Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om institutioner for uddannelsen til
studentereksamen, lov om institutioner for uddannelsen til
højere forberedelseseksamen, lov om grundlæggende social-
og sundhedsuddannelser, lov om almen voksenuddannelse og
om voksenuddannelsescentre og forskellige andre love

(Udmøntning af kommunalreformen, for så vidt angår det almene gymnasium, hf, social- og
sundhedsuddannelser og andre ungdomsuddannelser samt voksenuddannelsescentre (VUC))

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om institutioner for uddannelsen til studentereksamen, jf. lovbekendtgørelse nr. 833 af 8. oktober 2003, som ændret ved § 1 i lov nr. 98 af 18. februar 2004 og § 6 i lov nr. 361 af 19. maj 2004, foretages følgende ændringer:

1. § 6 ophæves, og i stedet indsættes:

»§ 6. Loven omfatter institutioner for uddannelsen til studentereksamen. Institutionerne er statsligt selvejende institutioner, som er godkendt af undervisningsministeren til at udbyde uddannelsen til studentereksamen. Institutionerne kan godkendes til at udbyde anden ungdomsuddannelse og grundlæggende voksenuddannelse til og med gymnasialt niveau.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan godkende en statsligt selvejende institution, jf. stk. 1, hvis den indgår som et hensigtsmæssigt led i opfyldelsen af konstaterede eller forventede behov for sådanne institutioner og som led i en planlægning, der omfatter hele eller dele af landet. Ministeren kan fastsætte vilkår for godkendelsen.

Stk. 3. En godkendelse efter stk. 2 kan tilbagekaldes, hvis der ikke længere er behov for institutionen, herunder i forhold til behovet for uddannelsesudbydere i en planlægning, der omfatter hele eller dele af landet, eller hvis institutionen på grund af sin økonomiske situation skønnes uegnet til at fortsætte sin virksomhed.

Stk. 4. Ophører en statsligt selvejende institution, tilfalder institutionens nettoformue statskassen.

Stk. 5. Undervisningsministeren kan godkende, at private opretter og driver institutioner, der udbyder uddannelsen til studentereksamen (private gymnasieskoler), jf. § 7.

Stk. 6. Undervisningsministeren kan tillade, at Københavns Kommune driver gymnasieafdelingen på Sankt Annæ Gymnasium.

§ 6 a. Undervisningsministeren sikrer gymnasiekapaciteten i et sådant omfang, at alle ansøgere, der opfylder optagelsesbetingelserne efter kapitel 2 i gymnasieloven, kan optages, og at alle, der har påbegyndt en uddannelse til studentereksamen, kan fuldføre denne. Undervisningsministeren kan efter indstilling fra et eller flere regionsråd og efter høring af den enkelte statsligt selvejende institution midlertidigt fastlægge et loft for en eller flere statsligt selvejende institutioners kapacitet med henblik på at sikre en hensigtsmæssig udnyttelse af den eksisterende samlede kapacitet.

Stk. 2. Statsligt selvejende institutioner, jf. § 6, stk. 1, eller andre institutioner, der udbyder ungdomsuddannelse eller grundlæggende voksenuddannelse til og med gymnasialt niveau, kan godkendes af undervisningsministeren til udbud af uddannelsen til studentereksamen.

Stk. 3. Undervisningsministeren godkender den stedlige placering af uddannelsessteder for uddannelsen til studentereksamen.

§ 6 b. Undervisningsministeren kan efter indstilling fra bestyrelser ved statsligt selvejende institutioner, jf. § 6, stk. 1, og ved de i stk. 3 nævnte institutioner tillade, at to eller flere af de nævnte institutioner sammenlægges til en samlet institution, som godkendes til at udbyde uddannelser efter en eller flere love. Undervisningsministeren beslutter, efter hvilken lov den samlede institution godkendes. Ved sammenlægningen opløses institutionerne uden likvidation ved overdragelse af deres aktiver og gæld til den fortsættende institution.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan efter indstilling fra bestyrelsen for en statsligt selvejende institution, jf. § 6, stk. 1, tillade, at institutionen ved spaltning overdrager sine aktiver og gæld som helhed eller en del heraf til en eller flere af de institutioner, der er godkendt efter de i stk. 3 nævnte love. Undervisningsministeren beslutter, efter hvilken lov eller hvilke love de involverede institutioner godkendes.

Stk. 3. Institutioner, der er godkendt efter følgende love, med undtagelse af private hf-kurser kan indgå i sammenlægninger eller spaltninger med statsligt selvejende institutioner, jf. § 6, stk. 1:

1) Lov om institutioner for uddannelsen til højere forberedelseseksamen.

2) Lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

3) Lov om almen voksenuddannelse og om voksenuddannelsescentre.

Stk. 4. Det er en betingelse for at opnå tilladelse efter stk. 1 og 2, at der ved sammenlægningen eller spaltningen ikke sker indskrænkninger i bestående rettigheder. I vedtægten for den fortsættende eller modtagende institution skal der optages bestemmelser, som sikrer, at de deltagende institutioners formål tilgodeses. På samme måde skal der optages bestemmelser, som sikrer eventuelle vedtægtsbestemte rettigheder til en deltagende institutions formue, hvis rettigheden ikke udløses ved sammenlægningen eller spaltningen.

Stk. 5. Sammenlægning og spaltning efter stk. 1 og 2 kan gennemføres uden kreditorernes samtykke.

Stk. 6. Undervisningsministeren fastsætter regler, hvorefter aktieselskabslovens kapitel 15 med de fornødne tilpasninger finder anvendelse på sammenlægning eller spaltning efter stk. 1 og 2.

Stk. 7. Undervisningsministeren kan efter indstilling fra bestyrelser for statsligt selvejende institutioner på Bornholm fravige loven med henblik på at skabe særlig mulighed for samarbejde og sammenlægning af institutioner for videregående uddannelser og for ungdoms- og voksenuddannelser på Bornholm.

§ 6 c. Nedlægges et uddannelsessted, hvor uddannelsen til studentereksamen udbydes, jf. § 6 a, stk. 2, kan undervisningsministeren pålægge en statsligt selvejende institution, jf. § 6, stk. 1, at optage alle de elever fra det nedlagte uddannelsessted, som har påbegyndt uddannelsen til studentereksamen.

Stk. 2. En privat gymnasieskole, jf. § 7, som overtager samtlige elever eller hele klasser fra en nedlagt privat gymnasieskole, således at eleverne kan fuldføre skoleåret samlet, kan fra overtagelsestidspunktet få indregnet den nedlagte institutions elevtal henholdsvis klassens elevtal pr. den seneste 5. september ved beregningen af taxametertilskud efter § 18 b, stk. 3, bygningstilskud efter § 18 c, stk. 1, og eventuelt tilskud til kostafdelinger efter § 18 d.

§ 6 d. En statsligt selvejende institution, jf. § 6, stk. 1, kan efter aftale med en eller flere statsligt selvejende institutioner, institutioner for erhvervsrettet uddannelse, Centre for Videregående Uddannelse eller andre selvejende institutioner for videregående uddannelser varetage nærmere bestemte administrative opgaver for en eller flere af de nævnte andre uddannelsesinstitutioner. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.«

2. Før § 7 indsættes:

»Private gymnasier«.

3. § 7, stk. 1-4, ophæves.

Stk. 5-9 bliver herefter stk. 1-5.

4. I § 7, stk. 5, der bliver stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:

»Den overordnede ledelse af de private gymnasieskoler varetages af en bestyrelse, der er ansvarlig over for undervisningsministeren for institutionens drift, herunder for forvaltningen af institutionens midler.«

5. I § 7, stk. 6, der bliver stk. 2, ændres i 3. pkt. »stk. 7« til: »stk. 3«.

6. I § 7, stk. 7, der bliver stk. 3, ændres i 3. pkt. » stk. 6« til: »stk. 2«.

7. I § 7 indsættes efter stk. 9, der bliver stk. 5, som stk. 6 :

»Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 2 og 3 finder tilsvarende anvendelse for statsligt selvejende institutioner, jf. § 6, stk. 1.«

8. Efter § 7 og overskriften »Gymnasieskolernes ledelse« indsættes:

»Regionsråd og forpligtende samarbejder

§ 7 a. Regionsrådet koordinerer den samlede indsats i regionen for at sikre sammenhæng i udbuddet af ungdomsuddannelser, herunder for så vidt angår den geografiske placering af udbuddet og kapaciteten på uddannelserne med henblik på, at der er et tilstrækkeligt og varieret uddannelsestilbud til alle unge i regionen. Regionsrådets koordinering sker i samarbejde med alle selvejende institutioner, der er godkendt til at udbyde en eller flere ungdomsuddannelser i regionen, jf. dog § 7 e.

Stk. 2. Med henblik på at understøtte regionens udviklingsplan kan regionsrådet efter ansøgning fra en statsligt selvejende institution yde formåls- og tidsbestemte udviklingstilskud, herunder anlægstilskud, til blandt andet efteruddannelse, information, udvikling af fag, valgfag og mere specialiserede studieretninger til de ungdomsuddannelser, der er nævnt i stk. 4, samt tilskud til udvikling af en institution i et landdistrikt eller udkantsområde. På Bornholm varetages regionsrådets opgave dog af kommunalbestyrelsen.

Stk. 3. De institutioner, der er godkendt til at udbyde uddannelsen til studentereksamen og uddannelsen til højere forberedelseseksamen i regionen, bortset fra private gymnasieskoler og private hf-kurser, samarbejder gennem de i § 7 c, stk. 1 og 2, nævnte forpligtende samarbejder med regionsrådet og med andre institutioner, som udbyder de i stk. 4 nævnte uddannelser i regionen om den i stk. 1 nævnte koordinering.

Stk. 4. Koordineringen omfatter:

1) Uddannelsen til studentereksamen.

2) Uddannelsen til højere forberedelseseksamen.

3) Uddannelsen til højere handelseksamen.

4) Uddannelsen til højere teknisk eksamen.

5) Grundforløbene i erhvervsuddannelserne.

6) Grunduddannelsen til landmand.

7) De grundlæggende social- og sundhedsuddannelser.

§ 7 b. Regionsrådet afgiver indstilling til undervisningsministeren om den stedlige placering i regionen af nye uddannelsessteder for uddannelsen til studentereksamen.

§ 7 c. En institution, der er godkendt til at udbyde uddannelsen til studentereksamen, skal forpligtende samarbejde med andre institutioner, der er godkendt til at udbyde uddannelsen til studentereksamen eller uddannelsen til højere forberedelseseksamen, om at sikre et tilstrækkeligt og varieret tilbud af studieretninger og valgfag, herunder mere specialiserede studieretninger, til de unge i overensstemmelse med bestemmelserne herom i gymnasieloven og hf-loven. Et forpligtende samarbejde skal omfatte alle institutioner, der er godkendt til at udbyde uddannelsen til studentereksamen eller uddannelsen til højere forberedelseseksamen inden for et geografisk område, der i forhold til uddannelsesstederne ligger i en passende geografisk afstand fra de unge uddannelsessøgendes bopæl.

Stk. 2. Et forpligtende samarbejde omfatter koordineringen af institutionernes kapacitet, udbud af studieretninger, valgfag og elevfordeling, jf. § 7 d, og omfatter i øvrigt samarbejde med regionsrådet og med andre institutioner om koordinering efter § 7 a, stk. 1.

Stk. 3. Regionsrådet godkender efter indstilling fra institutionerne de forpligtende samarbejder efter stk. 1 og 2. Hvis regionsrådet finder det nødvendigt af hensyn til opfyldelsen af institutionernes forpligtelser efter stk. 1 og 2, kan rådet påbyde nærmere bestemte institutioner at indgå i et forpligtende samarbejde med hinanden.

Stk. 4. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om de forpligtende samarbejder efter stk. 1 og 2 og om regionsrådets udøvelse af dets beføjelser efter stk. 3.

