Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om produktionsskoler, lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven) og forskellige andre love på Undervisningsministeriets område

(Konsekvensændringer som følge af kommunalreformen)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 812 af 15. juli 2004, som ændret ved lov nr. 1454 af 22. december 2004 og lov nr. 1458 af 22. december 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 1, 1. pkt. , udgår »eller det amtsråd«.

2. § 4, stk. 1, 2. pkt., ophæves.

3. I § 4, stk. 2 , udgår »eller amtsrådets«.

4. I § 4, stk. 4 , udgår »eller amtsrådet«.

5. I § 6, stk. 2, 2. pkt., udgår »og amtsråd«, og i 3. pkt. indsættes efter »kommunale«: », regionale«.

6. I § 6, stk. 13, udgår »og amtsråd«.

7. I § 7, 3. pkt., udgår »eller amtskommune«.

8. I § 8 a , stk. 2, nr. 1 , ændres »Amtsrådsforeningen i Danmark« til: »regionsrådene i forening«.

9. I § 8 a, stk. 2, nr. 13 , ændres »Samrådet af forstandere og viceforstandere ved den amtskommunale specialundervisning for voksne« til: »forstandere og viceforstandere for specialundervisningen for voksne«.

10. I § 9, stk. 1 , 1. pkt., stk. 2, 1. og 2. pkt., og stk. 3, udgår »eller amtsråd«, i stk. 2, 2. pkt., udgår »eller hvert amtsråd,«, og i stk. 3 udgår »eller hvilket amtsråd«.

11. I § 9, stk. 6 og 7, udgår »og amtsråd«.

12. § 18, stk. 1, affattes således:

»Til de produktionsskoledeltagere, der udløser statstilskud, yder undervisningsministeren tilskud til udgifter til befordring mellem bopæl og skole. Tilskuddet ydes af staten efter regler fastsat af undervisningsministeren.«

13. § 18, stk. 2, ophæves.

§ 2

I lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 535 af 14. juni 2004, foretages følgende ændringer:

1. To steder i § 2, stk. 3 , i § 3 , § 5, stk. 7 , § 16, stk. 2, 1. pkt., overskriften til kapitel 6, § 22, stk. 5 , 2. pkt., § 33, stk. 2, 1. pkt., og stk. 4, og § 38, stk. 1 og stk. 2, 1. pkt., udgår »offentlige«.

2. § 21, stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes:

»Folkeoplysningsudvalget anviser i prioriteret rækkefølge til den frie folkeoplysende virksomhed følgende til formålet egnede ledige lokaler, herunder idrætshaller og andre haller samt udendørsanlæg, som tilhører kommunen eller er beliggende i denne:

1) Kommunale lokaler m.v.

2) Lokaler m.v., der benyttes til udbud af uddannelse med godkendelse efter lov om institutioner for uddannelsen til studentereksamen (stx), lov om institutioner for uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hf), lov om almen voksenuddannelse og om voksenuddannelsescentre og lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, samt lokaler, der benyttes til udbud af uddannelserne til sygeplejerske og radiograf og til aktiviteter efter lov om centre for undervisningsmidler m.v. Dette gælder dog ikke lokaler m.v., der tilhører private gymnasier og studenter- og hf-kurser.

3) Regionale lokaler m.v.

4) Statslige lokaler m.v.

Stk. 2. Den, der skal stille et af de i stk. 1, nr. 2, nævnte lokaler til rådighed, kan dog stille et andet tilsvarende egnet lokale til rådighed.«

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 3-5.

3. I § 22, stk. 2, ændres »lokaler m.v., der tilhører amtskommunen eller staten« til: »de i § 21, stk. 1, nr. 2-4, nævnte lokaler m.v.«

4. I § 22, stk. 6, § 23, stk. 1, 2. pkt., stk. 2, 2. pkt., og stk. 3, og § 25, stk. 2, og stk. 7, 2. pkt., udgår »offentligt«.

