvemodul. Der skal normalt være sammenhæng mellem varigheden af uddannelsesaftalen og skoleuddannelsen.

Desuden er det en forudsætning, at der er indgået en uddannelsesaftale med en godkendt virksomhed.

Endvidere skal der gennemføres en individuel kvalifikationsvurdering.

Den individuelle kvalifikationsvurdering/afklaring sker gennem følgende 3 faser:

1) Der skal ske en afklaring af:

a) Faglige kvalifikationer

b) Almene kvalifikationer

c) Personlige kvalifikationer

2) Tilkendelse af merit

3) Uddannelsesvejledning.

Til brug for den individuelle kvalifikationsvurdering/afklaring har TUR udarbejdet en særlig logbog.

Der henvises i øvrigt til den uddybende vejledning, som er udarbejdet af TUR.

Særligt tilrettelagt forløb (§ 9)

Forløbet indeholder de samme mål som den ordinære erhvervsuddannelse, men tilrettelægges som et særligt forløb for hvert hold.

Det særligt tilrettelagte forløb varer normalt 2 år, men kan i særlige tilfælde forlænges, således at det varer 2½ år. Det drejer sig om tilfælde, hvor både vokseneleverne og deres virksomheder er enige om dette.

Forløbene kan tillige tilrettelægges, således at det kun omfatter afstigningen som Transportarbejder i lufthavn. Forløbet vil i dette tilfælde normalt have en varighed på 1 år.

Hvis forløbene indgår i rotationsordninger eller lignende, er det af betydning at kunne placere skoleperioderne over et længere forløb, og i sådanne tilfælde anbefales en varighed på 2½ år.

Det er det lokale uddannelsesudvalg, som har kompetencen til at forlænge uddannelsen.

Merit i særligt tilrettelagte forløb

I forbindelse med gennemførelse af et særligt tilrettelagt forløb kan der tildeles merit for allerede erhvervede kvalifikationer. Tildelingen af merit skal gives ved uddannelsens start. Der skal derfor gennemføres vejledende samtaler før uddannelsen påbegyndes med henblik på at afdække allerede erhvervede kvalifikationer og ikke mindst at sammensætte hold, der har en ensartet merit.

Et hold har som forudsætning, at eleverne følges ad gennem hele uddannelsen. Derfor er det nødvendigt med ensartede forudsætninger og dermed ensartet merit på de enkelte hold.

I de tilfælde, hvor en voksenelev ikke er i besiddelse af de samme kvalifikationer, som de øvrige på holdet, skal skolerne sørge for at bringe eleven op på det tilsvarende niveau. Dette kan som regel lade sig gøre ved at visitere til et eller flere AMU-kurser eller ved anvendelse af bekendtgørelsens § 10.

Skolerne skal være opmærksomme på, at certifikater og kørekort, der ikke er taget som en branchespecifik uddannelse, tildeles en mindre merit, end hvis det er taget i forbindelse med en arbejdsmarkedsuddannelse. Med andre ord gives der mindre merit for erhvervelse af kørekort D, hvis dette er taget ved en privat kørelærer eller ved militæret, idet denne type kvalifikation normalt ikke indeholder faglige chaufførkvalifikationer.

I tilfælde af at der til et og samme hold visiteres elever, der har taget deres kørekort og certifikater under forskellige ordninger (AMU-kurser kontra private kørelærere/militær), bør den gruppe elever, som ikke har en AMU-kurser, som minimum gennemføre uddannelsen til ”Hvidt Kvalifikationsbevis” for på denne måde at få den samme merit som de øvrige.

I forbindelse med tildeling af merit skal skolerne være opmærksomme på, at dette forudsætter, at de kvalifikationer, som den ”gamle” uddannelse rettede sig mod, ikke er forældede.

Hvis en elev ønsker afkortning af uddannelsen - enten på grundlag af opnået skolemerit eller praktisk erfaring inden for faget - skal dette ansøges inden uddannelsesaftalen træder i kraft. TUR vil normalt ikke godkende anmodninger om afkortning, som fremsendes når uddannelsen er i gang.

Kapitel 3

Skoleundervisningen og praktikuddannelsen m.v.

Til bekendtgørelsens §§ 12 - 21

En erhvervsuddannelse inden for lufthavnsbranchen kan give adgang til den korte videregående uddannelse som transportlogistiker, når den suppleres med følgende enkeltfag:

– Engelsk B

– Tysk C

– Matematik C

Samme adgangskrav vil være gældende til akademi-merkonomuddannelsen inden for International Transport & Logistik der tilbydes, som efteruddannelse for faglærte, på aftenskolebasis.

Skoleundervisningen

Område- og specialefagenes slutmål er i det følgende beskrevet på følgende tre niveauer*:

De tre niveauer:

Begynderniveau.

Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra en kendt problemstilling eller kan udføre en mere kompliceret aktivitet under vejledning.
På dette niveau lægges der vægt på følgende personlige kvalifikationer: Lyst til at sætte sig ind i uddannelsens fundamentale kundskabs- og færdighedsområder og til at udvikle ansvarlighed samt grundlag for fortsat læring. På begynderniveauet grundlægges ligeledes selvstændighed i opgaveløsning.

Rutineniveau.

Eleven kan planlægge og gennemføre en opgave/aktivitet eller løse et problem i rutine- og/eller kendte situationer og omgivelser - alene og i samarbejde med andre.
På dette niveau lægges der vægt på følgende personlige kvalifikationer: Evne til selvstændigt at sætte sig ind i mere komplicerede problemstillinger og til at kommunikere med andre om løsningen heraf. Yderligere lægges der vægt på fleksibilitet og omstillingsevne.

Avanceret niveau.

Eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave/aktivitet eller løse et problem også i ikkerutine situationer - alene og i samarbejde med andre - under hensyntagen til opgavens art.
På dette niveau lægges der vægt på følgende personlige kvalifikationer: Evne til at tage selvstændigt ansvar og vise initiativ til selv at formulere og løse faglige og sociale opgaver og problemer. Yderligere lægges der vægt på kvalitetssans og kreativitet.

* Der er ikke angivet niveau for fag, som er kørekort og certifikater.

Grundforløbet:

Grundforløbet indeholder områdefag, der er særlige for hovedforløbet med følgende niveau, vejledende uddannelsestid samt supplerende mål og indhold:

Surring/stuvning og af-/pårigning

Niveau

Begynder

Varighed

0,7 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven kan medvirke til at håndtere og surre almindelige godstyper på lastbiler, påhængsvogne eller andre køretøjer.

Eleven kan medvirke til at foretage almindelig af-/pårigning med presenning

Introduktion til kranarbejde

Niveau

Begynder

Varighed

0,6 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven har kendskab til de generelle regler om sikkerhed i forbindelse med kranarbejde.

Eleven kan under opsyn operere ikke-certifikatkrævende kraner på en betryggende måde.

Introduktion til gaffeltruck

Niveau

Begynder

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven kan, under opsyn, på en sikker og forsvarlig måde føre gaffeltruck hvortil der kræves certifikat (B), i normalt forekommende arbejdssituationer.

Eleven kan foretage dagligt starteftersyn på gaffeltruck.

Eleven gennemgår trafikforberedende undervisning som inden for en virksomheds område sætter eleven i stand til, på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde, at føre og betjene transportredskaber, herunder gaffeltruck, på en måde der udviser kendskab til almindelig trafik og færdselsadfærd.

Eleven er bekendt med kravene til at bestå certifikatprøven og har afprøvet sine evner i forhold til den teoretiske del af certifikatprøven.

Anhugning

Niveau

Begynder

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven har grundlæggende viden om anhugningsteori og kranbetjening.

Eleven har kendskab til de generelle regler om sikkerhed og signalgivning vedrørende anhugning.

Eleven kan foretage enkle anhugningsopgaver, blandt andet ved hjælp af signaler fra kranfører.

Ny på lager

Niveau

Begynder

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven kan udføre almindeligt forekommende arbejdsopgaver på et lager, blandt andet ved hjælp af gaffeltruck og andet håndteringsudstyr.

Eleven kan udføre og deltage i lagerstyring ved normalt forekommende lagerarbejde, herunder modtage og efterse forskellige lastbærere for skader og anvende almindelige dokumenter, papirer mv.

Eleven kan betjene virksomhedens interne og eksterne kunder korrekt.

Eleven kan på begynderniveau anvende edb som arbejdsredskab.

Ny i lastbilen

Niveau

Begynder

Varighed

0,7 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven kan foretage grundlæggende manøvrering med lastbil, herunder bakning ved hjælp af spejle.

Eleven kan foretage almindeligt dagligt starteftersyn, herunder udbedre mindre driftsfejl og foretage fejlmeldinger.

Fagplan for uddannelsen

Skoleundervisningen omfatter grundfag, områdefag, specialefag og valgfag med følgende fordeling på skoleperioderne:

Lufthavn, Bagage & Cargo

EUD 2005

 

 

 

Trin 1, Transportarbejder

 

 

 

 

Grundforl

B

LH 1

LH 2

Speciale

Svendep

 

Skoleperiode

 

GF

1

2

3

4

5

Grundfag

uger

Timer

Dage

 

 

 

 

 

 

Samfundfag E

3,0

111

15,0

 

 

56

 

 

56

Samfundsfag, niveau F1)

1,5

 

 

 

 

56

 

 

 

Førstehjælp + brandbekæm.

0,5

18,5

2,5

18,5

 

 

 

 

 

Informationsteknologi F+

2,0

74

10,0

37

 

 

 

 

37

Dansk F

2,0

74

10,0

74

 

 

 

 

 

Naturfag F

2,0

74

10,0

74

 

 

 

 

 

Fremmedsprog F

2,0

74

10,0

 

 

37

 

37

 

Fremmedsprog uden for niveau1)

1,0

 

 

 

 

37

 

 

 

Arbejdsmiljø

1,0

37

5,0

37

 

 

 

 

 

Områdefag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Køretøjets vedligehold og motorlære

2,5

93

12,5

93

 

 

 

 

 

Introduktion til færdselslære

1,0

37

5,0

37

 

 

 

 

 

Familiefag

5,0

185

25,0

185

 

 

 

 

 

Surring/stuvning og af- og pårigning

0,7

26

3,5

26

 

 

 

 

 

Introduktion til gaffeltruck

1,0

37

5,0

37

 

 

 

 

 

Anhugning

1,0

37

5,0

37

 

 

 

 

 

Introduktion til kranarbejde

0,6

22

3,0

22

 

 

 

 

 

Ny på lager

1,0

37

5,0

37

 

 

 

 

 

Ny i lastbilen

0,7

26

3,5

26

 

 

 

 

 

Hovedforløb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaffeltruck, certifikat B

1,4

52

7,0

 

 

52

 

 

 

Køreuddannelse, kategori B

1,6

59

8,0

 

59

 

 

 

 

Sikkerhed ved arbejde på forplads

1,0

37

5,0

 

 

37

 

 

 

Lufthavnslogistik

1,4

52

7,0

 

 

52

 

 

 

Enhedslaster

1,0

37

5,0

 

 

37

 

 

 

Køreuddannelse, kategori C

1,6

59

8,0

 

 

 

59

 

 

Oplagring og forsendelse af farligt gods

1,0

37

5,0

 

 

37

 

 

 

Ergonomi og arbejdsmiljø

0,4

15

2,0

 

 

15

 

 

 

Sundhed på arbejdspladsen

 

 

 

 

 

15

 

 

 

Grundlæggende kvalifikationsuddannelse

8,0

296

40,0

 

 

 

296

 

 

Internationale forhold og branchekendskab

0,2

7

1,0

 

 

 

 

 

7

Specialefag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gods og bagage til/fra fly

0,6

22

3

 

 

 

 

22

 

Lastning og losning enhedslast

0,6

22

3

 

 

 

 

22

 

Logistik og samarbejde

1,0

37

5

 

 

 

 

37

 

Afsluttende eksamen (svendeprøve)

0,5

19

3

 

 

 

 

 

19

Valgfrie specialefag

4,0

148

20

 

 

 

 

148

 

Valgfag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valgfag i alt

0,3

11

2

 

 

 

 

 

11

Grundfag i alt

12,5

463

63

241

0

93

0

37

93

Områdefag i alt

31,5

1166

158

500

59

244

355

0

7

Specialefag i alt

6,7

248

34

0

0

0

0

229

19

Valgfag i alt

0,3

11

2

0

0

0

0

0

11

TOTAL

51,0

1887

255

740

59

337

355

266

130

Uger

 

51,0

51

20,0

1,6

9,1

9,6

7,2

3,5

1): Trin 1 som transportarbejder

Lufthavn, Service

EUD 2005

 

Trin 1, Transportarbejder

 

 

 

 

 

 

Grundforl

B

LH 1

LH 2

Speciale

Svendep

 

Skoleperiode

 

GF

1

2

3

4

5

Grundfag

uger

Timer

Dage

 

 

 

 

 

 

Samfundfag E

3,0

111

15,0

 

 

56

 

 

56

Samfundsfag, niveau F1)

1,5

 

 

 

 

56

 

 

 

Førstehjælp + brandbekæm.

