Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Adgangskravene til de enkelte uddannelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om adgang, indskrivning og orlov m.v. ved visse videregående uddannelser

 

I medfør af

 

1) § 2, stk. 4 og 6, i lov nr. 671 af 13. december 1978 om jordemødre, som ændret ved § 34 i lov nr. 217 af 24. marts 1986 og § 22 i lov nr. 352 af 14. maj 1992,

2) § 2, stk. 4 og 6 i lov nr. 100 af 14. marts 1979 om kliniske tandteknikere, som ændret ved § 24 i lov nr. 352 af 14. maj 1992 og § 4 i lov nr. 69 af 4. februar 2004,

3) § 1 og § 2 i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering ved videregående uddannelser,

4) § 2, stk. 4, i lov om sygeplejersker, jf. lovbekendtgørelse nr. 759 af 14. november 1990 om sygeplejersker, som ændret ved § 23 i lov nr. 352 af 14. maj 1992,

5) § 1, stk. 8 -10, i lov om terapiassistenter, jf. lovbekendtgørelse nr. 631 af 30. august 1991, som ændret ved § 19 i lov nr. 352 af 14. maj 1992, § 13 i lov nr. 482 af 31. maj 2000, og § 8 i lov nr. 69 af 4. februar 2004,

6) § 34, stk. 2 og 4, i lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 28. juli 1995,

7) § 2, stk. 2, i lov nr. 498 af 12. juni 1996 om tandplejere,

8) § 1, stk. 2, og § 11 i lov nr. 1115 af 29. december 1997 om korte videregående uddannelser (erhvervsakademiuddannelser),

9) § 5, stk. 1 og § 11, stk. 2, i lov nr. 481 af 31. maj 2000 om mellemlange videregående uddannelser,

10) § 4 og § 24 i lov om uddannelse af pædagoger, jf. lovbekendtgørelse nr. 980 af 1. november 2000,

11) §§ 4 og 18 i lov om uddannelse af lærere til folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 981 af 1. november 2000,

12) § 3 og § 14 a i lov om uddannelse til håndarbejdslærer, jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 1. november 2000,

13) § 6, stk. 1, og § 10, stk. 2, i lov om Danmarks Journalisthøjskole, jf. lovbekendtgørelse nr. 231 af 30. marts 2001,

14) § 2, stk. 2, i lov nr. 252 af 8. maj 2002 om radiografer,

15) § 2, stk. 2, i lov nr. 253 af 8. maj 2002 om bioanalytikere,

16) § 1, stk. 2, og § 38 i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 954 af 28. november 2003, og

17) § 6 og § 28 i lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v., jf. lovbekendtgørelse nr.1256 af 27. december 2004,

fastsættes:

Kapitel 1

Område

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter de videregående uddannelser, der er nævnt i bilag 1.

Kapitel 2

Adgangskrav

§ 2. Adgang til en videregående uddannelse, jf. § 1, forudsætter opfyldelse af de adgangskrav, der er fastsat i bilag 1.

§ 3. Ved en gymnasial uddannelse forstås i denne bekendtgørelse følgende:

1) Studentereksamen (stx).

2) Højere forberedelseseksamen (hf).

3) Højere handelseksamen (hhx).

4) Højere teknisk eksamen (htx).

5) Færøsk studentereksamen, Grønlands gymnasiale Uddannelse (GU-eksamen), færøsk højere forberedelseseksamen, færøsk højere handelseksamen, den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere handelseksamen i Grønland, færøsk højere teknisk eksamen, den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere teknisk eksamen i Grønland og eksamen fra Duborgskolen.

6) Gymnasiale indslusningskurser for fremmedsprogede (GIF).

7) Dansk/Fransk Baccalauréat (DFB), Europæisk Baccalauréat (EB), International Baccalaureate (IB) eller Option Internationale du Baccalauréat (OIB).

8) Udenlandsk eksamen m.v., som kan sidestilles med en dansk gymnasial eksamen, eller som den ansøgte institution har vurderet som sammenlignelig med en dansk gymnasial eksamen.

Stk. 2. Vurdering af udenlandske eksaminer, jf. stk. 1, nr. 8, foretages i henhold til reglerne i lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer.

§ 4. Når adgangskravet i bilag 1 er fastsat til en ”relevant erhvervsuddannelse”, afgør institutionen i det enkelte tilfælde, om adgangskravet er opfyldt.

§ 5. Når et fag kræves på et bestemt niveau, skal ansøgeren have opfyldt bestågrænsen på dette eller et højere niveau i overensstemmelse med reglerne om karaktergivning i den pågældende gymnasiale uddannelse. Indgår der i faget flere karakterer, er kravet opfyldt, hvis gennemsnittet er mindst 6,0. Kravet kan ikke opfyldes ved oprunding.

