Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om uddannelsen til produktionsgartner

 

I medfør af § 4, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 183 af 22. marts 2004, fastsættes:

Kapitel 1

Uddannelsen

§ 1. Uddannelsens formål er, at eleven gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår kompetence som produktionsgartner i et af følgende specialer:

1) Planteskolegartner, handel.

2) Planteskolegartner, produktion.

Stk. 2. Speciale vælges ved indgåelse af uddannelsesaftale.

Uddannelsens mål

§ 2. Målet er, at den uddannede produktionsgartner selvstændigt kan udføre alle normalt forekommende arbejdsopgaver inden for beskæftigelsesområdet på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde og i overensstemmelse med gældende forskrifter. Den uddannede skal kunne løse arbejdsopgaver af teknisk faglig karakter inden for produktionsgartneri og skal erhverve følgende, generelle fagligt erhvervsrettede kompetencer:

1) Kunne anvende de korrekte materialer, arbejdsmetoder, værktøj og udstyr i forhold til en given opgave.

2) Kunne overskue og udføre arbejdet under hensyntagen til miljø, arbejdspladssikkerhed, tid, økonomi og kvalitet.

Stk. 2. Den uddannede produktionsgartner med specialet planteskolegartner, handel skal kunne udføre alle normalt forekommende arbejdsopgaver inden for området planteskolegartner, handel.

Stk. 3. Den uddannede produktionsgartner med specialet planteskolegartner, produktion skal kunne udføre alle normalt forekommende arbejdsopgaver inden for området planteskolegartner, produktion.

Stk. 4. Den uddannede skal udvise ansvarlighed og selvstændighed i forhold til sin arbejdssituation og de sociale relationer i virksomheden samt være bevidst om og udvise kvalitet i sit arbejde.

Stk.5. Den uddannede skal erhverve følgende almene og personlige kompetencer:

1) Kunne arbejde i team samt bidrage til udvikling af arbejdet.

2) Kunne vise kreativitet samt lyst og evne til at lære nyt og tage ansvar.

3) Være fleksibel og kunne samarbejde med kolleger, kunder og andre interessenter, uanset baggrund.

4) Kunne formulere sig mundtligt samt vurdere og forstå idéer og synspunkter.

5) Kunne analysere og løse faglige problemer alene eller som del af et team.

6) Have indsigt i egne lærings- og motivationsmæssige styrker og svagheder som grundlag for livslang læring.

§ 3. Uddannelsen henføres til fællesindgangen Fra jord til bord. Uddannelsen indgår i Uddannelsesfamilie 2.

Stk. 2. Det faglige udvalg for uddannelsen er Det Faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug.

Kapitel 2

Uddannelsesforløbet

Varighed og struktur m.v.

§ 4. Uddannelsen varer 3 år og 8 måneder.

Stk. 2. Uddannelsen indledes i praktikvirksomheden eller med grundforløb på skole. Uddannelsen omfatter et obligatorisk grundforløb på 20 uger og et hovedforløb der består af praktikuddannelse og skoleundervisning.

Stk. 3. Den obligatoriske skoleundervisning i hovedforløbet er opbygget med en samlet varighed på 25 uger, der omfatter grundfag, områdefag, bundne og valgfri specialefag samt valgfag.

Stk. 4. Efter reglerne i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (hovedbekendtgørelsen) har eleven mulighed for valgfri undervisning (påbygning).

Stk. 5. Varigheden og strukturen kan fraviges efter reglerne i §§ 6-8.

§ 5. Det er en betingelse for at begynde på skoleundervisningen i hovedforløbet, at eleven har bevis for gennemførelse af grundforløbet i indgangen Fra jord til bord, Uddannelsesfamilie 2 med uddannelsesrettede områdefag efter § 9, jf. dog §§ 6-8.

Stk. 2. Det er tillige en betingelse for at påbegynde undervisningen i hovedforløbet, at eleven har gyldigt kørekort til minimum traktor.

Særlige forløb og godskrivning

§ 6. For personer med relevante forudsætninger på baggrund af tidligere beskæftigelse eller uddannelse kan skolen efter samråd med det faglige udvalg tilrettelægge et særligt uddannelsesforløb, bestående af perioder med henholdsvis skoleundervisning og praktikuddannelse med en samlet varighed på højst 2 år. Varigheden af skoleundervisningen inklusiv eventuelt suppleringskursus må ikke overstige antallet af skoleuger efter § 4. Skoleundervisningen omfatter grundfag, områdefag, specialefag og valgfag.