0,5

18,5

2,5

18,5

 

 

 

 

 

Informationsteknologi F+

2,0

74

10,0

37

 

 

 

 

37

Dansk F

2,0

74

10,0

74

 

 

 

 

 

Naturfag F

2,0

74

10,0

74

 

 

 

 

 

Fremmedsprog F

2,0

74

10,0

 

37

 

37

 

Fremmedsprog uden for niveau1)

1,0

 

 

 

 

37

 

 

 

Arbejdsmiljø

1,0

37

5,0

37

 

 

 

 

 

Områdefag

 

 

 

 

 

 

 

Køretøjets vedligehold og motorlære

2,5

93

12,5

93

 

 

 

 

 

Introduktion til færdselslære

1,0

37

5,0

37

 

 

 

 

 

Familiefag

5,0

185

25,0

185

 

 

 

 

 

Surring/stuvning og af- og pårigning

0,7

26

3,5

26

 

 

 

 

 

Introduktion til gaffeltruck

1,0

37

5,0

37

 

 

 

 

 

Anhugning

1,0

37

5,0

37

 

 

 

 

 

Introduktion til kranarbejde

0,6

22

3,0

22

 

 

 

 

 

Ny på lager

1,0

37

5,0

37

 

 

 

 

 

Ny i lastbilen

0,7

26

3,5

26

 

 

 

 

 

Hovedforløb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaffeltruck, certifikat B

1,4

52

7,0

 

 

52

 

 

 

Køreuddannelse, kategori B

1,6

59

8,0

 

59

 

 

 

 

Sikkerhed ved arbejde på forplads

1,0

37

5,0

 

 

37

 

 

 

Lufthavnslogistik

1,4

52

7,0

 

 

52

 

 

 

Enhedslaster

1,0

37

5,0

 

 

37

 

 

 

Køreuddannelse, kategori C

1,6

59

8,0

 

 

 

59

 

 

Oplagring og forsendelse FG

1,0

37

5,0

 

 

37

 

 

 

Ergonomi og arbejdsmiljø

0,4

15

2,0

 

 

15

 

 

 

Sundhed på arbejdspladsen

 

 

 

 

 

15

 

 

 

Grundlæggende kvalifikationsuddannelse

8,0

296

40,0

 

 

 

296

 

 

Internationale forhold og branchekendskab

0,2

7

1,0

 

 

 

 

 

7

Bundne specialefag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vintertjeneste

1,0

37

5

 

 

 

 

37

 

Flypladsvedligeholdelse

1,0

37

5

 

 

 

 

37

 

Afsluttende eksamen (svendeprøven)

0,5

19

3

 

 

 

 

 

19

Valgfrie specialefag

4,2

155

21

 

 

 

 

155

 

Valgfag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valgfag i alt

0,3

11

2

 

 

 

 

 

11

Grundfag i alt

12,5

463

63

241

0

93

0

37

93

Områdefag i alt

31,5

1166

158

500

59

244

355

0

7

Specialefag i alt

6,7

248

34

0

0

0

0

229

19

Valgfag i alt

0,3

11

2

0

0

0

0

0

11

TOTAL

51,0

1887

255

740

59

337

355

266

130

Uger

 

51,0

51

20,0

1,6

9,1

9,6

7,2

3,5

1): Trin 1 som transportarbejder

Hovedforløbet omfatter 18,0 ugers områdefag (trin 1, transportarbejder dog kun: 17,8 uge – gennemfører ikke fag nr. 10) med følgende niveau, vejledende uddannelsestid samt supplerende mål og indhold:

1) Lufthavnssikkerhed og -logistik

Niveau

Rutine

Varighed

2,4 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven får kendskab til gældende nationale og internationale bestemmelser for safety og security, herunder sikker færdsel på forplads og ved flyside.

Eleven kan anvende elementær radio- og lufthavnskommunikation.

Eleven får kendskab til lufthavnslogistik samt de anvendte logistiksystemer og kan på denne baggrund medvirke til løsningen af problemer i logistikkæden og arbejdets organisering.

Eleven får kendskab til betydningen af at planlægning og koordinering mellem de forskellige aktører i en lufthavn, sker ud fra et helhedssyn. Eleven får kendskab til betydning af egen arbejdsfunktion i forhold til den samlede logistikkæde, og kan medvirke til løbende forbedringer af logistiksystemet.

Eleven kan samarbejde på tværs af funktions- og virksomhedsgrænser i forbindelse med lastning og losning af fly, cateringsopgaver, rengøring af fly, lodsning og parkering af fly og brændstofpåfyldning under overholdelse af de sikkerhedsbestemmelser, der er gældende for de forskellige arbejdsoperationer.

Merit

 

Praktikregler

Eleven arbejder med ovennævnte i sit daglige arbejde.

2) Enhedslaster

Niveau

Rutine

Varighed

1,0 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven kan opbygge, afmærke, sikre, laste, losse og stuve enhedslaster.

Eleven kan anvende almindeligt forekommende elektronisk og manuelt registreringsudstyr i forbindelse med arbejdsopgaverne.

Eleven får kendskab til de forhold der påvirker valg af udstyr og materiel i forhold til godsets art og transportmåde.

Eleven kender til væsentlige faremomenter i forbindelse med håndtering af gods og kan foretage nødvendige foranstaltninger så skader på personer, gods og materiel hindres.

Merit

AMU uddannelsesplan 42558

Praktikregler

Eleven skal i denne periode arbejde med opbygning og sikring af forskellige former for enhedslaster. Eleven skal blandt andet udføre lastning, losning, stuvning og sikring med forskellige sikringstyper på lastbærere under hensyn til ressourcer og miljø på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.

3) Gaffeltruck - certifikat B

Niveau

 

Varighed

1,4 uge

Mål og øvrige rammer

Undervisningen gennemføres efter de anvisninger, som Arbejdstilsynet har fastsat og under den systemgodkendelse, som TUR administrerer.

 

Eleven kan efter endt uddannelse:

Føre og betjene minimum fem forskellige gaffeltrucks og en selvkørende gaffelstabler med forskellig opbygning og udstyr.

Overholde gældende sikkerhedsbestemmelser, i overensstemmelse med færdselslovens krav, ved transport af varierede godstyper.

Korrekt optage og afsætte forskelligt gods i forskellige højder i forskellige reoltyper, samt udføre blokstabling.

Stuve og afsætte forskellige typer gods i container og på lad.

Betjene gaffeltrucks sikkerhedsmæssigt korrekt på ramper, i reolgange, snævre rum og lagerhaller.

Fysisk placere og genfinde varer ved hjælp af stregkoder og håndterminaler, samt udfylde deres funktion i virksomhedens logistikkæde.

Udføre dagligt vedligehold og eftersyn, samt være i stand til at iværksætte lovpligtige eftersyn og reparationer ifølge EU maskindirektiv.

Kunne aflæse forskellige typer belastningsdiagrammer på en sikker og forsvarlig måde.

 

Eleven har desuden aktivt arbejdet med arbejdsmiljø, elementær brandbekæmpelse og førstehjælp i forbindelse med at føre og betjene gaffeltrucks og gaffelstablere:

Eleven har en grundlæggende viden om og praktisk erfaring med, hvilke belastninger kroppen udsættes for ved typiske arbejdsstillinger i forbindelse med at føre og betjene gaffeltrucks og gaffelstablere.

Eleven kan vælge de mest hensigtsmæssige arbejdsstillinger i forhold til at føre og betjene gaffeltrucks og gaffelstablere.

Eleven har kendskab til, og kan anvende, den bedste/rigtige slukningsmetode ved en mindre brand, som måtte opstå i forbindelse med at føre og betjene gaffeltrucks og gaffelstablere.

Med særligt fokus på de ulykker der kan ske i forbindelse med betjeningen af gaffeltrucks og gaffelstablere, har eleven forståelse for førstehjælpens betydning og kan anvende elementære færdigheder ved nødflytning, livreddende førstehjælp og alarmering.

Uddannelsen tilrettelægges med 50% teori og 50% praktisk øvelseskørsel fordelt ligeligt på ovenstående mål.

Eleven kan bestå den af Arbejdstilsynets fastsatte prøve og erhverve certifikat B

Praktikregler

Eleven skal i denne periode opnå rutine i betjening og arbejde med gaffeltruck. Eleven skal deltage i stablings-, stuvnings-, af- og pålæsningsoperationer.

4) Oplagring og forsendelse af farligt gods

Niveau

Rutine

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven kan udføre separation og oplagring af farligt gods på lagre og terminaler i henhold til nationale bekendtgørelser og de internationale bestemmelser i ADR, RID, IMDG og ICAO-TI eller IATA-DGR.

Eleven kan udføre emballering af farligt gods, afmærke emballager og containere med faresedler og udfylde transportdokumenterne samt foretage sammenpakning, håndtering, sammenlæsning og stuvning af farligt gods i henhold til reglerne i den valgte transportform.

Eleven kan definere stoffernes vigtigste faretyper og egenskaber, der danner baggrund for deres inddeling i fareklasser.

Eleven kan definere de særlige risici i forbindelse med transport af eksplosive stoffer og genstande.

Eleven kan i tilfælde af uheld eller ulykke udføre elementær førstehjælp til tilskadekomne, som har været udsat for forgiftninger, ætsninger og forbrændinger.

Eleven kan udføre arbejdets sikkerheds- og miljømæssigt forsvarligt i henhold til angivelserne i leverandørbrugsanvisninger for stoffer og materialer samt sikkerhedskort.

Merit

AMU's uddannelse kode: 31848 F

5) Køreuddannelse, kategori B

Niveau

 

Varighed

1,6 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven kan føre køretøjer hørende til kategori B, på en sikker og ansvarsbevidst måde, og erhverver kørekort til kategori B, jf. gældende myndighedskrav.

Praktikregler

I det omfang det er muligt skal eleven lejlighedsvis have mulighed for at opnå rutine som fører af varevogn under 3500 kg.

6) Køreuddannelse, kategori C

Niveau

 

Varighed

1,6 uger

Mål og øvrige rammer

Eleven kan føre køretøjer hørende til kategori C, på en sikker og ansvarsbevidst måde, og erhverver kørekort til kategori C, jf. gældende myndighedskrav.

Praktikregler

Eleven skal så vidt muligt opnå rutine som fører af lastbil.

7) Grundlæggende kvalifikationsuddannelse

Niveau

Rutine

Varighed

8 uger

Mål og øvrige rammer

Nedenfor er tekst, der er citeret direkte fra EU-direktiv L226/4, ”om grundlæggende kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for førere af visse køretøjer, der benyttes til godstransport og personbefordring ad vej” skrevet i kursiv.

 

Kravet om grundlæggende kvalifikationer tager navnlig sigte på at forbedre færdselssikkerheden og chaufførens sikkerhed, herunder i forbindelse med de funktioner, chaufføren foretager, når køretøjet holder stille. Desuden tager en modernisering af chaufførerhvervet sigte på at gøre unge interesserede i dette erhverv, hvilket skulle bidrage til at rekruttere nye chauffører i en periode, hvor der er mangel på disse.

 

Det grundlæggende kvalifikationskursus skal som minimum omfatte de sikkerhedsbestemmelser, der skal overholdes under kørslen, og når køretøjet holder stille. Et øget kendskab til defensiv kørsel — foregribelse af fare, hensyntagen til andre trafikanter — som desuden medfører et rationelt brændstofforbrug, vil få positive virkninger både for samfundet og for vejtransportsektoren selv.

 

Elever, der ønsker at blive chauffører, skal opnå et sådant niveau af kundskaber og praktiske færdigheder, som er nødvendigt, for at de på sikker vis kan føre et køretøj af den relevante kørekortskategori.

 

Der er følgende mål for faget:

1. Videreuddannelse i rationel kørsel med hovedvægt på sikkerhed

1.1. Mål: at kende de karakteristiske egenskaber ved kraftoverføring for at kunne optimere brugen heraf.

Motorers drejningsmoment, effektkurver og brændstofforbrugskurver, optimalt køreområde på omdrejningstælleren samt diagrammer for gearenes overlapning.

 

1.2. Mål: at kende sikkerhedsanordningernes karakteristiske egenskaber og funktioner med henblik på at beherske køretøjet, mindske slid og forebygge fejl.

Særlige kendetegn ved pneumatisk/hydraulisk bremsesystem, grænser for brug af bremser og retarder, kombineret brug af bremser og retarder, bedste valg af hastighed og gear, brug af køretøjets inerti, brug af forskellige metoder til at nedsætte hastigheden og til bremsning ved kørsel ned ad bakke samt reaktion ved funktionssvigt.

Elementær fejlfinding, herunder af det elektriske system.

 

1.3. Mål: at kunne optimere brændstofforbruget

Optimering af brændstofforbruget ved anvendelse af, hvad der er lært under punkt 1.1 og 1.2.

 

1.4. Mål: at kunne stå for lastning af et køretøj under overholdelse af sikkerhedsforskrifterne og den korrekte brug af køretøjet.

Kræfter på køretøjet under kørsel, brug af forskellige gear alt efter køretøjets belæsningstilstand og vejens længdeprofil, beregning af køretøjets eller vogntogets nyttelast, beregning af lastrummets størrelse, placering af godset,

følgerne af for stort akseltryk, køretøjets stabilitet og tyngdepunkt, emballagetyper og paller.

Hovedkategorier af gods, der kræver surring, sikrings- og surringsteknikker, brug af surringsremme, kontrol af surringsanordningerne, brug af udstyr til godshåndtering samt brug af presenning.

