Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om uddannelsen til dyrepasser

 

 

I medfør af § 4, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 183 af 22. marts 2004, fastsættes:

Kapitel 1

Uddannelsen

§ 1. Uddannelsens formål er, at eleven gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår kompetence som dyrepasser med et af følgende specialer:

1) Dyrepasser, dyr i zoologiske anlæg.

2) Dyrepasser, forsøgsdyr.

3) Dyrepasser, heste.

Stk. 2. Uddannelsen kan afsluttes med trin 1 som dyrepasserassistent. Uddannelsen kan genoptages efter trin 1 med et af de i stk. 1 nævnte specialer (trin 2).

Stk. 3. Speciale eller trin vælges ved indgåelse af uddannelsesaftale.

Uddannelsens mål

§ 2. Målet er, at den uddannede selvstændigt kan udføre alle normalt forekommende arbejdsopgaver inden for beskæftigelsesområdet på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde og i overensstemmelse med gældende forskrifter. Den uddannede skal i forhold til de enkelte trins varighed kunne løse arbejdsopgaver af teknisk faglig karakter inden for pasning af dyr i relation til det valgte speciale og skal erhverve følgende, generelle fagligt erhvervsrettede kompetencer:

1) Kunne anvende de korrekte materialer, arbejdsmetoder, værktøj og udstyr i forhold til en given opgave.

2) Kunne overskue og udføre arbejdet under hensyntagen til miljø, arbejdspladssikkerhed, tid, økonomi og kvalitet.

Stk. 2. Den uddannede dyrepasserassistent skal kunne udføre normalt forekommende arbejdsopgaver i dyrehandler, dambrug, mindre dyreparker eller besøgslandbrug og lignende.

Stk. 3. Afhængig af det valgte speciale skal den uddannede dyrepasser kunne udføre alle normalt forekommende arbejdsopgaver med pasning af dyr i zoologiske anlæg, dyreparker, akvarier og lignende, forsøgsdyr, heste i hestestutterier og rideskoler.

Stk. 4. Den uddannede udviser ansvarlighed og selvstændighed i forhold til sin arbejdssituation og de sociale relationer i virksomheden, samt bevidst om og udviser kvalitet i sit arbejde.

Stk. 5. Den uddannede skal i forhold til de enkelte trins varighed erhverve følgende almene og personlige kompetencer:

1) Kunne arbejde i team samt bidrage til udvikling af arbejdet.

2) Kunne vise kreativitet samt lyst og evne til at lære nyt og tage ansvar.

3) Være fleksibel og kunne samarbejde med kolleger, kunder og andre interessenter, uanset baggrund.

4) Kunne formulere sig mundtligt samt vurdere og forstå idéer og synspunkter.

5) Kunne analysere og løse faglige problemer alene eller som del af et team.

6) Have indsigt i egne lærings- og motivationsmæssige styrker og svagheder som grundlag for livslang læring.

§ 3. Uddannelsen er henført til fællesindgangen Fra jord til bord. Uddannelsen indgår i Uddannelsesfamilie 2.

Stk. 2. Det faglige udvalg for uddannelsen er Det Faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug.

Kapitel 2

Uddannelsesforløbet

Varighed og struktur m.v.

§ 4. Uddannelsen til dyrepasser varer 3 år og 8 måneder. Uddannelsen er trindelt jf. § 1, stk. 2.

Stk. 2. Uddannelsen indledes i praktikvirksomheden eller med grundforløb på skole. Uddannelsen omfatter et obligatorisk grundforløb på 20 uger og et hovedforløb, der består af praktikuddannelse og skoleundervisning.

Stk. 3. Den obligatoriske skoleundervisning i hovedforløbet er opbygget med en samlet varighed på 32 uger, der omfatter grundfag, områdefag, bundne og valgfri specialefag samt valgfag.

Stk. 4. Trin 1 som dyrepasserassistent varer 2 år inkl. grundforløb, heraf 16 ugers skoleundervisning i hovedforløbet.

Stk. 5. For elever der har afsluttet trin 1 varer uddannelsen til dyrepasser 1 år og 8 måneder, heraf 16 ugers skoleundervisning.

Stk. 6. Efter reglerne i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (hovedbekendtgørelsen) har eleven mulighed for valgfri undervisning (påbygning).

Stk. 7. Varigheden og strukturen kan fraviges efter regler i §§ 6-8.