§ 7. Skolen kan efter samråd med det faglige udvalg oprette et supplerende kursus efter hovedbekendtgørelsen. Kurset kan være omfattet af uddannelsesaftale. Kurset kan omfatte et forløb på indtil 2 uger, der har til formål, at der kan ske en vurdering af elevens kompetencer med henblik på afgørelse om eventuel godskrivning.

§ 8. Eleven kan få godskrevet (få merit for) dele af uddannelsen efter hovedbekendtgørelsen og efter anvisningerne i vejledningen til bekendtgørelsen.

Kapitel 3

Skoleundervisningen og praktikuddannelsen m.v.

Skoleundervisningen

§ 9. Grundforløbet omfatter følgende områdefag, der er særlige for hovedforløbet, på det anførte niveau:

1) Plantedyrkning.
Niveau: Rutine
Målet er, at eleven kan gennemføre et pasningsforløb af en nærmere given kultur samt udføre de dermed forbundne arbejdsopgaver ved hjælp af almindeligt forekommende tekniske hjælpemidler samt har kendskab til salg og salgssystemer.

2) Plantekendskab
Niveau: Rutine
Målet er, at eleven kan navngive de almindeligst dyrkede planter inden for grupperne af planteskoleplanter, frugttræer og frugtbuske eller urteagtige grønsager, samt kan placere planterne i det botaniske system.

3) Plantesundhedslære 1
Niveau: Rutine
Målet er, at eleven har bestået delprøve 1 og 4 (produktionsgartnerdelen) til erhvervelse af sprøjtecertifikat efter Miljøministeriets regler.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte fag varer i alt 5 uger.

§ 10. Undervisningen i hovedforløbet omfatter følgende grundfag, jf. bekendtgørelse om grundfag:

1) Fremmedsprog, engelsk, F, 2,0 uger.

2) Informationsteknologi, F, 1,0 uge.

3) Naturfag, F, 2,0 uger.

4) Produktudvikling, produktion og service, 1,0 uge.

5) Iværksætteri og innovation, F, 1,0 uge.

Stk. 2. Det i stk. 1, nr. 2, nævnte fag påbegyndes i grundforløbet.

Stk. 3. De i stk. 1 nævnte fag varer i alt 7,0 uger.

§ 11. Undervisningen i hovedforløbet omfatter følgende områdefag:

1) Anvendt økologi
Niveau: Begynder
Målet er, at eleven kan give forslag til ændring af dyrkningsmetoder og dyrkningsprincipper i almindelige drevne planteskoler, frugtplantager eller frilandsgartnerier, som vil betyde øget bæredygtighed både for produktionen og det omgivende miljø og, som tager hensyn til biodiversiteten. Eleven har kendskab til det naturlige kredsløb for de vigtigste plantenæringsstoffer.

2) Plantedyrkning for produktionsgartnere
Niveau: Rutine
Målet er, at eleven kan udføre de almindeligste vegetative og generative formeringsmetoder samt udbringe og anvende almindelige gødninger. Eleven kan anvende og vedligeholde de almindeligst forekommende maskiner og tekniske hjælpemidler i planteskoler, frugtplantager eller frilandsgartnerier.

3) Plantesundhedslære 2
Niveau: Rutine
Målet er, at eleven har bestået delprøve 2 og 3 til erhvervelse af sprøjtecertifikat efter Miljøministeriets regler samt anvende forskellige teknikker og metoder til biologisk forebyggelse og bekæmpelse af skadevoldere i henholdsvis planteskole-, frugt- eller grønsagskulturer, herunder redegøre for principperne for integreret produktion.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte fag varer i alt 4,0 uger.

§ 12. Undervisningen i hovedforløbet omfatter i specialet planteskolegartner , handel, følgende bundne specialefag:

1) Plante- og produktkendskab
Niveau: Avanceret
Målet er, at eleven kan identificere og navngive almindelige træer, buske samt planter i have og park, herunder placere dem i det botaniske system. Eleven kan foretage hensigtsmæssige plantevalg og vejlede i anvendelse af varegrupper inden for planteskoleområdet.