Stk. 5. Finansieringen af de forpligtende samarbejder påhviler de deltagende institutioner.

§ 7 d. Regionsrådet har efter bestemmelserne i stk. 2-4 til opgave i samarbejde med de i § 7 c nævnte samarbejdende institutioner at koordinere fordelingen af elever og kursister på uddannelsen til studentereksamen henholdsvis højere forberedelseseksamen.

Stk. 2. Regionsrådet nedsætter et fordelingsudvalg for hvert af de geografiske områder, der i forhold til uddannelsesstederne ligger i en passende geografisk afstand fra de unge uddannelsessøgendes bopæl, jf. § 7 c, stk. 1. Fordelingsudvalget består af 1-2 repræsentanter for regionsrådet og af lederne af de institutioner, der deltager i de forpligtende samarbejder efter § 7 c, stk. 1, dog ikke lederne af studenterkurser. Lederne af de private gymnasieskoler og hf-kurser i det pågældende geografiske område er repræsenteret i fordelingsudvalget. Fordelingsudvalget kan bestemme, at ledere af institutioner for erhvervsrettet uddannelse inden for det pågældende geografiske område kan være medlemmer af udvalget.

Stk. 3. Fordelingsudvalget foretager fordelingen af ansøgere, når antallet af ansøgere til en bestemt uddannelse ved en institution overstiger den fastsatte kapacitet for den pågældende uddannelse.

Stk. 4. Regionen stiller sekretariatsmæssig betjening til rådighed for fordelingsudvalgene.

Stk. 5. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om fordelingen af elever og kursister mellem institutionerne, herunder om fordelingsudvalg.

Stk. 6. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om fordeling af elever på statsligt selvejende og private studenterkurser.

§ 7 e. §§ 7 a-7 c gælder ikke for private gymnasieskoler og private hf-kurser.«

9. §§ 8 og 9 ophæves.

10. § 10 affattes således:

»§ 10. Den overordnede ledelse af de statsligt selvejende institutioner, jf. § 6, stk. 1, varetages af en bestyrelse, der er ansvarlig over for undervisningsministeren for institutionens drift, herunder for forvaltningen af institutionens midler.

Stk. 2. Institutionens forhold reguleres i en vedtægt, som skal godkendes af undervisningsministeren. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om bestyrelsens sammensætning og virke og kan herunder fastlægge reglerne for bestyrelsens arbejde m.v. i en af ministeren udstedt standardvedtægt. Undervisningsministeren kan bestemme, at visse dispositioner kun kan gennemføres med ministerens godkendelse.

Stk. 3. Elevrådet udpeger to repræsentanter til institutionens bestyrelse. Repræsentanterne har ikke stemmeret i bestyrelsen.«

11. I § 10 a, stk. 1, ændres »et privat gymnasium« til: »en statsligt selvejende institution, jf. § 6, stk. 1, eller en privat gymnasieskole«.

12. I § 10 a, stk. 3, ændres »skolen« til: »en privat gymnasieskole«.

13. Efter § 10 a indsættes:

»§ 10 b. De i § 6, stk. 1, nævnte institutioner er statsligt selvejende institutioner inden for den offentlige forvaltning.

Stk. 2. For bestyrelsen, rektor og andre ansatte ved private gymnasieskoler, jf. § 7, gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt.«

14. § 11 affattes således:

»§ 11. Bestyrelsen træffer beslutning om ansættelse og afskedigelse af rektor og lærere og andet personale. Ansættelse og afskedigelse af lærere og andet personale sker efter indstilling fra rektor.

Stk. 2. Ansættelse af rektor ved en privat gymnasieskole, jf. § 7, skal godkendes af undervisningsministeren.«

15. I § 12 ændres »skolens« til: »institutionens«, og »amtsrådet« ændres til: »bestyrelsen«.

16. I § 12 indsættes som stk. 2 og 3:

»Stk. 2. Rektor skal have undervisningskompetence i et eller flere fag inden for gymnasiets eller hf’s fagrække.

Stk. 3. Hvis rektor ikke har den i stk. 2 nævnte undervisningskompetence, skal undervisningen til studentereksamen organiseres i en afdeling under ledelse af en afdelingsleder, der har den i stk. 2 nævnte undervisningskompetence.«

17. § 14 affattes således:

»§ 14. Ved hver statsligt selvejende institution og hver privat gymnasieskole har eleverne ret til at danne et elevråd. Elevrådet udpeger repræsentanter for eleverne til udvalg m.v., som institutionen har nedsat til at behandle spørgsmål af betydning for eleverne i almindelighed. Dette gælder dog ikke udvalg m.v., hvor elevernes deltagelse ville stride mod anden lovgivning. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om valg til elevråd, om elevrådenes virksomhed og om bestyrelsens forpligtelse over for elevrådet.«

18. I § 15 a indsættes efter »at en«: »statsligt selvejende institution, jf. § 6, stk. 1, eller en«.

19. § 16 affattes således:

»§ 16. Undervisningsministeren yder tilskud til de statsligt selvejende institutioners virksomhed. Undervisningsministeren kan yde tilskud til undervisning til International Baccalaureate, forsøgs- og udviklingsarbejde, efteruddannelse og eventuelt andre formål. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om tilskud. Bestemmelserne i § 18 h, stk. 3 og 4, § 18 kk, § 18 l, stk. 2-4, §§ 18 ll og 18 mm og § 18 n, stk. 1, 4.-7. pkt., og stk. 3, 5. pkt., gælder for de statsligt selvejende institutioner. Den i bestemmelserne omtalte revisor er de statsligt selvejende institutioners interne revisor, jf. stk. 4.

Stk. 2. De statsligt selvejende institutioner skal følge de af finansministeren fastsatte eller aftalte bestemmelser om løn- og ansættelsesvilkår, herunder om pensionsforhold, for det personale, der er ansat ved institutionen.

Stk. 3. De statsligt selvejende institutioners regnskabsår er finansåret. Ved regnskabsårets afslutning udarbejdes et årsregnskab omfattende resultatopgørelse, balance og anlægsoversigt. Regnskabet skal underskrives af bestyrelsen og af institutionens leder. I forbindelse med indsendelse af årsregnskab til Undervisningsministeriet skal bestyrelsesmedlemmerne afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for at være medlemmer af bestyrelsen, jf. § 10 a, stk. 1.

Stk. 4. De statsligt selvejende institutioners regnskaber revideres af rigsrevisor i henhold til § 2, stk. 1, i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. Endvidere udpeger bestyrelsen for den statsligt selvejende institution en intern revisor, som skal være statsautoriseret eller registreret revisor, til at udføre revision i henhold til regler, der fastsættes af undervisningsministeren efter forhandling med rigsrevisor. Bestyrelsen underretter rigsrevisor om den udpegede interne revisor og skift af intern revisor.

Stk. 5. Undervisningsministeren og rigsrevisor kan i henhold til § 9 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. aftale, at revisionsopgaver varetages i et nærmere fastlagt samarbejde mellem rigsrevisor og den i stk. 4 nævnte interne revisor. Rigsrevisor kan pålægge bestyrelsen at udpege en anden intern revisor til at udføre denne revisionsopgave, hvis den interne revisor ikke på tilfredsstillende måde opfylder kravene i de i henhold til stk. 4, 2. pkt., udstedte regler om intern revision eller i øvrigt ikke opfylder pligterne som intern revisor.

Stk. 6. Regnskaberne opstilles efter regler, der fastsættes af undervisningsministeren. Institutionens regnskabsføring skal være i overensstemmelse med regler fastsat af undervisningsministeren.

Stk. 7. Tilskud til private gymnasieskolers virksomhed, herunder til undervisning, der sigter mod en tilsvarende international eksamen, som er adgangsgivende til videregående uddannelser i Danmark, ydes efter bestemmelserne herom i §§ 18 a-18 mm. For regnskab og revision gælder bestemmelserne i § 18 n.«

20. I § 17, stk. 1, ændres »offentlige gymnasieskoler« til: »statsligt selvejende institutioner, jf. § 6, stk. 1,«.

21. I § 17, stk. 7, ændres »amtsrådet« til: »institutionen«.

22. I § 17, stk. 8, ændres »skolens« til: »institutionens« og »skolen« til: »institutionen«.

23. § 17, stk. 9, affattes således:

»Stk. 9. Undervisningsministeren kan delegere sin beføjelse efter stk. 8 til institutionen.«

24. § 17 a ophæves.

25. I § 18 a, stk. 3, udgår »amtskommunale«.

26. § 18 ll, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om elektronisk kommunikation mellem statsligt selvejende institutioner, jf. § 6, stk. 1, og Undervisningsministeriet, mellem private gymnasieskoler og Undervisningsministeriet og mellem statsligt selvejende institutioner, private gymnasieskoler og andre offentlige myndigheder og uddannelsesinstitutioner omfattet af Undervisningsministeriets lovgivning. Undervisningsministeren kan endvidere fastsætte regler om elektronisk kommunikation mellem de nævnte statsligt selvejende institutioner og private gymnasieskoler og brugerne af disse institutioner, herunder om anvendelse af digital signatur.«

27. Overskriften til § 18 o affattes således:

»Kommunale bidrag til Sorø Akademis Skole m.v.«

28. I § 18 o udgår », og i den amtskommune (hjemamtskommune), hvor elevens bopælskommune ligger«.

29. § 18 p, stk. 1 og 2, ophæves.

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 1 og 2.

30. § 18 q affattes således:

»§ 18 q. Til undervisning m.v. af elever med svære handicap i Sorø Akademis 1.-10. klasse betaler elevens bopælskommune bidrag til staten svarende til de faktiske ekstraudgifter til lærertimer, praktisk medhjælp, hjælpemidler og befordring.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden ved opkrævning af bidrag.«

31. I § 18 r, stk. 1, ændres »Amtskommunen« til: »Undervisningsministeriet«, og efter »hf-kurser« indsættes: »og studenterkurser«..

32. § 18 r, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om betalingen efter stk. 1.«

33. § 18 s affattes således:

»§ 18 s. Kommunernes bidrag til staten kan modregnes i statstilskuddet til kommunerne.«

34. I § 18 t, stk. 1, 1. pkt., ændres »Skolerne skal hvert år sende elevernes hjemamtskommuner en fortegnelse over alle elever fra amtskommunen« til: »De private gymnasieskoler skal hvert år sende en fortegnelse til Undervisningsministeriet over alle elever«.

35. § 18 t, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

36. Efter § 18 t indsættes:

»Tilskud til undervisning i udlandet«.

37. § 19, stk. 2, 1. pkt., ophæves, og i 2. pkt. udgår »og kan herunder fravige lovens § 18«.

38. § 22 affattes således:

»§ 22. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om adgangen til at klage over afgørelser, der er truffet i henhold til denne lov eller regler fastsat i medfør heraf.«

39. § 23 affattes således:

»§ 23. Oprettelse og nedlæggelse af kostafdelinger ved de statsligt selvejende institutioner, jf. § 6, stk. 1, sker efter undervisningsministerens godkendelse.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om de i stk. 1 nævnte kostafdelinger, herunder om optagelsen og fordelingen af kostelever og om elevbetalingen for kostophold.«

40. I § 24 ændres »offentlige« til: »statsligt selvejende institutioner«, og », bortset fra reglen om forældrerepræsentation i skolebestyrelsen« udgår.

41. Efter § 24 indsættes:

»§ 24 a. Bestemmelserne i denne lov om statsligt selvejende institutioner, jf. § 6, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse for gymnasieafdelingen på Sankt Annæ Gymnasium, hvis gymnasieafdelingen drives af Københavns Kommune i henhold til § 6, stk. 6. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om driften af gymnasieafdelingen, herunder regler, som fraviger bestemmelserne i denne lov.«

42. §§ 25, 26 og 26 a ophæves.

43. § 27, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Sorø Akademis Skole drives af staten, medmindre skolen overgår til at være en privat gymnasieskole.«

44. § 27 b ophæves.