§ 6. Institutionen kan kræve, at den adgangsgivende uddannelse skal være gennemført med et bestemt eksamensgennemsnit som minimum, eller at enkelte fag er bestået med en bestemt minimumskarakter, der er højere end 6,0. Institutionens beslutning herom skal være offentliggjort på institutionens hjemmeside på internettet og meddelt Undervisningsministeriet senest 2 år, før kravet træder i kraft.

Stk. 2. Institutionen kan kræve, at udenlandske ansøgere eller ansøgere med udenlandsk adgangsgrundlag senest 1. juli i ansøgningsåret har bestået Studieprøven i dansk som andetsprog eller dokumenterer tilsvarende kundskaber i dansk.

§ 7. En ansøger kan optages på en videregående uddannelse, selv om adgangskravene ikke er opfyldt. Optagelse skal gøres betinget af, at ansøgeren efter institutionens nærmere bestemmelser opfylder adgangskravene inden studiestart eller inden studiestart supplerer til et niveau, der efter institutionens afgørelse kan sidestilles med adgangskravene.

Stk. 2. En institution kan i tilfælde af forventet væsentlig adgangsbegrænsning på en uddannelse bestemme, at betinget optagelse efter stk. 1 ikke kan finde sted. Institutionens beslutning herom skal være offentliggjort på institutionens hjemmeside senest 1 år, før beslutningen træder i kraft.

§ 8. Har en ansøger bestået flere adgangsgivende uddannelser, kan kun den først beståede uddannelse benyttes som grundlag for optagelse, når eksamensgennemsnittet enten udgør en del af adgangskravet eller anvendes som udvælgelseskriterium.

Stk. 2. Institutionen kan dispensere fra stk. 1, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

§ 9. En ansøger kan optages til en uddannelse på et andet grundlag end de fastsatte adgangskrav, hvis ansøgeren har kvalifikationer, der kan sidestilles hermed.

Stk. 2. Optagelse efter stk. 1 kan betinges af, at ansøgeren består en kvalifikationsprøve eller gennem anden form for individuel bedømmelse dokumenterer de nødvendige kvalifikationer.

Kapitel 3

Optagelse

§ 10. Institutionen træffer afgørelse om optagelse af den enkelte ansøger.

§ 11. Institutionen fastsætter, jf. stk. 2, hvor mange ansøgere der kan optages på den enkelte videregående uddannelse, medmindre Undervisningsministeriet har fastsat et årligt maksimum for optagelseskapaciteten, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. På uddannelser med frit optag fastsætter institutionen en optagelseskapacitet, der sikrer tilfredsstillende uddannelsesforhold.

Stk. 3. For uddannelserne til sygeplejerske og radiograf fastsætter amtsrådene i henhold til reglerne for disse uddannelser, hvor mange ansøgere der kan optages.

§ 12. Ansøgere, der har afsluttet en videregående uddannelse, kan kun optages hvis der er ledige pladser eller hvis der efter institutionens vurdering foreligger usædvanlige forhold. Det samme gælder for ansøgere, der to gange tidligere har været indskrevet på en videregående uddannelse uden at have erhvervet afsluttende eksamen.

Kapitel 4

Optagelseskvoter

§ 13. Er der flere ansøgere end uddannelsespladser, opdeles pladserne i kvote 1 og kvote 2. Kvote 1 kan opdeles i kvote 1a og 1b. Overskydende pladser i kvote 2 overføres til kvote 1.

Stk. 2. Undervisningsministeriet fastsætter hvert år kvoternes størrelse, herunder eventuel opdeling i kvote 1a og kvote 1b, efter indstilling fra institutionen.

Stk. 3. Ministeriet kan godkende, at en institution fastsætter den nærmere fordeling af pladserne mellem kvote 1a og 1b.

Stk. 4. Ministeriet kan godkende, at en institution anvender andre optagelsessystemer end kvotesystemet.

Stk. 5. Institutionen offentliggør på institutionens hjemmeside på internettet den fastsatte fordeling af uddannelsespladserne efter stk. 2 og 3, og et evt. optagelsessystem efter stk. 4.

§ 14. Uddannelsespladserne i kvote 1a tildeles efter faldende optagelseskvotient, jf. stk. 2, ansøgere med gymnasial uddannelse, jf. § 3, stk. 1, nr. 1-8.

Stk. 2. Optagelseskvotienten er eksamensgennemsnittet ifølge beviset for den gymnasiale uddannelse justeret i henhold til reglerne i §15, eller eksamensgennemsnittet af en omregnet udenlandsk eksamen.

Stk. 3. Hvis det ikke er muligt at optage alle ansøgere med samme optagelseskvotient, udvælger institutionen efter en konkret vurdering, hvem der optages.