2) Regnskab
Niveau: Rutine
Målet er, at eleven kan udføre grundlæggende regnskabsfunktioner ved hjælp af edb-baserede systemer samt har indsigt i virksomhedens daglige drift og årsregnskab.

3) Salg, service, reklame og kundebetjening
Niveau: Avanceret
Målet er, at eleven har forståelse for samspillet mellem virksomhed og forbruger i et markedsdirigeret samfund, herunder kendskab til fysiologiske og psykiske behov hos køberen, indhold af købs- og forbrugsvaner, markedsføring og konkurrenceforhold.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte fag varer i alt 8,0 uger.

§ 13. Undervisningen i hovedforløbet omfatter i specialet planteskolegartner, produktion , følgende bundne specialefag:

1) Dyrkningsrelateret plantekendskab
Niveau: Avanceret
Målet er, at eleven kan identificere og navngive et udvalg af de mest almindelige kulturer og placere dem i det botaniske system inden for familie, slægt og art samt kan angive og opstille dyrkningsprogrammer for de almindeligste kulturer.

2) Plantedyrkning på friland, planteskoler og plantager
Niveau: Avanceret
Målet er, at eleven kan medvirke i de forskellige arbejdsprocesser ved plantedyrkning på friland, planteskoler eller i plantager, herunder klargøre og foretage beskyttende foranstaltninger af arealer til de forskellige kulturer ved plantedyrkning.

3) Produktionsplanlægning og produktionsstyring
Niveau: Rutine
Målet er, at eleven kan foretage registrering af kulturer og kulturtekniske forhold og på denne baggrund opstille en produktionsplan og foretage planlægningen af en produktion af et almindeligt kulturforløb.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte fag varer i alt 8,0 uger.

§ 14. Undervisningen i hovedforløbet omfatter desuden 2 ugers valgfri specialefag, der har det overordnede mål, at eleven får større og bredere kendskab til et udvalgt specialområde eller et større kendskab til et mere snævert specialområde.

Stk. 2. Eleven og virksomheden vælger specialefag efter anvisningerne i vejledningen til bekendtgørelsen, jf. hovedbekendtgørelsen.

Stk. 3. Skolen fastsætter en frist for valg og eventuelt omvalg af specialefag, jf. hovedbekendtgørelsen.

§ 15. Undervisningen i hovedforløbet omfatter endvidere valgfag. Undervisningen følger reglerne for valgfag, jf. hovedbekendtgørelsen.

Stk. 2. Valgfag varer i alt 4,0 uger.

Praktikuddannelsen

§ 16. Målet for praktikuddannelsen er, at eleven opnår kendskab til fagets arbejdsmiljø og til alle funktioner i en virksomhed med produktion inden for uddannelsens område. Målet er endvidere, at eleven opnår en rutine og hurtighed, der svarer til branchens krav. Desuden er målet, at eleven selvstændigt kan tilrettelægge og vurdere et arbejdes omfang, således at praktikuddannelsen sammen med skoleundervisningen fører til, at eleven kan nå uddannelsens mål i forhold til de valgte specialefag.

Stk. 2. Praktikuddannelsen omfatter følgende arbejdsområder og funktioner i praktikuddannelsen:

1) Planteskolegartner, handel:
I praktiktiden skal eleven primært være beskæftiget med almindeligt forekommende arbejdsopgaver inden for planteskoledrift og handel med planteskoleplanter og dertil knyttede produkter, herunder pasning, opbevaring og ekspedition af planter.

2) Planteskolegartner, produktion:
I praktiktiden skal eleven, ved anvendelse af almindeligt forekommende maskiner og teknisk udstyr i planteskoler, frugtplantager eller frilandsgartnerier, primært være beskæftiget med almindeligt forekommende arbejdsopgaver med tilrettelæggelse, produktion og høst af planter og planteprodukter, herunder pakning og emballering af færdigvarer.

§ 17. For at give eleven en alsidig uddannelse skal praktiktiden normalt deles mellem to eller flere praktikvirksomheder. Såfremt der ikke på forhånd er indgået en kombinationsaftale, skal den praktikvirksomhed, der har indgået uddannelsesaftalen med eleven, bistå denne med at fremskaffe en ny praktikplads, eller med at få den komplementære praktikuddannelse på en anden virksomhed. Uddannelsesforholdet efter den indgåede aftale fortsætter, indtil en eventuel ny aftale er indgået eller til det aftalte ophørstidpunkt.