Ved lastsikring benyttes standarder, svarende til de standarder, der er angivet i Best Practice Guidelines, Draft 3, af 17. september 2003 eller senere udgaver.

 

2. Anvendelse af reglerne

2.1. Mål: at kende vejtransportens sociale kontekst og reglerne.

Specifikke arbejdstidsregler for transport, forordning (EØF) nr. 3820/85 og (EØF) nr. 3821/85 og deres principper, anvendelse og konsekvenser, sanktioner for mangelfuld, ukorrekt eller svigagtig brug af fartskriver, kendskab til vejtransportens sociale kontekst: chaufførernes rettigheder og pligter med hensyn til grundlæggende kvalifikationer og efteruddannelse.

 

2.2. Mål: at kende reglerne på godstransportområdet

Transporttilladelser, forsikringer, forpligtelser i henhold til standardkontrakter for godstransport, udfærdigelse af dokumenter, der giver en kontrakt konkret form, internationale transporttilladelser, forpligtelser i henhold til CMR-konventionen, udfærdigelse af internationalt fragtbrev, krydsning af landegrænser, speditører samt særlige ledsagedokumenter til gods.

 

3. Sundhed, færdselssikkerhed og miljøsikkerhed, service og logistik

3.1. Mål: at være opmærksom på farer i trafikken og arbejdsulykker

Arbejdsulykkestyper på transportområdet, statistikker for færdselsulykker, indblanding af store køretøjer samt menneskelige, materielle og økonomiske følger.

 

3.2. Mål: at kunne forebygge kriminalitet og menneskesmugling.

Generel information, følger for chaufføren, forebyggende foranstaltninger, checkliste samt lovgivning om transportvirksomhedens ansvar.

 

3.3. Mål: at kunne forebygge fysiske risici

Ergonomi: farlige bevægelser og stillinger, fysisk kondition, øvelser i håndtering af gods samt personlige værnemidler.

 

3.4. Mål: at være bevidst om betydningen af fysisk og psykisk egnethed

Principperne om sunde og afbalancerede spisevaner, virkninger af alkohol, medicin og andre stoffer, der kan ændre adfærden, symptomer på træthed og stress og disses årsager og virkninger samt den grundlæggende betydning af skift mellem arbejde og hvile.

 

3.5. Mål: at kunne vurdere nødsituationer

Adfærd i nødsituationer: vurdere situationen, undgå forværring af en ulykke, tilkalde hjælp, hjælpe tilskadekomne og yde førstehjælp, reaktion ved brand, evakuering af personer i tunge erhvervskøretøjer og buspassagerer, sørge for alle passagerers sikkerhed, reaktion i tilfælde af aggression, grundprincipperne for udfyldelse af fælles skadeanmeldelse.

 

3.6. Mål: at kunne tilpasse sin optræden på en måde, der bidrager til at højne en servicevirksomheds image.

Chaufførens optræden og image: betydningen for virksomheden af kvaliteten af den ydelse, chaufføren leverer, chaufførens forskellige roller, forskellige personer, som chaufføren kommer i kontakt med, vedligeholdelse af køretøjet, tilrettelæggelse af arbejdet, ruteplanlægning, kommercielle og finansielle følger af tvister.

 

3.7. Mål: at kende vejgodstransportens økonomiske kontekst og markedsorganisationen.

Vejtransport i forhold til andre transportmåder (konkurrence, speditører), forskellige vejtransportaktiviteter (transport for tredjemands regning, egen virksomhed, transportrelaterede aktiviteter), hovedtyper af transportvirksomheder og transportrelaterede aktiviteter og deres organisation, specialisering inden for transport (tank, kontrolleret temperatur mv.) samt sektorens udvikling (diversificering af ydelser, kombination af bane og vej, underentreprise mv.).

 

Der er følgende vejledende fordeling af uddannelsestid på de enkelte mål:

1) Sikkerhed og rationel kørsel

- Mål 1.1 2 dage

- Mål 1.2 4 dage

- Mål 1.3 2 dage

- Mål 1.4, inkl. praktisk prøve 8 dage

2) Anvendelse af regler

- Mål 2.1 4 dage

- Mål 2.2 4 dage

3) Sundhed, færdsels- og miljøsikkerhed, service og logistik

- Mål 3.1 2 dage

- Mål 3.2 2 dage

- Mål 3.3 4 dage

- Mål 3.4 2 dage

- Mål 3.5 3 dage

- Mål 3.6 2 dage

- Mål 3.7 1 dag

De individuelle køretimer placeres løbende i undervisningen.

 

Grundlæggende kvalifikationer: en ordning med både deltagelse i undervisning og en prøve

Det grundlæggende kvalifikationskursus omfatter undervisning i samtlige emner. Dette grundlæggende kvalifikationskursus har en varighed på mindst 280 timer.

 

Hver chauffør skal have mindst 20 individuelle køretimer i et køretøj af den pågældende kategori, som mindst opfylder kravene til prøvekøretøjer i direktiv 91/439/EØF.

 

I ovennævnte individuelle køreundervisning ledsages den person, der ønsker at blive chauffør, af en lærer ved et godkendt uddannelsescenter. Hver chauffør kan få højst 8 af de 20 individuelle køretimer på et særligt område eller i en avanceret simulator, hvor chaufførens evne til rationel kørsel kan bedømmes med hovedvægt på sikkerhed, herunder navnlig hans beherskelse af køretøjet på veje i forskelligartet tilstand samt under forskellige vejrforhold og på forskellige tidspunkter af døgnet.

 

Prøven

Ved uddannelsens afslutning underkastes chaufføren en skriftlig og en praktisk prøve. Den skriftlige prøve omfatter mindst et spørgsmål for hvert mål på listen over de emner, der er nævnt ovenfor. Den skriftlige prøve udformes som multiple choice, udarbejdet af TUR. Prøven gennemføres inden for 45 minutter uden hjælpemidler.

TUR fastsætter kriterier for beståelse.

Der afholdes en praktisk prøve, som skal vedrøre mål 1.4. Prøven skal mindst vare 30 minutter og afholdes som en del af undervisningen under mål 1.4.

TUR udarbejder anvisning for afholdelse af prøven.

 

Undervisere

Det godkendte uddannelsescenter skal garantere, at underviserne har indgående kendskab til den seneste udvikling i regler og uddannelseskrav. Underviserne skal som led i en specifik udvælgelsesprocedure dokumentere, at de er i besiddelse af både fagkundskaber og pædagogisk viden. Med hensyn til den praktiske del af uddannelsen skal underviserne dokumentere, at de har erfaring som erhvervschauffører eller tilsvarende kørselserfaring, f.eks. som kørelærer til tunge erhvervskøretøjer.

 

Bedømmelse

Faget bedømmes bestået / ikke bestået. Den samlede bedømmelse bygger på fire elementer: De to prøver skal være bestået og elevens præstation i den individuelle kørsel skal være godkendt. Endelig skal underviseren have bedømt elevens præstationen i hele faget som bestået.

Udstedelse af bevis

Der udstedes Hvidt kvalifikationsbevis i henhold til færdselsstyrelsens bekendtgørelse om førere af visse køretøjer, mv. nr. 1068.

Merit

 

8) Ergonomi og arbejdsmiljø

Niveau

Rutine

Varighed

0,4 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven kan deltage aktivt i udviklingen af et sundt arbejdsmiljø inden for eget jobområde.

Eleven kan medvirke ved anvendelsen af forskellige metoder og værktøjer til systematisk arbejdsmiljøarbejde, fx arbejdspladsvurdering.

Eleven kan på baggrund af et grundlæggende kendskab til arbejdsmiljøloven, relevante aktører på arbejdsmiljøområdet – blandt andet sikkerhedsorganisationen, Arbejdstilsynet, Bedriftssundhedstjenesten og Branchearbejdsmiljørådet, søge information om aktuelle arbejdsmiljøproblemstillinger og anvende disse informationer i arbejdsmiljøarbejdet.

Eleven har en grundlæggende forståelse for hvilke fysiske og psykiske faktorer der påvirker kroppen under arbejde, således at eleverne kan medvirke til at forebygge arbejdsskader ved at anvende hensigtsmæssige arbejdsstillinger og bevægelser.

Eleven har kendskab til hvordan arbejdsstedets indretning og organiseringen af arbejdet, påvirker mulighederne for hensigtsmæssige arbejdsstillinger.

Eleven har grundlæggende viden og praktisk erfaring med, hvilke belastninger kroppen udsættes for ved typiske arbejdsstillinger inden for jobområdet, så de mest hensigtsmæssige arbejdsstillinger kan vælges i forhold til forskellige arbejdssituationer.

Merit

 

9) Sundhed på arbejdspladsen

Niveau

Rutine

Varighed

0,4 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven kan forholde sig aktivt til forbedring af sundheden på arbejdspladsen, i forhold til jobfunktion og egen levevis ud fra viden om og indsigt i:

Hvilke faktorer i arbejdsmiljøet, der har indflydelse på helbredet og sikkerheden.

Hvordan egen adfærd og levevis spiller ind på helbredet, og indvirker på sikkerheden i såvel arbejdet som i trafikken.

Eleven kan forstå og forklare sammenhængen mellem befolkningens sundhedstilstand og den samfundsmæssige udvikling.

Eleven kan forstå betydningen af forebyggelse og sundhedsfremme og kunne handle derefter.

Merit

Dette fag kan, sammenholdt med mål 3.4 i faget Grundlæggende kvalifikationsuddannelse opfylde målene i grundfaget Sundhed, således at der kan udstedes bevis for gennemførelse af dette grundfag.

Praktikregler

Eleven kan anvende sin viden om sundhed i sin hverdag.

10) Internationale forhold og branchekendskab

Niveau

Rutine

Varighed

0,2 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven kan tilegne sig og vurdere information om internationale forhold og branchekendskab, herunder til den internationale arbejdsdeling inden for egne branche og muligheder for at søge beskæftigelse i andre EU-lande.

Eleven deltager i en studietur til udlandet, fortrinsvis inden for EU. Gennem studieturen og forarbejdet til denne får eleven indsigt i:

erhvervets fremtidsperspektiver og udviklingspotentialer,

arbejdsmetoder, teknologi og uddannelsesforhold, der afviger fra danske forhold og andre særegne kulturforhold.

Eleven udarbejder i samarbejde med andre en rapport om studieturen, som sendes til elevens praktikvirksomhed og det faglige udvalg.

Elever, der ikke kan fremskaffe eller afholde de med studieturen særlige udgifter, skal af skolen fritages for deltagelse i studieturen. Disse elever skal i stedet tilbydes anden form for undervisning efter skolens nærmere bestemmelser.

Praktikregler

Eleven informerer sin praktikvirksomhed om den indsigt, som eleven har opnået i relation til beskæftigelsesområdet og erhvervets udvikling.

Undervisningen i hovedforløbet omfatter 2,7 ugers bundne specialefag incl. afsluttende eksamen på 0,5 uge for specialet ”Bagage & Cargo” med følgende niveau, vejledende uddannelsestid samt supplerende mål og indhold:

1) Gods- og bagagehandling til og fra fly samt lastning og losning af enhedslaster

Niveau

Avanceret

Varighed

1,2 uger

Mål og øvrige rammer

Eleven foretage sikkerhedsmæssig korrekt last- og losning af enhedslaster, stykgods og løs bagage i fly ved hjælp af relevant udstyr, i overensstemmelse med de regler og principper som gælder for sikring, korrekt surring og stuvning samt afbalancering af fly.

Eleven kan manøvrere relevant udstyr i bagage- og godsterminal, ved flyside og på lufthavnens øvrige områder på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.

Eleven kender forholdsreglerne for manøvrering ved glat føre og ved særlige vejrforhold.

Eleven kan anvende ergonomisk hensigtsmæssige arbejdsstillinger under hensyn til de særlige regler som gælder på området.

Eleven kan transportere enhedslaster, stykgods og bagage til og fra flyside og bagage- godsterminal under hensyn til Færdselsloven og lufthavnens sikkerhedsregler.

Eleven kan foretage til- og frakørsel af relevant udstyr til luge og lastrum på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.

Eleven kan modtage og afsende enhedslaster samt foretage til- og frakobling af relevant udstyr ved flyside og i bagage- og godsterminal i forbindelse med lastning og losning.

Eleven kan foretage dagligt eftersyn af relevant udstyr og afgøre om der kræves værkstedsassistance, samt foretage korrekt fejlmelding.

Merit

AMU uddannelseskode 42614 og 42615

Praktikregler

Eleven arbejder med ovennævnte i sit daglige arbejde.

2) Logistik og samarbejde

Niveau

Rutine

Varighed

1,5 uger

Mål og øvrige rammer

Eleven kan arbejde med og medvirke til løsning af problemer inden for virksomhedernes logistiksystemer. I virksomhedens logistiksystem indgår helhedsforståelse for og sammenhænge mellem:

Vare- og informationsstrømme, lagerstørrelser, flaskehalsproblematikker, økonomiske nøgletal, leveringssikkerhed, lager-, mangel- og produktionsomkostninger, arbejdsbeskrivelser, samarbejde, kreativitet og fleksibilitet og problemløsninger.

Eleven kan medvirke til ændringer af eget arbejdsområde samt deltage i selvstyrende grupper vedrørende arbejdets organisering, udføre og deltage i vare- og informationsstrømme, virksomhedens papirsystemer, kundebetjening og kommunikation.