§ 15. En ansøger med en adgangsgivende uddannelse, jf. § 3, stk. 1, nr. 1- 4, der under uddannelsen har taget et ekstra fag på det højeste niveau i den pågældende adgangsgivende uddannelse som erstatning for et fag på lavere niveau, får justeret sit eksamensgennemsnit, hvis det skal anvendes som udvælgelseskriterium, jf. § 14.

Stk. 2. Er den adgangsgivende uddannelse en højere forberedelseseksamen, der er afsluttet i 2006 eller tidligere, kan fag på B-niveau kun medføre justering efter stk.1, hvis faget er begyndersprog (B).

Stk. 3. Justeringen af eksamensgennemsnittet efter stk. 1 foretages ved at multiplicere det opnåede eksamensgennemsnit med 1,03 for gennemførelse af et ekstra niveau og med 1,06 for gennemførelse af to ekstra niveauer. Gennemsnittet beregnes med 1 decimal.

Stk. 4. En ansøger med en udenlandsk adgangsgivende uddannelse, jf. § 3, stk. 1, nr. 5, 7 og 8, får, når resultatet kan omregnes til en optagelseskvotient, justeret kvotienten, hvis den skal anvendes som udvælgelseskriterium, efter reglerne i stk. 3, jf. stk. 1. Det påhviler ansøgeren over for institutionen at dokumentere, at betingelsen for justering er opfyldt.

§ 16. Uddannelsespladserne i kvote 1b tildeles efter faldende optagelseskvotient ansøgere, der alene på grund af adgangsbegrænsning ikke kan optages i kvote 1a.

Stk. 2. Optagelseskvotienten efter stk. 1 beregnes som gennemsnittet af 4 skriftlige eksamenskarakterer i den gymnasiale uddannelse beregnet med én decimal, jf. nr. 1-4, lagt sammen med eksamensgennemsnittet beregnet efter § 14, stk. 2:

1) For ansøgere med en gymnasial uddannelse efter § 3, stk. 1, nr. 1, indgår dansk, et yderligere fag på A-niveau, engelsk samt studieretningsprojektet.

2) For ansøgere med en gymnasial uddannelse efter § 3, stk. 1, nr. 2, indgår dansk, engelsk, matematik samt den større skriftlige opgave.

3) For ansøgere med en gymnasial uddannelse efter § 3, stk. 1, nr. 3, indgår dansk, et yderligere fag på A-niveau, engelsk samt studieretningsprojektet.

4) For ansøgere med en gymnasial uddannelse efter § 3, stk. 1, nr. 4, indgår dansk, matematik, engelsk samt teknologi.

Stk. 3. For ansøgere med flere fag på A-niveau, udover dansk og eventuelt engelsk, jf. stk. 2, nr. 1 og 3, indgår karakteren fra det A-niveau fag, hvori der er opnået den højeste karakter. For ansøgere, der har fag på et højere niveau end det krævede i den pågældende gymnasiale uddannelse, indgår karakteren fra faget på det højere niveau, jf. stk. 2, nr. 1, 2 og 4.

Stk. 4. En ansøger med gymnasial uddannelse, jf. § 3, stk. 1, nr. 5, 7 og 8 får, når resultatet kan omregnes til en optagelseskvotient, korrigeret kvotienten, hvis den skal anvendes som udvælgelseskriterium, efter reglerne i stk. 2. Kravet om dansk kan erstattes af ansøgerens modersmål på A-niveau eller tilsvarende niveau. Det påhviler ansøgeren overfor institutionen at dokumentere, at betingelsen for korrigering er opfyldt.

Stk. 5. Hvis det ikke er muligt at optage alle ansøgere med samme optagelseskvotient, udvælger institutionen efter en konkret vurdering, hvilke af de pågældende ansøgere der optages.

§ 17. Uddannelsespladserne i kvote 2 tildeles følgende ansøgere:

1) Ansøgere, der opfylder adgangskravene til uddannelsen, men som ikke har tilstrækkelig optagelseskvotient til at kunne optages i kvote 1a og 1b.

2) Ansøgere, der ikke har en gymnasial uddannelse, men som opfylder alternative adgangskrav til den pågældende uddannelse.

3) Ansøgere, der ikke opfylder adgangskravene, men som har kvalifikationer, der kan sidestilles hermed, jf. § 9.

4) Ansøgere med en udenlandsk adgangsgivende eksamen, der ikke kan omregnes til en optagelseskvotient i kvote 1.

Stk. 2. Uddannelsespladserne i kvote 2 tildeles efter en konkret vurdering af ansøgerne.

Stk. 3. Hvis institutionen ud over den adgangsgivende eksamen lader aktiviteter indgå i vurderingen af ansøgerens kvalifikationer, må der højst indgå aktiviteter af en samlet varighed på 12 måneder.

Stk. 4. Anvendes erhvervsarbejde som kriterium, skal arbejde, der optjenes som led i kontrakt med forsvaret, kunne medregnes med hele kontraktperioden, uanset at kontrakten først udløber efter ansøgningsfristen, dog senest indtil studiestart. På tilsvarende vis medregnes værnepligtstjeneste.

