Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om landbrugsuddannelsen

 

I medfør af § 4, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 183 af 22. marts 2004, fastsættes:

Kapitel 1

Uddannelsen

§ 1. Uddannelsens formål er, at eleven gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår kompetence i et af følgende specialer:

1) Jordbrugsassistent.

2) Jordbrugsmaskinfører.

Stk. 2. Speciale vælges ved indgåelse af uddannelsesaftale.

Uddannelsens mål

§ 2. Målet er, at den uddannede selvstændigt kan udføre alle normalt forekommende arbejdsopgaver inden for beskæftigelsesområdet på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde og i overensstemmelse med gældende forskrifter. Den uddannede skal kunne løse arbejdsopgaver af teknisk faglig karakter inden for landbruget i relation til det valgte speciale og skal erhverve følgende, generelle fagligt erhvervsrettede kompetencer:

1) Kunne anvende de korrekte materialer, arbejdsmetoder, værktøj og udstyr i forhold til en given opgave.

2) Kunne overskue og udføre arbejdet under hensyntagen til miljø, arbejdspladssikkerhed, tid, økonomi og kvalitet.

Stk. 2. Den uddannede jordbrugsassistent skal kunne varetage pasning af en produktionsgren i en landbrugsvirksomhed med enten animalsk- eller planteproduktion eller begge dele, kunne betjene og vedligeholde normalt forekommende maskiner og redskaber på en almindelig landbrugsvirksomhed, kende økologiske sammenhænge og have viden om landbrugsvirksomheders regnskab og økonomi.

Stk. 3. Den uddannede jordbrugsmaskinfører skal kunne udføre normalt forekommende arbejdsopgaver på maskinstationer eller i en større landbrugsvirksomhed med planteproduktion, kunne betjene og vedligeholde normalt forekommende maskiner og redskaber på en maskinstation eller i en større landbrugsvirksomhed med planteproduktion, kunne betjene kunder og kende til planteproduktion.

Stk. 4. Den uddannede skal udvise ansvarlighed og selvstændighed i forhold til sin arbejdssituation og de sociale relationer i virksomheden samt være bevidst om og udvise kvalitet i sit arbejde.

Stk. 5. Den uddannede skal erhverve følgende almene og personlige kompetencer:

1) Kunne arbejde i team samt bidrage til udvikling af arbejdet.

2) Kunne vise kreativitet samt lyst og evne til at lære nyt og tage ansvar.

3) Være fleksibel og kunne samarbejde med kolleger, kunder og andre interessenter, uanset baggrund.

4) Kunne formulere sig mundtligt samt vurdere og forstå idéer og synspunkter.

5) Kunne analysere og løse faglige problemer alene eller som del af et team.

6) Have indsigt i egne lærings- og motivationsmæssige styrker og svagheder som grundlag for livslang læring.

§ 3. Uddannelsen henføres til fællesindgangen Fra jord til bord. Uddannelsen indgår i Uddannelsesfamilie 2.

Stk. 2. Det faglige udvalg for uddannelsen er Det Faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug.

Kapitel 2

Uddannelsesforløbet

Varighed og struktur m.v.

§ 4. Uddannelsen til jordbrugsassistent og jordbrugsmaskinfører varer 3 år og 8 måneder.

Stk. 2. Uddannelsen indledes i praktikvirksomheden eller med grundforløb på skole. Uddannelsen omfatter et obligatorisk grundforløb på 20 uger og et hovedforløb, der består af praktikuddannelse og skoleundervisning.

Stk. 3. Den obligatoriske skoleundervisning i hovedforløbet er opbygget med en samlet varighed på 32 uger, der omfatter grundfag, områdefag, bundne og valgfri specialefag samt valgfag.

Stk. 4. Efter reglerne i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (hovedbekendtgørelsen) har eleven mulighed for valgfri undervisning (påbygning).

Stk. 5. Varigheden og strukturen kan fraviges efter reglerne i §§ 6-8.

§ 5. Det er en betingelse for at begynde på skoleundervisningen i hovedforløbet, at eleven har bevis for gennemførelse af grundforløbet i indgangen Fra jord til bord, Uddannelsesfamilie 2, med uddannelsesrettede områdefag efter § 9, jf. dog §§ 6-8.

