Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om uddannelsen til skov- og naturtekniker

 

I medfør af § 4, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 183 af 22. marts 2004, fastsættes:

Kapitel 1

Uddannelsen

§ 1. Uddannelsens formål er, at eleven gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår kompetence som skov- og naturtekniker.

Stk. 2. Uddannelsen kan afsluttes med trin 1 som skov- og naturassistent. Uddannelsen kan genoptages efter trin 1 (trin 2).

Stk. 3. Trin vælges ved indgåelse af uddannelsesaftale.

Uddannelsens mål

§ 2. Den uddannede skal i forhold til de enkelte trins varighed kunne løse arbejdsopgaver af teknisk faglig karakter inden for skov- og naturteknik og skal erhverve følgende, generelle fagligt erhvervsrettede kompetencer:

1) Kunne vælge og anvende hensigtsmæssige materialer, udstyr og arbejdsmetoder i forhold til en given opgave.

2) Kunne vurdere kvalitet og økonomi i opgaven og anvende denne viden til valg af metode og værktøj.

3) Kunne overskue og udføre arbejdsprocesserne på en arbejdsteknisk og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde, således personen selv, biotopen og omgivelserne skånes mest muligt.

Stk. 2. Den uddannede skov- og naturtekniker skal tillige have en nødvendig forståelse af fagområdets tradition og begreber og de økologiske, landskabs- og kulturhistoriske, økonomiske og sociale formål og sammenhænge som fagområdet indgår i. Den uddannede skov- og naturtekniker har et basalt kendskab til drift af egen virksomhed.

Stk. 3 Den uddannede skal i forhold til de enkelte trins varighed erhverve følgende almene og personlige kompetencer:

1) Ansvarligt og kvalitetsbevidst kunne tilrettelægge og løse almindeligt forekommende arbejdsprocesser, selvstændigt såvel som i holdsamarbejde samt løse problemer, efterhånden som de opstår.

2) Kunne vise kreativitet samt lyst og evne til at lære nyt og tage ansvar.

3) Være fleksibel og kunne samarbejde med kolleger, kunder og andre interessenter, uanset baggrund.

4) Kunne formulere sig mundtligt samt vurdere og forstå idéer og synspunkter.

5) Have indsigt i egne lærings- og motivationsmæssige styrker og svagheder som grundlag for livslang læring.

§ 3. Uddannelsens grundforløb henføres til fællesindgangen Fra jord til bord. Uddannelsen indgår i Uddannelsesfamilie 2.

Stk. 2. Det faglige udvalg for uddannelsen er Det Faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug.

Kapitel 2

Uddannelsesforløbet

Varighed og struktur m.v.

§ 4. Uddannelsen til skov- og naturtekniker varer 3 år. Uddannelsen er trindelt jf. § 1, stk. 2.

Stk. 2. Uddannelsen indledes i praktikvirksomheden eller med grundforløb på skole. Uddannelsen omfatter et obligatorisk grundforløb på 20 uger og et hovedforløb, der består af praktikuddannelse og skoleundervisning.

Stk. 3. Den obligatoriske skoleundervisning i hovedforløbet er opbygget med en varighed på 32 uger, der omfatter grundfag, områdefag, bundne og valgfri specialefag samt valgfag.

Stk. 4. Trin 1 som skov- og naturassistent varer 2 år inkl. grundforløb, heraf 23 ugers skoleundervisning i hovedforløbet.

Stk. 5. For elever, der har afsluttet trin1, varer uddannelsen til skov- og naturtekniker 1 år, heraf 10 ugers skoleundervisning.

Stk. 6. Efter reglerne i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (hovedbekendtgørelsen) har eleven mulighed for valgfri undervisning (påbygning).

Stk. 7. Varigheden og strukturen kan fraviges efter regler i §§ 6-8.

§ 5. Det er en betingelse for at begynde på skoleundervisningen i hovedforløbet, at eleven har bevis for gennemførelse af grundforløbet i indgangen Fra jord til bord, Uddannelsesfamilie 2 med uddannelsesrettede områdefag efter § 9, jf. dog §§ 6-8.

Stk.2. Eleven skal kunne dokumentere at vedkommende har gyldigt kørekort til minimum traktor ved påbegyndelsen af hver skoleperiode i hovedforløbet.