Stk. 5. Institutionen offentliggør på sin hjemmeside på internettet, hvilke objektive kriterier der kan indgå i vurderingen af den enkelte ansøger. Væsentlige ændringer af kriterierne skal varsles med mindst 2 år.

§ 18. Institutionen fastsætter ud over optagelseskapaciteten et antal ventelistepladser, som kan søges samtidig med ansøgning om ordinær optagelse. Ansøgerne til ventelistepladser opføres på en prioriteret venteliste efter samme kriterier som ved den ordinære optagelse.

Stk. 2. Retten til uddannelsesplads bortfalder, hvis ansøgeren på ventelisten ikke har taget imod tilbud om uddannelsesplads inden for en frist fastsat af institutionen. Har ansøgeren ikke fået tilbud om optagelse ved fristens udløb, ændres ventelistepladsen til et tilsagn om optagelse senest det følgende år. Uanset at der er opnået tilsagn om optagelse, indsendes der på ny ansøgning året efter.

Kapitel 5

Ansøgningsprocedure, -frister m.v.

§ 19. Ansøgning om optagelse sker digitalt via Undervisningsministeriets optagelsesportal på internetadressen www. optagelse.dk eller manuelt ved brug af skemaer på papir.

Stk. 2. Der kan søges om optagelse ved indtil 8 af de optagelsesområder, der fremgår af ansøgningsskemaet, jf. stk. 1.

Stk. 3. Ansøgeren sender ansøgningsskema sammen med dokumentation for adgangsgrundlaget til den eller de søgte uddannelsesinstitutioner samt prioriteringsskema til den højest prioriterede institution. Dokumentation for adgangsgrundlag kan eftersendes, såfremt ansøgeren ikke har modtaget eksamensbevis eller lignende før udløbet af ansøgningsfristen, jf. § 20.

§ 20. Ansøgningsfristen om optagelse på en videregående uddannelse er følgende:

1) 15. marts kl. 12.00 for ansøgere, der søger optagelse gennem kvote 2, samt for ansøgere med udenlandske adgangsgivende uddannelser, jf. § 3, stk. 1, nr. 7 og 8.

2) 5. juli kl. 12.00 for ansøgere, der søger optagelse gennem kvote 1, jf. dog § 30, stk. 1.

3) Ved uddannelsesinstitutioner, der ikke optager efter kvotesystemet, er ansøgningsfristen den 15. marts eller 5. juli.

Stk. 2. Institutionen skal senest den 28. juli give de ansøgere, der kan optages ved institutionen, tilbud om en uddannelsesplads. Ansøgeren skal bekræfte tilbuddet inden for en frist fastsat af institutionen. I modsat fald bortfalder tilbuddet.

Stk. 3. Koordineringssekretariatet, jf. bekendtgørelse om procedure for koordinering af uddannelsesinstitutionernes optagelse af ansøgere til ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser, giver senest den 28. juli på vegne af institutionerne meddelelse til de ansøgere, der ikke kan optages ved nogen af de søgte uddannelser og medsender samtidig hermed en oversigt over uddannelser, hvor der er ledige pladser.

Stk. 4. Institutionen kan i ganske særlige tilfælde se bort fra en mindre overskridelse af ansøgningsfristen i stk. 1.

Kapitel 6

Indskrivning m.v.

§ 21. Den studerende indskrives administrativt på det relevante trin af uddannelsen under en af følgende kategorier:

1) Grunduddannelse/professionsbachelor.

2) Kortere studieforløb med henblik på merit i anden uddannelse.

3) Gæstestuderende i øvrigt.

4) Åben uddannelse.

Stk. 2. Institutionen kan kun i ganske særlige tilfælde tillade en studerende at være indskrevet ved flere heltidsuddannelser på samme tid.

Stk. 3. Indskrivning kan foregå på ethvert tidspunkt, jf. dog kapitel 7, og ved flere studiestartstidspunkter efter institutionens regler om fordeling af de studerende.

Stk. 4. Indskrivning på en uddannelses senere trin er betinget af, at institutionen har ledig plads.

Stk. 5. Ved indskrivning bliver den studerende omfattet af de rettigheder og pligter, der følger af de regler, der gælder for studerende på den pågældende uddannelse ved den pågældende institution.

Stk. 6. Institutionen kan fastsætte nærmere regler om indskrivningen.

§ 22. Indskrivning bringes til ophør, når den studerende

1) har gennemført uddannelsen,

2) ikke kan afslutte uddannelsen som følge af, at den pågældende har opbrugt sine eksamensforsøg, eller

3) ikke kan afslutte uddannelsen som følge af reglerne for den pågældende uddannelse eller efter regler fastsat i medfør af § 23, stk. 1.

