Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om uddannelsen til redder

 

I medfør af § 4, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 183 af 22. marts 2004, fastsættes:

Kapitel 1

Uddannelsen

§ 1. Uddannelsens formål er, at eleven gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår kompetence inden for transporterhvervet som redder.

§ 2. Den uddannede opnår teknisk faglige kvalifikationer, således at vedkommende selvstændigt eller i samarbejde med andre kan varetage de almindeligt forekommende arbejdsopgaver: assistent i ambulancetjeneste, redningstjeneste, sygetransport, brandslukning og autohjælp.

Stk. 2. Den uddannede opnår personlige og almene kvalifikationer, således at vedkommende på baggrund af en samfundsmæssig og menneskelig indsigt kan handle fagligt sikkert, kvalitetsbevidst, etisk korrekt og disciplineret i situationer, hvor redningsindsats og nødbehandling er nødvendig. Den uddannede kan endvidere udføre varierede former for kundebetjening på et højt serviceorienteret niveau.

Stk. 3. Den uddannede kan under iagttagelse af gældende miljø- og sikkerhedsbestemmelser udføre alle arbejdsprocesser, der forekommer inden for det område, uddannelsen retter sig imod.

Stk. 4. Den uddannede erhverver de i uddannelsen indlagte uddannelsesbeviser og kørekort.

Stk. 5. Den uddannede motiveres til at tilegne sig ny viden og indgå i fortsat efter- og videreuddannelse.

§ 3. Uddannelsen er henført til den erhvervsfaglige fællesindgang for Mekanik, transport og logistik jf. § 14, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser.

Stk. 2. Det faglige udvalg for uddannelsen er Transporterhvervets UddannelsesRåd.

Kapitel 2

Uddannelsesforløbet

Varighed og struktur m.v.

§ 4. Uddannelsen varer 3 år og 3 måneder, jf. dog § 6.

Stk. 2. Uddannelsen omfatter et obligatorisk grundforløb på 20 uger, jf. bekendtgørelse om grundforløb, og et hovedforløb, der omfatter praktikuddannelse og 48 ugers obligatorisk skoleundervisning. Eleven kan indlede uddannelsen på skole med et grundforløb eller i en praktikvirksomhed.

Stk. 3. Den obligatoriske skoleundervisning i hovedforløbet er opbygget af tre moduler, der omfatter grundfag, områdefag, bundne specialefag, valgfri specialefag og valgfag på flg. måde:

1) 1. modul: uddannelse i grundlæggende ambulance-, rednings-, autohjælps- og brandtjeneste på 17 uger,

2) 2. modul: uddannelse til ambulanceassistent på 19 uger, og

3) 3. modul: uddannelse i videregående rednings- og brandtjeneste på 12 uger.

Stk. 4. Den obligatoriske skoleundervisning i hovedforløbet omfatter 11 skoleperioder på henholdsvis 6, 6, 5, 3, 5, 4, 4, 3, 5, 4 og 3 uger.

Stk. 5. Efter reglerne i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (hovedbekendtgørelsen) har eleven mulighed for valgfri undervisning (påbygning).

Stk.6. Varigheden og strukturen efter stk. 1-4 fraviges ved særlig tilrettelagte forløb, jf. §§ 6 og 7.

§ 5. Det er en betingelse for at begynde på skoleundervisningen i hovedforløbet, at eleven har bevis for gennemførelse af grundforløbet i indgangen efter reglerne i hovedbekendtgørelsen, jf. dog §§ 6-9.

Stk. 2. De i § 10, nævnte fag skal være gennemført efter reglerne om faget.

Særlige forløb og godskrivning

§ 6. Personer, der er fyldt 25 år, og som har mindst 1 års relevant erhvervserfaring inden for branchen eller anden relevant beskæftigelse, kan gennemføre uddannelsen, som et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb, på 2 år og 9 måneder.

§ 7. For personer med relevante forudsætninger på baggrund af tidligere beskæftigelse eller uddannelse kan skolen efter samråd med det faglige udvalg tilrettelægge et særligt uddannelsesforløb, bestående af perioder med henholdsvis skoleundervisning og praktikuddannelse. Varigheden af skoleundervisningen inklusiv eventuelt suppleringskursus må ikke overstige antallet af skoleuger efter § 4. Skoleundervisningen omfatter grundfag, områdefag, specialefag og valgfag.