 

Særlige forløb og godskrivning

§ 6. For personer med relevante forudsætninger på baggrund af tidligere beskæftigelse eller uddannelse kan skolen efter samråd med det faglige udvalg tilrettelægge et særligt uddannelsesforløb, bestående af perioder med henholdsvis skoleundervisning og praktikuddannelse med en samlet varighed på højst 2 år og for trin 1 højst 1½ år. Varigheden af skoleundervisningen inklusiv eventuelt suppleringskursus må ikke overstige antallet af skoleuger efter § 4. Skoleundervisningen omfatter grundfag, områdefag, specialefag og valgfag.

§ 7. Skolen kan efter samråd med det faglige udvalg oprette et supplerende kursus efter hovedbekendtgørelsen. Kurset kan være omfattet af uddannelsesaftale. Kurset kan omfatte et forløb på indtil 2 uger, der har til formål, at der kan ske en vurdering af elevens kompetencer med henblik på afgørelse om eventuel godskrivning.

§ 8. Eleven kan få godskrevet (få merit for) dele af uddannelsen efter hovedbekendtgørelsen og efter anvisningerne i vejledningen til bekendtgørelsen.

Kapitel 3

Skoleundervisningen og praktikuddannelsen m.v.

Skoleundervisningen

§ 9. Grundforløbet omfatter følgende områdefag, der er særlige for hovedforløbet, på det anførte niveau:

1) Bevoksningspleje
Niveau: Begynder
Målet er, at eleven stifter bekendtskab med de grundlæggende skovbrugshåndteringer og kan skove småt træ med motorsav og transportere samme ud med den skovudrustede traktor. Eleven har kørekort minimum til traktor.

2) Kulturpleje
Niveau: Rutine
Målet er, at eleven kan etablere en skovkultur med plantning, herunder vurdere planternes egnethed, hegnssætning og mekanisk vedligeholdelse, herunder grøfterensning.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte fag varer i alt 5 uger.

 

§ 10. Undervisningen i hovedforløbet for trin 1: Skov- og naturassistent omfatter følgende grundfag:

1) Arbejdsmiljø, 1 uge.

2) Engelsk niveau F, 2 uger.

3) Informationsteknologi niveau F, 1 uge.

4) Matematik niveau F, 2 uger.

5) Materialeforståelse, 1 uge.

6) Iværksætteri og innovation niveau F, 1 uge.

Stk. 2. De i stk. 1, nr. 1 og 3, nævnte grundfag påbegyndes i grundforløbet med hver 1 uge.

Stk. 3. De i stk. 1 nævnte fag varer i alt 8 uger.

§ 11. Undervisningen i hovedforløbet for trin 1: Skov- og naturassistent omfatter følgende områdefag med nedennævnte niveau, slutmål og vejledende uddannelsestid:

1) Bevoksning.
Niveau: Avanceret.
Målet er, at eleven selvstændigt på en arbejdsteknisk korrekt og sikkerhedsmæssig, arbejdsmiljømæssig og miljømæssig forsvarlig måde kan udføre alle forekommende fældnings- og vedligeholdelsesarbejder i bevoksninger. Eleven erhverver motorsavscertifikat.

2) Biotoppleje.
Niveau: Rutine.
Målet er, at eleven kan vedligeholde udvalgte biotoper og deres spredningskorridorer i henhold til gældende plejeplan og lovgivning på området, samt at eleven kan vælge værktøj og arbejdsmetode, som skåner eleven selv, biotopen og omgivelserne mest muligt.

3) Maskinbaserede arbejder.
Niveau: Rutine.
Målet er, at eleven kan udføre almindeligt forekommende maskinbaserede arbejder med skovbrugets specialmaskiner med arbejdsmetoder, som skåner eleven selv, biotopen og omgivelserne mest muligt. Eleven kan udføre vejvedligeholdelse, etablering af overkørsler og udslæbning/udkørsel af effekter samt foretage daglig vedligeholdelse af de anvendte maskiner

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte fag varer i alt 9 uger.

§ 12. Undervisningen for den afsluttende del af uddannelsen til skov- og naturtekniker omfatter følgende bundne specialefag med nedennævnte niveau, mål og vejledende uddannelsestid:

1) Naturnær skovdrift.
Niveau: Avanceret.
Målet er, at eleven kan udarbejde planer for og gennemføre aktuelt træartsvalg og opbygning af ønskede biotoper med spredningskorridorer ved nykultur eller konvertering af bestående bestande til naturnær drift.

