Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om uddannelsen til hospitalsteknisk assistent

 

I medfør af § 4, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 183 af 22. marts 2004, fastsættes:

Kapitel 1

Uddannelsen

§ 1. Uddannelsens formål er, at eleven gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår kompetence som hospitalsteknisk assistent inden for et af følgende specialer:

1) Audiologiassistent.

2) Neurofysiologiassistent.

Uddannelsens mål

§ 2. Den uddannede hospitalstekniske assistent skal selvstændigt kunne planlægge, tilrettelægge og udføre varierende arbejdsfunktioner såsom at foretage patientundersøgelser, anvende det til de forskellige audiologiske og neurofysiologiske undersøgelser knyttede apparatur, vurdere undersøgelsesresultater samt varetage administrative funktioner forbundet med de nævnte arbejdsfunktioner. Den hospitalstekniske assistent skal være i stand til selvstændigt og i samarbejde med andre at arbejde afpasset efter den konkrete arbejdssituation. Den hospitalstekniske assistent skal kunne varetage arbejdsfunktionerne under hensyntagen til de inden for området gældende etiske aspekter. Inden for det valgte speciale skal den hospitalstekniske assistent med effektivitet, fleksibilitet og kvalitet udføre de særlige funktioner, som karakteriserer specialet. Efter endt uddannelse skal den hospitalstekniske assistent kunne omstille sig i takt med udviklingen på et fleksibelt og foranderligt arbejdsmarked.

Stk. 2. Den uddannede hospitalstekniske assistent skal kunne udføre arbejdsfunktionerne under iagttagelse af hensyn til patienter, hygiejne og sikkerhed.

Kapitel 2

Uddannelsens varighed og struktur m.v.

§ 3. Uddannelsen er henført til den erhvervsfaglige fællesindgang for Service og indgår i uddannelsesfamilie 2: Teknik, sundhed og service.

Stk. 2. Det faglige udvalg for uddannelsen er Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse.

§ 4. Uddannelsen varer 2 år og 6 måneder, jf. dog §§ 7-9.

Stk. 2. Uddannelsen omfatter et obligatorisk grundforløb på 20 uger, jf. bekendtgørelse om grundforløb (grundforløbsbekendtgørelsen), og et hovedforløb, der omfatter praktikuddannelse og 25 ugers obligatorisk skoleundervisning. Eleven kan indlede uddannelsen på skole med et grundforløb eller i en praktikvirksomhed.

Stk. 3. Den obligatoriske skoleundervisning i hovedforløbet er opbygget af skoleperioder på henholdsvis 10, 10 og 5 uger, der omfatter grundfag, områdefag, bundne specialefag og valgfag samt valgfri specialefag, der eventuelt kan etableres som særlige skoleperioder.

Stk. 4. I grundforløbet har eleven mulighed for valgfri undervisning, jf. grundforløbsbekendtgørelsen. Hovedforløbet kan suppleres med valgfri undervisning (påbygning), jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (hovedbekendtgørelsen) og erhvervsuddannelseslovens § 24, stk. 4.

Stk. 5. Varigheden og strukturen efter stk. 1-3 kan fraviges, jf. §§ 7-9.

§ 5. Speciale, jf. § 1, vælges ved indgåelse af uddannelsesaftale med en virksomhed, der er godkendt som praktikvirksomhed inden for det pågældende speciale.

§ 6. Det er en betingelse for at begynde på skoleundervisningen i hovedforløbet, at eleven har bevis for gennemført grundforløb med de områdefag, der er særlige for hovedforløbet, jf. grundforløbsbekendtgørelsens regler om udstedelse af grundforløbsbevis.

Stk. 2. Det er desuden en betingelse, at eleven har opnået mindst karakteren 6 i Matematik (niveau F) og i områdefaget Anatomi og fysiologi.

Særlige forløb og godskrivning

§ 7. Elever kan få afkortning af uddannelsestiden, hvis de tidligere har haft relevant erhvervserfaring i forhold til det valgte speciale i mindst 2 år. Det er en forudsætning, at eleven efter skolens vurdering vil kunne gennemføre skoleundervisningen. Skolen afgør, hvor lang afkortningen skal være, efter samråd med det lokale uddannelsesudvalg.

Stk. 2. For elever med uddannelsesaftale kan skolen efter samråd med det faglige udvalg tilrettelægge et særligt uddannelsesforløb bestående af perioder med henholdsvis skoleundervisning og praktikuddannelse. Den samlede varighed af skoleundervisningen, må ikke overstige 25 uger. Skolen tilrettelægger undervisningen i uddannelsen efter elevens forudsætninger og behov, idet eleven skal opnå de angivne mål for undervisningen. Undervisningen skal omfatte valgfag svarende til uddannelsens længde.

