Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om
specialundervisning for voksne, lov om forberedende
voksenundervisning (FVU-loven) og forskellige andre love

(Udmøntning af kommunalreformen, for så vidt angår specialundervisning, forberedende voksenundervisning, ordblindeundervisning m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »opgave«: », jf. dog § 20, stk. 3«.

2. I § 3, stk. 2, 2. pkt., indsættes efter »herom«: », herunder om adgangen til at indhente viden og specialrådgivning samt bistand til kommunens udredning fra den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation,«.

3. I § 4, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Undervisningsministern fastsætter endvidere nærmere regler om adgangen for kommuner, regioner og skoler m.v. til at indhente viden og specialrådgivning samt bistand til kommunens udredning fra den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation.«

4. § 20, stk. 1 og 2, ophæves, og i stedet indsættes:

»Det påhviler kommunalbestyrelsen at oprette børnehaveklasser og at sørge for undervisning i grundskolen og 10. klasse af børn og unge under 18 år, der bor eller opholder sig i kommunen, og hvis forældre ønsker dem optaget i folkeskolen, jf. § 54.

Stk. 2. Desuden påhviler det kommunalbestyrelsen at sørge for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til de i stk. 1 nævnte børn og unge, herunder børn og unge, hvis udvikling stiller krav om en særlig hensyntagen eller støtte, der bedst kan opfyldes på specialskoler eller i specialklasser, eller for hvem undervisning kun kan gennemføres med støtte i den overvejende del af undervisningstiden. Endvidere påhviler det kommunalbestyrelsen at sørge for specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen.

Stk. 3. Det påhviler regionsrådet at drive lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud for børn og unge under 18 år, som vedkommende kommunalbestyrelse har henvist til specialundervisning ved regionsrådets foranstaltning, jf. § 21, stk. 1 og 2. Det samme gælder for børn, der henvises til specialpædagogisk bistand ved regionens undervisningstilbud, og som endnu ikke har påbegyndt skolegangen.

Stk. 4. Regionsrådet kan efter aftale med kommunalbestyrelsen varetage kommunale driftsopgaver inden for denne lov, der ligger i en naturlig tilknytning til regionens opgaver, og hvor regionen derfor har særlige kompetencer i forhold til opgavevaretagelsen.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 5 og 6.

5. I § 20, stk. 3, 2. pkt., der bliver stk. 5, 2. pkt., ændres »stk. 2« til: »stk. 3«.

6. I § 21, stk. 1, 1. pkt., ændres »amtsrådets« til: »regionsrådets«, »§ 20, stk. 2« ændres til: »§ 20, stk. 3«, og »amtskommunal« ændres til: »regional«.

7. I § 21, stk. 3, 1. pkt., ændres »Amtsrådet, i Bornholms, Frederiksberg og Københavns Kommuner kommunalbestyrelsen,« til: »Regionsrådet«.

8. I § 21, stk. 3, 2. pkt., ændres »Amtsrådets« til: »Regionsrådets«.

9. I § 21 indsættes som stk. 4 og 5:

»Stk. 4. Stk. 1 og 3 gælder tilsvarende for de af Borgerrepræsentationen drevne landsdelsdækkende undervisningstilbud i Københavns Kommune, jf. § 48 a.

Stk. 5. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om proceduren m.v. i forbindelse med kommunalbestyrelsens henvisning af elever til regionsrådets foranstaltning eller til de af Borgerrepræsentationen drevne landsdelsdækkende undervisningstilbud.«

10. I § 22, stk. 1, ændres »§ 20, stk. 1« til: »§ 20, stk. 1 og 2«.

11. § 22, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan efter indstilling fra regionsrådet beslutte, at en elev efter overenskomst mellem regionsrådene henvises til specialundervisning, jf. § 20, stk. 3, i en anden regions undervisningstilbud. 1. pkt. gælder tilsvarende for de af Borgerrepræsentationen drevne landsdelsdækkende undervisningstilbud i Københavns Kommune, jf. § 48 a.«

12. I § 22, stk. 4, udgår »eller 6«.

13. I § 22, stk. 5, 1. pkt., ændres »§ 20, stk. 1« til: »§ 20, stk. 2«.

14. § 22, stk. 6, ophæves.

Stk. 7 og 8 bliver herefter stk. 6 og 7.

15. I § 22, stk. 7, 1. pkt., der bliver stk. 6, 1. pkt., udgår »eller amtsråd«.

16. § 23, stk. 2, 2. pkt., ophæves.

17. I § 23, stk. 3, udgår »og kan herunder bestemme, at kommunernes budgetter for denne undervisning skal forelægges amtsrådet til godkendelse«.

18. § 26, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Under de i stk. 1 angivne betingelser skal kommunalbestyrelsen sørge for befordring af elever til og fra de af regionsrådet drevne lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud m.v., jf. § 20, stk. 3 og 4. Det samme gælder for de af Borgerrepræsentationen drevne landsdelsdækkende undervisningstilbud i Københavns Kommune, jf. § 48 a.«

19. I § 42, stk. 8, 1. pkt., ændres »amtsråd« til: »regionsråd«.

20. I overskriften til kapitel 7 ændres »amtskommunens skole- og undervisningsvæsen« til: »regionens undervisningstilbud«.

