Senere ændringer til afgørelsen
Resume
Moderen (M) havde ulovligt bortført barnet (B) til Danmark fra Australien, hvor faderen (F) havde haft del i forældremyndigheden. F havde anmodet om tilbagegivelse af barnet, og den sag var endnu ikke afsluttet. Civilretsdirektoratet stadfæstede statsamtets afslag på at pålægge F at betale børnebidrag.
Den fulde tekst

Børnebidrag. Lovlig pleje

 

Afslag på at pålægge en far at betale bidrag til et barn, som moderen ulovligt havde taget med til Danmark fra udlandet, hvor faderen havde haft del i forældremyndigheden.

Børneloven, §18, stk. 2.

Civilretsdirektoratets afgørelse af 22. maj 1998, j.nr. 1998-460-5321:

Moderen (M) havde ulovligt bortført barnet (B) til Danmark fra Australien, hvor faderen (F) havde haft del i forældremyndigheden. F havde anmodet om tilbagegivelse af barnet, og den sag var efter flere år endnu ikke afsluttet. M ansøgte statsamtet om fastsættelse af bidrag til B, hvilket statsamtet afslog. M påklagede afgørelsen til Civilretsdirektoratet, der stadfæstede afgørelsen med følgende begrundelse:

"De har anmodet om, at der fastsættes bidrag. De har navnlig anført, at De efter børnelovens § 18, stk. 2, skulle have ret til bidrag, da Deres retlige status i forhold til B er, hvad der efter dansk ret svarer til forældremyndighed. 

Vi har gennemgået sagen, og vi ændrer ikke statsamtets afgørelse.

... vi har lagt afgørende vægt på, at der i Australien den 18. maj 1994 er afsagt dom om, at Deres tilbageholdelse af B her i landet er ulovlig. Vi finder på denne baggrund ikke, at børnelovens § 18, stk. 2 - uanset hvordan Deres retlige status opfattes - kan begrunde, at der skal fastsættes børnebidrag på nuværende tidspunkt.

Vi finder således i lighed med statsamtet, at en eventuel afgørelse om børnebidrag bør afvente, at der træffes endelig afgørelse om, hvorvidt B skal tilbagegives.

Vi kan tilføje, at det er vores opfattelse, at hvis retten finder, at tilbagegivelse skal nægtes, idet en af betingelser i børnebortførelseslovens § 11, er opfyldt, bør der - efter ansøgning - først udfærdiges bidragsresolution med virkning fra det tidspunkt, hvor der foreligger en endelig afgørelse om, at anmodningen om tilbagegivelse ikke skal imødekommes, og B således har lovligt ophold her...".