5. I § 43, stk. 3, udgår »og amtskommuner«.

6. Overskriften til afsnit II affattes således:

»Distriktsforeninger m.v.«

7. § 45 affattes således:

»§ 45. Ved distriktsforeninger for børn og unge forstås foreninger m.v. med lokalforeninger i flere kommuner, på Bornholm dog med flere lokalforeninger i Bornholms Kommune, som er medlemmer direkte eller gennem lokale sammenslutninger. Kredsforeninger og lokalforeninger, der er medlemmer af en distriktsforening, er ikke distriktsforeninger.

Stk. 2. Foreningen skal have almindelige foreningsmæssige aktivitetstilbud for lokalforeningernes medlemmer. Administrative sammenslutninger uden foreningsaktiviteter betragtes ikke som distriktsforeninger.

Stk. 3. Det skal af foreningens vedtægt fremgå, i hvilken kommune foreningen er hjemmehørende, og i hvilke kommuner foreningsarbejdet finder sted. Har de berørte kommunalbestyrelser ikke truffet aftale om udpegning af en administrationskommune, er administrationskommunen den, hvori foreningen er hjemmehørende.

Stk. 4. Kommunalbestyrelserne i de berørte kommuner, jf. stk. 3, træffer aftale med kommunalbestyrelsen i administrationskommunen om anvisning af lokaler og udendørsanlæg, om lokaletilskud, om eventuelt tilskud til foreningsarbejdet og om fastsættelse af regler om afregning af tilskud, herunder tilbagebetaling af tilskud, jf. stk. 5-8.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen i administrationskommunen, jf. stk. 3, anviser de til formålet egnede ledige lokaler, herunder idrætshaller og andre haller samt udendørsanlæg, til foreningsarbejdet for børn og unge efter bestemmelserne i kapitel 6.

Stk. 6. Kommunalbestyrelsen i administrationskommunen, jf. stk. 3, yder lokaletilskud til foreningsarbejdet for børn og unge efter bestemmelserne i §§ 25-28.

Stk. 7. Kommunalbestyrelsen i administrationskommunen, jf. stk. 3, kan yde tilskud til foreningsarbejdet for børn og unge.

Stk. 8. Kommunalbestyrelsen i administrationskommunen, jf. stk. 3, kan fastsætte regler om afregning af tilskud, herunder om tilbagebetaling, til foreningsarbejdet for børn og unge.

Stk. 9. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om foreningsarbejdet for børn og unge inden for loven.«

8. I § 45 a, stk. 1 og 3, udgår »og amtsrådet«.

9. I § 45 a, stk. 1, nr. 1 og 5, og stk. 2, udgår »eller et amtsråd«.

10. I § 45 a, stk. 1, nr. 4, udgår »eller amtsrådets«.

11. I § 45 a, stk. 1, nr. 5, og stk. 2, udgår »eller amtsrådet«.

§ 3

I lov om Danmarks Evalueringsinstitut, jf. lovbekendtgørelse nr. 905 af 12. september 2000, som ændret ved § 13 i lov nr. 246 af 6. april 2001, § 46 i lov nr. 343 af 16. maj 2001, § 4 i lov nr. 149 af 25. marts 2002, § 9 i lov nr. 414 af 6. juni 2002, § 46 i lov nr. 418 af 6. juni 2002, § 7 i lov nr. 297 af 30. april 2003, § 5 i lov nr. 401 af 28. maj 2003, § 4 i lov nr. 447 af 10. juni 2003 og § 8 i lov nr. 98 af 18. februar 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 1, 2. pkt., ændres »amtsråd« til: »regionsråd«.

2. I § 6, stk. 5, nr. 1, ændres »Amtsrådsforeningen i Danmark« til: »regionsrådene i forening«.

§ 4

I lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 956 af 28. november 2003, som ændret ved § 7 i lov nr. 334 af 18. maj 2005, foretages følgende ændring:

1. I § 17 udgår », amtskommunale«.

§ 5

I lov nr. 446 af 10. juni 2003 om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., som ændret ved § 4 i lov nr. 1228 af 27. december 2003, foretages følgende ændring:

1. § 4, stk. 1, nr. 5, affattes således:

»5) 2 repræsentanter for de offentlige arbejdsgivere efter indstilling fra finansministeren, regionsrådene i forening og Kommunernes Landsforening i fællesskab.«

§ 6

I lov nr. 488 af 31. maj 2000 om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne, som ændret senest ved § 3 i lov nr. 447 af 10. juni 2003, foretages følgende ændringer:

1. I § 18, stk. 2, og i § 28 udgår », amtsråd«.

2. I § 24, stk. 2, 1. pkt., udgår »af amtsrådene«.

§ 7

I lov nr. 414 af 6. juni 2002 om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v., som ændret ved lov nr. 332 af 18. maj 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 2, 5. pkt., ændres »amtskommunale folkeskoler« til: »skoler på det specialpædagogiske område under regionsrådene«.