21. § 47 affattes således:

»§ 47. Regionsrådet har det overordnede ansvar for regionens undervisningstilbud.

Stk. 2. Regionsrådet har ansvaret for at tilpasse kapaciteten og sammensætningen af regionens undervisningstilbud, herunder oprettelse af nye lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud. Regionsrådet har desuden ansvaret for udviklingen af regionens undervisningstilbud, herunder den faglige udvikling af indholdet af undervisningstilbuddet.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen udarbejder en årlig redegørelse for kommunens forventede brug af pladser ved de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud i det kommende år og i de næste 3 år. På baggrund af kommunalbestyrelsernes redegørelser sørger regionsrådet for, at der senest den 15. oktober året før indgås en årlig rammeaftale med kommunalbestyrelserne, som danner grundlag for tilpasningen af regionens undervisningstilbud. Rammeaftalen drøftes og suppleres efter behov.

Stk. 4. Kommunalbestyrelserne inden for regionen er forpligtet til at samarbejde om at tilvejebringe de nødvendige tilbud inden for specialundervisningsområdet. Dette kan ske ved, at kommunalbestyrelsens årlige redegørelse også kan indeholde en redegørelse for kommunens forventede brug af pladser i andre kommuners specialundervisningstilbud i regionen i det kommende år og i de næste 3 år. Eventuelle redegørelser indgår som et bilag til rammeaftalen.

Stk. 5. Regionsrådene koordinerer indbyrdes kapaciteten og sammensætningen af regionernes undervisningstilbud.

Stk. 6. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om den årlige redegørelse, rammeaftalen, regionsrådenes koordinering m.v.«

22. Efter § 47 indsættes:

»§ 47 a. Kommunalbestyrelsens beføjelser i henhold til § 9, stk. 7, § 24, stk. 4, og § 27, stk. 1, gælder tilsvarende for regionsrådet, for så vidt angår regionens undervisningstilbud.

Stk. 2. Bestemmelserne om styrelsen af kommunens skolevæsen i § 40, stk. 2-4, og § 41 med undtagelse af § 40, stk. 2, nr. 4, gælder tilsvarende for regionens undervisningstilbud. Det samme gælder bestemmelserne i § 50 om betaling m.v., § 51, stk. 6, om søskendemoderation m.v. og § 53 om konfirmationsforberedelse.

Stk. 3. Bestemmelserne om skolebestyrelsen, skolens leder m.v. i §§ 42-46 gælder tilsvarende for regionens undervisningstilbud. Undervisningsministeren kan godkende fravigelser, som er begrundet i de regionale undervisningstilbuds særlige forhold.

§ 47 b. Tilsynet med de af regionsrådet drevne lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud m.v. inden for folkeskolen varetages af undervisningsministeren.«

23. § 48 ophæves.

24. Efter § 48 indsættes:

»Kapitel 7 a

Københavns Kommune

§ 48 a. De landsdelsdækkende undervisningstilbud Børneklinikken og Skolen på Kastelsvej drives af Borgerrepræsentationen. Bestemmelserne i kapitel 7 finder tilsvarende anvendelse.«

25. § 49 affattes således:

»§ 49. Alle udgifter til folkeskolens undervisning m.v., herunder specialundervisning og specialpædagogisk bistand i henhold til § 20, stk. 3, sygeundervisning i henhold til § 23, stk. 2, og udgifter til befordring i henhold til § 26, stk. 3, påhviler kommunerne, for så vidt der ikke er lovhjemmel for, at udgifterne helt eller delvis påhviler staten eller andre.

Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter regler om, hvilken kommune udgiften til folkeskolens undervisning m.v. endeligt påhviler.«

26. I § 51, stk. 2, 1. pkt., ændres »stk. 3 og 4« til: »stk. 3-6«.

27. I § 51, stk. 3, indsættes som 2. pkt. :

»Det samme gælder for kommunalbestyrelsens afgørelser om henvisning, afslag på henvisning eller tilbagekaldelse af henvisning til specialskoler og specialklasser, jf. § 20, stk. 2.«

28. I § 51 indsættes efter stk. 3 som nye stykker:

»Stk. 4. Kommunalbestyrelsens afgørelser om det nærmere indhold af foranstaltningen på specialskoler eller i specialklasser kan inden 4 uger fra afgørelsens meddelelse af forældrene, jf. § 54, stk.1, indbringes for Klagenævnet for vidtgående specialundervisning, jf. § 51 a.

Stk. 5. Bestemmelsen i stk. 3, 1. pkt., og stk. 4 gælder tilsvarende for kommunalbestyrelsens afgørelser vedrørende elever, hvis undervisning kun kan gennemføres med støtte i den overvejende del af undervisningstiden.«

Stk. 4-6 bliver herefter stk. 6-8.

