Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om betaling ved skolegang i en anden kommune end bopælskommunen

(Skolegang efter reglerne om frit valg mv., jf. folkeskolelovens § 36, stk. 3 eller 4)

 

I medfør af § 36, stk. 6 og 7, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005, fastsættes:

§ 1. Er et barn optaget eller forblevet i en folkeskole i en anden kommune end bopælskommunen i medfør af folkeskolelovens § 36, stk. 3 eller 4, reguleres bopælskommunens betaling til skolekommunen ved en aftale mellem de to kommuner.

Stk. 2. Indgås der ikke en aftale efter stk. 1, er tilbagefaldsreglen for den almindelige undervisning, at bopælskommunens betaling til skolekommunen udgør bopælskommunens gennemsnitlige udgift pr. folkeskoleelev, dog højst et beløb svarende til skolekommunens tilsvarende udgift.

Stk. 3. Indgås der ikke en aftale efter stk. 1, er tilbagefaldsreglen for specialundervisning i specialklasser i henhold til folkeskolelovens § 20, stk. 1, eller ved undervisning i modtagelsesklasser, at bopælskommunen betaler den faktiske udgift forbundet med elevens undervisning.

Stk. 4. Indgås der ikke en aftale efter stk. 1, er tilbagefaldsreglen for vidtgående specialundervisning i henhold til folkeskolelovens § 20, stk. 2, at bopælskommunen betaler det kommunale takstbeløb for vidtgående specialundervisning til amtskommunen, jf. folkeskolelovens § 49, stk. 2. Bopælskommunens tilslutning skal foreligge, før der sker henvisning af en elev til vidtgående specialundervisning, jf. folkeskolelovens § 21, stk. 2.

§ 2. Er et barn optaget eller forblevet i en skolefritidsordning i medfør af folkeskolelovens § 36, stk. 7, reguleres bopælskommunens betaling til skolekommunen ved en aftale mellem de to kommuner.

Stk. 2. Indgås der ikke en aftale efter stk. 1, er tilbagefaldsreglen, at bopælskommunens betaling til skolekommunen udgør bopælskommunens gennemsnitlige nettodriftsudgift pr. barn i skolefritidsordning, dog højst et beløb svarende til skolekommunens tilsvarende nettodriftsudgift.

§ 3. Det skal fremgå af aftalerne, jf. §§ 1 og 2, hvornår betalingsforpligtelsen indtræder, og hvornår den ophører.

Stk. 2. Ved mellemkommunal afregning efter tilbagefaldsreglerne i § 1, stk. 2 – 4, udløses betalingsforpligtelsen for elever, der pr. 5. september i et givet skoleår er optaget eller forblevet i en folkeskole i en anden kommune end bopælskommunen. Betalingsforpligtelsen gælder for hele skoleår.

Stk. 3. Ved mellemkommunal afregning efter tilbagefaldsreglen i § 2, stk. 2, indtræder betalingsforpligtelsen, når barnet begynder i skolefritidsordningen og ophører, når barnet slutter i ordningen.

§ 4. Forældrebetalingen for skolefritidsordningen opkræves af bopælskommunen, med mindre kommunerne indbyrdes aftaler andet.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2005.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 641 af 28. juli 1993 om skolegang i en anden kommune end bopælskommunen ophæves, dog forbliver de indgåede betalingsaftaler i kraft for de elever, der før skoleåret 2005/06 er optaget eller forblevet i en skole i medfør af disse regler.

 

 

 

 

 

 

 

 

Undervisningsministeriet, den 29. juni 2005

P.M.V.
Uffe Toudal Pedersen
Styrelseschef

/Annelise Johnsen