Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Teknisk manager offshore AK og driftsteknolog offshore AK
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for offshore
(teknisk manager offshore AK og driftsteknolog offshore AK)

 

I medfør af § 1, stk. 2 og 4, og § 11 i lov nr. 1115 af 29. december 1997 om korte videregående uddannelser (erhvervsakademiuddannelser), fastsættes:

Kapitel 1

Formål og varighed

§ 1. Formålet med erhvervsakademiuddannelsen til teknisk manager offshore AK er at kvalificere den uddannede til på ledelsesniveau at kunne forestå drift og vedligehold af tekniske anlæg og installationer og til selvstændigt at kunne udføre opgaver inden for design og projektering af tekniske anlæg inden for offshoreområdet og -industrien nationalt og internationalt.

Stk. 2. Den uddannede teknisk manager offshore skal på et praktisk og teoretisk grundlag kunne

1) sikre, at de tekniske anlæg drives optimalt ud fra sikkerhedsmæssige, driftsøkonomiske og miljømæssige hensyn,

2) udarbejde vurderinger af og løsningsforslag til tekniske og tværfaglige opgaver,

3) kunne påtage sig ledelsesmæssige opgaver inden for personale, miljø og sikkerhed og

4) udføre ledelsesmæssige opgaver på taktisk og strategisk niveau.

Stk. 3. Studerende, der afslutter uddannelsen efter et særligt tilrettelagt 4. semester som driftsteknolog offshore AK, jf. § 6, skal være kvalificeret til selvstændigt at kunne analysere, planlægge og gennemføre opgaver inden for drift og vedligehold af større maskintekniske anlæg i alle typer virksomheder inden for offshoreområdet og -industrien nationalt og internationalt.

Stk. 4. Den uddannede driftsteknolog offshore skal kunne

1) kombinere kendskab til maskin-, energi- og procestekniske anlæg med viden om organisation og økonomi samt kvalitets- og miljømæssige forhold,

2) arbejde med maskintekniske problemstillinger inden for offshoreområdet og -industrien og

3) indgå i ledelses- og samarbejdsmæssige sammenhænge med andre med anden uddannelsesmæssig og kulturel baggrund.

§ 2. Uddannelsen til teknisk manager offshore, der er en fuldtidsuddannelse, er normeret til 3 studenterårsværk. Et studenterårsværk er en fuldtidsstuderendes arbejde i 1 år. Et studenterårsværk svarer til 60 point i European Credit Transfer System (ECTS-point).

Stk. 2. Uddannelsen skal være afsluttet senest 5½ år efter studiestart.

Stk. 3. Ved afslutning som driftsteknolog offshore skal uddannelsesforløbet være afsluttet senest 4 år efter studiestart.

Stk. 4. Institutionen kan, når det findes begrundet i usædvanlige forhold, dispensere fra reglerne i stk. 2 og 3.

Stk. 5. Studerende, der afslutter med eksamensprojekt i 6. semester, har ret til betegnelsen teknisk manager offshore AK.

Stk. 6. Studerende, der afslutter med eksamensprojekt i et særligt tilrettelagt 4. semester, har ret til betegnelsen driftsteknolog offshore AK.

Kapitel 2

Indhold og tilrettelæggelse

§ 3. Uddannelsen til teknisk manager offshore tilrettelægges over 6 semestre med mulighed for afslutning som driftsteknolog offshore efter et særligt tilrettelagt 4. semester, jf. § 6. Institutionen fastsætter nærmere regler i en studieordning og vejleder om uddannelsens gennemførelse, herunder om afstigningsmuligheder og eventuelle bundne forudsætninger i uddannelsesforløbet.

Stk. 2. Uddannelsens 3 sidste semestre tilrettelægges således, at de tillige kan anvendes som fortsat uddannelsesforløb af ansøgere, der har gennemført uddannelsen til elinstallatør AK, produktionsteknolog AK, driftsteknolog offshore AK eller har tilsvarende kvalifikationer. Institutionen fastsætter i studieordningen kriterier for udvælgelse blandt ansøgere til uddannelsens 3 sidste semestre.