Eleven kan samarbejde i styringen af materiale- og informationsstrømme under anvendelse af forskellige logistik-systemer, samt medvirke til løsning af flaskehalsproblemer.

Eleven deltager i den afsluttende prøve (svendeprøven) i sidste skoleperiode. Den afsluttende prøve har en samlet varighed på 0,5 uge.

Merit

AMU uddannelseskode 42553

Praktikregler

Eleven skal i denne periode opnå forståelse for helheden og sammenhængen i virksomhedens samlede logistiksystem.

Undervisningen i hovedforløbet omfatter 2,5 ugers bundne specialefag incl. den afsluttende eksamen på 0,5 uge for specialet ”Service” med følgende niveau, vejledende uddannelsestid samt supplerende mål og indhold:

1) Vintertjeneste og flypladsvedligeholdelse

Niveau

Avanceret

Varighed

2,5 uger

Mål og øvrige rammer

Eleven får kendskab til lovgrundlag, ansvar, pligter, retningslinier og regulativer som er gældende for vintertjenesten.

Eleven får kendskab til præventiv saltning og relevante saltningsmetoder herunder afisning med de øvrige stoffer og materialer der anvendes til glatførebekæmpelse. Eleven får kendskab til de generelle miljøpåvirkninger i forhold til vintertjenesten.

Eleven får kendskab til kvalitetssikring og vedligeholdelse af materiel og andet udstyr som måtte indgå i funktionen.

Eleven kan på baggrund af sin viden om principperne for snerydning med plov og kost, herunder kolonnekørsel, aflægning, hastighed, kryds, vind og påfyldning samt afgravning, udføre arbejdet med snerydning og glatførebekæmpelse med relevant udstyr.

Eleven kan på baggrund af sin viden om plovtyper montere og indstille ploven og kosten på relevante køretøjer i henhold til monteringsvejledningen samt udføre kontrolkørsel.

Eleven kan på baggrund af sin viden om plovfæstet, herunder rammen, betjeningsboksen, hydraulik- og liftpumpen samt el-anlægget afhjælpe mindre fejl samt afgive fejlmelding.

Eleven kan udføre fejlfinding på sliddele som plovskær, hjul og sko.

Eleven kan på baggrund af sin viden om ploven og kosten, afsætte og rengøre ploven og kosten, samt udføre forebyggende vedligeholdelse og skifte skær og koste.

Eleven får kendskab til tør-, fugt-, eller lagesaltning og kan udføre glatførebekæmpelse, montere sprederen og foretage indsåning i henhold til vejledninger, med relevant udstyr.

Eleven kan på baggrund af sit kendskab til sprederen foretage afsætning, tømning, rengøring og genfyldning samt udføre forebyggende vedligeholdelse i henhold til betjeningsvejledninger.

Eleven får kendskab til, og kan anvende relevant udstyr til, ren- og vedligeholdelse af pladser, baner, grønne områder, befæstede arealer, lamper og hegn.

Eleven kan udføre lettere reparationsarbejder på befæstede arealer, lamper og hegn, samt vurdere hvorvidt reparationer kræver yderligere teknisk assistance.

Eleven kan på baggrund af sit kendskab til gældende procedurer, regler og bestemmelser indgå i samarbejdet om flypladsvedligeholdelse.

Eleven deltager i den afsluttende prøve (svendeprøven) i sidste skoleperiode. Den afsluttende prøve har en samlet varighed på 0,5 uge

Merit

 

Praktikregler

Eleven arbejder med ovennævnte i sit daglige arbejde.

Valgfri specialefag:

Desuden omfatter hovedforløbet 4 ugers valgfri specialefag i specialet Bage & Cargo samt 4,2 uger i specialet Service. De valgfri specialefag vælges i samråd mellem eleven, praktikstedet og skolen. Der kan vælges mellem følgende valgfri specialefag med følgende niveau, vejledende uddannelsestid samt mål og indhold, se bilag 2.

De valgfri specialefag, hvad enten det er AMU-kurser eller EUD-moduler, kan placeres frit gennem hele uddannelsesforløbet, naturligvis ud fra hensyntagen til elevens forudsætninger, forudgående erfaring og progression i uddannelsen.

Det er meningen, at skolen gennem et net af samarbejdsaftaler med andre skoler og institutioner sikrer eleven og virksomheden et bredt valggrundlag. Der kan i den forbindelse også blive tale om at benytte skolehjem efter gældende regler.

Af hensyn til oprettelsen af hold, kan det blive nødvendigt at samle eleverne fra flere skoler.

Det er også muligt at sammensætte en række moduler til sammenhængende skoleperioder, fx for de obligatoriske dele af specialemodulerne, hvilket der af skolemiljømæssige årsager kan være fornuft i.

Det er meningen, at skolen kan gennemføre undervisning for eleverne efter en AMU-uddannelsesplan, uden de af den grund får en egentlig AMU-godkendelse.

Hvis specialefagets mål opnås gennem at den ansvarlige skole skaffer en plads til eleven på et AMU-kursus, så deltager eleven stadig på erhvervsuddannelsen, selvom resten af deltagerne er normale AMU-kursister.

Fagene fordeles normalt på skoleperioderne således:

1. skoleperiode : Områdefag nr. 5: Køreuddannelse, kategori B.

2. skoleperiode : Områdefag nr. 1: Lufthavnssikkerhed og -logistik, områdefag nr. 2: Enhedslaster områdefag nr. 3: Gaffeltruck - certifikat B, områdefag nr. 4: Oplagring og forsendelse af farligt gods, områdefag nr. 8: Ergonomi og arbejdsmiljø, grundfag nr. 2: Samfundsfag niveau F, områdefag nr. 9: Sundhed på arbejdspladsen, samt grundfaget Fremmedsprog uden for niveau.

3. skoleperiode : Områdefag nr. 6: Erhvervelse af kørekort, kategori C, områdefag nr. 7: Grundlæggende kvalifikationsbevis

4. skoleperiode : Omfatter de obligatoriske specialefag, bortset fra svendeprøven, samt grundfag nr 1: Fremmedsprog niveau F.

5. skoleperiode - svendeprøveperioden: Grundfag nr. 2: Samfundsfag niveau E, områdefag nr. 10: internationale forhold og studietur, afsluttende del af grundfag nr. 3: Informationsteknologi, valgfag samt den afsluttende eksamen (Svendeprøven) på 0,5 uge.

Praktikuddannelsen

Praktikvirksomheden udpeger en medarbejder, som følger elevens praktiske uddannelse. Virksomheden skal sikre, at eleven, specielt i den indledende del, er under sagkyndigt opsyn og modtager kyndig vejledning. Dette gælder også, når nye arbejdsfunktioner skal indøves senere i praktikuddannelsen.

Nødvendigheden af at efterleve de sikkerhedsregler, der gælder i virksomheden vedrørende personlig sikkerhed og sikkerhed over for udstyr, værktøj, køretøjer og maskiner, indskærpes over for eleven under praktikuddannelsen.

Uddannelsesbog mv.

For at styrke samspillet mellem skole og virksomhed får hver elev en uddannelsesbog, som følger eleven hele vejen igennem uddannelsen.

Der udarbejdes en uddannelsesplan for elevens praktiske oplæring i virksomheden. Her henvises i øvrigt til TUR's praktikvejledning. I løbet af den praktiske uddannelse skal eleven have mulighed for at beskæftige sig med en række typiske opgaver og funktioner. TUR udarbejder nogle skemaer med disse opgaver og funktioner, som udfyldes af virksomheden og eleven og indsættes i uddannelsesbogen.

Det lokale uddannelsesudvalg for transportuddannelserne på skolen har ansvaret for at samspillet mellem virksomheder og skole fungerer tilfredsstillende. Her er uddannelsesbogen et vigtigt værktøj. Endelig er en korrekt anvendt uddannelsesbog en forudsætning for, at der i sidste ende kan udstedes et svendebrev til eleven.

Praktikuddannelsen for særligt tilrettelagt forløb.

Når nye kvalifikationer er erhvervet i skoleuddannelsen, skal den voksne elev i sin praktiske uddannelse have mulighed for at arbejde med disse kvalifikationer i videst muligt omfang, når praktikvirksomheden har funktioner, hvor disse kvalifikationer anvendes. Der vil typisk være tale om, at den voksne placeres i disse funktioner i perioder på 1 til 4 uger, hvis disse ikke indgår i den normale arbejdsfunktion for den voksne elev.

Praktikvirksomheden sørger for jobinstruktion og løbende praktisk oplæring i disse nye funktioner.

Det er Det Lokale Uddannelsesudvalg - LUU, som ud fra dette skal godkende praktikregler for hvert hold. Det forventes, at skolen som sekretariat for LUU udarbejder udkast til disse.

Kapitel 4

Bedømmelse

Afsluttende prøver (eksamen) m.v.

Til bekendtgørelsens kapitel 4 §§ 24 - 29

Den afsluttende prøve

For elever, der afslutter uddannelsen efter trin 1 med kompetence som transportarbejder i lufthavn, afholdes en afsluttende skriftlig prøve i 3. skoleperiode. Den skriftlige prøve består af opgaver inden for områdefag, jf. bekendtgørelsen.

Prøven stilles af skolen efter samråd med det faglige udvalg. Spørgsmålene besvares uden brug af hjælpemidler. Prøven skal løses inden for 45 minutter. Prøven omfattes af reglerne i eksamensbekendtgørelsen.

Prøven rettes af skolen og bedømmes af en lærer og to censorer, der er godkendt af det faglige udvalg.

Det er alene elever med en uddannelsesaftale med afslutning på første trin, som skal gennemføre prøven.

Svendeprøven

Hensigten med svendeprøven er, at eleven demonstrerer sine færdigheder. Den afholdes med udgangspunkt i områdefag og obligatoriske specialefag. Prøven tilrettelægges, så eleven har mulighed for at inddrage områder fra sine valgfrie specialefag.

Svendeprøven kan evt. afvikles således, at en repræsentant fra virksomheden har mulighed for at deltage i svendeprøvens praktisk/mundtlige del, og at virksomheden har mulighed for at fremsende forslag til opgaver og særlige spørgsmål til eleven. Dette kan være en god hjælp for faglæreren, der ikke nødvendigvis har faglig indsigt indenfor alle de valgte moduler.

Til svendeprøven fremlægges den studietursrapport, som eleven har bidraget til.

Til den praktiske prøve udarbejdes et antal forskellige opgaver, som tildeles eleverne efter lodtrækning. Eleven må anvende undervisningsmaterialer, manualer og egne notater. Skolen stiller undervisningsmaterialer og anvendte manualer til rådighed. Prøven anses for færdig, når eleven melder klar, og alt anvendt udstyr atter er på plads.

I løbet af prøven skal eleven overfor faglæreren og censorerne redegøre for løsningen af sine opgaver. Dette sker i form af løbende dialog mellem eleven, faglæreren og censorerne. Det samlede tidsforbrug for hver enkelt elevs redegørelse bør være mellem 15 og 30 minutter.

Uddannelsesstyrelsen, den 23. december 2004

Roland Svarer Østerlund

/Dorthea ClausenBilag 1

Lufthavnsoperatørvejledningen

Tabel 1

Lufthavnsoperatør

 

 

Konveteringsnøgle EUD-

>VEUD

EUD

VEUD

Grundfag

Uger

Uger

Samfundsfag E

3,0

2,5

Førstehjælp + brand

0,5

0,5

Informationsteknologi F

2,0

1,9

Dansk F

2,0

1,9

Naturfag F

2,0

1,9

Fremmedsprog F

2,0

2,0

Arbejdsmiljø

1,0

0,8

I alt

12,5

11,5

 

 

 

Områdefag

 

 

Køretøjets vedligehold

og motorlære

2,5

1,0

Introduktion til færdselslære

1,0

0,0

Surring/stuvning af gods

0,7

0

Intro til gaffeltruck

1,0

0,0

Grundlæggende anhugning

1,0

0,0

Intro kranarbejde

0,6

0

Ny på lager

1,0

0

Ny i lastbilen

0,7

0

Introduktion til transport

5,0

0

Gaffeltruckcertifikat

1,4

1,4

Køreuddannelse B

1,6

1,6

Køreuddannelse C

1,6

1,6

Grundlæggende kvalifikationsudd.