45. I § 28 ændres »Amtsrådene« til: »Staten«, og »skole« til: »institution«.

§ 2

I lov nr. 95 af 18. februar 2004 om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven) foretages følgende ændringer:

1. § 6, stk. 5, 2. pkt., ophæves.

2. § 14, stk. 2, ophæves.

Stk. 3-5 bliver herefter stk. 2-4.

3. I § 14, stk. 3, som bliver stk. 2, ophæves 2. pkt.

4. § 14, stk. 5, som bliver stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Undervisningsministeren kan fastsætte rammer for skolernes oprettelse af studieretninger. Undervisningsministeren kan endvidere fastsætte, at visse studieretninger skal udbydes eller oprettes, og kan fastsætte nærmere regler herom.«

5. § 15, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 2 og 3.

6. I § 15, stk. 3, som bliver stk. 2, ophæves 1. pkt.

7. I § 15, stk. 4, som bliver stk. 3, indsættes efter »valgfag«: »og kan fastsætte rammer for skolens oprettelse af valgfag«.

8. I § 47, stk. 2, ændres i 1. pkt. »17« til: »16«, og nr. 1, affattes således:

»1) 1 medlem efter indstilling fra regionsrådene i forening.«

§ 3

I lov om institutioner for uddannelsen til højere forberedelseseksamen, jf. lovbekendtgørelse nr. 864 af 23. oktober 2003, som ændret ved § 2 i lov nr. 98 af 18. februar 2004 og § 7 i lov nr. 361 af 19. maj 2004, foretages følgende ændringer:

1. Overskriften til kapitel 3 affattes således:

»Godkendelse af institutionerne«.

2. § 15 affattes således:

»§ 15. Loven omfatter institutioner for uddannelsen til højere forberedelseseksamen. Institutionerne er statsligt selvejende institutioner, som er godkendt af undervisningsministeren til at udbyde uddannelsen til højere forberedelseseksamen. Institutionerne kan godkendes til at udbyde anden ungdomsuddannelse og grundlæggende voksenuddannelse til og med gymnasialt niveau.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan godkende en statsligt selvejende institution, jf. stk. 1, hvis den indgår som et hensigtsmæssigt led i opfyldelsen af konstaterede eller forventede behov for sådanne institutioner og som led i en planlægning, der omfatter hele eller dele af landet. Ministeren kan fastsætte vilkår for godkendelsen.

Stk. 3. En godkendelse efter stk. 2 kan tilbagekaldes, hvis der ikke længere er behov for institutionen, herunder i forhold til behovet for uddannelsesudbydere i en planlægning, der omfatter hele eller dele af landet, eller hvis institutionen på grund af sin økonomiske situation skønnes uegnet til at fortsætte sin virksomhed.

Stk. 4. Ophører en statsligt selvejende institution, jf. stk. 1, tilfalder institutionens nettoformue statskassen.

Stk. 5. Undervisningsministeren kan godkende, at private opretter og driver institutioner, der udbyder uddannelsen til højere forberedelseseksamen (private hf-kurser), jf. § 18.«

3. § 16 ophæves.

4. I § 17, stk. 1, ændres »Amtsrådene« til: »Undervisningsministeren«.

5. I § 17, stk. 2, ændres »amtskommuner« til: »de statsligt selvejende institutioner, jf. § 15, stk. 1,«.

6. I § 17 indsættes som stk. 3 og 4 :

»Stk. 3. Statsligt selvejende institutioner, jf. § 15, stk. 1, eller andre institutioner, der tilbyder ungdomsuddannelse eller grundlæggende voksenuddannelse til og med gymnasialt niveau, kan godkendes af undervisningsministeren til at udbyde uddannelsen til højere forberedelseseksamen.

Stk. 4. Undervisningsministeren godkender den stedlige placering af uddannelsessteder for uddannelsen til højere forberedelseseksamen.«

7. Efter § 17 indsættes:

»§ 17 a. Undervisningsministeren kan efter indstilling fra bestyrelser ved statsligt selvejende institutioner, jf. § 15, stk. 1, og ved de i stk. 3 nævnte institutioner tillade, at to eller flere af de nævnte institutioner sammenlægges til en samlet institution, som godkendes til at udbyde uddannelser efter en eller flere love. Undervisningsministeren beslutter, efter hvilken lov den samlede institution godkendes. Ved sammenlægningen opløses institutionerne uden likvidation ved overdragelse af deres aktiver og gæld til den fortsættende institution.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan efter indstilling fra bestyrelsen for en statsligt selvejende institution, jf. § 15, stk. 1, tillade, at institutionen ved spaltning overdrager sine aktiver og gæld som helhed eller en del heraf til en eller flere af de i stk. 3 nævnte institutioner. Undervisningsministeren beslutter, efter hvilken lov eller hvilke love de involverede institutioner godkendes.

Stk. 3. Institutioner, der er godkendt efter følgende love, med undtagelse af private gymnasieskoler kan indgå i sammenlægninger eller spaltninger med statsligt selvejende institutioner, jf. § 15, stk. 1:

1) Lov om institutioner for uddannelsen til studentereksamen.

2) Lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

3) Lov om almen voksenuddannelse og om voksenuddannelsescentre.

Stk. 4. Det er en betingelse for at opnå tilladelse efter stk. 1 og 2, at der ved sammenlægningen eller spaltningen ikke sker indskrænkninger i bestående rettigheder. I vedtægten for den fortsættende eller modtagende institution skal der optages bestemmelser, som sikrer, at de deltagende institutioners formål tilgodeses. På samme måde skal der optages bestemmelser, som sikrer eventuelle vedtægtsbestemte rettigheder til en deltagende institutions formue, hvis rettigheden ikke udløses ved sammenlægningen eller spaltningen.

Stk. 5. Sammenlægning og spaltning efter stk. 1 og 2 kan gennemføres uden kreditorernes samtykke.

Stk. 6. Undervisningsministeren fastsætter regler, hvorefter aktieselskabslovens kapitel 15 med de fornødne tilpasninger finder anvendelse på sammenlægning eller spaltning efter stk. 1 og 2.

§ 17 b. Nedlægges et uddannelsessted, hvor uddannelsen til højere forberedelseseksamen udbydes, jf. § 17, stk. 3, kan undervisningsministeren pålægge en statsligt selvejende institution, jf. § 15, stk. 1, at optage alle de kursister fra det nedlagte uddannelsessted, som har påbegyndt uddannelsen til højere forberedelseseksamen.

Stk. 2. Et privat hf-kursus, jf. § 18, som overtager samtlige kursister eller hele hold fra et nedlagt privat hf-kursus, kan fra overtagelsestidspunktet få indregnet den nedlagte institutions kursisttal henholdsvis holdets kursisttal pr. den seneste 5. september ved beregningen af taxametertilskud efter § 30 b, stk. 3, bygningstilskud efter § 30 c, stk. 1, og eventuelt tilskud til kostafdelinger efter § 30 d.

Stk. 3. Ministeren kan efter indstilling fra bestyrelser for statsligt selvejende institutioner på Bornholm fravige loven med henblik på at skabe særlig mulighed for samarbejde og sammenlægning af institutioner for videregående uddannelser og for ungdoms- og voksenuddannelser på Bornholm.

§ 17 c. De i § 15, stk. 1, nævnte institutioner er statsligt selvejende institutioner inden for den offentlige forvaltning.

§ 17 d. En statsligt selvejende institution, jf. § 15, stk. 1, kan efter aftale med en eller flere statsligt selvejende institutioner, institutioner for erhvervsrettet uddannelse, Centre for Videregående Uddannelse eller andre selvejende institutioner for videregående uddannelser varetage nærmere bestemte administrative opgaver for en eller flere af de nævnte andre uddannelsesinstitutioner. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.«

8. § 18, stk. 1-4, ophæves .

Stk. 5-8 bliver herefter stk. 1-4.

9. I § 18, stk. 5, der bliver stk. 1, ændres i 1. pkt. »skal være« til: »skal drives af«, og efter 1. pkt. indsættes:

»Den overordnede ledelse af de private hf-kurser varetages af en bestyrelse, der er ansvarlig over for undervisningsministeren for institutionens drift, herunder for forvaltningen af institutionens midler.«

10. I § 18, stk. 6, der bliver stk. 2, ændres i 3. pkt. »stk. 7, 4. pkt., nr. 1-4.« til: »stk. 3, 4. pkt., nr. 1-4.«

11. I § 18, stk. 7, der bliver stk. 3, ændres i 3. pkt. »stk. 6« til: »stk. 2«.

12. I § 18 indsættes efter stk. 8, der bliver stk. 4, som stk. 5 :

»Stk. 5. Bestemmelserne i stk. 2 og 3 gælder tilsvarende for statsligt selvejende institutioner, jf. § 15, stk. 1.«

13. Efter § 18 indsættes:

»Kapitel 3 a

Regionsråd og forpligtende samarbejder

§ 18 a. Regionsrådet koordinerer den samlede indsats i regionen for at sikre sammenhæng i udbuddet af ungdomsuddannelser, herunder for så vidt angår den geografiske placering af udbuddet og kapaciteten på uddannelserne med henblik på, at der er et tilstrækkeligt og varieret uddannelsestilbud til alle unge i regionen. Regionsrådets koordinering sker i samarbejde med alle selvejende institutioner, der er godkendt til at udbyde en eller flere ungdomsuddannelser i regionen, jf. dog § 18 e.

Stk. 2. Med henblik på at understøtte regionens udviklingsplan kan regionsrådet efter ansøgning fra en statsligt selvejende institution yde formåls- og tidsbestemte udviklingstilskud, herunder anlægstilskud, til blandt andet efteruddannelse, information, udvikling af fag, valgfag og mere specialiserede studieretninger til de ungdomsuddannelser, der er nævnt i stk. 4, samt tilskud til udvikling af en institution i et landdistrikt eller udkantsområde. På Bornholm varetages regionsrådets opgave dog af kommunalbestyrelsen.

Stk. 3. De institutioner, der er godkendt til at udbyde uddannelsen til højere forberedelseseksamen og uddannelsen til studentereksamen i regionen, bortset fra private hf-kurser og private gymnasieskoler, samarbejder gennem de i § 18 c, stk. 1 og 2, nævnte forpligtende samarbejder med regionsrådet og med andre institutioner, som udbyder de i stk. 4 nævnte uddannelser i regionen, om den i stk. 1 nævnte koordinering.

Stk. 4. Koordineringen omfatter:

1) Uddannelsen til højere forberedelseseksamen.

2) Uddannelsen til studentereksamen.

3) Uddannelsen til højere handelseksamen.

4) Uddannelsen til højere teknisk eksamen.

5) Grundforløbene i erhvervsuddannelserne.

6) Grunduddannelsen til landmand.

7) De grundlæggende social- og sundhedsuddannelser.

§ 18 b. Regionsrådet afgiver indstilling til undervisningsministeren om den stedlige placering i regionen af nye uddannelsessteder for uddannelsen til højere forberedelseseksamen.

§ 18 c. En institution, der er godkendt til at udbyde uddannelsen til højere forberedelseseksamen, skal forpligtende samarbejde med andre institutioner, der er godkendt til at udbyde uddannelsen til højere forberedelseseksamen eller uddannelsen til studentereksamen, om at sikre et tilstrækkeligt og varieret udbud af valgfag og fag til unge og voksne i overensstemmelse med bestemmelserne herom i hf-loven og gymnasieloven. Et forpligtende samarbejde skal omfatte alle institutioner, der er godkendt til at udbyde uddannelsen til højere forberedelseseksamen eller uddannelsen til studentereksamen inden for et geografisk område, der ligger i en passende geografisk afstand fra de unge og voksne uddannelsessøgendes bopæl.