§ 8. Skolen kan efter samråd med det faglige udvalg oprette et supplerende kursus efter hovedbekendtgørelsen. Kurset kan være omfattet af uddannelsesaftale. Kurset kan omfatte et forløb på indtil 2 uger, der har til formål, at der kan ske en vurdering af elevens kompetencer med henblik på afgørelse om eventuel godskrivning.

§ 9. Eleven kan få godskrevet (få merit for) dele af uddannelsen efter hovedbekendtgørelsen og efter anvisningerne i vejledningen til bekendtgørelsen.

Kapitel 3

Skoleundervisningen og praktikuddannelsen m.v.

Skoleundervisningen

§ 10. Grundforløbet omfatter følgende områdefag, der er særlige for hovedforløbet:

1) Surring/stuvning og af-/pårigning af gods

Begynderniveau

Målet er, at eleven kan medvirke til at håndtere og surre gods, samt foretage af-/pårigning.

2) Introduktion til kranarbejde

Begynderniveau

Målet er, at eleven kan betjene ikke-certifikatkrævende kraner og kender til de generelle sikkerhedsregler.

3) Introduktion til gaffeltruck

Begynderniveau

Målet er, at eleven under opsyn kan føre gaffeltruck i normalt forekommende arbejdssituationer.

4) Anhugning

Begynderniveau

Målet er, at eleven kan udføre enkle anhugningsopgaver og kender til generelle sikkerhedsregler og anhugningsteori.

5) Ny på lager

Begynderniveau

Målet er, at eleven kan udføre normalt forekommende lagerarbejde med relevant udstyr og kan anvende almindelige dokumenter, papirer mv.

6) Ny i lastbilen

Begynderniveau

Målet er, at eleven kan foretage grundlæggende manøvrering med lastbil og udføre almindeligt starteftersyn på lastbil.

Stk. 2. De områdefag, der er nævnt i stk. 1, varer i alt 5 uger.

§ 11. Undervisningen i hovedforløbet omfatter følgende grundfag, jf. bekendtgørelse om grundfag:

1) Fremmedsprog, niveau F.

2) Fysik, niveau F.

3) Hygiejne, 1 uge.

4) Informationsteknologi, niveau F, 1 uge.

5) Kemi, niveau F.

6) Psykologi, 2 uger.

7) Samfundsfag, niveau E.

8) Sundhed, 1 uge.

Stk. 2. Det i stk. 1, nr. 4 nævnte grundfag påbegyndes i grundforløbet.

Stk. 3. De i stk. 1 nævnte grundfag varer i alt 14 uger.

§ 12. Undervisningen i hovedforløbet omfatter følgende områdefag:

1) Ambulanceassistent trin 1

Rutineniveau

Eleven har indsigt i sociale, psykologiske og samfundsmæssige forhold med udgangspunkt i den gældende lovgivning for ambulancetjeneste.

2) Ambulanceteknik

Rutineniveau

Eleven har kendskab til ambulancens opbygning, udstyr, betjening og vedligeholdelse samt transport af syge og tilskadekomne.

3) Bjærgning

Rutineniveau

Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre, såvel i teori som i praksis, beregne og udføre simple bjærgningsopgaver.

4) Autohjælp

Rutineniveau

Eleven kan udføre normalt forekommende arbejdsopgaver inden for autohjælp til person- og varevogne.

5) Vejen som arbejdsplads

Rutineniveau

Eleven kan udføre en korrekt afmærkning af typiske arbejdsopgaver på vejnettet, samt forestå de trafiksikkerhedsmæssige aspekter, der har betydning for såvel trafikanternes som deres egen sikkerhed.

6) Grunduddannelse, Indsats

Rutineniveau

Eleven har grunduddannelse, indsats i brandtjeneste efter Beredskabsstyrelsens bestemmelser for funktionsbestemte uddannelser i redningsberedskabet.

7) Redning

Rutineniveau

Eleven har kvalifikationer og kendskab til simple arbejdsopgaver ved redningsarbejde, herunder ved brand, ved frigørelse af fastklemte, dyreredning, vandskadebekæmpelse, afdækning og afstivning, personlig sikkerhed ved arbejde over og under terræn.