Stk. 2. Det faglige udvalg vejleder skolerne om aftaler om overgang til en anden virksomhed efter stk. 1.

Uddannelsesbog m.v.

§ 18. De skolevejledninger, som skolen skal udstede efter de enkelte skoleophold, og de praktikerklæringer, som virksomheden skal udstede efter de enkelte praktikophold, skal indgå i elevens uddannelsesbog, jf. hovedbekendtgørelsen.

Kapitel 4

Bedømmelse og uddannelsesbeviser m.v.

§ 19. Bekendtgørelsen om karakterskala anvendes.13-skalaen anvendes, medmindre andet fremgår af reglerne om det pågældende fag.

Skolens bedømmelse

§ 20. Bedømmelse af grundfag følger reglerne herom, jf. grundfagsbekendtgørelsen.

Stk. 2. Bedømmelse af valgfag følger reglerne for det pågældende fag, jf. hovedbekendtgørelsen.

Stk. 3. Ved afslutning af et områdefag eller specialefag gives en standpunktskarakter.

Prøver

§ 21. Mod slutningen af skoleundervisningen afholder skolen en eksamen. Eleven udarbejder et praktisk orienteret projekt, der indgår i denne eksamen.

Stk. 2. Projektets formål er at vise elevens tilegnelse af de erhvervsfaglige og personlige kvalifikationer i uddannelsen. Projektet tager især udgangspunkt i områdefag og specialefag. De øvrige obligatoriske fag inddrages i passende omfang.

Stk. 3. Skolen beslutter, hvornår projektet afholdes. Skolen tilrettelægger forløbet af projektet i samråd med det lokale uddannelsesudvalg. Projektet varer højst 1 uge med normal arbejdstid.

Stk. 4. Eksamen omfatter en mundtlig eksamination. Eksaminationen varer højst 20 minutter pr. elev. Der medvirker en censor. Censor udpeges af skolen og skal have relevant erhvervserfaring.

Stk. 5. Elevens præstation bedømmes med én karakter, der er udtryk for en samlet vurdering af projektet og den mundtlige præstation

Stk. 6. I øvrigt finder reglerne i eksamensbekendtgørelsen anvendelse.

Stk. 7. Skolen skal orientere det faglige udvalg om resultatet af de gennemførte prøver.

Skolebevis og afsluttende praktikerklæring

§ 22. Skolebevis udstedes i henhold til hovedbekendtgørelsen og eksamensbekendtgørelsen, når skoleundervisningen er gennemført, jf. stk. 2.

Stk. 2. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået mindst karakteren 6 som gennemsnit af alle grund-, område- og specialefag i hovedforløbet, samt have erhvervet sprøjtecertifikat, jf. Miljøministeriets regler. Eventuelle fag, hvor der ikke gives karakter, skal være gennemført efter reglerne for faget.

Stk. 3. Prøven efter § 21, skal være bestået med mindst karakteren 6.

§ 23. Praktikvirksomheden udsteder afsluttende praktikerklæring, når praktiktiden i virksomheden er afsluttet, jf. hovedbekendtgørelsen.

Uddannelsesbevi

§ 24. Ved uddannelsens afslutning udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen.

Stk. 2. Uddannelsesbeviset udstedes i henhold til hovedbekendtgørelsen og eksamensbekendtgørelsen, når skolebevis er udstedt, og afsluttende praktikerklæring er udstedt.

Stk. 3. Uddannelsesbeviset påføres gennemsnitskarakteren for alle grund-, område- og specialefag i hovedforløbet samt resultatet af den afsluttende eksamen.

Kapitel 5

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 25. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juli 2005.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 599 af 22. juni 2001 om uddannelsen til produktionsgartner, idet igangværende uddannelsesforhold dog gennemføres efter de hidtidige regler, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Skolen fastsætter efter samråd med det lokale uddannelsesudvalg eventuelle overgangsordninger for elever, der er begyndt på uddannelsen efter de tidligere regler.

Undervisningsministeriet, den 1. juli 2005

P.M.V.
Uffe Toudal Pedersen
Styrelseschef

/Finn Møller Larsen