29. § 51, stk. 5, der bliver stk. 7, affattes således:

»Stk. 7. Regionsrådets afgørelser i henhold til stk. 1 og andre beslutninger og afgørelser, som træffes af regionsrådet vedrørende regionens undervisningstilbud, kan ikke indbringes for en højere administrativ myndighed, jf. dog stk. 8.«

30. I § 51, stk. 6, der bliver til stk. 8, ændres »Amtsrådets« til: »Regionsrådets«, og »afgørelsen« ændres til: »afgørelsens«.

31. § 51 a, stk. 1, affattes således:

»Klagenævnet for vidtgående specialundervisning nedsættes af undervisningsministeren. Formanden for nævnet skal være cand. jur. 1 medlem beskikkes efter indstilling fra regionsrådene i forening, 2 medlemmer efter indstilling fra KL (Kommunernes Landsforening) og 2 medlemmer efter indstilling fra De Samvirkende Invalideorganisationer. Formanden og medlemmerne beskikkes for 4 år. For formanden og medlemmerne beskikkes stedfortrædere.«

32. I § 51 a, stk. 2, ændres »Amtsrådsforeningen og Kommunernes Landsforening« til: »Regionsrådene i forening og KL«, og »det medlem« ændres til: »de medlemmer«.

33. I § 54, stk. 1, 2. pkt., ændres »§ 20, stk. 1,« til: »§ 20, stk. 1 og 2,«.

34. I § 56 ændres »amtsrådet« til: »regionsrådet«.

35. § 56 a ophæves.

36. I § 57, stk. 2, nr. 1, ændres »Kommunernes Landsforening« til: »KL«.

37. I § 57, stk. 2, nr. 10, ændres »Amtsrådsforeningen i Danmark« til: »regionsrådene i forening«.

§ 2

I lov om specialundervisning for voksne, jf. lovbekendtgørelse nr. 658 af 3. juli 2000, som ændret ved § 62 i lov nr. 145 af 25. marts 2002, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at personer med fysiske eller psykiske handicap, der bor eller længerevarende opholder sig i kommunen, efter undervisningspligtens ophør kan få specialundervisning og specialpædagogisk bistand, der tager sigte på at afhjælpe eller begrænse virkningerne af disse handicap (kompenserende specialundervisning).«

2. I § 1, stk. 1, 4. pkt., ændres »amtsrådets« til: »kommunalbestyrelsens«, og »§§ 92 og 93« ændres til: »§§ 107 og 108«.

3. I § 1 indsættes efter stk. 1 som nye stykker:

»Stk. 2. Det påhviler regionsrådet at drive lands- og landsdelsdækkende undervisningsinstitutioner for de i stk. 1 omfattede personer, som vedkommende kommunalbestyrelse har henvist til specialundervisning og specialpædagogisk bistand ved regionsrådets foranstaltning, jf. § 1 b. Regionsrådet kan tilrettelægge særlige ungdomsuddannelsesforløb. Undervisningen kan indrettes i kostskoleform.

Stk. 3. Det påhviler desuden regionsrådet at drive undervisningsinstitutioner for de i stk. 1 omfattede personer, som har tale-, høre- eller synsvanskeligheder, og som vedkommende kommunalbestyrelse har henvist til specialundervisning og specialpædagogisk bistand ved regionsrådets foranstaltning, jf. § 1 b.

Stk. 4. Regionsrådet kan efter overenskomst med private skoler, institutioner eller initiativtagere henvise de af stk. 3 omfattede personer til undervisning i private skoler eller institutioner m.v. Undervisningsministeren kan fastsætte regler herom.

Stk. 5. Regionsrådet kan efter aftale med kommunalbestyrelsen varetage kommunale driftsopgaver inden for denne lov, der har en naturlig tilknytning til regionens opgaver, og hvor regionen derfor har særlige kompetencer i forhold til opgavevaretagelsen.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 6 og 7.

4. § 1, stk. 2, der bliver stk. 6, affattes således:

»Stk. 6. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om undervisningens mål og indhold samt om afgrænsningen efter denne lov. Undervisningsministeren fastsætter endvidere nærmere regler om adgangen for kommuner, regioner og undervisningsinstitutioner m.v. til at indhente viden og bistand til kommunens udredning og specialrådgivning fra den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation.«

5. § 1, stk. 3, der bliver stk. 7, affattes således:

»Stk. 7. Kommunalbestyrelsen kan efter overenskomst med staten, private skoler, institutioner eller initiativtagere eller andre kommunalbestyrelser henvise personer til undervisning efter stk. 1 i statslige, private eller andre kommunale skoler eller institutioner. Undervisningsministeren kan fastsætte regler herom.«

6. Efter § 1 a, der er ophævet, indsættes:

»§ 1 b. Kommunalbestyrelsen foretager henvisning af de i § 1, stk. 1, omfattede personer til specialundervisning og specialpædagogisk bistand ved regionsrådets foranstaltning, når kommunalbestyrelsen finder, at de pågældendes udvikling stiller krav om en særlig vidtgående hensyntagen eller støtte, der bedst kan imødekommes ved en regional foranstaltning.