Stk. 2. Et forpligtende samarbejde omfatter koordineringen af institutionernes kapacitet, udbud af valgfag, fag og studieretninger samt kursist- og elevfordeling, jf. § 18 d, og omfatter i øvrigt samarbejde med regionsrådet og med andre institutioner om koordinering efter § 18 a, stk. 1.

Stk. 3. Regionsrådet godkender efter indstilling fra institutionerne de forpligtende samarbejder efter stk. 1 og 2. Hvis regionsrådet finder det nødvendigt af hensyn til opfyldelsen af institutionernes forpligtelser efter stk. 1 og 2, kan rådet påbyde nærmere bestemte institutioner at indgå i et forpligtende samarbejde med hinanden.

Stk. 4. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om de forpligtende samarbejder efter stk. 1 og 2 og om regionsrådets udøvelse af dets beføjelser efter stk. 3.

Stk. 5. Finansieringen af de forpligtende samarbejder påhviler de deltagende institutioner.

§ 18 d. Regionsrådet har efter bestemmelserne i stk. 2-4 til opgave i samarbejde med de i § 18 c nævnte samarbejdende institutioner at koordinere fordelingen af kursister og elever på uddannelsen til højere forberedelseseksamen henholdsvis uddannelsen til studentereksamen.

Stk. 2. Regionsrådet nedsætter et fordelingsudvalg for hvert af de geografiske områder, der i forhold til uddannelsesstederne ligger i en passende geografisk afstand fra de unge uddannelsessøgendes bopæl, jf. § 18 c, stk. 1. Fordelingsudvalget består af 1-2 repræsentanter for regionsrådet og af lederne af de institutioner, der deltager i de forpligtende samarbejder efter § 18 c, stk. 1, dog ikke lederne af studenterkurser. Lederne af de private gymnasieskoler og hf-kurser i det pågældende geografiske område er repræsenteret i fordelingsudvalget. Fordelingsudvalget kan bestemme, at ledere af institutioner for erhvervsrettet uddannelse inden for det pågældende geografiske område kan være medlemmer af udvalget.

Stk. 3. Fordelingsudvalget foretager fordelingen af ansøgere, når antallet af ansøgere til en bestemt uddannelse ved en institution overstiger den fastsatte kapacitet for den pågældende uddannelse.

Stk. 4. Regionen stiller sekretariatsmæssig betjening til rådighed for fordelingsudvalgene.

Stk. 5. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om fordelingen af kursister og elever, herunder om fordelingsudvalg. Undervisningsministeren kan efter indstilling fra et eller flere regionsråd og efter høring af den enkelte statsligt selvejende institution midlertidigt fastlægge et loft for en eller flere statsligt selvejende institutioners kapacitet med henblik på at sikre en hensigtsmæssig udnyttelse af den eksisterende samlede kapacitet.

§ 18 e. §§ 18 a-18 c gælder ikke for private hf-kurser og private gymnasieskoler.«

14. I overskriften til § 19 ændres » Selvstændige amtskommunale« til: » Statsligt selvejende«.

15. § 19 ophæves.

16. § 20 ophæves.

17. Efter § 20 indsættes:

»§ 20 a. Den overordnede ledelse af en statsligt selvejende institution, jf. § 15, stk. 1, varetages af en bestyrelse, der er ansvarlig over for undervisningsministeren for institutionens drift, herunder for forvaltningen af institutionens midler.

Stk. 2. Institutionens forhold reguleres i en vedtægt, som skal godkendes af undervisningsministeren. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om bestyrelsens sammensætning og virke og kan herunder fastlægge reglerne for bestyrelsens arbejde m.v. i en af ministeren udstedt standardvedtægt. Undervisningsministeren kan bestemme, at visse dispositioner kun kan gennemføres med ministerens godkendelse.

Stk. 3. Bestyrelsen træffer beslutning om ansættelse og afskedigelse af kursets leder, afdelingsledere, lærere og andet personale. Ansættelse og afskedigelse af afdelingsledere, jf. § 21, stk. 3, lærere og andet personale sker efter indstilling fra kursets leder.

Stk. 4. Kursistrådet udpeger to repræsentanter til institutionens bestyrelse. Repræsentanterne har ikke stemmeret i bestyrelsen.«

18. I § 21 ændres »amtsrådet« til: »bestyrelsen for den statsligt selvejende institution, jf. § 15, stk. 1«.

19. I § 21 indsættes som stk. 2 og 3:

»Stk. 2. Kursets leder skal have undervisningskompetence i et eller flere fag inden for hf’s eller gymnasiets fagrække.

Stk. 3. Hvis kursets leder ikke har den i stk. 2 nævnte undervisningskompetence, skal undervisningen til højere forberedelseseksamen (hf) organiseres i en afdeling under ledelse af en afdelingsleder, der har den i stk. 2 nævnte undervisningskompetence.«

20. I § 23, sidste pkt., udgår », om amtsrådets henholdsvis statens forpligtelse over for kursistrådet på offentlige hf-kurser« og »på private hf-kurser«.

21. Overskriften før § 24 udgår.

22. § 24, stk. 1, affattes således:

» For et privat hf-kursus, jf. § 18, gælder § 21, jf. dog stk. 7, § 22 og § 23.«

23. I § 24, stk. 2, indsættes efter »bestyrelsen«: »for en statsligt selvejende institution, jf. § 15, stk. 1, eller et privat hf-kursus«.

24. I § 24, stk. 5, ændres »ved kurset« til: »ved et privat hf-kursus«.

25. § 25 affattes således:

»§ 25. For undervisning, der finder sted på uddannelsesinstitutioner, der er oprettet i henhold til anden lovgivning, følges de ledelsesregler, der er fastlagt for de nævnte institutioner, og der tillægges lederne de samme beføjelser, som er tillagt kursets leder efter § 21.«

26. I § 26 a indsættes efter »undervisningsministeren, at«: »en statsligt selvejende institution, jf. § 15, stk. 1, eller«.

27. Efter § 26 a indsættes:

»Driftstilskud og deltagerbetaling«.

28. § 27 affattes således:

»§ 27. Undervisningsministeren giver tilskud til de statsligt selvejende institutioners virksomhed, herunder til forsøgs- og udviklingsarbejde, efteruddannelse og eventuelt til andre formål. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om tilskuddet. Bestemmelserne i § 30 i, stk. 3 og 4, § 30 ll, § 30 m, stk. 2-4, §§ 30 mm og 30 nn og § 30 o, stk. 1, 4.-7. pkt., og stk. 3, 5. pkt., gælder for de statsligt selvejende institutioner. Den i bestemmelserne omtalte revisor er de statsligt selvejende institutioners interne revisor, jf. stk. 4.

Stk. 2. De statsligt selvejende institutioner skal følge de af finansministeren fastsatte eller aftalte bestemmelser om løn- og ansættelsesvilkår, herunder om pensionsforhold, for det personale, der er ansat ved institutionen.

Stk. 3. De statsligt selvejende institutioners regnskabsår er finansåret. Ved regnskabsårets afslutning udarbejdes et årsregnskab omfattende resultatopgørelse, balance og anlægsoversigt. Regnskabet skal underskrives af bestyrelsen og af institutionens leder. I forbindelse med indsendelse af årsregnskab til Undervisningsministeriet skal bestyrelsesmedlemmerne afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for at være medlemmer af bestyrelsen, jf. § 24, stk. 2.

Stk. 4. De statsligt selvejende institutioners regnskaber revideres af rigsrevisor i henhold til § 2, stk. 1, i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. Endvidere udpeger bestyrelsen for den statsligt selvejende institution en intern revisor, som skal være statsautoriseret eller registreret revisor, til at udføre revision i henhold til regler, der fastsættes af undervisningsministeren efter forhandling med rigsrevisor. Bestyrelsen underretter rigsrevisor om den udpegede interne revisor og skift af intern revisor.

Stk. 5. Undervisningsministeren og rigsrevisor kan i henhold til § 9 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. aftale, at revisionsopgaver varetages i et nærmere fastlagt samarbejde mellem rigsrevisor og den i stk. 4 nævnte interne revisor. Rigsrevisor kan pålægge bestyrelsen at udpege en anden intern revisor til at udføre denne revisionsopgave, hvis den interne revisor ikke på tilfredsstillende måde opfylder kravene i de i henhold til stk. 4, 2. pkt., udstedte regler om intern revision eller i øvrigt ikke opfylder pligterne som intern revisor.

Stk. 6. Regnskaberne opstilles efter regler, der fastsættes af undervisningsministeren. Institutionens regnskabsføring skal være i overensstemmelse med regler fastsat af undervisningsministeren.

Stk. 7. Tilskud til private hf-kursers virksomhed ydes efter bestemmelserne herom i §§ 30 a-30 f og 30 i-30 nn. For regnskab og revision gælder bestemmelserne i § 30 o.«

29. § 28 ophæves.

30. I § 29, stk. 1, ændres »offentlige uddannelsesinstitutioner« til: »hf-kurser, der er tilknyttet et CVU på statsligt selvejende institutioner, jf. § 15, stk. 1,«.

31. § 29, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Kursisterne ved hf-enkeltfagsundervisning skal for alle fag betale for at deltage i undervisning og prøver, og selvstuderende skal betale for at gå til prøve. Deltagerbetalingen er den pr. 31. december 2006 fastsatte, der er gældende, indtil institutionerne overgår til taxameterfinansiering. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om deltagerbetalingen.«

32. I § 29, stk. 3, ændres »amtsråd« til: »kursus«.

33. I § 29, stk. 12, udgår »til vedkommende amtsråd eller«.

34. § 29 a ophæves.

35. I § 30 a, stk. 3, udgår »amtskommunale«.

36. § 30 h affattes således:

»§ 30 h. Staten afholder udgifterne ved driften af hf-kurser, der er tilknyttet et CVU.«

37. § 30 mm, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om elektronisk kommunikation mellem statsligt selvejende institutioner, jf. § 15, stk. 1, og Undervisningsministeriet, mellem private hf-kurser og Undervisningsministeriet og mellem statsligt selvejende institutioner, private hf-kurser og andre offentlige myndigheder og uddannelsesinstitutioner omfattet af Undervisningsministeriets lovgivning. Undervisningsministeren kan endvidere fastsætte regler om elektronisk kommunikation mellem de nævnte statsligt selvejende institutioner og private hf-kurser og brugerne af disse institutioner, herunder om anvendelse af digital signatur.«

38. I § 30 nn indsættes efter »tilskud til«: »statsligt selvejende institutioner, jf. § 15, stk. 1, eller«.

39. Overskriften til § 30 p udgår.

40. §§ 30 p-30 r ophæves.

41. I § 30 s, stk. 1, ændres »Amtskommunen« til: »Undervisningsministeriet«.

42. § 30 s, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

43. § 30 s, stk. 3, der bliver stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om betalingen efter stk. 1.«

44. § 30 t ophæves.

45. I § 30 u, stk. 1, 1. pkt., ændres » kursisternes hjemamtskommuner« til: »Undervisningsministeriet«, og »fra amtskommunen« og »og bidragsopkrævningen efter §§ 30 p-30 r« udgår.

46. § 30 u, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

47. § 33, stk. 1, affattes således:

» Undervisningsministeren kan fastsætte regler om adgangen til at klage over afgørelser, der er truffet i henhold til denne lov eller regler fastsat i medfør heraf.«

48. § 34 ophæves.

49. §§ 35-35 b ophæves.

§ 4

I lov nr. 97 af 18. februar 2004 om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hf-loven) foretages følgende ændringer:

1. § 6, stk. 5, 2. pkt., ophæves.

2. § 10, stk. 3, 1. pkt., ophæves .

3. § 11, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 2 og 3.

§ 5

I lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 980 af 28. september 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 8, stk. 1, nr. 5, ændres »Offentlige og private gymnasier« til: »Institutioner, der er godkendt til at udbyde uddannelsen til studentereksamen«.

2. I § 11, stk. 2, ændres »statslige og private gymnasier« til: »institutioner, der er godkendt til at udbyde uddannelsen til studentereksamen«.

