Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område

(Afskæring af statstilskud og opkrævning af betaling for visse udenlandske studerende)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1256 af 2. december 2004, foretages følgende ændring:

1. I § 14 indsættes efter stk. 4 som nye stykker:

»Stk. 5. Udenlandske studerende på videregående uddannelser kan kun indgå i beregningen efter stk. 2 og 4, hvis de

1) er meddelt tidsubegrænset opholdstilladelse eller tidsbegrænset opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold i Danmark,

2) er udvekslet med danske studerende efter aftale mellem institutionen og en institution i udlandet eller

3) efter EU-retten, herunder EØS-aftalen, eller internationale aftaler, som Danmark har indgået, har krav på ligestilling med danske statsborgere.

Stk. 6. Institutionens udbud af videregående uddannelse til andre udenlandske studerende end dem, der er nævnt i stk. 5, sker som indtægtsdækket virksomhed.«

Stk. 5-7 bliver herefter stk. 7-9.

§ 2

I lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 954 af 28. november 2003, som ændret ved § 7 i lov nr. 1156 af 19. december 2003, § 3 i lov nr. 98 af 18. februar 2004 og § 2 i lov nr. 361 af 19. maj 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 15, stk. 1, ændres »stk. 2-6« til: »stk. 2-8«.

2. I § 15 indsættes efter stk. 4 som nye stykker:

»Stk. 5. Udenlandske deltagere i videregående uddannelser kan kun indgå i beregningen efter stk. 2 og 3 og § 19, stk. 4, hvis de

1) er meddelt tidsubegrænset opholdstilladelse eller tidsbegrænset opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold i Danmark,

2) er udvekslet med danske deltagere efter aftale mellem institutionen og en institution i udlandet eller

3) efter EU-retten, herunder EØS-aftalen, eller internationale aftaler, som Danmark har indgået, har krav på ligestilling med danske statsborgere.

Stk. 6. Institutionens udbud af videregående uddannelse til andre udenlandske deltagere end dem, der er nævnt i stk. 5, sker som indtægtsdækket virksomhed.«

Stk. 5 og 6 bliver herefter stk. 7 og 8.

§ 3

I lov nr. 481 af 31. maj 2000 om mellemlange videregående uddannelser, som ændret ved § 9 i lov nr. 1080 af 17. december 2002, § 7 i lov nr. 1083 af 17. december 2002 og § 11 i lov nr. 299 af 30. april 2003, foretages følgende ændring:

1. I § 10 indsættes som stk. 3 og 4 :

»Stk. 3. Udenlandske studerende på videregående uddannelser kan kun indgå i beregningen efter stk. 1 og 2, hvis de

1) er meddelt tidsubegrænset opholdstilladelse eller tidsbegrænset opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold i Danmark,

2) er udvekslet med danske studerende efter aftale mellem institutionen og en institution i udlandet eller

3) efter EU-retten, herunder EØS-aftalen, eller internationale aftaler, som Danmark har indgået, har krav på ligestilling med danske statsborgere.

Stk. 4. Institutionens udbud af videregående uddannelse til andre udenlandske studerende end dem, der er nævnt i stk. 3, sker som indtægtsdækket virksomhed.«

§ 4

I lov nr. 1115 af 29. december 1997 om korte videregående uddannelser (erhvervsakademiuddannelser), som ændret ved § 8 i lov nr. 1080 af 17. december 2002, § 6 i lov nr. 1083 af 17. december 2002 og § 10 i lov nr. 299 af 30. april 2003, foretages følgende ændringer:

1. I § 9 indsættes efter stk. 5 som nye stykker:

»Stk. 6. Udenlandske studerende på videregående uddannelser kan kun indgå i beregningen efter stk. 1 og § 9 a, hvis de

1) er meddelt tidsubegrænset opholdstilladelse eller tidsbegrænset opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold i Danmark,

2) er udvekslet med danske studerende efter aftale mellem institutionen og en institution i udlandet eller

3) efter EU-retten, herunder EØS-aftalen, eller internationale aftaler, som Danmark har indgået, har krav på ligestilling med danske statsborgere.

Stk. 7. Institutionens udbud af videregående uddannelse til andre udenlandske studerende end dem, der er nævnt i stk. 6, sker som indtægtsdækket virksomhed.«

Stk. 6 og 7 bliver herefter stk. 8 og 9.