§ 4. Uddannelsen til teknisk manager offshore består af en obligatorisk del, der har et omfang svarende til 145 ECTS-point, og en valgdel, der har et omfang svarende til 35 ECTS-point. For studerende, der vælger at afslutte uddannelsen efter et særligt tilrettelagt 4. semester, har den obligatoriske del et omfang svarende til 90 ECTS-point og valgdelen et omfang svarende til 30 ECTS-point.

Stk. 2. Den obligatoriske del består i uddannelsens 3 første semestre af følgende emneområder, jf. dog stk. 3:

1) Alment , der skal kvalificere den studerende til på et teoretisk og praktisk grundlag at kunne løse tekniske og dokumentationsmæssige opgaver inden for drift og vedligehold samt udvikle den studerendes naturfaglige, informationsteknologiske og personlige kompetencer. I området indgår følgende emner i henhold til bilag 1: teknisk matematik og fysik, kemi, projektarbejde samt informationsteknologi. Emneområdet skal have et omfang svarende til 25 ECTS-point.

2) Virksomheden I , der skal kvalificere den studerende til at kunne analysere og vurdere organisatoriske samt kvalitets- og arbejdsmiljømæssige problemstillinger. I området indgår følgende emner i henhold til bilag 1: organisation, projektledelse, arbejdsmiljø samt kvalitetsstyring. Emneområdet skal have et omfang svarende til 11 ECTS-point.

3) Automation og procesanalyse , der skal kvalificere den studerende til at kunne analysere, vurdere og opstille løsningsforslag til optimering og udvikling af automatiske anlæg og enheder. I området indgår følgende emner i henhold til bilag 1: procesanalyse samt automation. Emneområdet skal have et omfang svarende til 8 ECTS-point.

4) Elteknologi I , der skal kvalificere den studerende til at kunne analysere elektrotekniske problemstillinger og opstille løsningsforslag hertil. I området indgår følgende emner i henhold til bilag 1: elektroteknik samt elektriske beregninger og installationer. Emneområdet skal have et omfang svarende til 18 ECTS-point.

Maskinteknologi I, der skal kvalificere den studerende til at kunne planlægge og forestå drift og vedligehold af tekniske anlæg således, at de fungerer driftsikkert og optimalt med mindst mulig skadevirkning for miljøet. I området indgår følgende emner i henhold til bilag 1: motorer, kedler, turbiner, hydraulik og pumper samt materialeteknologi. Emneområdet skal have et omfang svarende til 28 ECTS-point.

Stk. 3. Den obligatoriske del består i 4. og 5. semester af uddannelsen til teknisk manager offshore af følgende emneområder:

1) Elteknologi II , der skal kvalificere den studerende til at kunne analysere og vurdere komplekse elektrotekniske problemstillinger og opstille løsningsforslag hertil. I området indgår følgende emner i henhold til bilag 1: drift af elanlæg. Emneområdet skal have et omfang svarende til 12 ECTS-point.

2) Maskinteknologi II, der skal kvalificere den studerende til at kunne planlægge og forestå drift og vedligehold af tekniske anlæg således, at de fungerer driftsikkert og optimalt med mindst mulig skadevirkning for miljøet. I området indgår følgende emner i henhold til bilag 1: ventilation, køleteknik, gasteknologi, offshoreteknologi samt vedligeholdsledelse. Emneområdet skal have et omfang svarende til 22 ECTS-point.

3) Virksomheden II, der skal kvalificere den studerende til at kunne kommunikere i et internationalt miljø og kunne deltage ved løsningen af erhvervsøkonomiske problemstillinger. I området indgår følgende emner i henhold til bilag 1: engelsk samt erhvervsøkonomi. Emneområdet skal have et omfang svarende til 9 ECTS-point.

4) Energi og miljø , der skal kvalificere den studerende til at kunne analysere og vurdere ledelsesmæssige og styringsmæssige problemstillinger i forbindelse med energi og miljø. I området indgår følgende emner i henhold til bilag 1: miljøteknik, miljøledelse, maskindirektivet samt alternative energiformer. Emneområdet skal have et omfang svarende til 12 ECTS-point.