8,0

8,0

Sundhed på arbejdspladsen

0,4

0,4

Sikkerhed ved arbejde på forplads

1,0

1,0

Lufthavnslogistik

1,4

1,4

Enhedslaster

1,0

1,0

Oplagring og forsendelse FG

1,0

1,0

Ergonomi og arbejdsmiljø o lufthavn

0,4

0,4

Internationale forhold

0,2

0,2

I alt

31,5

19,0

 

 

 

Specialefag

 

 

Specialefag, obligatoriske og valgfrie samt svendeprøve

6,7

6,7

 

 

 

Valgfag

 

 

Valgfag i alt

0,3

0,3Bilag 2

Valgfrie specialefag til Lufthavnsoperatøruddannelsen

Navn

 

Varighed

Type

Nummer

 

Transportarbejde i lufthavne

 

 

 

Gods- og bagagehandling til og fra fly

3,2 dage

AMU

42614

Lastning og losning af enhedslaster i fly

3,2 dage

AMU

42615

Flypladsvedligeholdelse

5 dage

EUD

 

Towing

8 dage

EUD

 

Grunduddannelse brand

5 dage

EUD

 

Funktionsuddannelse brand

20 dage

EUD

 

Fuelpåfyldning

15 dage

EUD

 

 

Lager og logistik

 

 

 

Logistik og samarbejde

5 dage

AMU

42553

Farligt gods i lufthavne

1 dag

AMU

43165

Konflikhåndtering

2,9 dage

AMU

42550

 

Vintertjeneste

 

 

 

Vintertjeneste

5,0 dage

EUD

 

 

Kran

 

 

 

Travers- og portalkraner, certifikat C

7,0 dage

AMU

42937

Anhugning – fælles grunduddannelse

5,0 dage

AMU

42936

Lastbilmonteret kran, kategori E

5 dage

AMU

42937

Lastbilmonteret kran D, certifikat

5 dage

AMU

42590

 

Godstransport ad landevej

 

 

 

ADR Specialiseringskursus TANK

1,8 dag

AMU

43451

ADR specialiseringskursus klasse 7

1 dag

AMU

43452

ADR grund- og specialiseringskursus klasse 1

3,5 dage

AMU

43453

ADR specialiseringskursus klasse 1

4 dage

AMU

43454

ADR grund- og specialiseringskursus klasse 7

3,5 dage

AMU

43455

ADR grund- og specialiseringskursus kl. 1+7+tank

5,6 dage

AMU

43456

ADR grund- og specialiseringskursus klasse 1+7

4,0 dage

AMU

43457

ADR grund- og specialiseringskursus kl. 1+ tank

5 dage

AMU

43458

ADR grundkursus

3,0 dage

AMU

43459

ADR grundkursus og specialiseringskursus tank

4,5 dage

AMU

43460

 

AP fælleskatalog

 

 

 

Produktionsgrupper

3,2 dage

AMU

42695

Teambuilding for produktionsgrupper

4,3 dage

AMU

42696

 

Grundkompetence chauffør - bus

 

 

 

Befordring af bevægelseshæmmede

5,0 dage

AMU

42590

Køreuddannelse, kategori D+Erhverv

10 dage

EUD

 

Grundlæggende intensiv kvalifikationsuddannelse (personbefordring)

20 dage

EUD

 

 

Transportarbejde i lufthavne

 

 

 

Transport, til- frakobling af flytrapper

3,2 dage

AMU

42616

Betjening af fly med lastbilmonteret highlaoder

2,0 dage

AMU

42617

Push back – udskubning af fly

5 dage

AMU

42618

Lastansvarlig ved lastning og losning af fly – lo

5 dage

AMU

42619

Afgangstjek og afsendelse af fly fra standplads

6,4 dage

AMU

43164

Af-isning af fly

2,1 dage

AMU

43166

Betjening af manøvrering af passagerbroer

3,2 dage

AMU

43169

 

Særlige EUD moduler

 

 

 

Kørekort C/E

7 dage

EUD

 

 

Enkelt fag

 

 

 

Kørsel med sættevogn

5 dage

AMU

31980 D

 

 

 

 

Hovedforløbet omfatter valgfri specialefag med følgende niveau, vejledende uddannelsestid og supplerende mål og indhold: (Overordnede mål, niveau og vejledende uddannelsestid fremgår af bekendtgørelsen)

Gods- og bagagehandling til og fra fly

Niveau

Rutine

Varighed

1,6 uge

Mål og øvrige rammer

Efter endt uddannelse kan deltagerne:

 

Transportere stykgods og løs bagage til og fra flyside og bagage- og godsterminal under hensyn til Færdselsloven og lufthavnens sikkerhedsregler som gælder ved flyside og på lufthavnens øvrige områder.

 

Foretage sikkerhedsmæssige korrekt last- og losning af stykgods og løs bagage i fly ved hjælp af relevant udstyr og i overensstemmelse med de regler og principper som gælder for sikring og afbalancering af fly, herunder korrekt surring og stuvning af lasten i flyet. Deltagerne er bekendt med markeringer for farligt gods.

 

Anvende ergonomisk hensigtsmæssige arbejdsstillinger ved transport, lastning og losning af stykgods og bagage under hensyn til lufthavnens sikkerhedsregler og de specielle arbejdsmiljøforhold, som gør sig gældende på området.

 

Manøvrere relevant udstyr med og uden tilkoblede vogne og andet udstyr i bagage- og godsterminal, ved flyside og på lufthavnens øvrige områder på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde, samt kende og forstå forholdsregler for manøvrering under glat føre og under særlige vejrforhold.

 

Foretage til- og frakobling af relevante udstyr i forbindelse med last og losning i bagage- og godsterminal og ved flyside, samt foretage til- og frakobling af relevante udstyr til oplader.

 

Foretage dagligt eftersyn af relevante udstyr og afgøre, hvorvidt funktionsfejl kræver værkstedsassistance, samt foretage korrekt fejlmelding.

Bedømmelse

Standpunkt

Merit

42614

Praktikregler

 

 

 

 

Lastning og losning af enhedslaster i fly

Niveau

Rutine

Varighed

3,2 dage

Mål og øvrige rammer

Efter endt uddannelse kan deltagerne:

 

Selvstændigt, i samarbejde med den sikkerhedsansvarlige og efter skriftlig og mundtlig instruks foretage sikkerhedsmæssig korrekt last- og losning af enhedslaster i fly ved hjælp af relevant udstyr.

 

Lastning og losning skal foregå i overensstemmelse med de regler og principper, som gælder for sikring og afbalancering af fly.

 

Manøvrere relevant udstyr i bagage- og godsterminal, ved flyside og på lufthavnens øvrige områder på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde, samt kende og forstå forholdsregler for manøvrering under glat føre og under særlige vejrforhold.

 

Anvende ergonomisk hensigtsmæssige arbejdsstillinger ved transport, lastning og losning af enhedslaster under hensyn til lufthavnens sikkerhedsregler og de specielle arbejdsmiljøforhold, som gør sig gældende på området.

 

Transportere enhedslaster til og fra flyside og bagage- og godsterminal under hensyn til Færdselsloven og lufthavnens sikkerhedsregler som gælder ved flyside og på lufthavnens øvrige områder.

 

Foretage til- og frakørsel af relevant udstyr til luge og lastrum på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.

 

Modtage og afsende enhedslaster ved flyside ved hjælp af relevant udstyr.

 

Foretage til- og frakobling af relevant udstyr i forbindelse med last og losning i bagage- og godsterminal og ved flyside.

 

Foretage dagligt eftersyn af relevant udstyr og afgøre, hvorvidt funktionsfejl kræver værkstedsassistance, samt foretage korrekt fejlmelding.

Bedømmelse

Standpunkt

Merit

42615

Praktikregler

 

 

 

 

Flypladsvedligeholdelse

Niveau

Rutine

Varighed

1,0 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven får kendskab til, og kan anvende relevant udstyr til, ren- og vedligeholdelse af pladser, baner, grønne områder, befæstede arealer, lamper og hegn.

 

Eleven kan udføre lettere reparationsarbejder på befæstede arealer, lamper og hegn, samt vurdere hvorvidt reparationer kræver yderligere teknisk assistance.

 

Eleven kan på baggrund af sit kendskab til gældende procedurer, regler og bestemmelser indgå i samarbejdet om flypladsvedligeholdelse.

Bedømmelse

Standpunkt

Merit

 

Praktikregler

 

 

 

 

Towing

Niveau

Rutine

Varighed

1,6 uge

Mål og øvrige rammer

Efter endt uddannelse kan eleven:

 

Foretage til- og frakørsel til fly med relevant udstyr, samt til- og frakobling af udstyret på en sikkerhedsmæssig korrekt og forsvarlig måde og i overensstemmelse med de særlige regler som gælder for de enkelte flytyper, herunder betjening af relevante by-pass-systemer, låsepind m.v.

 

Foretage udskubning fra og tilkørsel til standplads af fly med relevant udstyr under hensyn til Færdselsloven og lufthavnens sikkerhedsregler, som gælder ved flyside og på lufthavnens øvrige områder. Herunder foretage udskubning og tilkørsel i samarbejde med vinkemand/wingwalker e.a., når dette er påkrævet.

 

Foretage bugsering af fly til og fra hangar og standplads under hensyn til Færdselsloven og lufthavnens sikkerhedsregler, som gælder ved flyside og på lufthavnens øvrige områder.

 

Udføre relevante nødprocedurer i tilfælde af fejl på udstyret under udførsel af funktionen (fx ved nedsænkning af fly), samt foretage korrekt fejlmelding.

 

Anvende relevant radio- og lufthavnskommunikation med relevante samarbejdspartnere (bl.a. kontroltårn, mekaniker, andre operatører, m.fl.) efter lufthavnens gældende regler, samt have forståelse for den relevante lufthavnslogistik i forbindelse med udførslen af bugsering og til- og frakørsel fra standplads og hangar.

 

Foretage dagligt eftersyn af relevante køretøjer og afgøre, hvorvidt funktionsfejl kræver værkstedsassistance, samt foretage korrekt fejlmelding.

 

Foretage korrekt kommunikation og tilbagetrækning af fly i tilfælde af overstyring samt aflægge korrekt overstyringsrapport.

 

Anvende ergonomisk hensigtsmæssige arbejdsstillinger under hensyn til lufthavnens sikkerhedsregler og de specielle arbejdsmiljøforhold, som gør sig gældende på området.

Bedømmelse

Standpunkt

Merit

 

Praktikregler

 

 

 

 

Grunduddannelse Brand

Niveau

Rutine

Varighed

1 uge

Mål

Eleven har grundlæggende færdigheder i brandtjeneste efter Beredskabsstyrelsens bestemmelser for funktionsbestemte uddannelser i redningsberedskabet.

 

Eleven har erhvervet trykluftscertifikat.

Bedømmelse

Bevis

Merit

 

Praktikregler

 

 

 

 

Funktionsuddannelse Brand

Niveau

Rutine

Varighed

4,0 uge

Mål

Eleven har funktionsuddannelsen i brandtjeneste efter Beredskabsstyrelsens bestemmelser for funktionsbestemte uddannelser i redningsberedskabet.

Bedømmelse

Bevis

Merit

 

Praktikregler

 

 

 

 

Fuelpåfyldning

Niveau

Rutine

Varighed

15 dage

Mål og øvrige rammer

Eleven kan føre og betjene fueltrucks og fueldispensere.

 

Eleven får kendskab til, og kan anvende sin viden om; procedurer vedrørende tankning af fly, fueltyper, sikkerhedsregler for tankning af fly, specielle forholdsregler for tankning med passagerer ombord, generel sikkerhed, placering og position af fly, sikkerhedsforanstaltninger mod statisk elektricitet, risikoområder ved tankning, flyets sikkerhed, påfyldning af brændstof, tankning med passagerer ombord, Fueling order og Fueling release, Aircraft Re-fueling systemer og omregningsmetoder for fuel.

Bedømmelse

Standpunkt

Merit

 

Praktikregler

 

 

 

 

Logistik og samarbejde

Niveau

Rutine

Varighed

5 dage

Mål og øvrige rammer

Efter endt uddannelse kan deltagerne redegøre for:

 

Hvordan man styrer produktion og lager med enkle metoder, fx: Budget og lager, Just-In-Time og OPT.

 

Hvordan man styrer indkøb af råvarer efter minimum- og maksimumregler, for på den måde at kunne overholde leveringen af færdigvarer til kunden til aftalt tid.

 

Arbejde med forslag til løsning af problemer, der opstår i en virksomheds vare- og informationsstrømme. På den måde kan der opnås en højere leveringssikkerhed mellem forskellige afdelinger, samt i slutlevering til kunden.

 

Komme med forslag til løsning af de opgaver og problemer, der evt. er på et lager om fx lagerstørrelser, transport, og miljø. På den måde kan omkostningerne holdes på et lavt niveau.

 

Arbejde med løsninger i en produktion om fx arbejdsbeskrivelser, produktionsomkostninger og flaskehalsproblemer, så varen kommer hurtigt fra rå- til færdigvare, og leveres videre til kunden.

 

Indgå i en virksomheds samlede Samarbejde på et fleksibelt og kreativt grundlag, således at virksomheden kan konkurrere og bibeholde en sund økonomi.

 

logistik således, at der findes en helhedsforståelse for den samlede logistikkæde.

Bedømmelse

Standpunkt

Merit

42553

Praktikregler

 

 

 

 

Farligt gods lufthavn

Niveau

Rutine

Varighed

1 dag

Mål og øvrige rammer

Efter endt uddannelse kan deltagerne redegøre for:

 

Gældende internationale (ICAO-TI, IATA-DGR), nationale og lokale regler og bestemmelser vedrørende håndtering af farligt gods og special last i forbindelse med modtagelse, lastning og losning af fly, samt transport af gods/bagage til og fra flyside.

 

Operatørens ansvar i forbindelse med håndtering/opbevaring af farligt gods og special last i fly / fragtterminal e.a., samt i forbindelse med inspektion for afvigelser.

 

Klasser, klasseinddelinger (divisioner), faremærkater/ håndteringsmærkater og IMP koder, samt de elementer der indgår i et stofs UN/ID klassifikation, herunder UN/ID nr.