2. § 9, stk. 7, der bliver stk. 9, affattes således:

»Stk. 9. Når en institution har henlagt undervisning til en anden institution eller virksomhed og i andre særlige tilfælde, kan ministeren godkende, at udgifterne uanset bestemmelsen i stk. 1 helt eller delvis afholdes af andre offentlige eller private midler, herunder ved deltagerbetaling. Ministeren kan fastsætte nærmere regler herom.«

§ 5

I lov om Danmarks Journalisthøjskole, jf. lovbekendtgørelse nr. 231 af 30. marts 2001, som ændret ved § 5 i lov nr. 1156 af 19. december 2003, foretages følgende ændring:

1. I § 9 indsættes efter stk. 3 som nye stykker:

»Stk. 4. Udenlandske studerende på videregående uddannelser kan kun indgå i beregningen efter stk. 3, 2. pkt., hvis de

1) er meddelt tidsubegrænset opholdstilladelse eller tidsbegrænset opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold i Danmark,

2) er udvekslet med danske studerende efter aftale mellem institutionen og en institution i udlandet eller

3) efter EU-retten, herunder EØS-aftalen, eller internationale aftaler, som Danmark har indgået, har krav på ligestilling med danske statsborgere.

Stk. 5. Institutionens udbud af videregående uddannelse til andre udenlandske studerende end dem, der er nævnt i stk. 4, sker som indtægtsdækket virksomhed.«

Stk. 4-7 bliver herefter stk. 6-9.

§ 6

I lov om landbrugsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 871 af 23. oktober 2002, som ændret ved § 7 i lov nr. 1080 af 17. december 2002, lov nr. 1082 af 17. december 2002, § 5 i lov nr. 1083 af 17. december 2002, § 2 i lov nr. 297 af 30. april 2003 og § 9 i lov nr. 299 af 30. april 2003, foretages følgende ændringer:

1. I § 16 indsættes efter stk. 1 som nye stykker:

»Stk. 2. Udenlandske elever på landbrugets overbygningsuddannelser kan kun indgå i beregningen efter stk. 1 og § 16 a, hvis de

1) er meddelt tidsubegrænset opholdstilladelse eller tidsbegrænset opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold i Danmark,

2) er udvekslet med danske elever efter aftale mellem institutionen og en institution i udlandet eller

3) efter EU-retten, herunder EØS-aftalen, eller internationale aftaler, som Danmark har indgået, har krav på ligestilling med danske statsborgere.

Stk. 3. Institutionens udbud af overbygningsuddannelser, jf. § 1, stk. 3, til andre udenlandske elever end dem, der er nævnt i stk. 2, sker som indtægtsdækket virksomhed.«

Stk. 2-5 bliver herefter stk. 4-7.

2. I § 16, stk. 4, der bliver stk. 6, ændres »stk. 3« til: »stk. 5«.

3. I § 22, stk. 1, ændres »§ 16, stk. 5« til: »§ 16, stk. 7«.

§ 7

I lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 956 af 28. november 2003, foretages følgende ændring:

1. I § 4 indsættes efter stk. 1 som nye stykker:

»Stk. 2. Udenlandske studerende på videregående uddannelser kan kun indgå i beregningen efter § 6, stk. 4 og 6, jf. § 6, stk. 1 og 9, hvis de

1) er meddelt tidsubegrænset opholdstilladelse eller tidsbegrænset opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold i Danmark,

2) er udvekslet med danske studerende efter aftale mellem institutionen og en institution i udlandet eller

3) efter EU-retten, herunder EØS-aftalen, eller internationale aftaler, som Danmark har indgået, har krav på ligestilling med danske statsborgere.

Stk. 3. Institutionens udbud af videregående uddannelse til andre udenlandske studerende end dem, der er nævnt i stk. 2, sker som indtægtsdækket virksomhed.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 4.

§ 8

Loven træder i kraft den 1. august 2006 og gælder for udenlandske studerende, deltagere og elever, der optages med henblik på at påbegynde en uddannelse i efterårssemestret 2006 eller senere.

Givet på Christiansborg Slot, den 18. maj 2005

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Bertel Haarder