Stk. 2. Regionsrådet træffer afgørelse om det nærmere indhold af foranstaltningen, jf. stk. 1. Regionsrådets afgørelse træffes efter forhandling med kommunen på grundlag af en indstilling fra kommunen.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 gælder tilsvarende for den af Borgerrepræsentationen drevne landsdækkende undervisningsinstitution i Københavns Kommune, jf. § 6 k.

Stk. 4. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om proceduren m.v. i forbindelse med kommunalbestyrelsens henvisning af personer til regionsrådets foranstaltning eller til den af Borgerrepræsentationen drevne landsdækkende undervisningsinstitution. Der kan desuden fastsættes regler om, at kommunalbestyrelsen kan henlægge beføjelser vedrørende henvisning, herunder visitations- og optagelseskompetence, af personer til specialundervisning og specialpædagogisk bistand til regionsråd eller voksenspecialundervisningsinstitutioner, herunder private institutioner.«

7. I § 3, stk. 2, 1. pkt., ændres »Kommunale og statslige« til: »Statslige og regionale«, og »amtsrådet« ændres to steder til: »kommunalbestyrelsen«.

8. I § 3, stk. 2, 3. pkt., ændres »Amtsrådet« til: »Kommunalbestyrelsen«.

9. § 4, stk. 1, affattes således:

»Kommunalbestyrelsen afholder de med undervisningsvirksomheden forbundne udgifter, herunder udgifterne til undervisningen m.v. på de regionale undervisningsinstitutioner, jf. § 1, stk. 2 og 3. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om fordelingen mellem kommunerne af udgifterne til undervisningen m.v. på de regionale institutioner samt på den af Borgerrepræsentationen drevne landsdækkende undervisningsinstitution i Københavns Kommune, jf. § 6 k.«

10. § 4, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Afholder kommunalbestyrelsen udgifter til undervisning af personer, der bor i en anden kommune, kan kommunalbestyrelsen kræve godtgørelse fra kommunalbestyrelsen i den kommune, hvori de pågældende bor.«

11. § 4, stk. 4, ophæves.

Stk. 5 og 6 bliver herefter stk. 4 og 5.

12. § 4, stk. 5, der bliver stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan kræve betaling fra en anden kommunalbestyrelse for udgifter til undervisning af personer, der bor i kommunen, men som ved beregning af kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner indgår i folketallet i den anden kommune.«

13. § 4, stk. 6, 2. pkt., der bliver stk. 5, 2. pkt., affattes således:

»Kommunalbestyrelsen kan fra undervisningsinstitutionen, skolen m.v. forlange oplysning om deltagerens navn, adresse og personnummer til brug for afregning med den private overenskomsttager samt eventuelt, hvis den pågældende deltager bor i en anden kommune, opkrævning af godtgørelse for de afholdte undervisningsudgifter m.v. fra kommunalbestyrelsen i den kommune, hvori den pågældende bor, jf. dog stk. 4.«

14. I § 5, stk. 1 , 1. pkt., ændres »Amtsrådet« til: »Kommunalbestyrelsen«, og »§ 1« ændres til: »§ 1, stk. 1«.

15. § 5, stk. 1, 2. pkt., ophæves.

16. § 5, stk. 2, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2. Afholder kommunalbestyrelsen udgifter i henhold til stk. 1 til fornøden befordring mellem hjem eller fast aflastningshjem og undervisningsinstitution eller skole af personer, der bor i en anden kommune, kan kommunalbestyrelsen kræve godtgørelse fra denne kommune, jf. § 4, stk. 4.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen sørger for eller afholder udgifterne til fornøden befordring mellem hjem eller fast aflastningshjem og den regionale undervisningsinstitution af personer, der deltager i undervisningen efter § 1, stk. 2, 3 og 5.

Stk. 4. Stk. 3 gælder tilsvarende for den af Borgerrepræsentationen drevne landsdækkende undervisningsinstitution i Københavns Kommune, jf. § 6 k.

Stk. 5. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om befordring.«

17. I § 6, stk. 2, ændres »Amtsrådet« til: »Kommunalbestyrelsen«, »amtsrådet« ændres til: »kommunalbestyrelsen«, og »§ 1« ændres til: »§ 1, stk. 1«.

18. I § 6, stk. 2, indsættes som 2. pkt. :

»Ved regionale undervisningsinstitutioner, jf. § 1, stk. 2, 3 og 5, har regionsrådet kompetencen efter 1. pkt.«

19. I § 6, stk. 3, 1. pkt., ændres »Amtsrådet« til: »Kommunalbestyrelsen«, og »stk. 3« ændres til: »stk. 7«.

20. I overskriften til kapitel 5 ændres »institutioner« til: »kommunale undervisningsinstitutioner«.

21. I § 6 a ændres »Amtsrådet« til: »Kommunalbestyrelsen«, og »amtskommunen« ændres til: »kommunen«.

22. I § 6 b, stk. 6, ændres »amtsrådet« til: »kommunalbestyrelsen«.

23. § 6 c, stk. 1, affattes således:

»Kommunalbestyrelsen nedsætter for hver undervisningsinstitution en bestyrelse, der består af:

1) 2 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen.