§ 5. Valgdelen, der bygger på den obligatoriske del, består af, jf. dog § 6:

1) Specialeforløb , der skal give den studerende mulighed for at kvalificere studie- og erhvervskompetencen gennem specialisering og perspektivering af emner vedrørende maskin-, energi- og procestekniske anlæg inden for offshoreområdet eller -industrien. Specialeforløbet skal have et omfang svarende til 15 ECTS-point og kan gennemføres i samarbejde med en virksomhed i indland eller udland. Institutionen tilrettelægger forløbet ved at fastsætte og udbyde et antal valgfri emner inden for uddannelsens overordnede formål.

2) Det afsluttende eksamensprojekt , hvor den studerende skal dokumentere evne til på et analytisk og metodisk grundlag at kunne bearbejde og formidle en kompleks og praksisnær problemstilling i relation til en konkret opgave inden for uddannelsens formål. Den studerendes specialeforløb skal indgå. Projektet skal have et omfang svarende til 20 ECTS-point. Projektet kan gennemføres i samarbejde med en virksomhed i indland eller udland.

§ 6. For studerende, der ønsker at afslutte uddannelsen som driftsteknolog offshore, omfatter valgdelen et særligt tilrettelagt 4. semester, der består af:

1) Specialeforløb , der skal give den studerende mulighed for at kvalificere studie- og erhvervskompetencen gennem specialisering og perspektivering af emner vedrørende maskin-, energi- og procestekniske anlæg inden for offshoreområdet eller -industrien. Specialeforløbet skal have et omfang svarende til 20 ECTS-point og kan gennemføres i samarbejde med en virksomhed i indland eller udland. Institutionen tilrettelægger forløbet ved at fastsætte og udbyde et antal valgfri emner inden for uddannelsens overordnede formål.

2) Det afsluttende eksamensprojekt , hvor den studerende skal dokumentere evne til på et analytisk og metodisk grundlag at kunne bearbejde en kompleks og praksisnær problemstilling i relation til en konkret opgave inden for drift og vedligehold inden for offshoreområdet eller -industrien. Projektet skal have et omfang svarende til 10 ECTS-point. Den studerende skal gennemføre det afsluttende eksamensprojekt inden for problemstillinger, der er centrale for uddannelsen. Den studerendes specialeforløb skal indgå. Eksamensprojektet kan gennemføres i samarbejde med en virksomhed i indland eller udland.

Kapitel 3

Generel tilrettelæggelse af uddannelsen

§ 7. Institutionen skal ved tilrettelæggelse af uddannelsen tage udgangspunkt i relevant erhvervspraksis og anvendt teori.

Stk. 2. Institutionen kan tilrettelægge op til 15 ECTS-point af uddannelsens 2 første semestre med differentieret undervisning for at sikre de studerende et fælles studiegrundlag.

Stk. 3. Institutionen skal sikre progression i hele uddannelsesforløbet.

Stk. 4. Der skal i uddannelsen indgå undervisningsformer, der kan udvikle den studerendes selvstændighed, samarbejdsevne og evne til at skabe fornyelse.

Stk. 5. Institutionen kan i studieordningen fastsætte regler om, at den studerende har pligt til at deltage i undervisningen.

Stk. 6. I uddannelsen indgår, i det omfang det er relevant, undervisning i miljømæssige problemstillinger og i samspillet mellem forskellige kulturformer.

Kapitel 4

Lærerkvalifikationer

§ 8. Lærere, der underviser i uddannelserne, skal have kandidatniveau eller tilsvarende niveau opnået gennem anden videregående uddannelse og relevant erhvervserfaring, der kan dokumentere det faglige og teoretiske niveau. Lærerne skal normalt have relevant erhvervserfaring.

Stk. 2. Lærerne skal kunne dokumentere et pædagogisk kvalifikationsniveau.

Kapitel 5

Eksamen og bedømmelse

§ 9. Uddannelsen til teknisk manager offshore indeholder følgende 5 eksterne prøver:

1) 1 prøve, der ligger inden udgangen af 2. semester. Prøven skal tilrettelægges, så den bredt kombinerer væsentlige områder af 1. års undervisning.

2) 1 prøve, der ligger inden udgangen af 3. semester. Prøven skal dokumentere, at slutniveauet for emneområderne i uddannelsens 3 første semestre er opnået.