3. I § 13 ændres i 1. og 2. pkt. » skole« til: »institution«, i 1. pkt. » skoleform« til: »institutionsform« og i 2. pkt. »amtskommunen« til: »staten«.

4. I § 16 udgår »amtskommuner og«.

§ 6

I lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 823 af 15. juli 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 2, § 4, stk. 1, 3. pkt., og § 34, stk. 7, 3. pkt., der bliver stk. 8, 3. pkt., ændres »skolens« til: »institutionens«.

2. I § 2, stk. 4, 1. pkt., § 4, stk. 1, 2. pkt., § 15, stk. 1, 1. pkt., og § 32, stk. 1, 1. pkt., ændres »Skolen« til: »Institutionen«.

3. I § 2, stk. 4, 1. pkt., udgår », jf. dog § 28, stk. 2«.

4. I § 7, 1 pkt., § 33, 2. pkt., og § 34, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres »skolen« til: »institutionen«.

5. I § 10, stk. 1 , ændres »de enkelte skoleledere og godkendes af fællesbestyrelsen, jf. §§ 19 og 22« til: »den enkelte institution«.

6. I § 10, stk. 2, 2. pkt., ændres »skolen« til: »institutionen«.

7. I § 10 indsættes som stk. 3 og 4 :

»Stk. 3. Institutionens bestyrelse godkender institutionens grundforløbs- og uddannelsesordninger og de praktiksteder, hvortil institutionen henviser elever. Godkendelse sker efter indstilling fra det lokale uddannelsesudvalg, jf. § 20, stk. 2, hvis et sådant udvalg er nedsat.

Stk. 4. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om godkendelse af praktikpladser.«

8. I § 13, stk. 1, 1. pkt., ændres »skole« til: »institution«, og i stk. 1, 2. pkt., udgår »og 3«.

9. § 13, stk. 3, ophæves.

10. Efter § 13 indsættes:

»§ 13 a. Hver institution eller virksomhed, der er godkendt efter § 23 a, fordeler de optagne elever mellem de offentlige og private arbejdsgivere, der har stillet praktikpladser til rådighed, jf. § 22 b, og formidler, at ansættelsesforholdet mellem den enkelte elev og arbejdsgiveren kommer i stand. De offentlige arbejdsgivere, der har stillet praktikplader til rådighed, har, medmindre særlige omstændigheder gør sig gældende, pligt til at ansætte de af institutionen henviste elever.«

11. I § 14, 1. pkt., ændres »amtsråd, en kommunalbestyrelse eller bestyrelsen for Hovedstadens Sygehusfællesskab« til: »regionsråd eller en kommunalbestyrelse«.

12. I § 16, stk. 1, 1. pkt., ændres »Amtsrådsforeningen i Danmark kan sammen med Kommunernes Landsforening og Landsorganisationen i Danmark« til: »Regionsrådene og kommunalbestyrelserne i forening kan sammen med Landsorganisationen i Danmark«.

13. I § 17, stk. 2, nr. 5 , ændres »§§ 23, 24, 26 og 27« til: »§ 22 b, stk. 2, og § 23«.

14. §§ 18, 19, 21 , 22 og 22 a ophæves.

15. § 20 affattes således:

»§ 20. Hver institution med godkendelse efter § 23 a, stk. 1, kan nedsætte et eller flere lokale uddannelsesudvalg, der tilsammen dækker de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, som institutionen udbyder.

Stk. 2. Uddannelsesudvalgene

1) afgiver indstilling til bestyrelsen om godkendelse af de grundforløbs- og uddannelsesordninger, der hører til det enkelte udvalgs uddannelsesområde,

2) afgiver indstilling til bestyrelsen om godkendelse af praktiksteder, hvortil institutionen henviser elever,

3) rådgiver institutionen om de uddannelser, der er omfattet af udvalgets uddannelsesområde, samt

4) virker for samarbejdet mellem institutionen og det lokale arbejdsmarked.

Stk. 3. Uddannelsesudvalgene sammensættes med repræsentation for lokale arbejdsgivere og arbejdstagere. Eventuelle øvrige medlemmer udpeges af institutionen. Arbejdsgivere og arbejdstagere skal være ligeligt repræsenteret og tilsammen udgøre et flertal i uddannelsesudvalget. Medlemmerne skal have tilknytning til det geografiske område, som udbuddet af uddannelserne dækker.

Stk. 4. En repræsentant for institutionens ledelse, en repræsentant for institutionens lærere og en repræsentant for institutionens elever tilforordnes udvalget.

Stk. 5. Uddannelsesudvalget vælger selv sin formand.

Stk. 6. Institutionen stiller sekretariatsbistand til rådighed for udvalget.«

16. I kapitel 5 indsættes efter § 22 a:

»§ 22 b. Regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen skal stille praktikpladser til rådighed for de institutioner, som er godkendt til at udbyde grundlæggende social- og sundhedsuddannelser i regionen. Antallet af praktikpladser skal modsvare behovet for færdiguddannede i regionen.

Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter og fordeler et årligt antal uddannelsespladser til grundforløbet og uddannelserne i overensstemmelse med behovet for færdiguddannede, jf. stk. 1.«

17. § 23 affattes således:

»§ 23. Finder undervisningsministeren, at forpligtelsen efter § 22 b, stk. 1, ikke er opfyldt, kan ministeren efter udtalelse fra Udvalget for de Grundlæggende Social- og Sundhedsuddannelser eller, hvis udvalget ikke er nedsat, fra regionsrådene og kommunalbestyrelserne i forening samt fra Landsorganisationen i Danmark pålægge regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen hver at stille et årligt mindste antal praktiksteder til social- og sundhedshjælperuddannelsen og til social- og sundhedsassistentuddannelsen til rådighed for institutionerne.«

18. Efter § 23 indsættes:

»§ 23 a. Undervisningsministeren godkender de institutioner godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der kan udbyde de enkelte grundforløb og uddannelser.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan endvidere godkende, at andre institutioner og virksomheder kan udbyde de enkelte grundforløb og uddannelser.«

19. §§ 24, 26 og 27 samt kapitel 6 ophæves.

20. § 25, stk. 1, ophæves.

Stk. 2 bliver herefter stk. 1.

21. I § 25, stk. 2, der bliver stk. 1, ændres »amtsråd« til: »regionsråd«.

22. § 33 affattes således:

»§ 33. Ved hver institution, der er godkendt i henhold til § 23 a, stk. 1, har eleverne ret til at danne et elevråd. Elevrådet udpeger repræsentanter for eleverne til udvalg m.v., som institutionen har nedsat til at behandle spørgsmål af betydning for eleverne i almindelighed. Dette gælder dog ikke udvalg m.v., hvor elevernes deltagelse ville stride mod anden lovgivning. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om valg til elevråd, om elevrådenes virksomhed og om institutionernes forpligtelse over for elevrådene.«

23. § 34, stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes:

»Undervisningen ved uddannelser efter denne lov er vederlagsfri, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. En institution eller virksomhed, der udbyder grundlæggende social- og sundhedsuddannelser i medfør af § 23 a, stk. 2, kan uanset bestemmelserne i stk. 1 kræve betaling for deltagelse i undervisningen m.v. Dette gælder dog kun, hvis institutionen ikke modtager samme tilskud fra staten som institutioner godkendt efter § 23 a, stk. 1.«

Stk. 2-8 bliver herefter stk. 3-9.

24. I § 34, stk. 2 , der bliver stk. 3, stk. 7, 1. og 2. pkt. , der bliver stk. 8, 1. og 2. pkt., og stk. 8, der bliver stk. 9, ændres »Amtsrådet« til: »Institutionen«.

25. I § 34, stk. 5, der bliver stk. 6, ændres »stk. 3 og 4« til: »stk. 4 og 5«.

26. I § 34, stk. 6, der bliver stk. 7, ændres »amtsrådet« til: »institutionen«, og »7« ændres til: »8«.

27. § 34, stk. 8, der bliver stk. 9, ophæves.

28. I § 35 ændres »Amtsrådet« til: »Staten«.

29. § 36 ophæves.

30. § 37 affattes således:

»§ 37. Undervisningsministeren kan til brug for den overordnede styring af uddannelserne og udarbejdelse af statistik indhente alle oplysninger fra regionsråd, kommunalbestyrelser og institutioner m.v. godkendt i henhold til § 23 a, herunder oplysninger om uddannelserne, praktikpladser og elever. Undervisningsministeren kan bestemme, at sådanne oplysninger skal leveres i elektronisk form, herunder i hvilket format leveringen skal ske.«

31. I § 40 ændres »Amtsrådsforeningen« til: »regionsrådene i forening«.

32. § 41, stk. 4, ophæves.

Stk. 5 bliver herefter stk. 4.

§ 7

I lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 954 af 28. november 2003, som ændret ved § 7 i lov nr. 1156 af 19. december 2003, § 3 i lov nr. 98 af 18. februar 2004, § 2 i lov nr. 361 af 19. maj 2004 og § 2 i lov nr. 334 af 18. maj 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »bestemmelse«: », jf. dog § 4, stk. 1, 3. pkt.«

2. I § 4, stk. 1, indsættes som 3. pkt. :

»Ved sammenlægningen kan ministeren godkende, at den fortsættende institution ud over erhvervsrettet grund-, efter- og videreuddannelse kan udbyde ungdomsuddannelser og grundlæggende voksenuddannelse til og med gymnasialt niveau.«

3. Efter § 4 indsættes:

»§ 4 a. For institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der forud for godkendelsen efter § 2, stk. 1, var amtskommunale, eller som er resultatet af en eller flere sammenlægninger eller spaltninger af selvejende uddannelsesinstitutioner, der forud for den 1. januar 2007 har været amtskommunale, gælder forvaltningsloven og offentlighedsloven.«

4. I § 5, stk. 2, 1. pkt., ændres »eller flere amtsråd« til: »regionsråd«.

5. I § 16, 1. og 2. pkt., udgår »og amtskommuner«.

6. Efter § 33 a indsættes:

»§ 33 b. En institution for erhvervsrettet uddannelse, jf. § 1, stk. 1, kan efter aftale med andre institutioner for erhvervsrettet uddannelse, en eller flere statsligt selvejende institutioner, Centre for Videregående Uddannelse eller andre selvejende institutioner for videregående uddannelser varetage nærmere bestemte administrative opgaver for en eller flere af de nævnte andre uddannelsesinstitutioner. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.«

7. Efter § 34 indsættes:

»§ 34 a. Regionsrådet koordinerer den samlede indsats i regionen for at sikre sammenhæng i udbuddet af ungdomsuddannelser, herunder for så vidt angår den geografiske placering af udbuddet og kapaciteten på uddannelserne med henblik på, at der er et tilstrækkeligt og varieret uddannelsestilbud til alle unge i regionen. Regionsrådets koordinering sker i samarbejde med alle selvejende institutioner, der er godkendt til at udbyde en eller flere ungdomsuddannelser i regionen, bortset fra private gymnasieskoler og private hf-kurser.

Stk. 2. Med henblik på at understøtte regionens udviklingsplan kan regionsrådet efter ansøgning fra en selvejende institution yde formåls- og tidsbestemte udviklingstilskud, herunder anlægstilskud, til bl.a. efteruddannelse, information, udvikling af fag, valgfag og mere specialiserede studieretninger til de ungdomsuddannelser, der er nævnt i stk. 5, bortset fra ungdomsuddannelser, som finder sted på private hf-kurser og private gymnasieskoler, samt tilskud til udvikling af en institution i et landdistrikt eller udkantsområde. På Bornholm varetages regionsrådets opgave dog af kommunalbestyrelsen.

Stk. 3. De institutioner, der er godkendt til at udbyde en eller flere af de i stk. 5, nr. 3-7, nævnte ungdomsuddannelser i regionen, samarbejder med regionsrådet og med andre institutioner, der udbyder ungdomsuddannelser, om den i stk. 1 nævnte koordinering.