Stk. 3. Skolen kan efter samråd med det lokale uddannelsesudvalg dispensere fra beskæftigelseskravet i stk. 1, hvis skolen ud fra en samlet vurdering og efter samråd med eleven og praktikvirksomheden skønner, at eleven har de fornødne forudsætninger for at gennemføre uddannelsesforløbet.

§ 8. Elever, der har de nødvendige forudsætninger, kan gennemføre et supplerende kursus, jf. hovedbekendtgørelsen, på indtil 20 uger, der træder i stedet for grundforløbet. Skolen kan herunder foretage afklaring af elevens praktiske og teoretiske kvalifikationer med henblik på afgørelse om merit i uddannelsesforløbet i et forløb på indtil 2 uger, jf. hovedbekendtgørelsen. For elever med uddannelsesaftale er kurset omfattet af uddannelsesaftalen.

Stk. 2. Suppleringskurset og herunder afklaringen kan gennemføres uden uddannelsesaftale.

§ 9. Elever kan fritages for dele af uddannelsen, jf. hovedbekendtgørelsen og vejledningen til bekendtgørelsen.

Kapitel 3

Skoleundervisningen

§ 10. Grundforløbet omfatter følgende områdefag, der er særlige for hovedforløbet og varer i alt 8 uger:

1) Teknik 1

Niveau: begynder

Målet er, at eleven skal have kendskab til det mest anvendte apparatur inden for området, herunder den bagvedliggende teknik.

2) Anatomi og fysiologi

Niveau: begynder

Målet er, at eleven skal have indsigt i de dele af den menneskelige anatomi, der er relevant for beskæftigelsesområdet.

3) Specialerelevant engelsk

Niveau: begynder

Målet er, at eleven skal have kendskab til engelsk fagsprog, der er relevant for beskæftigelsesområdet.

Stk. 2. Undervisningen i de uddannelsesrettede områdefag omfatter desuden følgende grundfag:

1) Matematik (niveau F).

2) Informationsteknologi (niveau F).

§ 11. Undervisningen i hovedforløbet omfatter følgende grundfag, jf. bekendtgørelse om grundfag (grundfagsbekendtgørelsen). Grundfagene varer i alt 7 uger:

1) Engelsk (niveau F).

2) Fysik (niveau F).

3) Informationsteknologi (niveau E).

4) Psykologi (1 uge).

§ 12. Undervisningen i hovedforløbet omfatter følgende områdefag, der i alt varer 2,5 uger:

1) Sygepleje og sundhedsvæsen

Niveau: rutine

Målet er, at eleven skal have indsigt i og forståelse af sundhedsvæsenets kerneområder og funktioner samt egen rolle som fagperson, herunder indsigt i og forståelse af udøvelsen af eget fag inden for rammerne af systemet og fagområdet, og skal evne at handle derefter. Eleven skal have kendskab til basal farmakologi.

2) Sundhedsfaglig kommunikation og etik

Niveau: rutine

Målet er, at:

a) eleven skal kunne forstå betydningen af kontakt til og samspil med patienter og kunder,

b) eleven skal have kendskab til principper for mundtlig kommunikation og anvendelse af instruktionsteknikker i forbindelse med mundtlig formidling, og

c) eleven skal kunne tage individuelle hensyn til patienter og kunder ved udførelse af den hospitalstekniske assistents arbejde.

3) Teknik 2

Niveau: rutine

Målet er, at eleven skal have indsigt i relevant computerteknik.

§ 13. Til specialet Audiologiassistent er knyttet følgende bundne specialefag, som varer i alt 10 uger:

1) Audiometri

Niveau: avanceret

Målet er, at eleven skal kende bestemmelser og analyser af lydperception og balancefunktion ved hjælp af forskellige prøve- og undersøgelsesmetoder og skal forstå motiverne bag udvælgelse af disse enkeltprøver i forbindelse med belysning af patientens sygdom. Eleven skal selvstændigt kunne udføre de enkelte prøver.

2) Høreapparat

Niveau: avanceret

Målet er, at eleven skal kende til de forskellige hjælpemidler, herunder den teoretiske baggrund for udformning, materialevalg, anvendelsesområder samt teknisk konstruktion. Eleven skal være i stand til at foretage teknisk høreapparattilpasning og skal forstå aspekterne ved forskellige beregningsmetoder.