§ 5. Det er en betingelse for at begynde på skoleundervisningen i hovedforløbet, at eleven har bevis for gennemførelse af grundforløbet i indgangen Fra jord til bord, Uddannelsesfamilie 2 med uddannelsesrettede områdefag efter § 9, jf. dog §§ 6-8.

Stk.2. Det er tillige en betingelse for at påbegynde undervisningen i hovedforløbet, at eleven har gyldigt kørekort til minimum traktor.

Særlige forløb og godskrivning

§ 6. For personer med relevante forudsætninger på baggrund af tidligere beskæftigelse eller uddannelse kan skolen efter samråd med det faglige udvalg tilrettelægge et særligt uddannelsesforløb, bestående af perioder med henholdsvis skoleundervisning og praktikuddannelse med en samlet varighed på højst 2 år og for trin 1 højst 1 år. Varigheden af skoleundervisningen inklusiv eventuelt suppleringskursus må ikke overstige antallet af skoleuger efter § 4. Skoleundervisningen omfatter grundfag, områdefag, specialefag og valgfag.

§ 7. Skolen kan efter samråd med det faglige udvalg oprette et supplerende kursus efter hovedbekendtgørelsen. Kurset kan være omfattet af uddannelsesaftale. Kurset kan omfatte et forløb på indtil 2 uger, der har til formål, at der kan ske en vurdering af elevens kompetencer med henblik på afgørelse om eventuel godskrivning.

§ 8. Eleven kan få godskrevet (få merit for) dele af uddannelsen efter hovedbekendtgørelsen og efter anvisningerne i vejledningen til bekendtgørelsen.

Kapitel 3

Skoleundervisningen og praktikuddannelsen m.v.

Skoleundervisningen

§ 9. Grundforløbet omfatter følgende områdefag, der er særlige for hovedforløbet, på det anførte niveau:

1) Dyr.
Niveau: Begynder.
Målet er, at eleven kan udføre de almindeligste arbejdsopgaver inden for forskellige dyregrupper arbejdsmiljømæssigt korrekt på baggrund af et kendskab til forskellige dyregrupper. Eleven kan malke.

2) Planter og teknik.
Niveau: Begynder.
Målet er, at eleven kan deltage i etablering og dyrkning af de almindeligste kulturafgrøder.

3) Økonomi.
Niveau: Begynder.
Målet er, at eleven har kendskab til enkle økonomiske begreber i relation til personlig økonomi, produktionsøkonomi, driftsregnskab og markedsforhold.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte fag varer i alt 5 uger.

 

§ 10. Undervisningen i hovedforløbet for trin 1: dyrepasserassistent omfatter følgende grundfag:

1) Informationsteknologi, niveau F, 1 uge.

2) Naturfag, niveau F, 2 uger.

Stk. 2. Det i stk. 1 nr. 1, nævnte grundfag påbegyndes i grundforløbet med 1 uge.

Stk. 3. De i stk. 1 nævnte fag varer i alt 3 uger.

 

§ 11. Undervisningen i den afsluttende del af dyrepasseruddannelsen omfatter følgende grundfag:

1) Engelsk, niveau F, 2 uger.

2) Erhvervsøkonomi, niveau F, 1 uge.

3) Iværksætteri og innovation niveau F, 1 uge.

4) Produktudvikling, produktion og service, modul 1: produktion og service, 1 uge.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte fag varer i alt 5 uger.

§ 12. Undervisningen i hovedforløbet for trin 1: dyrepasserassistent omfatter følgende områdefag med nedennævnte niveau, slutmål og vejledende uddannelsestid:

1) Dyrehold.
Niveau: Rutine.
Målet er, at eleven efter instruktion kan håndtere, fodre og passe udvalgte dyrebesætninger og foretage daglig betjening og vedligeholdelse af tekniske installationer og redskaber. Eleven har kendskab til fodermidler og forskellige staldsystemer samt grundlæggende genetik, avl og dyreadfærd.

2) Dyrekroppen.
Niveau: Rutine.
Målet er, at eleven har kendskab til udvalgte vertebraters anatomi og fysiologi, herunder kendskab til optagelse af næringsstoffer, organers og bevægeapparatets opbygning og funktion.

3) Smittebeskyttelse.
Niveau: Rutine.
Målet er, at eleven kan foretage rengøring og desinfektion af stalde og anlæg på baggrund af kendskab til grundlæggende mikrobiologi, hygiejne samt smitteforebyggelse. Eleven kan efter instruktion anvende og indgive medicin på baggrund af kendskab til de almindeligste sygdomstegn hos vertebrater.