 

Hvilket gods, der er forbudt, fritaget, undtaget eller accepteret som farligt gods eller special last i fly.

 

Relevante flyselskabers gældende regler og bestemmelser for lasteplanering og lastning af farligt gods og special last for relevante flytyper.

 

De risici/afvigelser, der er ved farligt gods og special last, og til generelle og lokale procedurer i tilfælde af uheld eller udslip, herunder alarmering i henhold til gældende nødprocedurer og alarmeringsinstrukser.

 

Lokale rapporteringssystemer, checklister og skriftlig/ elektronisk kommunikation i forbindelse med håndtering af farligt gods og special last.

 

Gældende regler og bestemmelser for declaration og dokumentation i forbindelse afsendelse af med farligt gods og special last herunder gældende acceptprocedurer.

 

Lufthavnslogistikken og godsets/bagagens vej gennem systemet

Bedømmelse

Certifikat

Merit

43165

Praktikregler

 

 

 

 

Vintertjeneste

Niveau

Begynder

Varighed

5,0 dage

Mål og øvrige rammer

Eleven får kendskab til lovgrundlag, ansvar, pligter, retningslinier og regulativer som er gældende for vintertjenesten.

 

Eleven får kendskab til præventiv saltning og relevante saltningsmetoder herunder afisning med de øvrige stoffer og materialer der anvendes til glatførebekæmpelse.

 

Eleven får kendskab til de generelle miljøpåvirkninger i forhold til vintertjenesten.

 

Eleven får kendskab til kvalitetssikring og vedligeholdelse af materiel og andet udstyr som måtte indgå i funktionen

 

Eleven kan på baggrund af sin viden om principperne for snerydning med plov og kost, herunder kolonnekørsel, aflægning, hastighed, kryds, vind og påfyldning samt afgravning, udføre arbejdet med snerydning og glatførebekæmpelse med relevant udstyr.

 

Eleven kan på baggrund af sin viden om plovtyper montere og indstille ploven og kosten på relevante køretøjer i henhold til monteringsvejledningen samt udføre kontrolkørsel.

 

Eleven kan på baggrund af sin viden om plovfæstet, herunder rammen, betjeningsboksen, hydraulik- og liftpumpen samt el-anlægget afhjælpe mindre fejl samt afgive fejlmelding.

 

Eleven kan udføre fejlfinding på sliddele som plovskær, hjul og sko.

 

Eleven kan på baggrund af sin viden om ploven og kosten, afsætte og rengøre ploven og kosten, samt udføre forebyggende vedligeholdelse og skifte skær og koste.

 

Eleven får kendskab til tør-, fugt-, eller lagesaltning og kan udføre glatførebekæmpelse, montere sprederen og foretage indsåning i henhold til vejledninger, med relevant udstyr.

 

Eleven kan på baggrund af sit kendskab til sprederen foretage afsætning, tømning, rengøring og genfyldning samt udføre forebyggende vedligeholdelse i henhold til betjeningsvejledninger.

Bedømmelse

Standpunkt

Merit

 

Praktikregler

 

 

 

 

Lastbilmonteret kran, kategori E

Niveau

 

Varighed

10 dage

Mål og øvrige rammer

Eleven kan selvstændigt foretage korrekt afprøvning af kranens virkemåde og funktioner.

 

Eleven kan udføre normalt forekommende kranopgaver, herunder enkle montageopgaver under særlig hensyntagen til de specielle forhold, som er typiske for lastbilmonterede kraner - certifikatgruppe E.

 

Eleven kan motiveres til og udvise, ved de praktiske øvelser, en korrekt sikkerhedsmæssig adfærd, herunder at vedkommende med baggrund i opnået viden kan tilrettelægge kranarbejdet således, at ulykker og skader undgås.

 

Eleven kan opstille gængse lastbilmonterede kraner, der er udstyret med mekaniske, hydrauliske eller elektriske støtteben. Under opstillingen kan eleven tage hensyn til undergrund og fundamentering således, at der ikke opstår faretruende situationer, når kranen senere belastes.

 

Eleven kan aflæse og anvende forskellige løfte- og vægtdiagrammer korrekt, således at kranen anvendes korrekt til løft i forskellige højder og vinkler, uden at der opstår farlige situationer. Eleven kan endvidere forklare, hvilket overlastudstyr kranen er udstyret med, samt redegøre for sikkerhedssystemets korrekte funktion.

 

Eleven kan vurdere almindeligt forekommende godstyper korrekt mht. vægt, volumen og sårbarhed, og kan efterfølgende udvælge korrekt anhugningsmetode og -grej i den givne situation.

 

Eleven kan foretage korrekt, lodret løft, og tage hensyn til vægtforøgelse og chokpåvirkninger, der sker i forbindelse med acceleration og deceleration med tung last. I forbindelse med kranmanøvrering opnår eleven ikke decideret erfaring, men kan arbejde sikkerhedsmæssigt forsvarligt ved normalt forekommende arbejdsopgaver.

 

Eleven kan dirigere krantransport ved hjælp af håndsignaler og radiokommunikation under forhold, der er repræsentative for det arbejde, de senere vil komme ud for.

 

Eleven kan aflæse top- og hældningsvinkler korrekt, og vælge korrekt grej og udstyr i forhold til dette. Eleven kan medvirke ved planlægningen af kranarbejde på byggepladser o.l.

 

Eleven kan foretage udregning af almindeligt forekommende kranopgaver, hvortil der kræves mere end én kranenhed, herunder udregne korrekt vægtfordeling, valg af grej og udstyr, samt sikkerhedsmæssig korrekt kommunikation i forbindelse med samløft med flere kraner.

 

Eleven kan foretage den løbende visuelle kontrol af kæder, kroge, stropper og andet anhugningsgrej og vurdere, hvornår grejet ikke er forsvarligt at benytte på arbejdspladsen.

 

Eleven kan efter teoretisk indlæring og praktiske øvelser, foretage samløft og montageopgaver med kraner, samt anvende fly-jib og wirespil, og arbejde fra skjulte positioner.

 

Eleven kan med udgangspunkt i instruktionsbøger, kranjournal samt leverandøranvisninger foretage daglige eftersyn, samt almen vedligeholdelse af kran og anhugningsgrej.

 

Eleven kan med henblik på opfyldelse af kranjournal, tolke de væsentlige områder i arbejdstilsynets bekendtgørelser.

 

Eleven trænes i at kommunikere med kunder, og kan tolke vigtige signaler, samt afgive klare og præcise ordre i forbindelse med de praktiske opgaver således, at opgaven kan løses på den korteste tid, og under størst mulig sikkerhed for personer, gods og materiel.

 

Eleven løser de stillede certifikatopgaver, inden for de givne rammer jf. Arbejdsministeriets bekendtgørelse og vejledning for afholdelse af certifikatprøve, herunder censorvejledning.

Bedømmelse

Certifikat.

Merit

31986.

Praktikregler

 

Lastbilmonteret kran D certifikat

Niveau

 

Varighed

5 dage

Mål og øvrige rammer

Deltageren kan foretage korrekt afprøvning af kranens funktioner og virkemåde, herunder:

 

vurdere om kranens brugstilstand er forsvarlig.

 

Planlægge og udføre almindeligt forekommende kranarbejde, og motiveres til at udvise sikker adfærd under arbejdet, således at uheld undgås.

 

aflæse de almindeligt forekommende lastdiagrammer korrekt.

 

opstille lastbilmonterede kraner korrekt med særlig hensyntagen til underlagets beskaffenhed, samt de stabilitetsmæssige forhold, som kan forårsage, at kranen vælter.

 

endvidere er deltageren i stand til, efter virksomhedsinstruktion, at af- og påmontere bagmonteret kran.

 

vurdere almindeligt forekommende godstyper korrekt mht. vægt, volumen og sårbarhed, og kan efterfølgende udvælge korrekt anhugningsmetode og -grej i den givne situation.

 

udregne korrekt vægtfordeling, vælge det korrekte grej og udstyr, samt foretage korrekt sikkerhedsmæssig kommunikation i forbindelse med samløft af kraner.

 

udføre, efter teoretisk indlæring og praktiske øvelser, samløft og montageopgaver med kraner.

 

med udgangspunkt i instruktionsbøger, kranjournal samt leverandøranvisninger, kan deltageren foretage daglige check og vedligeholdelsesfunktioner af kran og anhugningsgrej.

 

med henblik på udfyldelse af kranjournal, kan deltageren tolke de væsentligste områder i Arbejdstilsynets bkg. nr. 1101 om hejseredskaber og spil, vedrørende:

§8 vedr. mærkning af kraner.

§11 og 14 vedr. reparationer og vedligeholdelse.

§ 13, 14 og 16 vedr. prøvebelastning og anmeldelse.

§ 22 vedr. 12 måneders eftersyn af kraner.

 

dirigere krantransport ved hjælp af håndsignaler, samt selv betjene kranen iht. håndsignalet, herunder reagere hurtigt ved »hurtig stop« fra tredje mand.

 

forklare hvorledes kranens hydrauliksystem grundlæggende er opbygget, og kan redegøre for de vigtigste ventilers virkemåde og funktion.

 

deltageren trænes i at kommunikere med kunder, og kan tolke vigtige signaler, samt afgive klare og præcise ordrer i forbindelse med de praktiske opgaver, således at opgaven kan løses på den korteste tid, og under størst mulig sikkerhed for personer, gods og materiel. Kranarbejde er typisk servicearbejde med direkte kundekontakt.

 

ved uddannelsens slutning løser deltageren de stillede certifikatprøver, inden for de givne rammer jvf. Arbejdsministeriets bkg. nr. 509 og vejledning for afholdelse af certifikatprøve og censorvejledning.

Bedømmelse

Certifikat

Merit

42548

Praktikregler

 

Travers- og portalkraner, Certifikatuddannelse C

Niveau

Rutine

Varighed

7 dage

Mål og øvrige rammer

Deltageren:

 

opfylder kravene jf. Arbejdstilsynets Bekendtgørelse nr. 509 af 15. oktober 1976 - Bekendtgørelse om kranførercertifikat. samt løse de stillede certifikatopgaver indenfor de givne rammer jf. »Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 509« og »Vejledning om afholdelse af certifikatprøve”.

 

kan udføre kommunikation / radiokommunikation / tegngivning.

 

kan udføre opgaver i samløft med 2 kraner på et niveau, så den beskrevne praktiske opgave kan bestås.

 

kan - under tidspres - udføre kombinerede funktioner med Traverskraner, herunder gennemkørsel af ”Kombibane”.

 

kan med begyndende rutine udføre løft med gulvbetjente kraner.

 

kan med begyndende rutine udføre løft med førerkurvsbetjente kraner.

 

kan udføre korrekt anhugning.

 

er orienteret om lovpligtig indretning af Travers- & Portalkraner.

 

er orienteret om lovpligtige vedligehold og eftersyn af Travers- & Portalkraner.

Bedømmelse

Certifikat.

Merit

42937 AA Industriens Arbejdsmarkedsuddannelser..

Praktikregler

 

Anhugning - fælles grunduddannelse

Niveau

Rutine

Varighed

5 dage

Mål og øvrige rammer

Deltageren kan foretage korrekt anhugning, lodret løft og afsætning af byrder anhugget med almindelig forekommende grej, herunder konstatere tyngdepunkt og foretage anhugning ud fra et stabilitetshensyn.

 

Deltageren kan beskytte gods og grej og kan foretage sikkerhedsmæssig forsvarlig anhugning af glatte, lange og komplicerede byrder, herunder tage hensyn til skarpe kanter, skridningseffekt, løst gods og løse genstande på byrderne.

 

Deltageren kan med begyndende færdigheder fungere som operatør, som kranfører, signalmand og anhugger og kan dirigere ved hjælp af gældende standardtegn.

 

Deltageren har prøvet at kommunikere klart og entydigt ved hjælp af radiokommunikation samt kan gennemføre korrekt løft og vandret transport af gods med gulvbetjente kraner.

 

Deltageren kan gøre rede for korrekt anvendelse og opbevaring af almindeligt forekommende anhugningsgrej, herunder SWL-mærkning og gældende regler for stropbelastninger, sikkerhedsfaktorer samt kassationsgrænser.

 

Deltageren er bekendt med gældende regler. (Ved almindeligt anhugningsgrej forstås snoede og flettede ståltove samt fibertovværk, bændler og båndstropper samt kroge, ringe, kæder, sjækler, løftebeslag og brancherettet specialgrej).

 

Deltageren kan redegøre for den principielle opbygning af de forskellige krantyper samt gældende certifikatregler.

 

Deltageren kan identificere væsentlige risikomomenter i anhugnings- og transportprocessen, og er motiverede for at tage hensyn til ergonomiske forhold i deres arbejdssituation.

 

Almen modulet førstehjælp (3 timer) er gennemført i overensstemmelse med modulbeskrivelse.

Bedømmelse

Uddannelsesbevis

Merit

42936 AA Industriens Arbejdsmarkedsuddannelser..

Praktikregler

 

Befordring af bevægelseshæmmede

Niveau

Rutine

Varighed

5,0 dage

Mål og øvrige rammer

Deltageren:

 

Kan betjene den bevægelseshæmmedes personlige hjælpeudstyr, såsom kørestol, transportstol, albuestokke, gangstativ, drejeskive mv.