Stk. 2. Det er en betingelse for at påbegynde undervisningen i hovedforløbet, at eleven har gyldigt kørekort til minimum traktor.

Særlige forløb og godskrivning

§ 6. For personer med relevante forudsætninger på baggrund af tidligere beskæftigelse eller uddannelse kan skolen efter samråd med det faglige udvalg tilrettelægge et særligt uddannelsesforløb, bestående af perioder med henholdsvis skoleundervisning og praktikuddannelse med en samlet varighed på højst 2 år. Varigheden af skoleundervisningen inklusiv eventuelt suppleringskursus må ikke overstige antallet af skoleuger efter § 4. Skoleundervisningen omfatter grundfag, områdefag, specialefag og valgfag.

§ 7. Skolen kan efter samråd med det faglige udvalg oprette et supplerende kursus efter hovedbekendtgørelsen. Kurset kan være omfattet af uddannelsesaftale. Kurset kan omfatte et forløb på indtil 2 uger, der har til formål, at der kan ske en vurdering af elevens kompetencer med henblik på afgørelse om eventuel godskrivning.

§ 8. Eleven kan få godskrevet (få merit for) dele af uddannelsen efter hovedbekendtgørelsen og efter anvisningerne i vejledningen til bekendtgørelsen.

Kapitel 3

Skoleundervisningen og praktikuddannelsen m.v.

Skoleundervisningen

§ 9. Grundforløbet omfatter følgende områdefag, der er særlige for hovedforløbet, på det anførte niveau:

1) Dyr.
Niveau: Begynder.
Målet er, at eleven har kendskab til forskellige dyregrupper og arbejdsmiljømæssigt korrekt kan udføre de almindeligste arbejdsopgaver inden for forskellige dyregrupper. Eleven kan malke.

2) Planter og teknik.
Niveau: Begynder.
Målet er, at eleven har kendskab til etablering og dyrkning af de almindeligste kulturafgrøder.

3) Økonomi.
Niveau: Begynder.
Målet er, at eleven har kendskab til enkle økonomiske begreber i relation til personlig økonomi, produktionsøkonomi, driftsregnskab og markedsforhold.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte fag varer i alt 5 uger.

 

§ 10. Undervisningen i hovedforløbet omfatter følgende grundfag:

1) Engelsk, niveau F, 2 uger.

2) Informationsteknologi, niveau F, 1 uge.

3) Iværksætteri og innovation niveau F, 1 uge.

4) Produktudvikling, produktion og service, modul 1:”Produktudvikling og produktion”, 1 uge.

5) Samfundsfag, niveau F, 1,5 uge.

6) Økonomi, 2 uger.

Stk. 2. Det i stk. 1, nr. 2, nævnte grundfag påbegyndes i grundforløbet med 1 uge.

Stk. 3. De i stk. 1 nævnte fag varer i alt 8,5 uge.

§ 11. Undervisningen i hovedforløbet for specialet jordbrugsassistent omfatter endvidere følgende grundfag:

1) Biologi, niveau E. Faget varer 1 uge.

§ 12. Undervisningen i hovedforløbet omfatter følgende områdefag med nedennævnte niveau, slutmål og vejledende uddannelsestid:

1) Husdyr og teknik.
Niveau: Rutine.
Målet er, at eleven kan håndtere, fodre og passe kvæg- og svinebesætninger eller anden produktionsbesætning samt kan betjene og indstille maskiner og tekniske installationer i stalden. Eleven har arbejdsmiljømæssig viden, så eleven efter i gældende regler må arbejde med svejsning og plasmaskæring samt slibning i tilknytning hertil.

2) Bogføring og regnskab.
Niveau: Begynder.
Målet er, at eleven kan foretage kasseregistrering og har kendskab til regnskabsbegreber.

3) Plantedyrkning og plantesundhedslære.
Niveau: Rutine.
Målet er, at eleven har kendskab til næringsstoffer, planternes næringsstofbehov og anvendelse af gødning samt har kendskab til strategier for plantedyrkning og plantepleje i landbrugsafgrøder. Eleven har bestået delprøve 1-4, jf. Miljøministeriets regler om sprøjtecertifikat.