2) 2 medlemmer udpeget af de handicappedes organisationer.

3) 2 medlemmer valgt af og blandt undervisningsinstitutionens lærere og øvrige medarbejdere. Heraf skal mindst én være lærer.

4) 1 medlem valgt af og blandt undervisningsinstitutionens deltagere.«

24. I § 6 c, stk. 2, ændres »Amtsrådet« til: »Kommunalbestyrelsen«.

25. I § 6 c, stk. 3, 1. pkt., ændres »stk. 1, nr. 1-3« til: »stk. 1, nr. 1 og 2«.

26. I § 6 c, stk. 3, 2. pkt., ændres »stk. 1, nr. 4 og 5« til: »stk. 1, nr. 3 og 4«.

27. I § 6 c, stk. 8, ændres »amtsrådet« til: »kommunalbestyrelsen«.

28. I § 6 d, stk. 1 og 2, ændres »amtsrådet« til: »kommunalbestyrelsen«, og i stk. 3 ændres »amtsrådets« til: »kommunalbestyrelsens«.

29. Efter § 6 g indsættes:

»Kapitel 5 a

Styrelsesregler m.v. for regionale undervisningsinstitutioner med specialundervisning for voksne

6 h. Regionsrådet har det overordnede ansvar for de regionale undervisningsinstitutioner.

Stk. 2. Regionsrådet har ansvaret for at tilpasse kapaciteten på og sammensætningen af regionens undervisningstilbud, herunder oprettelse af nye undervisningsinstitutioner. Regionsrådet har desuden ansvaret for udviklingen af regionens undervisningstilbud, herunder den faglige udvikling af indholdet af undervisningstilbuddet.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen udarbejder en årlig redegørelse for kommunens forventede brug af pladser ved de regionale undervisningsinstitutioner i det kommende år og i de 3 næste år. På baggrund af kommunalbestyrelsernes redegørelser sørger regionsrådet for, at der senest den 15. oktober året før indgås en årlig rammeaftale med kommunalbestyrelserne, som danner grundlag for tilpasningen af regionens undervisningsinstitutioner. Rammeaftalen drøftes og suppleres efter behov.

Stk. 4. Kommunalbestyrelserne inden for regionen er forpligtet til at samarbejde om at tilvejebringe de nødvendige tilbud inden for specialundervisningsområdet. Dette kan ske ved, at kommunalbestyrelsens årlige redegørelse også kan indeholde en redegørelse for kommunens forventede brug af pladser i andre kommuners specialundervisningstilbud i regionen i det kommende år og i de næste 3 år. Eventuelle redegørelser indgår som et bilag til rammeaftalen.

Stk. 5. Regionsrådene koordinerer indbyrdes kapaciteten på og sammensætningen af regionernes undervisningsinstitutioner.

Stk. 6. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om den årlige redegørelse, rammeaftalen og regionernes koordinering m.v.

§ 6 i. Regionsrådet nedsætter for hver undervisningsinstitution en bestyrelse, der består af:

1) 1 medlem udpeget af regionsrådet.

2) 1 medlem udpeget af kommunalbestyrelserne i regionen.

3) 2 medlemmer udpeget af de handicappedes organisationer.

4) 2 medlemmer valgt af og blandt undervisningsinstitutionens lærere og øvrige medarbejdere. Heraf skal mindst én være lærer.

5) 1 medlem valgt af og blandt undervisningsinstitutionens deltagere.

Stk. 2. Regionsrådet kan beslutte, at bestyrelsen udvides med flere medlemmer efter lokalt behov.

Stk. 3. Valg af de i stk. 1, nr. 1-3, nævnte medlemmer finder sted snarest muligt efter hvert kommunevalg. Valg af de i stk. 1, nr. 4 og 5, nævnte medlemmer sker for et undervisningsår ad gangen. Medlemmerne fungerer indtil udgangen af den måned, i hvilken nye valg har fundet sted.

6 j. Bestemmelserne i § 6 b, § 6 c, stk. 4-9, og §§ 6 d-6 g om styrelsesregler m.v. for kommunale undervisningsinstitutioner og § 6 m, stk. 1 og 3, om uddannelse af ledere og lærere gælder tilsvarende for de regionale undervisningsinstitutioner.

Kapitel 5 b

Københavns Kommune

§ 6 k. Den landsdækkende undervisningsinstitution Instituttet for Blinde og Svagsynede drives af Borgerrepræsentationen. Bestemmelserne i kapitel 5 a finder tilsvarende anvendelse.«

30. § 6 h og § 6 i ophæves, og i stedet indsættes i kapitel 6 :

»§ 6 l. Undervisningsministeren kan fravige lovens bestemmelser, i det omfang det anses for påkrævet for at fremme forsøgsvirksomhed eller pædagogisk udviklingsarbejde.

Stk. 2. Der kan ydes statstilskud til forsøgsvirksomhed og pædagogisk udviklingsarbejde.