Stk. 4. Samarbejdet efter stk. 3 mellem de institutioner, som udbyder de i stk. 5, nr. 1-2, nævnte uddannelser, og regionsrådet foregår dog gennem de forpligtende samarbejder, som er nævnt i § 7 c, stk. 1, i lov om institutioner for uddannelsen til studentereksamen og § 18 c, stk. 1, i lov om institutioner for uddannelsen til højere forberedelseseksamen.

Stk. 5. Koordineringen omfatter:

1) Uddannelsen til studentereksamen.

2) Uddannelsen til højere forberedelseseksamen.

3) Uddannelsen til højere handelseksamen.

4) Uddannelsen til højere teknisk eksamen.

5) Grundforløbene i erhvervsuddannelserne.

6) Grunduddannelsen til landmand.

7) De grundlæggende social- og sundhedsuddannelser.

§ 34 b. Regionsrådet afgiver indstilling til undervisningsministeren om den stedlige placering af nye uddannelsessteder i regionen for de i § 34 a, stk. 5, nr. 3-7, nævnte uddannelser.«

8. Efter § 35 indsættes i kapitel 6 :

»§ 35 a. Ministeren kan efter indstilling fra bestyrelserne for de enkelte institutioner fravige loven med henblik på at skabe særlig mulighed for samarbejde og sammenlægning af institutioner for videregående uddannelser og for ungdoms- og voksenuddannelser på Bornholm.«

§ 8

I lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 183 af 22. marts 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 34, stk. 1, nr. 4, og § 47, stk. 3, ændres: »Amtsrådsforeningen i Danmark« til: »regionsrådene i forening«.

2. I § 67 a, stk. 1, 1. pkt., ændres »Amtskommunerne« til: »Staten«.

§ 9

I lov om erhvervsgrunduddannelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 532 af 25. juni 1999, som ændret ved § 7 i lov nr. 263 af 12. april 2000, § 48 i lov nr. 418 af 6. juni 2002, § 1 i lov nr. 1077 af 17. december 2002, § 5 i lov nr. 297 af 30. april 2003 og § 5 i lov nr. 98 af 18. februar 2004, foretages følgende ændring:

1. I § 13 a ændres »Amtsrådene« til: »Staten«.

§ 10

I lov om almen voksenuddannelse og om voksenuddannelsescentre, jf. lovbekendtgørelse nr. 402 af 28. maj 2004, foretages følgende ændringer:

1. § 2 affattes således:

»§ 2. Alle, der er fyldt 18 år, kan inden for en rimelig geografisk afstand fra deres bopæl modtage undervisning i henhold til denne lov.«

2. § 3 affattes således:

»§ 3. Almen voksenuddannelse udbydes på voksenuddannelsescentre, jf. § 12. Et voksenuddannelsescenter kan være organiseret i afdelinger, jf. dog § 13, stk. 3.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan godkende, at andre uddannelsesinstitutioner, herunder uddannelsesinstitutioner under Kriminalforsorgen, udbyder almen voksenuddannelse. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om regnskabsaflæggelse og revision for disse uddannelsesinstitutioner.«

3. § 4, stk. 1, affattes således:

»Ved hvert voksenuddannelsescenter og anden uddannelsesinstitution, der udbyder almen voksenuddannelse, jf. § 12, skal der mindst en gang om året udbydes undervisning i kernefagene dansk, matematik, engelsk, tysk eller fransk, samfundsfag og naturfag. Herudover skal der tilbydes undervisning i fag inden for fagrækken billedkunst, dansk som andetsprog, edb-fag, filosofi, historie, latin, mediefag, psykologi samt samarbejde og kommunikation, således at alle tilbudsfagene hvert år udbydes inden for en passende geografisk afstand fra de voksne uddannelsessøgendes bopæl i regionen, og således at der samlet gives et alsidigt fagudbud på grundlag af det konstaterede undervisningsbehov. Undervisningen tilrettelægges som enkeltfagsundervisning.«

4. § 4, stk. 3, ophæves.

Stk. 4-6 bliver herefter stk. 3-5.

5. I § 4, stk. 5, der bliver stk. 4 , ændres »Amtskommunen« til: »Et voksenuddannelsescenter«.

6. I § 4, stk. 6 , der bliver stk. 5, ændres »niveaudeling,« til: »niveaudeling og«, og »og tilsynet med undervisningen« udgår.

7. I § 4 indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. Undervisningsministeren fører tilsyn med undervisningen.«

8. § 6, stk. 1, 2 og 3, ophæves, og i stedet indsættes:

»Kursisterne skal for alle fag betale for at deltage i undervisning og prøver, og selvstuderende skal betale for at gå til prøve. For fagene dansk, matematik og engelsk samt dansk som andetsprog udgør deltagerbetalingen 100 kr. pr. fag, jf. stk. 2. For de øvrige fag udgør deltagerbetalingen de beløb, som pr. 31. december 2006 er fastsat for de enkelte voksenuddannelsescentre, indtil institutionerne overgår til taxameterfinansiering. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om deltagerbetalingen.«

Stk. 4-6 bliver herefter stk. 2-4.

9. I § 6, stk. 4, der bliver stk. 2, ændres i 1. pkt. » stk. 3« til: »stk. 1, 2. pkt.,«.

10. I § 6, stk. 5, der bliver stk. 3, ændres »2 og 3« til: »1«.

11. I § 7 ændres »Amtsrådene« til: »Staten«, og som 2. pkt. indsættes:

»Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler herom.«

12. § 8 ophæves.

13. § 9 affattes således:

»§ 9. Klage over prøver og bedømmelse af prøver kan indbringes for undervisningsministeren. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler herom, herunder om klagefrist.

Stk. 2. Klage over et voksenuddannelsescenters afgørelse kan indbringes for undervisningsministeren.

Stk. 3. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om klage efter stk. 2, herunder om klagefrist.

Stk. 4. Efter undervisningsministerens bestemmelse kan klager over afgørelser truffet af uddannelsesinstitutioner omfattet af § 3, stk. 2, indbringes for undervisningsministeren.«

14. § 10, stk. 1, 2. pkt., ophæves.

15. § 12 affattes således:

»§ 12. Undervisningsministeren godkender oprettelse og nedlæggelse af statsligt selvejende voksenuddannelsescentre, som udbyder almen voksenuddannelse efter denne lov samt forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne efter lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne. Voksenuddannelsescentrene kan efter undervisningsministerens godkendelse udbyde

1) studieforberedende enkeltfagsundervisning til højere forberedelseseksamen (hf) og til studentereksamen (stx) og

2) uddannelsen til studentereksamen (stx) tilrettelagt som studenterkursus.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan godkende en institution efter stk. 1, hvis den indgår som et hensigtsmæssigt led i opfyldelsen af konstaterede eller forventede behov for sådanne institutioner og som led i en planlægning, der omfatter hele eller dele af landet. Ministeren kan fastsætte vilkår for godkendelsen.

Stk. 3. Voksenuddannelsescenteret skal i sit virke som statsligt selvejende uddannelsesinstitution være uafhængigt, og centerets midler må alene komme centerets kursus- og undervisningsvirksomhed til gode. Undervisningsministeren kan undlade at godkende et voksenuddannelsescenter, hvis der efter ministerens skøn ikke er tilstrækkelig sikkerhed for, at centeret opfylder kravet om uafhængighed og forvaltning af centerets midler. Ministeren træffer sin beslutning navnlig på grundlag af en vurdering af de forhold, der er nævnt i stk. 4, nr. 1-4.

Stk. 4. En godkendelse efter stk. 1 kan tilbagekaldes, hvis der ikke længere er behov for institutionen, herunder i forhold til behovet for uddannelsesudbydere, i en planlægning, der omfatter hele eller dele af landet, eller hvis institutionen på grund af sin økonomiske situation skønnes uegnet til at fortsætte sin virksomhed. Godkendelsen kan endvidere tilbagekaldes, hvis der efter ministerens skøn ikke er tilstrækkelig sikkerhed for, at voksenuddannelsescenteret opfylder kravet i stk. 3 om uafhængighed og forvaltning af centerets midler. Der kan herved navnlig lægges vægt på, om

1) centeret indgår i et fællesskab eller samarbejde med institutioner, fonde, virksomheder, foreninger m.fl., der indebærer en nærliggende risiko for, at centeret styres af andre,

2) centerets midler anvendes til formål uden for centeret,

3) centerets ledelse og lærere står i et juridisk eller økonomisk afhængighedsforhold til de i nr. 1 nævnte institutioner m.fl., eller

4) centerets elever eller kursister udfører arbejde, herunder indsamlingsarbejde el.lign., på en måde, der er usædvanlig for voksenuddannelsescentre.

Stk. 5. I tilfælde af institutionens ophør tilfalder institutionens nettoformue statskassen.

Stk. 6. Voksenuddannelsescentre kan forestå rekvireret undervisning.«

16. I § 12 a, stk. 2, indsættes efter »kvartal«: », og mindst to gange om året med regionsrådet, jf. § 17 c«.

17. Efter § 12 a indsættes:

»§ 12 b. Den overordnede ledelse af den selvejende institution, der er godkendt efter § 12, varetages af en bestyrelse, der er ansvarlig over for undervisningsministeren for institutionens drift, herunder for forvaltningen af institutionens midler. Bestyrelsen træffer beslutning om ansættelse og afskedigelse af forstander, lærere og andet personale. Ansættelse af lærere og andet personale sker efter indstilling fra forstanderen.

Stk. 2. Kursistrådet udpeger to repræsentanter til institutionens bestyrelse. Repræsentanterne har ikke stemmeret i bestyrelsen.

Stk. 3. Institutionens forhold reguleres i en vedtægt, som skal godkendes af undervisningsministeren. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om bestyrelsens sammensætning og virke og kan herunder fastlægge regler for bestyrelsens arbejde m.v. i en af ministeren udstedt standardvedtægt. Undervisningsministeren kan endvidere bestemme, at visse dispositioner kun kan gennemføres med ministerens godkendelse.

Stk. 4. Centeret kan yde bestyrelsen særskilt vederlag efter regler, der fastsættes af undervisningsministeren efter forhandling med finansministeren.

Stk. 5. Finder undervisningsministeren, at et voksenuddannelsescenters virksomhed ikke er i overensstemmelse med denne lov eller de regler og aftaler, der er fastsat eller indgået i henhold til loven, kan ministeren udstede påbud til voksenuddannelsescenteret om at ændre den pågældende virksomhed.

§ 12 c. Tilskud i henhold til § 15 må kun anvendes til voksenuddannelsescenterets virksomhed efter denne lov. Der kan ikke foretages transport i tilsagte eller forventede tilskud.

Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om tilskud i henhold til § 15, herunder om aktivitetsindberetninger og udbetaling af tilskud, tilbagebetaling og kontrol af udbetalt tilskud.

Stk. 3. Undervisningsministeren kan for voksenuddannelsescentre, der ikke følger bestemmelserne i denne lov, de regler eller aftaler, der er fastsat eller indgået i henhold til loven, eller undervisningsministerens påbud, jf. § 12 b, stk. 5, tilbageholde tilskud, lade tilskud bortfalde helt eller delvis eller kræve tilskud tilbagebetalt helt eller delvis. Undervisningsministeren kan tilbageholde tilskud eller lade tilskud bortfalde for voksenuddannelsescentre, som begæres erklæret konkurs eller standser deres betalinger, eller når der i øvrigt er fare for, at et voksenuddannelsescenters virksomhed må indstilles.

Stk. 4. Undervisningsministeren kan kræve tilskud tilbagebetalt, hvis grundlaget for tilskudsberegningen eller tilskudsberegningen i øvrigt har været fejlagtig.

Stk. 5. For meget udbetalt tilskud kan modregnes i kommende udbetalinger til voksenuddannelsescenteret.