4) Teknik.
Niveau: Rutine.
Målet er, at eleven har kendskab til anvendelse af almindelig værkstedsudstyr og simpel reparation af landbrugsmaskiner og staldinventar. Eleven har kendskab til betjening og vedligeholdelse af landbrugsmaskiner og andet teknisk udstyr i landbrugsbedriften.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte fag varer i alt 10 uger.

§ 13. Undervisningen i hovedforløbet for specialet jordbrugsassistent omfatter følgende bundne specialefag med nedennævnte niveauer, slutmål og vejledende uddannelsestid:

1) Økologiske landbrugsprincipper.
Niveau: Begynder.
Målet er, at eleven har kendskab til idégrundlaget for økologisk jordbrug og økologiske sammenhænge samt kendskab til bæredygtige principper, herunder det naturlige kredsløb inden for plantedyrkning og dyrehold.

Stk. 2. Det i stk. 1 nævnte fag varer i alt 1 uge.

§ 14. Undervisningen i hovedforløbet for specialet jordbrugsmaskinfører omfatter følgende bundne specialefag med nedennævnte niveauer, slutmål og vejledende uddannelsestid:

1) Maskiner.
Niveau: Avanceret.
Målet er, at eleven kan klargøre, betjene og vedligeholde almindelige landbrugsmaskiner samt grave- og læssemaskiner, herunder foretage mindre komplicerede reparationsopgaver. Eleven har kendskab til etablering, dyrkning, høst og konservering af salgs- og foderafgrøder. Eleven kan udføre kundebetjening.

Stk. 2. Det i stk. 1 nævnte fag varer i alt 8 uger.

§ 15. Undervisningen i hovedforløbet til specialet jordbrugsassistent omfatter 8 ugers undervisning i valgfri specialefag. Undervisningen i hovedforløbet til specialet jordbrugsmaskinfører omfatter 2 ugers valgfri specialefag. De valgfri specialefag fremgår af vejledningen til bekendtgørelsen.

Stk. 2. Ved indgåelse af uddannelsesaftale vælger eleven og virksomheden valgfri specialefag efter anvisningerne i vejledningen til bekendtgørelsen, jf. hovedbekendtgørelsen.

Stk. 3. Skolen fastsætter en frist for valg og omvalg af valgfri specialefag, jf. hovedbekendtgørelsen.

§ 16. Undervisningen i hovedforløbet omfatter desuden valgfag. Undervisningen følger reglerne for valgfag, jf. hovedbekendtgørelsen.

Stk. 2. Valgfag varer i alt 3,5 uger.

Praktikuddannelsen

§ 17. Målet for praktikuddannelsen er, at eleven opnår kendskab til fagets arbejdsmiljø og til alle funktioner i en virksomhed med produktion inden for uddannelsens område. Målet er endvidere, at eleven opnår en rutine og hurtighed, der svarer til branchens krav. Desuden er målet, at eleven selvstændigt kan tilrettelægge og vurdere et arbejdes omfang, således at praktikuddannelsen sammen med skoleundervisningen fører til, at eleven kan nå uddannelsens mål i forhold til de valgte specialefag.

Stk. 2. Praktikuddannelsen omfatter følgende arbejdsområder og funktioner:

1) Jordbrugsassistent:
I praktiktiden skal eleven være beskæftiget med normalt forekommende arbejdsopgaver med håndtering og pasning af produktionsdyr, dyrkning af landbrugsafgrøder samt betjening og vedligeholdelse af almindeligt forekommende landbrugsmaskiner og teknisk udstyr. I den sidste del af uddannelsen skal eleven i praktiktiden primært være beskæftiget med arbejdsopgaver, der relaterer sig til de valgfri specialefag.

2) Jordbrugsmaskinfører:
I praktiktiden skal eleven være beskæftiget med normalt forekommende arbejdsopgaver med dyrkning og høst af landbrugsafgrøder samt betjening, vedligeholdelse og simpel reparation af almindeligt forekommende landbrugsmaskiner, herunder almindelige læsse- og gravemaskiner. I den sidste del af uddannelsen skal eleven i praktiktiden primært være beskæftiget med arbejdsopgaver, der relaterer sig til de bundne og valgfri specialefag.