4) Dyrevelfærd og adfærdsberigelse.
Niveau: Rutine.
Målet er, at eleven kan deltage i indretning af dyreanlæg og stalde under hensyntagen til adfærdsberigelse og på baggrund af kendskab til dyreværnslovgivningen og etik i dyreholdet, dyrenes adfærdsmæssige og fysiologiske behov, samt observationsteknikker og adfærdsberigelsesmetoder.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte fag varer i alt 8 uger.

§ 13. Undervisningen for den afsluttende del af dyrepasseruddannelsen omfatter følgende områdefag med nedennævnte mål og vejledende uddannelsestid:

1) Økologiske virksomhedsprincipper.
Niveau: Rutine.
Målet er, at eleven har kendskab til økologiske sammenhænge og bæredygtige principper, herunder kendskab til idégrundlag og målsætning for økologiske virksomheder.

Stk. 2. Det i stk.1 nævnte fag varer 1 uge.

§ 14. Undervisningen i den afsluttende del af dyrepasseruddannelsen med specialet dyr i zoologiske anlæg omfatter følgende bundne specialefag med nedennævnte mål og vejledende uddannelsestid:

1) Hold af dyr i zoologiske anlæg.
Niveau: Avanceret.
Målet er, at eleven kan udføre daglig fodring, pasning og pleje af dyr i zoologiske anlæg og/eller fisk i akvarier. Målet er endvidere, at eleven har kendskab til sundhed og sygdom hos dyr i zoologiske anlæg og/eller fisk i akvarier samt kendskab til dyrs adfærd i fangenskab og i naturen.

2) Zoo-teknik
Niveau: Avanceret.
Målet er, at eleven kan deltage i publikumsservice og den daglige formidling omkring dyrene og kendskab til zoologiske anlægs formål og opgaver, design og drift af zoologiske anlæg samt indretning af dyreanlæg.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte fag varer i alt 8 uger.

§ 15. Undervisningen i den afsluttende del af dyrepasseruddannelsen med specialet forsøgsdyr omfatter følgende bundne specialefag med nedennævnte mål og vejledende uddannelsestid:

1) Hold af forsøgsdyr.
Niveau: Avanceret.
Målet er, at eleven kan udføre daglig pasning og pleje af forsøgsdyr på baggrund af kendskab til forsøgsdyrs sundhed og sygdomme, forholdsregler ved omgangen med dyr i forsøg, avlsmetoder og brugen af bioteknologi ved avlen af dyr i forsøg, forsøgsdyrs adfærd samt miljøberigelse af forsøgsdyr.

2) Dyreforsøgsteknik.
Niveau: Avanceret.
Målet er, at eleven kan deltage i udførelsen af dyreforsøg og den daglige drift af stalden, herunder foretage observationer, identifikation og registrering af dyrene i forsøgsdyrstalden. Målet er endvidere, at eleven har kendskab til lovgivning og internationale retningslinier for dyreforsøg samt relevante laboratorie-, injektions- og operationsteknikker.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte fag varer i alt 8 uger.

§ 16. Undervisningen i den afsluttende del af dyrepasseruddannelsen med specialet heste omfatter følgende bundne specialefag med nedennævnte mål og vejledende uddannelsestid:

1) Hold af hest.
Niveau: Avanceret.
Målet er, at eleven kan foretage daglig fodring, pasning og håndtering af heste, bl.a. på baggrund af kendskab til hestens adfærd, sundhed og almindelige forekommende sygdomme.

2) Hestestaldsteknik
Niveau: Avanceret.
Målet er, at eleven har kendskab til praktisk hestehold og kan udføre daglig pasning og træning af hest, vedligeholde udstyr til heste samt deltage i indretning af stalde og folde til heste.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte fag varer i alt 8 uger.

§ 17. Undervisningen i hovedforløbet til uddannelsens trin 1 omfatter 3 ugers undervisning i valgfri specialefag. De valgfri specialefag fremgår af vejledningen til bekendtgørelsen.

Stk. 2. Ved indgåelse af uddannelsesaftale vælger eleven og virksomheden valgfri specialefag efter anvisningerne i vejledningen til bekendtgørelsen, jf. hovedbekendtgørelsen.

Stk. 3. Skolen fastsætter en frist for valg og omvalg af valgfri specialefag, jf. hovedbekendtgørelsen.

§ 18. Undervisningen i hovedforløbet omfatter desuden valgfag. Undervisningen følger reglerne for valgfag, jf. hovedbekendtgørelsen.