§ 12 d. Undervisningsministeren kan efter indstilling fra bestyrelser ved statsligt selvejende voksenuddannelsescentre og ved de i stk. 3 nævnte institutioner tillade, at to eller flere af de nævnte institutioner sammenlægges til en samlet institution, som godkendes til at udbyde uddannelser efter en eller flere love. Undervisningsministeren beslutter, efter hvilken lov den samlede institution godkendes. Ved sammenlægningen opløses institutionerne uden likvidation ved overdragelse af deres aktiver og gæld til den fortsættende institution.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan efter indstilling fra bestyrelsen for et statsligt selvejende voksenuddannelsescenter tillade, at institutionen ved spaltning overdrager sine aktiver og gæld som helhed eller en del heraf til en eller flere af de i stk. 3 nævnte uddannelsesinstitutioner. Undervisningsministeren beslutter, efter hvilken lov eller hvilke love de involverede institutioner godkendes.

Stk. 3. Institutioner, der er godkendt efter følgende love, bortset fra private gymnasieskoler og private hf-kurser, kan indgå i sammenlægninger eller spaltninger med voksenuddannelsescentre efter stk. 1 og 2:

1) Lov om institutioner for uddannelsen til højere forberedelseseksamen.

2) Lov om institutioner for uddannelsen til studentereksamen.

3) Lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Stk. 4. Det er en betingelse for at opnå tilladelse efter stk. 1 og 2, at der ved sammenlægningen eller spaltningen ikke sker indskrænkninger i bestående rettigheder. I forbindelse med, at der gives tilladelse efter stk. 1, påser undervisningsministeren, at sagkundskaben vedrørende det voksenpædagogiske miljø er repræsenteret i bestyrelsen for den sammenlagte institution. I vedtægten for den fortsættende eller modtagende institution skal der optages bestemmelser, som sikrer, at de deltagende institutioners formål tilgodeses. På samme måde skal der optages bestemmelser, som sikrer eventuelle vedtægtsbestemte rettigheder til en deltagende institutions formue, hvis rettigheden ikke udløses ved sammenlægningen eller spaltningen.

Stk. 5. Sammenlægning og spaltning efter stk. 1 og 2 kan gennemføres uden kreditorernes samtykke.

Stk. 6. Undervisningsministeren fastsætter regler, hvorefter aktieselskabslovens kapitel 15 med de fornødne tilpasninger finder anvendelse på sammenlægning eller spaltning efter stk. 1 og 2.

Stk. 7. Ministeren kan efter indstilling fra bestyrelser for statsligt selvejende institutioner på Bornholm fravige loven med henblik på at skabe særlig mulighed for samarbejde og sammenlægning af institutioner for videregående uddannelser og for ungdoms- og voksenuddannelser på Bornholm.

§ 12 e. De statsligt selvejende voksenuddannelsescentres regnskabsår er finansåret. Ved regnskabsårets afslutning udarbejdes et årsregnskab omfattende resultatopgørelse, balance og anlægsoversigt. Regnskabet skal underskrives af bestyrelsen og af institutionens leder. I forbindelse med indsendelse af årsregnskab til Undervisningsministeriet skal bestyrelsesmedlemmerne afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for at være medlemmer af bestyrelsen, jf. § 12 b, stk. 3.

Stk. 2. De statsligt selvejende institutioners regnskaber revideres af rigsrevisor i henhold til § 2, stk. 1, i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. Endvidere udpeger bestyrelsen for den statsligt selvejende institution en intern revisor, som skal være statsautoriseret eller registreret revisor, til at udføre revision i henhold til regler, der fastsættes af undervisningsministeren efter forhandling med rigsrevisor. Bestyrelsen underretter rigsrevisor om den udpegede interne revisor og skift af intern revisor.

Stk. 3. Undervisningsministeren og rigsrevisor kan i henhold til § 9 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. aftale, at revisionsopgaver varetages i et nærmere fastlagt samarbejde mellem rigsrevisor og den i stk. 2 nævnte interne revisor. Rigsrevisor kan pålægge bestyrelsen at udpege en anden intern revisor til at udføre denne revisionsopgave, hvis den interne revisor ikke på tilfredsstillende måde opfylder kravene i de i henhold til stk. 2, 2. pkt., udstedte regler om intern revision eller i øvrigt ikke opfylder pligterne som intern revisor.

Stk. 4. Bestyrelsen påser, at revisor opfylder bestemmelserne om uafhængighed i § 11 i lov om statsautoriserede og registrerede revisorer. Bestyrelsen må endvidere ikke antage en revisor, der samtidig er revisor for udlejer af de ejendomme m.m., som det statsligt selvejende voksenuddannelsescenter anvender, eller for fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der kontrollerer udlejer, medmindre lejeforholdet er af uvæsentligt omfang. Undervisningsministeren fastsætter regler om, hvornår lejeforholdet er af uvæsentligt omfang. Opfylder revisor ikke på tilfredsstillende måde kravene til revision i henhold til denne lov eller regler fastsat i medfør heraf, eller tilsidesætter revisor i øvrigt sine pligter som revisor, kan undervisningsministeren pålægge bestyrelsen inden for en nærmere angivet frist at udpege en anden revisor. Bestyrelsen underretter Undervisningsministeriet om den udpegede revisor og om revisorskift.

Stk. 5. Regnskaberne opstilles efter regler, der fastsættes af undervisningsministeren. Institutionens regnskabsføring skal være i overensstemmelse med regler fastsat af undervisningsministeren.

§ 12 f. Undervisningsministeren kan ved ydelse af tilskud til statsligt selvejende institutioner stille vilkår, der fremmer formålet i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (sociale klausuler). Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.«

18. § 13, stk. 1 , affattes således:

»Ved et voksenuddannelsescenter skal der være ansat en forstander. Forstanderen varetager den daglige ledelse og har det pædagogiske ansvar.«

19. § 13, stk. 4, ophæves.

Stk. 5 bliver herefter stk. 4.

20. § 14 ophæves.

21. § 15, stk. 1, affattes således:

» Undervisningsministeren yder tilskud til dækning af det enkelte voksenuddannelsescenters virksomhed, herunder til forsøgs- og udviklingsarbejde. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om tilskud.«

22. § 15, stk. 2 , affattes således:

»Stk. 2. Voksenuddannelsescentrene skal følge de af finansministeren fastsatte eller aftalte bestemmelser om løn- og ansættelsesvilkår, herunder om pensionsforhold, for det personale, der er ansat ved institutionen.«

23. § 15, stk. 3, ophæves.

Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 3 og 4.

24. I § 15, stk. 4 , 1. pkt., der bliver stk. 3, 1. pkt., ændres »amtsrådet« til: »voksenuddannelsescenteret«, og »amtskommunale« udgår.

25. I § 15, stk. 5, der bliver stk. 4, ændres »Amtsrådet« til: »Bestyrelsen«.

26. I § 15 indsættes som stk. 5 og 6:

Stk. 5. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om elektronisk kommunikation mellem statsligt selvejende institutioner, jf. § 12, stk. 1, og Undervisningsministeriet og mellem statsligt selvejende institutioner og andre offentlige myndigheder og uddannelsesinstitutioner omfattet af Undervisningsministeriets lovgivning. Undervisningsministeren kan endvidere fastsætte regler om elektronisk kommunikation mellem de statsligt selvejende institutioner og brugerne af disse institutioner, herunder om anvendelse af digital signatur.

Stk. 6. Undervisningsministeren kan bestemme, at de statsligt selvejende institutioner eller grupper af statsligt selvejende institutioner skal anvende fælles administrative systemer sammen med andre institutioner. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.«

27. § 16 affattes således:

»§ 16. Ved hvert voksenuddannelsescenter nedsættes et uddannelsesudvalg, der rådgiver centeret i uddannelsesspørgsmål. Dette gælder også vedrørende en institution, der er resultatet af en sammenlægning af institutioner, i hvilken der er indgået et eller flere voksenuddannelsescentre, uden at institutionen er godkendt efter denne lov. Udvalget sammensættes af repræsentanter for arbejdsgivere og arbejdstagere, der repræsenteres ligeligt i udvalget, samt af repræsentanter for driftsoverenskomstparter, der har mindst to pladser i uddannelsesudvalget. Udvalget kan i øvrige have medlemmer udpeget af institutionen. Medlemmerne skal have tilknytning til det geografiske område, som udbuddet af uddannelserne dækker. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om udpegning af medlemmer til uddannelsesudvalget.«

28. I § 17 a, 4. pkt., ændres »amtskommunens« til: »voksenuddannelsescentrenes«.

29. § 17 b, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Undervisningsministeren kan udvide voksenuddannelsescentrenes virksomhed ved at tillade fravigelse af § 12, stk. 1.«

30. I § 17 b indsættes som stk. 3 :

»Stk. 3. Voksenuddannelsescentre kan gennemføre undervisning af voksne for kommuner som indtægtsdækket virksomhed.«

31. Efter § 17 b indsættes:

»Kapitel 2 a

Generelle bestemmelser

§ 17 c. Regionsrådet skal i samarbejde med alle voksenuddannelsescentre i regionen koordinere indsatsen, herunder for så vidt angår den stedlige placering af udbuddet i regionen og kapaciteten, med henblik på at der er et tilstrækkeligt og varieret voksenuddannelsestilbud til alle.

Stk. 2. Voksenuddannelsescentre og andre udbydere af almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne, bortset fra private gymnasieskoler og private hf-kurser, skal samarbejde med regionsrådet om koordineringen efter stk. 1.

Stk. 3. Med henblik på at understøtte regionens udviklingsplan kan regionsrådet efter ansøgning fra en statsligt selvejende institution yde formåls- og tidsbestemte udviklingstilskud, herunder anlægstilskud, til blandt andet efteruddannelse, information, udvikling af fag, valgfag og mere specialiserede studieretninger til godkendte uddannelsesinstitutioner, der udbyder almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne, samt tilskud til udvikling af en institution i et landdistrikt eller udkantsområde. På Bornholm varetages regionsrådets opgave dog af kommunalbestyrelsen.

§ 17 d. De i § 12, stk. 1, nævnte institutioner er statsligt selvejende institutioner inden for den offentlige forvaltning.

§ 17 e. En statsligt selvejende institution, jf. § 12, stk. 1, kan efter aftale med en eller flere statsligt selvejende institutioner, institutioner for erhvervsrettet uddannelse, Centre for Videregående Uddannelse eller andre selvejende institutioner for videregående uddannelser varetage nærmere bestemte administrative opgaver for en eller flere af de nævnte andre uddannelsesinstitutioner. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.«

§ 11

Stk. 1. For hver af de i § 14, stk. 4, 1. pkt., nævnte institutioner, herunder amtskommunale institutioner, der sammenlægges med en anden amtskommunal institution eller med en eller flere selvejende institutioner i statsligt regi, nedsættes der pr. 1. januar 2006 midlertidige bestyrelser til forberedelse af overgangen til selveje (midlertidige bestyrelser).

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte midlertidige bestyrelser skal i 2006 under ansvar over for undervisningsministeren forberede de i stk. 1 nævnte institutioners overgang til selveje pr. 1. januar 2007 og skal fungere, indtil der er udpeget nye bestyrelser for de nævnte institutioner efter disses overgang til selveje i statsligt regi.