§ 6 m. Kommunalbestyrelsen sørger for og afholder undervisningsudgifterne til fornøden uddannelse af ledere og lærere inden for undervisning efter denne lov. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsens forpligtelse efter stk. 1 omfatter også ledere og lærere ved undervisning etableret efter overenskomst i henhold til § 1, stk. 7.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om uddannelse i henhold til stk. 1.«

31. § 7 a affattes således:

»§ 7 a. Klage over kommunalbestyrelsens afgørelse kan, inden 4 uger fra afgørelsen er meddelt til klageren, indbringes for Klagenævnet for vidtgående specialundervisning, jf. § 51 a i lov om folkeskolen. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at kommunalbestyrelsens afgørelse ikke kan påklages.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder tilsvarende for regionsrådets afgørelser vedrørende de regionale undervisningsinstitutioner, jf. § 1, stk. 2, 3 og 5.«

32. I § 7 b, 1. pkt., ændres »amtsråd« til: »kommunalbestyrelser, regionsråd«, og »§ 1, stk. 3« ændres til: »§ 1, stk. 7«.

33. § 7 c ophæves.

34. Efter § 7 c indsættes:

»Kapitel 6 a

Kontaktudvalget

§ 7 d. Kontaktudvalget skal mindst én gang i hver valgperiode drøfte, om der i regionen er regionale undervisningsinstitutioner med specialundervisning og specialpædagogisk bistand for personer med tale-, høre- eller synsvanskeligheder, jf. § 1, stk. 3, som mest hensigtsmæssigt bør drives af beliggenhedskommunen.

Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler for kommunernes overtagelse af de i stk. 1 omfattede undervisningsinstitutioner, herunder at undervisningstilbuddet skal fremgå af den årlige rammeaftale, jf. § 6 h, stk. 3.«

§ 3

I lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), jf. lovbekendtgørelse nr. 870 af 19. august 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 28 udgår »eller amtsrådet i den amtskommune«.

2. I overskriften til kapitel 9 udgår »og amtskommunale«.

3. § 40, 2. pkt., ophæves.

4. § 42 ophæves .

5. § 44 affattes således:

»§ 44. Kommunalbestyrelsen i bopælskommunen kan kræve refusion af bidrag efter § 41 fra en anden kommune for elever, som ved beregning af kommunal udligning til kommuner indgår i folketallet i den anden kommune.«

6. § 45 affattes således:

»§ 45. Kommunernes bidrag til staten kan modregnes i statstilskuddet til kommunerne.«

§ 4

I lov om friskoler og private grundskoler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 759 af 5. juli 2004, som ændret ved lov nr. 336 af 18. maj 2005, foretages følgende ændringer:

1. § 11, stk. 1, nr. 1, litra c, affattes således:

»c) til dækning af ekstraudgifter til lærertimer, praktisk medhjælp, hjælpemidler og befordring af elever med svære handicap.«

2. § 16 ophæves.

3. I overskriften til kapitel 6 udgår »og amtskommunale«.

4. I § 25 udgår », og i den amtskommune, hvor elevens bopælskommune ligger«.

5. § 27 ophæves.

6. § 30 affattes således:

»§ 30. Elevens bopælskommune kan kræve refusion af bidraget i henhold til §§ 26 og 28 fra en anden kommune for elever, der ved beregningen af kommunal udligning til kommuner indgår i folketallet i den anden kommune.«

7. § 32 affattes således:

»§ 32. Kommunernes bidrag til staten kan modregnes i statstilskuddet til kommunerne.«

8. I § 40 a, stk. 1, 1. pkt., udgår »og § 27,«.

9. § 41 b ophæves.

§ 5

I lov om forberedende voksenundervisning (FVU-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 16 af 7. januar 2005, foretages følgende ændringer:

1. Lovens titel affattes således:

»Lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne«.

2. Efter § 1 indsættes i kapitel 1:

»§ 1 a. Formålet med ordblindeundervisning for voksne er, at voksne med basale vanskeligheder med at tilegne sig skriftsproget kan modtage undervisning, der afhjælper eller begrænser vanskelighederne, og som ikke ydes i henhold til anden lovgivning.«

3. Efter § 2 indsættes i kapitel 2:

»§ 2 a. Alle med basale vanskeligheder med at tilegne sig skriftsproget, som har forudsætninger for at følge ordblindeundervisningen med udbytte, har efter undervisningspligtens ophør adgang til sådan undervisning, jf. § 4 a, stk. 4.«

4. I § 3, stk. 1 , 1. pkt., ændres »Forberedende voksenundervisning« til: »Undervisning efter denne lov«.

5. Efter § 4 indsættes i kapitel 2:

»§ 4 a. Der skal som led i ordblindeundervisningen tilbydes:

1) Undervisning, der kompenserer for deltagerens vanskeligheder gennem styrkelse af skriftsproglige og kommunikative færdigheder.

2) Specialpædagogisk bistand.

Stk. 2. Der kan i tilknytning til den i stk. 1 nævnte ordblindeundervisning tilbydes undervisning i andre fag, som er tilrettelagt under hensyntagen til deltagerens ordblindhed (hensyntagende undervisning).