Stk. 2. Hvor indskrivningen er bragt til ophør, jf. stk. 1, nr. 2 og 3, kan institutionen tillade den pågældende at søge optagelse på ny, jf. dog § 12, hvis institutionen på grundlag af en konkret faglig vurdering finder, at den pågældendes muligheder for at gennemføre uddannelsen er væsentligt forbedrede, eller hvis uddannelsens indhold er væsentligt ændret.

§ 23. Institutionen kan fastsætte regler om, at indskrivningen bringes til ophør for studerende, der ikke har været studieaktive i en sammenhængende periode på mindst 3 år, jf. dog stk. 2. Det skal af reglerne fremgå, hvilke krav der stilles for at være studieaktiv.

Stk. 2. Regler fastsat i medfør af stk. 1 kan ikke omfatte uddannelser, hvor der i bekendtgørelsen eller i studieordningen for den pågældende uddannelse er fastsat tidsfrister for gennemførelse af uddannelsen.

Stk. 3. Det skal af institutionens regler fremgå, at institutionen kan dispensere fra studieaktivitetskravet, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Kapitel 7

Orlov m.v.

§ 24. Studerende kan få orlov fra en uddannelse efter regler, der fastsættes af institutionen.

Stk. 2. Studerende kan i orlovsperioden ikke deltage i undervisningen og prøver inden for den uddannelse, hvorfra den studerende har orlov.

§ 25. En institution kan kun i ganske særlige tilfælde meddele orlov til en studerende, der endnu ikke har bestået prøverne efter 1. studieår, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Orlov skal dog meddeles, hvis den er begrundet i barsel, adoption eller indkaldelse til værnepligtstjeneste.

Stk. 3. Studerende, der ved kontrakt med forsvaret stiller sig til rådighed for FN-tjeneste m.v., følger reglerne i lov om forsvarets personel, lov om hjemmeværnet, lov om statens uddannelsesstøtte og lov om værnepligtsorlov m.v.

Kapitel 8

Studieskift og overflytning til anden institution

§ 26. Skift til ny uddannelse på samme eller anden uddannelsesinstitution sker efter reglerne for den pågældende uddannelse eller institution, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Overflytning til samme uddannelse ved en anden uddannelsesinstitution kan, medmindre der foreligger særlige forhold, tidligst foretages, når den studerende har bestået de prøver, der i henhold til studieordningen er placeret på 1. studieår, eller, hvis sådanne ikke findes, efter 1. studieår.

Kapitel 9

Andre bestemmelser

§ 27. Undervisningsministeriet kan dispensere fra bekendtgørelsen, når det findes begrundet i usædvanlige forhold.

§ 28. Undervisningsministeriet kan bestemme, at institutionernes meddelelser til Undervisningsministeriet i henhold til bekendtgørelsen skal ske i elektronisk form, herunder bestemme, i hvilket format og til hvilke adressater meddelelserne skal gives.

§ 29. Uddannelsesinstitutionens afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse kan inden for en frist af 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren, indbringes for Undervisningsministeriet, hvis klagen vedrører retlige spørgsmål. Klagen indgives til uddannelsesinstitutionen, som videresender klagen til ministeriet ledsaget af institutionens udtalelse. Institutionen giver klageren lejlighed til inden for en frist af mindst 1 uge at kommentere udtalelsen. Eventuelle kommentarer medsendes til ministeriet.

Kapitel 10

Ikrafttræden m. v.

§ 30. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2005, jf. dog stk. 2 og 3. Bestemmelsen i § 20, stk. 1, nr. 2 træder dog først i kraft 2007.

Stk. 2. § 5, § 6, stk. 1, og § 15, stk. 1, 3 og 4, har først virkning fra optagelsen i 2006, idet § 15, stk. 3, om justering af eksamensgennemsnittet for gennemførelse af to ekstra niveauer dog først har virkning fra optagelsen i 2008.

Stk. 3. § 13, § 14, § 15, stk. 2, § 16, § 17 samt bilaget til bekendtgørelsen har virkning fra optagelsen i 2008.

§ 31. Bekendtgørelse nr. 154 af 6. marts 2000 om adgang, indskrivning og orlov m.v. ved videregående uddannelser ophæves, idet § 55, stk. 1, nr. 2, 2. pkt. finder anvendelse til og med 2006, og kapitel 3, 4, 5, 6, 7 samt § 47, § 48 og § 49 finder anvendelse indtil afslutningen af optagelsen 2007.

 

Undervisningsministeriet, den 24. maj 2005

P.M.V.
Uffe Toudal Pedersen
Styrelseschef

/Troels BreindalBilag 1

Adgangskravene til de enkelte uddannelser

 

 

Administrationsøkonom

Erhvervsøkonomi B eller matematik B og engelsk C samt

1) erhvervsuddannelse i kontor og administration eller

2) gymnasial uddannelse.

