Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

 

Bekendtgørelse om uddannelse til statsprøvet tolk

 

I medfør af § 2, stk. 9, og § 18, stk. 2, i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 956 af 28. november 2003, fastsættes:

Kapitel 1

Uddannelsens formål og struktur

§ 1. Formålet med uddannelsen er at kvalificere de studerende til på forsvarlig måde at varetage tolkeopgaver for indvandrere, flygtninge m.fl.

Stk. 2. Undervisningsministeriet godkender, inden for hvilke sprog den enkelte institution kan udbyde uddannelsen efter denne bekendtgørelse. Dog kan uddannelsen ikke udbydes i sprog, der er omfattet af uddannelsen til cand.ling.merc. i Danmark.

§ 2. Uddannelsen er en erhvervsrettet videregående deltidsuddannelse, der udbydes som åben uddannelse af institutioner, der er godkendt hertil af Undervisningsministeriet.

Stk. 2. Uddannelsen er normeret til 1 studenterårsværk. 1 studenterårsværk er en heltidsstuderendes arbejde i 1 år og svarer til 60 point i European Credit Transfer System (ECTS-point).

Stk. 3. Institutionen tilrettelægger uddannelsen som deltidsundervisning inden for en tidsramme på indtil 3 år, men kan tilrettelægge den som heltidsundervisning, jf. § 2, stk. 7, i lov om åben uddannelse.

Stk. 4. Uddannelsen tilrettelægges som 4 fagligt afgrænsede moduler, hver svarende til 15 ECTS-point, jf. § 2, stk. 3, i lov om åben uddannelse.

Stk. 5. Uddannelsen skal være afsluttet senest 6 år efter, at den studerende er begyndt på uddannelsen. Institutionen kan ved usædvanlige forhold dispensere herfra.

§ 3. Den, der har gennemført uddannelsen, har ret til at betegne sig statsprøvet tolk.

Kapitel 2

Adgangsbetingelser

§ 4. Ansøgeren skal have en gymnasial eksamen og A-niveau i dansk samt have tilsvarende niveau på tolkesproget.

Stk. 2. Institutionen kan give adgang for ansøgere, der ikke opfylder de nævnte krav, hvis ansøgeren har faglige kvalifikationer, der kan sidestilles hermed, og institutionen skønner, at ansøgeren vil kunne gennemføre uddannelsen. Adgangen kan betinges af, at ansøgeren består en adgangsprøve. Adgangsprøven består af en mundtlig og en skriftlig del. For at indstille sig til den mundtlige del skal ansøgeren have bestået den skriftlige del.

Kapitel 3

Uddannelsens indhold

§ 5. Uddannelsen består af 4 moduler:

1) Social og medicinsk tolkning.

2) Juridisk tolkning.

3) Social og medicinsk skriftlig sprogproduktion.

4) Juridisk skriftlig sprogproduktion.

Stk. 2. Modulet i social og medicinsk tolkning omfatter indføring i tolkeetik og –teknik samt tolketræning inden for sociale og medicinske områder.

Stk. 3. Modulet i juridisk tolkning omfatter indføring i tolkeetik og –teknik samt tolketræning inden for politi- og retstolkning.

Stk. 4. Modulet i social og medicinsk skriftlig sprogproduktion omfatter indføring i oversættelse og anden produktion af skriftlige tekster inden for det sociale og medicinske område.

Stk. 5. Modulet i juridisk skriftlig sprogproduktion omfatter indføring i oversættelse og anden produktion af skriftlige tekster inden for det politimæssige og retslige område.

Stk. 6. Modul 1 skal være bestået, før modul 3 kan påbegyndes, og modul 2 skal være bestået, før modul 4 kan påbegyndes, jf. § 6, stk. 1.

Kapitel 4

Bedømmelse m.v.

§ 6. Hvert modul skal bestås for sig.

Stk. 2. Mindst to moduler skal bedømmes ved ekstern censur.

Stk. 3. Der benyttes eksisterende censorkorps for indvandrersprog.

Stk. 4. I øvrigt gælder reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser og reglerne i bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse.

Kapitel 5

Andre regler

§ 7. De institutioner, der udbyder uddannelsen inden for det samme sprog, udarbejder i fællesskab en studieordning for uddannelsen. Ændringer i studieordningen sker i samarbejde mellem de udbydende institutioner.

Stk. 2. Studieordningen skal indeholde de regler, som institutionerne i henhold til denne bekendtgørelse fastsætter om:

1) Adgangsgivende uddannelser samt adgangsprøve, jf. § 4.

2) De enkelte moduler, jf. § 5,

a) mål,

b) indhold,

c) undervisnings- og arbejdsformer og

d) tidsmæssig placering, herunder tilrettelæggelse på heltid og deltid.

3) Bedømmelse, jf. § 6.

4) Overgangsordninger, jf. § 8, stk. 2.

5) Merit, jf. § 9, stk. 2.

Stk. 3. Ud over regler fastsat i henhold til denne bekendtgørelse indeholder studieordningen regler fastsat i henhold til bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser.

Stk. 4. Det skal af studieordningen fremgå, at institutionen, når det er begrundet i usædvanlige forhold, kan dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af institutionerne.

§ 8. Ved udarbejdelse af studieordning og væsentlige ændringer heraf indhenter institutionerne udtalelse fra censorformandskabet.

Stk. 2. Studieordning og væsentlige ændringer heraf skal træde i kraft ved et studieårs begyndelse og skal indeholde de fornødne overgangsordninger.

Stk. 3. Gældende studieordning skal være offentligt tilgængelig på institutionernes hjemmesider.

§ 9. Beståede uddannelseselementer eller dele heraf i uddannelsen til statsprøvet tolk ved en af institutionerne ækvivalerer tilsvarende uddannelseselementer eller dele heraf ved de andre institutioner.

Stk. 2. Institutionen kan i hvert enkelt tilfælde eller ved bestemmelser i studieordningen godkende, at gennemførte uddannelseselementer eller dele heraf fra en anden dansk eller udenlandsk uddannelsesinstitution træder i stedet for uddannelseselementer, der er omfattet af denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Ved godkendelse efter stk. 2 anses uddannelseselementet for gennemført, hvis det er bestået efter reglerne om den pågældende uddannelse.

§ 10. Ministeriet kan fravige bekendtgørelsen som led i forsøg. Samtidig fastsættes forsøgets varighed og rapporteringsformen.

Stk. 2. Ministeriet kan dispensere fra bekendtgørelsens bestemmelser, når det findes begrundet i usædvanlige forhold, bortset fra de tilfælde der er nævnt i § 2, stk. 5, og i § 7, stk. 4.

§ 11. Institutionens afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse kan indbringes for Undervisningsministeriet, når klagen vedrører retlige spørgsmål. Klagen indgives til institutionen, der afgiver en udtalelse, som klageren skal have lejlighed til at kommentere inden for en frist på 1 uge. Institutionen sender klagen til ministeriet vedlagt udtalelsen og klagerens eventuelle kommentarer hertil.

Stk. 2. Fristen for at indgive klage efter stk. 1 er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende.

§ 12. Hvis ikke andet følger af denne bekendtgørelse, gælder reglerne i bekendtgørelse om åben uddannelse.

Kapitel 6

Ikrafttræden

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2005.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 57 af 23. januar 1997 om uddannelse til statsprøvet tolk ved Handelshøjskolen i København og ved Handelshøjskolen i Århus ophæves.

Undervisningsministeriet, den 28. juni 2005

P.M.V.
Uffe Toudal Pedersen
Styrelseschef

/Kirsten Lippert