Stk. 2. Det i stk. 1 nævnte fag varer i alt 2 uger.

§ 13. Undervisningen i hovedforløbet til uddannelsen omfatter 10 ugers undervisning i valgfri specialefag, der fordeler sig med 6 uger på trin 1 og 4 uger på den afsluttende del af uddannelsen. De valgfri specialefag fremgår af vejledningen til bekendtgørelsen.

Stk. 2. Ved indgåelse af uddannelsesaftale vælger eleven og virksomheden valgfri specialefag efter anvisningerne i vejledningen til bekendtgørelsen, jf. hovedbekendtgørelsen.

Stk. 3. Skolen fastsætter en frist for valg og omvalg af valgfri specialefag, jf. hovedbekendtgørelsen.

§ 14. Undervisningen i den afsluttende del af uddannelsen omfatter desuden valgfag. Undervisningen følger reglerne for valgfag, jf. hovedbekendtgørelsen.

Stk. 2. Valgfag varer i alt 3 uger.

Praktikuddannelsen

§ 15. Målet for praktikuddannelsen er, at eleven opnår kendskab til fagets arbejdsmiljø og til alle funktioner i en virksomhed med produktion inden for uddannelsens område. Målet er endvidere, at eleven opnår en rutine og hurtighed, der svarer til branchens krav. Desuden er målet, at eleven selvstændigt kan tilrettelægge og vurdere et arbejdes omfang, således at praktikuddannelsen sammen med skoleundervisningen fører til, at eleven kan nå uddannelsens mål i forhold til de valgte specialefag.

Stk. 2. Praktikuddannelsen omfatter følgende arbejdsområder og funktioner i praktikuddannelsen:

1) Trin 1: Skov- og naturassistent:
I praktiktiden skal eleven primært være beskæftiget med praktiske arbejder, der understøtter fagene i det forudgående skoleforløb. Praktikken skal understøtte faget bevoksnings skovningsdel til rutineniveau.

2) Skov- og naturtekniker:
I den sidste del af uddannelsen skal eleven i praktiktiden opnå niveauet avanceret for skovning, rutine i biotoppleje og primært være beskæftiget med arbejdsopgaver, der relaterer sig til de valgte specialefag og disses niveau.

Stk. 3. I den praktikperiode, der går forud for den sidste skoleperiode skal eleven have mulighed for at udføre den i § 20 nævnte opgave.

Uddannelsesbog m.v.

§ 16. De skolevejledninger, som skolen skal udstede efter de enkelte skoleophold, og de praktikerklæringer, som virksomheden skal udstede efter de enkelte praktikophold, skal indgå i elevens uddannelsesbog, jf. hovedbekendtgørelsen.

Kapitel 4

Bedømmelse og uddannelsesbeviser mv.

§ 17. Bekendtgørelsen om karakterskala anvendes. 13-skalaen anvendes, medmindre andet fremgår af reglerne om det pågældende fag.

Skolens bedømmelse

§ 18. Bedømmelse af grundfag følger reglerne herom, jf. grundfagsbekendtgørelsen.

Stk. 2. Bedømmelse af valgfag følger reglerne for det pågældende fag, jf. hovedbekendtgørelsen.

Stk. 3. Ved afslutning af et områdefag eller specialefag gives en standpunktskarakter.

Prøver

§ 19. For elever, der gennemfører uddannelsen til skov- og naturassistent, afholder skolen mod slutningen af skoleundervisningen en eksamen. Eleven udarbejder et praktisk orienteret projekt, der indgår i denne eksamen.

Stk. 2. Projektets formål er at vise elevens tilegnelse af de erhvervsfaglige og personlige kvalifikationer i uddannelsen. Projektet tager især udgangspunkt i specialefag og områdefag. De øvrige obligatoriske fag inddrages i passende omfang.

Stk. 3. Skolen beslutter, hvornår projektet afholdes. Skolen tilrettelægger forløbet af projektet i samråd med det lokale uddannelsesudvalg. Projektet varer højst ½ uge med normal arbejdstid.

Stk. 4. Eksamen omfatter en mundtlig eksamination. Eksaminationen varer højst 20 minutter pr. elev. Der medvirker en censor. Censor udpeges af skolen og skal have relevant erhvervserfaring.