Stk. 3. På gymnasieområdet varetager de midlertidige bestyrelser i 2006 under ansvar over for undervisningsministeren de opgaver, som de hidtidige bestyrelser har varetaget med at formidle samarbejde mellem skole og hjem, medvirke ved løsningen af sociale opgaver i tilknytning til skolen, fastsætte ferieplan, medvirke ved byggesager m.v. og fastlægge skolens budget efter indstilling fra rektor og inden for den økonomiske ramme, der er fastlagt af amtsrådet. På hf-området varetager de midlertidige bestyrelser i 2006 under ansvar over for undervisningsministeren de opgaver, som de hidtidige bestyrelser har varetaget med at medvirke ved løsningen af sociale opgaver i tilknytning til kurset, fastsætte ferieplan, medvirke ved byggesager m.v. og fastlægge kursets budget efter indstilling fra lederen og inden for den økonomiske ramme, der er fastlagt af amtsrådet. De midlertidige bestyrelser træffer i 2006 beslutning om ansættelse og afskedigelse af rektorer og ledere efter indhentet udtalelse fra undervisningsministeren, jf. dog § 26, stk. 2 og 3, i lov om institutioner for uddannelsen til studentereksamen, og § 35, stk. 2 og 3, i lov om institutioner for uddannelsen til højere forberedelseseksamen.

Stk. 4. På området for social- og sundhedsuddannelser varetager de midlertidige bestyrelser i 2006 fællesbestyrelsens opgaver med at afgive indstilling til amtsrådet om ansættelse og afskedigelse af skoleledere og lærere med at godkende budgetter og afgive udtalelse, inden amtsrådet indgår overenskomst, jf. § 19, nr. 3, 8 og 12, i lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. For voksenuddannelsescentre overtager de midlertidige bestyrelser i 2006 amtsrådets kompetence til at ansætte og afskedige forstanderen og centerrådets opgave med at fastsætte voksenuddannelsescentrenes budget, jf. § 14, nr. 3, og § 16, stk. 1, 2. pkt., i lov om almen voksenuddannelse og om voksenuddannelsescentre.

Stk. 5. Lederen af den enkelte institution udpeger under ansvar over for undervisningsministeren den midlertidige bestyrelse, jf. stk.1, der består af

1) en formand, der har erfaring med stiftelse og ledelse af selvejende uddannelsesinstitutioner i statsligt regi eller har tilsvarende relevant erhvervsmæssig og økonomisk indsigt i institutionelle forhold,

2) et medlem efter indstilling af forberedelsesudvalget for den pågældende region,

3) et medlem efter indstilling af kommunerne i den pågældende amtskommune i forening,

4) et medlem efter indstilling af de ansatte på institutionen og

5) en elev/kursist på den pågældende institution, der tilforordnes bestyrelsen uden stemmeret efter indstilling af elevrådet/kursistrådet.

Stk. 6. For institutioner på Bornholm udpeges de medlemmer, der er nævnt i stk. 5, nr. 2 og 3, efter indstilling fra kommunalbestyrelsen. For institutioner i Københavns og Frederiksberg Kommuner udpeges det medlem, der er nævnt i stk. 5, nr. 3, efter indstilling fra den pågældende kommunalbestyrelse.

Stk. 7. Formanden for den midlertidige bestyrelse udpeges efter indstilling af eller tilslutning fra Rektorkollegiet og CVU-rektorkollegiet i forening eller af CVU-rektorkollegiet eller af en eller flere landsdækkende eller lokale foreninger for ledere af selvejende uddannelsesinstitutioner for kompetencegivende uddannelser. I særlige tilfælde kan udpegning dog ske uden indstilling af eller tilslutning fra de nævnte organer, men efter undervisningsministerens godkendelse.

Stk. 8. Medlemmer af amtsrådet kan ikke udpeges som medlemmer af den midlertidige bestyrelse. Dette gælder dog ikke kommunale repræsentanter for Københavns, Frederiksberg og Bornholms Kommuner.

Stk. 9. Institutionens leder er sekretær for den midlertidige bestyrelse.

Stk. 10. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om de midlertidige bestyrelsers nedsættelse og virksomhed, om kompetenceforholdet mellem de midlertidige bestyrelser og amtsrådene, centerråd og fællesbestyrelse og om inddragelse af de pædagogiske råd, elevråd og kursistråd samt om de midlertidige bestyrelsers virke, indtil en ny bestyrelse er nedsat, jf. stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter regler om, at elevers synspunkter skal føres til protokols. Undervisningsministeren kan herunder fastsætte regler om, at amtskommunernes beslutninger om væsentlige økonomiske dispositioner i forhold til de institutioner, som skal overgå til selveje i statsligt regi, kræver godkendelse af ministeren, og om, at ministeren kan fastsætte vilkår for godkendelsen.

Stk. 11. Undervisningsministeren kan give påbud til en midlertidig bestyrelse om tilrettelæggelsen og varetagelsen af opgaverne vedrørende forberedelsen af overgangen til selveje i statsligt regi.

Stk. 12. Der kan ydes formændene for de midlertidige bestyrelser særskilt vederlag efter nærmere regler, der fastsættes af undervisningsministeren efter forhandling med finansministeren.

Stk. 13. Medlemmer af centerråd ved voksenuddannelsescentre og medlemmer af fællesbestyrelser for social- og sundhedsuddannelserne, der modtager vederlag eller honorar efter de hidtil gældende regler, kan i 2006 fortsat modtage vederlag eller honorar efter disse regler.

§ 12

Ved hver af de i § 14, stk. 4, 1. pkt., nævnte amtskommunale institutioners overgang til selveje overtager undervisningsministeren de faste ejendomme med dertil knyttede rettigheder og forpligtelser og stiller dem til disposition for institutionerne på vilkår, som fastsættes af ministeren. Undervisningsministeren kan på nærmere bestemte vilkår overdrage statens faste ejendomme til de institutioner, der er nævnt i § 14, stk. 4, 1. pkt.

§ 13

Stk. 1. Tjenestemandslovgivningen finder tilsvarende anvendelse for tjenestemænd, som i henhold til lovgivningen om kommunalreformen overføres til en selvejende institution omfattet af de i §§ 1, 3, 7 og 10 omhandlede love. Beslutningen om afskedigelse af en overført tjenestemand samt om suspension, iværksættelse af tjenstlig undersøgelse, udpegning af forhørsleder, ikendelse af disciplinærstraf og anlæggelse af injuriesøgsmål efter tjenestemandslovens regler træffes af institutionen.

Stk. 2. Klage over en selvejende institutions beslutning, jf. stk. 1, kan af vedkommende tjenestemand indbringes for undervisningsministeren, for så vidt angår klage over retlige spørgsmål. Klagen skal være indgivet inden 4 uger efter den selvejende institutions meddelelse af beslutningen.

Stk. 3. I tilfælde af institutionens ophør afholdes eventuelle udgifter til ventepenge eller rådighedsløn til de overførte tjenestemænd af statskassen, hvis den ophørende institution ikke har midler til at afholde udgiften.

Stk. 4. Staten yder fortsat tilskud til pensionsudgifter vedrørende tjenestemandsansatte rektorer og lærere ved Københavns Kommunes gymnasieafdeling på Sank Annæ Gymnasium, som fratræder efter den 1. januar 2007.

Stk. 5. De statsligt selvejende institutioner indbetaler efter de for statsinstitutioner til enhver tid gældende regler pensionsbidrag til statskassen vedrørende ansatte i tjenestemandsstillinger.

Stk. 6. Ved pensionering af tjenestemænd ved statsligt selvejende institutioner afholder statskassen udgiften til pension. Det samme gælder udgiften til pension til tjenestemændenes efterladte.

Stk. 7. Til de i stk. 6 nævnte tjenestemænd, som afskediges på grund af arbejdsmangel eller uegnethed, refunderer den enkelte institution statskassen pensionsudgiften, indtil den pensionerede bliver 63½ år. Det samme gælder udgiften til førtidspension til de pågældende tjenestemænd, indtil de bliver 63½ år, hvis de efter den 1. januar 2007 fratræder som led i en frivillig fratrædelsesordning.

§ 14

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2007, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Bestemmelserne om fastsættelse af regler om anvendelse af aktieselskabslovens kapitel 15 i § 6 b, stk. 6, i lov om institutioner for uddannelsen til studentereksamen som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1, § 17 a, stk. 6, i lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen som affattet ved denne lovs § 3, nr. 7, og § 12 d, stk. 6, i lov om almen voksenuddannelse og om voksenuddannelsescentre som affattet ved denne lovs § 10, nr. 17, samt §§ 11 og 12 træder i kraft den 1. januar 2006.

Stk. 3. Bestemmelserne om bestyrelser ved de amtskommunale gymnasieskoler og hf-kurser, jf. § 10 i lov om institutioner for uddannelsen til studentereksamen, jf. lovbekendtgørelse nr. 833 af 8. oktober 2003, som ændret ved lov nr. 98 af 18. februar 2004, og § 20 i lov om institutioner for uddannelsen til højere forberedelseseksamen, jf. lovbekendtgørelse nr. 864 af 23. oktober 2003, som ændret ved lov nr. 98 af 18. februar 2004, ophæves den 1. januar 2006.

Stk. 4. De amtskommunale og kommunale institutioner, der ved lovens ikrafttræden udbyder uddannelsen til studentereksamen (stx), uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hf), grundlæggende social- og sundhedsuddannelser og almen voksenuddannelse, overgår den 1. januar 2007 til godkendelse efter henholdsvis § 6, stk. 1, i lov om institutioner for uddannelsen til studentereksamen, § 15, stk. 1, i lov om institutioner for uddannelsen til højere forberedelseseksamen, § 2, stk. 1, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og § 12, stk. 1, i lov om almen voksenuddannelse og om voksenuddannelsescentre. Undervisningsministeren kan efter indstilling fra den midlertidige bestyrelse beslutte, at Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole overgår den 1. januar 2007 til godkendelse efter § 2, stk. 1, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, og kan i den forbindelse fravige lovens bestemmelser. Udkast til vedtægt indsendes af den midlertidige bestyrelse til Undervisningsministeriet inden den 1. november 2006. Undervisningsministeren kan fastsætte institutionens vedtægt, hvis institutionen ikke har en godkendt vedtægt inden den 1. januar 2007. Undervisningsministeren kan efter indstilling fra den midlertidige bestyrelse og bestyrelsen for en institution for en erhvervsrettet uddannelse beslutte, at en amtskommunal institution, jf. 1. pkt., fra den 1. januar 2007 inddrages i en institution for erhvervsrettet uddannelse. Undervisningsministeren kan ligeledes efter indstilling fra de midlertidige bestyrelser beslutte, at en amtskommunal institution sammenlægges med en anden amtskommunal institution, jf. 1. pkt.

Stk. 5. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om ydelse af tilskud og kan herunder for de i § 6, jf. § 7, nævnte institutioner i en overgangsperiode fravige bestemmelserne om tilskud i kapitel 3 i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Undervisningsministeren kan bestemme, at der i 2007 fortsat vil være mulighed for at give tilskud som taxameterbevilling til almen voksenuddannelse og prøveforberedende enkeltfagsuddannelse.

Stk. 6. Undervisningsministeren kan bestemme, at bestyrelsesmedlemmer udpeget af et eller flere amtsråd i forening bevarer deres bestyrelseshverv på institutioner for erhvervsrettet uddannelse, indtil regionsrådene har udpeget nye bestyrelsesmedlemmer. Undervisningsministeren kan med virkning fra den 1. januar 2007 fastsætte nærmere regler om ændring af vedtægter for institutioner for erhvervsrettet uddannelse, for så vidt angår konsekvenser af teknisk karakter afledt af kommunalreformen, herunder om tidspunktet for, hvornår regionsrådene skal have udpeget bestyrelsesmedlemmer til institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Stk. 7. Fællesbestyrelsen, jf. § 18 og § 19, nr. 9, i lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, sender ansøgninger, som ikke er afgjort den 31. december 2006, om godkendelse af praktiksteder til de uddannelsesinstitutioner eller virksomheder, der efter denne dato henviser elever til de pågældende praktiksteder. Oversendelse sker med henblik på viderebehandling og afgørelse og omfatter alle sagens akter samt en status over sagens foreløbige behandling.

Stk. 8. Staten betaler deltagerbetalingen for kursister, der før den 1. januar 2007 er optaget på Høng Gymnasiums 2-årige hf-forløb.

§ 15

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Amalienborg, den 24. juni 2005

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Bertel Haarder