2. § 3, stk. 1, affattes således:

»Opgaver, som efter denne lov påhviler skoler og uddannelsesinstitutioner, påhviler kommunalbestyrelsen eller regionsrådet for de uddannelser og den undervisning, som udbydes på og varetages af kommunernes henholdsvis regionernes skoler og uddannelsesinstitutioner.«

§ 8

I lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, jf. lovbekendtgørelse nr. 107 af 18. februar 2004, foretages følgende ændring:

1. I § 3, stk. 1, 2. pkt., ændres »amtskommunerne« til: »regionsrådene i forening«.

§ 9

I lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 628 af 28. juni 2001, som ændret ved § 73 i lov nr. 145 af 25. marts 2002, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, 1. pkt., ændres »lov om hovedstadsområdets kollektive persontrafik og lov om den lokale og regionale kollektive personbefordring uden for hovedstadsområdet« til: »lov om trafikselskaber«.

2. § 4, stk. 1 og 2, affattes således:

»Det påhviler hvert trafikselskab, Bornholms Regionskommune, DSB og Ørestadsselskabet at yde rabat efter §§ 1 og 3.

Stk. 2. Hvert selskab og Bornholms Regionskommune sørger for, at den i § 3 anførte rabat indpasses i det takst- og billetteringssystem, der anvendes af trafikselskabet eller Bornholms Regionskommune.«

§ 10

I lov om betaling for uddannelse i forbindelse med visse tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 767 af 28. august 2003, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, udgår »eller amtskommunen«.

2. I § 1, stk. 2, 2. pkt., indsættes efter »ikke for«: »ordblindeundervisning i henhold til lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne eller for«.

3. I § 2, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:

»For andre institutioner, der finansieres af undervisningsministeren, beregner Undervisningsministeriet en takst pr. årselev, der kan fastsættes på grundlag af de faktiske udgifter, der er forbundet med ordningen.«

4. § 2, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 2 og 3.

5. I § 2, stk. 3, der bliver stk. 2, udgår »og 2«.

6. I § 7 ændres »Undervisningsministeriet, Beskæftigelsesministeriet og amtskommunerne« til: »Undervisningsministeriet og Beskæftigelsesministeriet«.

7. § 7 a ophæves.

§ 11

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2. For 2007 yder Undervisningsministeriet tilskud til kommuner, hvori en produktionsskole, hvortil amtsrådet har ydet grundtilskud i 2006, er beliggende. Tilskuddet udbetales med udgangspunkt i grundtilskuddet for 2007 med et beløb pr. skole, som svarer til amtskommunens andel af grundtilskuddet i 2006 til den pågældende skole.

Stk. 3. Af vedtægten for en produktionsskole, som amtsrådet pr. 1. januar 2006 yder helt eller delvis grundtilskud til, jf. § 9 i lov om produktionsskoler, skal det fremgå, hvilken kommunalbestyrelse der fremover vil yde grundtilskuddet. Vedtægtsændringen skal være godkendt af den pågældende kommunalbestyrelse inden den 1. januar 2007.

Stk. 4. Lovens § 2 har virkning for ansøgninger om tilskud og lokaleanvisning for finansåret 2007 og senere.

Stk. 5. For 2007 yder Undervisningsministeriet tilskud til kommuner, hvori en daghøjskole, hvortil amtsrådet har ydet tilskud i 2006, er beliggende. Tilskuddet udbetales med et beløb, som svarer til amtskommunens tilskud i 2006 opregnet til 2007-pris- og -lønniveau.

Givet på Amalienborg, den 24. juni 2005

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Bertel Haarder