Stk. 2. Valgfag varer i alt 4 uger fordelt med 2 uger for trin 1 og 2 uger for den afsluttende del af undervisningen.

Praktikuddannelsen

§ 19. Målet for praktikuddannelsen er, at eleven opnår kendskab til fagets arbejdsmiljø og til alle funktioner i en virksomhed inden for uddannelsens område. Målet er endvidere, at eleven opnår en rutine og hurtighed, der svarer til branchens krav. Desuden er målet, at eleven selvstændigt kan tilrettelægge og vurdere et arbejdes omfang, således at praktikuddannelsen sammen med skoleundervisningen fører til, at eleven kan nå uddannelsens mål i forhold til det valgte speciale og de valgte specialefag.

Stk. 2. Praktikuddannelsen omfatter følgende arbejdsområder og funktioner i praktikuddannelsen:

1) Trin 1: Dyrepasserassistent.
I praktiktiden skal eleven primært være beskæftiget med normalt forekommende arbejdsopgaver med håndtering, pasning og fodring af en udvalgt dyregruppe samt betjening og vedligeholdelse af teknisk udstyr, som anvendes ved hold af dyr.

2) Dyrepasser med specialet dyr i zoologiske anlæg.
I den sidste del af uddannelsen skal eleven i praktiktiden primært være beskæftiget med arbejdsopgaver, der relaterer sig til de bundne specialefag, indbefattet normalt forekommende arbejdsopgaver med håndtering, pasning og fodring af dyr i zoologiske anlæg samt betjening og vedligeholdelse af almindeligt forekommende teknisk udstyr i zoologiske anlæg.

3) Dyrepasser med specialet forsøgsdyr.
I den sidste del af uddannelsen skal eleven i praktiktiden primært være beskæftiget med arbejdsopgaver, der relaterer sig til de bundne specialefag, indbefattet normalt forekommende arbejdsopgaver med håndtering, pasning og fodring af forsøgsdyr samt betjening og vedligeholdelse af almindeligt forekommende teknisk udstyr i stalde med forsøgsdyr.

4) Dyrepasser med specialet heste.
I den sidste del af uddannelsen skal eleven i praktiktiden primært være beskæftiget med arbejdsopgaver, der relaterer sig til de bundne specialefag, indbefattet normalt forekommende arbejdsopgaver med håndtering, pasning og fodring af heste samt betjening og vedligeholdelse af almindeligt forekommende teknisk udstyr i hestestalden.

§ 20. For at give eleven en alsidig uddannelse skal praktiktiden normalt deles mellem to eller flere praktikvirksomheder. Såfremt der ikke på forhånd er indgået en kombinationsaftale, skal den praktikvirksomhed, der har indgået uddannelsesaftalen med eleven, bistå denne med at fremskaffe en ny praktikplads, eller med at få den komplementære praktikuddannelse på en anden virksomhed. Uddannelsesforholdet efter den indgåede aftale fortsætter indtil en eventuel ny aftale er indgået eller til det aftalte ophørstidpunkt.

Stk. 2. Det faglige udvalg vejleder skolerne om aftaler om overgang til en anden virksomhed efter stk. 1.

Uddannelsesbog mv.

§ 21. De skolevejledninger, som skolen skal udstede efter de enkelte skoleophold, og de praktikerklæringer, som virksomheden skal udstede efter de enkelte praktikophold, skal indgå i elevens uddannelsesbog, jf. hovedbekendtgørelsen.

Kapitel 4

Bedømmelse og uddannelsesbeviser mv.

§ 22. Bekendtgørelsen om karakterskala anvendes. 13-skalaen anvendes, medmindre andet fremgår af reglerne for det pågældende fag.

Skolens bedømmelse

§ 23. Bedømmelse af grundfag følger reglerne herom, jf. grundfagsbekendtgørelsen.

Stk. 2. Bedømmelse af valgfag følger reglerne for det pågældende fag, jf. hovedbekendtgørelsen.

Stk. 3. Ved afslutning af et områdefag eller specialefag gives en standpunktskarakter.

Prøver

§ 24. For elever, der gennemfører uddannelsen til dyrepasserassistent, afholder skolen mod slutningen af skoleundervisningen en eksamen. Eleven udarbejder et praktisk orienteret projekt, der indgår i denne eksamen.