 

Kan fastgøre og sikre forskellige former for kørestole i køretøjer, og kan hjælpe den bevægelseshæmmede til at opnå den størst mulige sikkerhed.

 

Deltageren skal også kunne reagere hensigtsmæssigt i tilfælde af færdselsuheld eller -ulykke.

 

Kan hensigtsmæssigt og risikofrit betjene køretøjers specielle udstyr, såsom lift, slisker, muligheder for variabel indstigningshøjde på køretøjet mv.

 

Kan benytte yderligere hjælpeudstyr, som fx trappetjeneren/-artisten

 

Har et sådant kendskab til handicaps, sygdom og aldring, at der benyttes skånsomme og korrekte løft, samt bærende og støttende hjælp med udgangspunkt i den befordredes muligheder og behov.

 

Kan kommunikere med bevægelseshæmmede på en måde, som tager hensyn til deres specielle fysiske og psykiske situation, og er i stand til at hjælpe, så den bevægelseshæmmedes værdighed bevares.

 

Kan, i samråd med den bevægelseshæmmede og evt. hjælpere, vurdere om det er sikkert og hensigtsmæssigt, ud fra den bevægelseshæmmedes almene tilstand, at gennemføre befordringen.

 

Kan alarmere korrekt i tilfælde af brand, og kan, med baggrund i en grundlæggende viden om brandslukning, anvende det i køretøjer almindeligt forekommende brandslukningsmateriel.

 

Har kendskab til, hvordan bevægelseshæmmede passagerer evakueres fra køretøjet i tilfælde af brand eller ulykke, samt den specielle hjælp bevægelseshæmmede har behov for i en sådan situation.

 

Kan udføre korrekt løfte- og bæreteknik, så arbejdsskader undgås.

 

Har kendskab til psykisk arbejdsmiljø og til, hvordan man undgår fx stress og udbrændthed.

Bedømmelse

Standpunkt

Merit

42590

Praktikregler

 

 

 

 

ADR Specialiseringskursus Tank

Niveau

 

Varighed

1,8 dag

Mål og øvrige rammer

Målet anses for opfyldt, når:

 

Deltageren har opnået viden om den gældende lovgivning for vejtransport af farligt gods i tanke, og kan definere stoffernes fareklasser og deres farlige egenskaber.

 

Deltageren har fået kendskab til de klasser, der må transporteres i tanke.

 

Deltageren har opnået viden om, hvorledes tankkøretøjer reagerer under kørsel på grund af ladningens bevægelser.

 

Deltageren har opnået en viden om afmærkning af tankkøretøjer, og på baggrund af oplysninger i transportdokumentet og sikkerhedskort, kan afmærke et tankkøretøj med faresedler og orange skilte med advarselsnumre.

 

Deltageren har opnået et kendskab til de relevante oplysninger i ADR-godkendelsesattester, herunder også kendskab til kontrol af godkendelsen på mærkeplader på tankcontainere.

 

Deltageren har opnået viden om særlige krav til tankkøretøjer.

 

Deltageren har fået kendskab til de forskellige lastnings- og aflæsningssystemer, der anvendes ved tanktransport.

 

Deltageren har fået kendskab til de specifikke krav til fastgørelse af tankcontainere.

 

Deltageren i tilfælde af uheld/ulykke kan tage de nødvendige forholdsregler for at kunne beskytte sig selv og omgivelserne, således at skadesomfanget bliver mindst muligt.

 

 

Bedømmelse

Certifikat.

Merit

43451

Praktikregler

 

ADR Specialiseringskursus klasse 7

Niveau

 

Varighed

1 dag

Mål og øvrige rammer

Målet anses for opfyldt, når:

 

Deltageren har opnået en viden om, hvad der forstås ved radioaktive stoffer og genstande, som er omfattet af klasse 7, herunder forskellene på alpha-, beta- og gammastråling, samt de særlige risici ved ioniserende stråling.

 

Deltageren har opnået en viden om de gældende grænseværdier for summen af Transport Index (TI) pr. container eller pr. køretøj.

 

Deltageren har opnået en viden med henblik på, at kunne kontrollere faresedler på emballager, og afmærke et køretøj med orange skilte samt faresedler hørende til klasse 7, på baggrund af oplysninger i transportdokumentet.

 

Deltageren har opnået et kendskab til de krav, der er gældende for køretøjer, som transporterer radioaktive stoffer og genstande.

 

Deltageren i tilfælde af uheld/ulykke kan tage de nødvendige forholdsregler for at kunne beskytte sig selv og omgivelserne, således at skadesomfanget bliver mindst muligt.

Bedømmelse

Certifikat.

Merit

43452

Praktikregler

 

ADR Grund- og Specialiseringskursus klasse 1

Niveau

 

Varighed

3,5 dage

Mål og øvrige rammer

Målet anses for opfyldt, når:

 

Deltageren har opnået viden om den gældende lovgivning for vejtransport af farligt gods.

 

Deltageren kan definere stoffernes fareklasser og særlige egenskaber, herunder særligt de farlige egenskaber stofferne i de enkelte klasser har, samt hvilke forebyggende og sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der er hensigtsmæssige for de forskellige faretyper.

 

Deltageren har opnået viden om emballagekrav, samt krav til afmærkning og påskrifter på kolli.

 

Deltageren har opnået viden om krav til transportdokumenter.

 

Deltageren har fået viden om, hvilke krav der gælder ved Multimodal transport.

 

Deltageren har opnået viden om transport i begrænsede mængder.

 

Deltageren kan kontrollere om transportdokumenter, containerpakkeattest og sikkerhedskort indeholder tilstrækkelige og samstemmende oplysninger om det farlige gods, samt at de ikke indeholder åbenlyse fejl før en transport påbegyndes.

 

Deltageren kan kontrollere faresedler på emballager, ud fra oplysningerne i transportdokumentet. Deltageren skal desuden ud fra oplysningerne i transportdokumentet kunne afgøre om et køretøj skal afmærkes med faresedler og orangefarvede skilte.

 

Deltageren kan sammenlæsse farligt gods korrekt i køretøjer og i containere.

 

Deltageren har fået kendskab til de specifikke krav til håndtering, stuvning og lastsikring af emballager og IBC´s.

 

Deltageren har fået information og ajourført sin viden om miljøbeskyttelse og kontrol i forbindelse med overførsel af farligt affald.

 

Deltageren er klar over grænsen mellem eget og andres pligter og ansvar, og i stand til at påpege evt. fejl og mangler.

 

Deltageren har fået relevant viden om privatretsligt ansvar i forbindelse med vejtransport af farligt gods.

 

Deltageren i tilfælde af uheld/ulykke kan tage de nødvendige forholdsregler for at kunne beskytte sig selv og omgivelserne, således at skadesomfanget bliver mindst muligt.

 

Deltageren har opnået viden om de eksplosive egenskaber og de vigtigste faretyper for stofferne i klasse 1, og kan redegøre for klassens særlige opbygning med underklasser og forenelighedsgrupper.

 

Deltageren har opnået viden om stofferne i klasse 1, og kan ved hjælp af sammenlæsningstabellen og på baggrund af oplysningerne i transportdokumentet og bogstaver på faresedler, foretage korrekt sammenlæsning på køretøjer.

 

Deltageren har opnået viden om de gældende begrænsninger i den transporterede mængde af eksplosive stoffer og genstande i klasse 1, og kan afgøre hvilken køretøjstype en given mængde må transporteres med.

 

Deltageren har opnået viden med henblik på, at kunne kontrollere faresedler på emballager og afmærke et køretøj med orange skilte samt faresedler hørende til klasse 1, på baggrund af oplysningerne i transportdokumentet.

 

Deltageren har opnået viden om de krav, der er gældende for godkendelse af køretøjer til eksplosive stoffer og genstande, herunder kendskab til ADR-godkendelsesattester.

 

Deltageren har opnået en viden om, hvad der forstås ved radioaktive stoffer og genstande, som er omfattet af klasse 7, herunder forskellene på alpha-, beta- og gammastråling, samt de særlige risici ved ioniserende stråling.

 

Deltageren har opnået en viden om de gældende grænseværdier for summen af Transport Index (TI) pr. container eller pr. køretøj.

 

Deltageren har opnået en viden med henblik på at kunne kontrollere faresedler på emballager, og afmærke et køretøj med orange skilte samt faresedler hørende til klasse 7, på baggrund af oplysninger i transportdokumentet.

 

Deltageren har opnået et kendskab til de krav, der er gældende for køretøjer, som transporterer radioaktive stoffer og genstande.

 

Deltageren har fået kendskab til de klasser, der må transporteres i tanke.

 

Deltageren har opnået viden om, hvorledes tankkøretøjer reagerer under kørsel på grund af ladningens bevægelser.

 

Deltageren har opnået en viden om afmærkning af tankkøretøjer, og på baggrund af oplysninger i transportdokumentet og sikkerhedskort, kan afmærke et tankkøretøj med faresedler og orange skilte med advarselsnumre.

 

Deltageren har opnået et kendskab til de relevante oplysninger i ADR-godkendelsesattester, herunder også kendskab til kontrol af godkendelsen på mærkeplader på tankcontainere.

 

Deltageren har opnået viden om særlige krav til tankkøretøjer.

 

Deltageren har fået kendskab til de forskellige lastnings- og aflæsningssystemer, der anvendes ved tanktransport.

 

Deltageren har fået kendskab til de specifikke krav til fastgørelse af tankcontainere.

Bedømmelse

Certifikat.

Merit

43453.

Praktikregler

 

ADR Specialiseringskursus klasse 1

Niveau

 

Varighed

0,5 uger.

Mål og øvrige rammer

Målet anses for opfyldt, når:

 

Deltageren har opnået viden om de eksplosive egenskaber og de vigtigste faretyper for stofferne i klasse 1, og kan redegøre for klassens særlige opbygning med underklasser og forenelighedsgrupper.

 

Deltageren har opnået viden om stofferne i klasse 1, og kan ved hjælp af sammenlæsningstabellen og på baggrund af oplysningerne i transportdokumentet og bogstaver på faresedler, foretage korrekt sammenlæsning på køretøjer.

 

Deltageren har opnået viden om de gældende begrænsninger i den transporterede mængde af eksplosive stoffer og genstande i klasse 1 og kan afgøre, hvilken køretøjstype en given mængde må transporteres med.

 

Deltageren har opnået viden med henblik på, at kunne kontrollere faresedler på emballager og afmærke et køretøj med orange skilte samt faresedler hørende til klasse 1, på baggrund af oplysningerne i transportdokumentet.

 

Deltageren har opnået viden om de krav, der er gældende for godkendelse af køretøjer til eksplosive stoffer og genstande, herunder kendskab til ADR-godkendelsesattester.

 

Deltageren i tilfælde af uheld/ulykke kan tage de nødvendige forholdsregler for at kunne beskytte sig selv og omgivelserne, således at skadesomfanget bliver mindst muligt.

Bedømmelse

Certifikat.

Merit

43454.

Praktikregler

 

ADR Grund- og Specialiseringskursus klasse 7

Niveau

 

Varighed

3,5 dag.

Mål og øvrige rammer

Målet anses for opfyldt, når:

 

Deltageren har opnået viden om den gældende lovgivning for vejtransport af farligt gods.

 

Deltageren kan definere stoffernes fareklasser og særlige egenskaber, herunder særligt de farlige egenskaber stofferne i de enkelte klasser har, samt hvilke forebyggende og sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der er hensigtsmæssige for de forskellige faretyper.

 

Deltageren har opnået viden om emballagekrav, samt krav til afmærkning og påskrifter på kolli.

 

Deltageren har opnået viden om krav til transportdokumenter.

 

Deltageren har fået viden om, hvilke krav der gælder ved Multimodal transport.

 

Deltageren har opnået viden om transport i begrænsede mængder.

 

Deltageren kan kontrollere om transportdokumenter, containerpakkeattest og sikkerhedskort indeholder tilstrækkelige og samstemmende oplysninger om det farlige gods, samt at de ikke indeholder åbenlyse fejl før en transport påbegyndes.

 

Deltageren kan kontrollere faresedler på emballager, ud fra oplysningerne i transportdokumentet. Deltageren skal desuden ud fra oplysningerne i transportdokumentet kunne afgøre, om et køretøj skal afmærkes med faresedler og orangefarvede skilte.

 

Deltageren kan sammenlæsse farligt gods korrekt i køretøjer og i containere.

 

Deltageren har fået kendskab til de specifikke krav til håndtering, stuvning og lastsikring af emballager og IBC´s.

 

Deltageren har fået information og ajourført sin viden om miljøbeskyttelse og kontrol i forbindelse med overførsel af farligt affald.

 

Deltageren er klar over grænsen mellem eget og andres pligter og ansvar, og i stand til at påpege evt. fejl og mangler.

 

Deltageren har fået relevant viden om privatretsligt ansvar i forbindelse med vejtransport af farligt gods.

 

Deltageren i tilfælde af uheld/ulykke kan tage de nødvendige forholdsregler for at kunne beskytte sig selv og omgivelserne, således at skadesomfanget bliver mindst muligt.

 

Deltageren har opnået en viden om, hvad der forstås ved radioaktive stoffer og genstande, som er omfattet af klasse 7, herunder forskellene på alpha-, beta- og gammastråling, samt de særlige risici ved ioniserende stråling.