Uddannelsesbog m.v.

§ 18. De skolevejledninger, som skolen skal udstede efter de enkelte skoleophold, og de praktikerklæringer, som virksomheden skal udstede efter de enkelte praktikophold, skal indgå i elevens uddannelsesbog, jf. hovedbekendtgørelsen.

Kapitel 4

Bedømmelse og uddannelsesbeviser m.v.

§ 19. Bekendtgørelsen om karakterskala anvendes. 13-skalaen anvendes, medmindre andet fremgår af reglerne om det pågældende fag.

Skolens bedømmelse

§ 20. Bedømmelse af grundfag følger reglerne herom, jf. grundfagsbekendtgørelsen.

Stk. 2. Bedømmelse af valgfag følger reglerne for det pågældende fag, jf. hovedbekendtgørelsen.

Stk. 3. Ved afslutning af et områdefag eller specialefag gives en standpunktskarakter.

Prøver

§ 21. Mod slutningen af skoleundervisningen afholder skolen en eksamen. Eleven udarbejder et praktisk orienteret projekt, der indgår i denne eksamen.

Stk. 2. Projektets formål er at vise elevens tilegnelse af de erhvervsfaglige og personlige kvalifikationer i uddannelsen. Projektet tager især udgangspunkt i specialefagene. De øvrige obligatoriske fag inddrages i passende omfang.

Stk. 3. Skolen beslutter, hvornår projektet afholdes. Skolen tilrettelægger forløbet af projektet i samråd med det lokale uddannelsesudvalg. Projektet varer højst 1 uge med normal arbejdstid.

Stk. 4. Eksamen omfatter en mundtlig eksamination. Eksaminationen varer højst 20 minutter pr. elev. Der medvirker en censor. Censor udpeges af skolen og skal have relevant erhvervserfaring.

Stk. 5. Elevens præstation bedømmes med én karakter, der er udtryk for en samlet vurdering af projektet og den mundtlige præstation.

Stk. 6. I øvrigt finder reglerne i eksamensbekendtgørelsen anvendelse.

Stk. 7. Skolen skal orientere det faglige udvalg om resultatet af de gennemførte prøver.

Skolebevis og afsluttende praktikerklæring

§ 22. Skolebevis udstedes i henhold til hovedbekendtgørelsen og eksamensbekendtgørelsen, når skoleundervisningen er gennemført, jf. stk. 2.

Stk. 2. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået mindst karakteren 6 som gennemsnit af alle grund-, område- og specialefag i hovedforløbet. Eventuelle fag, hvor der ikke gives karakter, skal være gennemført efter reglerne for faget. Eleven skal desuden have erhvervet sprøjtecertifikat.

Stk. 3. Den afsluttende eksamen efter § 21 skal være bestået med mindst karakteren 6.

§ 23. Praktikvirksomheden udsteder afsluttende praktikerklæring, når praktiktiden i virksomheden er afsluttet, jf. hovedbekendtgørelsen.

Uddannelsesbevis

§ 24. Ved uddannelsens afslutning udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen.

Stk. 2. Uddannelsesbeviset udstedes i henhold til hovedbekendtgørelsen og eksamensbekendtgørelsen, når skolebevis er udstedt, og afsluttende praktikerklæring er udstedt.

Stk. 3. Uddannelsesbeviset påføres gennemsnitskarakteren for grund-, område- og specialefag i hovedforløbet samt resultatet af den afsluttende eksamen.

Kapitel 5

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 25. Bekendtgørelsen træder i kraft den 16. juli 2005.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 252 af 6. april 2001 om landbrugsuddannelsen, idet igangværende uddannelsesforhold dog gennemføres efter de hidtidige regler, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Skolen fastsætter efter samråd med det lokale uddannelsesudvalg eventuelle overgangsordninger for elever, der er begyndt på uddannelsen efter de tidligere regler.

Undervisningsministeriet, den 1. juli 2005

P.M.V.
Uffe Toudal Pedersen
Styrelseschef

/Finn Møller Larsen