3) 2 prøver, der ligger i 4.-6. semester. Prøverne skal tilsammen dokumentere mindst 2/3 af uddannelsen.

4) Det afsluttende eksamensprojekt i 6. semester, som sammen med prøverne i 3.-6. semester skal dokumentere, at uddannelsens afgangsniveau er opnået.

Stk. 2. Uddannelsen til driftsteknolog offshore indeholder ud over de i stk. 1, nr. 1 og 2, nævnte prøver følgende 2 eksterne prøver:

1) 1 prøve i det særligt tilrettelagte 4. semester.

2) Det afsluttende eksamensprojekt, som sammen med prøven i 3. semester, jf. stk. 1, nr. 2, og prøven i 4. semester, jf. nr. 1, skal dokumentere, at uddannelsens afgangsniveau er opnået.

Stk. 3. Emnet for det afsluttende eksamensprojekt, jf. stk. 1, nr. 4, og stk. 2, nr. 2, formuleres af den studerende i samråd med institutionen og så vidt muligt i samarbejde med en virksomhed. Institutionen godkender opgavens formulering.

Stk. 4. Prøven i det afsluttende eksamensprojekt, jf. stk. 1, nr. 4, og stk. 2, nr. 2, består af et projekt og en mundtlig del. Der gives 1 samlet karakter.

Stk. 5. Den prøve, der er nævnt i stk. 1, nr. 1, skal være bestået, før den studerende kan aflægge de prøver, der er nævnt i stk. 1, nr. 2 og 3, og stk. 2, nr. 1.

Stk. 6. Der kan indgå interne prøver i uddannelsen.

§ 10. For eksamen, herunder prøveformer og bedømmelse, for censorvirksomhed, eksamensbevis, klage over eksamen m.v. gælder i øvrigt reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser (eksamensbekendtgørelsen).

Stk. 2. De eksterne prøver, jf. § 9, stk. 1 og 2, bedømmes efter 13-skalaen.

Kapitel 6

Andre regler

§ 11. Institutionen fastsætter inden for bekendtgørelsens rammer nærmere regler om uddannelsen i en studieordning, jf. § 3, stk. 1.

Stk. 2. Studieordningen skal indeholde:

1) Mål for samt indhold og tidsmæssigt omfang af de enkelte fag, herunder specialeforløb, samt fagenes tidsmæssige placering i uddannelsesforløbet. Omfanget af fagene fastsættes i ECTS-point, jf. §§ 4-6.

2) Beskrivelse af undervisnings- og arbejdsformer.

3) Krav til undervisning og eksamen, herunder bundne forudsætninger i uddannelsesforløbet.

4) Angivelse af eventuelle interne prøver, jf. § 9, stk. 6.

5) Eventuelle regler om pligt til at deltage i undervisningen, jf. § 7, stk. 5.

6) Regler om vægtning af projekt og mundtlig del i det afsluttende eksamensprojekt, jf. § 9, stk. 1, nr. 4, og stk. 2, nr. 2.

7) Regler om meritoverførsel.

8) Angivelse af indgåede meritaftaler.

9) Angivelse af hvorledes uddannelsen eventuelt udbydes som åben uddannelse.

10) Nærmere regler om indskrivning til uddannelsens 3 sidste semestre, jf. § 3, stk. 2.

Stk. 3. Det skal af studieordningen fremgå, at institutionen, når det findes begrundet i usædvanlige forhold, kan dispensere fra de regler i studieordningen, som alene er fastsat af institutionen.

Stk. 4. Inden en studieordning fastsættes og ved væsentlige ændringer heraf, tager institutionen kontakt til studerende og aftagere. Derudover indhentes en udtalelse fra censorformandskabet, jf. eksamensbekendtgørelsen. Andre udbydere af uddannelsen orienteres med henblik på koordinering af uddannelsen.

Stk. 5. Studieordningen og væsentlige ændringer heraf træder i kraft ved et studieårs begyndelse.

Stk. 6. Ved udstedelse af ny studieordning og ved væsentlige ændringer heraf fastsættes overgangsregler i studieordningen.

Stk. 7. Relevante uddannelsesinstitutioner og censorformandskabet skal orienteres om studieordningen og ændringer heraf.