 

Afspændingspædagog

Gymnasial uddannelse.

 

Bioanalytiker

Matematik B og kemi C samt

1) gymnasial uddannelse,

2) social- og sundhedsassistentuddannelsen med dansk C, naturfag C og engelsk D eller

3) dansk A, engelsk B og biologi C.

 

Bygningskonstruktør

1) Erhvervsuddannelse som murer, struktør, brolægger eller maskinsnedker i VVS-teknisk installation eller træfagenes byggeuddannelse eller træfagenes industrielle snedkeruddannelse,

2) relevant erhvervsuddannelse med matematik C og engelsk C,

3) gymnasial uddannelse med matematik C eller

4) adgangseksamen til ingeniøruddannelserne.

 

Datamatiker (AK)

Matematik B samt

1) relevant erhvervsuddannelse,

2) gymnasial uddannelse eller

3) adgangseksamen til ingeniøruddannelserne.

 

Designteknolog (AK)

Engelsk C samt

1) erhvervsuddannelse som beklædningshåndværker,

2) relevant erhvervsuddannelse med matematik C,

3) gymnasial uddannelse med matematik C eller

4) adgangseksamen til ingeniøruddannelserne.

 

Diplomingeniør, arktisk teknologi

Matematik A, fysik B og kemi C samt

1) gymnasial uddannelse,

2) adgangseksamen til ingeniøruddannelserne eller

3) maskinmester- eller skibsføreruddannelse.

 

Diplomingeniør, bioprocesteknologi

Matematik A, fysik B og kemi C samt

1) gymnasial uddannelse eller

2) adgangseksamen til ingeniøruddannelserne.

 

Diplomingeniør, datateknik og it

Matematik A, fysik B og kemi C samt

1) gymnasial uddannelse eller

2) adgangseksamen til ingeniøruddannelserne.

 

Diplomingeniør, business development

Matematik B, fysik B og kemi C samt

1) gymnasial uddannelse eller

2) adgangseksamen til ingeniøruddannelserne.

 

Diplomingeniør, by og byg

Matematik A, fysik B og kemi C samt

1) gymnasial uddannelse eller

2) adgangseksamen til ingeniøruddannelserne.

 

Diplomingeniør, byggeri

Matematik A, fysik B og kemi C samt

1) gymnasial uddannelse,

2) adgangseksamen til ingeniøruddannelserne eller

3) maskinmester- eller skibsføreruddannelse.

 

Diplomingeniør, eksportteknologi

Matematik B og engelsk B samt

1) gymnasial uddannelse eller

2) adgangseksamen til ingeniøruddannelserne.

 

Diplomingeniør, elektro

Matematik A, fysik B og kemi C samt

1) gymnasial uddannelse,

2) adgangseksamen til ingeniøruddannelserne eller

3) maskinmester- eller skibsføreruddannelse.

 

Diplomingeniør, global management and manufacturing

Matematik B, fysik B og engelsk B samt

1) gymnasial uddannelse eller

2) adgangseksamen til ingeniøruddannelserne.

 

Diplomingeniør, industri og produktion

Matematik A, fysik B og kemi C samt

1) gymnasial uddannelse eller

2) adgangseksamen til ingeniøruddannelserne.

 

Diplomingeniør, integreret design

Matematik B og fysik B samt

1) gymnasial uddannelse eller

2) adgangseksamen til ingeniøruddannelserne.

 

Diplomingeniør, interaktivt design

Matematik A og fysik B samt

1) gymnasial uddannelse eller

2) adgangseksamen til ingeniøruddannelserne.

 

Diplomingeniør, it

Matematik A, fysik B og kemi C samt

1) gymnasial uddannelse,

2) adgangseksamen til ingeniøruddannelserne eller

3) maskinmester- eller skibsføreruddannelse.

 

Diplomingeniør, kemi

Matematik A, fysik B og kemi B samt

1) gymnasial uddannelse,

2) adgangseksamen til ingeniøruddannelserne eller

3) maskinmester- eller skibsføreruddannelse.

 

Diplomingeniør, kemi og bioteknologi

Matematik A, fysik B og kemi C samt

1) gymnasial uddannelse eller

2) adgangseksamen til ingeniøruddannelserne.

 

Diplomingeniør, mekatronik

Matematik A, fysik B og kemi C samt

1) gymnasial uddannelse,

2) adgangseksamen til ingeniøruddannelserne eller

3) maskinmester- eller skibsføreruddannelse.

 

Diplomingeniør, maskin

Matematik A, fysik B og kemi C samt

1) gymnasial uddannelse,

2) adgangseksamen til ingeniøruddannelserne eller

3) maskinmester- eller skibsføreruddannelse.

 

Diplomingeniør, nanoteknologi

Matematik A, fysik B og kemi C samt

1) gymnasial uddannelse eller

2) adgangseksamen til ingeniøruddannelserne.

