Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v.

(Offentliggørelse af gennemførelses- og beskæftigelsesprocenter m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 414 af 6. juni 2002 om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »uddannelser,«: »uddannelsernes mål,«.

2. I § 2, stk. 1, nr. 2, indsættes efter »udgangspunkt«: », herunder pædagogisk praksis og indsatsområder«.

3. I § 2, stk. 1, indsættes efter nr. 3 som nyt nummer:

»4) Elevers og studerendes fuldførelsestid, fuldførelsesfrekvens, frafald, overgangsfrekvens til anden uddannelse og overgangsfrekvens til beskæftigelse. Skolerne eller institutionerne anvender centrale databaser, der stilles til rådighed af vedkommende minister, medmindre denne bestemmer andet. For grundskolen kan ministeren bestemme, at skolerne skal give oplysninger om, hvor stor en andel af eleverne der deltager i folkeskolens prøver, og på hvilket niveau.«

Nr. 4 og 5 bliver herefter nr. 5 og 6.

4. I § 4 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om, fra hvilket tidspunkt skoler og institutioner skal give de i § 2, stk. 1, nr. 4, nævnte oplysninger, og om, at oplysningerne, helt eller delvis, ikke skal gives for bestemte uddannelser eller skoler og institutioner.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

5. I § 4, stk. 2, der bliver stk. 3, ændres »Reglerne« til: »De regler, der er nævnt i stk. 1 og 2,«.

6. § 5 ophæves.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2005.

Givet på Christiansborg Slot, den 18. maj 2005

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Bertel Haarder