8) Internationale forhold og branchekendskab

Rutineniveau

Eleven kan tilegne sig og vurdere information om internationale forhold og branchekendskab, herunder til den internationale arbejdsdeling inden for egen branche og muligheder for at søge beskæftigelse i andre EU-lande. Eleven deltager i en studietur til udlandet, fortrinsvis inden for EU. Eleven udarbejder i samarbejde med andre en rapport om studieturen, som sendes til de enkelte elevers praktikvirksomhed og det faglige udvalg. Gennem studieturen og forarbejdet til denne skal eleven få indsigt i:

a) erhvervets fremtidsperspektiver og udviklingspotentialer,

b) arbejdsmetoder, teknologi og uddannelsesforhold, der afviger fra danske forhold, og

c) andre og særegne kulturforhold.

9) Køreuddannelse, kategori B/erhverv

Eleven har et bredt kendskab til og anvendelsesgrundlag, som fører af køretøj til erhvervsmæssig personbefordring, og har erhvervet kørekort til kategori B/erhverv, jf. Færdselsstyrelsens regler.

10) Køreuddannelse, kategori C

Eleven har et bredt kendskab til og anvendelsesgrundlag, som fører af lastbil og har erhvervet kørekort kategori C, jf. Færdselsstyrelsens regler.

11) Køreuddannelse, kategori C/E

Eleven har et bredt kendskab til og anvendelsesgrundlag, som fører af påhængskøretøjer og har erhvervet kørekort kategori C/E, jf. Færdselsstyrelsens regler.

12) Skadestedslære

Rutineniveau

Eleven har kvalifikationer, således at vedkommende kan efterleve de gældende regler og principper for skadestedets organisering.

13) Udrykningskørsel

Eleven kan foretage udrykningskørsel, på grundlag af bestemmelser fastsat i færdselsloven og i bekendtgørelse om udrykningskørsel.

Stk. 2. De områdefag, der er nævnt i stk. 1, varer i alt 15,5 uger.

§ 13. Undervisningen i hovedforløbet omfatter følgende bundne specialefag:

1) Ambulanceassistent trin 2

Avanceret niveau

Eleven kan udføre arbejdsfunktioner, der i sammenhæng med den fornødne praktik giver grundlag for at virke som ambulanceassistent, jf. Sundhedsministeriets regler om præhospital indsats m.v.

2) Funktionsuddannelse, indsats

Eleven har funktionsuddannelsen, indsats i brandtjeneste efter Beredskabsstyrelsens bestemmelser for funktionsbestemte uddannelser i redningsberedskabet.

Stk. 2. Undervisningen i de i stk. 1 nævnte fag varer i alt 10 uger.

§ 14. Undervisningen i hovedforløbet omfatter endvidere valgfri specialefag, der har som overordnet mål at imødekomme elevens og virksomhedens behov for særlige faglige kvalifikationer, som enten kendetegner virksomhedens arbejdsområde eller som udvikler elevens særlige evner.

Stk. 2. Undervisningen i de i stk. 1 nævnte fag varer i alt 1 uge.

Stk. 3. Eleven og virksomheden vælger valgfri specialefag efter anvisningerne i vejledningen. Valget af valgfri specialefag meddeles skriftligt til skolen af eleven og virksomheden inden påbegyndelsen af 2. skoleperiode i hovedforløbet, eller en af skolen fastsat tidsgrænse.

Stk. 4. Valget af valgfri specialefag registreres i elevens personlige uddannelsesplan og underskrives af elev og virksomhed.

§ 15. Undervisningen i hovedforløbet omfatter endvidere valgfag, der varer i alt 7,5 uger. Undervisningen følger reglerne for de pågældende fag.

Praktikuddannelsen

§ 16. Praktikuddannelsen omfatter følgende arbejdsområder og funktioner:

1) Under og efter uddannelsens 1. modul:

a) ambulanceassistent under oplæring,

b) autohjælp,

c) almindeligt forekommende redningsopgaver,

d) køreteknik og

e) grundlæggende brandtjeneste.

2) Under og efter uddannelsens 2. modul:

a) sundhedsmæssige arbejdsfunktioner som assistent i ambulancetjenesten og

b) sygehus- og plejehjemspraktik m.v.

