Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilskud til retshjælpskontorer og advokatvagter

 

I medfør af § 323, stk. 7, og § 324 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1001 af 5. oktober 2006, fastsættes:

Tilskudsberettigede retshjælpskontorer og advokatvagter

§ 1. Civilstyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt et retshjælpskontor kan godkendes som tilskudsberettiget. Godkendelse forudsætter, at retshjælpskontoret opfylder følgende betingelser:

1) Retshjælpens vedtægter skal være godkendt af Civilstyrelsen.

2) Retshjælpen skal være ledet af en fagligt kvalificeret person.

3) Rådgivningen skal mindst omfatte de sagsområder, der er omfattet af retshjælp ved advokater på trin 2 og 3.

4) Bistanden i den enkelte sag skal som minimum have et omfang svarende til retshjælp på trin 1.

5) Rådgivningen skal som minimum være åben for alle, der opfylder de økonomiske betingelser for retshjælp ved advokater på trin 2 og 3.

6) Retshjælpen skal ydes af rådgivere, der er tilstrækkeligt kvalificerede.

7) Rådgivningen skal være vederlagsfri for klienten. Der kan dog for rådgivning ud over trin 1 opkræves et honorar, som ikke overstiger det beløb, der opkræves i forbindelse med behandlingen af forbrugersager i Forbrugerklagenævnet.

8) Retshjælpen skal normalt have åbent mindst én gang om ugen, så vidt muligt både i nogle dagtimer og i nogle aftentimer.

Stk. 2. Ved vurderingen af, om et retshjælpskontor kan godkendes som tilskudsberettiget, kan der lægges vægt på omfanget af øvrige retshjælpstilbud i det pågældende geografiske område.

§ 2. Civilstyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt en advokatvagt kan godkendes som tilskudsberettiget. Godkendelse forudsætter, at advokatvagten opfylder følgende betingelser:

1) Advokatvagtens vedtægter skal være godkendt af Civilstyrelsen.

2) Rådgivningen må ikke begrænses til visse sagsområder.

3) Bistanden i den enkelte sag skal som minimum have et omfang svarende til retshjælp på trin 1.

4) Rådgivningen skal være åben for alle.

5) Rådgivningen skal ydes af advokater eller advokatfuldmægtige, der ikke modtager vederlag.

6) Rådgivningen skal være vederlagsfri for klienten.

7) Advokatvagten skal normalt have åbent mindst to gange om måneden, så vidt muligt både i nogle dagtimer og i nogle aftentimer.

Stk. 2. Ved vurderingen af, om en advokatvagt kan godkendes som tilskudsberettiget, kan der lægges vægt på omfanget af øvrige retshjælpstilbud i det pågældende geografiske område.

Tilskuddets beregning

§ 3. Tilskud til retshjælpskontorer ydes som et basistilskud og herudover et aktivitetstilskud. Tilskud til advokatvagter ydes alene som et basistilskud. C irka 95 procent af den samlede retshjælpspulje anvendes til basistilskud og resten til aktivitetstilskud.

Stk. 2. Der kan ydes basistilskud til dækning af:

1) Rimelig leje af lokaler eller anskaffelse af lokaler i øvrigt.

2) Et rimeligt honorar til lederen af institutionen og efter omstændigheder til rådgiverne. Honoraret skal som udgangspunkt fastsættes på timebasis.

3) Rimelig løn til eventuelt kontorpersonale.

4) Rimelige kontorholdsudgifter og eventuelt udgifter til uddannelse af rådgivere.

5) Rimelige udgifter til oplysningsvirksomhed.

Stk. 3. Der kan kun ydes basistilskud til udgifter, der afholdes i det pågældende finansår.

Stk. 4. Ved beregningen af basistilskuddet lægges der vægt på institutionens budget for det pågældende finansår sammenholdt med regnskabet for det foregående finansår.

Stk. 5. Ved beregningen af aktivitetstilskuddet lægges der vægt på omfanget af den retshjælp, som institutionen har ydet i det foregående finansår. For så vidt angår retshjælp ud over trin 1 lægges der kun vægt på omfanget af retshjælp til sager, der emnemæssigt er omfattet af retshjælp ved advokater på trin 2 og 3, og som er ydet til personer, der opfylder de økonomiske betingelser for retshjælp ved advokater på trin 2 og 3. Skønnet udøves på baggrund af institutionens årsberetninger.

Vilkår

§ 4. Tilskud ydes på følgende vilkår:

1) Ændringer i vedtægterne og i institutionens forhold, der kan have betydning for tilskuddet, skal indberettes løbende til Civilstyrelsen.

2) Civilstyrelsen skal have adgang til at gennemse regnskaberne, ligesom styrelsen skal have adgang til i øvrigt at kræve oplysninger fra institutionen, der kan have betydning for, om institutionen er berettiget til det ydede tilskud.

3) Institutionen skal udarbejde et regnskab og en årsberetning, der efter regnskabsårets udløb indsendes til Civilstyrelsen til godkendelse. Der kan stilles krav om revision. Civilstyrelsen kan stille krav om, at årsberetningen skal indeholde nærmere specificerede oplysninger om antallet af henvendelser og institutionens aktivitetsniveau i øvrigt.

Forskellige bestemmelser

§ 5. Ansøgning om tilskud skal være Civilstyrelsen i hænde inden den 1. marts i det pågældende finansår. Med ansøgningen skal vedlægges budget for det pågældende finansår samt regnskab og årsberetning for det foregående år.

Stk. 2. Civilstyrelsen træffer afgørelse om tilskud inden den 1. maj i det pågældende finansår.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007 .

Stk. 2. Institutioner, der er godkendt som tilskudsberettigede eller har modtaget tilskud i 2006, betragtes som godkendt som tilskudsberettigede.

Stk. 3. Aktivitetstilskuddet for 2007 beregnes ud fra samme kriterier som basistilskuddet.

Justitsministeriet, den 8. december 2006

Lene Espersen

/Astrid Mavrogenis