Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Udtalelse afgivet af Undervisningsministeriet om forståelsen af reglerne i erhvervsuddannelseslovens § 46

 

I forbindelse med en forespørgsel fra en erhvervsskole om forståelse af reglerne i erhvervsuddannelseslovens § 46, har Undervisningsministeriet i brev af 26. april 2005, j. nr. 2005-2524-2, udtalt følgende:

Skolen har i en mail af 21. april 2005 anmodet om ministeriets vejledning af, om skolens lovumiddelbare kompetence efter reglerne i lovgivningen er bundet af regler, fastsat af et fagligt udvalg.

Reglerne om godkendelse af virksomheder som praktikplads findes i erhvervsuddannelseslovens § 46 for skolernes vedkommende tillige § 31, stk. 3.

Der er udstedt en bekendtgørelse om de faglige udvalgs behandling af sager om godkendelse, jf. bekendtgørelse nr. 26 af 15. januar 1991, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1256 af 29. december 2003.

Regler om skolers behandling af godkendelsessager findes i bekendtgørelse nr. 50 af 21. januar 2001 om erhvervsskolers godkendelse af praktikvirksomheder.

Efter bekendtgørelsens, § 1, stk. 2, forudsættes, at skolens afgørelse om godkendelse af en virksomhed for den enkelte elev træffes på grundlag af principper for godkendelse, som skolen har fastsat efter samråd med det lokale uddannelsesudvalg.

Bekendtgørelse nr. 50 af 21. januar 1997 henviser til reglerne i § 1, stk. 2, § 2 og § 4 i bekendtgørelse nr. 26 af 15. januar 1991.

Som udgangspunkt er det den samme vurdering, der skal lægges til grund i forbindelse med godkendelsen af virksomheder, idet en godkendelse af en virksomhed foretaget af en skole, dog er knyttet til en bestemt elev.

Som det fremgår af bekendtgørelsen fra 1991, § 1, stk. 2, nr. 1 og 2, træffes afgørelsen på grundlag af en konkret vurdering.

Der er således tale om et pligtmæssigt skøn, der ikke må afskæres af regler, der ikke har udtrykkelig hjemmel i loven. Lovens formulering er en vurdering. Der henvises til § 46, stk. 1.

Dette gælder også for de principper, som skolen har fastsat efter § 1, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 50 af 21. januar 1997.

Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder har i flere tilfælde udtalt, at et fagligt udvalgs eventuelle retningslinjer vedr. godkendelse af praktikvirksomheder ikke kan binde et konkret skøn vedrørende godkendelse.

Eller sagt på en anden måde, at der kan ikke gives et afslag på godkendelse af en virksomhed, blot under henvisning til at det følger af regler som udvalget har fastsat.

Det er ministeriets opfattelse, at et regelsæt fastsat af de faglige udvalg heller ikke kan binde en skoles afgørelser efter § 31, stk. 3, i erhvervsuddannelsesloven og at dette også gælder med hensyn til skolens retningslinjer efter ovennævnte bekendtgørelse.