3) Patologi

Niveau: rutine

Målet er, at eleven skal have kendskab til forskellige former for hørenedsættelse og høretab, herunder årsagerne til disse samt deres udvikling.

4) Teknik 3, audiologi

Niveau: rutine

Målet er, at eleven skal have indsigt i funktion og anvendelse af computersystemer og apparatur inden for specialet, herunder den bagvedliggende teori.

5) Ørets anatomi og fysiologi

Niveau: avanceret

Målet er, at eleven skal kende til ørets anatomi og fysiologi samt sygelige tilstande og disses symptomer. Eleven skal være i stand til at anvende sin viden ved undersøgelser.

§ 14. Til specialet Neurofysiologiassistent er knyttet følgende bundne specialefag, som varer i alt 10 uger:

1) Elektrofysiologi

Niveau: avanceret

Målet er, at eleven skal have viden om elektrofysiologiske undersøgelser og er i stand til at vurdere undersøgelsesresultater. Desuden skal eleven have kendskab til medicinsk databehandling.

2) Neurologi

Niveau: avanceret

Målet er, at eleven skal have viden om nervesystemets opbygning og funktion og om de vigtigste neurologiske sygdomme og skal have kendskab til diagnose og behandling af sygdomme i centralnervesystemet samt i perifere nerver og muskler.

3) Neurofysiologi

Niveau: avanceret

Målet er, at eleven skal kende til de dele af menneskets anatomi og fysiologi, der har særlig betydning for neurofysiologiassistentens arbejde.

4) Teknik 3, neurofysiologi

Niveau: rutine

Målet er, at eleven skal have indsigt i funktion og anvendelse af computersystemer og apparatur inden for specialet, herunder den bagvedliggende teori.

5) Nervesystemets anatomi og fysiologi

Niveau: avanceret

Målet er, at eleven skal kende til nervesystemets anatomi og fysiologi samt sygelige tilstande og disses symptomer. Eleven skal være i stand til at anvende sin viden ved undersøgelser.

§ 15. Undervisningen i hovedforløbet omfatter desuden valgfri specialefag, der har følgende overordnede mål og rammer: Eleven skal i samarbejde med sin praktikvirksomhed have mulighed for at sammensætte sin uddannelse ud fra såvel egne som virksomhedens ønsker. Eleven skal inden påbegyndelsen af 2. skoleperiode i hovedforløbet have valgt valgfri specialefag, jf. anvisningerne i vejledningen til bekendtgørelsen. Til underbygning af elevens specialevalg vil de valgfri specialefag blive udbudt således, at det er muligt for eleven at specialisere sig inden for enten audiologi- eller neurofysiologispecialet. Ydermere giver det eleven mulighed for at dygtiggøre sig inden for de fagområder, som eleven i samarbejde med praktikvirksomheden ønsker.

Stk. 2. De valgfri specialefag varer i alt 2 uger.

§ 16. Undervisningen i hovedforløbet omfatter endvidere valgfag. Undervisningen følger reglerne for valgfag, jf. hovedbekendtgørelsen.

Stk. 2. Valgfag varer i alt 3,5 uger.

Praktikuddannelsen

§ 17. Praktikuddannelsen omfatter følgende arbejdsområder og funktioner:

1) Patientundersøgelser.

2) Anvendelse af det til de forskellige audiologiske og neurofysiologiske undersøgelser knyttede apparatur.

3) Vurdering af undersøgelsesresultater.

4) Varetagelse af administrative funktioner forbundet med de nævnte arbejdsfunktioner.

§ 18. Målene med praktikuddannelsen er:

1) Eleven skal på avanceret niveau kunne arbejde med vurderinger og helheder ud fra uddannelsens mål.

2) Eleven skal på rutineniveau kunne anvende sin viden og kunne analysere på arbejdet ud fra uddannelsens mål.

3) Eleven skal have kendskab til og forståelse af sit arbejde ud fra uddannelsens mål.

4) Eleven skal desuden kunne samarbejde og løse nye problemstillinger.

Stk. 2. Målet med praktikuddannelsen inden for specialet audiologiassistent er desuden:

1) Eleven skal kunne foretage tone- og taleaudiometriske undersøgelser og impedansundersøgelser samt specielle audiologiske undersøgelser, herunder evoked response audiometri.

2) Eleven skal kunne udføre vestibulærundersøgelser.

3) Eleven skal kunne foretage teknisk høreapparattilpasning.

4) Eleven skal kunne give patienten vejledning i brug af høreapparat.