Stk. 2. Projektets formål er at vise elevens tilegnelse af de erhvervsfaglige og personlige kvalifikationer i uddannelsen. Projektet tager især udgangspunkt i specialefag og områdefag. De øvrige obligatoriske fag inddrages i passende omfang.

Stk. 3. Skolen beslutter, hvornår projektet afholdes. Skolen tilrettelægger forløbet af projektet i samråd med det lokale uddannelsesudvalg. Projektet varer højst ½ uge med normal arbejdstid.

Stk. 4. Eksamen omfatter en mundtlig eksamination. Eksaminationen varer højst 20 minutter pr. elev. Der medvirker en censor. Censor udpeges af skolen og skal have relevant erhvervserfaring.

Stk. 5. Elevens præstation bedømmes med én karakter, der er udtryk for en samlet vurdering af projektet og den mundtlige præstation.

Stk. 6. I øvrigt finder reglerne i bekendtgørelse om eksamensordning ved erhvervsskoler m.v. (Eksamensbekendtgørelsen) anvendelse.

Stk. 7. Skolen skal orientere det faglige udvalg om resultatet af de gennemførte prøver.

§ 25. For elever, der gennemfører uddannelsen til dyrepasser med speciale, afholder skolen mod slutningen af skoleundervisningen en eksamen. Eleven udarbejder et praktisk orienteret projekt, der indgår i denne eksamen.

Stk. 2. Projektets formål er at vise elevens tilegnelse af de erhvervsfaglige og personlige kvalifikationer i uddannelsen. Projektet tager især udgangspunkt i de bundne specialefag. De øvrige obligatoriske fag inddrages i passende omfang.

Stk. 3. Skolen beslutter, hvornår projektet afholdes. Skolen tilrettelægger forløbet af projektet i samråd med det lokale uddannelsesudvalg. Projektet varer højst 1 uge med normal arbejdstid.

Stk. 4. Eksamen omfatter en mundtlig eksamination. Eksaminationen varer højst 20 minutter pr. elev. Der medvirker en censor. Censor udpeges af skolen og skal have relevant erhvervserfaring.

Stk. 5. Elevens præstation bedømmes med én karakter, der er udtryk for en samlet vurdering af projektet og den mundtlige præstation.

Stk. 6. I øvrigt finder reglerne i eksamensbekendtgørelsen anvendelse.

Stk. 7. Skolen skal orientere det faglige udvalg om resultatet af de gennemførte prøver.

Skolebevis og afsluttende praktikerklæring

§ 26. Skolebevis udstedes i henhold til hovedbekendtgørelsen og eksamensbekendtgørelsen, når skoleundervisningen er gennemført, jf. stk. 2.

Stk. 2. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået mindst karakteren 6 som gennemsnit af alle grund-, område- og specialefag i hovedforløbet. Eleven skal have opnået mindst karakteren 6 i bundne specialefag samt i områdefaget ’smittebeskyttelse’. Eventuelle fag, hvor der ikke gives karakter, skal være gennemført efter reglerne for faget.

Stk. 3. For elever der afslutter uddannelsen efter § 24, skal prøven i denne bestemmelse være bestået med mindst karakteren 6.

Stk. 4. For elever der afslutter uddannelsen efter § 25, skal prøven i denne bestemmelse være bestået med mindst karakteren 6.

§ 27. Praktikvirksomheden udsteder afsluttende praktikerklæring, når praktiktiden i virksomheden er afsluttet, jf. hovedbekendtgørelsen.

Uddannelsesbevis

§ 28. Ved uddannelsens afslutning, herunder afslutning med trin 1, udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen.

Stk. 2. Uddannelsesbeviset udstedes i henhold til hovedbekendtgørelsen og eksamensbekendtgørelsen, når skolebevis er udstedt, og afsluttende praktikerklæring er udstedt.

Stk. 3. Uddannelsesbeviset påføres gennemsnitskarakteren for alle grund-, område- og specialefag i hovedforløbet samt resultatet af den afsluttende eksamen.

Kapitel 5

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 29. Bekendtgørelsen træder i kraft den 16. juli 2005.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1203 af 15. december 2000 om uddannelsen til dyrepasser, idet igangværende uddannelsesforhold dog gennemføres efter de hidtidige regler, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Skolen fastsætter efter samråd med det lokale uddannelsesudvalg eventuelle overgangsordninger for elever, der er begyndt på uddannelsen efter de tidligere regler.

Undervisningsministeriet, den 1. juli 2005

P.M.V.
Uffe Toudal Pedersen
Styrelseschef

/Finn Møller Larsen