 

Diplomingeniør, plan og miljø

Matematik A, fysik B og kemi C samt

1) gymnasial uddannelse eller

2) adgangseksamen til ingeniøruddannelserne.

 

Diplomingeniør, produktion

Matematik A, fysik B og kemi C samt

1) gymnasial uddannelse,

2) adgangseksamen til ingeniøruddannelserne eller

3) maskinmester- eller skibsføreruddannelse.

 

Diplomingeniør, sundhedsteknologi

Matematik A, fysik B og kemi C samt

1) gymnasial uddannelse eller

2) adgangseksamen til ingeniøruddannelserne.

 

Driftsteknolog-offshore (AK)

1) erhvervsuddannelse som smed, mekaniker, maskinarbejder, svejser eller skibsmontør,

2) relevant erhvervsuddannelse med matematik C og engelsk C,

3) gymnasial uddannelse med matematik C eller

4) adgangseksamen til ingeniøruddannelserne.

 

Eksportingeniøruddannelsen

Engelsk A og tysk B eller fransk B eller spansk B samt

1) gymnasial uddannelse eller

2) adgangseksamen til ingeniøruddannelserne.

 

E-designer (AK)

Matematik C og engelsk C samt

1) relevant erhvervsuddannelse eller

2) gymnasial uddannelse.

 

Ergoterapeut

1) gymnasial uddannelse eller

2) social- og sundhedsassistentuddannelsen med dansk C, naturfag C og engelsk D.

 

Farmakonom

1) gymnasial uddannelse eller

2) social- og sundhedsassistentuddannelsen med dansk C, naturfag C og engelsk D.

 

Finansøkonom (AK)

Erhvervsøkonomi B eller matematik B og engelsk C samt

1) erhvervsuddannelse i finans eller kontor,

2) relevant erhvervsuddannelse eller

3) gymnasial uddannelse.

 

Fotojournalist

Gymnasial uddannelse samt bestået optagelsesprøve.

 

Fysioterapeut

Naturfag C eller fysik-kemi C samt

1) gymnasial uddannelse eller

2) social- og sundhedsassistentuddannelsen med dansk C og naturfag C og engelsk D.

 

Handelsøkonom (AK)

Engelsk C og erhvervsøkonomi D eller matematik D samt

1) erhvervsuddannelse i detailhandel, engros, kontor eller finans,

2) relevant erhvervsuddannelse eller

3) gymnasial uddannelse.

 

Installatør (AK)

1) Erhvervsuddannelse som elektriker eller elektronik svagstrømsuddannelsen,

2) erhvervsuddannelse som smed eller den VVS tekniske uddannelse med matematik D eller

3) relevant erhvervsuddannelse med matematik C

 

It- og elektronikteknolog (AK)

1) erhvervsuddannelse som elektriker eller automatik- og procesuddannelsen eller i elektronik og svagstrømsuddannelsen som data- og kommunikationsuddannelsen,

2) relevant erhvervsuddannelse med matematik C og engelsk C,

3) gymnasial uddannelse med matematik C eller

4) adgangseksamen til ingeniøruddannelserne.

 

Jordbrugsteknolog (AK)

1) erhvervsuddannelse som dyrepasser, anlægsgartner, produktionsgartner, væksthusgartner, skov- og landskabstekniker eller landbrugsuddannelse,

2) uddannelse som faglært landmand,

3) relevant erhvervsuddannelse med matematik C samt naturfag C eller kemi C,

4) gymnasial uddannelse med matematik C samt naturfag C eller kemi C eller

5) adgangseksamen til ingeniøruddannelserne.

 

Jordemoder

Kemi C samt

1) gymnasial uddannelse,

2) social- og sundhedsassistentuddannelsen med dansk C, naturfag C og engelsk D eller

3) en erhvervsuddannelse af mindst 2½ års varighed med dansk A, engelsk B samt samfundsfag C eller psykologi C.

 

Journalist

Gymnasial uddannelse samt bestået optagelsesprøve.

 

Klinisk tandtekniker

Relevant erhvervsuddannelse.

 

Laborant (AK)

Matematik C og naturfag C eller kemi C samt

1) erhvervsuddannelse som mejerist eller procesoperatør,

2) gymnasial uddannelse eller

3) adgangseksamen til ingeniøruddannelserne.

 

Lærer i folkeskolen

Gymnasial uddannelse.

 

Markedsføringsøkonom (AK)

Engelsk C og erhvervsøkonomi B eller matematik B samt

1) erhvervsuddannelse i detailhandel, en gros, kontor eller finans eller

2) gymnasial uddannelse.

 

Multimediedesigner (AK)

Engelsk C samt

1) erhvervsuddannelse som fotograf, mediegrafiker eller teknisk designer eller i digital media eller film- video- og TV-produktionsuddannelsen,

2) relevant erhvervsuddannelse og erhvervsøkonomi C eller matematik C,

3) gymnasial uddannelse og erhvervsøkonomi C eller matematik C eller

4) adgangseksamen til ingeniøruddannelserne.