Stk. 3. I forbindelse med ordblindeundervisningen tilbydes uddannelses- og erhvervsvejledning.

Stk. 4. Undervisningsministeren fastsætter regler om ordblindeundervisningen, herunder om adgangen til denne, om undervisningens tilrettelæggelse, mål og indhold, samt om uddannelses- og erhvervsvejledningen.«

6. Overskriften til kapitel 3 affattes således:

»Udbud af undervisningen«.

7. § 5 affattes således:

»§ 5. Alle, der opfylder kravene i § 2 og § 2 a, jf. regler om adgangen fastsat i medfør af § 4 a, stk. 4, skal inden for en rimelig geografisk afstand kunne modtage undervisning i henhold til denne lov. Undervisningen udbydes på voksenuddannelsescentrene og andre typer af uddannelsesinstitutioner m.v., jf. § 7, således at der inden for regionen gives et tilstrækkeligt tilbud på grundlag af undervisningsbehovet.

Stk. 2. Forberedende voksenundervisning udbydes åbent og kan ikke forbeholdes en bestemt deltagerkreds, jf. dog § 3, stk. 1.

Stk. 3. Mindst fire gange om året udbydes forberedende voksenundervisning, jf. § 4, stk. 1 og 2, på alle trin af mindst to uddannelsesinstitutioner m.v. inden for naturlige geografiske områder.

Stk. 4. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om geografisk afstand i henhold til stk. 1 og om geografisk område i henhold til stk. 3.«

8. Efter § 5 indsættes:

»§ 5 a. Til deltagere i forberedende voksenundervisning i henhold til § 4 kan staten yde befordringsgodtgørelse.

Stk. 2. Til deltagere i ordblindeundervisning i henhold til § 4 a yder staten befordringsgodtgørelse mellem hjem og uddannelsesinstitution.

Stk. 3. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om befordringsgodtgørelse.«

9. § 6 ophæves.

10. I § 7, stk. 1, ændres »amtsrådet« til: »voksenuddannelsescenteret«, i nr. 5 ændres »og« til: »,«, i nr. 6 ændres ».« til: »,«, og efter nr. 6 indsættes:

»7) skoler, der udbyder social- og sundhedsuddannelser,

8) uddannelsesinstitutioner, der er godkendt sammenlagt i medfør af § 12, stk. 2, i lov om almen voksenuddannelse og om voksenuddannelsescentre, og

9) regionale og kommunale institutioner med specialundervisning for voksne.«

11. § 7, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Forinden voksenuddannelsescenteret indgår driftsoverenskomster, indhentes en udtalelse fra uddannelsesudvalget, jf. lov om almen voksenuddannelse og om voksenuddannelsescentre, og regionsrådet høres.«

12. I § 7, stk. 3, ændres »amtsrådet« til: »voksenuddannelsescenteret«.

13. I § 8, stk. 1, ændres »Amtskommunale uddannelsesinstitutioner« til: »Voksenuddannelsescentrene«.

14. Overskriften til kapitel 4 affattes således:

»Afholdelse af skriftlige prøver ved forberedende voksenundervisning«.

15. § 9, stk. 1, affattes således:

»Prøver kan kun afholdes af voksenuddannelsescentre, jf. dog § 13.«

16. I § 9, stk. 2, 1. pkt., ændres »den amtskommunale uddannelsesinstitution« til: »voksenuddannelsescentret«, og »og« ændres til: »eller«.

17. Overskriften til kapitel 5 affattes således:

»Koordinering m.v. af undervisningsudbuddet«.

18. § 10 affattes således:

»§ 10. Regionsrådet koordinerer i samarbejde med voksenuddannelsescentrene og andre udbydere af undervisning efter denne lov indsatsen i regionen, herunder den geografiske placering af udbuddet og kapaciteten, med henblik på at der er et tilstrækkeligt og varieret tilbud til alle. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler herom.

Stk. 2. Voksenuddannelsescentre og andre udbydere af undervisning efter denne lov skal samarbejde med regionsrådet om koordineringen efter stk. 1.

Stk. 3. Det enkelte voksenuddannelsescenter informerer offentligt om udbuddet, herunder om driftsoverenskomstparternes udbud, med angivelse af blandt andet udbuddets omfang og indhold samt undervisningssted. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.«

19. § 11 ophæves.

20. Overskriften til kapitel 6 affattes således:

»Undervisning og prøver uden for voksenuddannelsescentrenes tilbud«.

21. I § 13, stk. 1, ændres »Forberedende voksenundervisning« til: »Undervisning efter denne lov«.

22. § 14, stk. 1, affattes således:

»Undervisningsministeren fører tilsyn med undervisning efter denne lov, der udbydes af voksenuddannelsescentre og driftsoverenskomstparter.«

23. I § 14, stk. 2, ændres »forberedende voksenundervisning« til: »undervisning efter denne lov«.

24. I § 14, stk. 3, indsættes efter »prøver«: »ved forberedende voksenundervisning«.

25. Overskriften til kapitel 8 affattes således:

»Finansiering af undervisningen m.v.«

26. I § 15, stk. 1 , 1. pkt., ændres »forberedende voksenundervisning« til: »undervisning efter denne lov«, og »amtskommunale uddannelsesinstitutioner« ændres til: »voksenuddannelsescentre«.