3) Under og efter uddannelsens 3. modul:

a) selvstændigt virke som ambulanceassistent, udførelse af frigørelsesteknik og

b) funktionsbestemt brandtjeneste.

Stk. 2. Eleven skal som hovedprincip anvende de færdigheder og kvalifikationer, som er opnået i en skoleperiode, i den efterfølgende praktikperiode. Eleven skal beskæftiges med relevante arbejdsopgaver i forhold til sit uddannelsesmæssige stade og med funktioner, som i øvrigt kendetegner erhvervet. Hvis erhvervelse af et kørekort eller uddannelsesbevis forudsætter forudgående opnåelse af rutine, er virksomheden ansvarlig for, at eleven opnår denne rutine.

§ 17. Målene med praktikuddannelsen er:

1) At give eleven almene, personlige og praktiske kvalifikationer der er nødvendige for at kunne varetage arbejdet som redder.

2) At give eleven teoretisk og praktisk indlæring i erhvervet som redder, således at den uddannede selvstændigt kan varetage de arbejdsopgaver, dette indebærer.

3) At eleven opnår forståelse for de regler og forhold, der vedrører redderens arbejdsvilkår, således vedkommende selvstændigt kan tilrettelægge sit arbejde inden for de givne retningslinier.

4) At eleven kender de generelle samt de virksomhedsspecifikke sikkerhedsregler.

Uddannelsesbog m.v.

§ 18. Efter reglerne i hovedbekendtgørelsen udsteder skolen skolevejledninger efter de enkelte skoleophold, og praktikvirksomheden udsteder praktikerklæringer efter de enkelte praktikperioder.

Stk. 2. Skolevejledninger og praktikerklæringer indgår i elevens uddannelsesbog efter reglerne i hovedbekendtgørelsen.

Kapitel 4

Bedømmelse m.v.

§ 19. Bekendtgørelsen om karakterskala anvendes. 13-skalaen anvendes, medmindre andet fremgår af reglerne om det pågældende fag.

Stk. 2. Fag, der afsluttes med udstedelse af kørekort og uddannelsesbeviser, bedømmes med bestået eller ikke-bestået.

Stk. 3. Ved valgfri specialefag, der er fælles for arbejdsmarkedsuddannelser og erhvervsuddannelser, kan anvendes andre betegnelser, hvis det fremgår af de nærmere retningslinier for faget.

§ 20. Bedømmelse af grundfag følger reglerne herom, jf. grundfagsbekendtgørelsen.

Stk. 2. Bedømmelse af valgfag følger reglerne for de pågældende fag, jf. hovedbekendtgørelsen.

Stk. 3. Ved afslutningen af et områdefag eller specialefag gives en afsluttende karakter. Hvis faget afsluttes med eksamen, er den afsluttende karakter eksamenskarakteren; ellers er det en standpunktskarakter.

Stk. 4. Følgende områdefag og specialefag afsluttes med eksamen:

1) Skadestedslære.

2) Ambulanceteknik.

3) Ambulanceassistent, trin 1.

4) Ambulanceassistent, trin 2.

Stk. 5. Eksamen i disse fag omfatter en skriftlig projektopgave. Projektopgaven tager udgangspunkt i en godkendt problemformulering inden for det ambulancefaglige område. Eleven skal have 3 måneder til opgavens udarbejdelse. Eksaminationen gennemføres uden forberedelsestid med en varighed på 1 time. Eleven gives 15 minutter til fremlæggelse, hvorefter der eksamineres mundtligt i opgavens tema og hertil relaterede præhospitale fagelementer. Der gives en samlet karakter for projektopgaven.

Afsluttende eksamen m.v.

§ 21. Den afsluttende eksamen, der samtidig udgør en svendeprøve, består af en skriftlig, en praktisk og en mundtlig prøve, afholdes i sidste skoleperiode. Bekendtgørelse om eksamensordning ved erhvervsskolerne m.v. finder anvendelse.

Stk. 2. Opgaverne stilles af skolen efter samråd med det faglige udvalg.

Stk. 3. Elevernes løsning af opgaverne bedømmes af en lærer udpeget af skolen og to censorer udpeget af det faglige udvalg.

§ 22. Den skriftlige prøve består af opgaver inden for områdefag og specialefag. Spørgsmålene besvares uden brug af hjælpemidler inden for 30 minutter.