 

Professionsbachelor i erhvervssprog og IT-baseret markedskommunikation

Gymnasial uddannelse med enten engelsk A eller tysk B.

 

Professionsbachelor i ernæring og sundhed

Engelsk C og kemi C og matematik C eller samfundsfag C eller biologi C samt

1) relevant erhvervsuddannelse eller

2) gymnasial uddannelse.

 

Professionsbachelor i kommunikation og grafisk design

Bestået optagelsesprøve samt

1) gymnasial uddannelse og 10 måneders relevant erhvervserfaring eller

2) grafisk erhvervsuddannelse.

 

Professionsbachelor i karakteranimation

Gymnasial uddannelse med engelsk B samt

bestået optagelsesprøve.

 

Professionsbachelor i leisure management

Engelsk B og matematik B samt gymnasial uddannelse.

 

Professionsbachelor i medieproduktion og ledelse

1) gymnasial uddannelse og 10 måneders relevant erhvervserfaring eller

2) grafisk erhvervsuddannelse.

 

Professionsbachelor i procesøkonomi og værdikædeledelse

Matematik B og engelsk B samt gymnasial uddannelse.

 

Professionsbachelor i tekstile fag og formidling

Gymnasial uddannelse samt

dokumenterede kvalifikationer inden for det tekstile område.

 

Professionsbachelor i økonomi og IT

Matematik B samt gymnasial uddannelse.

 

Procesteknolog (AK)

1) erhvervsuddannelse som mejerist eller procesoperatør,

2) relevant erhvervsuddannelse med engelsk C og naturfag C eller kemi C eller matematik C,

3) gymnasial uddannelse med naturfag C eller kemi C eller matematik C eller

4) adgangseksamen til ingeniøruddannelserne.

 

Produktionsteknolog (AK)

1) erhvervsuddannelse som værktøjsmager eller industriteknikuddannelsen,

2) relevant erhvervsuddannelse engelsk C og matematik C,

3) gymnasial uddannelse med matematik C eller

4) adgangseksamen til ingeniøruddannelserne.

 

Pædagog

1) gymnasial uddannelse,

2) social- og sundhedsassistentuddannelsen med dansk C, naturfag C og engelsk D,

3) dansk A og et andet fag B samt mindst 2 års erhvervserfaring,

4) erhvervsuddannelse af mindst 2½ års varighed eller

5) den pædagogiske grunduddannelse.

 

Radiograf

Matematik B og fysik B samt

1) gymnasial uddannelse,

2) social- og sundhedsassistentuddannelsen med dansk C, naturfag C og engelsk D eller

3) dansk A og engelsk C.

 

Serviceøkonom (AK)

1) erhvervsuddannelse som tjener eller receptionist med tysk D eller spansk D eller fransk D og erhvervsøkonomi C eller matematik C,

2) erhvervsuddannelse i detailhandel, i en gros eller som gastronom med engelsk C, tysk D eller spansk D eller fransk D og erhvervsøkonomi C eller matematik C,

3) relevant erhvervsuddannelse med engelsk C, tysk C eller spansk C eller fransk C og erhvervsøkonomi B eller matematik B eller

4) gymnasial uddannelse med tysk C eller spansk C eller fransk C og erhvervsøkonomi C eller matematik C.

 

Skov- og landskabsingeniør

Dansk A og engelsk C og matematik B og kemi B og biologi C samt

1) erhvervsuddannelse til skov- og landskabstekniker, anlægsgartner, produktionsgartner eller væksthusgartner eller landbrugsuddannelsen,

2) uddannelse som faglært landmand,

3) gymnasial uddannelse eller

4) adgangseksamen til ingeniøruddannelserne.

 

Socialrådgiver

1) gymnasial uddannelse,

2) social- og sundhedsassistentuddannelsen med dansk C, naturfag C og engelsk D,

3) dansk A, engelsk B, samfundsfag B og psykologi C eller

 

Sygeplejerske

1) gymnasial uddannelse,

2) social- og sundhedsassistentuddannelsen med dansk C, naturfag C og engelsk D eller

3) dansk A, engelsk B, matematik B/fysik B/kemi B/biologi B og samfundsfag C/ psykologi C samt ni måneders erhvervserfaring.

 

Tandplejer

Dansk C og naturfag C samt

1) relevant erhvervsuddannelse,

2) gymnasial eksamen eller

3) social- og sundhedsassistentuddannelsen med engelsk D.

 

Tegnsprog og MHS-tolk

Gymnasial uddannelse.

 

Transportlogistiker

Engelsk B og andet fremmedsprog C og matematik C samt

1) relevant erhvervsuddannelse eller

2) gymnasial uddannelse.