Stk. 8. Den ajourførte studieordning skal være tilgængelig på institutionens hjemmeside på internettet senest ved et studieårs begyndelse.

§ 12. Ved skift til samme uddannelse ved anden institution skal bestået prøve, jf. § 9, stk. 1, nr. 1, godskrives den studerende.

Stk. 2. Beståede uddannelseselementer i øvrigt ved en institution, der udbyder uddannelsen efter denne bekendtgørelse, ækvivalerer de tilsvarende uddannelseselementer ved andre institutioner, der udbyder uddannelsen.

Stk. 3. Institutionen kan i hvert enkelt tilfælde eller ved regler i studieordningen godkende, at gennemførte uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse træder i stedet for uddannelseselementer, der er omfattet af denne bekendtgørelse. Afgørelsen træffes på grundlag af en faglig vurdering af ækvivalensen mellem de berørte uddannelsesdele.

Stk. 4. Ved godkendelse efter stk. 3 anses uddannelseselementet for gennemført, hvis det er bestået efter reglerne om den pågældende uddannelse.

§ 13. Undervisningsministeriet kan tillade fravigelse af bekendtgørelsen som led i forsøg. Ved forsøg fastsættes samtidig forsøgets varighed og rapporteringsform.

Stk. 2. Ministeriet kan dispensere fra bekendtgørelsen, når det findes begrundet i usædvanlige forhold.

§ 14. Institutionens afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse kan indbringes for Undervisningsministeriet, når klagen vedrører retlige spørgsmål. Klagen indgives til institutionen, der afgiver en udtalelse, som klageren skal have lejlighed til at kommentere inden for en frist af 1 uge. Institutionen sender klagen til ministeriet vedlagt udtalelsen og klagerens eventuelle kommentarer hertil.

Stk. 2. Frist for at indgive klage efter stk. 1 er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren.

Kapitel 7

Ikrafttræden

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2005.

Undervisningsministeriet, den 21. juli 2005

P.M.V.
Jørgen Torsbjerg Møller
Fg. styrelseschef

/Jens NielsenBilag 1

Teknisk manager offshore AK og driftsteknolog offshore AK

Obligatoriske emner 1. – 3. semester (fælles)

Emneområde: Alment

Teknisk matematik og fysik

Målet er, at den studerende

1) kan anvende relevante matematiske og fysikfaglige værktøjer.

Kemi

Målet er, at den studerende

1) kan gøre rede for kemiske forbindelsers fysiske og kemiske egenskaber og

2) har indsigt i stoffers tekniske betydning i olie- og naturgasproduktion.

Projektarbejde

Målet er, at den studerende

1) har indsigt i tilrettelæggelse af et projektarbejde og

2) kan udarbejde en problemformulering og planlægge et projektforløb.

Informationsteknologi

Målet er, at den studerende

1) kan anvende relevante informationsteknologiske værktøjer og

2) kan anvende relevante it-baserede tegningssystemer.

Emneområde: Virksomheden I

Organisation

Målet er, at den studerende

1) har kendskab til organisationsmodeller,

2) har indsigt i virksomhedsledelse og styring og

3) har indsigt i virksomhedskultur.

Projektledelse

Målet er, at den studerende

1) kan anvende planlægningssystemer og

2) kan styre og gennemføre et projekt med anvendelse af relevante metoder og værktøjer.

Arbejdsmiljø

Målet er, at den studerende

1) har indsigt i gældende sikkerhedsbestemmelser og

2) kan vurdere problemstillinger i relation til arbejdsmiljøloven.

Kvalitetsstyring

Målet er, at den studerende

1) kan udarbejde registrering og dokumentation vedrørende kvalitet og

2) har indsigt i gældende standarder og kvalitetsstyringssystemer.

Emneområde: Automation og procesanalyse

Procesanalyse

Målet er, at den studerende

1) kan foretage analyser af processer,

2) har indsigt i dataopsamling, regulering, styring og overvågning og

3) har kendskab til kalibreringsmetoder og måleudstyr.

Automation

Målet er, at den studerende

1) kan anvende metoder til indstilling, optimering og opnåelse af stabilitet ved automatisering af processer,

2) har kendskab til principper for datatransmission og

3) har indsigt i sikkerhedsudstyr og procesanlæg.