§ 23. Den praktiske prøve afholdes i skoleperiodens sidste uge og omfatter både elementer fra område- og specialefag. Den har en varighed af indtil 120 minutter.

§ 24. Den mundtlige prøve varer op til 30 minutter, hvor eksaminationen tager udgangspunkt i den praktiske prøves emne og gennemførelse. I den mundtlige eksamination kan endvidere indgå elementer fra den skriftlige prøve. Endvidere kan den i § 12, stk. 1, nr. 8, nævnte rapport inddrages.

Stk. 2. Eleven må anvende undervisningsmaterialer, manualer, som skolen stiller til rådighed samt egne notater.

§ 25. Ved bedømmelsen af den skriftlige prøve giver læreren og de to censorer samlet en karakter.

Stk. 2. Ved bedømmelsen af den praktiske prøve giver læreren og de to censorer en samlet karakter. Der lægges i bedømmelse vægt på følgende:

1) Kvalitet i arbejdets udførelse.

2) Hurtighed og rutine.

3) Ergonomi og sikkerhedsregler i forbindelse med arbejdets udførelse.

Stk. 3. Ved bedømmelsen af den mundtlige prøve giver læreren og de to censorer samlet en karakter.

Stk. 4. Eksamenskarakteren (svendeprøvekarakteren) for den afsluttende eksamen fremkommer som et gennemsnit af karakteren for den skriftlige, den praktiske og den mundtlige prøve. For at bestå eksamen kræves, at gennemsnittet af de 3 karakterer er mindst 6,0. Eksamenskarakteren udtrykkes som et helt tal.

Sygeeksamen og omprøve

§ 26. Sygeeksamen og ny eksamen (omprøve) følger bekendtgørelse om eksamen.

Stk. 2. Der aflægges kun ny prøve i den prøve, hvor karakteren i den første prøve er under 6.

Skolebevis og afsluttende praktikerklæring

§ 27. Skolebevis udstedes i henhold til hovedbekendtgørelsen og eksamensbekendtgørelsen, når skoleundervisningen er gennemført. jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Følgende betingelser skal være opfyldt, for at der kan udstedes skolebevis. Eleven har:

1) Erhvervet alle uddannelsens kørekort og uddannelsesbeviser.

2) Bestået den i § 20, stk. 5, omtalte projektopgave med en karakter på mindst 6,0.

3) Bestået svendeprøven.

4) Opnået et gennemsnit af samtlige karakterer på mindst 6.

5) Ikke fået karakteren 00 i noget fag.

§ 28. Praktikvirksomheden udsteder afsluttende praktikerklæring, når praktiktiden i virksomheden er afsluttet, jf. hovedbekendtgørelsen.

Uddannelsesbevis

§ 29. Ved uddannelsens afslutning udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen, jf. § 1.

Stk. 2. Uddannelsesbeviset udstedes i henhold til hovedbekendtgørelsen og eksamensbekendtgørelsen, når skolebevis er udstedt, og afsluttende praktikerklæring(er) for praktikuddannelsen er udstedt.

Kapitel 5

Ikrafttrædelses- og overgangsbetemmelser

§ 30. Bekendtgørelsen træder i kraft den 25. juli 2005.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1407 af 22. december 2000 om uddannelse til redder.

Stk. 3. De hidtidige regler finder anvendelse for elever, der er påbegyndt undervisningen i hovedforløbet ved denne bekendtgørelses ikrafttræden, jf. dog stk. 5.

Stk. 4. Skolen fastsætter efter samråd med det lokale uddannelsesudvalg eventuelle overgangsordninger for elever, der er begyndt på uddannelsen efter tidligere regler.

Stk. 5. For de elever, der er påbegyndt uddannelsen efter den 1. juli 2004 og som gennemfører uddannelsen efter de hidtidige regler, tillægges skoleuddannelsen dog et forløb på 1 uge, så uddannelsen kommer i overensstemmelse med Beredskabsstyrelsens bestemmelser om overgang til ny uddannelsesordning for funktionsbestemte branduddannelser.

Undervisningsministeriet, den 1. juli 2005

P.M.V.
Uffe Toudal Pedersen
Styrelseschef

/Arne Andreasen