Stk. 5. Elevens præstation bedømmes med én karakter, der er udtryk for en samlet vurdering af projektet og den mundtlige præstation

Stk. 6. I øvrigt finder reglerne i eksamensbekendtgørelsen anvendelse.

Stk. 7. Skolen skal orientere det faglige udvalg om resultatet af de gennemførte prøver.

 

§ 20. For elever, der gennemfører uddannelsen til skov- og naturtekniker, stiller skolen i den næstsidste skoleperiode den enkelte elev en opgave, der tager udgangspunkt i specialefag og områdefag. Opgavens praktiske elementer er relateret til og udføres i elevens praktikvirksomhed. Opgavens praktiske elementer stilles i samråd med praktikvirksomheden.

Stk. 2. Eleven udarbejder i relation til opgaven i praktiktiden en dokumentation for udførelsen af opgavens praktiske elementer udført i praktikvirksomheden i praktikperioden forud for sidste skoleperiode.

Stk. 3. Elevens dokumentation indgår i prøven i § 21.

§ 21. For elever, der gennemfører uddannelsen til skov- og naturtekniker, afholder skolen mod slutningen af skoleundervisningen en eksamen. Eleven udarbejder et praktisk orienteret projekt, jf. § 20, der indgår i denne eksamen.

Stk. 2. Projektets formål er at vise elevens tilegnelse af de erhvervsfaglige og personlige kvalifikationer i uddannelsen. Projektet tager især udgangspunkt i specialefag og områdefag. De øvrige obligatoriske fag inddrages i passende omfang.

Stk. 3. Skolen afholder projektet i sidste skoleperiode. Skolen tilrettelægger forløbet af projektet i samråd med det lokale uddannelsesudvalg. Projektet varer højst 1 uge med normal arbejdstid.

Stk. 4. Eksamen omfatter en mundtlig eksamination. Eksaminationen varer højst 20 minutter pr. elev. Der medvirker en censor. Censor udpeges af skolen og skal have relevant erhvervserfaring.

Stk. 5. Elevens præstation bedømmes med én karakter, der er udtryk for en samlet vurdering af projektet herunder den praktiske dokumentation og den mundtlige præstation

Stk. 6. I øvrigt finder reglerne i eksamensbekendtgørelsen anvendelse.

Stk. 7. Skolen skal orientere det faglige udvalg om resultatet af de gennemførte prøver.

Skolebevis og afsluttende praktikerklæring

§ 22. Skolebevis udstedes i henhold til hovedbekendtgørelsen og eksamensbekendtgørelsen, når skoleundervisningen er gennemført, jf. stk. 2.

Stk. 2. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået mindst karakteren 6 som gennemsnit af alle grund-, område- og specialefag i hovedforløbet. Eventuelle fag, hvor der ikke gives karakter, skal være gennemført efter reglerne for faget. Eleven skal have bestået motorsavscertifikat samt have gyldigt kørekort til traktor.

Stk. 3. For elever der afslutter uddannelsen efter § 19, skal prøven i denne bestemmelse være bestået med mindst karakteren 6.

Stk. 4. For elever der afslutter uddannelsen efter § 21, skal prøven i denne bestemmelse være bestået med mindst karakteren 6.

§ 23. Praktikvirksomheden udsteder afsluttende praktikerklæring, når praktiktiden i virksomheden er afsluttet, jf. hovedbekendtgørelsen.

Uddannelsesbevis

§ 24. Ved uddannelsens afslutning, herunder afslutning med trin 1, udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen.

Stk. 2. Uddannelsesbeviset udstedes i henhold til hovedbekendtgørelsen og eksamensbekendtgørelsen, når skolebevis er udstedt, og afsluttende praktikerklæring er udstedt.

Stk. 3. Uddannelsesbeviset påføres gennemsnitskarakteren for alle grund-, område- og specialefag i hovedforløbet samt resultatet af den afsluttende eksamen.

Kapitel 5

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 25. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juli 2005.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 668 af 6. juli 2001 om uddannelsen til skov- og landskabsfagtekniker, idet igangværende uddannelsesforhold dog gennemføres efter de hidtidige regler, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Skolen fastsætter efter samråd med det lokale uddannelsesudvalg eventuelle overgangsordninger for elever, der er begyndt på uddannelsen efter de tidligere regler.

Undervisningsministeriet, den 14. juni 2005

P.M.V.
Uffe Toudal Pedersen
Styrelseschef

/Finn Møller Larsen