Stk. 3. Målet med praktikuddannelsen inden for specialet neurofysiologiassistent er desuden:

1) Eleven skal kunne udføre og vurdere elektroencefalografiske og evoked response undersøgelser.

2) Eleven skal kunne assistere ved elektromyografiske og elektroneuronografiske undersøgelser.

3) Eleven skal kunne yde førstehjælp og skal have kendskab til genoplivning.

§ 19. I praktikuddannelsen på særlige forløb tages der udgangspunkt i elevens forudgående erhvervserfaring.

Uddannelsesbog m.v.

§ 20. De skolevejledninger, som skolen skal udstede efter de enkelte skoleophold, og de praktikerklæringer, som virksomheden skal udstede efter de enkelte praktikophold, skal indgå i elevens uddannelsesbog, jf. hovedbekendtgørelsen.

Kapitel 4

Karaktergivning

§ 21. Bekendtgørelsen om karakterskala anvendes. 13-skalaen anvendes, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Ved valgfri specialefag, der er fælles for arbejdsmarkedsuddannelser og erhvervsuddannelser, kan anvendes andre betegnelser, hvis det fremgår af de nærmere retningslinier for faget.

Skolens bedømmelse

§ 22. Bedømmelse af grundfag følger reglerne herom, jf. grundfagsbekendtgørelsen.

Stk. 2. Bedømmelse af valgfag følger reglerne for de pågældende fag, jf. hovedbekendtgørelsen.

Stk. 3. Ved afslutningen af et områdefag eller specialefag gives en afsluttende standpunktskarakter.

Afsluttende prøver m.v.

§ 23. Den afsluttende prøve i område- og specialefag, der samtidig udgør en svendeprøve, finder sted i sidste skoleperiode. Prøven er mundtlig og varer 30 minutter. Der gives en forberedelsestid på 1 time. I forberedelsestiden og til prøven må eleven medbringe alle skriftlige og trykte hjælpemidler.

Stk. 2. Opgaverne stilles af skolen efter reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser (eksamensbekendtgørelsen).

Stk. 3. Ved indkaldelsen af elever til den skoleperiode, hvori den afsluttende eksamen afholdes, sender skolen en liste over de pågældende elever med angivelse af elevernes praktiksted til det faglige udvalg.

Stk. 4. Det faglige udvalg udpeger herefter de censorer, der er nævnt i stk. 5, og giver skolen meddelelse om, hvem der er udpeget.

Stk. 5. Elevens præstation bedømmes af en lærer, udpeget af skolen, og 2 censorer.

Sygeeksamen og ny eksamen

§ 24. Sygeeksamen og ny eksamen (omprøve) følger eksamensbekendtgørelsen.

Skolebevis og afsluttende praktikerklæring

§ 25. Skolebevis udstedes i henhold til hovedbekendtgørelsen, når skoleundervisningen er gennemført.

Stk. 2. For at udstede skolebevis skal følgende betingelser være opfyldt:

1) Eleven skal have opnået mindst karakteren 6 som gennemsnit af samtlige afsluttende karakterer i grundfag og valgfag på hovedforløbet.

2) Eleven skal have opnået mindst karakteren 6 som gennemsnit af samtlige afsluttende karakterer i område- og specialefag på hovedforløbet.

3) Den prøve, der er omtalt i § 23, skal være bestået med mindst karakteren 6.

§ 26. Praktikvirksomheden udsteder afsluttende praktikerklæring, når praktiktiden i virksomheden er afsluttet, jf. hovedbekendtgørelsen.

Uddannelsesbevis

§ 27. Ved uddannelsens afslutning udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen, jf. § 1.

Stk. 2. Uddannelsesbeviset udstedes i henhold til hovedbekendtgørelsen, når skolebevis er udstedt, jf. § 25, og afsluttende praktikerklæring for praktikuddannelsen er udstedt, jf. § 26.

Kapitel 5

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 28. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juli 2005.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1239 af 18. december 2000 om uddannelsen til hospitalsteknisk assistent.

Stk. 3. Den i stk. 2 nævnte bekendtgørelse finder dog anvendelse for elever, der er begyndt på 1. skoleperiode i hovedforløbet på ikrafttrædelsestidspunktet.

Stk. 4. Skolen fastsætter efter samråd med det lokale uddannelsesudvalg eventuelle overgangsordninger for elever, der er begyndt på uddannelsen efter tidligere regler.

Undervisningsministeriet, den 1. juli 2005

P.M.V.
Uffe Toudal Pedersen
Styrelseschef

/Trine Hasselström