Emneområde: Elteknologi I

Elektroteknik

Målet er, at den studerende

1) har indsigt i kredsløbsteori og almen elektroteknik,

2) kan beregne og analysere elektriske kredsløb til jævn- og vekselspænding og

3) kan anvende relevant måleudstyr.

Elektriske beregninger og installationer

Målet er, at den studerende

1) kan beregne og dimensionere på elektriske kredsløb og installationer,

2) har kendskab til de væsentlige dimensioneringsregler og gældende regler herom og

3) har indsigt i elektriske maskiners funktion og opbygning.

Emneområde: Maskinteknologi I

Motorer, kedler, turbiner, hydraulik og pumper

Målet er, at den studerende

1) kan planlægge og forestå drift og vedligehold af de tekniske systemer,

2) har indsigt i de miljø- og sikkerhedsmæssige problemstillinger,

3) kan udføre relevante driftsberegninger og

4) har indsigt i de tekniske systemers funktion og opbygning.

Materialeteknologi

Målet er, at den studerende

1) har indsigt i materialers struktur og egenskaber,

2) kan anvende normer, standarder og handelsbetegnelser,

3) har indsigt i sammenhængen mellem bearbejdningsmetoder og materialers struktur og egenskaber og

4) kan vurdere materialevalg og miljøpåvirkning.

Obligatoriske emner i 4. og 5. semester (teknisk manager offshore AK)

Emneområde: Elteknologi II

Drift af elanlæg

Målet er, at den studerende

1) kan medvirke til idriftsættelse og vedligehold af elektriske installationer og anlæg,

2) kan fungere som leder og sagkyndig person i forbindelse med drift af elektriske anlæg og

3) kan lede, planlægge og udføre arbejde på elektriske anlæg i overensstemmelse med gældende regler.

Emneområde: Maskinteknologi II

Ventilation

Målet er, at den studerende

1) har indsigt i opbygning og virkemåde af klimaanlæg og

2) kan udføre beregninger i forbindelse med termisk og atmosfærisk indeklima.

Køleteknik

Målet er, at den studerende

1) har indsigt i opbygning og virkemåde af køleanlæg,

2) kan udføre drift og vedligehold af køleanlæg,

3) kan vurdere driftsøkonomi og sikkerhed og

4) kan udarbejde driftsberegninger.

Gasteknologi

Målet er, at den studerende

1) kan løse og udføre opgaver på gasinstallationer,

2) har indsigt i sikkerhedsmæssige love og gældende regler og

3) har indsigt i opbygning og virkemåde af gasinstallationer.

Offshoreteknologi

Målet er, at den studerende

1) har indsigt i begreber og teknikker inden for offshore og

2) har indsigt i sikkerhedsbestemmelser i forbindelse med offshore.

Vedligeholdsledelse

Målet er, at den studerende

1) kan løse og gennemføre opgaver inden for vedligehold af maskintekniske anlæg og

2) har indsigt i principper og modeller for vedligehold.

Emneområde: Virksomheden II

Engelsk

Målet er, at den studerende

1) kan anvende og formidle tekniske informationer og

2) opnår indsigt i forskellige kulturer.

Erhvervsøkonomi

Målet er, at den studerende

1) har indsigt i centrale erhvervsøkonomiske problemstillinger og

2) har indsigt i budgettering og økonomistyring.

Emneområde: Energi og miljø

Miljøteknik

Målet er, at den studerende

1) har indsigt i funktion og opbygning af miljøtekniske anlæg,

2) kan vurdere kredsløbs- og balancetilstande under hensyn til miljøet og

3) har indsigt i relevante miljøtekniske love og regler.

Miljøledelse

Målet er, at den studerende

1) kan anvende forskellige modeller og standarder inden for energi- og miljøledelse og

2) har indsigt i gældende regler omkring miljøledelse.

Maskindirektivet

Målet er, at den studerende

1) kan foretage en risikovurdering og

2) har indsigt i maskindirektivets væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav og forståelse af overholdelse heraf.

Alternative energiformer

Målet er, at den studerende

1) kan vurdere alternative energiformer og

2) har indsigt i alternative energiformer.