27. I § 15, stk. 2, 1. pkt., ændres »undervisning« til: »forberedende voksenundervisning«.

28. §§ 16 og 17 ophæves.

29. § 18, stk. 1, affattes således:

»Undervisning efter denne lov skal forestås af en leder, der har de fornødne kvalifikationer.«

30. I § 18 indsættes efter stk. 1 som nye stykker:

»Stk. 2. Lederen har den administrative og pædagogiske ledelse af institutionen og træffer alle konkrete afgørelser om den enkelte deltager, herunder om deltagerens adgang til undervisningen.

Stk. 3. Hvor driftsoverenskomstparten er en daghøjskole eller en folkeoplysende forening, tages der i driftsoverenskomsten stilling til, hvem der forestår ledelsen af undervisningen. Tilsvarende gælder for eventuelle andre driftsoverenskomstparter, for hvilke der ikke i lovgivningen er fastsat regler om en leder.«

Stk. 2-6 bliver herefter stk. 4-8.

31. I § 18, stk. 2, 1. pkt., der bliver stk. 4, ændres »ved forberedende voksenundervisning« til: », der varetager undervisning efter denne lov,«.

32. I § 18, stk. 4, der bliver stk. 6, ændres »Amtskommunale uddannelsesinstitutioner og driftsoverenskomstparter« til: »Driftsoverenskomstparter«.

33. I § 18, stk. 5, der bliver stk. 7, ændres »stk. 1, 3 og 4« til: »stk. 1, 4, 5 og 6«.

34. I § 19, stk. 1, ændres »amtskommunale uddannelsesinstitutioner« til: »voksenuddannelsescentre«, og i § 19, stk. 1, 1. og 2. pkt., ændres »amtsrådet« til: »undervisningsministeren«.

35. I § 19, stk. 2, ændres »amtsrådet« til: »undervisningsministeren«.

36. § 19, stk. 3, ophæves.

Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 3 og 4.

37. § 20, stk. 1, ophæves.

Stk. 2 bliver herefter stk. 1.

38. I § 20, stk. 2, der bliver stk. 1, ændres »de pågældende amtskommunale uddannelsesinstitutioner« til: »voksenuddannelsescentre«.

39. I § 21 ændres »amtsrådets« til: »voksenuddannelsescenterets«.

40. § 22, stk. 1, affattes således:

»Voksenuddannelsescenteret afholder inden for driftsoverenskomstens rammer undervisningsudgifter til fornøden efter- og videreuddannelse af ledere og lærere med ledelses- eller undervisningsopgaver efter denne lov.«

41. § 22, stk. 2, ophæves.

42. I § 23, stk. 1, 1. pkt., ændres »ved forberedende voksenundervisning« til: », der varetager ledelses- eller undervisningsopgaver i henhold til denne lov«.

43. I § 23, stk. 2, udgår »inden for forberedende voksenundervisning«.

44. § 23, stk. 3, ophæves.

Stk. 4 bliver herefter stk. 3.

45. § 24, 1. pkt., affattes således:

»Undervisningsministeren kan fra voksenuddannelsescentre, driftsoverenskomstparter og uddannelsesinstitutioner under Kriminalforsorgen kræve alle oplysninger om undervisning efter denne lov.«

46. Kapitel 12 ophæves.

47. I § 26, stk. 2, ændres »amtsråd« til: »voksenuddannelsescenter«, og »amtsrådet« ændres til: »voksenuddannelsescenteret«.

§ 6

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2. Voksenuddannelsescentrene tilbyder de driftsoverenskomstparter, som amtsrådet har indgået driftsoverenskomst med i henhold til § 7 i lov om forberedende voksenundervisning (FVU-loven) og § 1, stk. 3, i lov om specialundervisning for voksne, for så vidt angår ordblindeundervisning, og som er gældende den 31. december 2006, driftsoverenskomst på uændrede vilkår indtil den 31. december 2008.

Stk. 3. Voksenuddannelsescentrene tilbyder de amtskommunale og kommunale institutioner, som den 31. december 2006 har varetaget den i stk. 2 nævnte undervisning, driftsoverenskomst indtil den 31. december 2008.

Stk. 4. Efter indstilling fra voksenuddannelsescenteret kan regionsrådet i særlige tilfælde godkende fravigelser af stk. 2 og 3. Regionsrådets afgørelse træffes efter forhandling med de involverede parter.

Stk. 5. Amtskommunale institutioner og tilbud, der pr. 1. januar 2007 skal drives af kommunalbestyrelserne efter lov om folkeskolen eller lov om specialundervisning for voksne, overgår til beliggenhedskommunen.

Givet på Amalienborg, den 24. juni 2005

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Bertel Haarder