 

Deltageren har opnået en viden om de gældende grænseværdier for summen af Transport Index (TI) pr. container eller pr. køretøj.

 

Deltageren har opnået en viden med henblik på, at kunne kontrollere faresedler på emballager, og afmærke et køretøj med orange skilte samt faresedler hørende til klasse 7, på baggrund af oplysninger i transportdokumentet.

 

Deltageren har opnået et kendskab til de krav, der er gældende for køretøjer, som transporterer radioaktive stoffer og genstande.

Bedømmelse

Certifikat.

Merit

43455

Praktikregler

 

ADR Grund- og Specialiseringskursus kl. 1+ 7+Tank

Niveau

 

Varighed

5,6 dag

Mål og øvrige rammer

Målet anses for opfyldt, når:

 

Deltageren har opnået viden om den gældende lovgivning for vejtransport af farligt gods.

 

Deltageren kan definere stoffernes fareklasser og særlige egenskaber, herunder særligt de farlige egenskaber stofferne i de enkelte klasser har, samt hvilke forebyggende og sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der er hensigtsmæssige for de forskellige faretyper.

 

Deltageren har opnået viden om emballagekrav, samt krav til afmærkning og påskrifter på kolli.

 

Deltageren har opnået viden om krav til transportdokumenter.

 

Deltageren har fået viden om, hvilke krav der gælder ved Multimodal transport.

 

Deltageren har opnået viden om transport i begrænsede mængder.

 

Deltageren kan kontrollere om transportdokumenter, containerpakkeattest og sikkerhedskort indeholder tilstrækkelige og samstemmende oplysninger om det farlige gods, samt at de ikke indeholder åbenlyse fejl før en transport påbegyndes.

 

Deltageren kan sammenlæsse farligt gods korrekt i køretøjer og i containere.

 

Deltageren har fået kendskab til de specifikke krav til håndtering, stuvning og lastsikring af emballager og IBC´s.

 

Deltageren kan kontrollere faresedler på emballager, ud fra oplysningerne i transportdokumentet. Deltageren skal desuden ud fra oplysningerne i transportdokumentet kunne afgøre om et køretøj skal afmærkes med faresedler og orangefarvede skilte.

 

Deltageren har fået information og ajourført sin viden om miljøbeskyttelse og kontrol i forbindelse med overførsel af farligt affald.

 

Deltageren er klar over grænsen mellem eget og andres pligter og ansvar, og i stand til at påpege evt. fejl og mangler.

 

Deltageren har fået relevant viden om privatretsligt ansvar i forbindelse med vejtransport af farligt gods.

 

Deltageren i tilfælde af uheld/ulykke kan tage de nødvendige forholdsregler for at kunne beskytte sig selv og omgivelserne, således at skadesomfanget bliver mindst muligt.

 

Deltageren har opnået viden om de eksplosive egenskaber og de vigtigste faretyper for stofferne i klasse 1, og kan redegøre for klassens særlige opbygning med underklasser og forenelighedsgrupper.

 

Deltageren har opnået viden om stofferne i klasse 1, og kan ved hjælp af sammenlæsningstabellen og på baggrund af oplysningerne i transportdokumentet og bogstaver på faresedler, foretage korrekt sammenlæsning på køretøjer.

 

Deltageren har opnået viden om de gældende begrænsninger i den transporterede mængde af eksplosive stoffer og genstande i klasse 1, og kan afgøre hvilken køretøjstype en given mængde må transporteres med.

 

Deltageren har opnået viden med henblik på, at kunne kontrollere faresedler på emballager og afmærke et køretøj med orange skilte samt faresedler hørende til klasse 1, på baggrund af oplysningerne i transportdokumentet.

 

Deltageren har opnået viden om de krav, der er gældende for godkendelse af køretøjer til eksplosive stoffer og genstande, herunder kendskab til ADR-godkendelsesattester.

 

Deltageren har opnået en viden om, hvad der forstås ved radioaktive stoffer og genstande, som er omfattet af klasse 7, herunder forskellene på alpha-, beta- og gammastråling, samt de særlige risici ved ioniserende stråling.

 

Deltageren har opnået en viden om de gældende grænseværdier for summen af Transport Index (TI) pr. container eller pr. køretøj.

 

Deltageren har opnået en viden med henblik på at kunne kontrollere faresedler på emballager, og afmærke et køretøj med orange skilte samt faresedler hørende til klasse 7, på baggrund af oplysninger i transportdokumentet.

 

Deltageren har opnået et kendskab til de krav, der er gældende for køretøjer, som transporterer radioaktive stoffer og genstande.

 

Deltageren har fået kendskab til de klasser, der må transporteres i tanke.

 

Deltageren har opnået viden om, hvorledes tankkøretøjer reagerer under kørsel på grund af ladningens bevægelser.

 

Deltageren har opnået en viden om afmærkning af tankkøretøjer, og på baggrund af oplysninger i transportdokumentet og sikkerhedskort, kan afmærke et tankkøretøj med faresedler og orange skilte med advarselsnumre.

 

Deltageren har opnået et kendskab til de relevante oplysninger i ADR-godkendelsesattester, herunder også kendskab til kontrol af godkendelsen på mærkeplader på tankcontainere.

 

Deltageren har opnået viden om særlige krav til tankkøretøjer.

 

Deltageren har fået kendskab til de forskellige lastnings- og aflæsningssystemer, der anvendes ved tanktransport.

 

Deltageren har fået kendskab til de specifikke krav til fastgørelse af tankcontainere.

Bedømmelse

Certifikat.

Merit

43456.

Praktikregler

 

ADR Grund- og Specialiseringskursus klasse 1 + 7

Niveau

 

Varighed

4 dage

Mål og øvrige rammer

Målet anses for opfyldt, når:

 

Deltageren har opnået viden om den gældende lovgivning for vejtransport af farligt gods.

 

Deltageren kan definere stoffernes fareklasser og særlige egenskaber, herunder særligt de farlige egenskaber stofferne i de enkelte klasser har, samt hvilke forebyggende og sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der er hensigtsmæssige for de forskellige faretyper.

 

Deltageren har opnået viden om emballagekrav, samt krav til afmærkning og påskrifter på kolli.

 

Deltageren har opnået viden om krav til transportdokumenter.

 

Deltageren har fået viden om, hvilke krav der gælder ved Multimodal transport.

 

Deltageren har opnået viden om transport i begrænsede mængder.

 

Deltageren kan kontrollere om transportdokumenter, containerpakkeattest og sikkerhedskort indeholder tilstrækkelige og samstemmende oplysninger om det farlige gods, samt at de ikke indeholder åbenlyse fejl før en transport påbegyndes.

 

Deltageren kan kontrollere faresedler på emballager, ud fra oplysningerne i transportdokumentet. Deltageren skal desuden ud fra oplysningerne i transportdokumentet kunne afgøre om et køretøj skal afmærkes med faresedler og orangefarvede skilte.

 

Deltageren kan sammenlæsse farligt gods korrekt i køretøjer og i containere.

 

Deltageren har fået kendskab til de specifikke krav til håndtering, stuvning og lastsikring af emballager og IBC´s.

 

Deltageren har fået information og ajourført sin viden om miljøbeskyttelse og kontrol i forbindelse med overførsel af farligt affald.

 

Deltageren er klar over grænsen mellem eget og andres pligter og ansvar, og i stand til at påpege evt. fejl og mangler.

 

Deltageren har fået relevant viden om privatretsligt ansvar i forbindelse med vejtransport af farligt gods.

 

Deltageren i tilfælde af uheld/ulykke kan tage de nødvendige forholdsregler for at kunne beskytte sig selv og omgivelserne, således at skadesomfanget bliver mindst muligt.

 

Deltageren har opnået viden om de eksplosive egenskaber og de vigtigste faretyper for stofferne i klasse 1, og kan redegøre for klassens særlige opbygning med underklasser og forenelighedsgrupper.

 

Deltageren har opnået viden om stofferne i klasse 1, og kan ved hjælp af sammenlæsningstabellen og på baggrund af oplysningerne i transportdokumentet og bogstaver på faresedler, foretage korrekt sammenlæsning på køretøjer.

 

Deltageren har opnået viden om de gældende begrænsninger i den transporterede mængde af eksplosive stoffer og genstande i klasse 1, og kan afgøre hvilken køretøjstype en given mængde må transporteres med.

 

Deltageren har opnået viden med henblik på at kunne kontrollere faresedler på emballager, og afmærke et køretøj med orange skilte samt faresedler hørende til klasse 1, på baggrund af oplysningerne i transportdokumentet.

 

Deltageren har opnået viden om de krav, der er gældende for godkendelse af køretøjer til eksplosive stoffer og genstande, herunder kendskab til ADR-godkendelsesattester.

 

Deltageren har opnået en viden om, hvad der forstås ved radioaktive stoffer og genstande, som er omfattet af klasse 7, herunder forskellene på alpha-, beta- og gammastråling, samt de særlige risici ved ioniserende stråling.

 

Deltageren har opnået en viden om de gældende grænseværdier for summen af Transport Index (TI) pr. container eller pr. køretøj.

 

Deltageren har opnået en viden med henblik på, at kunne kontrollere faresedler på emballager og afmærke et køretøj med orange skilte samt faresedler hørende til klasse 7, på baggrund af oplysninger i transportdokumentet.

 

Deltageren har opnået et kendskab til de krav, der er gældende for køretøjer, som transporterer radioaktive stoffer og genstande.

Bedømmelse

Certifikat.

Merit

43457.

Praktikregler

 

ADR Grund- og Specialiseringskursus kl. 1 + Tank

Niveau

 

Varighed

5 dage

Mål og øvrige rammer

Målet anses for opfyldt, når:

 

Deltageren har opnået viden om den gældende lovgivning for vejtransport af farligt gods.

 

Deltageren kan definere stoffernes fareklasser og særlige egenskaber, herunder særligt de farlige egenskaber stofferne i de enkelte klasser har, samt hvilke forebyggende og sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der er hensigtsmæssige for de forskellige faretyper.

 

Deltageren har opnået viden om emballagekrav, samt krav til afmærkning og påskrifter på kolli.

 

Deltageren har opnået viden om krav til transportdokumenter.

 

Deltageren har fået viden om, hvilke krav der gælder ved Multimodal transport.

 

Deltageren har opnået viden om transport i begrænsede mængder.

 

Deltageren kan kontrollere om transportdokumenter, containerpakkeattest og sikkerhedskort indeholder tilstrækkelige og samstemmende oplysninger om det farlige gods, samt at de ikke indeholder åbenlyse fejl før en transport påbegyndes.

 

Deltageren kan kontrollere faresedler på emballager, ud fra oplysningerne i transportdokumentet. Deltageren skal desuden ud fra oplysningerne i transportdokumentet kunne afgøre om et køretøj skal afmærkes med faresedler og orangefarvede skilte

 

Deltageren kan sammenlæsse farligt gods korrekt i køretøjer og i containere.

 

Deltageren har fået kendskab til de specifikke krav til håndtering, stuvning og lastsikring af emballager og IBC´s.

 

Deltageren har fået information og ajourført sin viden om miljøbeskyttelse og kontrol i forbindelse med overførsel af farligt affald.

 

Deltageren er klar over grænsen mellem eget og andres pligter og ansvar og i stand til, at påpege evt. fejl og mangler.

 

Deltageren har fået relevant viden om privatretsligt ansvar i forbindelse med vejtransport af farligt gods.

 

Deltageren i tilfælde af uheld/ulykke kan tage de nødvendige forholdsregler for at kunne beskytte sig selv og omgivelserne, således at skadesomfanget bliver mindst muligt.

 

Deltageren har opnået viden om de eksplosive egenskaber og de vigtigste faretyper for stofferne i klasse 1, og kan redegøre for klassens særlige opbygning med underklasser og forenelighedsgrupper.

 

Deltageren har opnået viden om stofferne i klasse 1, og kan ved hjælp af sammenlæsningstabellen og på baggrund af oplysningerne i transportdokumentet og bogstaver på faresedler, foretage korrekt sammenlæsning på køretøjer.

 

Deltageren har opnået viden om de gældende begrænsninger i den transporterede mængde af eksplosive stoffer og genstande i klasse 1, og kan afgøre hvilken køretøjstype en given mængde må transporteres med.

 

Deltageren har opnået viden med henblik på, at kunne kontrollere faresedler på emballager og afmærke et køretøj med orange skilte, samt faresedler hørende til klasse 1, på baggrund af oplysningerne i transportdokumentet.

 

Deltageren har opnået viden om de krav, der er gældende for godkendelse af køretøjer til eksplosive stoffer og genstande, herunder kendskab til ADR-godkendelsesattester.

 

Deltageren har fået kendskab til de klasser, der må transporteres i tanke.

 

Deltageren har opnået viden om, hvorledes tankkøretøjer reagerer under kørsel på grund af ladningens bevægelser.

 

Deltageren har opnået en viden om afmærkning af tankkøretøjer, og på baggrund af oplysninger i transportdokumentet og sikkerhedskort, kan afmærke et tankkøretøj med faresedler og orange skilte med advarselsnumre.

 

Deltageren har opnået et kendskab til de relevante oplysninger i ADR-godkendelsesattester, herunder også kendskab til kontrol af godkendelsen på mærkeplader på tankcontainere.

 

Deltageren har opnået viden om særlige krav til tankkøretøjer.